Sunteți pe pagina 1din 42

6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis

Intralegis 6.2 - CTCE Piatra Neamț, 2018


www.ctce.ro

ORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013


pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare privind procedurile de atribuire
a contractelor de achiziție publică, a Regulamentului de organizare și funcționare privind
monitorizarea și execuția contractelor de asistență tehnică, servicii de consultanță și
contracte de lucrări în baza Condițiilor generale de contract de construcție de lucrări de
inginerie și clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC Roșu - ed. 1999) și a Regulamentului
de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția contractelor de asistență
tehnică, servicii de consultanță și contracte de lucrări în baza Condițiilor generale de
contract de construcție-proiectare și echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999)

EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INVESTIȚII STRĂINE


PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Data intrării în vigoare: 20 Noiembrie 2013

Forma consolidată valabilă la data de 30 Iunie 2018

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20 Noiembrie 2013 până la 30 Iunie 2018

În temeiul art. 3 alin. (1) pct. I lit. a), h), r) și s) și al art. 5 alin. (4) din
Hotãrârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru
proiecte de infrastructurã și investiții strãine,
ministrul delegat pentru proiecte de infrastructurã de interes național și investiții
strãine emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã urmãtoarele acte, prevãzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantã din
prezentul ordin, ce se constituie drept anexe la regulamentul de organizare și funcționare al
Companiei Naționale de Autostrãzi și Drumuri Naționale din România - S.A.:
---------
*) Anexele nr. 1-3 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 bis, care
se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul
Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
a) Regulamentul de organizare și funcționare privind procedurile de atribuire a
contractelor de achiziție publicã, prevãzut în anexa nr. 1;
b) Regulamentul de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția contractelor
de asistențã tehnicã, servicii de consultanțã și contracte de lucrãri în baza Condițiilor
generale de contract de construcție de lucrãri de inginerie și clãdiri proiectate de cãtre
beneficiar (FIDIC roșu - ed. 1999), prevãzut în anexa nr. 2;
c) Regulamentul de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția contractelor
de asistențã tehnicã, servicii de consultanțã și contracte de lucrãri în baza Condițiilor
generale de contract de construcție-proiectare și echipamente (FIDIC galben - ed. 1999),
prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru proiecte
de infrastructurã de interes național
și investiții strãine,
Dan-Coman Șova
București, 14 noiembrie 2013.
Nr. 460.
ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare și funcționare privind procedurile de
atribuire a contractelor de achiziție publicã
A. SCOP
Regulamentul își propune sã prezinte etapele și documentele necesare pentru derularea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publicã în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum
și etapele, activitãțile și documentele necesare pentru organizarea și coordonarea procesului
întocmirii și semnãrii contractelor din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. precum și a actelor
adiționale aferente, de cãtre Serviciile de Contractare/Compartimentele de achiziții, în
conformitate cu aceleași reglementãri anterior menționate.
Regulamentul stabilește și metodologia de lucru și comunicare între serviciile funcționale
ale Direcțiilor de Achiziții/Compartimentelor interne specializate de Achiziții - serviciile de
licitații - serviciile de contractare - compartimentele de pregãtire contracte indiferent de
sursa de finanțare Buget de Stat, Coeziune/IFI, FEDR/IFI precum și comunicarea cu
direcții/departamente/servicii/birouri implicate în elaborarea unei Documentații de Atribuire
și/sau direct sau indirect în achiziția publicã propriu-zisã.
De asemenea, prezentul regulament stabilește și metodologia de comunicare între serviciile

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 1/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
funcționale ale Direcțiilor de Achiziții/Compartimentelor interne specializate de achiziții și
organismele de control ex-ante și ex-post al derulãrii procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziție publicã cu sursã de finanțare externã.
Scopul acestui regulament îl reprezintã transpunerea prevederilor legislative în vigoare în
linii directoare pentru Direcțiile/Serviciile/Compartimentele de achiziții din cadrul
C.N.A.D.N.R. - S.A. cât și pentru membrii Comisiilor de Evaluare, pentru derularea eficientã și
corectã a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publicã, fiind completat de
alte Proceduri interne specifice.
B. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul regulament se aplicã asupra tuturor procedurilor de atribuire pentru proiectele
ce urmeazã a fi lansate de cãtre C.N.A.D.N.R. - S.A., prin Direcțiile de
Achiziții/Compartimentele interne specializate de achiziții, finanțate din Bugetul de Stat,
fonduri externe (Comunitare/EX-ISPA/POS-T, IFI) sau alte surse de finanțare atunci când se
solicitã prin Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Prezentul regulament se aplicã pentru procedurile de atribuire a contractelor cu finanțare
de la Bugetul de Stat/fonduri externe:
- ce urmeazã a fi lansate;
- ce urmeazã fi semnate;
- aflate în curs de implementare (respectiv pentru actele adiționale).
C. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ/LEGISLAȚIE APLICABILĂ
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publicã prevãzute de O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificãrile
și completãrile ulterioare;
- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de
servicii din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziție publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de
concesiune de servicii;
- Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin
Ordinul președintelui Autoritãții Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr. 107/2009 ;
- Ordinul nr. 51 din 13 martie 2009 ( Ordin nr. 51/2009 ) privind accelerarea
procedurilor de licitație restrânsã și negociere cu publicare prealabilã a unui Anunț de
Participare;
- Ordinul nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrãri publice și servicii în România;
- Ordinul nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contractelor de concesiune de
lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de
participare la licitații cu oferta independentã;
- Interpretarea Ordinului nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a
certificatului de participare la licitații cu oferta independentã;
- Ordinul nr. 312 din 29 iunie 2011 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autoritãții
Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 301/2011 privind
aprobarea Metodologiei de analizã a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție
publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de
servicii finanțate din instrumente structurale;
- Hotãrârea Guvernului nr. 801 din 4 august 2011 pentru modificarea și completarea H.G.
nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea A.N.R.M.A.P.;
- Ordinul nr. 509 din 14.09.2011 , al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind formularea criteriilor de
calificare și selecție;
- Ordinul nr. 302 din 01.06.2011 , al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard
ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contractelor de concesiune de
lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 313 din 29.06.2011 , al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la interpretarea anumitor
dispoziții privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 138 din 9 aprilie 2012 al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentații
standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrãri pentru proiectele de investiții din
domeniul de transport rutier care utilizeazã condițiile contractuale ale Federației
Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) CARTE ROȘIE și
CARTE GALBENĂ;
- Ordinul nr. 171 din 15 mai 2012 al președintelui Autoritãții Naționale pentru

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 2/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la clarificãrile ce vizeazã
conținutul documentației de atribuire;
- Ordinul nr. 170 din 15 mai 2012 al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind interpretarea art. 69 indice 1 din
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publicã, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 136 din 6 aprilie 2012 al președintelui Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind notificarea cu privire la
încheierea contractului de achiziție publicã/acordului-cadru;
- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contratelor de concesiune de
lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificãrile și completãrile
ulterioare, inclusiv O.U.G. nr. 52/2011 ;
- Normele de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publicã, a
contractelor de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de concesiune de servicii cu
modificãrile și completãrile ulterioare;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apãrute
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora;
- H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apãrute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora;
- Instrucțiuni ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Autoritatea de
Management POS Transport referitoare la achiziția publicã;
- Ordinul nr. 565/27.04.2009 pentru modificarea Procedurii de organizare, desfãșurare,
evaluare, atribuire și monitorizare privind achizițiile publice de produse, servicii și lucrãri
în cadrul Ministerului Transporturilor și a unitãților aflate în subordinea, sub autoritatea
sau în coordonarea sa, aprobatã prin Ordin al ministrului transporturilor nr. 563/2007, cu
modificãrile și completãrile ulterioare;
- Ordinul nr. 563/02.07.2007 și Ordinul nr. 1505/09.12.2008 emise de Ministerul
Transporturilor, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice cu modificãrile și
completãrile ulterioare;
- Hotãrârea nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plãti în avans din
fonduri publice republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- H.G. nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizãrii unor condiții contractuale ale
Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru
obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național,
finanțate din fonduri publice: Anexa 1 Condiții de Contract pentru Echipamente și Construcții
inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice și mecanice, și pentru clãdiri și lucrãri
inginerești proiectate de cãtre Antreprenor și Anexa 2 Condiții de Contract pentru Construcții
pentru clãdiri și lucrãri inginerești proiectate de cãtre Beneficiar
- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea
condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv
proiectare, și ale contractelor pentru construcții clãdiri și lucrãri inginerești proiectate de
cãtre beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul
Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de
transport de interes național, finanțate din fonduri publice: Anexa 1 - condițiile speciale ale
contractului pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, cu modificãrile și
completãrile ulterioare, și Anexa 2 - condițiile speciale ale contractului pentru construcții,
clãdiri și lucrãri inginerești proiectate de cãtre, beneficiar, cu modificãrile și completãrile
ulterioare;
- O.U.G. nr. 135 din 28/11/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor
necesare pentru continuarea și finalizarea mãsurilor ex-ISPA, cu modificãrile și completãrile
ulterioare;
- Norme din 16 martie 2011 de aplicare a art. 1 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.
135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și
finalizarea mãsurilor ex-ISPA, pentru sectorul MEDIU; Norme din 16 martie 2011 de aplicare a
art. 1 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 135/2007 , privind alocarea de la bugetul de
stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea mãsurilor ex-ISPA, pentru sectorul
TRANSPORTURI;
- Instrucțiuni pentru stabilirea procedurii privind alocarea de la bugetul de stat a
fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea mãsurilor ex-ISPA elaborate de cãtre
Ministerul Finanțelor Publice;
- Acordul inter-instituțional pentru implementarea mãsurilor ex-ISPA în domeniul
transporturilor;
- Contractele de finanțare pentru proiectele POS-T;
- Hotãrârea nr. 1037 din 12 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- O.U.G. nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înființarea Autoritãții Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu modificãrile ulterioare;

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 3/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificãrile și completãrile
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 , Legea administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile
și completãrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificãrile și completãrile
ulterioare;
- H.G. nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publicã prin mijloace
electronice din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziție publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice și a contractelor de
concesiune de servicii;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificãrile ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 privind obligativitatea utilizãrii de materiale agrementate la
execuția lucrãrilor;
- H.G. nr. 28/2008 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrãri de
intervenții;
- H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de cãtre I.S.C. a documentațiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnitãților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- H.G. nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare și expertizare tehnicã de
calitate a proiectelor, a execuției lucrãrilor și a construcțiilor;
- Legea nr. 265/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcțiilor și unele mãsuri pentru
realizarea locuințelor, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru
aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrãri de intervenții", cu modificãrile ulterioare;
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrãrilor de
construcții și instalații aferente acestora, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
- Standarde naționale și reglementãri tehnice în domeniu;
- Acordurile de finanțare încheiate cu Instituțiile Financiare Internaționale: EBRD 333.91,
EIB 22.417, EIB 23.370, EIB VI, EIB 21.489, EIB 20.781, JBIC ROMP2;
- Notificãri și instrucțiuni publicate de cãtre ANRMAP pe site-ul acesteia cu privire la
modalitatea de interpretare și aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice.
D. PREGĂTIREA ȘI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
1. PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT
1.1. Etape premergãtoare inițierii unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție
publicã
În vederea inițierii procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publicã,
Direcțiile de Achiziții/Compartimentele interne specializate de achiziții vor primi o
solicitare din partea unei Direcții (Direcția Inițiatoare)/compartiment funcțional din cadrul
C.N.A.D.N.R. - S.A., însoțitã de urmãtoarele documente transmise în original:

*Font 7*
┌─────┬───────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ EMITENT │ CĂTRE │ DOCUMENT │ APROBARE
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────
│1.1.1│Direcția inițiatoare/ │Direcția de Achiziții/ │Nota de fundamentare privind oportunitatea și│Director
│ │compartiment funcțional│Compartimentul intern │necesitatea demarãrii procedurii de atribuire│Direcția Inițiatoare,
│ │ │specializat de achiziții│a contractului de achiziție publicã │Directorul General/
│ │ │ │ │Director General Adjunct
│ │ │ │ │(în funcție de competențel
│ │ │ │ │delegate în acest sens) și
│ │ │ │ │Directorul General Adjunct
│ │ │ │ │Economic
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────
│1.1.2│Direcția inițiatoare/ │Direcția de Achiziții/ │Nota privind justificarea valorii estimate │Director
│ │compartiment funcțional│Compartimentul intern │ │Direcția Inițiatoare,
│ │ │specializat de achiziții│ │Directorul General/Directo
│ │ │ │ │General Adjunct (în funcți
│ │ │ │ │de competențele delegate î
│ │ │ │ │acest sens) și Directorul
│ │ │ │ │General Adjunct Economic
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────
│1.1.3│Direcția inițiatoare/ │Direcția de Achiziții/ │Caiet de sarcini/documentație descriptivã/ │Director
│ │compartiment funcțional│Compartimentul intern │documentația tehnicã │Direcția Inițiatoare și
│ │ │specializat de achiziții│ │Directorul General/Directo
│ │ │ │ │General Adjunct (în funcți
│ │ │ │ │de competențele delegate î
│ │ │ │ │acest sens)
└─────┴───────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────

1.1.1. Nota privind necesitatea și oportunitatea lansãrii procedurii de atribuire a


contractului de achiziție publicã
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 4/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Indiferent de tipul contractului, aceastã notã va fi întocmitã de cãtre Direcția
Inițiatoare/compartiment funcțional, care solicitã demararea procedurii de atribuire și va
cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:
a. Necesitatea și oportunitatea investiției în contextul actual de dezvoltare, cu motivarea
susținerii acesteia prin memorandum aprobat de Guvern, includerea în Masterplanul de Transport
ca investiție prioritarã sau în coridoare paneuropene prioritare, etc;
b. Data estimatã pentru inițierea procedurii de atribuire și durata contractului;
c. Sursa de finanțare a contractului cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
investițiile din fonduri publice și încadrarea în Buget, precum și concordanța cu prevederile
Cererilor de Finanțare transmise spre aprobare instituțiilor abilitate și cu Contractul de
Finanțare sau acordul de finanțare (în cazul contractelor cu finanțare externã);
d. Persoana responsabilã pentru atribuirea contractului;
e. Elementele și documentele justificative necesare încadrãrii achiziției în cazurile
permise de lege, respectiv elementele de fundamentare necesare întocmirii de cãtre Direcția de
Achiziții/compartimentul intern specializat de achiziții a notei justificative privind alegerea
procedurii.
1.1.2. Nota privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publicã
Indiferent de tipul contractului (lucrãri și/sau servicii și/sau produse), aceastã notã va
fi întocmitã de cãtre Direcția Inițiatoare/compartiment funcțional care solicitã demararea
procedurii de atribuire fiind elaboratã în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificãrile și completãrile ulterioare (art. 25 - art. 32 - Reguli de estimare a valorii
contractului de achiziție publicã). Valoarea estimatã va conține și secțiunea de "Cheltuieli
Diverse și Neprevãzute" iar în nota de estimare a valorii se va menționa, dacã este cazul, în
mod distinct și achiziționarea ulterioarã de produse/servicii/lucrãri similare conform
prevederile art. 122 litera j din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile
ulterioare, pentru a fi specificate în conținutul Anunțului/Invitației de Participare.
Valoarea estimatã a contractului de achiziție publicã, fãrã TVA, în lei și/sau euro, va fi
determinatã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În conformitate cu art. 26 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile
ulterioare, valoarea estimatã a contractului de achiziție publicã trebuie sã fie determinatã
înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv, fiind valabilã la
momentul transmiterii anunțului de participare/invitației de participare.
1.1.3. Caietul de Sarcini/Cerințele Beneficiarului/Documentația Descriptivã/Documentația
Tehnicã
Direcțiile de Proiecte/Implementare/compartimente funcționale - Direcțiile Inițiatoare, au
obligația transmiterii Caietului de Sarcini/Cerințelor Beneficiarului/Documentației Descriptive
și a Documentației Tehnice, acolo unde este cazul. Documentația Tehnicã va cuprinde, dar nu se
limiteazã doar la acestea, specificațiile tehnice necesare elaborãrii ofertelor de cãtre
posibilii participanți (liste de cantitãți, avize și acorduri, descrieri de prețuri, planșe și
piese desenate, proiecte tehnice sau studii de fezabilitate, și alte asemenea).
Documentele transmise de cãtre Direcțiile de Proiecte/Implementare - Direcțiile Inițiatoare
care, dupã semnare vor implementa contractul, vor fi însoțite de liste de verificare ce conțin
observații/comentarii/recomandãri (dacã este cazul) și prin care se confirmã faptul cã
Documentația tehnicã/Caietul de Sarcini a fost verificatã atât de cãtre persoanele responsabile
de implementarea contractului cât și de cele care desfãșoarã activitãți conexe asimilate
acestor proiecte/contracte (modalitãți de platã, avize și acorduri, exproprieri terenuri,
mediu, relocãri utilitãți etc).
Direcțiile de Proiecte/de Implementare vor elabora Caietul de Sarcini/Cerințele
Beneficiarului/Documentația Descriptivã astfel încât sã se asigure tratamentul egal,
nediscriminatoriu și competitiv pentru posibilii ofertanți și în strictã concordanțã cu
prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare (art. 35 - 38).
1.2. Etapa de verificare/solicitare de corecții cu privire la documentele primite de cãtre
Direcția de Achiziții
În aceastã etapã Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții
vor verifica:
- Existența tuturor documentelor de la punctul 1.1;
- Respectarea în conținutul documentelor a condițiilor obligatorii cerute atât de lege cât
și de regulamente/proceduri interne;
- Furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea lansãrii procedurilor de atribuire.
Termen de realizare a verificãrilor: 5 zile de la data primirii documentelor în forma
completã, termen care se poate prelungi în condițiile în care sunt necesare
clarificãri/solicitãri de corecții formulate cãtre Direcția Inițiatoare/compartimente
funcționale.
1.3. Etapa de completare de cãtre Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne
specializate de achiziții a documentației, în vederea demarãrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziție publicã
În completarea documentelor de la punctul 1.1, în vederea inițierii procedurii de atribuire
a unui contract de achiziție publicã, Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne
specializate de achiziții publice vor elabora/verifica urmãtoarele documente:

*Font 7*
┌──────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────
│Nr. │ │ │ │ │
│crt. │ EMITENT │ CĂTRE │ DOCUMENT │ APROBARE │ Termen
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────
│ │ │ │ │ │
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 5/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
│1.3.1.│Direcția de Achiziții/ │Departamentul de│Planul Achizițiilor Publice (PAP)│Director General/Director │
│ │Compartimentul intern │Achiziții Buget │a obiectivul de investiții propus│General Adjunct (în funcție │
│ │specializat de achiziții│de Stat │a fi achiziționat - verificarea │de competențele delegate în │
│ │ │ │alocãrilor necesare în PAP │acest sens), Director General│
│ │ │ │ │Adjunct Economic și Director │
│ │ │ │ │Achiziții Buget de Stat │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.2.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Nota justificativã privind │Director Direcția Achiziții, │
│ │Compartimentul intern │în vederea │alegerea procedurii de atribuire,│Director General/Director │
│ │specializat de achiziții│inițierii │în cazul în care procedura aleasã│General Adjunct (în funcție │
│ │ │procedurii de │nu a fost licitație deschisã sau │de competențele delegate în │
│ │ │atribuire │licitație restrânsã │acest sens) și Director │
│ │ │ │ │Direcția Juridicã │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.3.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Nota justificativã privind │Director Direcția Achiziții │
│ │Compartimentul intern │în vederea │cerințele/criteriile minime de │și Directorul General/ │
│ │specializat de achiziții│inițierii │calificare/selecție │Director General Adjunct (în │
│ │ │procedurii de │ │funcție de competențele │
│ │ │atribuire │ │delegate în acest sens) │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤20 de zile de
│1.3.4.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Nota justificativã privind │Director Direcția Achiziții │încheierea ter
│ │Compartimentul intern │în vederea │criteriul de atribuire și │și Directorul General/ │de la punctul
│ │specializat de achiziții│inițierii │stabilirea factorilor de evaluare│Director General Adjunct (în │mai sus
│ │ │procedurii de │și ponderii acestora în │funcție de competențele │
│ │ │atribuire │condițiile în care este utilizat │delegate în acest sens) │
│ │ │ │criteriul "oferta cea mai │ │
│ │ │ │avantajoasã din punct de vedere │ │
│ │ │ │economic" │ │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.5.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Nota justificativã privind │Director Directia Achiziții, │
│ │Compartimentul intern │în vederea │accelerarea procedurii de │Directorul General/Director │
│ │specializat de achiziții│inițierii │atribuire (dacã este cazul) │General Adjunct (în funcție │
│ │ │procedurii de │ │de competențele delegate în │
│ │ │atribuire │ │acest sens) și Director │
│ │ │ │ │Direcția Juridicã │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.6.│Direcția de Achiziții/ │ │Documentația de atribuire │Detaliat în tabelul de la │
│ │Compartimentul intern │ │ │punctul 1.3.6 │
│ │specializat de achiziții│ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.7.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Declarația de conformitate │Directorul General │
│ │Compartimentul intern │în vederea │ │ │
│ │specializat de achiziții│inițierii │ │ │
│ │ │procedurii de │ │ │
│ │ │atribuire │ │ │
├──────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3.8.│Direcția de Achiziții/ │Document suport │Declarație conform art. 33 indice│Directorul General │
│ │Compartimentul intern │în vederea │1 alin. (4) din O.U.G. nr. │ │
│ │specializat de achiziții│inițierii │34/2006 - cuprinde date de │ │
│ │ │procedurii de │identificare ale persoanelor cu │ │
│ │ │atribuire │funcții de decizie în cadrul │ │
│ │ │ │Autoritãții Contractante │ │
└──────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────

1.3.1. Planul Achizițiilor Publice (PAP)


Programul/Planul anual al achizițiilor publice pentru lucrãrile/serviciile/bunurile
achiziționate cu finanțare de la Bugetul de Stat sau din FC, FEDR, mãsuri ex-ISPA, Acorduri de
Finanțare/Împrumut BEI, BERD, BIRD, JBIC, venituri proprii sau orice alte surse se va elabora
în conformitate cu alocãrile bugetare existente ale C.N.A.D.N.R. - S.A. dar și în conformitate
cu prevederile Cererilor de Finanțare transmise spre aprobare instituțiilor abilitate sau a
Contractului de Finanțare sau a acordurilor de finanțare, ținând cont ca valoarea estimatã a
procedurii de atribuire sã se încadreze în valoarea estimatã menționatã în cererea/contractul
de finanțare (în cazul contractelor cu finanțare externã).
Programul/Planul Anual al Achizițiilor Publice este aprobat de cãtre Directorul General al
C.N.A.D.N.R. - S.A., cu avizul Direcției Financiare/Economice. Direcția/Departamentul Achiziții
Publice Buget de Stat, va solicita tuturor Compartimentelor funcționale informațiile necesare a
fi cuprinse în acest Plan de achiziții la sfârșitul fiecãrui an calendaristic. În cazul în
care, pe parcursul anului în curs apar noi necesitãți, modificãri sau completãri ulterioare,
acestea vor fi efectuate de cãtre Direcția/Departamentul Achiziții Publice Buget de Stat în
Planul de Achiziții în urma solicitãrii scrise a respectivelor Compartimente și/sau a
Direcțiilor de Achiziții.
Orientativ, principalele categorii de informații care trebuie verificate dacã sunt incluse
în Programul Anual al Achizițiilor Publice, pentru anul în curs sunt:
- denumirea/obiectul procedurii/contractului
- codul/codurile CPV
- valoarea estimatã a contractului în LEI fãrã TVA,
- valoarea estimatã a contractului în EURO fãrã TVA,
- valoarea estimatã a fi decontatã pentru anul în curs inclusiv TVA, atât în EURO cât și în
LEI
- sursa de finanțare,
- persoana responsabilã de atribuirea contractului,
- tipul procedurii aplicate.
Dupã primirea tuturor informațiilor de la compartimentele interne, Serviciile Licitații
și/sau Serviciile Contractare/alte servicii cu atribuții în acest sens, centralizeazã și
elaboreazã/completeazã/modificã Planul de Achiziții cu avizul Direcției/Serviciilor
Financiare/Economice și promoveazã documentul cãtre Direcția/Departamentul Achiziții Publice
Buget de Stat pentru obținerea semnãturilor necesare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 6/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Dacã este cazul, Planul Anual al Achizițiilor Publice se va publică și va fi trimis, dupã
aprobarea sa de cãtre conducerea C.N.A.D.N.R. - S.A., și cãtre AM ex-ISPA (pentru proiectele
finanțate prin ex-ISPA) și, dupã caz, cãtre AM POS T (pentru proiectele finanțate prin POST) în
vederea aprobãrii ex-ante, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.
1.3.2. Nota justificativã privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care
procedura aplicatã a fost alta decât licitația deschisã sau restrânsã
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din cadrul H.G. nr. 925/2006 , Autoritatea
Contractantã are obligația de a elabora o notã justificativã în toate situațiile în care
procedura de atribuire propusã pentru a fi aplicatã este alta decât una dintre cele prevãzute
la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgențã sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial,
la art. 251 alin. (1) din Ordonanța de urgențã.
Totodatã, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din cadrul H.G. nr. 925/2006 ,
Nota justificativã se aprobã de conducãtorul autoritãții contractante, conform atribuțiilor
legale ce îi revin, cu avizul Direcției Juridice, și constituie parte din Dosarul Achiziției
Publice.
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții, indiferent de
tipul contractului (lucrãri și/sau servicii și/sau produse), vor elabora Nota justificativã
privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicatã a fost alta decât
licitația deschisã sau restrânsã care va fi aprobatã de cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R
- S.A. sau de cãtre Directorul General Adjunct, în situația în care acesta are delegate
competențe în acest sens, de cãtre conducãtorii ierarhici superiori ai Direcțiilor de Achiziții
și de cãtre Directorul Direcției Juridice a C.N.AD.N.R. - S.A.
Notã justificativã privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura
aplicatã a fost alta decât licitația deschisã sau restrânsã se va elabora în original în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și
completãrile ulterioare și va preciza în mod obligatoriu motivele alegerii procedurii de
atribuire, temeiul și încadrarea legalã.
1.3.3. Nota justificativã privind cerințele/criteriile minime de calificare/selecție
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții, indiferent de
tipul contractului (lucrãri și/sau servicii și/sau produse), vor elabora Nota justificativã
privind cerințele/criteriile minime de calificare/selecție care va fi aprobatã de cãtre
Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de cãtre Directorul General Adjunct, în situația
în care acesta are delegate competențe în acest sens, și de cãtre conducãtorii ierarhici
superiori din cadrul Direcțiilor de Achiziții/compartimentelor interne specializate de
achiziții.
Nota justificativã privind cerințele/criteriile minime de calificare/selecție va cuprinde,
în detaliu:
- Denumirea/identificare criteriului menționat în Fișa de Date a Achiziției,
- Modalitatea de îndeplinire a criteriului menționat în Fișa de Date a Achiziției,
- Justificarea introducerii fiecãrui criteriu/cerințe minime de calificare/selecție,
- Justificarea corespunzãtoare a nivelului minim stabilit pentru fiecare criteriu minim de
calificare,
- Scopul urmãrit de C.N.A.D.N.R. - S.A prin utilizarea acestor criterii/cerințe,
- Demonstrarea încadrãrii criteriilor/cerințelor minime de calificare în prevederile legale
în vigoare în materia achizițiilor publice,
- Baza legalã ce a fost folositã la introducerea acestora în condițiile în care existã
normative tehnice/ordine, hotãrâri de guvern, legislație în construcție sau alte asemenea
(legislație suplimentarã O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 ).
Nota justificativã privind cerințele/criteriile minime de calificare/selecție se va elabora
în original și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu
modificãrile și completãrile ulterioare.
1.3.4. Nota justificativã privind criteriul de atribuire și stabilirea factorilor de
evaluare și ponderii acestora în condițiile în care este utilizat criteriul "oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic"
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții, indiferent de
tipul contractului (lucrãri și/sau servicii și/sau produse), vor elabora Nota justificativã
privind criteriul de atribuire și stabilirea factorilor de evaluare și ponderii acestora în
condițiile în care este utilizat criteriul "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic" care va fi aprobatã de cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de cãtre
Directorul General Adjunct, în situația în care acesta are delegate competențe în acest sens,
și de cãtre conducãtorii ierarhici superiori din cadrul Direcțiilor de
Achiziții/compartimentelor interne specializate de achiziții.
Nota justificativã privind criteriul de atribuire și stabilire a factorilor de evaluare și
ponderii acestora în condițiile în care este utilizat criteriul "oferta cea mai avantajoasã din
punct de vedere economic" va cuprinde, în detaliu:
a) Denumirea/identificarea criteriului de atribuire menționat în Fișa de Date a
Achiziției,
b) Modalitatea de aplicare a criteriului de atribuire menționat în Fișa de Date a
Achiziției,
c) Justificarea alegerii criteriului de atribuire prețul cel mai scãzut sau, dupã caz,
Justificarea corespunzãtoare a alegerii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasã
din punct de vedere economic",
d) Scopul urmãrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea criteriului de atribuire prețul
cel mai scãzut sau, dupã caz, Scopul urmãrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea criteriului

