Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Anul universitar 2017-2018


Denumirea disciplinei Codul
PROCEDURI DE INSOLVENTA -----
disciplinei
Anul de studiu Master Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 7
Total ore din planul de învăţământ 36 Total ore studiu individual 108 Total ore pe semestru 144
Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare
semestru

Facultatea FACULTATEA DE DREPT Numărul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
Departamentul DREPT PRIVAT
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de ŞTIINŢE JURIDICE 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
DREPT Total C** S L P
universitare de licenţă
Direcţia de studii 36 24 12
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
Discipline (condiţionate)
anterioare
Drept comercial. Intreprinderea, Drept comercial. Obligaţiile, Drept
Recomandate
civil. Persoanele

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 14 8. Pregătire prezentări orale


2. Studiu dupa manual, suport de curs 28 9. Pregatire examinare finală 28
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Consultaţii
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire
12. Documentare pe INTERNET
SEMINAR şi/sau LABORATOR 7 3
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7 13. Alte activităţi …
7. Pregatire lucrări de control 14. Alte activităţi …
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 108
1. Competenţe instrumentale
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Cunoştinţe generale de bază
 Comunicare scrisă şi orală în limba română
 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe
 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric
 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii
2. Competenţe interpersonale
 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 Abilităţi interpersonale
 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate
 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
Competente  Abilitatea de a lucra într-un context internaţional
generale  Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale
3. Competenţe sistemice
 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite
 Abilităţi de cercetare
 Capacitatea de a învăţa
 Capacitatea de adaptare la noi situaţii
 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei
 Capacitatea de a interpreta legile
 Abilitatea de a lucra independent
 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula
 Preocuparea pentru obţinerea calităţii
 Voinţa de a reuşi
 Cunoaşterea jurisprudenţei
 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale.
1. Cunoaştere şi înţelegere
 Receptarea dreptului insolvenţei ca ramură distinctă de drept
 Cunoaşterea semnificaţiei existenţei stării de insolvenţă
 Cunoaşterea raporturilor juridice derivând din starea de insolvenţă
2. Explicare si interpretare
Competente  Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului insolvenţei precum: insolvenţa, procedura
specifice simplificată, faliment, reorganizare judiciară, perioadă suspectă, perioadă de observaţie etc.
disciplinei  Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în materia normelor de
dreptul insolvenţei
3. Instrumental – aplicative
 Deprinderea cu mecanismul de stabilire a existenţei stării de insolvenţă
 Deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice vizând deschiderea procedurii
insolvenţei şi a celor ce pot interveni pe parcursul derulării acestei proceduri
4. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi
aplicarea corespunzătoare a noilor acte normative sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale

1. Domeniul şi scopul procedurilor de insolvenţă (1 curs)


(1) Caracteristicile procedurii insolvenţei
(2) Scopul procedurii insolvenţei
(3) Obiectul procedurii insolvenţei
(4) Subiecţii procedurii insolvenţei
(5) Starea de insolvenţă

2. Metodele şi procedurile de prevenţie a insolvenţei (1 curs)


(1) Proceduri şi mecanisme de prevenţie a riscului de insolvenţă în sistemul financiar-
bancar
(2) Asigurarea contra riscului de insolvenţă prin mecanismul garanţiilor
(3) Managementul crizelor financiare in societăţile comerciale
(4) Prevenţia insolvenţei prin mecanisme contractuale şi judiciare
(5) Intervenţia statului in crizele financiare ale întreprinderilor

3. Participanţii la procedura insolvenţei (1 curs)


(1) Conceptul de participant la procedura insolvenţei
(2) Organele procedurii
(3) Debitorul şi administratorul special
(4) Creditorii
(5) Auxiliarii
(6) Poziţia asociaţilor, a acţionarilor sau a membrilor persoanei juridice în cadrul procedurii
insolvenţei

4. Procedura insolvenţei ca proces civil (1 curs)


Tabla de materii
(1) Procedura insolvenţei – noţiune
(2) Participanţii la procedură, părţi în proces
(3) Drepturile debitorului ca participant la procedură
(4) Principiul celerităţii procedurii
(5) Procesul iniţial şi procesele corespunzătoare fiecărei faze a procedurii insolvenţei
(6) Jurisdicţia procedurii de insolvenţă

