Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

CONTRACT
pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare

Încheiat între:

Expertul contabil Irina Pretor cu domiciliul /sediul social Aleea Pricopan, Nr 10, Bucuresti în înscrisa
în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea
____X___ poziţia _____Y___ denumita FURNIZOR şi

Asociatia de Proprietari Petre Ispirescu, Nr 9, Bl 40, Sc 2 reprezentată prin Adrian Popa denumit
BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

Art. 1. Furnizorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii


(răspunsuri) la următoarul obiectiv:

Obiectivul 1. Utilizarea corecta si justificata a fondului de reparatii al Asociatiei de Proprietari.

Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului


următoarele materiale documentare:

1. Chitante
2. Registru de casa
3. Facturi furnizori reparati

Art. 3. Furnizorul se obligă să întocmească „raportul de expertiză contabilă extrajudiciară“, în


conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus până
la data de 27.05.2019

Art. 4. Beneficiarul „raportului de expertiză contabilă extrajudiciară“ se obligă să plătească prestatorului


onorariul în sumă de 1300 lei, din care 300 lei imediat după semnarea prezentului contract şi 1000 lei până la
data de 27.05.2019.
Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, părţile se obligă
să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei
care face obiectul prezentului contract.

Art. 6. Forţa majoră


Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată
de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Art. 7. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre
soluţionare comisiilor de arbitraj şi, în cazul în care nu se rezolvă, instanţelor judecătoreşti
competente.

Art. 8. Clauze finale


a) Daune interese
În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau si le îndeplineşte
în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţipenalităţi daune interese în valoare de
.... lei.
b) Modificarea contractului
Orice modificare a condiţiilor prezentului contract va face obiectul unui act adiţional, inclusiv
condiţiile în care se poate modifica onorariul.
c) Încetarea contractului
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.
d) Rezilierea prezentului contract nu avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.

Art. 9. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se
completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.

Localitatea Bucuresti

Data 03.03.2019

FURNIZOR, BENEFICIAR,

Irina Pretor Asociatia de Proprietari