Sunteți pe pagina 1din 8

Grup Scolar „C.

Cantacuzino”Baicoi Aprobat director,


PROFESOR: Isabela Elena Ciurea
DISCIPLINA: Fizica
CLASA : a X-aD,C Avizat comisie metodica,
PROFIL-SPECIALIZARE: uman,filologie(2 ore/sapt-36 sapt)/servicii-comert(2 ore/sapt-35 sapt)
Planificare Fizică Clasa a X– a
An scolar 2010-2011
învăţareUnitatea de

Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

SEMESTRUL I
Norme de protect muncii
2 13-17.09
Recapitulare clasa a IX-a
1. Elemente de termodinamică

 Care sunt mărimile cararacteristice structurii discrete ale


substanţei şi cum se definesc (masă moleculară, masă
moleculară relativă, masă molară volum molar, numărul lui
1.1.1Clasificarea Avogadro -Metode tip euristic -Test predictiv
transformărilor  Să definească: sistem termodinamic, parametri de stare, -Lucrul cu manualul -Fişă
1.1. Noţiuni 20-24.09
termodinamice, a grade de libertate, starea unui sistem termodinamic, proces -Problematizare individuală de 4
termodinamice de bază 27.09-1.10
parametrilor de stare şi termodinamic, echilibru termodinamic -Studiul de caz evaluarea
de proces  Să facă distincţie între contact mecanic şi contact termic - Internet competenţelor
 Să definească principiul zero al termodinamicii
 Care sunt părţile componente ale unui termometru şi cum
funcţionează acesta
1.2. Calorimetrie 1.2.1 Analiza  Cu ce se ocupă calorimetria -Metoda experimentală -Referat de 4 6-8.10
fenomenelor care au  Care sunt principiile calorimetriei -Problematizare laborator 11-15.10
loc într-un calorimetru  Ce este un calorimetru
 Care sunt părţile componente şi cum funcţionează un
calorimetru
 Ce metode se utilizează pentru determinarea
coeficienţilor calorici

Pag. 1
învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

1.3.1.Identificarea  La ce se referă principiul I al termodinmicii


mărimilor fizice care  Cum se calculează lucrul mecanic în termodinamică; să
decurg din principiul I interpreteze grafic lucrul mecanic
al termodinamicii  Ce este energia internă a unui sistem termodinamic
1.3.2 Explicarea
 Să facă distincţie între o mărime de stare şi o mărime de -Fişe de
principiului I al
1.3. Principiul I al proces -Expunere observaţie 18-22.10
termodinamicii ca lege 4
termodinamicii  Să facă distincţie între ecuaţia calorică de stare şi ecuaţia -Problematizare -Test de 25-29.10
de conservare
calorimetrică progres
1.3.3 Rezolvarea de
probleme pe baza  Să ştie ce este un înveliş adiabatic
principiului I al  Să enunţe principiul I al termodinamicii
termodinamicii şi / sau  Să definească coeficienţii calorici
a unor relaţii derivate  Să cunoască relaţia Robert-Mayer
1.4.1 Compararea -Observaţie
 Să calculeze energia internă a unui gaz ideal
informaţiilor ştiinţifice sistematică
1.4. Aplicarea principiului (monoatomic, diatomic, poliatomic)
şi a rezultatelor -Activitate în
I al termodinamicii la  Să analizeze şi sa calculeze variaţia energiei interne, -Problematizare 1-5.11
experimentale pentru ateliere de 4
transformările gazului lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările -Studiul de caz 8-12.11
transformările simple lucru şi
ideal simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră,
ale gazului ideal raportarea
adiabatică) rezultatelor
1.5. Transformări de stare 1.5.1 Interpretarea  Să ştie ce este o transformare de stare de agregare -Metoda experimentală -Fişă de lucru 4 15-19.11
de agregare transformărilor de  Să facă distincţie între un gaz ideal şi un gaz real -Lucru cu manualul etalonată 22-26.11
stare şi a fenomenelor  Să ştie ce este căldura latentă şi căldura latentă specifică -Studiul de caz -Referat
care decurg din  Să definească: lichefierea gazelor, vaporizarea şi
acestea condensarea, fierberea, topirea şi solidificarea, sublimarea şi
1.5.2 Relaţionarea desublimarea
mărimilor şi relaţiilor  Să ştie condiţiile în care se produc transformările de stare
matematice dintre de agregare
acestea cu fenomene şi
procese observabile
1.5.3 Integrarea
relaţiilor matematice
în rezolvarea de
probleme

