Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

5 (20), 2006 _)HJ=


! Medica

ACTUALITÃÞI ÎN DIAGNOSTICUL, TRATAMENTUL


ªI PRONOSTICUL COLECISTITEI ACUTE CALCULOASE
ACTUALITY OF DIAGNOSIS, TREATMENT
AND PROGNOSIS OF ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS

Rezumat Summary
Actualitatea problemei tratamentului
Mohamed Hussein Al-Haduri1 The actuality of surgical treatment
chirurgical în complicaþiile inflamatorii Catedra Chirurgie Nr. 2, of the inflammatory and mechani-
ºi mecanice ale colecistitei acute USMF«Nicolae Testemiþanu» cal complications of acute calcu-
calculoase este condiþionatã de lous cholecystitis is determined in
numãrul mare de pacienþi cu aceastã a great number of patients with this
1
-doctorand
patologie. Diagnosticarea cât mai pathology. The precocious diagnos-
precoce a colecistitei acute litiazice tics directed us to choose an ac-
ne îndreaptã cãtre alegerea tacticii active de tratament, care reduce tive tactics of treatment, which reduce the dangerous complications.
riscurile posibile ale complicaþiilor. Tactica activã de tratament prin Active surgical laparoscopic treatment gives us the best results in
metoda celioscopicã ne oferã cele mai bune rezultate în perioada the post operation period.
postoperatorie.

Introducere În 80% dintre cazuri calculii conþin prevalent colesterol, în


Litiaza biliarã (LB) a fost ºi este o afecþiune larg rãspânditã 10% cazuri predominã pigmenþii biliari, în celelalte cazuri ei
în întreaga lume. Este stabilit cã 20% din populaþia globului sunt micºti ºi cel mai rar cu predominarea carbonatului de calciu.
pãmântesc este deþinãtoare de calculi biliari, iar fiecare al doilea [2]
dintre aceºtia suportã intervenþii chirurgicale pentru colecistita Dupã dimensiunile lor, calculii se împart în urmãtoarele
calculoasã cronicã sau acutã. Incidenþa LB creºte odatã cu vârsta, categorii:
iar în ultimul timp este dependentã ºi de sporirea gradului de _pânã la 3 mm în diametru ºi atunci vorbim de microlitiazã.
civilizaþie ºi a nivelului de trai. Cel mai des LB este întâlnitã la Aceºti calculi pot parcurge ductul cistic ºi sfincterul
sexul feminin. În studiul ºtiiþifico-practic pentru 720 pacienþi, Oddian (uneori chiar fãrã colici);
efectuat în SCR R. Moldova ºi în Spitalul Althawra în R. Yemen _calculi mici, cu diametrul de 3-5 mm, care pot parcurge
se remarcã o uºoarã descreºtere a colecistitei acute litiazice în liber cisticul, la papilã se pot inclava ºi pot provoca colici;
ultimii 8 ani (1998-13,8%, 1999-13,2%, 2000-14,3%, 2001-
_ calculi mijlocii, cu diametrul de 5-20 mm, care se pot
14,1%, 2002-13,8%, 2003-13,8%, 2004-13,2%, 2005-13%),
inclava în infundibulul veziculei biliare, producând
ceia ce se datoreazã multiplelor medicamente ce au apãrut pe
hidropsul vezicular;
piaþã ºi accesibilitatea lor uºoarã. Datoritã metodelor
contemporane de diagnostic ºi de tratament în ultimii 8 ani s-au _calculi mari, cu diametru de peste 20 mm, produc ulceraþii
