Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila Avizat director: prof.

Doinița Zafiu
Limba şi literatura română
Profesor : DANIELA IONESCU
Anul şcolar 2019-2020 Avizat şef de catedră: prof. Hurtoi Mihaela
Manualul: Nicolae Constantinescu, A. Gh. Olteanu, Vasile Teodorescu, Limba şi literatura română,
manual pentru clasa a X-a, EDITURA DIDACTICǍ ŞI PEDAGOGICǍ, Bucureşti, 2015
Nr. înregistrare:

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A X-A D
34 săptămâni / an, T.C. = 3 ore / săptămână, Total ore / an = 102 ore

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii

 RECAPITULARE 3 S1
I  BASMUL CULT 9 S2 – S4 S6 - Practică 10D
14  NUVELA 9 S5 - S7
săptămâni  ROMANUL 15 S8 - S12
42 de ore  LIMBĂ ȘI COMUNICARE 6 S13 - S14

 ROMANUL 9 S15 – S17


II  MIHAI EMINESCU 13 S18 - S22
20  ION BARBU 4 S22 - S23
săptămâni  GEORGE BACOVIA 5 S23 – S25 S26 – Şcoala Altfel
60 de ore  TUDOR ARGHEZI 4 S25 - S26 (30.03-03.04.2020)
 NICHITA STĂNESCU 4 S26 – S27
 DRAMATURGIA 12 S28 – S31
 LIMBĂ ȘI COMUNICARE 9 S32 – S34

