Sunteți pe pagina 1din 2

Imobilizări necorporale 0.

048 Activele întreprind


Imobilizări corporale în curs de execuț 0.023
Terenuri 0.49
Mijloace fixe 16.34
Investiții finaciare pe termen lung în p 4.07
Investiții finaciare pe termen lung în pă 0.005
Materiale 2.66
Obiecte de mică valoare și scurtă dura 0.09
Mărfuri 0.44
Creanțe comerciale 2.56
Avansuri acordate curente 0.19
Creanțe ale personalului 0.57
Alte creanțe curente 0.44
Alte active circulante 0.16
Imobi l izări necorpora le
Terenuri
Investiți i finaci a re pe termen l ung în părți n
Materi al e
Mărfuri
Avans uri a cordate curente
Al te creanțe curente
Activele întreprinderii S.A''Cahulpan'' în 2017

corpora le Imobi l i zări corporal e în curs de execuți e


Mi jl oace fixe
a re pe termen l ung în părți neafil i ate Investiți i finaci a re pe termen l ung în părți afil i ate
Obi ecte de mi că val oa re și s curtă durată
Crea nțe comerci a l e
ate curente Crea nțe al e pers ona l ul ui
urente Al te active circul ante