înregistrat doar 8 cazuri de deces. de decubit ale mucoasei colecistului, favorizând
Colecistita acutã este o inflamaþie acutã a veziculei biliare dezvoltarea unei colecistite acute sau a unei fistule
ºi una din cele mai obiºnuite urgenþe abdominale, apãrând ca o biliodigestive. (2)
complicaþie a litiazei biliare în 90% dintre cazuri. Este unanim În stadiile iniþiale, vezicula este congestionatã, edemaþiatã
acceptat cã inflamaþia acutã se dezvoltã înapoia unui obstacol ºi uºor destinsã. În stadiile avansate, vezicula este mult lãrgitã,
al gâtului vezicular, care în 90—95% dintre cazuri rezidã într- sub tensiune, cu vasele subseroase proeminente ºi peritoneul
un calcul inclavat în col sau în cistic. Alte cauze de obstrucþie ar din vecinãtate inflamat, determinând aderenþa cu structurile
putea fi reprezentate de torsiunea sau angulaþia gâtului vezicular, vecine. Cisticul ºi þesuturile din jur apar congestionate ºi
de malformaþii ale cisticului, anomalii vasculare, fibrozã edemaþiate. Peretele veziculei are culoare gri-roºieticã sau verde-
pericisticã, periduodenitã, ulcer duodenal penetrant, adenopatii, cianoticã. Pe alocuri pot sã aparã zone de gangrenã, favorizate
cancere, polipi intrinseci. La formarea calculilor intervin factori de astuparea sinusurilor Rokitansky. Perforaþiile mici sunt
multipli, dar este absolut necesarã existenþa unei „interfeþe” care acoperite de epiploon, cele mari comunicã liber cu cavitatea
sã favorizeze cristalizarea de epiteliu, leucocite, germeni, peritonealã. (6)
paraziþi. Aceste nuclee de cristalizare nu se vor transforma în Particularitãþi de diagnostic
calculi decât dacã se asociazã ºi o insuficienþã evacuatorii Simptomatologia poate fi sistematizatã în funcþie de fazele
veziculare (hiposistolia rezervorului sau obstrucþia sifonului evolutive ale litiazei veziculare:
vezicular). [10] 1. Faza tulburãrilor dispeptice. În aceastã etapã pacientul
)HJ= _Nr. 5 (20), 2006
Medica !
prezintã o serie de suferinþe nesistematizate, cunoscute în ultimul 9-24%. Aceastã complicaþie survine mai frecvent în
timp sub termenul de „non-ulcer dispepsia”. Nimic nu este primele 6-7 zile de la debut. În cazul unei perforaþii
caracteristic în acest moment, genul acesta de simptome fiind colecistice peste 60% dintre bolnavi fac peritonitã
atestat într-o serie întreagã de afecþiuni ale aparatului digestiv: generalizatã.(1)
disconfort digestiv postprandial, balonãri, flatulenþã, senzaþie c) Pneumocolecistul acut - complicaþie mai rarã, caracterizatã
de greaþã, sindrom migrenos, astenie psiho-fizicã, tulburãri de prin prezenþa aerului în colecist, depistat la examenul
tranzit. Din înºiruirea aceasta, reiese în mod cert caracterul colecistografic. Factorii etiologici care contribuie la
polimorf, nesistematizat, deci imprecis al suferinþei. Aceastã apariþia acestei complicaþii sunt obstrucþia canalului cistic,
etapã poate dura ani de zile sau, din contrã, poate lipsi cu calculii ºi prezenþa microorganismelor din colon sau a
