Sunteți pe pagina 1din 53

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE STAT PENTRU


MOTORINA UTILIZATĂ ÎN AGRICULTURĂ PENTRU
TRIMESTRUL IV ANUL 2014

2014
Cod: DMS – ASAM
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 2 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Cuprins
Abrevieri .................................................................................................................................... 6

1. Scopul şi obiectivele ghidului ................................................................................................ 6

2. Cadrul legislativ ..................................................................................................................... 7

3. Ce trebuie să facă solicitanții înainte de a merge să depună cererea la APIA? ..................9


4. Solicitarea ajutorului de stat..................................................................................................10

5. Termene de depunere ........................................................................................................... 11

6. Sectorul vegetal .................................................................................................................... 11

6.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul vegetal ............................................................ 11

6.2. Condiții de eligibilitate sectorul vegetal ............................................................................ 11

6.3. Consum specific sectorul vegetal ...................................................................................... 13

6.4. Documente care însoțesc cererea sectorul vegetal ............................................................ 14

6.5. Termenul de depunere al cererii de plată...........................................................................16

7. Sectorul zootehnic ................................................................................................................ 17

7.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul zootehnic ........................................................ 17

7.2. Condiții de eligibilitate sectorul zootehnic........................................................................ 17

7.3. Consum specific sectorul zootehnic .................................................................................. 18

7.4. Documente care însoțesc cererea sectorul zootehnic ....................................................... 19

7.5. Termenul de depunere al cererii de plată...........................................................................21

8. Sectorul îmbunătățiri funciare .............................................................................................. 22

8.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul îmbunătățiri funciare ...................................... 22


APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 3 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

8.2. Condiții de eligibilitate sectorul îmbunătățiri funciare ..................................................... 23

8.3. Consum specific sectorul îmbunătățiri funciare ................................................................ 24

8.4. Documente care însoțesc cererea sectorul îmbunătățiri funciare ..................................... 24

8.5. Termenul de depunere al cererii de plată...........................................................................27

9. Contravenții şi sancțiuni ....................................................................................................... 27

10. Observații ........................................................................................................................... 28

Anexe ....................................................................................................................................... 29

Anexa 1 - Cerere de plată pentru rambursare...........................................................................29

Anexa 2 -Situația suprafețelor și a structurii culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat
și/sau producția de ciuperci estimată , aferente trimestrului IV al anului 2014 .......................35

Anexa 3- Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru obținerea


producției primare în agricultură, aferente trimestrului IV al anului 2014…………...………40

Anexa 4- Situația centraliatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic


în trim. IV al anului 2014……………………………..………………………………………41

Anexa 5 – Situația privind calculul efectivului rulat (UVM)/efectivului mediu pentru trim.IV
al anului 2014………….……………………………………………………………………43

Anexa 6 – Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizată pentru irigații în trim.IV


al anului 2014…………………………………………………………………………………44

Anexa 7 – Situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații……………………....46

Anexa 8A – Situația centralizatoare a beneficiarilor și sumelor aferente cantităților de


motorină determinate cu acciză redusă în sectorul vegetal ………………………………… 47

Anexa 8B – Situația centralizatoare a beneficiarilor și sumelor aferente cantităților de


motorină determinate cu acciză redusă în sectorul zootehnic ………………………….........48
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 4 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa 8C – Situația centralizatoare a beneficiarilor și sumelor aferente cantităților de


motorină determinate cu acciză redusă în sectorul îmbunătățiri funciare…………………..49

Anexa 9 - Situația centralizatoare a beneficiarilor și sumelor aferente cantităților de motorină


determinate la plată …………………………………………………………………………50

Anexa 10 - Situația centralizatoare a sumelor aferente cantităților de motorină determinate la


plată…………………………………………………………………………………………53
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 5 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

ABREVIERI:

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


APIA – CJ - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean
ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
ÎI- Întreprindere individuală
ÎF- Întreprindere familială
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PF – Persoană fizică
PFA - Persoană fizică autorizată
PJ – Persoana juridică
RF - Registrul fermierilor
RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor
DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice (judeţeană)

1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GHIDULUI SOLICITANTULUI


Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi
acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor
mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătățiri funciare, pentru
trimestrul IV 2014.
Scopul ghidului este de a informa posibili beneficiari români, cu privire la:
 Schema de ajutor de stat pentru care pot solicita sprijin financiar de la APIA;
 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru
motorina utilizată în agricultură;
 Fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de beneficiari pentru
obţinerea ajutorului de stat solicitat;
 Prezentarea informaţiilor şi a formularelor necesare pe pagina web a APIA
www.apia.org.ro
Obiectivele ghidului:emele de sprijin, ca mecanisme de sus_inere financiara o dat
 Evidenţierea cadrului european şi naţional de acordare a măsurilor de sprijin sub forma
ajutoarelor de stat pentru solicitanţi;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 6 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

 Respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a


problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor şi
angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancţiuni pe care le suportă
beneficiarii în cazul nerespectării acestora.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art.III din Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea
O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli:

„Formele de ajutor de stat prevăzute la art.4 şi 10 din O.G. nr. 14/2010, se achită
beneficiarilor prevăzuţi la art.3 şi 9 din aceeaşi ordonanţă, în conturi distincte pe numele
acestora la Trezoreria Statului.”
2. CADRUL LEGISLATIV
Legislaţie comunitară:
 Directiva Consiliului nr. 2003/96/CE de restructurare a cadrului comunitar de
impozitare a produselor energetice şi a electricităţii pentru motorina utilizată în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 Directiva Consiliului nr. 1995/60/CE privind marcarea fiscală a motorinei şi
kerosenului;
 Liniile directoare privind ajutorul de stat în agricultură şi silvicultură pentru
perioada 2007 – 2013;
 Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005;
 Decizia Comisiei Europene SA 36336, C(2013) 3187/05.06.2013
 Regulament Delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
Legislaţie naţională
 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 7 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

 Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând
cu anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu
anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 138/2004 Legea îmbunătăţirilor funciare,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările
ulterioare.
 Hotărârea Guvernului nr. 1108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru
motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014;
 OMADR nr. 83/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și
control, precum și formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat
reglementată de H.G. nr.1108/2014
 OMADR nr.287/30.01.2015 pentru mofificarea anexelor 1 și 2 la Procedurile specifice
de implementare și control, precum și formularistica necesară aplicării schemei
temporare de ajutor de stat reglementată de HG nr.1108/2014
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 8 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

3. CE TREBUIE SĂ FACĂ SOLICITANȚII ÎNAINTE DE A MERGE SĂ


DEPUNĂ CEREREA LA APIA?
1. Să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al A.P.I.A., şi dacă nu sunt, se
vor înscrie în RUI A.P.I.A., înainte de depunerea cererii de ajutor stat.

