Sunteți pe pagina 1din 4

Igor Guţu Informatica liceul „Ion Creanga” Popeşti

Proiect didactic cl. X-a


1. Date generale
Data 08.11.2019
Liceul Teoretic ”Ion Creangă”
Clasa XI-a
Obiectul: Informatica
Subiectul: Fisiere text
Tipul lecţiei: Lecţie de formarea priceperilor şi deprinderilor.
Durata: 45
Subcompetențe:
 Argumentarea necesităţii structurării datelor.
 Utilizarea formulelor metalingvistice şi a diagramelor sintactice ale declaraţiilor de tipuri de date în studiu.
 Prelucrarea datelor structurate

2. Obiective operaţionale:
- O1 să identifice fişierele text;
- O2 să creeze fişiere text în diferite medii
- O3 să prelucreze datele din fişierele text;
- O4 să efectueze operaţii cu fişiere text ;
- O5 să elaboreze programe cu utilizarea fişierelor text;

3. Strategiile didactice
5.1 Mijloace didactice : materiale didactice: tabla, creta, fişe cu sarcini, programe scrise la calculator, calculatoare PC, program Pascal
5.2 Metode şi procedee de învăţământ: M1- conversaţia euristică, M2- observaţia reciprocă, M3 – expunerea, M4 – învăţare prin descoperire
dirijată, M5 – metoda orientată pe exemple şi pe rezolvarea de exerciţii în laborator, M6 – modelare matematică, M7 - instruire asistată de
calculator, M8 - problematizare, M9 - exerciţii,
5.3 Moduri de activitate cu elevi: 1) Instruirea în grupuri; 2) Instruirea reciprocă ; 3) Consolidarea teoriei prin practică

Surse informaţionale: Manual cl. XI-a Informatica. Limbajul PASCAL

Pagina 1 din 4
Igor Guţu Informatica liceul „Ion Creanga” Popeşti
Evenimentele Me- Forma

Timpul
Obiectiv
Nr instrucţionale. Activitatea profesorului Activitatea elevului tode de Eva-
lucru
Problema de studiu luare
1. 1.Salut elevii şi le urez succes. Elevul de serviciu prezintă lista absenţelor M0 Indivi
MOMENTUL Notez absenţele. şi pregăteşte cele necesare pentru dual
1 activitate.
ORGANIZATORIC
Captarea atenţiei
O6 Ce numim fişier? Ce fel de fişiere cunoaşteţi? Răspund: - o colecţie de date, M1 Indivi Orală
Cum se clasifică fişierele? Ce operaţii şi - După operaţii permise şi modul de dual
2. Verificarea 5 instrucţiuni de lucru cu fişierele cunoaşteţi? acces,
cunoştinţelor din - assign, reset, rewrite, read, write, Scrisă
lecţia precedentă şi Pentru verificarea cunoştinţelor close. M5 Indivi
reactualizarea celor se propune o mică lucrare (vezi anexa) dual
necesare comunicării Rezolvă problemele propuse.
temei noi După ce termină elevul de serviciu strânge
rezolvările.
Subiectul temei de astăzi este: M4
3.1 ANUNŢAREA 3 Fişiere text Indivi
OBIECTIVELOR După această introducere, enunţă scopurile şi dual
obiectivele lecţiei: Notează în caiete tema şi analizează
O1 Utilizarea fişierelor text.
La sfârşitul orei veţi fi în stare : obiectivele. M2
3.2 PREZENTAREA
5 Să creaţi fişiere text;
SARCINILOR, A Să prelucraţi aceste fişiere,
SITUAŢIEI DE
ÎNVĂŢARE Obiectivele se prezintă pe poster sau se
proiectează la proiector:

Pentru facilitarea interacţiunii intre om şi Indivi


calculator în Pascal informaţia destinată M1 dual
utilizatorului se reprezintă în formă de fişiere Grup
O2 text. Un fişier text este format din secvenţe
de caractere împărţită în linii. Lungimea M3