desãvârºire. [6] anaerobilor nesporageni. Evoluþia se soldeazã, de obicei,
2. Faza durerilor paroxistice - colica biliarã în mod frecvent cu necrozã ºi perforaþie.
litiaza debuteazã prin colicã biliarã - contracturã tetaniformã a d) alte complicaþii ale colecistitei acute:
musculaturii netede veziculare, generatã de calcul sau de infecþie. _icter mecanic
Durerea este violentã, cu exacerbãri pe fundalul unui platou _colangitã
dureros permanent. Sediul durerii este în hipocondrul drept, cu
iradiere epigastricã ºi posibil în umãrul drept sau în vârful
_pancreatitã acutã
scapulei. Bolnavul este agitat, „frenetic”, nu-ºi gãseºte locul. _piocolecist (cu puroi steril), în special când bolnavul
Greaþa ºi vãrsãturile pot acompania sindromul dureros. [6] a fost tratat cu doze mari de antibiotice;
La inspecþia generalã a bolnavului vom observa urmãtoarele: _supuraþii peri veziculare;
tegumentele sunt de culoare normalã sau galbenã (dacã _abcese în loja hepaticã a veziculei biliare;
colecistita este asociatã cu un icter mecanic sau cu hepatitã). _fistule biliodigestive sau biliobiliare;
Limba este uscatã ºi saburatã. Respiraþia este mai frecventã ca
de obicei; pulsul este accelerat în corespundere cu temperatura
_plastron dur în regiunea hipocondrului drept, ca
corpului. Abdomenul este uºor balonat, partea dreaptã superioarã semn de persistenþã a unei infecþii torpide
nu participã în actul de respiraþie. La palpare, sub rebordul costal cronicizate.
drept, constatãm durere pronunþatã ºi contractarea muºchilor Diagnosticul este înlesnit de examenul de laborator ºi cel
abdominali. Depistãm simptoamele Ortner-Grecov (acutizarea instrumental.
durerilor la percuþia coastelor rebordului costal drept), Murphy Printre datele paraclinice care contribuie la precizarea
(la exercitarea unei presiuni constante asupra peretelui relaxat patologiei colecistului se numãrã: leucocitoza cu deviere spre
în proiecþia colecistului, în timp ce ordonãm bolnavului sã respire stânga, accelerarea VSH, bilirubinemia ºi pigmenþii biliari în
adânc, la sfârºitul inspirului, când vezicula, împinsã de diafragm urinã [5].
prin intermediul ficatului, se apropie de degetele ce comprimã Investigaþiile instrumentale cuprind metode invazive ºi
peretele, apare durerea ºi respiraþia se întrerupe brusc), neinvazive de diagnostic. Dupã E. Mosci, 2001, ele se împart
simptomul – frenicus, Mussi-Gheorghievici (durere la palpare în metode neinvazive ºi invavazive.
locului inserþiei muºchiului sterno-cleido-mastoidian), Metode neinvazive:
Blumberg ºi Mandel-Razdolsky (semne ale iritaþiei peritoniale) 1. Radiografia abdominalã simplã (are drept scop punerea
etc [13] . în evidenþã a anomaliilor radiologice ale conþinutului abdominal
În cazurile când se dezvoltã o colecistitã ocluzivã (obturarea de tipul calcifierilor, a imaginilor aerice anormale prin localizare
d.cystic) cu empiem (5%), putem palpa vezicula biliarã mãritã, ºi numãr, a imaginilor lichidiene în raport cu masele tisulare
care poate fi observatã la o inspecþie a abdomenului, manifestând sau a epanºamentelor peritoneale);
o asimetrie. În aceste cazuri starea bolnavului este gravã, durerile 2. Ecografia (o metodã de screening, este absolut neinvazivã,
poartã un caracter pulsatil, insuportabil, febra este hecticã cu poate fi repetatã în orice moment pentru aprecierea evoluþiei
frisoane. Acest semn nu trebuie confundat cu semnul patologiei);
Courvoisier-Terrier, care este compus din triadã: asimetria 3. Tomografia computerizatã (poate preciza localizãrile
abdomenului prin bombarea colecistului în rebordul costal drept deosebite (vezicã intrahepaticã), grosimea pereþilor, calculii,
pe fundalul unei caºexii ºi al icterului ºi care e prezent în cancerul tumorile, date despre cãile biliare intrahepatice);
de cap al pancreasului sau al papilei Water [8] . 4. Rezonanþa magneticã nuclearã (RMN - permite prelevarea
Faza complicaþiilor - litiaza aflatã în acest stadiu este, din rapidã a imaginilor de exploarare integralã a ficatului ºi a
motive de ordin vital, de resort chirurgical [ 4] . colecistului).
