Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA:Grup Scolar „C.

Cantacuzino”Baicoi Aprobat director,


PROFESOR:Isabela Elena Ciurea
DISCIPLINA:Fizica
CLASA :a IX-a B Avizat comisie metodica,
PROFIL:real;SPECIALIZAREA: stiinte ale naturii(3 ore/sapt)

PROIECTAREA DIDACTICA A UNITATILOR DE INVATARE


AN SCOLAR:2010-2011

NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SAPT. OBS


OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE E

1 • Prelucrarea normelor 13.09-


17.09
de tehnica si securitatea
muncii in laboratorul de fizica Test predictiv
• Test predictiv 3
• Discutarea subiectelor
si interpretarea testului

2. RECAPITULARE 1.Cunoasterea si aplicarea -Marimi fizice -Exercitii de stabilire a Fise de lucru 20.09-
24.09
noţiunilor de matematică în -Fenomene fizice.Clasificari coresp. intre proprietati individ.
fizică. -Unitati de masura.Relatii de masurabile si marimi Discutii pe
ELEMENTE DE 2.fixarea unei gândiri transformare a unitatatilor de fizice grupe
MATEMATICĂ analitice în aplicaţii. masura.Multipli si submultipli -Exercitii de clasificare a Frontal/tabla,
APLICATE ÎN a)Elemente de algebra utilizate fenomenelor din domeniile creta
FIZICĂ in studiul fizicii studiate 1
- Ecuaţii de grad I şi II. -Exercitii de transformare a
-.Funcţii de grad I unitatilor de masura
b)Elemente de geometrie si -Rezolvarea unor ecuatii de
trigonometrie utilizate in gradul I si al II-lea 1
studiul fizicii -Reprezentarea unor functii
de gradul I.
-Aplicarea notiunilor de 1
geometrie si trigonometrie in
situatii concrete
NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SAPT. OBS
OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE E

3 I OPTICA 1.Principiile opticii -observarea si descrierea -Oglinzi


GEOMETRICA 1.Descrierea şi explicarea într- geometrice. fenomenelor de reflexie si -Prisme optice 27.09-
1 01.10
un limbaj specific a 2.Reflexia luminii refractie a luminii -Surse de
fenomenelor de reflexie, Observarea reflexiei luminii -explicarea legilor reflexiei si lumina
refracţie, a luminii. 1
2.1Oglinzi plane.* refractiei pe baza -Laser
2.Descrierea şi explicarea într-
Probleme Principiului lui Huygens -Soft 1
un limbaj specific a propagării
luminii prin prisma optică* -studierea experimentala si educat.AEL
3.Identificarea condiţiilor de 2.2.Oglinzi sferice* teoretica a refractiei luminii -Exp.simulate 04.10-
producere a reflexiei totale* Probleme prin prisma optica (sursa Internet) 1 08.10