2. Să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu


suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz.

3. Să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după
caz.

4. Să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale


Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de
înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de
mătase, după caz.

5. Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar


suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha, după caz.

6. Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în


vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat, după caz.

7. Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice, după caz.

8. Să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat


pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004), respectiv întreprindere ce
constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

9. Persoanele fizice și/sau juridice care au beneficiat de ajutor de stat și care au înscris
sau atestat date nereale pe documentele de decontare, nu mai beneficiază de ajutor de stat pe
o perioadă de 3 (trei) ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvente (art.13 (3) din
Ordonanța 14/2010 cu modificările și completările ulterioare).
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 9 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

10. Să nu fi fost emisă, împotriva beneficiarilor, o decizie de recuperare a unui ajutor de


stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale
în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri
financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu
completările ulterioare.

11. Să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru sectorul solicitat şi să dețină toate


documentele prevăzute.

12. Persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de


Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înainte de depunerea
cererii de plată la APIA.

4. SOLICITAREA AJUTORULUI DE STAT


Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată care se depun la
structurile teritoriale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului
București, astfel:

a) La centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al


municipiului București pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se
solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cererile de plată pentru schemele de
sprijin pe suprafață, sau:

b) La centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al


municipiului București la care au fost depuse cereri pentru finanțare prin rambursare
în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură prin
Hotărârea Guvernului nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind
acordarea unui ajutor de stat pentru motorină în agricultură, cu completările ulterioare.

Cererile de plată, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr.1,


cuprind informații cu privire la suprafețele de teren, inclusiv pe structura de culturi și/sau pe
efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul și/sau
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 10 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

pe lucrările de îmbunătățiri funciare, pe care acesta le-a executat pe perioada de aplicare a


schemei de ajutor de stat.

5. TERMENE DE DEPUNERE

Termenul limită de depunere a cererilor de plată este 27 februarie 2015.

În conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014


şi ale Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită de depunere a unei
cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor
declarații sau a oricăror documente justificative sau co ntracte sau data limită
pentru modificării aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare
legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima
zi lucrătoare care urmează.”

6. SECTORUL VEGETAL
6.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul vegetal:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi


întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările
ulterioare, şi/sau persoane juridice care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul
fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri
agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii
producţiei agricole;
b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008,
cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care sunt înregistrați în
Registrul național al exploatațiilorși care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau
forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 11 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

c) organizaţiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri


funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și
Administrația Națională a îmbunătățirilor funciare, așa cum sunt definite în Legea
îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) organismele/organizațiile de cercetare din domeniul agricol, respectiv universităţile,
institute naționale, staţiuni de cercetare-dezvoltare , indiferent de statutul lor juridic sau de
modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală,
cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer de tehnologie;
Ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru motorina utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 nu se acordă
beneficiarilor care se află în una din situațiile prevăzute la art. 5 alin.(1) din H.G.
nr.1108/2014.

6.2. Condiții de eligibilitate sectorul vegetal:

a) Să fie înscriși în Registrul unic de dentificare (RUI) al Agenției de Plăți și Intervenție


pentru Agricultură (să dețină ID fermier);
b) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu
suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz.
c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv
pentru spaţiile protejate (sere şi solare), după caz.
d) Să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de
înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de alibine/viermi de
mătase, după caz;
e) Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar
suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepția suprafețelor aferente
legumelor cultivate în spații protejate; În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 12 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

f) Să exploateze/ să dețină/ să crească animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase


în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
g) Să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.
h) să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004), respectiv întreprindere ce
constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
i) să nu fi fost emisă, împotriva beneficiarilor, o decizie de recuperare a unui ajutor de stat,
dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale
în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
74/2010, cu completările ulterioare.
j) Persoanele fizice și/sau juridice care au beneficiat de ajutor de stat și care au înscris sau
atestat date nereale pe documentele de decontare, nu mai beneficiază de ajutor de stat pe
o perioadă de 3 (trei) ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvente (art.13 (3)
din Ordonanța 14/2010 cu modificările și completările ulterioare).

6.3. Consum specific sectorul vegetal:


Consumurile specifice din sectorul vegetal pentru trimestrul IV anul 2014 sunt:

Specificare Consum specific


(UM)
Sector vegetal
Cereale 42 litri/ha
Orez 32 litri/ha
Leguminoase boabe 0 litri/ha
Oleaginoase 20 litri/ha
Cartof 50 litri/ha
Sfeclă de zahăr 46 litri/ha
Hamei 47 litri/ha
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 13 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Plante medicinale si aromatice 33 litri/ha


Legume cultivate în camp 49 litri/ha
Legume cultivate în spaţii protejate 25 litri/ha
Pepeni verzi şi galbeni 0 litri/ha
Flori si plante ornamentale 0 litri/ha
Ciuperci 27 litri/tonă
Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare 10 litri/ha
Plante de nutreţ + însilozare 43 litri/ha
Livezi 43 litri/ha
Căpşun, alţi arbuşti fructiferi 22 litri/ha
Viţa de vie 42 litri/ha
Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente 25 litri/ha
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, altele 13 litri/ha
Plante energetice nonalimentare 33 litri/ha
Ogoare (arături de toamnă pentru primăvară) 25 litri/ha

6.4. Documentele care însoțesc cererea – sectorul vegetal:


Pentru Sectorul Vegetal cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:
- copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;

- adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în


exploatare, inclusiv pentru spații protejate;

- situația suprafețelor și a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau
producția de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al anului 2014, al cărei model
este prevăzut în anexa nr.2;

- documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

- situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru obținerea producției


primare în agricultură, aferente trimestrului IV al anului 2014, întocmită conform
modelului prevăzut în anexa nr.3;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 14 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe


numele solicitanților;

- dovada cont trezorerie.