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 7/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
de atribuire "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic",
e) Denumirea/identificarea factorilor de evaluare menționați în Fișa de Date a Achiziției,
f) Justificarea corespunzãtoare a alegerii fiecãrui factor de evaluare menționat în Fișa de
Date a Achiziției,
g) Ponderea fiecãrui factor de evaluare (propunere tehnicã; propunere financiarã),
h) Justificarea corespunzãtoare a ponderii și a nivelului fiecãrui factor de evaluare,
i) Scopul urmãrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea acestor factori de evaluare,
j) Definirea algoritmului de calcul sau metodologia concretã de punctare a avantajelor care
vor rezultă din propunerile tehnice și financiare,
k) Justificarea alegerii algoritmului de calcul sau justificarea avantajelor obținute,
l) Modalitatea de cuantificare,
m) Explicitarea algoritmului de calcul - modalitatea de acordare a punctajelor pentru
factorii de evaluare cu respectarea principiului proporționalitãții,
n) Demonstrarea încadrãrii factorilor de evaluare în prevederile legale în vigoare în
materia achizițiilor publice.
Nota justificativã privind criteriul de atribuire și stabilirea factorilor de evaluare și
ponderii acestora în condițiile în care este utilizat criteriul "prețul cel mai scãzut" sau
"oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic" se va elabora în original în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și
completãrile ulterioare.
Nota justificativã privind criteriul de atribuire și stabilirea factorilor de evaluare și
ponderii acestora în condițiile în care este utilizat criteriul "prețul cel mai scãzut" sau
"oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic" va face parte integrantã a Dosarului
Achiziției Publice.
1.3.5. Nota justificativã privind accelerarea procedurii de atribuire (dacã este cazul)
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 în situația în care se aplicã procedura
acceleratã, Autoritatea Contractantã are obligația de elabora nota justificativã privind
accelerarea procedurii de atribuire, care se aprobã de conducãtorul autoritãții contractante
conform atribuțiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic și constituie parte
din Dosarul Achiziției Publice.
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții, indiferent de
tipul contractului (lucrãri și/sau servicii și/sau produse), vor elabora Nota justificativã
privind accelerarea procedurii de atribuire, care va fi aprobatã de cãtre Directorul General al
C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de cãtre Directorul General Adjunct, în situația în care acesta are
delegate competențe în acest sens, de cãtre conducãtorii ierarhici superiori ai Direcțiilor de
Achiziții/compartimentelor interne specializate și de cãtre Directorul
Compartimentului/Departamentului Juridic al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Nota justificativã privind accelerarea procedurii de atribuire se va elabora în original în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și
completãrile ulterioare și va preciza în mod obligatoriu motivele de urgențã care impun
accelerarea procedurii de atribuire precum și justificarea imposibilitãții Autoritãții
Contractante de a respecta termenele prevãzute la art. 83 alin. (1); art. 89 alin. (1); art.
113 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare.
1.3.6. Documentația de Atribuire
Documentația de atribuire, elaboratã în conformitate atât cu prevederile legale în vigoare
(Secțiunea 3, art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile
și completãrile ulterioare), cât și cu ordinele, instrucțiunile și notificãrile emise de cãtre
Autoritatea Naționalã pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, conține minim
urmãtoarele documente/capitole/secțiuni:
1. Fișa de Date a Achiziției,
2. Formularele.
3. Caietul de Sarcini/Cerințele Beneficiarului/Documentația Descriptivã,
4. Contractul,
5. Documentația Tehnicã (dacã este cazul).

*Font 8*
┌──────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ EMITENT │ DOCUMENT │ APROBARE │
│crt. │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1 și 2│Direcțiile de Achiziții/ │Fișa de date a achiziției și│Director Direcția Achiziții/ │
│ │compartimentele interne │formularele aferente │compartiment intern specializat│
│ │specializate de achiziții│ │și Directorul General/Director │
│ │ │ │General Adjunct (în funcție de │
│ │ │ │competențele delegate în acest │
│ │ │ │sens) │
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │Direcție Inițiatoare/ │Caiet de Sarcini/Cerințele │Director Direcție Inițiatoare │
│ │compartiment funcțional │Beneficiarului/Documentația │și Directorul General/Director │
│ │ │Descriptivã/Documentația │General Adjunct (în funcție de │
│ │ │Tehnicã (dacã este cazul) │competențele delegate în acest │
│ │ │ │sens) │
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │Direcțiile de Achiziții/ │Informații referitoare la │Director Direcția Achiziții/ │
│ │compartimentele interne │clauzele contractuale │compartiment intern specializat│
│ │specializate de achiziții│obligatorii/contractul │Directorul General/Director │
│ │ │ │General Adjunct (în funcție de │
│ │ │ │competențele delegate în acest │
│ │ │ │sens) și Director Direcția │
│ │ │ │Juridicã │
└──────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 8/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis

1. Fișa de Date a Achiziției este întocmitã de Direcțiile Achiziții și cuprinde în mod


obligatoriu:
- criterii/cerințe minime de calificare care nu vor excede prevederilor legale în vigoare
și care nu vor conduce la restricționarea participãrii ofertanților la procedura de atribuire.
În stabilirea criteriilor minime de calificare se va lua în calcul atât experiența anterioarã a
C.N.A.D.N.R. - S.A. cât și, pe cât posibil, evitarea depunerii de contestații care sã conducã
la o eventualã anulare de procedurã de atribuire.
- informații privind conflictul de interese pentru a se evita concurența neloialã și/sau
apariția unor nereguli și/sau apariția unor posibili indicatori de fraudã.
- informații cu privire la documentele necesare pentru îndeplinirea criteriilor/cerințelor
minime de calificare prin care sã nu fie alterate principiile de achiziție publicã prevãzute la
art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare.
În conformitate cu art. 6 din H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și completãrile
ulterioare, Autoritatea Contractantã are dreptul de a iniția aplicarea unei procedurii de
atribuire a contractului de achiziție publicã numai dupã ce a fost elaboratã documentația de
atribuire sau, dupã caz documentația de concurs.
1.3.7. Declarație de conformitate
Documentația de atribuire va fi însoțitã de o declarație pe propria rãspundere a
reprezentantului legal al Autoritãții Contractante care atestã faptul ca documentația de
atribuire este în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la materia achizițiilor
publice.
1.3.8. Declarație conform art. 33^1 din O.U.G. nr. 34/2006
Documentația de Atribuire se transmite spre publicare împreunã cu o declarație pe propria
rãspundere a reprezentantului legal al Autoritãții Contractante, elaboratã în conformitate cu
prevederile art. 33 (indice 1), alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și
completãrile ulterioare. Declarația pe propria rãspundere va conține datele de identificare ale
persoanelor ce dețin funcții de deciziei în cadrul Autoritãții Contractante și va fi semnatã de
cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
2. ETAPELE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Cronologic, etapele principale în ceea ce privește derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziție publicã sunt urmãtoarele:

*Font 7*
┌──────┬──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────
│Nr. │ │ │ │ │
│crt. │ EMITENT │ CĂTRE │ DOCUMENT │ APROBARE │ Termen
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.1. │Direcția Achiziții/ │SEAP/eventual JOUE│Publicarea Anunțului de Intenție │ │Cât mai curând posi
│ │compartiment intern │ │(dacã este cazul) │ │data începerii anul
│ │specializat │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.2. │Direcția Achiziții/ │SEAP/JOUE │Publicarea Documentației de │ANRMAP │Maxim 21 zile de la
│ │compartiment intern │ │Atribuire și publicarea Anunțului│ │primirii documentaț
│ │specializat │ │de Participare/Invitației de │ │SEAP (conform expli
│ │ │ │participare │ │de la punctul 2.2 d
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.3. │Agenți economici │C.N.A.D.N.R. S.A. │Depunerea/ Deschiderea ofertelor │ - │Minim 52 zile de la
│ │interesați (ofertanți)│ │ │ │publicãrii anunțulu
│ │ │ │ │ │participare în SEAP
│ │ │ │ │ │la data depunerii o
│ │ │ │ │ │cu posibilitatea pr
│ │ │ │ │ │acestuia în funcție
│ │ │ │ │ │clarificãrile primi
│ │ │ │ │ │complexitatea proce
│ │ │ │ │ │de eventualele cont
│ │ │ │ │ │mãsuri de remediere
│ │ │ │ │ │modificãri ale Docu
│ │ │ │ │ │de Atribuire
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.4. │Direcția Achiziții/ │Direcția │Rãspunsuri la eventualele │Director Direcția │Maxim 3 zile de la
│ │compartiment intern │Inițiatoare, │clarificãri transmise de cãtre │Inițiatoare/Director │solicitarea de clar
│ │specializat │Direcția Juridicã,│operatorii economici interesați │General/Director General│transmisã de operat
│ │ │Direcția Tehnicã │sã participe la procedura de │Adjunct (în funcție de │economic
│ │ │sau alte comparti-│atribuire (Perioada de la │competențele delegate în│
│ │ │mente ale │publicarea în SEAP a Anunțului/ │acest sens) │
│ │ │C.N.A.D.N.R.-S.A. │Invitației de Participare pânã la│ │
│ │ │ │termenul limitã de depunere al │ │
│ │ │ │ofertelor) │ │
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.5. │Comisia de Evaluare │Ofertanți dacã │Evaluarea Ofertelor, solicitãri │Comisia de Evaluare, │Maxim 25 de zile de
│ │ │este cazul │de clarificãri cãtre ofertanți │Președintele Comisiei de│deschiderea/depuner
│ │ │ │ │Evaluare │ofertelor, cu posib
│ │ │ │ │ │prelungirii acestui
│ │ │ │ │ │singurã datã cu max
│ │ │ │ │ │zile, în funcție de
│ │ │ │ │ │tatea procedurii, n
│ │ │ │ │ │ridicat de ofertanț
│ │ │ │ │ │le ofertanților de
│ │ │ │ │ │a termenului de rãs
│ │ │ │ │ │solicitãrile de cla
│ │ │ │ │ │ale Comisie de Eval
│ │ │ │ │ │precum și de eventu
│ │ │ │ │ │contestații/decizii
│ │ │ │ │ │Instanța de re-eval
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.6. │Comisia de Evaluare │Director General/ │Aprobarea Raportului de │Director General/ │Maxim 10 zile de la
│ │ │U.C.V.A.P. în │Atribuire/Evaluare │Director General Adjunct│ofertelor, cu posib
│ │ │vederea aprobãrii/│ │(în funcție de competen-│prelungirii acestui
│ │ │observații │ │țele delegate în acest │funcție de eventual
│ │ │ │ │ │
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 9/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
│ │ │ │ │sens)/U.C.V.A.P. │gere a acestuia de
│ │ │ │ │ │U.C.V.A.P./Conducãt
│ │ │ │ │ │Autoritãții contrac
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.7. │Comisia de Evaluare │Ofertanții │Comunicarea rezultatului cãtre │Directorul General/ │Maxim 3 zile de la
│ │ │participanți │ofertanții participanți la proce-│Director General Adjunct│raportului de Atrib
│ │ │ │dura de atribuire a contractului │(în funcție de competen-│Evaluare
│ │ │ │de achiziție publicã │țele delegate în acest │
│ │ │ │ │sens) │
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.8. │Ofertanții │C.N.S.C./Instanțe │Perioada de contestații │ │Minim 10 zile de la
│ │ │ │ │ │rea rezultatelor cã
│ │ │ │ │ │ofertanții particip
│ │ │ │ │ │procedura de atribu
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│ 2.9. │Direcția Achiziții/ │Direcțiile din │Semnarea contractului │Director General, │11 zile de la data
│ │compartiment intern │cadrul │ │Director General Adjunct│rii comunicãrii rez
│ │specializat │C.N.A.D.N.R.-S.A. │ │Director General Adjunct│cãtre ofertanții pa
│ │ │ │ │Economic, Director │cu posibilitatea pr
│ │ │ │ │Juridic, Șef Serviciu │acestuia în funcție
│ │ │ │ │Juridic Contracte, Șef │nerea de contestați
│ │ │ │ │Serviciu CFP, Director │soluționarea acesto
│ │ │ │ │Direcție Inițiatoare, │C.N.S.C./Instanțele
│ │ │ │ │Șef Proiect Direcție │re, sau în funcție
│ │ │ │ │Inițiatoare, Șef │tarea cu întârziere
│ │ │ │ │serviciu contracte, etc.│documentelor în ved
│ │ │ │ │ │semnãrii contractul
│ │ │ │ │ │cãtre ofertantul câ
│ │ │ │ │ │și/sau de neprezent
│ │ │ │ │ │acestuia la semnare
│ │ │ │ │ │contractului
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│2.10. │Direcția Achiziții/ │SEAP/JOUE │Elaborarea și Publicarea │ - │48 de zile dupã fin
│ │compartiment intern │ │Anunțului de Atribuire │ │ procedurii de atri
│ │specializat │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────
│2.11. │Direcția Achiziții/ │ │Întocmirea Dosarului de Achiziție│ │
│ │compartiment intern │ │Publicã și transmiterea cãtre │ │
│ │specializat │ │MTI - AM POST │ │
└──────┴──────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────

2.1. ELABORAREA ANUNȚULUI DE INTENȚIE (DACĂ ESTE CAZUL) ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE


ORDINULUI NR. 509/2011 AL A.N.R.M.A.P.
Publicarea Anunțului de intenție în SEAP (dacã este cazul) și dovada publicãrii;
Anunțul de intenție va fi elaborat numai în baza unei solicitãri scrise a Compartimentelor
funcționale care doresc lansarea unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție
publicã. Solicitarea va conține cel puțin urmãtoarele elemente:
- Tipul de contract (lucrãri/servicii/produse),
- Denumirea contractului,
- Obiectul și descrierea contractului,
- Valoarea estimatã, fãrã TVA (dacã se cunoaște) sau Interval de valori,
- Sursa de finanțare (dacã se cunoaște),
- Durata contractului,
- Data estimativã de publicare a anunțului de participare.
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate elaboreazã Anunțul de
Intenție, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P. și cu
prevederile legale în vigoare O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare,
care va conține cel puțin urmãtoarele informații (în condițiile în care aplicația SEAP permite
introducerea lor):
- Tipul de contract (lucrãri/servicii/produse),
- Tipul de procedura de atribuire,
- Datele de contact ale Autoritãții Contractante,
- Dacã se dorește publicarea în JOUE,
- Denumirea contractului,
- Obiectul și descrierea contractului,
- Valoarea estimatã, fãrã TVA (dacã se cunoaște) sau Interval de valori,
- Sursa de finanțare (dacã se cunoaște),
- Durata contractului,
- Data estimativã de publicare a anunțului de participare,
- Criteriile minime de calificare sau selecție,
- Criteriul de atribuire,
- Factorii de evaluare în condițiile în care se utilizeazã criteriul de atribuire "oferta
cea mai avantajoasã din punct de vedere economic" în mãsura în care aceștia se cunosc la
momentul elaborãrii anunțului de intenție și pe care îl transmite spre aprobare Directorului
General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Pentru a beneficia de reducerea termenului limitã pentru depunerea ofertelor se vor
menționa în conținutul Anunțului de Intenție elementele care vor trebui sã se regãseascã și în
Anunțul de Participare și anume: criteriile minime de calificare sau de selecție și criteriul
de atribuire. Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate vor transmite spre
publicare Anunțul de Intenție în SEAP, iar documentul va fi parte integrantã a Dosarului
Achiziției Publice.
2.2. PUBLICAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE ȘI PUBLICAREA ANUNȚULUI DE
PARTICIPARE/INVITAȚIEI DE PARTICIPARE
Documentația de Atribuire și notele justificative întocmite de serviciile de specialitate
din cadrul Direcțiilor de Achiziții/compartimentelor interne specializate de achiziții sunt
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 10/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
supuse aprobãrii conducãtorilor ierarhici superiori și Directorului General, în vederea
transmiterii la A.N.R.M.A.P. pentru evaluarea conformitãții cu legislația aplicabilã în
domeniul achizițiilor publice.
Documentația de Atribuire și celelalte documente - anexa sunt încãrcate în SEAP și sunt
transmise pentru validare de cãtre A.N.R.M.A.P. În cazul respingerii Documentației de Atribuire
de cãtre A.N.R.M.A.P., sunt implementate recomandãrile/mãsurile dispuse de cãtre A.N.R.M.A.P.,
dupã o analizã prealabilã.
Documentația de Atribuire modificatã conform recomandãrilor A.N.R.M.A.P. este retransmisã
cãtre validare dupã obținerea tuturor aprobãrilor de la conducãtorii ierarhici superiori și de
la Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Documentația de Atribuire, în special Fișa de date a achiziției, în cazul contractelor cu
finanțare externã va fi transmisã Autoritãții de Management pentru Programul Operațional
Sectorial Transport pentru verificarea ex-ante și eventuala aprobare a criteriilor de
calificare și/sau selecție, precum și a factorilor de evaluare, dacã este cazul.
Transmitere spre aprobare la A.N.R.M.A.P. a Documentației de Atribuire - maxim 2 zile.
Aprobarea și publicarea Documentației de Atribuire în SEAP - maxim 14 zile, cu
posibilitatea prelungirii acestui interval în funcție de respingerea sau nu a documentației de
cãtre A.N.R.M.A.P.
Elaborarea și publicarea Anunțului de Participare/Invitației de participare - maxim 5 zile,
cu posibilitatea prelungirii acestui interval în funcție de respingerea sau nu a Anunțului de
Participare de cãtre A.N.R.M.A.P.
Publicarea Anunțului de Participare/Invitației de participare
Anunțul de participare/invitația de participare este elaborat/ã ulterior obținerii
aprobãrii A.N.R.M.A.P. cu privire la Documentația de Atribuire, utilizând șablonul pus la
dispoziție de Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.
Anunțul de participare/invitația de participare se transmite spre validare A.N.R.M.A.P.,
operând, dacã este cazul, modificãrile/recomandãrile comunicate de A.N.R.M.A.P.
Anunțul de participare/Invitația de participare va fi verificat/ã, aprobat/ã și ulterior
publicat/ã în SEAP și JOUE (dacã este cazul) pentru proiectele a cãror achiziție este
reglementatã de O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare.
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții vor efectua
demersurile necesare pentru publicarea anunțurilor/invitațiilor de participare în publicațiile
specifice instituțiilor financiare internaționale și în publicații naționale de largã
circulație pentru procedurile derulate în conformitate cu ghidurile bãncilor finanțatoare.
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții vor face
demersurile necesare pentru publicarea anunțurilor/invitațiilor de participare și a
Documentațiilor de Atribuire pe pagina de web a C.N.A.D.N.R. (www.cnadnr. ro).
Informarea Unitãții de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice (UCVAP) cu privire
la demararea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publicã în vederea
desemnãrii de observatori.
2.3. DEPUNEREA/DESCHIDEREA OFERTELOR
În conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare
Autoritatea Contractantã deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de
participare sau în eratã.
2.4. RĂSPUNSURI LA EVENTUALELE CLARIFICĂRI TRANSMISE DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI
INTERESAȚI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ (PERIOADA
DE LA PUBLICAREA ÎN SEAP A ANUNȚULUI/INVITAȚIEI DE PARTICIPARE PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE
DEPUNERE AL OFERTELOR)
În perioada cuprinsã între publicarea Anunțului de Participare/Invitației de Participare în
SEAP și data depunerii/deschiderii ofertelor, serviciile de specialitate din cadrul Direcțiilor
de Achiziții/compartimentelor interne specializate de achiziții care deruleazã procedurile de
atribuire au urmãtoarele atribuții:
- Întocmirea completãrilor/lãmuririlor la documentația de atribuire și emiterea Scrisorilor
de clarificare ce vor fi publicate, ținând cont de respectarea termenului specificat în
legislația achizițiilor publice ( O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile
ulterioare sau ghidurile de achiziții ale instituțiilor finanțatoare internaționale) și anume,
de regulã 3 zile lucrãtoare de la primirea unei astfel de solicitãri din partea operatorilor
economici. Se va urmãri optimizarea timpului de rãspuns la clarificãri în special în situația
în care solicitãrile de clarificare ale operatorilor economici vizeazã documentația tehnicã și
presupun rãspunsuri complexe și elaborate, asociate cu completãri ale Caietului de Sarcini sau
ale Documentației tehnice.
- Elaborarea și transmiterea spre publicare a eratelor la Anunțurile de
participare/Invitațiile de Participare, atunci când este necesar.
- Stabilirea componenței Comisiei de Evaluare în baza deciziei aprobatã de Directorul
General al C.N.A.D.N.R. sau de Directorii Generali Adjuncți, în situația în care aceștia au
delegate competențe în acest sens și care va include reprezentați ai C.N.A.D.N.R. și dacã este
cazul experți cooptați independenți. La numirea membrilor Comisiei de Evaluare, Autoritatea
Contractantã va acorda o atenție deosebitã unor aspecte precum: i) cunoașterea legislației; îi)
lipsa conflictului de interese al membrilor Comisiei atât inițial, în raport cu Autoritatea
Contractantã, cât și pe durata derulãrii procedurii, în raport cu ofertanții ale cãror oferte
au fost deschise și reținute pentru evaluare; iii) disponibilitatea fiecãrui membru al Comisiei
de Evaluare de a începe, continuã fãrã întreruperi nejustificate și finaliza procesul de
evaluare; iv) pregãtirea și experiența; v) confidențialitatea informațiilor referitoare la
procedura de atribuire, inclusiv a celor obținute de cãtre membrii Comisiei pe durata derulãrii