4. Identificarea unor noţiuni şi -exprimarea prin simboluri -manuale 2


caracterizarea unor mărimi 3.Refractia luminii specifice a marimilor fizice, alternative 11.10-
1 15.10
fizice utile în studiul opticii Observarea refractiei luminii a legilor fenomenelor,a -culegeri de
geometrice. Determinarea indicelui de formulelor oglinzilor probleme
REFLEXIA SI 5.Evidenţierea experimentală a refracţie al unui mediu -studiul individual şi de caz
REFRACTIA reflexiei şi refracţiei luminii, şi 3.1Reflexia totala pentru explicarea şi
LUMINII a legilor acestora. 3.2Refracţia printr-o prismă observarea unor 1
optică.Dispersia luminii fenomene(curcubeul)
3.3.Prisme cu reflexie totala -proiectarea si realizarea
Studiul propagãrii luminii prin unor experimente simple. 1
prisma opticã. -măsurarea unor mărimi
Probleme 18.10-
2 22.10
Test de evaluare
1
NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SĂP OBS
OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE T.
E
4 1.Identificarea unor noţiuni şi 4. Lentile subţiri. -identificarea caracteristicilor -Trusa de optica 25.10-
caracterizarea unor mărimi 4.1.Notiuni fundamentale lentilelor convergente si -Fise de lucru 1 29.10
fizice utile în studiul opticii 4.2.Formarea imaginilor în divergente -Soft
geometrice. lentile. -construirea imaginilor unui educational 1
2.Determinarea pe cale 4.3.Formulele lentilelor subtiri. obiect in lentile subtiri AEL 1
experimentală, grafică şi
LENTILE SUBTIRI 4.4.Asociatii de lentile - realizarea unor experimente -manuale 1 1.11-
analitică a imaginii unui obiect 5.11
prin lentilele subţiri Determinarea distanţei focale simple pentru determinarea alternative
3.Rezolvarea unor probleme a unei lentile subţiri. caracteristicilor imaginii unui -culegeri de
simple prin aplicarea relaţiilor a)convergente obiect in lentile subtiri probleme 1
stabilite între mărimile ce b)divergente - proiectarea si realizarea 1
caracterizează diferite sisteme Probleme unor lucrări de laborator 2 8.11-
12.11
optice cu lentile. pentru determinarea distantei
focale a lentilelor subtiri
-deducerea unor relaţii între
mărimile fizice
specifice
-rezolvarea unor probleme
specifice
5 INSTRUMENTE 1.Descrierea şi explicarea 5.Ochiul omenesc -descrirea componentelor -Soft 1
OPTICE principiilor de funcţionare ale 6.Instrumente optice. ochiului uman si intelegerea educational
unor dispozitive şi aparate a)care formeaza imagini rolului lor AEL
optice ce utilizează oglinzi şi virtuale -realizarea unor transferuri -Lupa
lentile. 15.11-
6.1.Lupa* interdisciplinare prin -Microscoop 1
2.Identificarea principalelor 6.2.Luneta* explicarea fiziologiei -Aparat
19.11

defecte de vedere şi a 6.3.Microscopul analizatorului vizual pe baza fotografic


modalităţilor de corectare a Studiul microscopului unor fenomene -Evaluare prin 1
acestora b)care formeaza imagini reale fizice(refractie,efect test interactiv in
3.Explicarea formarii imaginii
6.4 Aparatul de fotografiat fotoelectric-transformarea AEL
în aparatul foto şi în
microscop* Test de evaluare semnalului luminos in 1
semnal electric-nu se
insista!)
-studiul unor instrumente
optice(experimental si
teoretic)
NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SĂP OBS
OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE T.
E
6. II.PRINCIPII ŞI 1.Rezolvarea unor exerciţii 1.Notiuni de calcul vectorial* -reactualizare marimilor -fise individuale 22.11-
26.11
LEGI ÎN simple pentru înţelegerea 1.1.Marimi scalare si marimi fizice scalare si vectoriale de lucru
MECANICA modului de operare cu vectoriale -rezolvarea de exercitii -tabla/creta
NEWTONIANĂ vectori. 1.2.Adunarea vectorilor legate de operatiile cu vectori -softuri
2.Descrierea şi explicarea într- 1.3.Inmultirea vectorilor cu -urmarirea unui film didactic educationale
un limbaj specific a mişcării scalari privind miscarea discutii/frontal;
corpurilor folosind mărimile 1.4.Scaderea vectorilor -schimb de idei privind pe grupe 3
fizice vectoriale viteză şi 1.5Descompunerea unui vector elementele caracteristice -culegeri de
acceleraţie 1.6.Produsul scalar a doi miscarilor identificate probleme
3.Identificarea condiţiilor in
vectori -caracterizarea elementelor
care un corp poate fi descris ca
un punct material 1.7Sistem de miscarii
coordonate.Proiectii -reprezentari grafice ale unor
Exercitii legi de miscare
2.Mişcarea mecanica -interpretarea unor
MISCAREA SI 2.1.Notiuni introductive reprezentari grafice ale 1 29.11-
03.12
REPAUSUL 2.2.Vectorul deplasare legilor de miscare
2.3Viteza 1
2.4.Acceleraţia
2.5 Clasificarea miscarilor 1
punctului material
2.6. Miscarea rectilinie si 1 6.12-
10.12
uniforma
Probleme 1
1

