Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “Sf.

Dimitrie” Teregova
Domeniul de pregătire de bază: Servicii Aviz Director,
Calificare profesională: Tehnician în hotelărie Prof. Damian Maria
Modulul: M1 - Administrarea firmei
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: din care: 2 T:66
Clasa: a-XII-a seral Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor: Coşeriu Maria Nicoleta Prof. Tudoran Ana

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 2 la OMEN 3500/29.03.2028

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (2) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
2. 7.2.2.Prezentarea 7.2.2.Încadrarea unei 7.3.2.Argumenta- Introducere în materie 2 S1
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă, Testare inițială 2 S2
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și
întreprinderi tipologia generală. independentă a Întreprinderea veriga de bază a
7.2.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
economiei:
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.2.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile
-Trăsături caracteristice ale întreprinderii. 2 S3
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, -Clasificarea întreprinderilor.
activitățile personale, afaceri. economice și -Oportunităţi pentru activităţile personale, 2 S4
profesionale și/sau de culturale profesionale şi/sau de afaceri.
afaceri. referitoare la -Oportunități de dezvoltare a întreprinderii 2 S5
7.2.4.Descrierea dezvoltarea determinate de patrimoniul cultural local,
oportunităților de întreprinderii naţional, european şi mondial 2 S6
dezvoltare a
întreprinderii -Etica în afaceri. 2 S7
determinate de
patrimoniul cultural
local, național,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (2) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
european și mondial.
7.2.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri Procesul de înființare și funcționare al
7.3.2.Asumarea
2. 7.2.3.Completarea întreprinderii:
7.2.6.Descrierea documetelor necesare responsabilității
privind
Etapele înfiinţării întreprinderii. 2 S8
etapelor înființării înființării unei
întreprinderii. completarea Documente necesare înfiinţării unei 2 S9
întreprinderi, conform întreprinderi.
7.2.7.Prezentarea reglementărilor legale documentelor de
documentelor necesare înființare ale unei Organizarea structurală a întreprinderii:
7.2.4.Realizarea
înființării unei tipurilor de întreprinderi, cu - definire;
întreprinderi. organigrame existente respectarea - tipologia structurilor organizatorice;
7.2.8.Prezentarea la nivelul agenților normelor - tendinţe contemporane în organizarea 2 S10
organizării structurale a economici. legislative structurală a întreprinderii;
întreprinderii. 7.2.5.Aplicarea 7.3.3.Colaborarea - proiectarea şi elaborarea structurii
7.2.9.Descrierea fluxurilor și sistemelor cu memebrii organizatorice; 2 S11
fluxurilor și procesele de organizare echipei de lucru,
- factori de influenţă privind realizarea 2 S12
la nivelul întreprinderii procesuală a în scopul
îndeplinirii structurii organizatorice;
întreprinderii Funcţiunile întreprinderii:
sarcinilor de la
locul de muncă. - funcţiunea de cercetare-dezvoltare;
7.3.4.Manifesta- - funcţiunea de producţie; 2 S13
rea - funcţiunea de marketing; 2 S14
responsabilității - funcţiunea comercializare; 2 S15
privind - funcţiunea financiar-contabilă; 2 S16
respectarea - funcţiunea de personal. 2 S17
normelor PSI și Recapitulare 2 S18
de protecție a
SEMESTRUL II
mediului în
activitatea
desfășurată. Sistemul informaţional la nivelul
7.3.5.Asumarea, întreprinderii
în cadrul echipei - definire;
de la locul de - componentele sistemului informaţional; 2 S19
muncă, a -fluxurile şi circuitele informaţionale la
responsabilității nivelul întreprinderii; 2 S20
pentru sarcina de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (2) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
3. 7.2.20.Descrierea 7.2.6.Identificarea lucru primită. Managementul resurselor umane:
resurselor umane ale categoriilor de personal 7.3.6.Manifestă
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea atitudine - selecţia personalului; 2 S21
de personal, selecția și drepturilor și proactivă privind
recrutarea, drepturile, obligațiilor însușirea
- salarizarea personalului; 2 S22
obligațiile, conflictele personalului în cadrul drepturilor și
sociale, motivarea și unui loc de muncă. obligațiilor
evaluarea 7.2.8.Stabilirea angajaților. - categorii de personal; 2 S23
personalului). traseului profesional 7.3.7.Adoptarea
7.2.22.Descrierea utilizând elementele unei atitudini - drepturi şi obligaţii ale personalului; 2 S24
managementului specifice pozitive în
carierei. managementului prezentarea - motivarea şi evaluarea personalului; 2 S25
carierei. traseului
7.2.9.Aplicarea profesional. - managementului carierei. 2 S26
deprinderilor de
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
carierei.

Procesul de planificare și evaluare în


4. 7.2.22.Descrierea 7.2.20.Planificarea și întreprindere:
procesului de evaluarea activității în 7.3.8.Implicarea -Procesul de planificare a activităţii; 2 S27
planificare și evaluare a funție de resursele activă în
activității. materiale, activitatea de -Procesul de evaluare a activităţii; 2 S28
7.2.23.Caracterizarea informaționale, planificare și
elementelor specifice financiare și umane. evaluare -Elemente specifice statisticii în activitatea 2 S29
statisiticii în activitatea 7.2.22.Calcularea 7.3.9.Emiterea economică: mărimile medii, indicii statistici
economică: mărimile mărimilor medii, a unor ipoteze
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor
şi reprezentările grafice;
privind datele și
și reprezentările grafice statistici și indicatorii
reprezentarea grafică. -Planul de afaceri – instrument al dezvoltării 2 S30
statistici.
7.2.22.Interpretarea strategice.
datelor și indicatorilor
statistici.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (2) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
5. Identitatea vizuală a întreprinderii:
7.2.24.Descrierea 7.2.23.Identificarea 7.3.20.Argumen -Elemente specifice identității vizuale: antet, 2 S31
modalităților de elementelor specifice tarea într-un siglă, slogan, misiune, viziune etc;
promovare a identității promovării identității mod -Modalități de promovare a identităţii 2 S32
vizuale la nivel de vizuale a unei independent și vizuale la nivel de întreprindere.
întreprindere. întreprinderi.
rațional, a
elementelor de
identitate
6. vizuală. Recapitulare finală 2 S33

TOTAL 66

S-ar putea să vă placă și