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 11/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
procedurii; vi) în derularea procesului de verificare/evaluare Comisia de Evaluare va asigura
respectarea principiilor de bazã ale achizițiilor publice: nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoașterea reciprocã, proporționalitate, eficienta utilizãrii fondurilor, asumarea
rãspunderii.
- Primirea ofertelor depuse pentru procedurile de licitații și înregistrarea acestora.
- Organizarea ședinței pregãtitoarea cu membrii Comisiei de Evaluare pentru punerea la
dispoziție a tuturor documentelor și informațiilor necesare evaluãrii.
2.5. EVALUAREA OFERTELOR
2.5.1. Ședința de deschidere a ofertelor
Ofertele sunt deschise la data, ora și locul indicate în Anunțul de Participare/Invitația
de Participare, cu respectarea urmãtorilor pași:
- verificarea condițiilor care determinã admiterea sau respingerea ofertelor:
- depunerea ofertelor în termenul specificat în Documentația de Atribuire, și
- existența Garanției de Participare în cuantumul, forma și având perioada de valabilitate
solicitate în Documentația de Atribuire,
- înregistrarea informațiilor de bazã ale ofertanților și ofertelor într-un proces-verbal
al ședinței de deschidere elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 302 al
A.N.R.M.A.P.
- Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi semnat de toți membrii
comisiei de evaluare, de observatorii desemnați de U.C.V.A.P., dacã este cazul, precum și de
reprezentații ofertanților împuterniciți sã participe la ședința de deschidere a ofertelor,
urmând a fi transmis și tuturor acelor ofertanți care nu au fost prezenți la ședința.
- Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor în cazul procedurilor de atribuire
a unui contract de achiziție publicã care are finanțare externã, este transmis cãtre
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport, conform
Instrucțiunii nr. 2/21.02.2013.
- Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor este publicat în SEAP în
conformitate cu prevederile legale în vigoare [ art. 69 (indice 2) alin. 2 din O.U.G. nr.
34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare].
2.5.2. Procesul de evaluare a ofertelor depuse
Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții, organizeazã din
punct de vedere administrativ procesul de evaluare a ofertelor în conformitate cu procedurile
impuse de instituțiile finanțatoare internaționale sau în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare. Direcțiile de
Achiziții/compartimentele interne specializate de achiziții vor face demersurile necesare
pentru a pune la dispoziția Comisiei de Evaluare documentele și logisticã de care are nevoie pe
parcursul evaluãrii ofertelor (documentație de atribuire, grile de evaluare, Decizie Comisie de
Evaluare, spațiu, echipament de calcul, facilitate de comunicare: telefon, fax).
2.5.3. Modul de lucru al Comisiei de Evaluare
Modalitatea practicã de lucru a Comisiei de Evaluare este stabilitã de cãtre comisia însãși
și anume de cãtre președinte și membrii comisiei ( H.G. nr. 925/2006 , art. 76 alin. (1)).
La Ședințele Comisiei de Evaluare participã numai membrii și președintele Comisiei de
Evaluare, iar dacã este cazul experții cooptați și observatorii desemnați de cãtre U.C.V.A.P.
Deși în același spațiu, membrii Comisiei de Evaluare vor lucra independent. Înainte de
ședința de deschidere a ofertelor și la încheierea fiecãrei etape a procesului de evaluare,
precum și oricând este considerat necesar de cãtre președintele Comisiei sau la solicitarea
majoritãții membrilor, Comisia se va întruni în plen (în integralitate) pentru analizarea unor
aspecte critice sau pentru luarea unor decizii.
În urma fiecãrei întruniri în plen, prin grija președintelui se va încheia un Proces-Verbal
în care vor fi consemnate minim urmãtoarele informații:
- subiectele discutate,
- clarificarea solicitatã/primitã - dacã este cazul,
- decizia luatã - dacă este cazul.
Comisia de Evaluare va analiza în plen discrepanțele/neconcordanțele constatate în
documentele prezentate în oferte și va decide clarificãrile care trebuie solicitate.
Similar, Comisia de Evaluare va analiza în comun rãspunsurile primite de la ofertanți și va
decide asupra consecințelor pe care aceste rãspunsuri le au asupra ofertelor respective.
Membrii Comisiei de Evaluare vor depune toate eforturile sã ajungã la consens în luarea
deciziilor, în special al celor referitoare la respingerea unor oferte și la stabilirea ofertei
câștigãtoare. În cazul în care, în pofida eforturilor, unii membri ai Comisiei își pãstreazã
opinia divergentã, acesta/aceștia va/vor întocmi o notã în care explicã punctul de vedere
propriu, cu argumente detaliate. Aceste note vor fi incluse în raportul procedurii.
În cazul în care majoritatea membrilor Comisiei de Evaluare considerã necesar, Comisia
poate solicita:
- suport tehnic - din partea Autoritãții Contractante - pentru clarificarea unor aspecte
tehnice, juridice sau economice, sau dacã este cazul,
- punct de vedere/îndrumãri - din partea A.N.R.M.A.P. - asupra unor aspecte specifice
legate de prevederile legislației pentru achiziții publice.
Orice decizie a Comisiei de Evaluare trebuie sã întruneascã votul a cel puțin 2/3 din
membrii sãi. În cazul în care se ajunge în situația de a nu se întruni majoritatea de 2/3
datoritã unor eventuale divergențe de pãreri între membrii comisiei de evaluare, conducãtorul
autoritãții contractante sau, dupã caz președintele comisiei de evaluare va solicita
reanalizarea punctelor de divergențã. În cazul în care comisia va ajunge la un nou acord,
decizia finalã se adoptă cu votul majoritãții membrilor sãi.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 12/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Durata procesului de verificare/evaluare se va stabili în așa fel încât sã permitã
Autoritãții Contractante sã stabileascã oferta câștigãtoare în cel mult 25 zile de la
deschiderea ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, o singurã datã, cu cel
mult 25 de zile, în condițiile prevãzute de lege.
Autoritatea Contractantã va aloca Comisiei de Evaluare un spațiu adecvat, securizat și
privat, astfel încât membrii Comisiei sã nu fie deranjați de factori externi.
Solicitãrile de clarificãri vor fi emise în numele Comisiei și vor fi semnate de cãtre
Președintele Comisiei de Evaluare, iar în condițiile în care acest lucru nu este posibil,
solicitãrile de clarificãri vor fi semnate de cãtre toți membrii evaluatori (sã fie minim 2/3
din membrii evaluatori).
De asemenea, în cadrul acelor proceduri de atribuire pentru care Ministerul de Finanțe
Publice, prin intermediul Unitãții de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice, a
desemnat observatori care sã monitorizeze și sã verifice procesul de atribuire a contractului
ce face obiectul achiziției, Comisia de Evaluare are responsabilitatea punerii la dispoziția
verificatorilor documentele solicitate de aceștia și emise în perioada evaluãrii, precum și de
a le comunică observatorilor calendarul ședințelor de evaluare și eventualele modificãri ale
datelor/orelor de întrunire.
În plus, înainte de transmiterea spre aprobare a Raportului Procedurii de Atribuire, dacă
legea prevede acest lucru, Comisia de Evaluare are obligația transmiterii acestuia pentru
observații cãtre U.C.V.A.P. și de a implementa, dacã este cazul, observațiile specificate de
cãtre aceștia, în mãsura în care acest lucru este necesar.
2.5.4. Evaluarea ofertelor
Procesul de evaluare al ofertelor începe dupã finalizarea ședinței de deschidere a
ofertelor și se terminã odatã cu aprobarea raportului de atribuire/evaluare de cãtre
conducãtorul autoritãții contractante (Directorul General sau persoanele împuternicite de
acesta).
Evaluarea ofertelor constã în parcurgerea urmãtoarelor ETAPE:
a. verificarea îndeplinirii cerințelor pentru întocmirea și prezentarea
documentelor/formularelor și evaluarea documentelor de calificare - verificarea îndeplinirii
criteriilor/cerințelor minime de calificare,
b. Evaluarea Propunerilor Tehnice - verificarea ofertelor din punct de vedere tehnic, dacã
acestea îndeplinesc în mod corespunzãtor cerințele caietului de sarcini și a documentației
tehnice,
c. Evaluarea Propunerilor Financiare - verificarea ofertelor din punct de vedere financiar
(preț aparent neobișnuit de scãzut, erori aritmetice, vicii de formã);
În urma parcurgerii fiecãrei etape, Comisia de Evaluare va întocmi lista ofertelor
excluse/acceptabile/conforme/admisibile pentru a trece la urmãtoarea etapã a procesului de
evaluare.
În fiecare etapã, procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu au fost
excluse și care sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile în etapa anterioarã.
Dupã parcurgerea tuturor etapelor, în condițiile în care au mai rãmas ofertanți în
competiție, Comisia de Evaluare va aplica criteriul de atribuire.
Determinarea de cãtre Comisia de Evaluare a conformitãții/acceptabilitãții/admisibilitãții
ofertelor se va baza pe conținutul acestora, așa cum este specificat în secțiunea "Documente
care trebuie incluse în Ofertã" a Fișei de Date a Achiziției.
O ofertã conformã/admisibilã/acceptabilã îndeplinește toate cerințele/criteriile
specificate în Documentația de Atribuire fãrã nici o neconformitate sau omisiune.
Neconformitate sau omisiune reprezintã o abatere de la prevederile Documentației de
Atribuire care, dacã ar fi acceptatã:
a) ar afecta scopul, calitatea, sau funcționarea obiectului Contractului, sau
b) ar limita, drepturile Autoritãții Contractante sau obligațiile contractantului în
Contractul propus.
Dacã o ofertã nu este conformã/acceptabilã/admisibilã cu
cerințele/criteriile/specificațiile Documentației de Atribuire, va fi respinsã în conformitate
cu prevederile legale în materia achizițiilor publice ( O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr.
925/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare).
La sfârșitul fiecãrei etape de evaluare, membrii comisiei de evaluare vor elabora și semna
un proces verbal de ședințã, indiferent dacã au întocmit sau nu procese verbale anterioare
(solicitãri de clarificãri/rãspunsuri) în care se va menționa decizia luatã cu privire la
ofertele depuse.
2.5.5. Solicitãrile de clarificare
Comisia de Evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificãrile și completãrile
formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecãrei oferte.
În solicitarea de clarificãri adresatã ofertanților, Comisia de Evaluare va asigura:
(i) tratamentul egal al tuturor ofertanților (rãmași în competiție dupã fiecare etapã) și
(îi) timpul suficient pentru rãspuns din partea ofertantului/ofertanților în cauzã.
Termenul acordat ofertanților pentru a rãspunde la clarificãri nu va fi mai mic de 3 zile
lucrãtoare, iar pentru același tip de clarificãri va acorda același termen tuturor
ofertanților.
Tuturor ofertanților li se acordã același termen de depunere a rãspunsurilor la
clarificãri. Rãspunsurile la clarificãri trebuie sã fie trimise numai în original, la sediul
Autoritãții Contractante - Registratura pentru a evita eventualele probleme (disfuncționalitãți
ale aparatelor de fax, ale conexiunii internet etc).
În situația în care se solicitã din partea ofertanților un timp mai mare pentru

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 13/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
transmiterea rãspunsurilor la solicitãrile de clarificãri, comisia de evaluare trebuie sã
acorde aceste extensii de timp numai în condițiile urmãtoare:
1. dacã extensia a fost solicitatã doar de cãtre un ofertant, trebuie ca termenul sã fie
extins la toți (și la cei care nu au solicitat) tocmai pentru a se asigura neîncãlcarea
principiului tratamentului egal;
2. se va face numai în baza unei solicitãri scrise din partea ofertantului;
3. trebuie analizate motivele pentru care acesta solicitã extensie de timp (dacã în
prezentarea rãspunsului acesta trebuie sã își obținã documente justificative de la terțe
instituții sau alte asemenea). Extensia este acordatã numai în cazuri bine justificate;
4. trebuie sã fie elaborat un proces verbal prin care sã se decidã dacã se acordã sau nu
extensia de timp semnat de Comisia de Evaluare;
5. Rãspunsul Comisiei de Evaluare prin care aprobã extensia de termen trebuie sã fie fãcute
cunoscute tuturor ofertanților care au beneficiat de solicitãri de clarificare.
În condițiile în care motivele transmise de cãtre cel care a solicitat extinderea
termenului de rãspuns la clarificãri nu sunt bine justificate, Comisia de Evaluare nu are
obligația de a extinde termenul și nici nu trebuie sã facã vreun demers în acest sens de a le
aduce la cunoștințã ofertanților aceastã decizie, termenul curgând normal iar ofertanții vor
trebui sã transmitã rãspunsurile în conformitate cu termenul inițial din clarificare.
Solicitãrile de clarificare cãtre ofertanți vor fi formulate în termeni clari, preciși iar
Comisia de Evaluare va prezenta în mod explicit și suficient de detaliat solicitarea.
În formularea solicitãrilor, Comisia de Evaluare se va asigura cã acestea sã reprezinte în
mod efectiv solicitãri de clarificare și nu întrebãri "capcanã", nici întrebãri "închise", care
sã ghideze ofertantul cãtre un rãspuns anume.
Comisia de Evaluare va solicita clarificãri numai atunci când este strict necesar.
Comisia de Evaluare nu va solicita clarificãri inutile ofertanților.
Comisia de Evaluare nu va respinge/exclude niciun ofertant fãrã ca acesta sã beneficieze de
solicitare/solicitãri de clarificare/clarificãri.
Comisia va evita ca prin clarificãrile solicitate sã determine apariția unui avantaj
evident pentru un ofertant.
Toate solicitãrile de clarificare elaborate vor fi menționate în cadrul unui proces verbal
întocmit de membrii comisiei de evaluare, și în care se analizeazã în mod detaliat motivele
pentru care au fost solicitate clarificãri, precum și termenul de rãspuns oferit.
De asemenea, rãspunsurile transmise de ofertanți vor fi menționate într-un proces verbal
distinct întocmit la data primirii rãspunsurilor la solicitãrile de clarificare, în care se
consemneazã data și ora rãspunsurilor, numerele de depunere, dacã au fost depuse în termen și
faptul cã urmeazã a se analiza aceste rãspunsuri.
În situația în care ofertantul nu rãspunde în termen la solicitarea de clarificare a
comisiei de evaluare sau în situația în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta va fi respinsã ca neconformã, în temeiul art. 79 din H.G. 925/2006.
În cazul în care, prin rãspunsurile pe care le prezintã, ofertantul modificã propunerea
tehnicã sau financiarã, oferta sa va fi consideratã neconformã. Se acceptã modificãri ale
propunerii tehnice și/sau financiare numai în cazul viciilor de formã, corectãrii unor abateri
tehnice minore sau erorilor aritmetice sau corectãrii unor abateri tehnice minore.
Definire Erori aritmetice:
a) dacã existã o discrepanțã între prețul unitar și prețul total, trebuie luat în
considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzãtor;
b) dacã existã o discrepanțã între litere și cifre, trebuie luatã în considerare valoarea
exprimatã în litere, iar valoarea exprimatã în cifre va fi corectatã corespunzãtor.
Definire Vicii de Formã:
Viciile de formã reprezintã acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cãror
corectare/completare este susținutã în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor
informații existente inițial în alte documente prezentate de ofertant sau a cãror
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a
produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanți la procedura de atribuire.
2.5.6. Verificarea ofertelor
Verificarea ofertelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
materia achizițiilor publice și anume:
(i) O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare;
(îi) H.G. nr. 925/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare;
(iii) Ordinul nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P.;
(iv) Orice alte notificãri, instrucțiuni, puncte de vedere/îndrumãri publicate de cãtre
A.N.R.M.A.P.;
(v) Documentația de Atribuire;
(vi) Respectarea principiilor de achiziție publicã (nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoașterea reciprocã, proporționalitate, eficiențã utilizãrii fondurilor, asumarea
rãspunderii);
(vii) Respectarea principiilor prevãzute la art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011 și
anume buna gestiune financiarã (economicitate, eficacitate și eficiențã) și libera concurențã;
Membrii Comisiei de Evaluare vor analiza în mod individual conținutul ofertelor iar fiecare
membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã (Anexa nr. 2 - 5) în care
sã se regãseascã modul concret de îndeplinire a cerințelor/criteriilor minime de calificare
pentru fiecare ofertant.
În ședințã comunã, comisia de evaluare va analiza discrepanțele constatate în oferte de
fiecare membru evaluator și va decide clarificãrile care trebuie solicitate.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 14/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Similar, Comisia de Evaluare va analiza în comun rãspunsurile primite de la ofertanți și va
decide consecința rãspunsurilor asupra ofertelor respective.
2.5.7. Verificarea îndeplinirii cerințelor pentru întocmirea și prezentarea documentelor
În aceastã etapã membrii Comisiei de Evaluare vor verifica corectitudinea prezentãrii
ofertelor și anume:
(i) existența tuturor documentelor solicitate,
(îi) respectarea formatului solicitat pentru fiecare document,
(iii) existența formularelor sau a declarației pe propria rãspundere,
(iv) furnizarea informațiilor solicitate,
(v) existența traducerilor corespunzãtoare, acolo unde este cazul.
În aceastã etapã nu se vor analiza documentele din punct de vedere al conținutului
acestora.
Cu excepția cazului în care ofertantul a depus o declarație pe proprie rãspundere cã
îndeplinește cerințele minime de calificare, în cazul în care un document solicitat nu poate fi
identificat în ofertã (de exemplu nu este în limba românã), ofertantului i se va solicita sã
indice numãrul paginii/paginilor relevante unde acesta se regãsește.
Comisia de Evaluare, în condițiile în care se constatã lipsa unui document din ofertã, va
solicita clarificãri ofertantului astfel încât prin transmiterea acestui document sã nu se
încalce principiile de achiziție publicã și sã nu se creeze un avantaj
ofertantului/ofertanților în cauzã.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
2.5.8. Verificarea îndeplinirii criteriilor/cerințelor minime de calificare/selecție
În aceastã etapã membrii Comisiei de Evaluare vor verifica îndeplinirea
criteriilor/cerințelor minime de calificare specificate în Fișa de Date a Achiziției.
Procesul de evaluare se bazeazã pe criteriile de calificare așa cum acestea au fost
publicate. Nu sunt admise "interpretãri" ale criteriilor existente sau introducerea de criterii
suplimentare de cãtre Comisia de Evaluare.
Stabilirea acceptabilitãții ofertelor din punct de vedere al criteriilor/cerințelor de
calificare se va face în condițiile legii, așa cum se stipuleazã în art. 36, alin. (1) din
H.G. nr. 925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare.
Ofertele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile/cerințele minime de
calificare prevãzute în Fișa de date a achiziției vor fi considerate inacceptabile și prin
urmare vor fi respinse în conformitate cu prevederile art. 81 din H.G. nr. 925/2006 , cu
modificãrile și completãrile ulterioare.
Vor fi respinse ca inacceptabile ofertele depuse de ofertanți care au optat pentru
prezentarea unei declarații pe proprie rãspundere pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor
de calificare din Fișa de date a achiziției și care, la solicitarea comisiei de evaluare, nu au
prezentat/completat certificatele/documentele edificatoare care probeazã/confirmã îndeplinirea
cerințelor de calificare în termenul stabilit de membrii comisiei de evaluare.
A) Situația personalã a ofertantului
Documentele prezentate trebuie sã fie semnate de persoanele împuternicite și dupã caz
legalizate notarial. În funcție de valoarea contractului, pot fi cerute documente suport.
Se vor verifica și situațiile privind conflictul de interese.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
B) Capacitatea de exercitare a activitãții profesionale
Se vor verifica Certificatul de Înregistrare, Certificatul Constatator, Statutul, sau
documente similare care pot demonstra înregistrarea și domeniul de activitate. Domeniul de
activitate trebuie sã fie relevant pentru obiectul contractului.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
C) Capacitatea economicã și financiarã
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica și dacã ofertantul a respectat cerințele privind
modalitatea de îndeplinire a criteriilor (documentele suport care atestã îndeplinirea
criteriului minim).
De asemenea se acceptã demonstrarea criteriilor și prin terți susținãtori, conform
Ordinului nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
D) Capacitatea tehnicã și profesionalã - experiența similarã
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica și dacã ofertantul a respectat cerințele privind
modalitatea de îndeplinire a criteriilor (documentele suport care atestã îndeplinirea
criteriului minim).
Se vor verifica proiectele de referințã pe care Ofertanții le-au indicat în ofertele depuse
pentru demonstrarea capacitãții tehnice și profesionale. Comisia de Evaluare va analiza
sarcinile efectiv îndeplinite de ofertant în proiectele respective, mai ales în cazul
proiectelor executate în asociere.
Dacã informațiile furnizate nu sunt suficient de clare sau din documentele depuse reiese cu
certitudine îndeplinirea criteriului, ofertantului i se va solicita sã furnizeze clarificãrile
necesare/documentele suport.
Sã permitã luarea în considerare a contractelor aflate în derulare dar pentru care
serviciile/lucrãrile/produsele au fost prestate/executate/furnizate.
În cazul asocierilor, capacitatea tehnicã se demonstreazã prin luarea în considerare a
resurselor tuturor partenerilor.
De asemenea se acceptã demonstrarea criteriilor și prin terți susținãtori conform
Ordinului nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 15/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
E) Capacitatea tehnicã și profesionalã - experți cheie
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica și dacã ofertantul a respectat cerințele privind
modalitatea de îndeplinire a criteriilor (documentele suport care atestã îndeplinirea
criteriului minim).
Se vor verifica informațiile privind calificarea și experiența experților cheie propuși în
cadrul ofertelor.
În condițiile în care se solicitã numãr de ani, experiența profesionala se determinã prin
însumarea perioadelor de participare în proiectele de referințã indicate în C.V. Pentru aceasta
este important ca Curriculum Vitae sã fie prezentat în format "lunã-an".
Este de asemenea important sã se analizeze cu acuratețe cerința așa cum a fost formulatã în
Documentația de Atribuire, uneori ea reprezentând o însumare a mai multor cerințe care trebuie
îndeplinite simultan.
Certificatele/referințele furnizate pentru susținerea experienței profesionale trebuie
verificate în raport cu perioadele de participare în proiectele specificate în CV.
În formularea cerinței privind experiența profesionalã, Autoritatea Contractantã trebuie sã
ia în considerare relevanța sporitã a experienței practice acumulate în fața tipului
studiilor.
În cazul asocierilor, capacitatea profesionalã se demonstreazã prin luarea în considerare a
resurselor tuturor partenerilor.
De asemenea se acceptã demonstrarea criteriilor și prin terți susținãtori conform
Ordinului nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
F) Analiza documentelor pentru terțul susținãtor
În cazul în care ofertantul apeleazã la susținerea acordatã de cãtre o altã persoanã în
demonstrarea situației economice și financiare sau pentru demonstrarea capacitãții tehnice și
profesionale, membrii Comisiei de Evaluare vor verifica minim urmãtoarele elemente:
a. terțul susținãtor sã nu se afle în situația care determinã excluderea din procedura de
atribuire;
b. a prezentat declarația 180;
c. a prezentat declarația 181 pentru punctele a, c1 și d;
d. angajamentul ferm este în forma autenticã;
e. documentele care atestã demonstrarea îndeplinirii cerințelor/criteriilor pentru care se
acordã susținerea.
f. a prezentat declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 69 (indice 1) din
O.U.G. nr. 34/2006 ;
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
În urma finalizãrii etape de calificare, Comisia de Evaluare va întocmi lista ofertelor
excluse/acceptabile/conforme pentru a trece la urmãtoarea etapã a procesului de evaluare.
2.5.9. Evaluarea Propunerilor Tehnice
Procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu au fost excluse și care
sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile în etapa anterioarã.
Etapa de evaluare a propunerilor tehnice se referã la verificarea ofertelor din punct de
vedere tehnic și dacã acestea îndeplinesc în mod corespunzãtor cerințele caietului de sarcini
și a documentației tehnice. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi considerate
neconforme și prin urmare vor fi respinse potrivit prevederilor art. 81 din H.G. nr.
925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare.
Evaluarea tehnicã privește evaluarea informațiilor incluse în ofertã, referitoare la modul
în care ofertantul înțelege proiectul, sarcinile pe care le are de îndeplinit și riscurile care
pot afecta buna derulare a contractului, respectiv modul în care propune sã abordeze aceste
aspecte și activitãțile pe care le propune pentru finalizarea cu succes a contractului în
durata și la parametrii specificați în Documentația de Atribuire.
Evaluarea tehnicã se va face numai pentru ofertele acceptabile și care îndeplinesc
criteriile de calificare.
În aceastã etapã, Comisia de Evaluare va analiza minim urmãtoarele aspecte:
- fiecare Propunere Tehnicã va fi evaluatã de cãtre Comisia de Evaluare pentru a determina
dacã rãspunde cerințelor specificate în Documentația de Atribuire. Oferta rãspunde cerințelor
dacã este în conformitate cu termenii, condițiile și specificațiile Documentației de
Atribuire.
- În evaluarea Propunerilor Tehnice, Comisia de Evaluare va lua în considerare și cerințele
tehnice ale echipamentelor propuse.
- Modalitatea de implementare/realizare a contractului în perioada propusã prin
Documentația de Atribuire.
- Încadrarea ofertelor în cerințele Caietului de Sarcini.
În cazul în care, prin rãspunsurile la clarificãri, ofertantul modificã Propunerea tehnicã,
oferta sa va fi respinsã ca neconformã, cu urmãtoarele excepții:
a) Modificãrile se încadreazã în categoria viciilor de formã sau erorilor aritmetice sau
b) Reprezintã corectãri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventualã modificare a
prețului, indusã de aceste corectãri, nu ar conduce la modificarea clasamentului;
Oferta va fi respinsã ca inacceptabilã în situația în care oferta constituie o alternativã
la prevederile caietului de sarcini, care nu poate fi luatã în considerare deoarece:
a) Nu este precizatã posibilitatea de a prezenta oferta alternativã în anunțul de
participare;
b) Respectiva ofertã alternativã nu respectã cerințele minime prevãzute de caietul de
sarcini.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 16/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Fiecare membru își va completa și semna propria grila de evaluare individualã.
În urma finalizãrii acestei etape, Comisia de Evaluare va întocmi lista ofertelor
conforme/admisibile pentru a trece la urmãtoarea etapã a procesului de evaluare.
2.5.10. Evaluarea Propunerilor Financiare
Etapa de evaluare a propunerilor financiare se referã la verificarea ofertelor din punct de
vedere financiar (preț aparent neobișnuit de scãzut, erori aritmetice, vicii de formã).
Procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu au fost excluse și care
sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile în etapa anterioarã.
Comisia de Evaluare va verifica încadrarea în valoarea estimatã a contractului, acordându-
se o atenție deosebitã prețurilor aparent neobișnuit de scãzute, așa cum sunt acestea
interpretate în legislația privind achizițiile publice, respectiv Comisia de Evaluare va
solicita clarificarea prețului neobișnuit de scãzut atunci când se aflã într-una dintre
urmãtoarele situații:
a. prețul ofertat, fãrã TVA, reprezintã mai puțin de 70% din valoarea estimatã a
contractului respectiv;
b. în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 5 oferte care nu sunt
considerate inacceptabile și/sau neconforme, atunci când prețul ofertat reprezintã mai puțin de
85% din media aritmeticã a ofertelor calculatã fãrã a se avea în vedere propunerea financiarã
cea mai micã și propunerea financiarã cea mai mare;
Pentru solicitarea de clarificãri privind prețul aparent neobișnuit de scãzut, membrii
Comisiei de Evaluare vor respecta normele interne care li s-au pus la dispoziție în cadrul
ședinței pregãtitoare.
Dacã urmare a verificãrilor și clarificãrilor efectuate de comisia de evaluare se constatã
cã prețurile aparent neobișnuit de scãzute nu sunt rezultatul liberei concurențe, neputându-se
asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin
caietul de sarcini, ofertele cu preț neobișnuit de scãzut vor fi respinse ca neconforme.
În situația în care prețul ofertat, fãrã TVA, este mai mare decât valoarea estimatã a
contractului și nu existã posibilitatea disponibilizãrii de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului, oferta va fi respinsã ca inacceptabilã/neconformã.
De asemenea, o ofertã va fi respinsã ca inacceptabilã de cãtre membrii comisiei de evaluare
în situația în care prețul ofertat fãrã TVA depãșește valoarea estimatã a contractului, și deși
existã fonduri suplimentare care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, se
constatã existența a cel puțin uneia dintre urmãtoarele situații:
a. prețul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimatã a contractului;
b. încheierea contractului la prețul respectiv ar conduce la eludarea aplicãrii
prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 , referitoare la obligația autoritãții contractante în raport
cu anumite praguri valorice.
Comisia de Evaluare are obligația de a identifica erorile aritmetice și/sau viciile de
formã ale propunerilor financiare și de a solicita ofertanților acceptul în privința corectãrii
celor constatate.
În condițiile în care ofertanții nu vor accepta aceste corecturi, oferta va fi consideratã
neconformã și va fi respinsã.
Erorile aritmetice și viciile de formã sunt definite/enunțate în articolul 80 din H.G. nr.
925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare.
A) Contract pentru execuția Lucrãrilor
Partea substanțialã a evaluãrii financiare constã în verificarea listelor de
cantitãți/graficului de prețuri, conform procedurii descrise în Documentația de Atribuire.
Pentru facilitarea și scurtarea duratei de verificare, este de preferat ca listele de
cantitãți sã fie furnizate în cadrul ofertei și în format electronic, prin completarea
electronicã a formatului pus la dispoziție de cãtre Autoritatea Contractantã.
Odatã cu verificarea aritmeticã a listelor de cantitãți/graficului de prețuri, membrii
Comisiei de Evaluare vor acorda atenție identificãrii indiciilor de distorsionare a prețului
ofertelor și a rezultatelor procedurii în ansamblu, prin analizã comparativã a ofertelor cu
informații din piațã și din experiența anterioarã, urmãrind printre altele, fãrã a se limita la
acestea:
1. prețuri neobișnuit și nejustificat de mici,
2. "corelãri" între oferte,
3. diferențe foarte mari între prețurile acelorași articole,
4. diferențe foarte mari în analizele de preț, etc,
Comisia are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formã numai cu acceptul
ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptã corecția propusã, oferta sa va fi
consideratã neconformã. În corectarea erorilor aritmetice identificate în listele de cantitãți,
se va ține seama cã (i) prețul unitar prevaleazã în fața valorii articolului, și (îi) valoarea
scrisã în litere prevaleazã în fața valorii scrise în cifre.
B) Contract pentru furnizare de Servicii sau de Bunuri
Se va verifica gradul în care propunerea financiarã a fiecãrei oferte corespunde cu
propunerea tehnicã a acelei oferte.
Se va verifica corectitudinea prețului ofertei în raport cu elementele componente ale
acesteia.
Atât pentru contractele de Lucrãri cât și pentru cele de Servicii și Bunuri, ofertele ale
cãror propuneri financiare depãșesc limita fondurilor pentru execuția contractului specificate
în Documentația de Atribuire, vor fi considerate neadmisibile, chiar dacã au fost considerate
acceptabile și conforme, din punct de vedere al criteriilor de calificare și al cerințelor
tehnice.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 17/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã.
În urma finalizãrii acestei etape, Comisia de Evaluare va întocmi lista ofertelor
conforme/admisibile pentru a trece la urmãtoarea etapã a procesului de evaluare.
2.5.11. Aplicarea criteriului de atribuire
Dupã ce s-a finalizat evaluarea tehnicã și financiarã, Comisia de Evaluare va aplica
criteriul de atribuire asupra ofertelor rãmase în competiție, oferte care sunt considerate
admisibile.
În cazul aplicãrii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic" - Contract pentru execuția Lucrãrilor și/sau furnizare și/sau Servicii
Scorul financiar al fiecãrei oferte evaluate, se calculeazã în raport de valoarea ofertei
fãrã TVA.
În stabilirea scorului financiar al ofertelor se va proceda dupã cum urmeazã:
Ofertei cu cel mai mic preț i se vor atribui 100 de puncte. Pentru celelalte oferte, Scorul
financiar al ofertei "X" = (Valoarea ofertei "X"/Valoarea ofertei cu cel mai mic preț) x 100;
Acestui scor i se va aplica ponderea menționatã în Documentația de Atribuire la Factorul de
Evaluare PREȚ;
În stabilirea scorului tehnic al ofertelor se va proceda dupã cum urmeazã:
Ofertei tehnice celei mai bune i se va acorda punctaj maxim. Pentru restul ofertelor se va
acorda punctaj în funcție de algoritmul/metodologia descrisã în Documentația de Atribuire.
Acestui scor i se va aplica ponderea menționatã în Documentația de Atribuire la Factorul de
Evaluare TEHNIC;
Scorul total al fiecãrei oferte se obține prin însumarea scorurilor - tehnic și financiar -
ponderate.
Comisia de Evaluare va întocmi clasamentul punctajelor/scorurilor totale obținute de
ofertanți în ordine descrescãtoare.
Va fi declaratã câștigãtoare oferta care obține scorul total cel mai mare.
Fiecare membru își va completa și semna propria grilã de evaluare individualã atât pentru
calculul scorului financiar cât și pentru calculul punctajului privind propunerea tehnicã. În
acest din urmã caz, membrii comisiei de evaluare au obligația de a menționa modalitatea de
acordare a punctajului pentru fiecare ofertant în parte, detaliind motivele care au condus la
acordarea unui anumit punctaj.
În cazul aplicãrii criteriului de atribuire "prețul cel mai scãzut" - Contract pentru
execuția Lucrãrilor și/sau furnizare și/sau Servicii
Dacã atribuirea se face pe baza criteriului prețul cel mai scãzut, desemnarea ofertei
câștigãtoare se realizeazã numai prin compararea prețurilor fiecãrei oferte admisibile în parte
și prin întocmirea, în ordine crescãtoare a prețurilor respective, a clasamentului pe baza
cãruia se stabilește oferta câștigãtoare, fãrã sã fie cuantificate alte elemente de naturã
tehnicã sau alte avantaje care rezultã din modul de îndeplinire a contractului de cãtre
operatorii economici participanți la procedura de atribuire.
Compararea prețurilor prevãzute în propunerile financiare ale ofertanților se realizeazã la
valoarea fãrã TVA.
Va fi declaratã câștigãtoare oferta care are prețul cel mai scãzut.
În conformitate cu Manualul operațional pentru atribuirea contractelor de achiziție al
A.N.R.M.A.P., în cazul în care douã sau mai multe oferte ocupã primul loc cu același preț,
modalitatea de departajare este urmãtoarea: Ofertanților care au prezentat același preț li se
va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare în plic închis.
Contractul va fi atribuit ofertantului a cãrui nouã Propunere Financiară are prețul cel mai
scãzut. Oferta cu prețul cel mai scãzut va fi desemnatã câștigãtoare, cu condiția ca aceasta sã
îndeplineascã specificațiile tehnice solicitate în Documentația de Atribuire.
2.5.12. Desemnarea câștigãtorului
Pentru desemnarea câștigãtorului, în conformitate cu modalitatea prezentatã mai sus,
membrii comisiei de evaluare au obligația de a redacta și semna procesul verbal final în care
aceștia hotãrãsc cui i se atribuie contractual.
2.6. RAPORTUL DE EVALUARE/RAPORTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Dupã finalizarea evaluãrii și desemnarea ofertantului câștigãtor, sub coordonarea
președintelui, membrii Comisiei de Evaluare vor întocmi Raportul Procedurii de Atribuire pe
baza modelului anexat la Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 .
Raportul va descrie în mod sintetic
- informațiile de identificare a procedurii,
- informațiile relevante ale obiectului procedurii,
- desfãșurarea procesului de evaluare, cu trimiteri la documentele care au stat la baza
procedurii și la cele emise și/sau primite în cursul desfãșurãrii procedurii,
- rezultatele fiecãrei etape a procedurii, cu prezentarea detaliatã a argumentelor care au
stat la baza deciziilor luate cu privire la respingerea, descalificarea și stabilirea ofertei
câștigãtoare;
Raportul va avea anexat urmãtoarele documente:
1. Declarațiile de confidențialitate ale membrilor evaluatori, președintelui, personalului
suport, experților cooptați (dacã este cazul);
2. Declarațiile privind conflictul de interese conform Instrucțiunii nr. 6 a AM POST;
3. Scrisorile de înaintare a ofertelor;
4. Împuternicirile de participare la ședința de deschidere a ofertelor și actele de
identitate;
5. Tabelul cu datele de contact ale ofertanților/subcontractanților/terților susținãtori;
6. Decizia de numire a comisiei de evaluare;