5. Deschiderea procedurii insolvenţei (1 curs)


(1) Titularii cererii de deschidere a procedurii
(2) Deschiderea procedurii la cererea debitorului
(3) Deschiderea procedurii la cererea creditorilor

6. Efectele deschiderii procedurii (1 curs)


(1) Consecinţele deschiderii procedurii insolvenţei, în general
(2) Efectele patrimoniale ale deschiderii procedurii insolvenţei
(3) Efectele nepatrimoniale ale deschiderii procedurii insolvenţei

7. Perioada de observaţie (1 curs)


(1) Raportul iniţial al administratorului judiciar
(2) Inventarul şi conservarea bunurilor debitorului
(3) Stabilirea masei credale
(4) Situaţia întreprinderii debitorului în perioada de observaţie
(5) Situaţia partenerilor contractuali ai debitorului în perioada de observaţie
(6) Situaţia creditorilor în perioada de observaţie
(7) Situaţia salariaţilor debitorului în perioada de observaţie
8. Reorganizarea judiciară (1 curs)
(1) Persoane îndrituite să propună un plan
(2) Conţinutul minim al planului
(3) Procedura confirmării planului
(4) Perioada reorganizării judiciare

9. Falimentul (1 curs)
(1) Procedura simplificată de faliment
(2) Falimentul în procedura generală
(3) Reconfigurarea masei credale şi inventarul
(4) Lichidarea
(5) Distribuirea sumelor rezultate din lichidare

10. Debitori solidari, fidejusori, asociaţi cu răspundere nelimitată şi închiderea procedurii


(1 curs)
(1) Situaţia garanţilor personali
(2) Situaţia asociaţilor cu răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii insolvente
(3) Situaţiile în care poate fi pronunţată închiderea procedurii
(4) Contestarea hotărârii de închidere a procedurii insolvenţei
(5) Efectele închiderii procedurii insolvenţei

11. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului persoană juridică (1 curs)


(1) Tipologia acţiunii în răspundere şi legitimarea procesuală activă
(2) Persoanele responsabile
(3) Natura juridică a răspunderii
(4) Premisele, condiţiile şi întinderea răspunderii
(5) Răspunderea penală

12. Insolvenţa transfrontalieră (1 curs)


(1) Insolvenţa transfrontalieră în dreptul internaţional privat
(2) Principii ale Legii Model UNCITRAL şi ale Regulamentului nr. 1346/2000/CE
(3) 14.3 Insolvenţa transfrontalieră a instituţiilor financiare în dreptul comunitar european
(4) 14.4 Reglementarea insolvenţei transfrontaliere în Legea nr. 637/2002
(5) 14.5 Reglementarea insolvenţei transfrontaliere a instituţiilor de credit, a societăţilor de
asigurare şi a entităţilor reglementate ale pieţei de capital

Bibliografia
1. Legislaţia insolvenţei, ediţie coordonată de Gh. Piperea, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2016
2. Gh. Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008
3. Gh. Piperea, Legea concordatului, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010
4. I. Turcu, Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5, Ed. C.
H. Beck, Bucureşti, 2015
5. Stanciu D. Cărpenaru,Tratat de drept comercial român. Ediţia a V-a actualizată, Ed.
Universul Juridic, Bucu, reşti, 2016
6. Stanciu D. Cărpenaru, M. A. Hotca, V. Nemeş, Codul insolventei comentat. Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa M. Of. nr. 466
din 25 iunie 2014, Ediția a 2-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2017
7. Legislaţia insolvenţei, ediţie coordonată de Gh. Piperea, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2016
8. Legislaţia întreprinderilor, Îndrumar practic, ediţie îngrijita de Andreea-Teodora
Stanescu, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
Lista materialelor
didactice necesare Reglementările indicate în cadrul cursului şi seminarului
Articolele din revistele de specialitate juridică indiciate în cadrul cursului şi seminarului

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}

90%
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control


- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc
- alte activităţi (precizaţi) - participarea activă la seminar 10%

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

- lucrare scrisă – teste grila / speţe

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
- obţinerea a minim 5 puncte din însumarea punctajului - obţinerea a 10 puncte din însumarea punctajului obţinut ca
obţinut ca urmare a activităţii de seminar şi a examinării urmare a testării periodice prin lucrări, a activităţii de
finale, în condiţiile absenţei unor erori grave seminar şi a examinării finale

Data completării: .............................2017 Semnătura titularului:

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea _________________

S-ar putea să vă placă și