În lipsa unui tratament adecvat ºi la timp efectuat, precum ºi în Metode invazive:
virtutea altor circumstanþe (vârstã înaintatã, patologie gravã asociatã 1. Metode de explorare radiologicã cu substanþã de contrast
din partea altor organe ºi sisteme) poate avea consecinþe grave. (ERSP obþine exploararea atât a arborelui biliar, cât ºi a celui
Se cer menþionate, mai întâi de toate: pancreatic, se identificã litiaza cãii biliare principale, stricturile
a) Gangrena - o complicaþie redutabilã, care survenea în cãilor biliare, stenoze oddiene benigne, leziuni canceroase,
proporþie de 25% înainte de era antibioticelor. Pacienþii permite stabilirea unei tactici diferenþiate în chirugia biliarã);
cu gangrena vezicularã sunt expuºi la perforaþie vezicularã 2. Scintigrafia biliarã;
în proporþie de 10-20%. (7) 3.Coledocoscopie;
b) Perforaþia cu declanºarea peritonitei biliare - complicaþie 4.Ecoendoscopie.
a colecistitelor acute care impune intervenþia chirurgicalã Atitudinea chirurgicalã contemporanã
de urgenþã. Incidenþa perforaþiei colecistului a fost Mãsuri generale se iau imediat ce s-a stabilit diagnosticul
comparatã cu cea a apendicelui, în caz de apendicitã acutã: de colecistitã acutã. Se va sista alimentaþia peroralã. Se
recomandã montarea unei sonde nazogastrice cu aspiraþie
Nr. 5 (20), 2006 _)HJ=
! Medica

permanentã, pentru a reduce eliberarea de colecistokininã care Colecistectomia pe cale deschisã rãmâne a fi alternativa de
stimuleazã secreþia ºi contracþia vezicularã [1]. cauzã în colecistita acutã ºi este rezervatã doar pentru
Deoarece existã date care susþin efectul favorabil al contraindicaþiile laparoscopiei, pentru cazurile de conversie în
opiaceilor în evoluþia colecistitei acute prin blocarea acþiunii situaþia imposibilitãþii ablaþiei celioscopice sau pentru
prorostaglandinelor, se poate administra Meperidinã (Demerol), corectarea unor complicaþii consecutive ale acesteia.
dar nu Morfinã (determinã contracþia sfincterului Odii) [11] . Îndepãrtarea colecistului decurge la adãpostul vizualizãrii
Durerea biliarã este tratatã prin administrarea intravenoasã directe a gesturilor chirurgicale. Procedeul uzeazã de cãile
de Diclofenac [11]. Pentru cazurile uºoare, ca ºi pentru retrogradã, anterogradã sau bipolarã, în funcþie de modalitatea
profilaxia preoperatorie, se preferã Ampicilina (4-5 g/zi) sau de abord al pediculului cistic. Tehnicile anterograde sunt
cefalosporine de generaþia a doua (Cefoxitin 2 g/zi, Cefazolin preferate în condiþiile unui pedicul dificil, reducând riscul lezãrii
2-4 g/zi, Cefamandol 2 g/zi) [13]. axului biliar principal, dar facilitând migrarea unor microcalculi
În cazurile severe se utilizeazã Cefalosporine asociate cu o în coledoc, în general chirurgii preferã calea retrogradã. În
aminoglicozidã ºi cu un medicament antianaerobic condiþiile de azi însã, când calea deschisã este rezervatã practic
(Metronidazol, Clindamicinã 600-900 mg/la 8 ore i.m.) [13]. doar colecistectomiilor dificile ce nu au putut sã se desfãºoare
În cadrul tehnicilor neablative se înscriu: disoluþia chimicã laparoscopic, din ce în ce mai frecvent se apeleazã la varianta
a calculilor, litotriþia extracorporealã, litotriþia ºi litoextracþia anterogradã a ablaþiei veziculare. Incidentele, accidentele ºi
percutanã (radiotopicã). Metodele conservatoare enumerate mai complicaþiile sunt superpozabile cu cele ale actului chirurgical
sus prezintã riscuri suficiente ºi, în plus, permit recidiva litiazicã întreprins laparoscopic [12].
