Sunteți pe pagina 1din 7
Sz as Institutul de Respiram —— Pneumoftiziologie impreuna Marius Nasta Acord —cadru de prestari servicii nr.15467/31.07.2019 Intemetut 98/2016 privind achizitile publice, s-a incheiat arezentul acord cadru de prestiride-servcil intr: INSTITUTUL DE. PNEUMOFTIZIOLOGIE. MARIUS NASTA, cu sediul in Bucuresti, Sos. Villor, nr, 90, sector 5, cod fiscal 4316180, cod IBAN: ROOSTREZ7OS0IA8 | SO3XXXX, deschis la Trezorcria sector 5, tel./fax: 021/335.74.44, reprezentat legal prin Manager Dr. Mahler Boca Beatrice, denumit in continuare ~ PROMITENT ACHIZITOR, si S.C. EURO DAVAS INVEST S.R.L. (lider asociere), cu sediul in Bucuresti, Str. Muresana, nr. 2, bl 43B. sc. 1, etaj 11. Camera tehnica, sector 3, Fax: 0215698731, mobil 0766211715 inregistrata la Registrul Comertalui sub nr. J40/5764/2007, cod unic de integistrare 21409343 aviind contul curent IBAN nr. RORETREZ7035069%XX0 19958 deschis la trezeoreria statului_reprezentata prin David Madalin ‘Teodor, in calitate de administrator parte denumita in continuare PROMITENT PRESTATOR. ai S.C. LIBRO EVENTS S.R.L (asociat), ou sediul in comuna Cernica, sat Caldarary, Str. Oxigenului, ne 8, jud, llfov, Fax: 0212520106, telefon 0374969616 inregistrati la Registrul Comerului sub nr. 123/2030/2013, cod unie de inregistrare 26301716, reprezentata prin Neagu Mihaela Elena, in calitate de administrator parte denumita in continuare PROMITENT PRESTATOR. AU convenit si Thcheie prezentul Acord Cadru de PRESTARE servicii de catering ca urmate a aplicaril procedurii proprii desfasurata de catre autoritatea contractanta conform Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulteriore si a procedurii operationale PO-A-ACH-2 n#.3387/19.02.2019, eu respectarew urmftoarelor clauze: 2. Obligati ale promitentulul - prestator 2.1 — Promitentul - prestator se obliga, 22 in hats contractelor subsecvente Inchelate cu promitentul-achisitor, s2 pretext servile in condltile convenite In prezentul acord cada 2.2 Promitentul - prestator se obliga ca servcila prestate sa respecte calitatea prevazuti in propuneres tehnica, anex3 1 Ja prezentul arord-eatir, 2.3— Promitentul- prestator se obliga sa nu transfere total sau partial obligatile asumate prin prezentul acord-cadri, 24+ Promitemtul = prestator se obliga sa mentin’ pretul pe care Ia precizat in Oferta Financlara pe toata dursta de volabiftate 4 pretentulul aeord esd: 2.5, ~ Pramitentul ~ prestator rispunde pentru nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul acord-cadru st pentru acoperirea prejudicitor caurate Promitentulul Achizitor. a j= institutul de Respiram 221) Pneumoftiziolagie mpreuna => == Marius Nasta 3. Obligate ale promitentubul —achaitor 5.1 ~ Promitentu-achisitor se obliga, co in bare contractelor subsecvente atribuite promitentulul-prestator,s3 recepponere ‘service peesate In condliive caavenite in presenti aeard-eadgru , entorm art. 2 122 ~ Promitentub-achisitor ae obligajin bea na Tncheta un contract ca un alt operator economic avid uorlayi abject cw col al acondui-cadra de fath pe perionda dcrulinh predentuli word cau Asifel, aMtontaea Sontractanth are pusibsliaten de ‘Seganira o nou procedurt de tinbwire in vederea Inchcterl nal ncondecadru avin aceagl object ca yi acondalscadru aft [n sdrulate, ct condigia ca Incheieres contractor subsecvente nowsi acord-cadru ad nu se realizese fn perioada de valabibiste [rezentulat noord-cadru (sheen de modiltaten de incetare), s+ mamas dr finalearen aceatusa don rd, APretul weiter 41 Protul undar at seeviesior se-regazante in anera prezentulul acord code, |S. Cantitatea previsionata 5.1 Cantinatea previsionata de servic ce vor ft prestate in eaza contracteler subyecventn este in functie che mecesittite ‘pital si fonduvle existonte Duata st decumentete acordutul-codna 6.1 ~Durata presentulul acord-cadru este de 12 lun, caleuata incepind de ta data serindel acord- cadru, pana la dats de 30.07.2000, 62. Frenentul acord-caduinceteand si producd éfecte la data de 30.07.2020. 