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 18/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
7. Decizia de numire a experților cooptați (dacã este cazul);
8. Tabelul cu înregistrarea ofertelor - numele ofertanților, numãrul de înregistrare, data
și ora depunerii ofertei;
9. Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor plus anexele acestuia;
10. Garanțiile de participare în copie plus procesul verbal de predare primire la casierie
a garanțiilor în original;
11. Evaluarea administrativã și a criteriilor minime de calificare;
11.1. Procese verbale ședințã de evaluare;
11.2. Solicitãrile de clarificare;
11.3. Rãspunsurile ofertanților la solicitãrile de clarificare;
11.4. Eventualele extensii de timp acordate (proces verbal, solicitare, rãspuns);
11.5. Procesul verbal final pentru etapa administrativã și de calificare și în care sã se
regãseascã decizia finalã care sã cuprindã obligatoriu:
11.5.1. Grilele pentru partea administrativã/calificare per ofertant și per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.2. Grilele pentru capacitatea economico-financiarã per ofertant și per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.3. Grilele pentru criteriul capacitatea tehnicã per ofertant și per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.4. Grilele pentru criteriul capacitatea profesionalã per ofertant și per membru
evaluator și per fiecare expert cheie evaluat (grile individuale).
12. Evaluarea propunerii tehnice
12.2. Procese-verbale ședințe de evaluare;
12.3. Solicitãrile de clarificare;
12.4. Rãspunsurile ofertanților la solicitãrile de clarificare;
12.5. Eventualele extensii de timp acordate (proces-verbal, solicitare, rãspuns);
12.6. Procesul-verbal final al evaluãrii propunerilor tehnice și în care sã se regãseascã
decizia finalã și care cuprinde în mod obligatoriu anexat grilele de evaluare pentru
Propunerile Tehnice, semnate de fiecare membru evaluator în parte și întocmite pentru fiecare
ofertant în parte;
13. Evaluarea propunerii financiare
13.1. Procese-verbale ședințe de evaluare;
13.2. Solicitãrile de clarificare;
13.2.1. pentru eventualele corecții (erori/vicii de formã);
13.2.2. pentru preț aparent neobișnuit de scãzut;
13.3. Rãspunsurile ofertanților la solicitãrile de clarificare;
13.4. Eventualele extensii de timp acordate (proces-verbal, solicitare, rãspuns);
13.5. Procesul-verbal final al evaluãrii propunerilor financiare și în care sã se
regãseascã decizia finalã și care cuprinde în mod obligatoriu anexat grilele de evaluare pentru
Propunerile Financiare semnate de fiecare membru evaluator în parte și întocmite pentru fiecare
ofertant în parte.
14. Procesul-verbal final prin care se aplicã criteriul de atribuire și care cuprinde
anexat, numai în condițiile în care se utilizeazã "oferta cea mai avantajoasã din punct de
vedere economic" grilele care atestã modalitatea de acordare a punctajului semnate de fiecare
membru evaluator în parte și întocmite pentru fiecare ofertant în parte.
15. Procesul-verbal final prin care se desemneazã ofertantul câștigãtor.
16. Raportul de specialitate al experților cooptați dacã aceștia au fost desemnați în
cadrul procedurii.
17. Raport de prelungire a duratei procesului de evaluare al ofertelor (peste cele 25 de
zile).
18. Solicitãrile comisiei de evaluare pentru prelungirea valabilitãții ofertelor în cazul
în care se depãșește termenul de 90 de zile.
19. Rãspunsurile ofertanților cu privire la prelungirea valabilitãții ofertelor.
20. Solicitãrile comisiei de evaluare la diferite instituții sau la diferite
departamente/servicii din cadrul Autoritãții Contractante.
21. Rãspunsurile instituțiilor și departamentelor/serviciilor.
22. Corespondența cu U.C.V.A.P. - Ministerul Finanțelor Publice.
23. Corespondența cu A.N.R.M.A.P. (dacã este cazul).
24. Altã corespondența (de exemplu, existã ofertanți care își schimbã datele de contact sau
numãrul de fax și trimit adresa de notificare în acest sens).
Raportul de evaluare/raportul procedurii de atribuire, în forma în care a fost prezentat
mai sus este predat spre aprobare de cãtre Președintele Comisiei de Evaluare conducãtorului
Autoritãții Contractante, dar nu înainte de a fi transmis pentru observații cãtre U.C.V.A.P.,
în cazul în care procedura beneficiazã de verificare din partea MFP/U.C.V.A.P.
Finalizarea activitãții comisie de evaluare
Activitatea Comisiei de Evaluare înceteazã în momentul aprobãrii raportului de
evaluare/atribuire de cãtre conducãtorul Autoritãții Contractante (Directorul General al
C.N.A.D.N.R. - S.A.) și transmiterii acestuia împreunã cu documentele/anexele mai sus
menționate la punctele 1-24 cãtre Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne specializate
de achiziții din cadrul C.N.AD.N.R. - S.A.
De asemenea, în situația în care prin Decizii ale Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor sau prin hotãrâri/sentințe ale instanței de judecatã competentã, ca urmare a
contestațiilor formulate de ofertanți cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, se
dispune re-evaluarea uneia, mai multor sau a tuturor ofertelor, ori modificarea în

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 19/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
parte/totalitate a unuia sau a mai multor documente emise pe parcursul procesului de evaluare,
membrii evaluatori își vor relua activitatea în cadrul comisiei pentru punerea în aplicare a
dispozițiilor C.N.S.C./instanței de judecatã.
În plus, în situația contestãrii rezultatului procedurii de atribuire în condițiile
prevãzute de O.U.G. nr. 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare, la Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor sau, mai departe la instanța de judecatã competentã,
comisia de evaluare va acorda asistența serviciilor interne de achiziții publice în formularea
de puncte de vedere pentru soluționarea litigiilor.
Alte informații
În situații excepționale/cazuri temeinic motivate în care evaluarea ofertelor nu se pot
realiza/finaliza în termenul de 25 de zile prevãzut de art. 200, alin (1), Comisia de Evaluare
va elabora o Nota de prelungire a perioadei de evaluare, conform art. 200, alin (3).
În situația în care este prelungitã perioada de evaluare a ofertelor, Comisia de evaluare
trebuie sã aibã în vedere și prelungirea valabilitãții ofertelor și, dupã caz, a garanțiilor de
participare, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 .
În cazuri justificate, conform prevederilor art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006 , și anume:
● toate ofertele sunt considerate neconforme/inacceptabile;
● nu s-au depus deloc oferte pentru procedura de atribuire;
● au fost depuse oferte care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a
soluțiilor tehnice/financiare;
● au fost constatate, pe parcursul evaluãrii, abateri grave de la prevederile legislative,
care afecteazã procedura de atribuire,
Comisia de Evaluare propune anularea procedurii de atribuire și elaboreazã un raport de
anulare a procedurii pe care îl supune aprobãrii Directorului General/Conducãtorului
Autoritãții Contractante.
Aprobarea Raportului de Atribuire/Evaluare
Primirea, în baza unui proces-verbal de predare - primire, de la Comisia de Evaluare a
Rapoartelor de recalificare și/sau Evaluare și/sau Atribuire (în integralitate) împreunã cu
toate documentele relevante (candidaturi/oferte depuse în format hârtie și electronic, copii
ale garanțiilor de participare predate în casierie etc.) pentru toate categoriile de licitații,
are loc ulterior aprobãrii rapoartelor de cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R. S.A.,
incluzând viza U.C.V.A.P. în cazul în care pentru procedura de atribuire au fost desemnați
observatori U.C.V.A.P.;
2.7. COMUNICAREA REZULTATULUI CĂTRE OFERTANȚII PARTICIPANȚI LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Dupã aprobarea Rapoartelor Procedurii de Atribuire de cãtre conducãtorii ierarhici
superiori, și transmiterea acestora cãtre Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne
specializate de achiziții, acestea sunt responsabile de a transmite comunicãrile privind
rezultatul procedurii de atribuire cãtre ofertanți/aplicanți, dupã obținerea aprobãrii acestora
de cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R. sau Directorul General Adjunct, în situația în care
acesta are delegate competențe în acest sens.
2.8. PERIOADA DE CONTESTAȚII (DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE/CLARIFICĂRI/PROCESUL DE EVALUARE)
În cazul formulãrii de contestații, Direcțiile de Achiziții/compartimentele interne
specializate de achiziții vor asigura informarea, atât a ofertanților, în vederea respectãrii
principiului transparenței și a legislației în vigoare, cât și a instituțiilor abilitate cu
verificarea achizițiilor publice.
Elaborarea rãspunsurilor la eventualele contestații formulate în cadrul procedurii de
atribuire, dacã este cazul, cu sprijinul membrilor comisiei de evaluare, a departamentelor
tehnice și de implementare și a Departamentului Juridic din cadrul C.N.A.D.N.R.
În cazul formulãrii de contestații, asigurã transmiterea punctelor de vedere ale
C.N.A.D.N.R. cu privire la contestație cãtre ofertantul/candidatul care a formulat contestația
și/sau cãtre instituțiile abilitate în acest sens (C.N.S.C. sau instanța de judecatã).
Publicarea Deciziei C.N.S.C. sau a instanței de judecatã în SEAP și transmiterea acesteia
cãtre A.N.R.M.A.P.
2.9. ELABORAREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI
2.9.1. Întocmirea condițiilor contractuale din documentația de atribuire
La solicitarea serviciului/departamentului care inițiazã procedura de licitație și în baza
documentelor relevante, Compartimentele Pregãtire Contracte din cadrul Direcțiilor de Achiziții
vor elabora Condițiile contractuale care urmeazã a fi incluse în Documentația de Atribuire
(Acordul Contractual/Condițiile Particulare/Condițiile Generale de Contract), în colaborare cu
unitatea de implementare a contractului care inițiazã procedura de licitație.
Condițiile contractuale vor fi transmise spre avizare cãtre:
- Direcția Juridicã;
- Unitatea de Implementare/Departament Concesiuni;
- Serviciul Control Financiar Preventiv și Avizare Contracte.
Dupã obținerea vizei de la Direcția Juridicã, Unitatea de Implementare, Serviciul Control
Financiar Preventiv și Avizare Contracte, Compartimentele Pregãtire Contracte vor asigura
transmiterea condițiilor contractuale cu Nota de Transmitere și/sau prin email, Serviciilor de
Licitații din cadrul Direcțiilor de Achiziții, care vor derula procedura de atribuire, în
vederea includerii acestora în Documentația de Atribuire.
2.9.2. Pregãtirea semnãrii contractului
a) Dupã aprobarea Raportului de Evaluare de cãtre persoanele autorizate din cadrul
C.N.A.D.N.R. (Directorul General, respectiv persoana împuternicitã de cãtre acesta), Serviciile
de Licitații care au derulat procedura de atribuire vor transmite cãtre Serviciile de

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 20/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții, dupã expirarea perioadei de contestație (sau
dupã finalizarea contestației), cu adresa de înaintare/proces verbal, urmãtoarele documente:
● Raportul de Evaluare aprobat de cãtre persoanele autorizate din cadrul C.N.A.D.N.R. -
original;
● Oferta declaratã câștigãtoare - în original;
● Scrisorile de comunicare a rezultatului procedurii - copie;
● Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor/Decizia Curții de
Apel/Certificatul de grefã cu soluția pronunțatã (dupã caz);
● Documente justificative privind valabilitatea ofertei.
b) Contractul de achiziție publicã se va semna dupã o perioadă de așteptare, așa cum este
prevãzut la art. 205 din O.U.G. nr. 34/2006 .
c) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare (respectiv art. 93 alin. (2) din
H.G. nr. 925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare), Serviciile de contractare din
cadrul Direcțiilor de Achiziții vor finaliza procesul de semnare a contractului de achiziție
publicã. În cazul în care, din motive neimputabile Autoritãții Contractante (contestații,
fonduri bugetare indisponibile, transmiterea cu întârziere de cãtre ofertantul câștigãtor a
documentelor solicitate în vederea încheierii contractului etc.), termenul prevãzut la art. 93
alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 nu poate fi respectat, Serviciile de contractare din cadrul
Direcțiilor de Achiziții vor elabora și transmite spre aprobare Directorului General, un raport
pentru justificarea depãșirii termenului legal.
d) În cazul depunerii de contestații de cãtre ofertanți, semnarea contractului va fi
amânatã pânã la soluționarea contestațiilor, conform prevederilor legale.
Dupã primirea Raportului de Evaluare și pânã la semnarea contractului, Serviciile de
contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții vor colabora, cu Serviciul Garanții și
Instrumente Bancare, în vederea extinderii valabilitãții ofertelor, extinderii Garanțiilor de
participare la licitație etc.
e) Dacã sunt îndeplinite condițiile pentru semnarea contractului, Serviciile de contractare
din cadrul Direcțiilor de Achiziții vor iniția o scrisoare cãtre ofertantul desemnat
câștigãtor, prin care se solicitã documentele/informațiile necesare elaborãrii contractului.
f) Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții nu vor modifica clauzele
contractuale între data aprobãrii Raportului de atribuire a procedurii și data semnãrii
contractului de achiziție publicã.
2.9.3. Structura contractelor
Structura contractelor de execuție lucrãri/servicii este prezentatã detaliat în Manualul
privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publicã, în
conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 95/2006 , cu modificãrile și completãrile
ulterioare.
2.9.4. Pregãtirea documentelor din structura contractului
Modalitatea de pregãtire a documentelor din structura contractului de cãtre salariații
Serviciilor de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții este prezentatã detaliat în
Manualul privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publicã, în
conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 95/2006 , cu modificãrile și completãrile
ulterioare.
2.9.5. Avizarea și semnarea contractului
2.9.5.1. La nivelul serviciilor/structurilor C.N.A.D.N.R.
Ulterior pregãtirii documentelor din structura contractului, responsabilul de contract din
cadrul Serviciilor de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții va transmite cele 3
exemplare originale ale Acordului Contractul cãtre:
- Șeful Serviciului de contractare din cadrul Direcției de Achiziții;
- Directorul Adjunct al Direcției Achiziții;
- Directorul Direcției Achiziții;
- Directorul General Adjunct.
Toate cele 3 exemplare în original, semnate conform alineatului anterior, sunt înaintate cu
Notã de Transmitere cãtre Directia Juridicã (sau cãtre oricare altã persoanã desemnatã prin
Decizie a Directorului General al C.N.A.D.N.R.), în scopul acordãrii vizei de legalitate. Viza
se aplicã pe "pagina cu semnãturi" a fiecãruia dintre cele 3 exemplare ale Acordului
contractual.
În cazul în care Direcția Juridicã nu acordã vizã de legalitate, se va solicita decizia
Directorului General al C.N.A.D.N.R. cu privire la continuarea procesului de semnare a
contractului.
Urmare obținerii vizei de legalitate, contractul se înainteazã, cu Notã de Transmitere,
cãtre Directorul Unitãții de Implementare Proiecte aferente, cãtre Controlorul Financiar
Preventiv Propriu și Avizare Contracte, în vederea verificãrii și acordãrii vizei pe "pagina cu
semnãturi" a contractului, precum și cãtre Directorul General Adjunct Economic.
Dupã obținerea semnãturilor și vizelor anterioare, contractul este înaintat Directorului
General al C.N.A.D.N.R. în vederea semnãrii.
Dupã semnarea de cãtre Directorul General al C.N.A.D.N.R., salariatul din cadrul
Serviciilor de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții va înregistra contractul în
Registrul de evidențã a contractelor.
2.9.5.2. Semnarea contractului de cãtre ofertantul declarat câștigãtor
Dupã obținerea tuturor vizelor necesare și semnarea de cãtre Directorul General al
C.N.A.D.N.R., ofertantul declarat câștigãtor va fi invitat pentru semnarea contractului.
Dupã semnarea de cãtre ofertantul declarat câștigãtor, exemplarul nr. 3 va fi înmânat
Contractantului, iar exemplarele nr. 1 și 2 sunt pãstrate de C.N.A.D.N.R., astfel:

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 21/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
- Exemplarul 1 de cãtre Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții, prin
grija salariatului din cadrul serviciului în vederea arhivãrii;
- Exemplarul 2 de cãtre Direcția care a inițiat procedura de atribuire a contractului de
achiziție publicã în vederea implementãrii.
2.9.6. Activitãți post-contractuale
2.9.6.1. Transmitere exemplare contract
Dupã semnare, responsabilul de contract va transmite, prin adresa/PV de predare primire, un
exemplar al contractului cãtre:
- Direcția Proiecte (Managerul de Proiect) - exemplarul original nr. 2;
- serviciul responsabil cu gestionarea fondurilor (ex: Serviciul Gestionare Fonduri
Nerambursabile/Rambursabile/Autostrãzi) - acordul contractual (copie);
- Serviciul de licitații care a derulat procedura de atribuire - 1 copie ștampilatã
"conform cu originalul" (exemplarul va fi transmis la Ministerul Transporturilor pentru
controlul ex-post în cazul contractelor cu finanțare externã);
- Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.) din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice - copie ștampilatã "conform cu originalul", în 3 zile
lucrãtoare de la semnare (conform Ordonanței de Urgențã a Guvernului nr. 30/12.04.2006 ) -
dupã caz.
2.9.6.2. Transmitere informare
Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții vor transmite informațiile
relevante privind semnarea contractului, prin e-mail sau scrisoare, cãtre:
- serviciul de presã din cadrul C.N.A.D.N.R.;
- Serviciul garanții și instrumente bancare din cadrul C.N.A.D.N.R.;
- Serviciul responsabil cu gestionarea fondurilor;
- Serviciile de implementare a contractelor, în conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011 ;
- A.N.R.M.A.P. - în termen de 48 de ore de la semnarea contractului, prin mijloace
electronice, Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții vor transmite o
notificare referitoare la semnarea contractului de achiziție publicã (conform art. 93 alin.
(6) din H.G. nr. 925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare);
- A.N.R.M.A.P., în cazul achizițiilor directe a cãror valoare depãșește echivalentul în lei
al sumei de 5.000 Euro fãrã TVA (conform art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006 ), Serviciile de
contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții vor transmite o notificare în SEAP, în cel mult
10 zile de la semnarea contractului;
- Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții elaboreazã documentele
necesare pentru informarea A.N.A.F. în ceea ce privește semnarea contractelor de cãtre
persoanele juridice strãine în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.A.F./M.F.P. nr.
1400/2011 și transmiterea acestora cãtre Direcțiile Economice/Financiare din cadrul
C.N.A.D.N.R. S.A. în vederea depunerii acestora la ANAF.
2.10. ANUNȚUL DE ATRIBUIRE
Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor de Achiziții elaboreazã Anunțul de
Atribuire a contractului și îl supune spre aprobare Directorului General al C.N.A.D.N.R., în
termen de 48 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. Dupã aprobarea
Anunțului de Atribuire de cãtre Directorul General, Serviciile de contractare din cadrul
Direcțiilor de Achiziții vor transmite Anunțul de Atribuire în SEAP spre publicare (conform
art. 56 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare).
2.10.1. Semnarea Listei de verificare a contractului
În maxim 3 zile lucrãtoare de la transmiterea Anunțului de Atribuire cãtre Serviciul de
Licitații, responsabilul de contract va înainta șefului Serviciului de contractare din cadrul
Direcțiilor de Achiziții Lista de verificare contract, completatã, datatã și semnatã
corespunzãtor, în vederea inițializãrii acesteia prin semnare pe fiecare paginã.
2.10.2. Finalizarea contractului
La inițiativa responsabilului de contract, Serviciile de contractare din cadrul Direcțiilor
de Achiziții vor informa, în timp util, Direcția Proiecte din cadrul C.N.A.D.N.R. cu privire la
expirarea contractului în cauzã.
2.11. ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
● Se va asigura îndosarierea, în ordine cronologicã, a documentelor aferente activitãții
Direcției Achiziții, separat pentru fiecare procedura de atribuire, precum și pentru orice alt
tip de corespondențã primitã/transmisã de serviciile funcționale ale Direcției de Achiziții;
● Arhivarea tuturor documentelor aferente procedurilor de atribuire derulate în cadrul
Direcțiilor de Achiziții, precum și a celorlalte dosare de corespondențã primitã/transmisã de
serviciile funcționale ale Direcțiilor de Achiziții, în conformitate cu normele de arhivare
aplicabile la nivelul Companiei, prin asigurarea unui termen suficient de pãstrare și a unor
locații adecvate, care sã permitã accesul facil și rapid și consultarea neîngrãditã a
documentelor la solicitarea organismelor de control. Procedura de arhivare a documentelor se
regãsește în anexa la prezentul manual de proceduri.
Transmiterea cãtre MT-AM POST (în cazul contractelor cu finanțare externã) a documentelor
menționate în instrucțiunile emise și anume Dosarul achiziției publice, elaborat în
conformitate cu art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 inclusiv Raportul procedurii de atribuire și
contractul semnat.
2.12. ELABORAREA ȘI PUBLICAREA ANUNȚULUI DE ATRIBUIRE
Elaborarea anunțului de atribuire în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
materia achizițiilor publice și publicarea acestuia în SEAP.
E. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE PRIN ACTE ADIȚIONALE AFERENTE CONTRACTELOR DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 22/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
3. ADIȚIONAREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
Elaborarea și semnarea actelor adiționale fãrã suplimentarea valorii aferente contractelor
de achiziție publicã - maxim 20 zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia în funcție de
justificãrile/aprobãrile/clarificãrile primite/cerute de la terți și de complexitatea
aspectelor incluse în actul adițional.
3.1. Actele adiționale pentru care nu este necesarã utilizarea unei proceduri de atribuire
- negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de participare
3.1.1. Inițierea procedurii de semnare a actului adițional:
În vederea amendãrii unui contract, Departamentele/Unitãțile/Direcțiile de Implementare din
cadrul C.N.A.D.N.R. vor iniția procedura de semnare a actului adițional, prin întocmirea și
transmiterea cãtre Direcțiile de Achiziții - Serviciile Contractare a urmãtoarelor documente:
1. Nota de fundamentare/explicativã aprobatã de Directorul General al C.N.A.D.N.R. în care
este prezentatã situația existentã pe contract și motivele care conduc la o amendare
contractualã;
2. Corespondența relevantã (documente suport);
3. Minute de întâlnire/negociere etc. (dacã este cazul).
3.1.2. Demararea procedurii de semnare a actului adițional:
Direcțiile de Achiziții prin Serviciile Contractare vor analiza documentele și informațiile
primite de la Departamentele/Unitãțile/Direcțiile de Implementare din cadrul C.N.A.D.N.R. care
au inițiat procedura.
În situația în care aceste documente sunt complete, conforme și conțin toate informațiile
solicitate, Serviciile Contractare vor întocmi Actul Adițional și îl vor trimite spre
semnare/avizare în baza unor Note de Transmitere directorilor:
● Direcției/direcțiilor responsabilã/responsabile pentru derularea contractelor;
● Direcției Juridice;
● Serviciului Control Financiar Preventiv și Avizare Contracte;
● Direcției Financiare/Economice;
● precum și altor direcții/servicii/compartimente care au atribuții în acest sens (dacã
este cazul).
Dupã avizarea/semnarea actului adițional de cãtre toate direcțiile mai sus menționate,
actul adițional va fi înaintat Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. în vederea semnãrii de
cãtre acesta.
În urma semnãrii Actului Adițional de cãtre toți reprezentanții C.N.A.D.N.R., Serviciile
Contractare vor întocmi și transmite prin fax cãtre Antreprenor/Consultant/Prestator/Furnizor
invitația de semnare a actului adițional.
3.1.3. Finalizarea procedurii de semnare a actului adițional:
Dupã semnarea Actului Adițional de cãtre ambele pãrți, Serviciile Contractare vor înmâna:
- un exemplar original Antreprenorului/Consultantului/Prestatorului/Furnizorului, cu
semnãtura de primire;
- un exemplar original Direcției responsabile de derularea/implementarea contractului,
printr-o Notã de Transmitere;
- o copie a Actului Adițional cãtre Serviciul Garanții și Instrumente Bancare, printr-o
Notã de Transmitere;
- în conformitate cu prevederile legale în vigoare și altor instituții care solicitã
verificarea/analizarea actului adițional (dacã este cazul).
Procedura de semnare a actului adițional se va finaliza prin întocmirea și semnarea de
cãtre responsabilul de contract din cadrul Serviciilor Contractare a Listei de verificare a
actului adițional, care va fi avizatã la final de cãtre Șeful de Serviciu.
3.2. Actele adiționale pentru care este necesarã utilizarea unei proceduri de atribuire -
negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de participare
3.2.1. Inițierea procedurii de semnare a actului adițional:
În vederea amendãrii unui contract pentru care este necesarã utilizarea unei proceduri de
atribuire de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de participare,
Departamentele/Unitãțile/Direcțiile de Implementare din cadrul C.N.A.D.N.R. vor iniția
procedura de semnare a unui act adițional, prin întocmirea și transmiterea cãtre Direcțiile
Achiziții- Serviciile Licitații a urmãtoarelor documente:
1. Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea unor lucrãri suplimentare,
aprobatã de Directorul General al C.N.A.D.N.R. și de Directorul General Adjunct Economic în
care este prezentatã situația existentã pe contract și motivele care conduc la lucrãri
suplimentare;
2. Nota justificativã privind valoarea estimatã;
3. Corespondența relevantã (documente suport);
4. Analiza caracterului de imprevizibilitate.
3.2.2. Demararea procedurii de semnare a actului adițional:
Serviciile responsabile pentru derularea procedurilor de atribuire din cadrul Direcțiilor
de Achiziții vor derula procedura de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de
participare, iar în urma finalizãrii acesteia vor transmite cãtre Serviciile Contractare
urmãtoarele documente necesare pentru semnarea actului adițional:
a) Raportul de evaluare;
b) Oferta ofertantului câștigãtor;
c) Dosarul achiziție publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia
achizițiilor publice al procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de
participare din care sã rezulte elementele necesare semnãrii actului adițional.
În urma primirii documentelor menționate mai sus, Serviciile Contractare vor întocmi Actul

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 23/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Adițional și îl vor trimite spre semnare/avizare în baza unor Note de Transmitere
directorilor:
● Direcției/direcțiilor responsabilã/responsabile pentru derularea contractelor;
● Direcției Juridice;
● Director General Adjunct Proiecte;
● Serviciului Control Financiar Preventiv și Avizare Contracte;
● Direcției Financiare/Economice;
● precum și altor direcții/servicii/compartimente care au atribuții în acest sens (dacã
este cazul).
Dupã avizarea/semnarea actului adițional de cãtre toate direcțiile mai sus menționate,
actul adițional va fi înaintat Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. în vederea semnãrii de
cãtre acesta.
În urma semnãrii Actului Adițional de cãtre toți reprezentanții C.N.A.D.N.R., Serviciile
Contractare vor întocmi și transmite prin fax cãtre Antreprenor/Consultant/Prestator/Furnizor
invitația de semnare a actului adițional.
3.2.3. Finalizarea procedurii de semnare a actului adițional:
Dupã semnarea Actului Adițional de cãtre ambele pãrți, Serviciile Contractare vor înmâna:
- un exemplar original Antreprenorului/Consultantului/Prestatorului/Furnizorului, cu
semnãturã de primire;
- un exemplar original Direcției responsabile de derularea/implementarea contractului,
printr-o Notã de Transmitere;
- o copie a Actului Adițional cãtre Serviciul Garanții și Instrumente Bancare, printr-o
Notã de Transmitere;
- o copie a Actului adițional cãtre Serviciul de Licitații, care a derulat procedura de
negociere fãrã publicare, prin Proces Verbal;
- în conformitate cu prevederile legale în vigoare și altor instituții care solicitã
verificarea/analizarea actului adițional (dacã este cazul).
Procedura de semnare a actului adițional se va finaliza prin întocmirea și semnarea de
cãtre responsabilul de contract din cadrul Serviciilor Contractare a Listei de verificare a
actului adițional, care va fi avizatã la final de cãtre Șeful de Serviciu.
În elaborarea și semnarea actelor adiționale, Direcțiile de Achiziții vor respecta
termenele impuse atât prin legislația în materia achizițiilor publice și anume O.U.G. nr.
34/2006 și respectiv H.G. nr. 925/2006 , cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum
și termenele impuse de cãtre instituțiile abilitate în reglementarea, monitorizarea,
verificarea și controlul achizițiilor publice, respectiv:
● A.N.R.M.A.P. - în maxim 48 de ore de la semnarea actului adițional (în cazul procedurii
de atribuire de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de participare);
● U.C.V.A.P. - în maxim 3 zile calendaristice de la semnarea actului adițional (doar în
cazul în care procedura de atribuire de negociere fãrã publicarea prealabila a unui anunț de
participare a fost verificatã de observatori desemnați U.C.V.A.P.);
● Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a României - în conformitate cu termenele
solicitate;
● A.N.A.F. - în maxim 30 de zile de la semnarea actului adițional - Declarația de
înregistrare a contractelor/documentelor care justificã prestãrile efective de servicii pe
teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice strãine sau
persoane fizice nerezidente;
● SEAP - 48 de zile de la semnarea actului adițional - Anunțul de Atribuire (în cazul
procedurii de atribuire de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunț de participare);
● AMPOST - în conformitate cu termenele solicitate, în cazul contractelor cu finanțare
externã.
ANEXA 2
REGULAMENT
de organizare și funcționare privind monitorizarea și
execuția contractelor de asistențã tehnicã, servicii de
consultanțã și contracte de lucrãri în baza Condițiilor
generale de contract de construcție de lucrãri de inginerie
și clãdiri proiectate de cãtre beneficiar (FIDIC roșu - ed. 1999)
1. PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT
1.1. CONTRACTE EXECUȚIE LUCRĂRI
1.1.1. Activitãți în perioada de pre-construcție
a) Data de Începere a Lucrãrilor
Termenul conform Condiții Generale/Speciale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 42 de zile
(notificarea se transmite "cu cel puțin 42 zile înainte" de Data de Începere)
b) Posesia Șantierului
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - conform Anexei la Oferta din
cadrul fiecãrui Contract (în general 28 zile de la Data de Începere, sau în situația predãrii
etapizate a amplasamentului nu se vor depãși 365 zile); Termenul propus - depinde de data la
care va fi emisã Decizia de expropriere
c) Polițe de Asigurare (medicalã, securitatea muncii, și responsabilitate, etc.)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - conform Anexei la Oferta
Aceastã activitate este în sarcina Antreprenorului, acesta având obligația contractualã de
a transmite spre verificare Inginerului (Consultantului).
d) Programul de execuție
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile de la Data de

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 24/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Începere
Aceastã activitate este în sarcina Antreprenorului, acesta având obligația contractualã de
a transmite spre verificare și aprobare Inginerului (Consultantului) în termenul prevãzut în
cadrul Contractului.
e) Graficul de Plãți (Fluxul de Numerar)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile de la Data de
Începere.
Antreprenorul și Inginerul au obligația ca pânã la data de 5 a fiecãrei luni sã transmitã
fluxul de numerar actualizat cãtre Beneficiar (CNADNR SA).
1.1.2. Activitãți în perioada de construcție
a) Întâlnirile de Progres
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu exista termen contractual
Termenul conform Cerințelor Beneficiarului - în fiecare luna pe perioada de Execuție a
Contractului
b) Monitorizarea și evaluarea progresului lucrãrilor
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu existã termen contractual
În conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrãrilor se
efectueazã prin Puncte de Referințã (milestones) pentru care au fost stabilite termene de
îndeplinire. Responsabilul de contract urmãrește îndeplinirea acestora în termenele
contractuale.
c) Rapoarte. Rapoartele Inginerului în legãturã cu Contractul de Execuție Lucrãri
Termenul de verificare al CNADNR conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu
existã termen contractual
Termenul de verificare al CNADNR conform prevederilor Contractului încheiat cu Inginerul -
45 de zile de la data transmiterii de cãtre Inginer a Raportului
Termenul propus de verificare de cãtre CNADNR - 15 zile
d) Modificãri și Variații - Elaborarea și Verificarea Modificãrilor (Ordinelor de
Variație)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu existã termen contractual
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Raportului privind
modificarea propusã.
e) Personalul Antreprenorului și Subantreprenori
Înlocuire personal cheie
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu existã termen contractual
În cazul în care Inginerul solicitã un punct de vedere al Beneficiarului, acesta va
transmite un rãspuns în maxim 15 zile.
Subantreprenori
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu exista termen contractual
Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul în maxim 15 zile de la transmiterea de cãtre
Inginer a documentației.
f) Inspecții și verificãri pe teren
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu exista termen contractual
Beneficiarul va efectua inspecții și verificãri pe teren ori de câte ori este necesar.
g) Recepția la terminarea lucrãrilor
Recepția la terminarea lucrãrilor se efectueazã în conformitate cu prevederile legale și
contractuale.
h) Recepția Finalã
Recepția finalã este convocatã de investitor în conformitate cu prevederile HG nr.
273/1994 - Regulament de recepție a lucrãrilor de construcții și instalații aferente acestora,
în cel mult 15 zile dupã expirarea perioadei de garanție.
Perioada de garanție este cea prevãzutã în Contract.
1.1.3. Aspecte financiare și plãți - Garanții
a) Garanția de Bunã Execuție
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile de la data primirii
Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul trebuie sã transmitã Garanția de Bunã Execuție
Beneficiarului.
b) Garanția pentru acordarea Avansului
Dacã în cadrul contractului este prevãzutã posibilitatea acordãrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garanția pentru acordarea Avansului, pentru toatã suma
solicitatã ca avans;
c) Garanția pentru Sume reținute
În cazul în care Antreprenorul solicitã constituirea unei Garanții pentru cuantumul sumelor
Reținute din cadrul Certificatelor Interimare de Plata în conformitate cu Anexa la Oferta, va
înainta cãtre Beneficiar (CNADNR SA) Garanția în vederea verificãrii și aprobãrii acesteia.
1.1.4. Plãți cãtre antreprenor
Beneficiarul trebuie sã plãteascã Antreprenorului:
a) Suma certificatã de Inginer pentru plata în Avans,
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
b) Suma certificatã de Inginer în fiecare Certificat Interimar de Platã
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
c) Suma certificatã de Inginer în Certificatul Final de Platã
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - 28 de zile

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 25/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
1.1.5. Modificarea și prelungirea contractului
Dacã pe parcursul implementãrii contractului apar circumstanțe de naturã sã afecteze
implementarea contractului și care conduc la necesitatea adoptãrii unor modificãri fațã de
prevederile Contractului inițial, UIP va întocmi Nota Justificativã/Explicativa/Fundamentare în
maxim 15 zile de la apariția circumstanței și o va transmite împreunã cu informațiile și
documentele necesare cãtre Direcția Achiziții cu Finanțare Externã care prin intermediul
Serviciului Contractare Fonduri Externe asigura elaborarea și încheierea actului Adițional.
1.1.6. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitatã de cãtre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
1.2. CONTRACTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
a) Întâlnirea de început - 3 zile de la semnarea contractului în vederea asigurãrii
înțelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiții optime de implementare;
b) Asigurarea Condițiilor de intrare în vigoare a contractului - 15 zile (conform contract:
prezentarea Scrisorii Bancare pentru Buna Execuție și Asigurãri);
c) Notificarea Datei de Începere a activitãților - conform contract și dupã intrarea în
vigoare a acestuia;
d) Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor contractuale: 20
zile;
e) Verificãri documentații tehnice - termen propus CNADNR: 21 zile, funcție de
complexitatea proiectului, primirea recomandãrilor de la direcțiile de specialitate din cadrul
CNADNR pe specificul activitãților verificate de cãtre acestea, etc.; acest termen poate fi
depãșit în cazul proiectelor majore, a cãror documentație este verificatã și de cãtre experții
JASPERS;
f) Avizare CTE-CNADNR, CTE-DPIIS, CI -
g) Verificãri/aprobãri rapoarte - 15 zile;
h) Verificãri certificate de plată - 15 zile;
i) Verificare documente în vederea acordãrii vizei de legalitate, realitate și conformitate
- 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
j) Verificare facturi - 1 zi;
k) Întocmirea solicitãrii de plată și avizarea acesteia - 2 zile;
l) Verificarea documentelor în vederea acordãrii vizei de control financiar preventiv - 5
zile;
m) Urmãrirea circuitului de plată, conform regulamentului Direcției financiare din cadrul
CNADNR
1.3. CONTRACTE DE SUPERVIZARE EXECUȚIE LUCRĂRI
a) Întâlnirea de început - termen propus CNADNR: 3 zile de la semnarea contractului în
vederea asigurãrii înțelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiții
optime de implementare;
b) Asigurarea Condițiilor de intrare în vigoare a contractului - 15 zile (conform contract:
prezentarea Scrisorii Bancare pentru Buna Execuție și Asigurãri);
c) Notificarea Datei de Începere a activitãților - conform contract și dupã intrarea în
vigoare a acestuia;
d) Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor contractuale: 20
zile;
e) Urmãrirea activitãților prestate, conform prevederilor Caietului de Sarcini și în
termenele precizate în contract - pe toata perioada de derulare a contractului;
f) Verificãri/aprobãri rapoarte - 15 zile;
g) Verificãri certificate de platã - 15 zile;
h) Verificare documente în vederea acordãrii vizei de legalitate, realitate și conformitate
- 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
i) Verificare facturi - 1 zi;
j) Întocmirea solicitãrii de platã și avizarea acesteia - 2 zile;
k) Verificarea documentelor în vederea acordãrii vizei de control financiar preventiv - 5
zile;
l) Urmãrirea circuitului de platã, conform regulamentului Direcției financiare din cadrul
CNADNR.
NOTA 1: Termenele menționate mai sus se aplicã în cazul în care documentele sunt complete
și corecte. În caz contrar, termenul va fi recalculat de la data transmiterii documentelor în
forma completã și corectã.
NOTA 2: În cazul în care mai multe activitãți se vor suprapune pe aceeași perioadã de timp
acestea vor fi decalate în funcție de prioritizarea și necesitatea acestora de la momentul
respectiv.
2. ACTIVITĂȚI INTERNE DE IMPLEMENTARE A CONTRACTELOR
2.1. CONTRACTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
1. Înregistrarea Contractului semnat și înaintat de cãtre Serviciul Contractare, în cadrul
UIP;
2. Se trece la verificarea Condițiilor ce trebuiesc îndeplinite, pentru intrarea în vigoare
a contractului, respectiv prezentarea Garanției de Bunã Execuție și Asigurãrile prevãzute în
cadrul contractului, și se asigurã cã aceste Condiții sunt îndeplinite în termenele precizate
în contract;
3. Constituirea Scrisorii de Garanție de Bunã Execuție - verificarea și aprobarea acesteia
se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 26/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
aprobãrii;
4. Constituirea Scrisorii de Garanție pentru plata Avansului (dupã caz) - verificarea și
aprobarea acesteia se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP,
despre situația aprobãrii;
5. Constituirea Polițelor de asigurãri (20 zile) - verificarea și aprobarea acestora se
realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația constatatã
- corespondența cu prevederile contractuale și legale;
6. În situația îndeplinirii Condițiilor de intrare în vigoare a contractului se notificã
Data de Începere a serviciilor;
7. Se urmãrește înaintarea Programului propus pentru mobilizarea personalului, mobilizarea
personalului în termenul prevãzut în contract, se analizeazã propunerile de mobilizare a
personalului care trebuie sã corespundã Condițiilor din Documentația de Atribuire, respectiv
Caietul de Sarcini/Contract. În situația în care apare imposibilitatea mobilizãrii unor experți
propuși în cadrul ofertei, funcție de situațiile prevãzute în cadrul contractului, vor fi
aplicate penalitãțile aferente;
8. Se urmãrește înaintarea Raportului de Început la termenul precizat în contract (în
cadrul acestui raport va fi cuprins Sistemul de Management al Calitãții); acesta se verifica în
conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, și cu obiectivele contractului, se solicitã
modificãri/completãri funcție de caz, și se aprobã (în cazul în care este specificat în
contract);
9. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor de Progres lunare (în cazul în care este specificat
în contract), în termenele precizate în contract;
10. Se urmãrește înaintarea Raportului Preliminar și a documentației tehnice preliminare,
conform H.G. nr. 28/2008 în termenul stabilit prin contract:
- În cadrul UIP, se verificã componența și conținutul documentației și a Raportului
Preliminar, în raport cu cerințele caietului de sarcini, Condițiilor de contract;
- Se înainteazã spre analizã serviciilor suport, în funcție de specificul activitãții lor
(Direcția Tehnicã, Direcția Achiziții Terenuri, Serviciul Contracte de Finanțare, Serviciul
Avize și Acorduri, Serviciul Protecția Mediului, etc.);
- Se urmãrește ca serviciile suport sã transmitã observații/modificãri/recomandãri pentru
capitolele specifice activitãții acestora, în termenul solicitat de cãtre UIP;
- UIP centralizeazã și transmite întregul ansamblu de observații cãtre Prestator, astfel
încât documentația sã fie revizuitã și sã poatã fi respectate termenele prevãzute în contract
- În urma revizuirii documentației de cãtre Prestator și predate Beneficiarului, volumele
care înglobeazã observațiile serviciilor suport vor fi transmise fiecãrui compartiment în parte
pentru a verifica corectitudinea rãspunsului la observațiile fãcute;
- Dupã verificarea în cadrul UIP, a faptului ca s-a ținut cont de observațiile și
recomandãrile formulate pentru documentația preliminarã, Studiul de Fezabilitate cu întreaga
documentație tehnicã revizuitã și nota tehnicã de prezentare, vor fi înaintate cãtre C.T.E.-
CNADNR pentru avizarea documentației, respectiv varianta de traseu optimã din punct de vedere
tehnico-economic;
- Odatã aprobatã varianta de traseu optimã, se aprobã și Raportul Preliminar, și se
urmãrește obținerea tuturor avizelor necesare (inclusiv obținerea Acordului de Mediu, în baza
Studiu de Evaluare Adecvatã);
- Dupã avizarea CTE-CNADNR, documentația se transmite spre analiza JASPERS, în vederea
Verificãrii îndeplinirii Condițiilor de eligibilitate/rentabilitate ale proiectului propus, și
de asemenea, este transmisã spre avizare Consiliului Tehnico-Economic al Ordonatorului
Principal de Credite, și la Consiliul Interministerial;
- Se întocmește nota de fundamentare pentru promovare H.G. indicatori tehnico-economici și
se înainteazã pe circuitul de avizare;
11. Se urmãrește înaintarea Raportului privind Proiectul tehnic pentru relocarea/protejarea
de utilitãți la nivel de detalii de Execuție însoțite de aprobãrile proprietarilor de
utilitãți, în termenul stabilit prin contract:
12. Se urmãrește și se verificã îndeplinirea cerințelor din avizele emise de proprietarii
de utilitãți, zonele de influențã cu risc asupra proiectului;
13. Se transmit observații la Proiectant, și se urmãrește revizuirea documentației conform
observațiilor;
14. Se urmãrește înaintarea Raportului Preliminar privind Proiectul Tehnic la nivel de DDE,
în termenul stabilit prin contract:
- În cadrul UIP, se verificã componența și conținutul documentației și a Raportului
Preliminar, în raport cu cerințele caietului de sarcini, Condițiilor de contract;
- Se verificã respectarea în elaborarea/verificarea PT-ului a cerințelor și specificațiilor
tehnice cuprinse în Acordul de Mediu;
- Se verifica respectarea în elaborarea PT-ului a cerințelor și specificațiilor tehnice
cuprinse în avizele/acordurile emise;
- Se urmãrește verificarea PT-ului de cãtre verificatori atestați;
- Se urmãrește elaborarea/verificarea DTAC în conformitate cu Legea nr. 50/1991 ;
- Documentele tehnico-economice, sunt transmise spre verificare serviciilor suport, care
completeazã lista de verificare conform specificului activitãții verificate, și precizeazã
eventuale observații/recomandãri.
- Observațiile/recomandãrile sunt transmise Proiectantului în vederea revizuirii
documentației și a Raportului Preliminar;
- Se urmãrește în cazul în care existã observații, Prestatorul va trebui sã rãspundã în
termenul prevãzut în contract;

