Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC „SF.

DIMITRIE” TEREGOVA Avizat,


Director
Disciplina: Economie Aplicată
Prof.Damian Maria
Nr. ore/an 56
Nr. ore/sapt 56
Clasa a XII-a Avizat,
Șef Catedra
Profesor: Coșeriu Maria Nicoleta
Prof.Bica Gabriela Violeta
An școlar: 2019-2020
Programa: aprobată prin OMEC nr.5959 din 22.12.2006

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere
şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală.
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii - problemă, precum şi
în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare.
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri.
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Identificarea caracteristicilor menajurilor şi ale nevoilor specifice acestora.
1.2. Utilizarea conceptelor specifice economiei şi antreprenoriatului în activitatea de înfiinţare şi gestionare
a unei firme.
1.3. Identificarea oportunităţilor şi a dificultăţilor în activarea firmei.
2.1. Utilizarea instrumentelor economice necesare rezolvării unor probleme specifice spaţiului privat.
2.2. Utilizarea instrumentelor de studiere a pieţei pentru identificarea domeniului de activitate şi pentru
estimarea parametrilor de optimizare a activităţii.
2.3. Realizarea corectă a managementului afacerii.
2.4. Utilizarea raţională a resurselor financiare, materiale, informaţionale şi umane.
2.5. Compararea eforturilor cu efectele, a c heltuielilor cu rezultatele, a costurilor cu beneficiile în
scopul rentabilizării activităţii firmei.
2.6. Aplicarea indicatorilor economici în fundamentarea, derularea şi monitorizarea unei afaceri.
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor probleme prin cooperare cu persoane fizice
(membrii familiei, prieteni, vecini etc.) şi cu instituţii financiare, juridice, de consultanţă etc.
3.2. Utilizarea dialogului şi a negocierii în situaţii economice concrete.
3.3. Manifestarea spiritului de e chipă în scopul optimizării relaţiilor între firmă şi angajaţi, între firmă şi
parteneri.
4.1. Adecvarea comportamentului propriu la cerinţele de ordin economic din cadrul unui menaj.
4.2. Manifestarea iniţiativei, a spiritului întreprinzător în domeniul economic.
4.3. Manifestarea responsabilităţii faţă de angajaţi, clienţi şi mediu.
5.1. Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate.
5.2. Interrelaţionarea, în cadrul unei echipe, în vederea identificării unor soluţii pentru probleme le
economice ale comunităţii.
Liceul Tehnologic Profesor: Coșeriu Maria Nicoleta
“Sf. Dimitrie” Teregova Clasa: a XII-a
Disciplina: ECONOMIE APLICATĂ  Nr. ore / săpt.: 2
Anul şcolar 2019­2020

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Unitatea de Compe­ Conţinuturi Nr. Săptă­ Obs.


Învăţare tenţe ore mâna
specifice
Introducere Realizarea ● Introducere. Prezentarea programei şi a 1 1
motivaţiei competenţelor
elevilor ● Ce aduce nou Economia aplicată ? 1
Menajele. 1.1 Menajele, gospodăriile populaţiei, lumea
Bugetul 2.1 consumatorilor
personal şi de 3.1 ● Menajele: nevoi şi resurse specifice, caracteristici 4
Familie 4.1 2­5
5.2 ● Bugetul personal şi de familie. Proiecte specifice.
Alegere şi renunţare: cost de oportunitate 4

Economisire şi 1.1 ● Instrumente de economisire şi de investire


investire, 2.1 specifice persoanelor fizice 2
creditul pentru 3.1
persoane fizice, 3.2 ● Creditul pentru persoane fizice 3
Asigurarea 4.1 6­9
Persoanelor ● Riscuri şi asigurarea perso anelor contra riscurilor 2
contra riscurilor
● Evaluare sumativă: Menajele, gospodăriile
populaţiei, lumea consumatorilor 1

Înfiinţarea şi 1.2 Întreprinzătorul şi firma


Marketingul 1.3 ● Înfiinţarea şi gestionarea unei firme, oportunităţi
unei firme. 2.2 şi riscuri – analiza SWOT 3
Intrarea pe piaţă 2.3 10­12
a firmei 5.2 ● Marketingul firmei: instrumente utilizate în
studiul pieţei. Intrarea pe piaţă a firmei 3
● Teza pe semestrul I
Planul de 3.1 ● Elaborarea planului de afaceri; structura planului 2
afaceri: 2.2
elaborarea, 2.4 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile
structura, 2.5 propuse 2
bugetul de 5.1 13­15
venituri şi ● Sinteză: Evoluţia agentului economic de la
Cheltuieli menaje la firmă proprie 1
● Evaluare sumativă: Întreprinzătorul şi firma 1

Constituirea 2.4 Locul şi rolul firmei pe piaţă


Resurselor 2.5
Financiare ● Constituirea resurselor financiare 6 16­18
Unitatea de Compe­ Conţinuturi Nr. Săptă­ Obs.
Învăţare tenţe ore mâna
specifice
Resursele 2.4 ● Asigurarea resurselor materiale – relaţiile firmei
materiale şi 2.5 cu furnizorii 3
resursele umane 3.2 19­21
4.3 ● Asigurarea resurselor umane necesare firmei 3

Aplicarea şi 2.6 ● Aplicarea planului de afaceri 3


monitorizarea 3.3
planului de 5.1 ● Monitorizarea planului propus; comparaţia plan 22­25
Afaceri propus – plan realizat (analiza abaterilor) 4
● Teza pe semestrul II 1
Planul strategic 4.3 ● Planul strategic al firmei 2
şi imaginea 5.1 26­27
Firmei ● Imaginea firmei 2

Evaluare finală 5.2 ● Evaluare sumativă: Locul şi rolul firmei pe piaţă 1 28


● Firma între constrângeri şi oportunităţi 1

S-ar putea să vă placă și