În funcţie de forma de organizare, documentele necesare sunt:


a) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
constituite în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, vor
depune, copia următoarele documente, după caz:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.
b) persoanele juridice vor depune, copia următoarele documente:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant
legal/ împuternicit ;
- documentul de înregistrare specific fiecărei forme de organizare în parte, respectiv
b1) Societăţile comerciale:
- certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
b2) Societatile agricole:
- dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole.
b3) Asociatiile şi fundatiile:
- dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor.
b4) Cooperativele agricole:
-certificatul de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
c) Formele asociative de administrare/de exploatare/de proprietate în comun a păşunilor şi
fâneţelor precum composesorate, obşti de moşneni în devãlmãşie, obşti răzeşeşti nedivizate,
obşti de cumpãrare, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri, vor
depune, următoarele documente:
- copie de pe actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- copie de pe statut;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 15 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- declaraţia pe propria răspundere a membrilor asociaţiei, composesoratelor, obştilor de


moşneni în devãlmãşie, obştilor răzeşeşti nedivizate, obştilor de cumpãrare, cooperativelor prin
care îl recunosc pe reprezentantul lor legal, îşi declară suprafeţele şi afirmă că nu depun
individual cereri de pentru motorină cu acciză redusă pentru suprafeţele din cadrul formei
asociative solicitate de asociaţie.
d) pentru organismele/organizațiile de cercetare, respective universități, institute
naționale, stațiuni de cercetare-dezvoltare, din domeniul agricol, indifferent de statutul lor
juridic, actul de identitate (CI/BI) al reprezentantului legal/împuternicit, precum și actul
normativ/documentul legal de constituire/înființare.
Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma ”CONFORM CU
ORIGINALUL”, vor semnate, ștampilate de către reprezentantul Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură împuternicit cu verificarea și avizarea solicitării.

ATENȚIE! Funcționarul centrului județean APIA va menționa pe factură măsura


ajutorului de stat pentru care depune factura.

6.5.. Termenul de depunere a cererii de plată

Termenul limită de depunere a cererilor de plată este 27 februarie 2015.


Bonurile fiscale sunt considerate facturi simplificate (conform art.46 din H.G. nr. 84/2013
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004) şi pot fi utilizate pentru decontarea
accizei la motorină dacă îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:
 nu depăşesc valoarea de 100 euro (cu TVA inclus);
 pe acestea este imprimat, cu ajutorul casei de marcat, codul fiscal al
beneficiarului.

Beneficiarii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură care se află sub
angajament de agro-mediu (pachetul1.2, pachetul 3.1, pachetul 3.2) nu pot beneficia de acciza
redusă la motorină pentru suprafeţele alflate sub acest pachet (deoarece nu sunt permise
lucrările cu utilaje mecanizate).
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 16 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

7. SECTORUL ZOOTEHNIC
7.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul zootehnic:
a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008,
cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau
organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al
exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere
conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
b) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi
staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de
modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală,
cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer de tehnologie;
Ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru motorina utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 nu se acordă
beneficiarilor care se află în una din situațiile prevăzute la art. 5 alin.(1) din H.G.
nr.1108/2014.

7.2. Condiții de eligibilitate sectorul zootehnic:

a) să fie înscriși în Registrul unic de dentificare (RUI) al Agenției de Plăți și Intervenție


pentru Agricultură (să dețină ID fermier);
b) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu
suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz.
c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv
pentru spaţiile protejate (sere şi solare), după caz.
d) Să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de
înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de alibine/viermi de
mătase, după caz;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 17 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

e) Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar


suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepția suprafețelor aferente
legumelor cultivate în spații protejate; În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
f) Să exploateze/ să dețină/ să crească animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase
în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
g) Să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.
h) să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004), respectiv
întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau
lichidare;
i) să nu fi fost emisă, împotriva beneficiarilor, o decizie de recuperare a unui ajutor de stat,
dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale
în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
74/2010, cu completările ulterioare.
j) Persoanele fizice și/sau juridice care au beneficiat de ajutor de stat și care au înscris sau
atestat date nereale pe documentele de decontare, nu mai beneficiază de ajutor de stat pe
o perioadă de 3 (trei) ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvente (art.13 (3)
din Ordonanța 14/2010 cu modificările și completările ulterioare).

7.3. Consum specific sectorul zootehnic


Consumurile specifice din sectorul zootehnic pentru trimestrul IV anul 2014 sunt:

Specificare Consum specific


(UM)
Păsări 13 litri/UVM
Porc 3 litri/ UVM
Bovine 19 litri/ UVM
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 18 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Ovine, caprine 2 litri/ UVM


Albine şi viermi de mătase 6 litri/ familie/cutie

7.4. Documentele care însoțesc cererea de plată - sectorul zootehnic


Pentru Sectorul Zootehnic cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:
- copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;

- copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru


porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase;

- situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic,


aferente trimestrului IV al anului 2014, întocmită conform modelului prevăzut în
anexa nr.4;

- copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe


numele solicitanților;

- situația privind calculul efectivului rulat/realizat mediu trimestrial, întocmită de


beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr.5;

- dovada cont trezorerie.