Recapitulare
Lucrare scrisa semestriala 13.12-
Discutarea lucrarii scrise 4 17.12
20-
21.12
7. 1.Evidenţierea modurilor 3.Principiile mecanicii şi tipuri -identificarea principalelor -fise individuale
observabile in care se manifesta de forţe. etape ale dezvoltarii de lucru 1
inerţia corpurilor 3.1. Principiul I al mecanicii mecanicii clasice prin -tabla/creta
2.Generalizarea şi extrapolarea Evidenţierea inerţiei intermediul contributiei unor -softuri
rezultatelor observaţiilor corpurilor. fizicieni ca:Galilei,Newton educationale
experimentale în formularea
3.2. Principiul al II-lea al -proiectarea si realizarea -dispozitive 05.01-
principiului I 07.01
3.Evidenţierea faptului că starea mecanicii clasice. unor unor experimente exp.
mecanică a corpurilor poate fi Evidenţierea efectului simple(principiul inertiei- discutii/frontal;
modificată ca urmare a unei diferitelor interacţiuni asupra baza experimentala) pe grupe
interacţii şi ca interacţiunea este stării mecanice a corpurilor -schimb de idei privind -invatarea prin
o proprietate măsurabilă a 3.3 Principiul al III-lea al modul in care se manifesta descoperire, 10.01-
tuturor fenomenelor fizice inertia corpurilor brainstorming 3 14.01
mecanicii
4.Identificarea modului in care
inerţia corpurilor influenţează
Evidentierea caracteristicilor -schimb de idei privind -culegeri de
perechilor de forte efectele diferitelor tipuri de probleme
efectul interacţiunii acestora interactiuni asupra
Identificarea relaţiei cauzale 3.4 Forte de contact si
interactiuni la distanta corpurilor(efecte dinamice si
dintre forţă şi acceleraţie şi a
Probleme statice)
faptului că pe durata unei
interacţiuni asupra fiecărui corp -realizarea unor experimente
PRINCIPIILE acţionează câte o forţă simulate pentru verificarea
MECANICII 5.Determinarea caracteristicilor experimentala a principiului
CLASICE perechilor de forţe care există al II-lea al dinamicii
într-o interacţiune -formularea principiului
6.Generalizarea rezultatelor fundamental al dinamicii
observaţiilor experimentale în -schimb de idei privind
formularea principiului al II-lea caracteristicile perechilor de
şi al III-lea al mecanicii forte dintr-o interactiune
7.Rezolvarea unor probleme -rezolvarea de probleme
simple prin aplicarea în diferite
specifice care vizeaza
situaţii a principiilor II şi III ale
mecanicii newtoniene intelegerea si aplicarea
principiilor mecanicii in
diferite situatii(identificarea
proprietatii de inertie a
corpurilor ,identificarea
perechilor actiune-
reactiune,etc)
NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SAPT. OBS
OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE E
8. 1.Evidenţierea experimentală 3.4.Tensiunea elastică din fire. -identificarea experimentala
a dependenţei alungirii 3.5.Legea lui Hooke. Forţa a unor tipuri de forte -dispozitive
corpurilor de forţa elastică. -formularea legii lui Hooke experimentale 1
deformatoare, în domeniul Determinarea constantei pe baza observatiilor -softuri 1 17.01-
educationale 21.01
elastic elastice a unui resort experimentale 1
2.Generalizarea rezultatelor Probleme -evidentierea perechilor discutii/frontal;
observaţiilor experimentale 3.6Forţa de frecare la actiune-reactiune in cazul pe grupe
în formularea legii lui Hooke alunecare deformarii unui resort -invatarea prin
3.Identificarea forţei care descoperire,
Determinarea coeficientului de -determinarea experimentala brainstorming
tinde să readucă corpul în frecare la alunecare a constantei elastice a unui
starea nedeformată ca fiind resort prin metoda alungirii -fise de lucru pe
forţa elastică -realizarea graficului grupe 3 24.01-
29.01
4.Interpretarea diagramei Probleme dependentei efortului unitar
dependenţei efortului unitar de alingirea reletiva si
TIPURI DE FORTE de alungirea relativă pentru interpretarea lui
diferite materiale* -evidenta diferitelor tipuri de
5.Modelarea interacţiunii forte de
dintre corpurile legate prin frecare(statica,cinetica-la
fire utilizând tensiunea alunecare,la rostogolire),
6.Rezolvarea unor probleme compararea lor si analizarea
simple prin aplicarea în rolului fiecareia in activitatea
diferite situaţii a legii lui cotidiana si in tehnica
Hooke -proiectarea si realizarea de
7.Descoperirea pe cale experimente care urmaresc
experimentală a legilor verificarea legilor frecarii la
frecării la alunecare alunecare si determinarea
8.Rezolvarea unor probleme coeficientului de frecare la
simple prin aplicarea în alunecare prin diferite
diferite situaţii a legilor metode(a tribometrului,a
frecării la alunecare planului inclinat)
9.Analizarea diferenţelor -rezolvarea unor probleme
dintre frecarea statică şi specifice
frecarea cinetică* precum şi
a rolului frecării în tehnică şi
activitatea cotidiana
SEMESTRUL AL II-LEA

NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SAPT. OBS


OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE E

9 1Evidenţierea faptului că 3.7.Legea atractiei universale -identificarea contributiei lui -internet,CD 1 07.02-
11.02
CAMPUL toate corpurile din Univers se 3.8.Campul gravitational Newton in formularea legii educationale 1
GRAVITATIONAL atrag cu o forţă care depinde Probleme atractiei universale -soft 1
de masele corpurilor şi de Probleme recapitulative -formularea legii atractiei educational 2 14.02-
distanţa dintre ele Test sumativ universale AEL 1 18.02

2Interpretarea greutăţii ca -introducerea notiunii de -tabla,creta


forţa de atracţie universală camp gravitational -problematizare
manifestată în vecinătatea -caracterizarea campului -discutii/ frontal
Pământului gravitational cu ajutorul -manual
3Evidenţierea faptului că intensitatii cp gravitational -culgeri de
interacţia gravitaţională se -interpretarea acceleraţiei probleme
transmite prin câmp* gravitaţionale ca intensitate a
4Interpretarea acceleraţiei câmpului gravitaţional
gravitaţionale ca intensitate a
câmpului gravitaţional*
10 TIPURI DE 1.Demonstrarea legilor *Miscarea rectilinie uniform -reactualizarea clasificarilor 1 21.02-
25.02
MISCARI ALE mişcărilor studiate. variata tipurilor de miscari ale -tabla,creta 1
PUNCTULUI 2.Verificarea experimentală Probleme punctului material -discutii 1
MATERIAL a legilor. *Miscari in camp gravitational -reactualizarea MRU -problematizare 1 28.02-
3.Prezentarea unor cazuri Probleme -definirea MRUV si MCU -fise individuale 2 01.03

particulare de M.R.U.V. *Miscarea circulara uniforma -demonstrarea legilor MRUV de lucru 1


4.Rezolvarea unor probleme Probleme -reprezentarea grafica a -experiment
simple de mişcare mecanică. *Forta de inertie l.m.,l.v.si interpretarea simulat 1 07.03-
5.Prezentarea unor aplicaţii Probleme acestor grafice pt.MRUV -manual 11.03

ale mişcărilor circulare. Test de evaluare -rezolvarea unor probleme 1


6.Evidenţierea caracterului legate de MRUV,inclusiv
de forţă de inerţie a forţei miscarea in camp
centrifuge. gravitational(bazate pe
interpretare de
grafice,probleme de
intalnire,etc)
-studiul MCU
NR. UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE RESURSE NR. SAPT. OBS
OR
CRT INVATARE SPECIFICE INVATARE E