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 27/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
15. Se urmãrește înaintarea Raportului Final în termenul stabilit prin contract, însoțit de
Documentația Tehnicã revizuitã conform observațiilor/recomandãrilor;
16. Se verificã dacã Raportul și Documentația Tehnicã sunt revizuite conform
observațiilor;
17. În cazul în care nu existã observații Raportul Final este aprobat.
2.2. Contracte de Servicii
1. Înregistrarea Contractului semnat și înaintat de cãtre Serviciul Contractare, în cadrul
UIP;
2. Se trece la verificarea Condițiilor ce trebuiesc îndeplinite, pentru intrarea în vigoare
a contractului, respectiv prezentarea Garanției de Bunã Execuție și Asigurãrile prevãzute în
cadrul contractului, și se asigurã cã aceste Condiții sunt îndeplinite în termenele precizate
în contract;
3. Constituirea Scrisorii de Garanție de Buna Execuție - verificarea și aprobarea acesteia
se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația
aprobãrii;
4. Constituirea Scrisorii de Garanție pentru plata Avansului (dupã caz) - verificarea și
aprobarea acesteia se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP,
despre situația aprobãrii;
5. Constituirea Polițelor de asigurãri (20 zile) - verificarea și aprobarea acestora se
realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația constatatã
- corespondența cu prevederile contractuale și legale;
6. În situația îndeplinirii Condițiilor de intrare în vigoare a contractului se notificã
Data de Începere a serviciilor;
7. UIP organizeazã Întâlnirea de început, la care participã echipa de proiect și
reprezentanții Consultantului; la aceasta întâlnire se trec în revistã obligațiile și termenele
contractuale, se discutã riscurile identificate asupra proiectului, se stabilesc mãsuri astfel
încât sã fie evitate eventuale blocaje;
8. În baza notificãrii emise de cãtre Beneficiar, se urmãrește mobilizarea personalului și
a echipamentelor necesare implementãrii contractului, aprobarea și mobilizarea personalului
non-cheie, în termenul specificat în contract;
9. Se urmãrește înaintarea Raportului Inițial în termenul specificat în contract, care se
verificã în conformitate cu cerințele precizate în contract, se transmit Consultantului
observațiile și se urmãrește înaintarea Raportului în forma finalã, astfel încât acesta sã fie
aprobat în termenul precizat în contract;
10. Se urmãrește îndeplinirea activitãților conform prevederilor contractuale:
- Activitãți de pre-construcție;
- Activitãți de construcție;
- Activitãți de post-construcție.
11. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor lunare de Progres în termenele precizate în
contract, se verificã conținutul și completarea informațiilor prezentate conform cerințelor, se
transmit observații, se urmãrește înaintarea formei revizuite și se aprobã conform procedura,
în termenul precizat în contract;
12. Ori de câte ori se constatã necesitatea unui Raport Special pentru diverse situații
constatate în derularea contractului de lucrãri, acesta se solicitã Consultantului, într-un
termen definit, și se urmãrește înaintarea acestuia conform solicitãrilor;
13. Se urmãrește raportarea evenimentelor din Șantier cãtre Beneficiar;
14. Se urmãrește asigurarea serviciilor de supervizare conform cerințelor Caietului de
Sarcini, în vederea realizãrii lucrãrilor conform Proiectului Tehnic;
15. Se urmãrește înregistrarea unui eveniment pentru care sunt stabilite Condiții de
aplicare a penalitãților (înlocuire personal, nerespectarea termenelor pentru transmiterea
rapoartelor, etc.), urmându-se procedura de aplicare a penalitãților, conform prevederilor
contractuale și a legislației în vigoare;
16. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor Financiare (trimestriale), care se verifica și se
aproba conform procedura, în termenul stabilit în contract;
17. Se urmãrește înaintarea Raportului la Terminarea Lucrãrilor, fiind necesar a fi
prezentat în forma completa cu istoricul Execuției lucrãrilor, la momentul Recepției la
Terminarea Lucrãrilor;
18. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor pe perioada de notificarea a defecțiunilor; în
situația în care sunt constatate defecte, Inginerul va notifica Antreprenorul pentru a lua
mãsurile necesare de remediere;
19. Se urmãrește înaintarea Raportului la sfârșitul perioadei de notificare, și se verifica
din punct de vedere al prezentãrii comportamentului lucrãrilor executate în timpul perioadei de
garanție, intervențiile realizate de cãtre Antreprenor, recomandãri pentru întreținere, etc.;
20. Se urmãrește propunerea de organizare sesiuni de instruire pentru personalul
Beneficiarului, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
2.3. Contracte de Lucrãri
1. Garanția de bunã Execuție - Antreprenorul transmite Garanția de Bunã Execuție
Beneficiarului - în termenul specificat în Contract - de la Data semnãrii Acordului
Contractual.
Garanția de Bunã Execuție va fi emisã de o entitate și dintr-o țarã (sau altã jurisdicție)
aprobate de cãtre Beneficiar, și având conținutul formularului anexat Condițiilor Speciale sau
un alt format acceptat de Beneficiar.
Antreprenorul se va asigura cã Garanția de Bunã Execuție este valabilã și în vigoare pânã
la execuția și terminarea Lucrãrilor de cãtre Antreprenor și remedierea oricãror defecțiuni.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 28/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
În cazul în care Antreprenorul nu prezintã, în termenul specificat în contract o Garanție
de Bunã Execuție valabilã, Beneficiarul este îndreptãțit sã rezilieze contractul.
2. UIP organizeazã Întâlnirea de început, la care participa echipa de proiect a
Beneficiarului, echipa de supervizare a Consultantului, reprezentanții locali ai Beneficiarului
(DRDP); la aceastã întâlnire se trec în revista obligațiile și termenele contractuale, se
discutã riscurile identificate asupra proiectului, se stabilesc mãsuri astfel încât sã fie
evitate eventuale blocaje;
3. În termenul specificat în contract, Inginerul va informa Antreprenorul, cu privire la
data de Începere a lucrãrilor;
4. Beneficiarul va preda Antreprenorului Posesia șantierului (predare borne, coordonate,
drum - (în termenul specificat în Anexa la Ofertã)) de la Data de Începere a Lucrãrilor;
5. Dupã emiterea ordinului de Începere, Inginerul va organiza ședințele lunare de
management la care va participa și Beneficiarul;
6. În termenul specificat în contract Antreprenorul va instala panourile pentru promovarea
lucrãrilor;
7. Antreprenorul va prezenta Inginerului programul de Execuție în termenul menționat în
contract de la data ordinului de Începere;
8. Dupã aprobarea programului de Execuție, Inginerul împreunã cu Antreprenorul vor defini
complet indicatorii punctelor de referința, menționate în contract și vor stabili datele de
îndeplinire ale acestora;
9. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește, unul sau mai mulți indicatori ai unui
punct de referința, la termenul stabilit anterior, Beneficiarul este îndreptãțit sã dispunã
sistarea plãților pânã la îndeplinirea tuturor indicatorilor aferenți punctului de referințã
sau notificarea aplicãrii penalitãților, dupã cum este prevãzut în cadrul contractului.
10. Se vor urmãri situațiile aferente înlocuirii personalului cheie al Antreprenorului,
neprezentarea programului de lucrãri în termenul stabilit de Inginer, sau nerespectarea
Planului de Management al Traficului, în vederea notificãrii, determinãrii și aplicãrii
penalitãților precizate în contract - Anexa la Oferta, pentru fiecare eveniment de acest tip
sesizat;
11. Antreprenorul va întocmi și înainta, cãtre Inginer raportul de progres lunar.
12. Antreprenorul va elabora și transmite Inginerului, lunar, Situația Interimarã de
Lucrãri, însoțita de documente justificative (procese verbale de recepție calitativã și
cantitativã, mãsurãtori, etc.)
13. Inginerul va verifica dacă articolele furnizate sau lucrarea realizatã de Antreprenor
este conform contractului și Proiectului Tehnic de Execuție aprobat și va determina suma
datoratã Contractorului. Verificãrile efectuate vizeazã: corelarea dintre cantitãțile cuprinse
în situațiile de lucrãri, proiectele tehnice de Execuție aprobate, preturile cuprinse în
situațiile de lucrãri prezentate spre decontare în concordanta cu listele de cantitãți;
documentele de calitate prezentate de cãtre Antreprenor, materialele în Șantier și documentele
suport aferente, etc.;
De asemenea, se calculeazã și certifica ajustarea preturilor, se verifica Rambursarea
Plãții în Avans, se verifica și certifica Reținerile și efectueazã eventualele corecturi sau
modificãri care în mod normal ar fi trebuit sã fie aplicate unui Certificat de Platã anterior;
În cazul în care valoarea Certificatului Interimare de Plata este mai micã decât valoarea
menționatã în cadrul Anexei la Oferta, atunci Inginerul nu va emite certificatul
Beneficiarului;
14. Beneficiarul, va analiza Certificatul Interimar de Plata și documentele justificative
aferente acestuia;
În anumite, situații, atunci când Beneficiarul considera necesar, se vor efectua inspecții
și vizite pe teren, pentru verificarea lucrãrilor certificate.
În cazul în care pe circuitul de verificare se constatã neconformitãți, certificatul se
respinge, procedura fiind reluatã ulterior revizuirii și remedierii neconformitãților;
15. Dacã Certificatul Interimar de Platã este întocmit conform prevederilor contractuale,
este inițializat pentru verificare (Responsabilul de Contract), este vizat cu "Viza de
legalitate, regularitate și conformitate" (Șef Proiect) și aprobat (Director);
16. Se notificã Antreprenorul/Inginerul cu privire la acceptarea totalã sau parțialã sau
returnarea Certificatului Interimar de Platã conform Condiții Generale de Contract și Condiții
Speciale de Contract;
17. Dupã aprobarea Certificatului Interimar de Platã, Beneficiarul informeazã în scris
Pãrțile, solicitând Antreprenorului emiterea facturii corespunzãtoare Certificatului Interimar
de Platã.
18. Când lucrãrile sunt substanțial finalizate și îndeplinite Condițiile pentru Recepția la
Terminarea lucrãrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la acest lucru;
19. Beneficiarul are obligația, conform legii, ca în termen de 15 zile de la data
notificãrii sã întocmeascã o comisie de recepție la terminarea lucrãrilor;
20. În urma unei inspecții în șantier, comisia numitã va propune admiterea/respingerea
recepției la terminarea lucrãrilor.
21. În cazul în care comisia va propune respingerea recepției la terminarea lucrãrilor, i
se va acorda Antreprenorului o perioadã rezonabilã de timp în vederea finalizãrii lucrãrilor.
22. Dacã se propune admiterea recepției la terminarea lucrãrilor, va fi întocmit Procesul
Verbal de Recepție la Terminarea Lucrãrilor și înaintat spre aprobare reprezentantului legal al
Beneficiarului;
23. În situația în care se propune respingerea Recepției la Terminarea Lucrãrilor și
perioada de Execuție contractualã este depãșitã, Beneficiarul va emite o notificare de

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 29/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Revendicare cu privire la penalitãțile de întârziere aferente prelungirii perioadei de
Execuție.
Inginerul, dupã admiterea Recepției la Terminarea Lucrãrilor, va emite o determinare cu
valoarea penalitãților de întârziere la care este îndreptãțit Beneficiarul, în conformitate cu
prevederile contractuale
24. În situația aprobãrii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrãrilor, Inginerul
va emite Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrãrilor, având atașate și eventualele anexe
care cuprind lucrãrile rãmase de finalizat, respectiv lucrãrile ce vor fi ținute sub observație
pe perioada de Garanție.
25. În baza Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrãrilor, la solicitarea
Antreprenorului, se va putea elibera jumãtate din suma reținutã din Reținerile Monetare
(conform procentului specificat în cadrul Anexei la Ofertã), sau se va diminua la jumãtate
valoarea aferentã scrisorii de Garanție bancarã, dupã caz;
26. Antreprenorul va elabora și transmite Inginerului, Situația de Platã la Terminarea
Lucrãrilor, însoțitã de documente justificative (procese verbale de Recepție calitativã și
cantitativã, mãsurãtori, etc.)
27. Inginerul va verifica Situația de Platã la Terminarea Lucrãrilor. Verificãrile
efectuate vizeazã: corelarea dintre cantitãțile cuprinse în situațiile de lucrãri, proiectele
tehnice și detaliile de Execuție aprobate, prețurile cuprinse în situațiile de lucrãri
prezentate spre decontare în concordanțã cu listele de cantitãți; documentele de calitate
prezentate de cãtre Antreprenor, materialele în Șantier și documentele suport aferente, etc.;
De asemenea, se calculeazã și certifica ajustarea prețurilor, se verifica Rambursarea
Plãții în Avans, se verifica și certifica Reținerile și efectueazã eventualele corecturi sau
modificãri care în mod normal ar fi trebuit sã fie aplicate unui Certificat de Platã anterior;
28. Beneficiarul, va analiza Certificatul de Plata la Terminarea Lucrãrilor și documentele
justificative aferente acestuia, identic cu pașii prezentați la pct. 12-16;
29. În termen de 15 zile înainte de expirarea perioadei de Garanție, Beneficiarul are
obligația, conform legii, sã întocmeascã o comisie de Recepție finala;
30. În urma unei inspecții în șantier, comisia numita va propune admiterea/respingerea
Recepției finale a lucrãrilor.
31. În cazul în care comisia va propune respingerea Recepției finale, i se va acorda
Antreprenorului o perioadã rezonabilã de timp în vederea finalizãrii/remedierii lucrãrilor.
32. Dacã se propune admiterea recepției finale a lucrãrilor, Beneficiarul va aproba
Procesul Verbal de Recepție Finalã;
33. Dupã aprobarea Procesului Verbal de Recepție Finalã, Inginerul va emite Certificatul de
Performanțã acesta fiind documentul care atestã finalizarea și acceptarea lucrãrilor în
conformitate cu prevederile contractuale;
34. Antreprenorul va elabora și transmite Inginerului, Situația Finalã de Plata, însoțitã
de documente justificative (procese verbale de Recepție calitativã și cantitativã, mãsurãtori,
etc.)
35. Inginerul va verifica Situația Finalã de Platã și o va înainta spre analizã la
Beneficiar, urmându-se pașii precizați la pct. 12-16;
36. În termenul precizat în contract, și dupã emiterea Certificatului de Performanțã,
Beneficiarul va elibera Garanția de Bunã Execuție a Antreprenorului.
2.4. Plata și Rambursarea
Certificatul pentru avans/intermediar/final de lucrãri/eliberarea reținerilor, certificatul
de supervizare este aprobat de cãtre serviciile de implementare
1. Factura emisã de cãtre Consultant/Antreprenor este verificatã din punct de vedere
financiar precum și a existenței Garanțiilor de avans, rețineri și/sau buna Execuție, atunci
când este cazul
1.1. Dacã factura este incorectã, se returneazã pentru modificare la
Consultant/Constructor
1.2. Dacã factura este corect întocmitã, se înainteazã la serviciul de implementare
pentru viza de realitate și bun de platã
2. Factura este verificatã de cãtre Unitatea de Implementare pentru concordanța cu
certificatul de platã:
2.1. Dacã existã neconcordanțe aceasta se returneazã pentru modificare la
Consultant/Constructor
2.2. Dacã factura este corect întocmitã, aceasta este vizatã, i se acordã bun de platã și
este înaintatã cu documentele suport la serviciul gestionare fonduri
3. Serviciul Gestionare fonduri întocmește solicitarea de platã și dupã semnarea acesteia
de cãtre toate persoanele factura este înaintatã pentru viza CFP
4. Dupã acordarea vizei CFP factura este înaintatã pentru a fi luatã în evidențele
contabile și apoi transmisã la Direcția Financiară pentru solicitarea deschiderilor de credite
bugetare
5. Dupã ce a fost efectuatã plata cãtre Consultant/Antreprenor, în baza extraselor de cont
și a documentelor justificative, Serviciul Gestionare Fonduri întocmește, lunar, cererea de
rambursare aferentã proiectului
6. Cererea de rambursare este apoi supusã vizei CFP
7. Împreunã cu documentele justificative (raportul de progres, extrasele de cont etc.)
cererea de rambursare este transmisã cãtre Ministerul Transporturilor
2.5. Asigurarea Fondurilor pentru contractele aflate în implementare
1. În vederea întocmirii proiectului de buget pentru anul n+1, în cursul anului n, la
solicitarea MFP este întocmit necesarul de fonduri în bazã:

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 30/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
- Stadiului actual al proiectului;
- Termenul de finalizare al proiectului;
- Plãților efectuate până la aceea data;
- Cash-flow-ului actualizat primit de la Consultant;
- Alte documente/situații relevante.
2. În cursul anului bugetar n+1, conform legii bugetului de stat, serviciul gestionare
fonduri va monitoriza existența creditelor bugetare pentru acoperirea plãților contractuale
3. În cazul în care creditul bugetar devine insuficient pentru efectuarea plãților,
serviciul gestionare fonduri va lua toate mãsurile pentru gãsirea resurselor necesare, astfel:
a) Prin realocãri între proiecte pe parcursul întregului an bugetar
b) Prin realocãri între proiecte sau suplimentari de la MFP cu ocazia rectificãrilor
bugetare.
ANEXA 3
REGULAMENT
de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția
contractelor de asistențã tehnicã, servicii de consultanțã
și contracte de lucrãri în baza Condițiilor generale de contract
de construcție-proiectare și echipamente (FIDIC galben - ed. 1999)
1. PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT
1.1. CONTRACTE EXECUTIE LUCRĂRI
1.1.1. Activitãți în perioada de pre-construcție
a) Data de Începere a Lucrãrilor
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 42 de zile (cu mențiunea cã
acesta poate fi mai scurt în funcție de decizia Beneficiarului (CNADNR SA) în Condițiile în
care Antreprenorul a prezentat toate documentele necesare;
b) Posesia Șantierului
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - conform Anexei la Ofertã din
cadrul fiecãrui Contract; Termenul propus - depinde de data la care va fi emisã Decizia de
expropriere
c) Polițe de Asigurare (medicalã, securitatea muncii, și responsabilitate, etc.)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - conform Anexei la Ofertã
Aceastã activitate este în sarcina Antreprenorului, acesta având obligația contractualã de
a transmite spre verificare Inginerului (Consultantului).
d) Programul de execuție
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 28 de zile de la Data de
Începere
Aceastã activitate este în sarcina Antreprenorului, acesta având obligația contractualã de
a transmite spre verificare și aprobare Inginerului (Consultantului) în termenul prevãzut în
cadrul Contractului.
e) Graficul de Plãți (Fluxul de Numerar)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 42 de zile de la Data de
Începere, în cazul în care în Contract nu este inclus un Grafic de Plãți.
Antreprenorul și Inginerul au obligația ca pânã la data de 5 a fiecãrei luni sã transmitã
fluxul de numerar actualizat cãtre Beneficiar (CNADNR SA).
f) Proiectarea realizata de Antreprenor - Realizarea proiectãrii de cãtre Antreprenor
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - conform Anexei la Ofertã;
Termenul propus - poate varia între 120 și 180 de zile în funcție de prevederile fiecãrui
Contract. Antreprenorul va finaliza activitatea privind proiectarea în perioada specificatã.
1.1.2. Activitãți în perioada de construcție
a) Întâlnirile de Progres
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - nu exista termen
contractual
Termenul conform Cerințelor CNADNR SA - în fiecare lunã pe perioada de execuție a
Contractului
b) Monitorizarea și evaluarea progresului lucrãrilor
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - nu existã termen
contractual
În conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrãrilor se
efectueazã prin Puncte de Referințã (milestones) pentru care au fost stabilite termene de
îndeplinire. Responsabilul de contract urmãrește îndeplinirea acestora în termenele
contractuale.
c) Rapoarte - Rapoartele Inginerului în legãturã cu Contractul de Proiectare și Execuție
Lucrãri
Termenul de verificare al CNADNR conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 nu
existã termen contractual
Termenul de verificare al CNADNR conform prevederilor Contractului încheiat cu Inginerul 45
de zile de la data transmiterii de cãtre Inginer a Raportului
Termenul propus de verificare de cãtre CNADNR - 15 zile
d) Modificãri și Variații - Elaborarea și Verificarea Modificãrilor (Ordinelor de
Variație)
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Roșie 1999 - nu existã termen contractual
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Raportului privind
modificarea propusã.
e) Personalul Antreprenorului și Subantreprenori

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 31/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Înlocuire personal cheie
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - nu existã termen
contractual
În cazul în care Inginerul solicitã un punct de vedere al Beneficiarului, acesta va
transmite un rãspuns în maxim 15 zile.
Subantreprenori
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - nu existã termen
contractual
Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul în maxim 15 zile de la transmiterea de cãtre
Inginer a documentației.
f) Inspecții și verificãri pe teren
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - nu existã termen
contractual
Beneficiarul va efectua inspecții și verificãri pe teren ori de câte ori este necesar.
g) Recepția la terminarea lucrãrilor
Recepția la terminarea lucrãrilor se efectueazã în conformitate cu prevederile legale și
contractuale.
h) Recepția Finalã
Recepția finalã este convocatã de investitor în conformitate cu prevederile HG nr.
273/1994 - Regulament de recepție a lucrãrilor de construcții și instalații aferente acestora,
în cel mult 15 zile dupã expirarea perioadei de garanție.
Perioada de garanție este cea prevãzutã în Contract.
1.1.3. Aspecte financiare și plãți
Garanții
a) Garanția de Bunã Execuție
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 28 de zile de la data
primirii Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul trebuie sã transmitã Garanția de Bunã Execuție
Beneficiarului.
b) Garanția pentru acordarea Avansului
Dacã în cadrul contractului este prevãzutã posibilitatea acordãrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garanția pentru acordarea Avansului, pentru toatã suma
solicitatã ca avans;
c) Garanția pentru Sume reținute
În cazul în care Antreprenorul solicita constituirea unei Garanții pentru cuantumul sumelor
Reținute din cadrul Certificatelor Interimare de Platã în conformitate cu Anexa la Oferta, va
înainta cãtre Beneficiar (CNADNR SA) Garanția în vederea verificãrii și aprobãrii acesteia.
1.1.4. Plãți cãtre Antreprenor
Beneficiarul trebuie să plãteascã Antreprenorului:
a) Suma certificatã de Inginer pentru plata în Avans,
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
b) Suma certificatã de Inginer în fiecare Certificat Interimar de Platã
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
c) Suma certificatã de Inginer în Certificatul Final de Platã
Termenul conform Condiții Generale FIDIC Cartea Galbenã 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de cãtre Inginer a Certificatului
1.1.5. Modificarea și prelungirea contractului
Dacã pe parcursul implementãrii contractului apar circumstanțe de naturã sã afecteze
implementarea contractului și care conduc la necesitatea adoptãrii unor modificãri fatã de
prevederile Contractului inițial, UIP va întocmi Nota Justificativã/Explicativã/Fundamentare în
maxim 15 zile de la apariția circumstanței și o va transmite împreunã cu informațiile și
documentele necesare cãtre Direcția Achiziții cu Finanțare Externa care prin intermediul
Serviciului Contractare Fonduri Externe asigurã elaborarea și încheierea actului Adițional.
1.1.6. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitatã de cãtre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
1.2. CONTRACTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
a) Întâlnirea de început - 3 zile de la semnarea contractului în vederea asigurãrii
înțelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiții optime de implementare;
b) Asigurarea Condițiilor de intrare în vigoare a contractului - 15 zile (conform contract:
prezentarea Scrisorii Bancare pentru Buna Execuție și Asigurãri);
c) Notificarea Datei de Începere a Activitãților - conform contract și dupã intrarea în
vigoare a acestuia;
d) Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor contractuale: 20
zile;
e) Verificãri documentații tehnice - termen propus CNADNR: 21 zile, funcție de
complexitatea proiectului, primirea recomandãrilor de la direcțiile de specialitate din cadrul
CNADNR pe specificul Activitãților verificate de cãtre acestea, etc.; acest termen poate fi
depãșit în cazul proiectelor majore, a cãror documentație este verificatã și de cãtre experții
JASPERS;
f) Avizare CTE-CNADNR, CTE-DPIIS, CI -
g) Verificãri/aprobãri rapoarte - 15 zile;
h) Verificãri certificate de platã - 15 zile;