SEMESTRUL I =14 Săptămâni = 42 ore


SEMESTRUL al-II-lea = 20 Săptămâni = 60 ore
Total = 102 ore/an
1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Observaţii
1. RECAPITULARE Recapitularea cunoştinţelor acumu- *Recapitularea noţiunilor de teorie
late în clasa a IX-a literară. Noţiuni de prozodie 1
Genul epic. Specii literare 1 S1
*Test predictiv 1
2. Proză scurtă : Basmul 2.1. Analiza principalelor compo- Basmul: definiţie, caracteristici, 1 S2
cult nente de structură, de compoziţie şi structură, exemple
de limbaj specifice textului narativ « Povestea lui Harap Alb »– 2 S2
1.1. Identificarea particularităţilor şi prezentarea basmului
a funcţiilor stilistice ale limbii in Sursele folclorice ale basmului lui I. 1 S3
receptarea diferitelor tipuri de texte Creangă. Notă comică
1.2. Folosirea adecvată a strategiilor Particularităţile fantasticului 1 S3
şi regulilor de exprimare orală în Arhaismele – definiţie clasificare 1 S3
monolog şi dialog Regionalismele: definiţie, clasificare, 1 S4
1.5. Utilizarea, în exprimarea pro- exemple.
prie, a normelor ortografice, ortoe- Neologismele: definiţie, clasificare, 1 S4
pice si de punctuaţie, morfosintac- exemple.
tice şi folosirea adecvată a unităţilor Aplicaţii 1 S4
lexico-semantice, compatibile cu
situaţia de comunicare
3. Proză scurtă: Nuvela 2.1. Analiza principalelor compo- Nuvela – definitie caracteristici, 1 S5
nente de structură, de compoziţie şi clasificare,exemplificări
de limbaj specifice textului narativ „Alexandru Lăpuşneanul”- Costache 2 S5
2.4. Folosirea unor modalităţi di- Negruzzi - prezentarea nuvelei
verse de inţelegere şi de interpretare Caracterizarea personajelor 1 S6 S6 -
a textelor literare studiate Personaje romantice într-o constructie 1 S6 Practică
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor clasica 10D
şi regulilor de exprimare orală în Elemente de jargon şi termeni argotici 1 S6
monolog şi dialog – definitie, clasificare, exemple
1.1. Identificarea particularităţilor şi Exerciţii 1 S7
a funcţiilor stilistice ale limbii in Schimbarea valorii gramaticale- 1 S7
receptarea diferitelor tipuri de texte definitie, categorii de modificări
2
gramaticale
Aplicaţii 1 S7
4. Romanul 2.1. Analiza principalelor compo- L. Rebreanu – romancier 1 S8
nente de structură, de compoziţie şi „Pădurea spânzuraţilor” – prezentarea 2 S8
de limbaj specifice textului narativ romanului
2.4. Folosirea unor modalităţi Viziunea asupra războiului 1 S9
diverse de inţelegere şi de Caracterizarea lui Apostol Bologa 1 S9
interpretare a textelor literare Eseul structurat 1 S9
5. Romanul 2.1. Analiza principalelor compo- M. Sadoveanu – romancier 1 S10
nente de structură, de compoziţie şi „Baltagul” – prezentarea romanului 2 S10
de limbaj specifice textului narativ „Baltagul ” – roman iniţiatic,
2.4. Folosirea unor modalităţi diver- îndeplinirea ritualurilor vechi 2 S11
se de inţelegere şi de interpretare a Caracterizarea personajelor 1 S11
textelor literare studiate Comentariul 1 S12
6. Limbă şi comunicare 1.2. Identificarea particularităţilor şi
Sens denotativ. Sens conotativ – 1 S12
a funcţiilor stilistice ale limbii in definitii, tipuri
receptarea diferitelor tipuri de texte Aplicaţii 1 S12
7. Pregătire pentru 1.4. Redactarea unor compoziţii Recapitulare pentru lucrarea 1
lucrarea semestrială despre textele studiate si alcătuirea semestrială
unor texte funcţionale sau a unor Lucrarea semestrială 1 S13
proiecte Discutarea lucrării 1
3.1. Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente
diferite pentru formularea judecăţilor
proprii
8. Recapitularea 1.4. Redactarea unor compoziţii Pe baza testelor de evaluare din ma-
cunoştinţelor despre textele studiate si alcătuirea nual se va testa capacitatea elevului în 3 S14
acumulate în primul unor texte funcţionale sau a unor receptarea de noi informaţii
semestru proiecte
3.1. Identificarea structurilor arg-
umentative in vederea sesizării
logicii şi a coerenţei mesajului
3
SEMESTRUL al II-lea
Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Observaţii
2.1. Analiza principalelor compo- Marin Preda – romancier 1
1. Romanul nente de structură, de compoziţie şi „Moromeții” - prezentarea romanului 2 S1
de limbaj specifice textului narativ ”Dosarul” receptării critice a
2.4. Folosirea unor modalităţi di- romanului 2 S2
verse de inţelegere şi de interpretare a Caracterizarea personajelor 1
textelor literare studiate Tema si viziunea despre lume 1 S3
2. Proza Evoluţia prozei româneşti 2 S3
3. Poezia Genul liric. Specii literare 1 S4
4. Poezia: Mihai 1.4. Redactarea unor compoziţii de- M. Eminescu – tema iubirii 1 S4
Eminescu spre textele studiate si alcătuirea unor „Floare albastră” – comentariu pe text 2 S4- S5
texte funcţionale sau a unor proiecte „Floare albastră” – particularitaţi 2 S5
2.3. Identificarea si analiza elemen- stilistice şi prozodice
telor de compoziţie şi de limbaj în M. Eminescu – „Luceafărul” – lectură 1 S6
textul poetic explicativă, surse de inspiraţie şi 2 S6
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse mituri
de înţelegere şi de interpretare a tex- „Luceafărul ” – comentariu pe text 2 S7
telor literare studiate „Luceafărul” – problema geniului,
personaje şi destine 1 S7
5. Poezia 1.4. Redactarea unor compoziţii de- Ion Barbu – poet interbelic 1 S8
spre textele studiate si alcătuirea unor „Riga Crypto şi Lapona Enigel” –
texte funcţionale sau a unor proiecte comentariu pe text 2 S8
2.3. Identificarea si analiza elemen- „Riga Crypto şi Lapona Enigel ”- 1 S9
telor de compoziţie şi de limbaj în dragostea imposibilă
textul poetic Simbolismul 1 S9
2.4. Folosirea unor modalități diverse G.Bacovia – poet simbolist 1 S9
de înţelegere şi de interpretare a tex- „Lacustră”-comentariu pe text 2 S10
telor literare studiate „Lacustră” – elemente simboliste 1 S10
T. Arghezi - arta poetică 1 S11
T.Arghezi –„Testament”- comentariu 2 S11
pe text
„Testament” – particularităţi stilistice 1 S12
4
şi prozodice
Nichita Stănescu – poet neomodernist 1 S12 S12 –
„Cântec” – comentariu pe text 1 S12 Şcoala
„Cântec” – particularităţi stilistice şi 1 S13 Altfel
prozodice (30.03/03.
„Cântec” – elemente neomoderniste 1 S13 04.2020)
Evoluţia poeziei. Reprezentanţi, teme. 1 S13
6. Pregătire pentru 1.4. Redactarea unor compoziţii de- Recapitulare pentru lucrarea 1
lucrarea semestrială spre textele studiate si alcătuirea unor semestrială
texte funcţionale sau a unor proiecte Lucrarea semestrială 1 S14
3.1. Identificarea structurilor argu- Discutarea lucrării 1
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente di-
ferite pentru formularea judecăţilor
proprii
7. Dramaturgia 2.2. Identificarea şi analiza princi- Genul dramatic. Specii literare 1 S15
palelor componente de structură şi de I.L. Caragiale - „O scrisoare 2 S15
limbaj specifice textului dramatic pierdută”- prezentarea piesei
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse „O scrisoare pierduta” – tipuri de 1 S16
de înţelegere şi de interpretare a tex- comic
telor literare studiate „O scrisoare pierduta”- caracterizarea 2 S16
personajelor
Influența elementelor nonverbale și 1 S17
paraverbale asupra înțelegerii
mesajului
L. Blaga – „ Meşterul Manole”- 2 S17
prezentarea dramei
„Meşterul Manole”- drama zidirii 1 S18
„Meşterul Manole” – caracterizarea 1 S18
personajelor
Evoluţia dramaturgiei. Reprezentanţi, 1 S18
teme.
8. Limbă şi comunicare 1.1. Identificarea particularităţilor şi a Forme ale exprimării orale 1 S19
5
funcţiilor stilistice ale limbii în re- Dialogul.Discuţia
ceptarea diferitelor tipuri de texte Aplicaţii 1 S19
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor
şi regulilor de exprimare orală în mo-
nolog şi dialog
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice si
de punctuaţie, morfo-sintactice şi
folosirea adecvata a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare
9. Recapitulare anuală 1.4. Redactarea unor compoziţii de-
spre textele studiate si alcătuirea unor Pe baza testelor de eveluare din manu-
texte funcţionale sau a unor proiecte al se va testa capacitatea elevului în 4 S19- S20
3.1. Identificarea structurilor argu- receptarea de noi informaţii
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente di-
ferite pentru formularea judecăţilor
proprii
3.3. Elaborarea unei argumentări ora-
le sau scrise pe baza textelor studiate

Profesor,
Daniela Ionescu