În funcţie de forma de organizare, documentele necesare sunt:


a) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
constituite în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, vor
depune, copia următoarele documente, după caz:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.
b) persoanele juridice vor depune, copia următoarele documente:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant
legal/ împuternicit ;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 19 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- documentul de înregistrare specific fiecărei forme de organizare în parte, respectiv


b1) Societăţile comerciale:
- certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
b2) Societatile agricole:
- dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole.
b3) Asociatiile şi fundatiile:
- dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor.
b4) Cooperativele agricole:
-certificatul de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
c) Formele asociative de administrare/de exploatare/de proprietate în comun a păşunilor şi
fâneţelor precum composesorate, obşti de moşneni în devãlmãşie, obşti răzeşeşti nedivizate,
obşti de cumpãrare, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri, vor
depune, următoarele documente:
- copie de pe actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- copie de pe statut;
- declaraţia pe propria răspundere a membrilor asociaţiei, composesoratelor, obştilor de
moşneni în devãlmãşie, obştilor răzeşeşti nedivizate, obştilor de cumpãrare, cooperativelor prin
care îl recunosc pe reprezentantul lor legal, îşi declară suprafeţele şi afirmă că nu depun
individual cereri de pentru motorină cu acciză redusă pentru suprafeţele din cadrul formei
asociative solicitate de asociaţie.
d) pentru organismele/organizațiile de cercetare, respective universități, institute
naționale, stațiuni de cercetare-dezvoltare, din domeniul agricol, indifferent de statutul lor
juridic, actul de identitate (CI/BI) al reprezentantului legal/împuternicit, precum și actul
normativ/documentul legal de constituire/înființare.
Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma ”CONFORM CU
ORIGINALUL”, vor semnate, ștampilate de către reprezentantul Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură împuternicit cu verificarea și avizarea solicitării.

ATENȚIE! Funcționarul centrului județean APIA va menționa pe factură măsura


ajutorului de stat pentru care depune factura.
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 20 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

7.5. Termenul de depunere a cererii de plată

Termenul limită de depunere a cererilor de plată este 27 februarie 2015.

Atenţie!
În sectorul zootehnic se folosește efectivul mediu trimestrial realizat .
Bonurile fiscale sunt considerate facturi simplificate (conform art.46 din H.G. nr.
84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004) şi pot fi
utilizate pentru decontarea accizei la motorină dacă îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:
 nu depăşesc valoarea de 100 euro (cu TVA inclus);
 pe acestea este imprimat, cu ajutorul casei de marcat, codul fiscal al
beneficiarului.

Calculul efectivului mediu trimestrial realizat se face după formula:

Zile Efectivul
Efectiv la Efectiv Efectiv la
Total animale mediu
începutul Total intrări iniţial plus sfârşitul
ieşiri furajate trimestrial
perioadei (cap.) intrări perioadei
(cap.) trimestrial
(cap.) (cap.) (cap.)
(zaf)

zaf trimestrial = a + b – c

a=efectivul de animale de la începutul trimestrului x nr. zile trimestru


b= total intrări în trimsetru - capete x1/2 din nr. zile din trimestru
c= total ieşiri în trimestru - capete x1/2 din nr. zile din trimestru

zaf trimestrial
Efectivul mediu trimestrial = -------------------------
nr. zile trimestru
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 21 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Efectivul la începutul perioadei se va considera efectivul la începutul trimestrului IV anul


2014.
Total intrări şi total ieşiri reprezintă intrările, respectiv ieşirile din perioada menţionată.
Pentru păsări şi porci, se va lua în calcul efectivul rulat în perioada respectivă, după formula:

Stoc la începutul perioadei (trimestrului) + intrări în perioadă (trimestrului) – mortalităţi


din perioadă (trimestrului)

Pentru familiile de albine se verifică numărul de cutii de viermi de mătase realizat conform
documentelor contabile prezentate.

Atenţie!
Nr. zile trimestru se va calcula astfel:
 Trimestrul IV 2014 – 92 zile

8. SECTORUL ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE


8.1. Beneficiarii ajutorului de stat din sectorul îmbunătățiri funciare:
a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau
persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau
organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol,
Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează
terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul
obţinerii producţiei agricole;
b) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri
funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 22 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite


în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;
c) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi
staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de
modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală,
cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer de tehnologie;
Ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru motorina utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 nu se acordă
beneficiarilor care se află în una din situațiile prevăzute la art. 5 alin.(1) din H.G.
nr.1108/2014.

8.2. Condiții de eligibilitate sectorul îmbunătățiri funciare:


a) să fie înscriși în Registrul unic de dentificare (RUI) al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (să dețină ID fermier);
b) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu
suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole,
după caz.
c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare,
inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solare), după caz.
d) Să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină
document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii
de alibine/viermi de mătase, după caz;
e) Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv,
iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepția suprafețelor
aferente legumelor cultivate în spații protejate; În cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi,
suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
f) Să exploateze/ să dețină/ să crească animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de
mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 23 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

g) Să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.


h) să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004), respectiv
întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare
judiciară sau lichidare;
i) să nu fi fost emisă, împotriva beneficiarilor, o decizie de recuperare a unui ajutor
de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform
prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului
nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
j) Persoanele fizice și/sau juridice care au beneficiat de ajutor de stat și care au
înscris sau atestat date nereale pe documentele de decontare, nu mai beneficiază de
ajutor de stat pe o perioadă de 3 (trei) ani calendaristici de la data încasării sumelor
necuvente (art.13 (3) din Ordonanța 14/2010 cu modificările și completările
ulterioare).

8.3. Consum specific îmbunătățiri funciare:


Consumurile specifice din sectorul îmbunătățiri funciare pentru trimestrul IV anul 2014 sunt:

Specificare Consum specific(UM)


Instalații de irigat acționate cu motoare termice 17 litri/1000 mc apă

8.4. Documentele care însoțesc cererea îmbunătățiri funciare:


Pentru Sectorul Îmbunătățiri Funciare cererile de plată se depun însoțite de următoarele
documente:
- copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;

- situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferente


trimestrului IV al anului 2014, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.6;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 24 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe


numele solicitanților;

- situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform


modelului prevăzut în anexa nr.7;

- copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către
beneficiar;

- situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se


solicită ajutorul de stat;

- dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizațiile de îmbunătățiri


funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul
Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare, precum și la Agenția Națională
de Îmbunătățiri Funciare, furnizorul de apă și electricitate;

- copie a contractului de irigații/furnizare apă;

- dovadă cont trezorerie.