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 32/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
i) Verificare documente în vederea acordãrii vizei de legalitate, realitate și conformitate
- 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
j) Verificare facturi - 1 zi;
k) Întocmirea solicitãrii de plată și avizarea acesteia - 2 zile;
l) Verificarea documentelor în vederea acordãrii vizei de control financiar preventiv - 5
zile;
m) Urmãrirea circuitului de platã, conform regulamentului Direcției financiare din cadrul
CNADNR
1.3. CONTRACTE DE SUPERVIZARE EXECUTIE LUCRARI
a) Întâlnirea de început - termen propus CNADNR: 3 zile de la semnarea contractului în
vederea asigurãrii înțelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiții
optime de implementare;
b) Asigurarea Condițiilor de intrare în vigoare a contractului - 15 zile (conform contract:
prezentarea Scrisorii Bancare pentru Buna Execuție și Asigurãri);
c) Notificarea Datei de Începere a Activitãților - conform contract și dupã intrarea în
vigoare a acestuia;
d) Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor contractuale: 20
zile;
e) Urmãrirea Activitãților prestate, conform prevederilor Caietului de Sarcini și în
termenele precizate în contract - pe toatã perioada de derulare a contractului;
f) Verificãri/aprobãri rapoarte - 15 zile;
g) Verificãri certificate de platã - 15 zile;
h) Verificare documente în vederea acordãrii vizei de legalitate, realitate și conformitate
- 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
i) Verificare facturi - 1 zi;
j) Întocmirea solicitãrii de plată și avizarea acesteia - 2 zile;
k) Verificarea documentelor în vederea acordãrii vizei de control financiar preventiv - 5
zile;
l) Urmãrirea circuitului de platã, conform regulamentului Direcției financiare din cadrul
CNADNR
NOTA 1: Termenele menționate mai sus se aplicã în cazul în care documentele sunt complete
și corecte. În caz contrar, termenul va fi recalculat de la data transmiterii documentelor în
forma completã și corectã.
NOTA 2: În cazul în care mai multe Activitãți se vor suprapune pe aceeași perioadã de timp
acestea vor fi decalate în funcție de prioritizarea și necesitatea acestora de la momentul
respectiv.
2. ACTIVITĂȚI INTERNE DE IMPLEMENTARE A CONTRACTELOR
2.1. CONTRACTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
1. Înregistrarea Contractului semnat și înaintat de cãtre Serviciul Contractare, în cadrul
UIP;
2. Se trece la verificarea Condițiilor ce trebuiesc îndeplinite, pentru intrarea în vigoare
a contractului, respectiv prezentarea Garanției de Bunã Execuție și Asigurãrile prevãzute în
cadrul contractului, și se asigurã ca aceste Condiții sunt îndeplinite în termenele precizate
în contract;
3. Constituirea Scrisorii de Garanție de Bunã Execuție - verificarea și aprobarea acesteia
se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația
aprobãrii;
4. Constituirea Scrisorii de Garanție pentru plata Avansului (dupã caz) - verificarea și
aprobarea acesteia se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP,
despre situația aprobãrii;
5. Constituirea Polițelor de asigurãri (20 zile) - verificarea și aprobarea acestora se
realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația constatatã
- corespondența cu prevederile contractuale și legale;
6. În situația îndeplinirii Condițiilor de intrare în vigoare a contractului se notificã
Data de începere a serviciilor;
7. Se urmãrește înaintarea Programului propus pentru mobilizarea personalului, mobilizarea
personalului în termenul prevãzut în contract, se analizeazã propunerile de mobilizare a
personalului care trebuie sã corespundã Condițiilor din Documentația de Atribuire, respectiv
Caietul de Sarcini/Contract. În situația în care apare imposibilitatea mobilizãrii unor experți
propuși în cadrul ofertei, funcție de situațiile prevãzute în cadrul contractului, vor fi
aplicate penalitãțile aferente;
8. Se urmãrește înaintarea Raportului de Început la termenul precizat în contract (în
cadrul acestui raport va fi cuprins Sistemul de Management al Calitãții); acesta se verifica în
conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, și cu obiectivele contractului, se solicitã
modificãri/completãri funcție de caz, și se aprobã (în cazul în care este specificat în
contract);
9. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor de Progres lunare (în cazul în care este specificat
în contract), în termenele precizate în contract;
10. Se urmãrește înaintarea Raportului Preliminar și a documentației tehnice preliminare,
conform H.G. nr. 28/2008 în termenul stabilit prin contract:
- În cadrul UIP, se verifica componenta și conținutul documentației și a Raportului
Preliminar, în raport cu cerințele caietului de sarcini, Condițiilor de contract;
- Se înainteazã spre analiza serviciilor suport, în funcție de specificul Activitãții lor
(Direcția Tehnicã, Direcția Achiziții Terenuri, Serviciul Contracte de Finanțare, Serviciul

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 33/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Avize și Acorduri, Serviciul Protecția Mediului, etc.);
- Se urmãrește ca serviciile suport sã transmitã observații/modificãri/recomandãri pentru
capitolele specifice Activitãții acestora, în termenul solicitat de cãtre UIP;
- UIP centralizeazã și transmite întregul ansamblu de observații cãtre Prestator, astfel
încât documentația sã fie revizuitã și sã poatã fi respectate termenele prevãzute în contract
- În urma revizuirii documentației de cãtre Prestator și predate Beneficiarului, volumele
care înglobeazã observațiile serviciilor suport vor fi transmise fiecãrui compartiment în parte
pentru a verifica corectitudinea rãspunsului la observațiile fãcute;
- Dupã verificarea în cadrul UIP, a faptului ca s-a ținut cont de observațiile și
recomandãrile formulate pentru documentația preliminarã, Studiul de Fezabilitate cu întreaga
documentație tehnicã revizuitã și nota tehnicã de prezentare, vor fi înaintate cãtre C.T.E.-
CNADNR pentru avizarea documentației, respectiv varianta de traseu optimã din punct de vedere
tehnico-economic;
- Odatã aprobatã varianta de traseu optimã, se aprobã și Raportul Preliminar, și se
urmãrește obținerea tuturor avizelor necesare (inclusiv obținerea Acordului de Mediu, în baza
Studiu de Evaluare Adecvatã);
- Dupã avizarea CTE-CNADNR, documentația se transmite spre analiza JASPERS, în vederea
Verificãrii îndeplinirii Condițiilor de eligibilitate/rentabilitate ale proiectului propus, și
de asemenea, este transmisã spre avizare Consiliului Tehnico-Economic al Ordonatorului
Principal de Credite, și la Consiliul Interministerial;
- Se întocmește nota de fundamentare pentru promovare H.G. indicatori tehnico-economici și
se înainteazã pe circuitul de avizare;
11. Se urmãrește înaintarea Raportului privind Proiectul tehnic pentru relocarea/protejarea
de utilitãți la nivel de detalii de execuție însoțite de aprobãrile proprietarilor de
utilitãți, în termenul stabilit prin contract:
12. Se urmãrește și se verifica îndeplinirea cerințelor din avizele emise de proprietarii
de utilitãți, zonele de influențã cu risc asupra proiectului;
13. Se transmit observații la Proiectant, și se urmãrește revizuirea documentației conform
observațiilor;
14. Se urmãrește înaintarea Raportului Preliminar privind Proiectul Tehnic la nivel de DDE,
în termenul stabilit prin contract:
- În cadrul UIP, se verificã componenta și conținutul documentației și a Raportului
Preliminar, în raport cu cerințele caietului de sarcini, Condițiilor de contract;
- Se verificã respectarea în elaborarea/verificarea PT-ului a cerințelor și specificațiilor
tehnice cuprinse în Acordul de Mediu;
- Se verificã respectarea în elaborarea PT-ului a cerințelor și specificațiilor tehnice
cuprinse în avizele/acordurile emise;
- Se urmãrește verificarea PT-ului de cãtre verificatori atestați;
- Se urmãrește elaborarea/verificarea DTAC în conformitate cu Legea nr. 50/1991 ;
- Documentele tehnico-economice, sunt transmise spre verificare serviciilor suport, care
completeazã lista de verificare conform specificului Activitãții verificate, și precizeazã
eventuale observații/recomandãri.
- Observațiile/recomandãrile sunt transmise Proiectantului în vederea revizuirii
documentației și a Raportului Preliminar;
- Se urmãrește în cazul în care exista observații, Prestatorul va trebui sã rãspundã în
termenul prevãzut în contract;
15. Se urmãrește înaintarea Raportului Final în termenul stabilit prin contract, însoțit de
Documentația Tehnica revizuitã conform observațiilor/recomandãrilor;
16. Se verificã dacã Raportul și Documentația Tehnica sunt revizuite conform
observațiilor;
17. În cazul în care nu existã observații Raportul Final este aprobat.
2.2. Contracte de Servicii
1. Înregistrarea Contractului semnat și înaintat de cãtre Serviciul Contractare, în cadrul
UIP;
2. Se trece la verificarea Condițiilor ce trebuiesc îndeplinite, pentru intrarea în vigoare
a contractului, respectiv prezentarea Garanției de Bunã Execuție și Asigurãrile prevãzute în
cadrul contractului, și se asigurã cã aceste Condiții sunt îndeplinite în termenele precizate
în contract;
3. Constituirea Scrisorii de Garanție de Bunã Execuție - verificarea și aprobarea acesteia
se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația
aprobãrii;
4. Constituirea Scrisorii de Garanție pentru plata Avansului (dupã caz) - verificarea și
aprobarea acesteia se realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP,
despre situația aprobãrii;
5. Constituirea Polițelor de asigurãri (20 zile) - verificarea și aprobarea acestora se
realizeazã de cãtre Serviciul Garanții Bancare, care informeazã UIP, despre situația constatatã
- corespondența cu prevederile contractuale și legale;
6. În situația îndeplinirii Condițiilor de intrare în vigoare a contractului se notifica
Data de începere a serviciilor;
7. UIP organizeazã Întâlnirea de început, la care participa echipa de proiect și
reprezentanții Consultantului; la aceasta întâlnire se trec în revista obligațiile și termenele
contractuale, se discuta riscurile identificate asupra proiectului, se stabilesc mãsuri astfel
încât să fie evitate eventuale blocaje;
8. În baza notificãrii emise de cãtre Beneficiar, se urmãrește mobilizarea personalului și

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 34/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
a echipamentelor necesare implementãrii contractului, aprobarea și mobilizarea personalului
non-cheie, în termenul specificat în contract;
9. Se urmãrește înaintarea Raportului Inițial în termenul specificat în contract, care se
verifica în conformitate cu cerințele precizate în contract, se transmit Consultantului
observațiile și se urmãrește înaintarea Raportului în forma finalã, astfel încât aceasta sã fie
aprobat în termenul precizat în contract;
10. Se urmãrește îndeplinirea Activitãților conform prevederilor contractuale:
- Activitãți de pre-construcție;
- Activitãți de construcție;
- Activitãți de post-construcție.
11. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor lunare de Progres în termenele precizate în
contract, se verifica conținutul și completarea informațiilor prezentate conform cerințelor, se
transmit observații, se urmãrește înaintarea formei revizuite și se aprobã conform procedura,
în termenul precizat în contract;
12. Ori de câte ori se constatã necesitatea unui Raport Special pentru diverse situații
constatate în derularea contractului de lucrãri, acesta se solicitã Consultantului, într-un
termen definit, și se urmãrește înaintarea acestuia conform solicitãrilor;
13. Se urmãrește raportarea evenimentelor din Șantier cãtre Beneficiar;
14. Se urmãrește asigurarea serviciilor de supervizare conform cerințelor Caietului de
Sarcini, în vederea realizãrii lucrãrilor conform Proiectului Tehnic;
15. Se urmãrește Înregistrarea unui eveniment pentru care sunt stabilite Condiții de
aplicare a penalitãților (înlocuire personal, nerespectarea termenelor pentru transmiterea
rapoartelor, etc.), urmându-se procedura de aplicare a penalitãților, conform prevederilor
contractuale și a legislației în vigoare;
16. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor Financiare (trimestriale), care se verifica și se
aproba conform procedura, în termenul stabilit în contract;
17. Se urmãrește înaintarea Raportului la Terminarea Lucrãrilor, fiind necesar a fi
prezentat în forma completã cu istoricul execuției lucrãrilor, la momentul Recepției la
Terminarea Lucrãrilor;
18. Se urmãrește înaintarea Rapoartelor pe perioada de notificarea a defecțiunilor; în
situația în care sunt constatate defecte, Inginerul va notifica Antreprenorul pentru a lua
mãsurile necesare de remediere;
19. Se urmãrește înaintarea Raportului la sfârșitul perioadei de notificare, și se verificã
din punct de vedere al prezentãrii comportamentului lucrãrilor executate în timpul perioadei de
garanție, intervențiile realizate de cãtre Antreprenor, recomandãri pentru întreținere, etc.;
20. Se urmãrește propunerea de organizare sesiuni de instruire pentru personalul
Beneficiarului, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
2.3. CONTRACTE DE LUCRĂRI
2.3.1. Semnarea Contractului
Dupã semnarea contractului de proiectare și execuție lucrãri, o copie a contractului este
transmisã de cãtre Direcția Achiziții cu Finanțare Externã (DAFE) cãtre Direcția Proiecte
Autostrãzi Fonduri Externe (DPAFE).
În conformitate cu prevederile contractuale, Unitatea de Implementare (UIP) din cadrul DPAF
în cadrul cãreia se deruleazã respectivul contract va desemna un Responsabil de Contract care
va asigura cunoașterea prevederilor contractuale și implementarea corespunzãtoare a acestuia;
Corespondența și documentele interne vor fi elaborate de UIP, semnate, avizate și aprobate
conform prevederilor contractuale și circuitului CNADNR.
2.3.2. Activitãți în perioada de pre-construcție
Dupã primirea contractului de execuție lucrãri semnat, UIP comunicã în scris
Antreprenorului detaliile cu privire la numele reprezentanților CNADNR desemnați pentru
administrarea contractului, datele de contact, adresa și alte coordonate în scopul realizãrii
comunicãrii și transmiterii corespondenței legate de contract și va solicita aceleași
informații din partea Antreprenorului.
De asemenea, UIP comunicã în scris Antreprenorului detaliile cu privire la numele, adresa
și datele de contact ale Inginerului, în situația în care acestea nu sunt specificate în Anexa
la Ofertã.
Inginerul va notifica de asemenea în scris CNADNR și Antreprenorul asupra numelui și
datelor de contact ale persoanei desemnatã ca Reprezentant al Inginerului în scopul
contractului și de asemenea, asupra responsabilitãților și atribuțiilor delegate de acesta
asistenților sãi (în conformitate cu prevederile Condițiilor contractuale).
2.3.2.1. Întâlniri de Început
Dupã primirea contractului de execuție lucrãri semnat, UIP, în colaborare cu Inginerul
organizeazã la sediul CNADNR o Întâlnire de Început. La întâlnirea de început vor fi invitați
sã participe reprezentanți ai tuturor pãrților implicate în realizarea proiectului (CNADNR,
Inginer, Proiectant, Antreprenor, reprezentanți DPIIS, MT, MFP, etc.).
2.3.2.2. Data de Începere a Lucrãrilor
Data de Începere a Lucrãrilor va fi stabilitã de cãtre UIP prin consultare cu Inginerul în
termenul specificat în contract și va fi notificatã de cãtre Inginer, Antreprenorului, potrivit
prevederilor contractului (ex. dupã constituirea Garanției de buna execuție, prezentarea
Polițelor de asigurare, etc.),
Durata de Execuție și Perioada de Notificare a Defecțiunilor precum și dupã caz alte
termene prevãzute în contract vor fi calculate fațã de Data de Începere a Lucrãrilor.
Dupã stabilirea datei de începere a Activitãților, precum și a termenelor contractuale,
UIP, va informa Direcțiile tehnice din cadrul CNADNR, precum și DRDP aferent zonei de execuție

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 35/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
a lucrãrilor, cu privire la începerea Activitãților și va furniza acestora documentații
referitoare la contract (ex: o copie a contractului și o copie a proiectului de execuție
etc.).
2.3.2.3. Posesia Șantierului
Posesia Șantierului va fi datã Antreprenorului de cãtre CNADNR;
Direcția Achiziții Terenuri va comunică UIP finalizarea procesului de obținere a
terenurilor afectate de construcția obiectivului, sau va comunică informații privind
suprafețele obținute precum și cele care din diverse motive nu pot fi predate Antreprenorului.
Pe baza informațiilor furnizate, UIP va convoca prin notificare scrisã, o întâlnire în
șantier împreunã cu reprezentanți ai CNADNR SA, DRDP, Inginerului Consultant, Antreprenorului
și ai Proiectantului, pentru predarea cãtre Antreprenor a Șantierului în limitele definite prin
proiect (borne, semnalizãri, etc.).
Predarea posesiei Șantierului se consemneazã într-un Proces Verbal de Predare a
Amplasamentului, în care se vor specifica detalii de identificare a suprafeței predate, precum
și data predãrii acesteia;
Atunci când datorita unor modificãri ale proiectului sau alte situații care conduc la
necesitatea achiziționãrii de suprafețe de teren, UIP va notifica în scris Direcția Achiziții
Terenuri furnizând detaliile necesare puse la dispoziție de Antreprenor pentru inițierea
procesului de achiziționare (pentru contracte în care Antreprenorul este responsabil de
achiziția de teren).
Direcția Achiziții Terenuri va realiza Activitãțile specifice de obținere a terenurilor,
conform legislației în vigoare; Dupã obținerea terenului necesar de cãtre Direcția Achiziții
Terenuri, UIP va organiza predarea suprafețelor respective, cãtre Antreprenor conform
procedurii descrise mai sus.
2.3.2.4. Polițe de Asigurare (medicalã, securitatea muncii, și responsabilitate, etc.)
Prin intermediul contractului de servicii, CNADNR a delegat Inginerului
autoritatea/responsabilitatea de a verifica și aproba Polițele de asigurare ale
Antreprenorului;
Antreprenorul va transmite cãtre Inginer spre aprobare, polițele de asigurare, potrivit
prevederilor contractului;
Inginerul verificã conformitatea polițelor de asigurare cu prevederile contractului și
comunicã Antreprenorului aprobarea pentru acestea sau eventuale comentarii în cazul în care
acestea nu sunt corespunzãtoare.
Atunci când polițele de asigurare sunt conforme Inginerul transmite o copie a acestora
cãtre Beneficiar.
Inginerul monitorizeazã permanent situația polițelor de asigurare și solicitã
Antreprenorului prelungirea sau actualizarea condițiilor din acestea atunci când devine
necesar.
2.3.2.5. Programul de execuție
Programul de execuție va fi furnizat de cãtre Antreprenor la faza de licitație și va fi
parte integrantã a Contractului de execuție Lucrãri;
În perioada specificatã conform prevederilor contractuale, Antreprenorul va transmite cãtre
Inginer prima versiune actualizatã a Programului de execuție.
Programul de execuție inițial și cel actualizat transmis de cãtre Antreprenor vor fi
prezentate detaliat la nivel de activitãți și sub-activitãți și vor indica resursele alocate și
nivelul ratelor de productivitate estimate în mod rezonabil de cãtre Antreprenor, arãtând și
Condițiile precedente pentru realizarea fiecãrei obligații a Antreprenorului, inclusiv
perioadele de timp anticipate pentru obținerea de instrucțiuni, aprobãri, permise și alte
asemenea.
Inginerul va verifica programul de lucrãri. Dacã în termenul menționat în cadrul
contractului Inginerul nu transmite nici o înștiințare cãtre Antreprenor, în care sã menționeze
cã programul nu corespunde prevederilor Contractului, programul de execuție se considerã
aprobat;
Atunci când Inginerul are observații/comentarii la programul de execuție, acestea vor fi
comunicate Antreprenorului prin înștiințarea transmisã și Antreprenorul va trebui sã
revizuiascã/retransmitã programul;
Dupã aprobarea programului de lucrãri, Inginerul îl va transmite CNADNR pentru informare;
2.3.2.6. Graficul de Plãți (Flux de Numerar)
Graficul de Plãti (Flux de Numerar) va fi prezentat în faza de Licitare și va face parte
integrantã din contract. Acesta va fi corelat cu Programul de execuție propus în ofertã;
Dupã semnarea contractului, Antreprenorul va transmite Inginerului, spre informare, un
grafic de plãți (Flux de Numerar) actualizat corespunzãtor Programului de execuție actualizat,
funcție de Condițiile de contract;
Ulterior semnãrii contractului Antreprenorul va furniza periodic, de regulã lunar, versiuni
actualizate ale Graficului de Plãți (Fluxului de Numerar) în funcție de progresul Lucrãrilor,
funcție de Condițiile de contract;
Inginerul verifica graficul de plãti (fluxului de numerar) împreunã cu programul de
lucrãri;
Dupã primirea unei versiuni actualizate a Graficului de Plãți (fluxului de numerar) UIP
transmite o copie a acestuia cãtre Serviciile de Gestionare Fonduri din cadrul direcției care
implementeazã Contractul în vederea asigurãrii bugetului necesar;
Serviciile de Gestionare Fonduri din cadrul direcției care implementeazã Contractul va face
demersurile necesare pentru asigurarea sumelor respective, (solicitãri fonduri, realocãri între
proiecte etc.).