Pag. 2
învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

1.6.1 Identificarea
părţilor componente
ale motoarelor termice
şi explicarea  Să ştie ce este un motor termic
-Modelarea
funcţionării acestora  Să cunoască în ce condiţii funcţionează un motor termic
-Problematizarea 29.11-3.12
1.6. Motoare termice 1.6.2 Descrierea  Să definească randamentul unui motor termic 4
-Studiul de caz 6-10.12
principalelor cicluri  Să ştie funcţionarea motorului Otto şi a motorului Diesel - Internet
termodinamice – Otto,  Să calculeze randamentul lor
Diesel – pe baza
cărora funcţionează
motoarele termice
 Să ştie ce este curentul electric; cum se produce curentul
electric continuu
 Să ştie care este cauza apariţiei curentului electric
 Să ştie ce este intensitatea curentului electric şi care este
2.1.1 Identificarea - Lucrul pe grupe
unitatea de măsură
mărimilor fizice care -Experimentul frontal -Referat 13-21.12
2.1. Curentul electric  Să cunoască elementele unui circuit simplu şi simbolurile 4
caracterizează curentul şi demonstrativ -Fişe de lucru 5-7.01
electric staţionar elementelor -Problematizarea
 Să facă distincţie între tensiunea la bornele unui
generator, tensiunea interioară şi tensiunea electromotoare
 Să ştie să conecteze un ampermetru şi un voltmetru într-
un circuit

Pag. 3
2. Producerea şi utilizarea curentului continuu învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

 Să ştie că pentru un conductor electric la temperatură


constantă, raportul dintre tensiunea aplicată şi intensitatea
curentului electric este constant
 Să scrie legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi
2.2.1 Aplicarea legilor pentru întreg circuitul
lui Ohm pentru o
 Să ştie unitatea de măsură petru rezistenţa electrică
porţiune de circuit şi
 Să facă distincţie între rezistor şi rezistenţă electrică -Lucrul pe grupe -Observaţie
pentru întreg circuitul 10-14.01
 Să ştie ce este un reostat şi ce este un potenţiometru şi -Instruire asistată pe sistematică
2.2. Legea lui Ohm în rezolvarea de 6 17-21.01
cum funcţionează ele calculator -Test de
probleme 24-28.01
 Să poată determina experimental rezistenţa unui - Internet progres
conductor având la dispoziţie o sursă, un ampermetru şi un
voltmetru
 Să ştie să citească corect indicaţiile date de aparatele de
măsură

SEMESTRUL al-II-lea
2.3. Legile lui Kirchhoff Aplicarea legii lui  Să ştie ce este o reţea electrică -Experiment frontal şi -Fişe de lucru 4 7-11.02
Ohm in rezolvarea de  Să definească nodul de reţea şi ochiul de reţea demonstrativ -Observaţie 14-18.02
probleme  Să enunţe prima teoremă a lui Kirchhoff şi să o aplice
2.3.1 Aplicarea legilor într-un caz concret
lui Kirchhoff în cazuri  Să enunţe a II-a teoremă a lui Kirchhoff şi să aplice într-
concrete un caz concret