În funcţie de forma de organizare, documentele necesare sunt:


a) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
constituite în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, vor
depune, copia următoarele documente, după caz:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.
b) persoanele juridice vor depune, copia următoarele documente:
- actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant
legal/ împuternicit ;
- documentul de înregistrare specific fiecărei forme de organizare în parte, respectiv
b1) Societăţile comerciale:
- certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 25 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

b2) Societatile agricole:


- dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole.
b3) Asociatiile şi fundatiile:
- dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor.
b4) Cooperativele agricole:
-certificatul de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
c) Formele asociative de administrare/de exploatare/de proprietate în comun a păşunilor şi
fâneţelor precum composesorate, obşti de moşneni în devãlmãşie, obşti răzeşeşti nedivizate,
obşti de cumpãrare, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri, vor
depune, următoarele documente:
- copie de pe actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/
reprezentant legal/ împuternicit ;
- copie de pe statut;
- declaraţia pe propria răspundere a membrilor asociaţiei, composesoratelor, obştilor de
moşneni în devãlmãşie, obştilor răzeşeşti nedivizate, obştilor de cumpãrare, cooperativelor prin
care îl recunosc pe reprezentantul lor legal, îşi declară suprafeţele şi afirmă că nu depun
individual cereri de pentru motorină cu acciză redusă pentru suprafeţele din cadrul formei
asociative solicitate de asociaţie.
d) pentru organismele/organizațiile de cercetare, respective universități, institute
naționale, stațiuni de cercetare-dezvoltare, din domeniul agricol, indifferent de statutul lor
juridic, actul de identitate (CI/BI) al reprezentantului legal/împuternicit, precum și actul
normativ/documentul legal de constituire/înființare.
Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma ”CONFORM CU
ORIGINALUL”, vor semnate, ștampilate de către reprezentantul Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură împuternicit cu verificarea și avizarea solicitării.

ATENȚIE! Funcționarul centrului județean APIA va menționa pe factură măsura


ajutorului de stat pentru care depune factura.
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 26 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

8.5. Termenul de depunere a cererii de plată – sectorul îmbunătățiri funciare

Termenul limită de depunere a cererilor de plată este 27 februarie 2015.

Atenţie!
Bonurile fiscale sunt considerate facturi simplificate (conform art.46 din H.G. nr.
84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004) şi pot fi
utilizate pentru decontarea accizei la motorină dacă îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:
 nu depăşesc valoarea de 100 euro (cu TVA inclus);
 pe acestea este imprimat, cu ajutorul casei de marcat, codul fiscal al
beneficiarului.

9. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute şi acordarea ajutorului de stat
prin furnizarea de date înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate, care nu sunt
reale, corecte, complete şi perfect valabile, atrag obligaţia beneficiarului la plata sumelor
primite ca ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17
din Ordonanţa Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Persoanele fizice și/sau juridice care au beneficiat de ajutor de stat și care au înscris
sau atestat date nereale pe documentele de decontare, nu mai beneficiază de ajutor de stat pe o
perioadă de 3 (trei) ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvente (art.13 (3) din
Ordonanța 14/2010 cu modificările și completările ulterioare).

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate


pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau
atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 27 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor
prezentei hotărâri.

Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de


stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

10.OBSERVAŢII
În cazul în care, beneficiarul nu a depus toate documentele necesare, se transmite
notificare. Notificarea conţine datele de identificare ale beneficiarului, documentul lipsă,
precum şi obligativitatea prezentării documentelor lipsă în termen de 10 zile lucrătoare
de la primirea acesteia.

Orice modificare apărută se notifică Centrele Județene unde beneficiarul a depus


cererea de plată.

Notificare se transmite beneficiarului şi în cazul în care sunt necesare informaţii


suplimentare sau clarificări referitoare la datele completate de către acesta.
Notificarea de respingere se transmite beneficiarului, în următoarele situaţii:
depăşire termen legal de depunere;
neîndeplinire condiţii de eligibilitate;
depăşire cantitate de motorină determinată trimestrul IV al anului 2014
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 28 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.1 la Procedurile specifice


(model)
Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură
Operator date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean......................
Nr. de înregistrare.....................
Data.......................
Nr. unic de identificare beneficiar din Registrul Unic Nr. înregistrare/autorizare sanitar-
de Identificare (ID) veterinară (dacă este cazul)

CERERE DE PLATĂ PENTRU RAMBURSARE

PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF
Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF

Cod unic de înregistrare (CUI)/

Numele Prenumele
titularului/administratorului/reprezentantului legal titularului/administratorului/reprezentantului
legal

CNP-ul
titularului/administratorului/
reprezentantului legal
Codul ţarii şi nr. actului de identitate (pentru altă
cetăţenie)
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 29 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Judeţul/Sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Cod poştal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail
COORDONATE BANCARE BENEFICIAR
Trezoreria Localitatea
IBAN
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Numele Prenumele
CNP
Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii
Guvernului nr. 1108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură în trimestrul IV al anului 2014 şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale nr. 83/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum
şi formularistica necesară schemei temporare de ajutor de stat reglementată de Hotărârea
Guvernului nr. 1108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură în trimestrul IV al anului 2014,precum și Ordinul nr.287/30.01.2015 pentru
modificarea anexelor nr.1 și 2 la Procedurile specifice de implementare și control, solicit
acordarea ajutorului de stat prin rambursare în sumă de .......... ......lei, reprezentând ...............
.......litri motorină cu acciză redusă achiziţionată în perioada .............., conform
centralizatorului facturilor fiscale anexat și utilizată în trimestrul IV al anului 2014 după cum
urmează:
1.Sectorul vegetal:
- suprafaţa teren ..............ha;
- cantitatea de ciuperci ................. tone;
- cantitatea de motorină utilizată................ litri
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 30 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- lucrări mecanizate desfășurate ...........................( se descriu toate categoriile de lucrări


mecanizate desfășurate în trim.IV al anului 2014)
2.Sectorul zootehnic:
- efectivul rulat (UVM)/efectivul mediu, pentru trim. IV al anului
2014,animale/păsări/albine/viermi de mătase .................... UVM/familii/cutii;
- cantitatea de motorină utilizată. .............. litri.
- lucrări mecanizate desfășurate ...........................( se descriu toate categoriile de lucrări
mecanizate desfășurate în trim.IV al anului 2014)
3.Sectorul îmbunătăţiri funciare:
- volumul de apă consumat ............... mc;
- cantitatea de motorină utilizată .... .............. litri.