11 III.TEOREME DE 1.Lucrul mecanic si puterea -definirea lucrului mecanic -tabla,creta


VARIATIE SI 1.Identificarea condiţiilor în 1.1 L efectuat de o forta efectuat de o forta constanta -discutii/ frontal 1 14.03-
LEGI DE care o forţă efectuează un lucru constanta. -calculul L efectuat de -problematizare 1 18.03

CONSERVARE IN mecanic şi a condiţiilor în care 1.2 L al greutatii diverse tipuri de forte -dispozitiv
energia mecanică se conservă
MECANICA 1.3 L efectuat de forte constante(G,Ff) experimental
2.Explicarea semnificaţiei fizice
variabile. -calculul L efectuat de forte -manual
a puterii şi a randamentului
3.Calcularea lucrului mecanic 1.4 Interpretare geometrica a L variabile(Fe).Interpretareageo -culgeri de
efectuat de diferite forţe - 1.5 L al fortei elastice metrica a L probleme 1
LUCRUL 1.6 Forte conservative si -introducerea notiunilor de 1 21.03-
greutatea, forţa de frecare la 25.03
MECANIC SI alunecare, * forţa elastică neconservative forte conservative si
PUTEREA 4.Rezolvarea unor probleme 1.7 Randamentul planului neconservative si 1
specifice inclinat. identificarea,in acest sens,a 1
Determinarea randamentului caracterului tipurilor de forte
unui plan inclinat studiate 1 28.03-
1.8 Puterea mecanica -definirea puterii mecanice 01.04

Probleme -calculul randamentului 1


Evaluare planului inclinat 1
-realizarea unui experiment
de determinare a
randamentului planului
inclinat

12 1. Explicarea deosebirii 2.Energia mecanica-marime -definirea energiei mecanice -tabla,creta