Pag. 4
învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

2.4.1 Descrierea
caracteristicilor
grupărilor serie,
paralel, mixt a
rezistoarelor şi  Să poată calcula rezistenţa echivalentă pentru mai mulţi
generatoarelor rezistori legaţi în serie sau legaţi în paralel
-Problematizare -Observaţie
2.4. Gruparea electrice  Să poate calcula rezistenţa echivalentă şi tensiunea 21-25.02
-Studiul de caz sistematică
rezistoarelor şi 2.4.2 Utilizarea electromotoare echivalentă pentru mai multe electromotoare 4 28.02-4.03
-Demonstraţia -Test de
generatoarelor electrice algoritmilor de legate în serie sau în paralel
- Internet progres
rezolvare de probleme  Să poată adapta aparatele de măsură la condiţiile concrete
în cazul grupărilor din circuit (să poată modifica domeniul de măsură)
serie, paralel, mixt a
rezistoarelor şi
generatoarelor
electrice
 Să ştie că energia transmisă de sursă consumatorului într-
un interval de timp este de forma W=RI2∆ t
 Să ştie că energia furnizată circuitului interior este de
2.5.1 Identificarea forma Wi=ri2∆ t sau derivate -Problematizare
mărimilor fizice  Să definească randamentul unui circuit simplu şi să-l -Lucrul cu manualul
2.5. Energia şi puterea 7-11.03
utilizate şi deducerea poată calcula -Expunerea -Fişe de lucru 4
electrică 14-18.03
relaţiilor dintre acestea  Să definească puterea electrică şi să poată să scrie -Demonstraţia -Test sumativ
relaţiile care caracterizează puterea electrică -Internet
 Să ştie că puterea transmisă circuitului exterior de către
sursă este maximă când rezistenţa internă a sursei este egală
cu rezistenţa circuitului exterior
2.6.1 Identificarea şi  Să ştie că efectul Joule constă în transformarea energiei
intrepretarea efectelor electrice în cantitate de căldură
curentului electric
 Să ştie că la trecerea curentului electric printr-un
2.6,2 Enunţarea -Observaţie
2.6. Efectele curentului conductor liniar în jurul acestuia apare un câmp magnetic -Metoda experimentală
aplicaţiilor efectelor sistematică 2 21-25.03
electric. Aplicaţii  Să ştie că o bobină parcursă de curent electric se -Problematizare
curentului electric în -Test sumativ
tehnică şi descrierea comportă ca o bară magnetică
funcţionării aparatelor  Să ştie că doi conductori paraleli parcurşi de curent
electrocasnice electric se atrag sau se resping funcţie de sensul curentului

Pag. 5
3. Producerea şi utilizarea curentului alternativ învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

3.1.1 Identificarea  Să ştie că, curentul alternativ stă la baza funcţionării


mărimilor care majorităţii aparatelor electrice
caracterizează curentul  Să ştie că producerea curentului alternativ se face în
-Referat de
alternativ şi generatoare de curent alternativ numite şi alternatoare a căror -Expunere
laborator
reprezentarea grafică a funcţionare au la bază inducţia electro-magnetică -Conversaţia
-Lecţie AEL
acestora  Să ştie că frecvenţa curentului alternativ industrial este de demonstrativă
3.1. Curentul alternativ (cu test 2 28.03-01.04
3.1.2 Compararea 50Hz pentru majoritatea ţărilor lumii, exceptând S.U.A. şi -Experiment frontal şi
integrat)
mărimilor care Australia demonstrative
-Test de
caracterizează curentul  Să ştie că intensitatea curentului alternativ este - Internet
progres
alternativ cu mărimile caracterizată de trei valori: instantanee, maximă şi efectivă
care caracterizează  Să ştie că la o priză este tensiune electrică alternativă de
curentul continuu 220V, valoare efectivă
 Să facă o reprezentare grafică şi fazorială a mărimilor
alternative sinusoidale
 Să ştie că în curent alternativ rezistenţa electrică se
comportă ca în curent continuu (nu introduce defazaj între
3.2.1 Descrierea intensitate şi tensiune)
comportării  Să ştie că în curent alternativ inductanţa defazează
tensiunea înaintea intensităţii cu 900 si introduce o rezistenţă -Experiment integrat
rezistorului, bobinei, -Fişe de lucru
aparentă numită reactanţă inductivă -Problematizare
condensatorului în -Activitate 4-8.04
3.2. Elemente de circuit -Demonstraţie 4
curent alternativ  Să ştie că în curent alternativ capacitatea defazează alternat şi 11-15.04
-Studiul de caz
3.2.2 Reprezentarea tensiunea în urma intensităţii cu 900 şi introduce o rezistenţă raportare
- Internet
grafică a mărimilor aparentă numită reactanţă capacitivă
fizice  Să facă o diagramă fazorială pentru un circuit serie RLC
 Să facă diagrama fazorială pentru un circuit paralel RLC
 Să calculeze impedanţa unui circuit paralel RLC de
curent alternativ
 Să calculeze frecvenţa de rezonanţă
3.3. Energia şi puterea în 3.3.1 Utilizarea  Să ştie că în urent alternativ există trei tipuri de putere: -Problematizare -Test de 2 26-29.04
alterna alternative noţiunilor „putere putere activă, putere reactivă şi putere aparentă -Studiul de caz evaluare
electrică” şi „energie  Să ştie care sunt unităţile de măsură sumativă
electrică” în  Să calculeze puterea activă, puterea reactivă şi puterea
rezolvarea de aparentă
probleme  Să ştie că puterea activă coincide cu puterea disipată prin
efect Joule pe rezistoarele circuitului