Anexez la prezenta următoarele documente, după caz (*):


___
(*)
Se bifează toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de către
reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi
avizarea solicitării. Anexele se întocmesc folosind capul de tabel al acestora, înscriindu-se
numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.
Nr. Documente ataşate cererii de plată Rezultat control
crt. Operator Verificator
DA NU DA NU Nu
este
cazul
1 copie a documentelor de identitate (CI/BI) |_| |_| |_| |_| |_|
2 copie a documentelor de înregistrare (certificat de |_| |_| |_| |_| |_|
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de
înregistrare fiscală, altele, după caz);
3 adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele |_| |_| |_| |_| |_|
agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 31 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

4 copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea |_| |_| |_| |_| |_|
sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de
albine/viermi de mătase
5 anexa nr.2 la Procedurile specifice- Situația suprafeţelor şi a |_| |_| |_| |_| |_|
structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau
producţia de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al
anului 2014
6 anexa nr.3 la Procedurile specifice - Situaţia centralizatoare |_| |_| |_| |_| |_|
a cantităţilor de motorină utilizate pentru obţinerea
producţiei primare în agricultură, aferente trimestrului IV al
anului 2014
7. anexa nr.4 la Procedurile specifice - Situaţia centralizatoare |_| |_| |_| |_| |_|
a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic,
aferente trimestrului IV al anului 2014
8. anexa nr. 5 la Procedurile specifice- Situația privind |_| |_| |_| |_| |_|
calculul efectivului rulat / realizat mediu trimestrial,
întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de
liberă practică
9. anexa nr.6 la Procedurile specifice- Situaţia centralizatoare |_| |_| |_| |_| |_|
a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferente
trimestrului IV al anului 2014
10. copiile facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de |_| |_| |_| |_| |_|
furnizori pe numele solicitanţilor, aferente trimestrului IV
2014 pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele
declarate în cererea de plată
11. anexa nr.7 la Procedurile specifice- Situația centralizatoare |_| |_| |_| |_| |_|
a cantităților de apă pentru irigații, din care să reiasă
volumul de apă consumat de către beneficiar aferent
trimestrului IV anul 2014
12. situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă |_| |_| |_| |_| |_|
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 32 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat, după caz


13. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, |_| |_| |_| |_| |_|
după caz
14. dovadă cont trezorerie |_| |_| |_| |_| |_|
Ştampilă şi semnătură beneficiar
Data……..
Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat
cererea.......................
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
Numele şi prenumele operatorului ...............
Numele şi prenumele verificatorului ..........................
Semnătura operatorului ......................... Semnătura verificatorului .........................

DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Subsemnatul, ..............................................................................., CUI
........................................., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din
Legea 286/2009 privind Codul penal republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ,
declar următoarele:
Am luat cunoştinţă de:
- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale pe
care mă angajez să le respect;
- notificarea în scris către Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare a oricăror modificări privitoare la informaţiile
declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.
- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului
documente justificative suplimentare în orice moment.

Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:


- declar că datele înscrise în formularul/ele de cerere şi în documentele anexate sunt reale,
corecte, complete şi perfect valabile.
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 33 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

- declar că SC/PFA/ÎF/ÎI .................................................. nu este întreprindere în dificultate


financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr. 244/01.10.2004), respectiv întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment,
reorganizare judiciară sau lichidare;
- declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI .................................................. nu a fost emisă o decizie de
recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată,
conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului
nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
- declar că am utilizat motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă
oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură sau altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar
putea fi angajate împotriva mea;
- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun
oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;
- sunt de accord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în
vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului Ştampila Data ............


legal/împuternicitului (dacă este cazul)
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 34 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.2 la Procedurile specifice

(model)

SITUAȚIA
suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau
producţia de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al anului 2014
(Se vor completa numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.)
Consum Consumul
specific efectiv de
conform HG motorină
nr.1108/2014 utilizată la
privind lucrările Cantitatea
acordarea unui mecanizate totală de
ajutor de stat Subcategoria conform cod Suprafaţa
Categoria (litri/ha) motorină
pentru SAPS SAPS (ha)
utilizată
motorină
(litri)
utilizată în
agricultură în
trim. IV al
anului 2014
(litri/ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5 x 6)
grâu comun 101
grâu dur 102
triticale 103
Cereale 42,00 secară 104
orz 105
orzoaică 106
ovăz 107
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 35 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

porumb 108
porumb zaharat 109
sorg 110
mei 112
hrişcă 113
alte cereale pentru 114
boabe
lot semincer 500
Orez 32,00 orez 111
Plante industriale şi medicinale:
floarea-soarelui 201
rapiţă 202
soia 203
Oleaginoase 20,00
in pentru ulei 204
alte oleaginoase 205
in pentru fibră 206
cânepă pentru fibră 207
hamei 750
Hamei 47,00

alte plante medicinale şi 213


aromatice
214

Plante arahide 215

medicinale şi 33,00 mac 216


aromatice ricin 217
susan 218
şofrănel 219
fenicul 209
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 36 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

levănţică 210
mentă 211
anason 212
cicoare 805
plante tuberculifere:
cartofi timpurii 251
cartofi semitimpurii 252
Cartof 50,00
cartofi târzii 253
alte culturi de cartofi 254
cartofi pentru sămânţă 255
plante rădăcinoase:
Sfeclă de zahăr 46,00 sfeclă de zahăr 301
sfeclă furajeră 302
legume proaspete:
legume proaspete (altele 351
Legume
decât tomatele destinate
cultivate în 49,00
procesării)
câmp
tomate destinate 353
procesării
Legume legume cultivate în x
cultivate în 25,00 spaţii protejate
spaţii protejate
căpşun 803
arbuşti fructiferi:
Căpşun, alţi
22,00 zmeur 801
arbuşti fructiferi
coacăz 802
alţi arbuşti fructiferi 804
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 37 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Flori şi plante flori şi plante 400