Pagina 2 din 4
Igor Guţu Informatica liceul „Ion Creanga” Popeşti
liniilor este variabilă, iar la sfârşitul fiecărei Elevii privesc, fac notiţe în caiete şi
se află un simbol special – EOL – sfîrşit de M1 Colect
participă activ la discuţie, în procesul
linie. iv
didactic efectuând activităţi şi investigaţii
Daţi un exemplu de recursie
proprii, independente.
-Conceperea algoritmilor recursivi
Ex.
- Definiţi algoritmul şi scrieţi un program
pentru calculului n! = 123……….n într-o
manieră recursivă
- ajută la corectarea şi la conceperea
algoritmului şi verifică programele scrise
de elevi cu întrebгri ajutгtoare:
- Care este condiţia de oprire? M2
- Cum definim n! Prin intermediul unui
factorial anterior?
- Care sunt parametrii destinaţi calculului
n!? Grup Orală
- De cîte ori se apelează funcţia ce
3.3 8 O1 calculează n! pentru n=3? M4
DIRIJAREA - Ce eroare apare la depăşirea limitei
ÎNVĂŢĂRII superioare a stivei? - elevii formulează , abstractizează şi
generalizează concluziile desprinse din
Pentru fixare se propune o prezentare despre
recursie actul descoperirii.
O5 M8
Pentru fixare se propune ex 5 M4 Indivi
- de scris programe Pascal pentru dual
următoarele exerciţii în formă de funcţii
recursive şi de spus care sunt consistente. M2
Argumentaţi.
M1
Pe diagrama respectivă se explică lucrul
recursiei şi se face analogie cu iteraţia. Se M5 Indivi
- la 1. răspunsul este uşor: da
O7 dual Orală
Pagina 3 din 4
Igor Guţu Informatica liceul „Ion Creanga” Popeşti
atrage atenţie că calculatorul nu alege metoda
dar programistul. Pentru a ne verifica să ne
uităm la tabelul 6 şi sa faceţi comparaţie. - este momentul în care elevii sesizează M
4.
(După posibilitate se proiectează pe ecran la Indivi
0
FIXAREA organizarea şi corelarea datelor acumulate
codoscop) Trebuie de evitat cazurile cînd dual
CUNOŞTINŢELO programul nu ajunge la un caz elementar ( despre procese recursive, le structurează şi M4
fact(n+1). Dar mai este o neplăcere: la un
le interpretează - proces recursiv finit –
moment dat cînd se apelează de multe ori
procedura sau funcţia se poate umple stiva şi interpretare: procesul umplerii paletelor
să obţinem o eroare de execuţie. Orală
este finit, fiecare palet având un număr
Acum luaţi foile cu problemele propuse , exact de poziţii libere (de ex. câteva zeci
10 semnaţi-le şi încercaţi să rezolvaţi.
de poziţii libere)
O2
5. 1 M5 Grup Scrisă
EVALUAREA Deschideţi agendele şi notaţi tema pentru
acasă Grup
PROCESULUI Notează în agende.
REALIZAT Pascal cl IX – XI , § 5.8 „Recursia”
a) Cantitativ:
Tehnici de programare § 2.1 „Iterativitate
1. Ce noţiuni noi am învăţat azi la lecţie?
sau recursivitate”
2. Cum lucrează un algoritm recursiv?
De rezolvat ex 1- 4,
O1 3. Ce diferenţă între recursie şi iteraţie?
6. 4. Ce reguli trebuie să respectăm la alcătuirea M6 Indivi
Răspunsuri:
algoritmului recursiv. dual Scrisă
TEMA PENTRU Recursie , algoritm recursiv
b) Calitativ:
ACASĂ 1. Evidenţiez cine şi ce note a obţinut,
Avem un caz elementar sau care se reduce
la cel elementar.
indicînd realizările fiecăruia, M7
Trebuie să stabilim cazul elementar şi
2. Apreciez activitatea clasei în întregime. M9
relaţia ce duce la el.
BILANŢUL 3. Verificăm ce obiective am reuşit să Colect Orală
7. LECŢIEI. realizăm şi ce nu. iv
Mulţumesc pentru lecţie.
CONCLUZII M8
La revedere.
Citesc şi comentează şi argumentează.
La revedere.

Pagina 4 din 4