Pag. 6
învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

3.4.1 Descrierea
principiului de
funcţionare a
 Să ştie alcătuirea şi modul de funcţionare al
transformatorului -Experiment frontal -Evaluare
transformatorului
3.4. Transformatorul electric -Conversaţia orală 2 2-6.05
3.4.2 Enunţarea  Să poată face experminete cu transformatorul: ridicarea -Demonstraţia -Fişe de lucru
aplicaţiilor sau coborârea trensiunii
transformatorului în
tehnică

 Să ştie că există motoare care funcţionează în curent


alternativ şi ân curent continuu
 Să ştie că la puteri mici motoarele de curent alternativ
3.5.1 Explicarea sunt monofazate, iar pentru puteri mari sunt trifazate
fenomenului de  Să citească şi să înţeleagă caracteristicile unui motor
-Evaluare
inducţie electric de pe plăcuţa de identificare -Experiment frontal
3.5. Motoare electrice orală 2 9-13.05
electromagnetică şi  Să ştie că în general la automobile, motoarele electrice -Demonstraţia
-Referat
funcţionarea sunt de 7urrent continuu
motoarelor electrice  Să ştie că există posibilitatea că un motor electric se poate
transforma în generator electric
 Să ştie că tramvaiele, troleibuzele, locomotivele electrice
sunt puse în mişcare de motoare electrice de curent continuu
3.6. Aparate 3.6.1 Identificarea  Să identifice caracteristicile unui aparat electrocasnic -Experiment frontal şi -Portofoliu 2 16-20.05
electrocasnice fenomenelor electrice după plăcuţa de identificare demonstrativ
şi a efectelor pe baza  Să folosească un aparat electrocasnic
cărora funcţionează
aparatele
electrocasnice
3.6.2 Aplicarea
normelor de protecţie
pentru prevenirea
scurtcircuitelor şi a
electrocutărilor

Pag. 7
învăţareUnitatea de
Sarcini de învăţare Modalitati si

Nr. ore
Conţinuturi Competenţe specifice Resurse procedurale metode de Data
Elevii trebuie învăţaţi: evaluare

-Descrierea
RECAPITULARE
fenomenelor studiate
FINALA -Evaluare
-Rezolvarea unor
- Elemente de termodina -Problematizarea orală 23-27.05
probleme legate de
mica -Conversaţia - Test de 6 3.05-3.06
acest capitol, prin
- Producerea şi utilizarea -Demonstraţia evaluare 6-10.06
aplicarea formulelor
curentului alternativ sumativa
invatate

In saptamana 13.06-17.06,pentru elevii de la profil uman,specializarea filologie:Evaluarea portofoliilor(2 ore)

Pag. 8