0,00
ornamentale ornamentale
pajişti temporare 450
pajişte permanentă:
păşuni naturale 601
fâneţe naturale 602
păşuni comunale 603
Păşuni naturale, utilizate în comun
fâneţe naturale, 10,00 pajişti permanente 604
pajişti temporare utilizate în comun
pajişti permanente 605
comunale utilizate
individual
pajişti permanente 606
utilizate individual
Plante de nutreţ plante de nutreţ 451
43,00
+ însilozare
cultură permanentă:
meri 651
peri 652
pruni 653
caişi şi zarzări 654
Livezi 43,00 piersici 655
cireşi şi vişini 656
gutui 657
duzi 658
alţi pomi fructiferi 659
livadă tradiţională 660
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 38 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

utilizată extensiv
castani 701
nuci şi aluni 702
alte specii 703
Pepiniere:

Pepiniere pepiniere viticole şi 901


pomicole, plantaţii portaltoi
13,00
viticole, plantaţii pepiniere pomicole 902
portaltoi, altele pepiniere forestiere 903
alte pepiniere 904
alte culturi permanente:

Teren în teren în pregătire pentru 950


pregătire pentru livezi
livezi, vii, alte 25,00 teren în pregătire pentru 951
culturi vii
permanente teren în pregătire pentru 952
alte culturi permanente
Vie:
vii pe rod cu struguri 961
nobili pentru vin
vii pe rod cu struguri de 962
masă
Viţa-de-vie 42,00 vii tinere neintrate pe 963
rod
vii cu soiuri hibride 964
interspecifice pentru vin
vii înfiinţate prin 965
programul de
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 39 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

restructurare/reconversie
suprafaţa defrişată prin 966
programul de prima
defrişare
Plante plante energetice 953
energetice 33,00 nonalimentare
nonalimentare (nonagricole)
Arături de toamnă
Ogoare 25
pentru primăvară
total:

27,00 ciuperci
Ciuperci
litri/tonă

Anexa nr.3 la Procedurile specifice


(model)
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ................
CUI/CNP ...........................
ID APIA .............................
Sediul/Domiciliul ..............
Localitatea .........................
Judeţul ..................................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a cantităților de motorină utilizate pentru obținerea producției primare în agricultură,
aferente trimestrului IV al anului 2014
Nr. Document fiscal de vînzare Cantitate motorină Cantitatea totală de
Furnizorul
crt. (număr/data) achiziționată motorină utilizată la
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 40 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

( litri) lucrări mecanizate în


trim. IV al anului 2014
(litri)

TOTAL:
Data .............................
Numele şi prenumele .................................
Funcţia ...................... (administrator, reprezentant legal, după caz) .............................
Semnătura şi ştampila, după caz ...................................

Anexa nr.4 la Procedurile specifice

(model)

SC/PFA/ÎI/ÎF/PF .............
CUI/CNP ........................
ID APIA .........................
Sediul/Domiciliul .................
Localitatea ......................
Judeţul .............................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic în trim.IV al anului 2014

Specificare Consumul specific Efectivul rulat Consumul Cantitatea


APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 41 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

conform HG (UVM)/efectivul efectiv de totală de


nr.1108/2014 realizat de motorină motorină
privind acordarea familii/cutii (litri/UVM) utilizată
unui ajutor de stat (litri)
pentru motorină
utilizată în agricultură
în trim. IV al anului
2014 (U.M.)

(1) (2) (3) (4) (5=4 x 3)


Păsări 13 litri/UVM
Porcine 3 litri/UVM
Bovine 19 litri/UVM
Ovine, caprine 2 litri/UVM
Albine şi viermi de mătase 6 litri/familie/cutie

Calculul UVM pentru determinarea cantităţii de motorină


Efectivul rulat (UVM)/efectivul
Rata de conversie
Specia realizat de familii/cutii pentru
(UVM)
coloana (3)
Găini ouătoare 0,014
Alte păsări 0,003
Total păsări X
Scroafe reproducătoare > 50 kg 0,5
Alte porcine 0,3
Total porcine X
Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 1,0
ani
Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 42 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4


Total bovine X
Ovine 0,15
Caprine 0,15
TOTAL: X

Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare (UVM)


Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani 1,0 UVM
Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 UVM
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 UVM
Ovine 0,15 UVM
Caprine 0,15 UVM
Scroafe reproducătoare > 50 kg 0,5 UVM
Alte porcine 0,3 UVM
Găini ouătoare 0,014 UVM
Alte păsări 0,003 UVM

Anexa nr.5 la Procedurile specifice


(model)

SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ............. Avizat,


CUI/CNP ........................ Medic împuternicit de liberă practică
ID APIA .........................
Sediul/Domiciliul .................
…………………………………
Localitatea ......................( numele, prenumele, semnătura, parafa)
Judeţul .............................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 43 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

SITUAȚIA
privind calculul efectivul rulat (UVM)/efectivului mediu pentru trim. IV al anului 2014

Efectiv la Efectiv la Zile animale


Efectiv iniţial Efectivul
începutul Total intrări Total ieşiri sfârşitul furajate
plus intrări rulat
perioadei (cap.) (cap.) perioadei trimestrial
(cap.) trimestrial
(cap.) (cap.) (zaf)

zaf trimestrial = a + b - c
a = efectivul de animale de la începutul trimestrului x 92 (nr.zile trim.IV al anului 2014)
b = total intrări în trimestru - capete x 1/2 din nr.zile trim.IV al anului 2014
c = total ieşiri în trimestru - capete x 1/2 din nr.zile trim.IV al anului 2014
Efectivul mediu trimestrial = zaf trimestrial/92

Data ..............................
Numele şi prenumele ..............................
Funcţia .......................... (administrator, reprezentant legal, după caz) .............................
Semnătura şi ştampila, după caz ...................................