dintre mărimile fizice de de stare ca marime asociata -discutii/ frontal 1
stare şi cele de proces 2.1Energia cinetica.Teorema proprietatii sistemelor de a -problematizare 11.04-
15.04
2.Calcularea energiei cinetice de variatie a energiei efectua L la trecerea dintr-o -manuale
şi a energiei potenţiale cinetice stare in alta alternative
ENERGIA gravitaţionale şi *potenţiale 2.2.Energia -stabilirea notiunilor de -fise individuale
elastice 1
MECANICA potentiala.Teorema de marime de stare si marime de lucru
3.Explicarea semnificatiei fizice variatie a energiei potentiale de proces si a deosebirilor -culgeri de
a teoremei de variatie a energiei
-Energia potentiala dintre ele probleme
cinetice si potentiale
3.Identificarea conditiilor in gravitationala -definirea energiei cinetice si
care energia mecanica se -Energia potentiala elastica a energiei potentiale a unui
conserva 2.3.Legea conservarii sistem conservativ:Epg,Epe 1
4.Rezolvarea unor probleme energiei -demonstrarea legii
simple prin aplicarea în diferite 2.4.Teorema de variatie a conservarii energiei
situaţii a teoremei variaţiei energiei mecanice -interpretarea teoremelor de
energiei cinetice şi a legii de 25.04-
Probleme variatie a Ec si Ep si a legii 3
conservare a energiei mecanice 29.04
Test de evaluare conservarii energiei,inclusiv 1
Discutarea testului prin explicarea 1
comportamentului unor
sisteme aflate in campuri de
forte conservative sau
neconservative
-rezolvarea de probleme
specifice prin aplicarea
teoremelor de variatie
studiate si a legii conservarii
energiei
13 1Explicarea faptului ca forţa 3.Impulsul mecanic. -introducerea impulsului -tabla,creta 02.05-
poate avea ca efect modificarea 3.1.*Teorema de variatie a mecanic si al impulsului -discutii/ frontal 06.05
produsului dintre masa şi viteza impulsului punctului fortei -problematizare
corpului* material -demonstrarea teoremelor de -experiment
2.Identificarea produsului dintre Legea conservarii variatie si a legii conservarii simulat 1
masă şi viteză ca fiind o
impulsului punctului impulsului pentru punctul -manuale
mărime fizică vectorială numită
impuls şi a cărui viteză de material material si pentru sistemul de alternative
variaţie în timp este egală cu 3.3.*Teorema de variatie a doua puncte materiale -fise individuale
IMPULSUL rezultanta forţelor care impulsului sistemului de 2 -stabilirea conditiilor in care de lucru
MECANIC acţionează asupra corpului* puncte materiale se conserva impulsul total -culgeri de
3.Calcularea impulsului Legea conservarii -aplicarea legii conservarii probleme
punctului material şi a unui impulsului pentru sistemul impulsului total in cazul 1
sistem de puncte materiale* de 2 puncte materiale particular al ciocnirilor
4.Identificarea condiţiilor în 3.4.*Ciocniri plastice si perfect elastice
care impulsul total se conservă* -ciocniri plastice -rezolvarea de probleme 1 9.05-
5.Rezolvarea unor probleme 13.05
-ciocniri perfect elastice specifice 1
simple prin aplicarea în diferite
Probleme 2
situaţii a teoremei variaţiei
impulsului şi a legii de
conservare a impulsului*
Recapitulare in vederea
sustinerii lucrarii scrise 1 16.05-
20.05
semestriale
Lucrare scrisa semestriala 1
Discutarea lucrarii scrise
semestriale 1
14 ELEMENTE DE 1.Identificarea condiţiilor în 1.Echilibrul mecanic -stabilirea conditiilor de -dispozitive
STATICA care corpurile efectuează o 1.1 Echilibrul de translatie echilibru de translatie al experimentale 23.05-
1
translaţie sau o rotaţie -Echilibrul punctului punctului material si al pentru 27.05
2.Identificarea condiţiilor în material solidului rigid efectuarea
care un corp este în echilibru de -Echilibrul punctului -inroducerea momentului experimentelor
translaţie sau echilibru de
material supus la legaturi unei forte in raport cu un mentionate
rotaţie
3.Rezolvarea unor probleme -Echilibrul punctului punct -fise de lucru pe
simple prin aplicarea în diferite material supus la legaturi in -definirea momentului grupe
situaţii a condiţiilor de echilibru camp gravitational cinetic -experiment
la translaţie sau rotaţie -Echilibrul de translatie al -demonstrarea teoremei de simulat
4.Explicarea legăturii între solidului rigid variatie a momentului cintic -tabla,creta
energia potenţială a sistemului, Studiul echilibrului de al punctului material si -manual
starea de echilibru mecanic şi translatie al punctului identificarea conditiilor in 1
sensul de evoluţiei sistemului* material care acesta se conserva
Studiul echilibrului de -stabilirea conditiilor de 1
translatie al solidului rigid echilibru de rotatie al
solidului rigid
1.2.Echilibrul de rotatie al -rezolvarea de probleme de
solidului rigid echilibru 30.05-
-Produsul vectorial a doi 3 03.06
vectori
-Momentul fortei.Teorema lui
Varignon
-Momentul cinetic
-Teorema de variatie a
momentului cinetic
-Echilibrul de rotatie al
solidului rigid
Probleme 2 06.06-
Evaluare 10.06

15 RECAPITULARE 1.Optica geometrica -fise individuale 2 07.06-


11.06
FINALA 2.Principii si legi in de lucru 2
mecanica clasica -culegeri de
3.Teoreme de variatie si legi probleme 2 13.06-
17.06
de conservare in mecanica