în cel puþin 30% dintre cazuri, la cca. 2 ani de la încetarea Nu mai puþin important a fost:
tratamentului[3]. _selectarea pacienþilor cu colecistitã acutã litiazicã din lotul
Metoda radicalã în colecistita acutã calculoasã este total de pacienþi;
colecistectomia, care îndepãrteazã organul gazdã al calculilor _analiza comparativã a eficacitãþii metodelor de diagnostic,
ºi al focarului septico-purulent. Recidivele nu mai pot avea loc. cele mai importante fiind ecografia abdominalã ºi
Actualmente existã douã metode chirurgicale care fac posibilã radiografia abdominalã pe gol;
ablaþia colecistului - calea laparoscopicã ºi calea clasicã a
chirurgiei deschise.
_ elaborarea unui algoritm diagnostic standartizat ce ar
Operaþia de urgenþã imediatã se efectueazã în primele 6 ore permite elucidarea aspectelor etiopatogenetice ºi
de la spitalizarea pacientului cu colecistitã acutã destructivã morfologice ale bolnavului cu colecistitã acutã calculoasã
complicatã de peritonitã difuzã sau totalã. Intervalul de 6 ore ºi ne-ar direcþiona spre o tacticã chirurgicalã corectã;
este necesar pentru pregãtirea preoperatorie în peritonite _determinarea indicaþiilor operatorii;
(decompresia nazogastricã, reechilibrarea dereglãrilor _ evaluarea de perspectivã a calitãþii vieþii pacienþilor cu
hidroelectrolitice, stabilizarea hemodinamicii ºi obþinerea colecistitã acutã calculoasã în perioada postoperatorie
diurezei adecvate (minim 50 ml/orã)) [4] . precoce ºi tardivã;
Operaþie de urgenþã amânatã se efectueazã în 24-72 de ore _dintre complicaþiile atestate la pacienþii colecistectomizaþi
de la internare la pacienþii spitalizaþi cu colicã hepaticã ºi putem enumera:
evoluþie în colecistitã acutã sau forme nedestructive ale _ abcesele cavitãþii peritoneale,coledocolitiaza rezidualã,
colecistitei. Li se indicã tratament infuzional, spasmolitice, stenozele cãilor, biliare extrahepatice, papilitele
pungã cu gheaþã pe rebordul costal drept, cu scopul de a jugula stenozante, eventraþiile postoperatorii,
durerea ºi a regresa procesul inflamator. Se supravegheazã în
dinamicã starea abdomenului ºi nivelul leucocitozei. Paralel,
_boala aderenþialã.
pacienþii se examineazã ºi se pregãtesc pentru o eventualã
intervenþie chirugicalã [7] . Concluzii
Operaþia programatã în colecistita acutã se efectueazã nu Efectuarea precoce a colecistectomiei este preferabilã la
mai devreme de 3 sãptãmâni de la debutul bolii. Unui asemenea pacienþii cu colecistitã acutã calculoasã.
tratament se supun bolnavii, la care s-a cupat sindromul algic Tactica chirurgicalã activã în colecistita acutã evitã
ºi nu prezintã careva contraindicaþii cãtre operaþie. Cea mai progresarea ºi rãspândirea procesului inflamator cu dezvoltarea
nefavorabilã este operaþia efectuatã la a 5-a -10-a zi de la debut, focarelor purulente locale sau difuze, evitã deformaþiile grave
impusã de progresarea procesului inflamator în colecist, având anatomice ale spaþiului subhepatic ºi, respectiv, reduce riscul
ca substrat plastronul vezicular, când se comit cele mai grave complicaþiilor grave postoperatorii.