Anexa nr.6 la Procedurile specifice


(model)

Sectorul îmbunătăţiri funciare


SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ..........................
CUI/CNP ....................................
ID APIA ........................................
Sediul/Domiciliul .........................
Localitatea ...................................
Judeţul ..........................................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 44 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a cantităților de motorină utilizate pentru irigații în trim.IV al anului 2014

Consumul
specific
conform HG
nr.1108/2014 Cantitatea
privind acordarea Cantitatea de Consumul
Suprafaţa totală de
Specificare unui ajutor de stat apă utilizată efectiv de
irigată motorină
Îmbunătăţiri funciare pentru motorină pentru irigat motorină
(ha) utilizată
utilizată în (mc) (litri/1000 mc
(litri)
agricultură în apa)
trim. IV al anului
2014 (U.M.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5 x 2)


Instalaţii de irigat 17 litri/1.000
acţionate cu motoare mc apă
termice

Declar pe propria răspundere că deţin în exploatare instalaţii de irigat acţionate cu un număr


de ....motoare termice pentru suprafaţa de ........... ha.
Data ................
Numele şi prenumele ....................
Funcţia ........................ (administrator, reprezentant legal, după caz) ........................
Semnătura şi ştampila, după caz ............................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 45 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.7 la Procedurile specifice


(model)
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ............................
CUI/CNP ........................................
ID APIA ........................................
Sediul/Domiciliul ........................
Localitatea .....................................
Judeţul ..............................................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a cantităților de apă pentru irigații
Nr. Cantitatea de apă
Furnizorul Nr. facturii fiscale Data facturii fiscale
crt. (litri)

TOTAL:
Data ............................
Numele şi prenumele..............................
Funcţia ........................... (administrator, reprezentant legal, după caz) ............................
Semnătura şi ştampila, după caz .........................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 46 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.8A la Procedurile specifice


(model)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean ...........................................
Nr. de înregistrare .......................................
Data ............................................................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză
redusă în sectorul vegetal
Valoarea ajutorului de
Cantitatea de motorină
Nr. Numele şi prenumele/ stat sub formă de
CNP/CUI/CF determinată la plată
crt. Denumirea rambursare
(litri)
(lei)
(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL:
Director executiv centrul judeţean,.......................
Şef serviciu,.....................
Întocmit.....................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 47 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.8B la Procedurile specifice


(model)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean ...........................................
Nr. de înregistrare .......................................
Data ............................................................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză
redusă în sectorul zootehnic

Valoarea ajutorului de
Cantitatea de motorină
Nr. Numele şi prenumele/ stat sub formă de
CNP/CUI/CF determinate la plată
crt. Denumirea rambursare
(litri)
(lei)
(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL:
Director executiv centrul judeţean,........................
Şef serviciu,.....................
Întocmit....................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 48 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.8C la Procedurile specifice


(model)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean ...........................................
Nr. de înregistrare .......................................
Data ............................................................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză
redusă în sectorul îmbunătăţiri funciare

Cantitatea de motorină
determinată pentru
volumul de apă Valoarea ajutorului de
Nr. Numele şi prenumele/
CNP/CUI/CF consumat conform stat sub formă de
crt. Denumirea
facturii emise de rambursare
furnizorul de apă (lei)
(litri)
(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL:
Director executiv centrul judeţean,.......................
Şef serviciu,.....................
Întocmit..................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 49 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.9 la Procedurile specifice


(model)

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


Nr…………………din……………

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată

Valoarea ajutorului
Cantitatea de motorină
Nr. de stat sub formă de
Judeţul Număr beneficiari determinată la plată
crt. rambursare
(litri)
(lei)
1 Alba
2 Arad
3 Argeş
4 Bacău
5 Bihor
6 Bistriţa-Năsăud
7 Botoşani
8 Braşov
9 Brăila
10 Buzău
11 Caraş-Severin
12 Călăraşi
13 Cluj
14 Constanţa
15 Covasna
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 50 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

16 Dâmboviţa
17 Dolj
18 Galaţi
19 Giurgiu
20 Gorj
21 Harghita
22 Hunedoara
23 Ialomiţa
24 Iaşi
25 Ilfov
26 Maramureş
27 Mehedinţi
28 Mureş
29 Neamţ
30 Olt
31 Prahova
32 Satu Mare
33 Sălaj
34 Sibiu
35 Suceava
36 Teleorman
37 Timiş
38 Tulcea
39 Vaslui
40 Vâlcea
41 Vrancea
42 Bucureşti
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 51 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

TOTAL:

NOTĂ:
Situaţia centralizatoare cu beneficiarii, este prezentată pe suportul electronic ataşat (CD)
cu........fişiere şi.......beneficiari.

Director general,
.............................
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 52 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

Anexa nr.10 la Procedurile specifice


(model)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Se aprobă,
Ordonator principal de credite,
………………………..................
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate la plată
Cantitatea de motorină Valoarea ajutorului de stat
Nr.
Judeţul determinate la plată sub formă de rambursare
crt.
(litri) (lei)
1 Alba
2 Arad
3 Argeş
4 Bacău
5 Bihor
6 Bistriţa-Năsăud
7 Botoşani
8 Braşov
9 Brăila
10 Buzău
11 Caraş-Severin
12 Călăraşi
13 Cluj
14 Constanţa
15 Covasna
16 Dâmboviţa
17 Dolj
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiunea 2.0
GHIDUL SOLICITANTULUI privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV
Pag. 53 din 53
al anului 2014
Cod: DMS – ASAM

18 Galaţi
19 Giurgiu
20 Gorj
21 Harghita
22 Hunedoara
23 Ialomiţa
24 Iaşi
25 Ilfov
26 Maramureş
27 Mehedinţi
28 Mureş
29 Neamţ
30 Olt
31 Prahova
32 Satu Mare
33 Sălaj
34 Sibiu
35 Suceava
36 Teleorman
37 Timiş
38 Tulcea
39 Vaslui
40 Vâlcea
41 Vrancea
42 Bucureşti