6.3, Cocumentele arardulut cadnu sunt : Caietul de sarcini, Propunerea tehnica, Propumeres financiara. 7. Ajustarea pretulul 7 use ajistensa 2B Neindepliiren cupabia » obligate 481 Prenental acord car inceteatd de arept 2) prin ajungerealatermen: | prin acon de voit al prior, exprimatprintrn at aditional la scr cade ©) prin atingeres unui prag nentru care prevederile legate impun bfigatl de apBcare w unor procedurl terte i rapart cu anumiae prapor valence precicate in lopstape; ‘) In canal imposlttat fortune de executare a obsectuulscordul cade: ©} promitental achisttr nl rezorea droptul de a denunts unilateral presentul acord cateu, print-0 nobticare sera, tara nici compernatie, in xagul ln care @ inches acar dul cadru/centracte wsecvente de cate Minaterul Sanatati, Iv estate de unitate centratinata de achinitil in acest caz, promitertul prestator are deeptul de a pretinde numai plata corespunsatoare: Pentru partes tin acord cadru/contract subnacventindephinita pana la data denuntart unaterae 2 prezentulitacord cadru. 7) procter achisitor ini recerva dept de « deouna unilateral prezentul acord cadre Wo staat in care-acesta nu ar Webuit sa fhe atribult Premitent Prestator reipectiv, avand Mm vedere 0 incalcare grava a obligatilior care retutta de legistatia european relewsnta ¥i care a lost constatata printr o decine a Curti de justitie a Uniunii Europene, 1 Acordulcaéry este resliat deli drept, Hira punere in intarciere si fir snterventia instante jusecata in eazul in care una din pry) nu ipl indepiineste obgapibe contractuaie sau site indeplineste necorespunaitor. ‘3. MODIFICARI CONTRACTUALE, CLANZE DE REVIZUIRE 9. Plimie au sreptul, pe durata perteadet de valubittate 3 ocordului cade, de a convent modificares sifsau completarea clawelor acestua, #8 organuarea une nol procedur de atribuire, cu stordul PErtior, Hird »alecta cavacesel feneral contractual, in Umitele disporitilor prevazute de art_ 221-222 din Lege nr Y8/20%6, coroborate cu prevederiie tetertaare ls modificir contractunie din HG rv. 398/206 lort 168.1 155) ira institutul de Respirarn Pneumeftiziologie impreuna S=-— Marius Nasta 9.2, Madificiale comtractuale mu trebuie +3 alectere, in nici un car yi in nici un fel, rerultatel proceduri de atribuire, prin anularea cau deminuares avantajulul competitiv pe bara clnuia prestatoru’ » fost deciarat eastigetor in cadrut proceduri de atribaire 9.3, Portea care propune maditeatea conmmactuale are obigatia de a trance celeaie Prt propuneres de madiicare contractaataturespectarta clautelor prevazuteta ar. 11 Communic, 4, Moditicares cantractuala pein revcuie poate interven! dear cu seopel atingesi obiectull contractual, care const servicitle pe care prestotorul se obliga + le pretere In confor mitate cu prevederile din prerentul acond codre, Cu disporitilar legates contorm erintelar don Caietu de Sercin’ 10, PREVENIREA $1 GESTIONAREA MESCURILOR STABILITE IN CADRUL OOCUMENTATIE OF ATRIBUIRE 10.1 Prestatorul va gestiona urmitoarele riscurl: rise provenit din calitates serviciilor/produselor; ristul ide 2 pu presta sau furniza servicile respectiv produsele la timp; riscurl aferente conditilor de incetare & contractulul; riseuri din activitatea financiar’. 