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 36/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
2.3.2.7. Proiectarea realizata de Antreprenor
Pe baza Proiectului Ilustrativ și a altor informații conținute în Contract, Antreprenorul
va elabora proiectul, în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și a legislației în vigoare.
Înainte de demararea Activitãții de proiectare detaliata a oricãrui element al Lucrãrii,
Antreprenorul trebuie să stabileascã un set de criterii de proiectare care se fie adoptat și
convenit cu Inginerul. În acest sens, Antreprenorul va prezenta Inginerului o Declarație de
proiectare spre analiza în perioada de timp stipulatã în Contract și va obține avizul
Inginerului pentru prezentarea acestuia în cadrul CTE al CNANDR.
UIP primește Declarația de proiectare acceptata de Inginer și o înainteazã CTE al CNADNR.
Antreprenorul va întocmi DTAC-ul conform legislației în vigoare și o va transmite cãtre
CNADNR însoțitã de avizul Inginerului, iar Responsabilul de contract din cadrul UIP împreunã cu
Serviciul de specialitate cu obținerea avizelor din cadrul CNANDR vor întreprinde demersurile
necesare pentru emiterea autorizației de construire.
În conformitate cu prevederile contractului de proiectare și execuție lucrãri, Inginerul și
CNADNR au la dispoziție o perioadã de timp pentru verificarea documentației/revizuirea acesteia
atunci când este cazul.
Inginerul va analiza documentele de proiectare și și va exprima consimțãmântul prin
aplicarea mențiunii "bun de execuție" pe baza cãrora Antreprenorul va începe execuția
lucrãrilor.
În conformitate cu prevederile contractuale, Antreprenorul va pregãti și transmite cãtre
CNADNR, proiectul tehnic și detaliile de execuție în termenul prevãzut în contract prin
aplicarea mențiunii "bun de execuție".
2.3.3. Activitãți în perioada de construcție
2.3.3.1. Întâlnirile de Progres
Întâlnirile de Progres sunt organizate în scopul analizãrii progresului înregistrat în
execuția lucrãrilor și a respectãrii termenelor stabilite, astfel încât obiectivele
contractului sã fie îndeplinite.
La Întâlnirile de Progres participã reprezentanții ai CNADNR, Inginerului și
Antreprenorului, precum și alți factori implicați în implementarea proiectului.
În urma Întâlnirilor de Progres Inginerul va elabora în timpul specificat de contract,
minuta întâlnirii și o va transmite tuturor participanților pentru comentarii/observații;
2.3.3.2. Monitorizarea și evaluarea progresului lucrãrilor
În conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrãrilor se
efectueazã prin Puncte de Referințã (milestones) pentru care au fost stabilite termene de
îndeplinire. Responsabilul de contract urmãrește îndeplinirea acestora în termenele
contractuale.
2.3.3.3. Rapoarte - Rapoartele Inginerului în legãturã cu Contractul de Proiectare și
Execuție Lucrãri
Consultantul supervizor care îndeplinește și rolul de Inginer, întocmește o serie de
rapoarte în legãturã cu contractul de proiectare și execuție lucrãri, potrivit sarcinilor
atribuite prin contractul de servicii de supervizare, dupã cum este evidențiat în secțiunea
corespunzãtoare.
Inginerul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor cuprinse în cadrul
rapoartelor.
Pe lângã verificãrile cu caracter formal efectuate de cãtre UIP în vederea aprobãrii
rapoartelor conform procedurii definite în secțiunea corespunzãtoare serviciilor de
supervizare, informațiile și recomandãrile cuprinse în cadrul rapoartelor sunt analizate de
cãtre UIP în scopul monitorizãrii activitãții Antreprenorului și a Inginerului în raport cu
obligațiile contractuale ale contractorilor, și a adoptãrii mãsurilor ce se impun atunci când
performanța acestora este necorespunzãtoare sau atunci când sunt necesare acțiuni din partea
CNADNR.
2.3.3.4. Aspecte privind Proiectarea Standarde și reglementãri tehnice
Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuția și Lucrãrile finalizate vor îndeplini
standardele tehnice, legislația în domeniul clãdirilor, construcțiilor și mediului, legea
aplicabilã produsului ce rezultã din execuția Lucrãrilor, și alte standarde specificate în
Specificații, aplicabile Lucrãrilor, și în conformitate cu legislația în vigoare.
Dacã, dupã Data de Bazã, au intrat în vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul
va înștiința Inginerul și (dacã este cazul) va înainta propuneri pentru conformitate. În cazul
în care:
a) Inginerul stabilește cã este necesarã conformitatea, și
b) Propunerile pentru conformitate constituie o modificare,
atunci Inginerul va iniția o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificãri și
Actualizãri].
2.3.3.5. Aspecte privind siguranța circulației
Proiectantul prin UIP va transmite Documentația tehnicã referitoare la modificãrile de
soluție ce vizeazã aspecte privind siguranța circulației, cãtre compartimentelor de
specialitate pentru analiza specificã (Direcția Întreținere și Siguranța Circulației) și
respectiv obținerea avizului CTE Restrâns;
Procedura de avizare respectã regulamentul CTE Restrâns;
2.3.3.6. Modificãri și Variații - Elaborarea și Verificarea Modificãrilor (Ordinelor de
Variație)
Inginerul va întocmi un raport pentru justificarea necesitãții instrucției unei modificãri,
precum și pentru analizarea tuturor implicațiilor tehnice și financiare a modificãrii propuse
și formularea de recomandãri pentru Beneficiar în legãturã cu modificarea.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 37/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Modificarea (Ordinul de Variație) va fi prezentat Beneficiarului în varianta preliminarã și
va fi fundamentat în funcție de natura modificãrii cu documente justificative, calcule, planșe
modificatoare, etc.
UIP prin Responsabilul de contract analizeazã Documentația înaintatã de cãtre Inginer, în
vederea aprobãrii;
În urma Verificãrii Modificãrii (Ordinului de Variație) de cãtre UIP și a recomandãrilor
Inginerului, UIP va propune conducerii CNADNR aprobarea modificãrii propuse prin semnarea
Ordinului de Variație; în acest sens se va elabora o Notã ce va fi aprobatã de cãtre Directorul
General al CNADNR și avizatã de cãtre Directorul General Adjunct Economic.
Modificãrile (Ordinele de variație) pot fi elaborate și aprobate pânã la emiterea
Certificatului Final de Platã.
2.3.3.7. Personalul Antreprenorului și Subantreprenori
Personalul Antreprenorului - Înlocuire personal cheie
Conform prevederilor contractului, Antreprenorul poate transmite Inginerului o solicitare
de înlocuire a personalului cheie al Antreprenorului din motive întemeiate sau atunci când este
necesarã înlocuirea din alte motive care nu țin de voința Antreprenorului (ex. boalã, deces,
etc.).
Inginerul poate solicita Beneficiarului un punct de vedere pe personalul cheie înlocuit de
cãtre Antreprenor.
Dacã în urma verificãrii se constatã cã cererea nu este suficient de justificatã, sau
expertul cheie propus nu corespunde cerințelor se poate solicita Inginerului, instructarea
Antreprenorului de transmitere de informații și documente suplimentare, sau poate solicita
propunerea unui alt expert cheie corespunzãtor;
UIP va transmite punctul de vedere cãtre Inginer/Consultant.
Subcontractori
Antreprenorul nu poate subcontracta în totalitate Lucrãrile, iar limitele de subcontractare
(dacã existã) sunt prevãzute în cadrul Contractului.
Antreprenorul va fi responsabil pentru acțiunile sau erorile Subantreprenorilor, ca și cum
acestea ar fi acțiunile sau erorile Antreprenorului.
Inginerul, potrivit prevederilor contractuale, nu poate confirma consimțãmântul sau privind
aprobarea Subantreprenorilor fãrã acordul CNADNR.
Antreprenorul transmite Inginerului propunerea sa pentru subcontractare, însoțitã de o
listã a activitãților pe care intenționeazã sã le subcontracteze.
Inginerul va analiza propunerea Antreprenorului și documentele furnizate și va înainta
CNADNR punctul sau de vedere cu privire la propunerea Antreprenorului formulând recomandãri
pentru aprobarea/respingerea propunerii Antreprenorului.
UIP va analiza documentele furnizate de cãtre Inginer și va transmite punctul sau de vedere
cãtre Inginer cu privire la propunerea de aprobare/respingere.
2.3.3.8. Inspecții și Verificãri pe teren
Beneficiarul efectueazã prin reprezentanții sãi inspecții regulate în șantier pentru
verificarea activitãții Antreprenorului și a Inginerului și analizarea progresului înregistrat
în execuția lucrãrilor în raport cu termenele stabilite, precum și pentru verificarea nivelului
calitativ al lucrãrilor executate
Inspecțiile sunt efectuate de regulã de cãtre UIP prin Șeful de Proiect, Responsabilul de
Contract sau adjunctul acestuia, și dupã caz de cãtre reprezentanți ai departamentelor de
specialitate din cadrul CNADNR (Direcția Calitate și Tehnic) dar și de cãtre conducerea CNADNR
(Director General Adjunct Proiecte, Director General).
Beneficiarul asigurã de asemenea inspectarea Șantierului prin reprezentanții sãi locali
desemnați la nivelul Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri.
Caracterul inspecțiilor precum și frecventa acestora sunt stabilite în funcție de logistica
și resursele de personal disponibile.
Inspecții similare pot fi efectuate și de cãtre instituțiile coordonatoare DPIIS, MT și MFP
implicate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.
2.3.4. Activitãți în perioada de Garanție
2.3.4.1. Recepția la terminarea lucrãrilor
În conformitate cu prevederile HG nr. 273/94 - Regulament de recepție a lucrãrilor de
construcții și instalații aferente acestora, executantul (Antreprenorul) trebuie să comunice
investitorului (CNADNR) data terminãrii tuturor lucrãrilor prevãzute în contract, printr-un
document scris confirmat de cãtre Investitor. O copie a comunicãrii va fi transmisã de
executant și reprezentatului investitorului pe șantier (Inginerului).
În cazul în care se constată că lucrãrile în cauza nu pot fi recepționate, Inginerul va
respinge solicitarea, prezentând motivația și specificând lucrãrile pe care sã le realizeze
Antreprenorul pentru a face posibilã admiterea recepției. Antreprenorul va finaliza lucrãrile,
înainte de a transmite o nouã înștiințare potrivit prevederilor contractuale
În cazul în care se constatã cã lucrãrile în cauzã pot fi recepționate, Inginerul va
solicita CNADNR nominalizarea unei comisii de recepție a Lucrãrilor care, la terminarea
Lucrãrilor, va întocmi și semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrãrilor în
conformitate cu Legile în vigoare.
2.3.4.2. Urmãrirea lucrãrilor pe perioada de Garanție
Pentru ca Lucrãrile și Documentele Antreprenorului și fiecare Sector de lucrãri sã
corespundã prevederilor Contractului înainte de expirarea Perioadei de Notificare a
Defecțiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:
- va finaliza orice lucrare rãmasã neterminatã la data emiterii Certificatului de Recepție
la Terminarea Lucrãrilor, într-o perioadã rezonabilã menționatã de cãtre Inginer și Beneficiar,

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 38/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
și
- va executa toate lucrãrile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau
ascunse, sau degradãrilor, conform solicitãrilor CNADNR (sau în numele acestuia), pânã la sau
înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Lucrãri sau
Sectoare de Lucrãri (dupã caz).
Dacã se produc defecțiuni sau degradãri, Antreprenorul va fi instructat în consecințã de
cãtre Inginer.
În Perioada de Notificare a Defecțiunilor, Inginerul va emite trimestrial Rapoarte
Interimare în Perioada de Notificare a Defecțiunilor cu privire la comportarea lucrãrilor,
soluționarea neconformitãților constatate, finalizarea lucrãrilor rãmase de finalizat și
remedierea defectelor.
În cazul în care sunt raportate Defecțiuni sau comportarea necorespunzãtoare a lucrãrilor
rapoartele vor fi transmise de cãtre UP, spre analizã și direcțiilor de profil din cadrul
CNADNR (departamentele tehnic, calitate, protecția mediului, siguranța circulației,
întreținere) în vederea emiterii unui punct de vedere cu privire la adoptarea mãsurilor ce se
impun, dacă este cazul.
2.3.4.3. Recepția Finalã
Recepția finalã este convocatã de investitor în conformitate cu prevederile HG nr.
273/1994 - Regulament de recepție a lucrãrilor de construcții și instalații aferente acestora,
în cel mult 15 zile dupã expirarea perioadei de Garanție.
Perioada de Garanție este cea prevãzutã în Contract.
2.3.5. Aspecte financiare și Plați
2.3.5.1. Garanții
Garanția de Bunã Execuție
Antreprenorul va obține Garanția de Bunã Execuție aferenta contractului de supervizare, în
termenul, cuantumul și formatul prevãzut în contract;
Garanția se va preda în original Serviciului Garanții și Instrumente Bancare din cadrul
CNADNR care gestioneazã Garanțiile și/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va transmite UIP, copii ale
Garanției de buna execuție și amendamentelor existente pe care UIP le va pãstra în evidentele
proprii;
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va realiza demersurile necesare
pentru verificarea și aprobarea Garanției și va notifica în scris UIP privind aprobarea
acesteia (copie adresa de aprobare);
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va urmãri valabilitatea,
validitatea și conformitatea Garanției.
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va face demersuri în vederea
modificãrii/prelungirii/executãrii/returnãrii acesteia conform prevederilor contractului și va
informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea și conformitatea Garanției.
UIP va furniza Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR, la cerere,
informațiile necesare pentru aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea
Garanției.
Beneficiarul poate utiliza Garanția de Bunã Execuție sau sumele rezultate din executarea
acesteia pentru a recupera orice daunã sau pierdere provocatã de performanță necorespunzãtoare
a Inginerului.
Garanția pentru acordarea Avansului
Dacã în cadrul contractului este prevãzutã posibilitatea acordãrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garanția pentru acordarea Avansului, pentru toatã suma
solicitatã ca avans;
Garanția se va preda în original serviciului Garanții și Instrumente Bancare din cadrul
CNADNR care gestioneazã Garanțiile și/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va transmite UIP, copii ale
Garanției de avans și amendamentelor existente pe care UIP le va pãstra în evidentele proprii;
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va realiza demersurile necesare
pentru verificarea și aprobarea Garanției și va notifica în scris UIP privind aprobarea
acesteia (copie adresa de aprobare);
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va urmãri valabilitatea,
validitatea și conformitatea Garanției.
Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va face demersuri în vederea
modificãrii/prelungirii/executãrii/returnãrii acesteia conform prevederilor contractului și va
informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea și conformitatea Garanției.
UIP va furniza la cererea Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR informațiile
necesare pentru aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea Garanției.
UIP are obligația de a se informa permanent privind valabilitatea, validitatea și
conformitatea Garanției;
Atunci când este necesarã executarea Garanției pentru acordarea Avansului, Serviciul
Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR asigurã întocmirea și transmiterea cãtre
emitent a solicitãrii de executare și va întreprinde toate demersurile pentru recuperarea
avansului. Serviciul Garanții și Instrumente Bancare informeazã în scris UIP atunci când
avansul a fost recuperat în urma executãrii Garanției.
UIP va furniza Serviciului Garanții și Instrumente Bancare din cadrul CNADNR informații
privind recuperarea avansului acordat, prin plãțile intermediare efectuate cãtre Antreprenor.
În urma recuperãrii integrale a avansului acordat, prin plãțile intermediare efectuate
cãtre Inginer, UIP informeazã în scris Serviciul Garanții și Instrumente Bancare din cadrul

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 39/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
CNADNR, în vederea eliberãrii Garanției pentru acordarea Avansului.
Garanția pentru Sume reținute
Antreprenorul va obține Garanția pentru sume reținute, în termenul, cuantumul și formatul
prevãzut în contract;
Garanția se va preda în original serviciului de specialitate din cadrul CNADNR care
gestioneazã Garanțiile și/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul de specialitate va transmite UIP, copii ale Garanției pentru sume reținute și
amendamentelor existente pe care UIP le va pãstra în evidentele proprii.
Serviciul de specialitate va realiza demersurile necesare pentru verificarea și aprobarea
Garanției și va notifica în scris UIP privind aprobarea acesteia (copie adresa de aprobare);
Serviciul de specialitate va urmãri valabilitatea, validitatea și conformitatea Garanției.
Serviciul de specialitate va face demersuri în vederea
modificãrii/prelungirii/executãrii/returnãrii acesteia conform prevederilor contractului și va
informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea și conformitatea Garanției.
UIP va furniza serviciului de specialitate informațiile necesare pentru
aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea Garanției.
2.3.5.2. Plãți cãtre Antreprenor
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția de Bunã Execuție în termenul și pentru valoarea
specificatã în contract, Garanția pentru plata Avansului, Garanția Bancara pentru Plata
reținerilor (unde este cazul). Nici o sumã nu va fi certificatã la platã sau plãtitã, înainte
ca Garanția de Bunã Execuție sã fie verificatã și aprobatã de cãtre Beneficiar prin Serviciul
GIB;
Beneficiarul trebuie să plãteascã Antreprenorului:
● Suma certificatã de Inginer pentru plata în Avans, în termenul prevãzut în contract, cu
condiția furnizãrii de cãtre Antreprenor și aprobãrii de cãtre Beneficiar a Garanției de Bunã
Execuție și a Garanției Bancare pentru plata Avansului.
● Suma certificatã de Inginer în fiecare Certificat Interimar de Platã, în termenul
prevãzut în contract.
● Suma certificatã de Inginer în Certificatul Final de Platã, în termenul prevãzut în
contract.
Plãțile vor fi fãcute în moneda specificatã în contract și în conturile bancare comunicate
de cãtre Antreprenor
A) Plata Avansului
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția de Bunã Execuție în termenul și pentru valoarea
specificatã în contract. Nici o sumã nu va fi certificatã la platã sau plãtitã, înainte ca
aceastã Garanție sã fie aprobatã de cãtre CNADNR.
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția pentru Plata Avansului în termenul și pentru
valoarea specificatã în contract. Nici o sumã nu va fi certificatã la platã sau plãtitã,
înainte ca aceastã Garanție sã fie aprobatã de cãtre CNADNR.
Dacã în cadrul contractului este prevãzutã posibilitatea acordãrii avansului și Garanția
pentru acordarea Avansului este aprobatã de cãtre CNADNR, Inginerul va emite Certificatul
pentru plata Avansului;
Responsabilul de Contract va verifica certificatul în vederea respectãrii prevederilor
contractuale
Dacã certificatul este conform prevederilor contractuale, Responsabilul de Contract înscrie
pe acesta mențiunea Verificat, Numele, Prenumele, semneazã cã a efectuat verificãrile necesare,
și îl înainteazã împreunã cu lista de verificare completatã cu propunerea de aprobare, cãtre
superiorul ierarhic pentru acordarea vizei de realitate, regularitate și legalitate.
Superiorul ierarhic, efectueazã verificãrile necesare, acordã viza de realitate,
regularitate și legalitate, completeazã și înainteazã Certificatul cãtre Directorul Direcției
pentru aprobare sau dupã caz îl respinge în cazul constatãrii unor neconformitãți.
Dupã aprobare, UIP informeazã Inginerul solicitând emiterea facturilor corespunzãtoare
certificatului de avans (în moneda contractului).
Dupã emiterea facturilor, acestea sunt preluate de cãtre Serviciile de gestionare din punct
de vedere financiar a proiectelor și verificate din punct de vedere contabil și formal și
ulterior le transmite cãtre UIP.
Responsabilul de Contract verificã factura dacă este întocmitã conform certificatului
pentru plata Avansului și în acest caz, și înscrie pe aceasta "Bun de Platã" pentru suma
aprobatã, semneazã cã a efectuat verificãrile necesare și o înainteazã cãtre superiorul direct
pentru acordarea vizei de realitate, regularitate și legalitate.
Atunci când unul din documentele amintite mai sus este respins în urma verificãrilor
efectuate, UIP informeazã în scris Inginerul asupra motivelor respingerii și solicitã refacerea
documentului conform observațiilor/comentariilor;
UIP transmite factura și certificatul aprobate cãtre Serviciile de gestionare din punct de
vedere financiar a proiectelor în vederea întocmirii Solicitãrii de Platã.
Serviciile de gestionare din punct de vedere financiar a proiectelor înainteazã solicitarea
de platã UIP în vederea avizãrii; Responsabilul de Contract și superiorul direct verificã din
punct de vedere formal Solicitarea de Platã, o avizeazã și o retransmite SGF pentru înaintarea
pe circuitul de platã;
Originalul facturilor va fi pãstrat de cãtre Direcția Financiară iar UIP/Responsabilul de
Contract pãstreazã o copie a facturilor și a Listelor de Verificare.
Recuperarea Avansului se face conform prevederilor contractuale sau a altor prevederi
aplicabile, iar Inginerul va evidenția distinct în cadrul fiecãrui certificat interimar precum
și în cadrul facturilor valoarea recuperatã din avansul acordat.

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 40/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
B) Plata Certificatelor Interimare de Platã
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția de Bunã Execuție în termenul și pentru valoarea
specificatã în contract. Nici o sumã nu va fi certificatã la platã sau plãtitã, înainte ca
aceastã Garanție sã fie verificatã și aprobatã de cãtre CNADNR;
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția pentru plata avansului în termenul și pentru
valoarea specificatã în contract. Nici o sumã nu va fi certificatã la platã sau plãtitã,
înainte ca aceastã Garanție sã fie verificatã și aprobatã de cãtre CNADNR;
Antreprenorul va transmite Situațiile Interimare de Lucrãri, în numãrul corespunzãtor de
exemplare, cãtre Inginer la sfârșitul fiecãrei perioada de plată stabilitã în contract, într-un
format aprobat de cãtre Inginer. Situația de Lucrãri va cuprinde, în detaliu, sumele la care
Antreprenorul se considerã îndreptãțit să le primeascã, împreunã cu documentele justificative
(procese verbale de recepție calitativã și cantitativã, mãsurãtori, etc.), inclusiv raportul
privind evoluția Lucrãrilor pentru perioada de referințã.
În termen de 28 de zile de la transmiterea de cãtre Antreprenor a Situației de Lucrãri și a
documentelor justificative, Inginerul va emite Certificatul Interimar de Plata în care va
include suma de platã stabilitã în mod echitabil de cãtre Inginer și documentele justificative
aferente.
Aprobarea Certificatului presupune realizarea de Verificãri de ordin tehnic, efectuate de
cãtre UIP.
Dupã primirea Certificatului Interimar de Platã, Responsabilul de Contract efectueazã
verificãrile necesare.
Dacã certificatul este întocmit conform prevederilor contractuale, Responsabilul de
Contract înscrie pe acesta mențiunea Verificat, Numele, Prenumele, semneazã cã a efectuat
verificãrile necesare, și îl înainteazã cu propunerea de aprobare, cãtre superiorul ierarhic.
Superiorul ierarhic, efectueazã verificãrile necesare, avizeazã certificatul (înscriind
mențiunea Avizat Nume Prenume, sau acordã viza de realitate, regularitate și legalitate dupã
caz), și îl înainteazã cãtre Directorul Direcției pentru aprobare sau dupã caz îl respinge în
cazul constatãrii unor neconformitãți.
Dupã aprobarea Certificatului Interimar de Platã de cãtre Directorul de Proiect, UIP
informeazã în scris Inginerul solicitând acestuia notificarea Antreprenorului pentru emiterea
facturii corespunzãtoare Certificatului Interimar de Platã.
Serviciile responsabile cu gestionarea din punct de vedere financiar a proiectelor
întocmește Solicitarea de platã și o înainteazã împreunã cu factura aferentã și Lista de
Verificare cãtre UIP în vederea avizãrii. Responsabilul de Contract verificã factura conform și
dacã este conformã înscrie pe aceasta "Bun de Platã" pentru suma corespunzãtoare, semneazã cã a
efectuat verificãrile necesare și le înainteazã cu propunerea de aprobare, cãtre superiorul
direct pentru acordarea vizei de realitate, regularitate și legalitate;
Superiorul ierarhic, efectueazã verificãrile necesare, acordã viza de realitate,
regularitate și legalitate, și o înainteazã cãtre Directorul Direcției pentru aprobare sau dupã
caz le respinge în cazul constatãrii unor neconformitãți;
De asemenea, Responsabilul de Contract și superiorul direct verificã din punct de vedere
formal Solicitarea de Platã, o avizeazã și o returneazã Serviciului responsabil cu gestionarea
din punct de vedere financiar a proiectelor pentru înaintarea pe circuitul de aprobare;
Originalul facturii va fi pãstrat de cãtre Direcția Contabilitate iar UIP pãstreazã o copie
a facturii și a listei de verificare proprie.
C) Plata Certificatelor Finale de Platã
Antreprenorul trebuie sã prezinte Garanția de Bunã Execuție în termenul și pentru valoarea
specificatã în contract. Nici o sumă nu va fi certificatã la platã sau plãtitã, înainte ca
aceastã Garanție sã fie verificatã și aprobatã de cãtre CNADNR;
Procedura descrisã anterior pentru verificarea de cãtre UIP/Responsabilul de Contract a
Certificatelor Interimare de Platã și a facturilor aferente se aplicã și în cazul
Certificatelor Finale de Platã, cu excepția posibilitãții de aprobare a Certificatului de Platã
cu observații și remedierea erorilor constatate în urmãtorul Certificat.
Antreprenorul va transmite cãtre Inginer în termenul specificat în contract și în numãrul
corespunzãtor de exemplare Situația Finalã de Lucrãri, însoțitã de documentele justificative,
într-un format aprobat de cãtre Inginer. Situația Finalã de Lucrãri va cuprinde, în detaliu:
Valoarea tuturor lucrãrilor executate conform prevederilor contractului, și
Orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãțit conform prevederilor
Contractului, sau în alt fel.
În cazul în care pentru emiterea Certificatului Final de Platã Inginerul nu este de acord
sau nu poate verifica o parte a Situației Finale de Lucrãri a Antreprenorului, Inginerul va
emite un Certificat Interimar de Platã pentru pãrțile din situația finalã asupra cãrora s-a
cãzut de acord.
În termen de 28 de zile de la transmiterea de cãtre Antreprenor a Situației Finale de
Lucrãri și a scrisorii de descãrcare, Inginerul va emite CNADNR Certificatul final de Platã.
D) Plata Sumelor Reținute
"Sume Reținute" înseamnã valoarea cumulatã a sumelor reținute de cãtre Beneficiar din
valoarea lucrãrilor certificatã în Certificatele Interimare de Platã, în limita menționatã în
Anexa la Ofertã;
Imediat dupã emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrãrilor, Inginerul va
certifica plata cãtre Antreprenor pentru jumãtate din Sumele Reținute, sau dupã caz pentru un
procent din acestea potrivit prevederilor contractului.
Imediat dupã expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecțiunilor
Inginerul va certifica plata cãtre Antreprenor pentru restul rãmas de plãtit din Sumele

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 41/42
6/30/2018 ORDIN 460 14-11-2013__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis
Reținute, potrivit prevederilor contractului.
Atunci când în urma verificãrilor efectuate asupra documentelor pentru plata Sumelor
Reținute sunt
De asemenea, în cazul în care Condițiile contractuale prevãd acest lucru, sumele reținute
pot fi eliberate cãtre Antreprenor pe toatã perioada de valabilitate a contractului (urmând
aceeași procedura descrisã mai sus) în schimbul unei Garanții bancare.
2.3.6. Modificarea și prelungirea contractului
Dacã pe parcursul implementãrii contractului apar circumstanțe de naturã sã afecteze
implementarea contractului și care conduc la necesitatea adoptãrii unor modificãri fatã de
prevederile Contractului inițial.
UIP va întocmi Nota Justificativã/Explicativã/Fundamentare și o va transmite împreunã cu
informațiile și documentele necesare cãtre Direcția Achiziții cu Finanțare Externa care prin
intermediul Serviciului Contractare Fonduri Externe asigura elaborarea și încheierea actului
Adițional
Dupã semnarea Actului Adițional, Direcția Achiziții cu Finanțare Externa prin SCFE va
transmite UIP un exemplar al Actului Adițional.
Perioada de valabilitate a Contractului, așa cum este prevãzutã în Contract, respectiv în
Actele Adiționale aferente Contractului, va fi urmãritã de cãtre UIP și Direcția Achiziții cu
Finanțare Externa; În cazul în care este necesarã extinderea Perioadei de Valabilitate a
Contractului, UIP va furniza Nota Justificativã/Explicativã/Fundamentare precum și documentele
și informațiile necesare întocmirii Actului Adițional.
Dupã semnarea Actului Adițional, Direcția Achiziții cu Finanțare Externã prin SCFE va
transmite UIP un exemplar al Actului Adițional.
2.3.7. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitatã de cãtre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
2.3.8. Revendicãri Inițiate
Antreprenorul/Beneficiarul înainteazã notificarea de revendicare în conformitate cu Sub-
Clauza 20.1, cãtre Inginer și în copie cãtre CNADNR/Antreprenor.
Inginerul analizeazã în conformitate cu prevederile contractuale și înainteazã punctul sau
de vedere cãtre Antreprenor/Beneficiar și în copie cãtre CNANDR/Antreprenor.
Dacã Revendicarea Antreprenorului este respinsã de cãtre Inginer, ca fiind nefondatã - în
aceasta situație, Beneficiarul nu are nevoie de implicare;
Dacã Revendicarea Antreprenorului este acceptatã de cãtre Inginer și se solicitã documente
suport - în aceastã situație, documentele înaintate de cãtre Antreprenor cãtre Inginer și în
copie cãtre Beneficiar.
În urma analizãrii documentelor, Inginerul (Consultantul) emite, în conformitate cu
prevederile contractuale, Determinarea Inginerului.
Procedurile CAD și eventualele proceduri ulterioare de naturã litigioasã, vor fi gestionate
de cãtre Compartimentele Juridice de Specialitate, direct, sau prin consultanțã specializatã
angajatã în acest sens.
UIP va notifica Compartimentele Juridice de Specialitate privind inițierea procedurilor
respective de cãtre consultanți, și va pune la dispoziție documentele și informațiile necesare
susținerii cauzei CNADNR oferind expertizã tehnicã pe perioada derulãrii procedurilor.
-------

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=152756&strike=1&fromMenu=true&datavig=2018-06-30&screen=0&frmPrint=1 42/42

S-ar putea să vă placă și