erori, în primul rând, de ordin tehnic: lezarea vaselor mari, a Tratamentul chirurgical întârziat în colecistita acutã poate
cãilor biliare, a organelor vecine. În plastronul vezicular cu cauza acutizarea ºi agravarea patologiilor asociate, care sporesc
greu se diferenþiazã elementele triunghiului Kalott [9] . riscul operator, iar uneori fac insuportabilã intervenþia
Astãzi colecistitele acute au ca indicaþie de primã intenþie chirurgicalã pentru un ºir de bolnavi.
colecistectomia laparoscopicã. Colecistectomia laparoscopicã Tratamentul bolnavilor cu patologie biliarã asociatã se
este atractivã din urmãtoarele motive: durere postoperatorie efectueazã conform algoritmului intervenþiilor chirurgicale, cu
absentã sau minimã, lipsa complicaþiilor de plagã (supuraþii, utilizarea metodelor miniinvazive ºi endoscopice. Efectuarea
eventraþii), spitalizare scurtã 1-3 zile, reluare rapidã a activitãþii consecutivã a intervenþiilor endoscopice e posibilã la toate
(7-14 zile), avantaje estetice ºi valoare economicã remarcabilã etapele de tratament: preoperator, intra- ºi postoperator.
prin reducerea spitalizãrii [5]. Aplicarea tacticii active duce la scãderea duratei de
spitalizare ºi a letalitãþii postoperatorii.
)HJ= _Nr. 5 (20), 2006
Medica !!
Bibliografie
1. Alvares C., Hunt K., Ashley S.W., et all. Emphysematous cholecystitis after ERCP. // Digestive Diseases & Sciences. - 1994.
- Vol. 39, N8. - p. 1719-1723.
2. Angelescu N. Tratat de patologie chirurgicalã. Bucureºti, Ediþia Medicalã 2001.
3. Aregui H.E. ºi colab. - Principles of laparoscopic surgery, Springer Vertag, 1995.
4. Chan A.C., Chung S.C., Wyman A., et all. Selective use of preoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography in
laparoscopic cholecystectomy. Gastrointest. Endosc.- 1996.- Vol.43, N3.-P.212-255.
5. Duca S. – Colecistectomia laparoscopicã, Litografia UMF Cluj-Napoca 1992.
6. Farup P. G., Tjora S. I. Sphincter of Oddi dysfunction. Dinamic cholescintigraphy and endoscopic retrograde cholangio-pancreato-
graphy with papillotomy in diagnosis, ireatment, and follow-up study. // Scand J Gastroenterol. - 1992. - Vol.24, N8. - p. 956-
966
7. Fulhrton G.M., Darling K., Williams J., et. all. Evaluation of the cast of laparoscopic and open cholecystectomy. // Br. J. Surg.
- 1994. - Vol.81. - p. 124-126.
8. Ghidirim Gh., Danch A., Anton V. – Complicated cholelythiasis. Treatment by miniinvaziv surgery, în Al XIX-lea Congres
naþional de chirurgie. Rezumate, Bucureºti 1998, vol. 93.
9. Gillams A., Cheslyn-Curts S., Russel R. C. Ann. R. Can cholangiography be safely abandoned in laparoscopic cholecystec-
tomy. // Coll Surg Engl. - 1992. - Vol.74, N4. - p. 248-51.
10. Hotineanu V., Cazacov V., Musteaþã Gh., Tiron V., Iliade A. Tactica activã în tratamentul chirurgical a colecistitei acute calculoase.
Chiºinãu, 2003.
11. Imamoglu M, Sarihan H, Sari A, Ahmetoglu A: Acute calculous cholecystitis in children: Diagnosis and treatment. J Pediatr
Surg 2002 Jan; 37(1): 36-9.
12. Kilakos K, Vasilas S, Diakaki Ch et al - Laparoscopic cholecistectomy is an encouraging method in the management of
cholelithiasis în cirrhotic patients. Surg. Endosc. 1997, 11:522.
13. Leºco A. – Litiaza biliarã ºi colecistectomia laparoscopicã, Editura ARC, Chiºinãu 2002.

Prezentat la redacþie 24.08.2006

S-ar putea să vă placă și