40.2. Prestatorul va lua toate masuiile nécesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea: compromite executarea obiectivé yi impartial a contractului. Conffictele de interese, astfel cum sunt -acestea definite In lege iin contract, pot apirea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitdqilor, legSturiior de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte legSturi on interese comune. Orice conflict de interest apirut Tn timput executéeii contractulul de servicii trebule notifieat in seris Autoritatii contractante, fara intarziere. 103. Autotitates contractanta igi rezend dreptul de a verifica dacd masurile Iuate sunt corespunzitoare si poate sollcita msuri suplimentare dac3 este necesar. Prestatorul se va asigura c8 personalul siu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea 3i salariatii din teritoriu, nu se aflé intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fira a aduce atingere obiectivului contractului, prestatorul va nfocul orice membru al personalulul su salariat ori contractat, inclusiv conducerea oni salariayi din teritoriu, care se regiseste Intr-o astfel de situatie, 40.4 Prestatorul se va abtine de la a stabill orice contact care ar putea s3-| compromita independents ori pe cea a personalulul su, salariat sau contractat, incluslv conducerea 4i salariagi din teritoriu, Ciné prestatorul nu-si menting independenta, Autoritatea contractanta, firl afectares dreptulul acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce ia fost courat ca urmare w situatiel de conflict de interese, va putea decide Incetarea de drept si cu efect imediat a contractulul. Institutul de Pneumoftiziologie SS Marius Naste Respiram impreuna 21. Comeniedei 1111 Orlee comunieare intre prt, reforitoare [aindeplinirea presentifil acord-cadru, tnebuie sa fle transmisa ie sera. 11.2 Orlee document serts trebase lnrepsstrat att in momentul trancmiter cat sikh momentul priir. 14.3 Comunicielle intre prt ue pot face ti prin telefon, telegrams, telex, fax sou Conall cu condipa confirm in seri. primini comunicdei Pargile aulintetes sa Whats i prezemtt atord tidy, in dous exémplare, cate une penteu ieeare pare. ACHIZITOR PRESTATOR INSTITUTUL DE PREUMOFTIZIOLOGIE Asociere S.C, EURO DAVAS INVEST S.R.L MARIUS NASTA S.C. LIBRO EVENTS SLL MANAGER, DR. MAHLER DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, BC, JARCA COSTEL ‘ Tt zs / di VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, mo 4 an Norge ae Pade \ tu tH VIZAT.CONSILIER JURIDIC, comcraite AF Obdewe creer hy SEF CU DELEGATIRHIROU ACHIZITH PUBLICE 81 CONTRACTARE, CANTEMIR DENISA BIROU ACHIZITH PUBLICE SI CONTRACTARE, INCROSNATU THEODOR 00m woncz | ose ee poor | oc aoacal coneor | onsen om powmt | owes, aor | curse | waz ores bone | one! wnet rupes | nupes res apes | auowsevant | yuaaseaqes |. poe | - pion pose | eee | eemues | smauer | new | ey wea | 1 ewes | owmwyen | mune, | uTUrTEA, BTOTLO'TE MIP LOST “su PUpED-mnpucay e eyauoduo? aLeY TWX3NY MSeN SoeeEW SS SS BUNS a1bojoiznjownesudg => ap mannsuy =—_— urmBwdsey i Hiijii ae Lit tili sGojoizijounsud ye. HOGOHL ULWNSOWONT “SVIOVELNOD IS HOV THe ILLCATHOV OUTS J esa evan “AMVIOVALNOD 18 FIVE TLUZIHOY OMT ALLWOTTAG 12 das sol RKO HP NYS) by AOU HAN TISNOD.LVZIA » te une...) Wak ? Saas waka TOHLNOD LVZIA / “ / ‘ WELSO9 VOUVE "Da HL INWNLA BOLUM al ‘IHN wa "MAD YNYIN “PWS SINAAM OWBTT I'S. VASVS SORIVIN “TUS LSHANI SVAVC OWA D'S 4aPery sinowotcelasiliia gd WALALLESNI MOLV ISAM MOLIZINOV ~0 ] cd wees oie | _! qws01 | eT NAMI an [ocasnt | win | ar Sen sopen =— S— Bunsidun a6ojozywowneug BS lueuidsey ep ininqwesul