Sunteți pe pagina 1din 15

Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr.

Petronela Savin

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele:
...........................................................
Unitatea de învăţământ:
...............................................................
Mentor:
...............................................................
Grupa: ..............................

Anul I
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Semestrul I

Disciplina: Practică pedagogică 1 observativă - învățământ preșcolar

Elementele componente ale portofoliului de practică pedagogică

Structură Elemente componente Punctaj


I. Practica pedagogică 1. Fişă de sinteză 1 p.
de documentare 2. Termeni pedagogici 1 p. 4
3. Organizarea sălii de clasă 1 p. puncte
4. Programul zilnic 1 p.
II. Practica pedagogică 1. Fişă de observare - Întâlnirea de 1 p.
observativă dimineaţă (ADP)
2. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la 1 p.
libera alegere a copiilor (ALA)
3. Fişă de observare - Activităţi pe 1 p. 6
domenii experienţiale (ADE) puncte
4. Fişă de observare - Activităţi de 1 p.
dezvoltare personală (ADP)
5. Fişă de caracterizare psihopedagogică a 2 p.
preşcolarului
Nota finală
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

I. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE

1. Fişă de sinteză

Structura Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar


(Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008)

Nr. Structură Enumerare


1. Finalităţile educaţiei
timpurii

2. Domeniile experienţiale

3. Categorii de activităţi
de învăţare

4. Centre

5. Teme anuale
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

6. Obiective cadru pentru


domeniul Limbă şi
comunicare

2. Termeni pedagogici

Nr. Termeni pedagogici Definiţie


1. Activităţile de învăţare

2. Activităţile de
dezvoltare personală

3. Activităţile didactice
alese

4. Activităţile pe domenii
experienţiale

5. Activităţile opţionale

6. Domenii experienţiale

7. Jocul
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

8. Rutinele

9. Tranziţiile

3. Amenajarea sălii de grupă

Nr. Sala de grupă Exemplificare (prezentare, poze)


1. Numele grupei
(simbolul, alte
elemente caracteristice)
2. Organizarea centrelor
de activitate (de
interes)

3. Mobilierul

4. Jucării

5. Mijloace didactice

6.
7.

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Programul zilnic

Se va completa în funcţie de programul zilei.


Repere orare Jocuri şi activităţi Activităţi pe domenii Activităţi de dezvoltare
didactice alese (ALA) experienţiale (ADE) personală (ADP)

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

1. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă (ADP)

Data: ..............................
Tema anuală: ........................................................................
Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................

Nr. Momente ale


Întâlnirii de Categorii/ Activităţi Bifare cu un X şi/
dimineaţă sau descriere
(OBLIGATORII)
1. Salutul ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la dreapta.
Se realizează introducerea salutului.
Are loc reactualizarea saluturilor.
Fiecare salut primeşte răspuns.
Educatoarea interacţionează permanent cu copiii.
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi.
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X!)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă
bucur că eşti aici!)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau
executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare
când îţi fac cu ochiul!)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate
persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii
hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor!)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli!)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii!)
Alte forme
2. Prezenţa Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, Aabsent)
de către educatoare
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Alte modalităţi
3. Calendarul Naturii Data
Ziua săptămânii
Luna curentă
Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte
4. Împărtăşirea cu Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
ceilalţi arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
importantă în viaţa lor. Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
5. Activitate în grup Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
6. Noutăţile zilei Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care
să trezească interesul şi să faciliteze accesul la
aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
2. Fişă de observare Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor (ALA)

Data: ......................................
Tema anuală: ........................................................................
Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................
Categorii/ Activităţi Descriere

Centre de Bibliotecă
activitate (de
interes)

Ştiinţă

Artă

Joc de rol

Construcţii

Nisip şi apă

Scopul ALA

Sarcina
didactică
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Desfăşurarea
activităţii

Semnătura mentorului: ........................................................


3. Fişă de observare Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)
Data: .................................
Domeniul: ........................................................
Tema anuală: ........................................................................
Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................

Etapele activităţii Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei

2. Enunţarea scopului
şi a obiectivelor

3. Reactualizarea
cunoştinţelor

4. Prezentarea
conţinutului

5. Dirijarea învăţării

6. Obţinerea
performanţei

7. Feedbackul

8. Evaluarea
performanţei

9. Retenţia (Fixarea
cunoştinţelor)
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

10. Transferul

Semnătura mentorului: ........................................................

4. Fişă de observare Activităţi de dezvoltare personală (ADP)


Data: ...............................
Tema anuală: ........................................................................
Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................
Categorii/ Activităţi Descriere
Categorie ADP Rutine

Tranziţii

Scopul ADP

Sarcina didactică
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Desfăşurarea
activităţii

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

5. Fişă de caracterizare psihopedagogică a preşcolarului

Date: 21.12.2016, 11.01.2017

I. DATE PERSONALE:
Nume şi prenume copil: .....................................................................................
Data nașterii: .........................................
Domiciliul actual: .....................................................................................................................
Unitatea de învățământ/ structură (dacă este cazul) : ...............................................................
...................................................................................................................................................
Grupa: ..........................................
Anul școlar: .................................
A beneficiat de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap: Nu Da

II. DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL:


1. Familia (nume, vârstă, nivelul studiilor, ocupația, loc de muncă):
a) Tata: ...............................................................
b) Mama: ...............................................................
c) Tutore: ...............................................................
d) Alte persoane care au în îngrijire copilul (calitatea): .......................................................................
............................................................................................................................................................
...
e) Asistent maternal/ Centru de plasament: ..........................................................................................
f) Fraţi: ..................................................................................................................................................

2. Tipul familiei: legal constituită/ concubinaj/ dezorganizată prin deces/ divorț/ separați în fapt/
părinte vitreg părinți plecați în străinătate: mama/ tata/ amândoi/ altă situație:
.................................
.............................................................................................................................................................

3. Situația materială a părinților/ întreţinătorilor: foarte bună bună la limita strictului


necesar sub limita strictului necesar

4. Condiţii de locuit:
Apartament/ casă cu ….. camere: proprietate personală a părinţilor/ întreţinătorilor
închiriată Alte situații: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Persoane cu care locuieşte: ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Climatul familial: Înțelegere deplină/ conflicte minore/ conflicte frecvente și marcante/ familie în
destrămare

6.Regim educativ: Normal/copilul face ce dorește/ supraveghere strictă/ lipsa supravegherii/


dezinteres total
Climat educativ nefavorabil: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Abuz (specificați): .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Colaborarea grădiniță-familie: interes sporit/ interes redus/ dezinteres total/ alte situații ................
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

................................................................................................................................................................
III. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:
1. Antecedente medicale/ starea de sănătate:
.........................................................................................
.................................................................................................................................
...............................
2. Dezvoltarea fizică: armonioasă bună deficitară
IV. TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:
1. Jocuri/ activități preferate:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Achiziții:
• Limbă și comunicare:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Științe:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Om și societate:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Psihomotric:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Estetic şi creativ:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Tulburări de limbaj:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Modul în care îndeplinește sarcinile date de educatoare:


...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. Probleme de comportament/ probleme legate de adaptarea la mediul preșcolar/ conduita la


activități/ comportamentul în cadrul grupului de copii:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Frecvența copilului la grădiniță:


Copilul vine foarte rar la
g
r
ădiniță.

Copilul frecventează grădinița, dar are multe absențe.

Copilul vine zilnic la grădiniță, absentează doar în cazuri


speciale.

6. Motive pentru care se solicită evaluare şi orientare şcolară (dacă este cazul):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Semnătura mentorului: ........................................................