Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE ANUALĂ

Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate


„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

FOMAREA AUTONOMIEI PERSONALE


CICLUL SECUNDAR ( CLS.V – X )
Obiective cadru
1. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază
2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Nr. ore săptămânal 5


Nr. săptămâni 35
Nr. total ore 175

Nr. Unitatea de învăţare Obiective Nr.ore Săptămîna Obs.


crt de
referinţă V VI VII VIII IX X
1 Gesturile de bază şi 1.1. Dezvoltarea gesturilor 25 25 20 20 15 15
capacităţile motrice complexe de bază şi a capacităţilor
motrice complexe

2 Schema corporală şi 1.2. Fixarea schemei 30 30 35 35 40 40


lateralitatea corporale şi a lateralităţii
3 Orientarea, organizarea şi 1.3. Dezvoltarea capacităţii 15 15 15 15 10 10
structurarea spaţială de orientare, organizare şi
structurare spaţială
4 Igiena 2.1. Formarea şi dezvoltarea 45 45 40 40 35 35
unor deprinderi de igienă
alimentară

2.2. Formarea şi dezvoltarea


deprinderilor de igienă
sanitară

2.3. Formarea şi dezvoltarea


deprinderilor de igienă
vestimentară şi a
încălţămintei
5 Casa 2.4. Formarea şi dezvoltarea 20 20 15 15 15 15
deprinderilor de întreţinere
şi igienizare a spaţiului de
locuit (Sala de clasă, camera
copilului, etc.)
6 Mediul familial şi social - 3.1. Dezvoltarea 35 35 45 45 55 55
deplasare, orientare şi deprinderilor de existenţă
relaţionare activă în mediul familial

3.2. Formarea şi dezvoltarea


deprinderilor de orientare,
deplasare şi relaţionare în
mediul social
7 Evaluare 5 5 5 5 5 5

Notă:

În vederea elaborării prezentei planificării anuale s-au considerat 5 ore/ săptămână, iar anul şcolar cuprinde 35 de săptămâni activităţi de
predare-evaluare.

Planificarea unităţilor de învăţare pe semestre (stabilirea perioadei) se va realiza de către fiecare cadru didactic (profesor educator), ţinând
cont de specificul şcolii şi al clasei, precum şi de particularităţile fiecărui elev.

Conţinuturile se vor regăsi în planurile educaţionale personalizate.

Evaluarea va cuprinde atât evaluarea finală, cât şi cele iniţiale şi de progres.

Rubrica ,,Săptămâna” va fi programată de fiecare cadru didactic oferindu-i acestuia posibilitatea de a relua anumite unităţi de învăţare.
PLANIFICARE SEMESTRUL I
Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

FOMAREA AUTONOMIEI PERSONALE


CICLUL SECUNDAR ( CLS.V – X )

Obiective cadru
1. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază
2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Nr. ore săptămânal: 5


Nr. săptămâni: 15
Nr. total ore :75

Nr. Unitatea de Obiective Conţinuturi Nr.ore Săptămîna Obs.


crt învăţare de
referinţă V VI VII VIII IX X
Evaluare iniţială 3 3 3 3 3 3
1 Gesturile de bază şi 1.1. Dezvoltarea Gesturile rectilinii şi 25 25 20 20 15 15
capacităţile motrice gesturilor de bază şi rotative
complexe a capacităţilor motrice
complexe Coordonarea oculo –
motorie şi dinamică
bimanuală
2 Schema corporală şi 1.2. Fixarea schemei Exerciţii de cunoaştere a 30 30 35 35 40 40
lateralitatea corporale şi a schemei corporale proprii şi
lateralităţii a partenerului

Exerciţii de fixare a
lateralităţii
3 Orientarea, 1.3. Dezvoltarea Orientarea, organizarea şi 15 15 15 15 10 10
organizarea şi capacităţii de structurarea spaţială
structurarea spaţială orientare, organizare
şi structurare spaţială
4 Igiena 2.1. Formarea şi Igiena alimentară 2 2 2 2 7 7
dezvoltarea unor
deprinderi de igienă -bucătăria şi sala de mese,
alimentară sufrageria
-alimente, hrana omului şi
animalelor
-alimente proaspete şi
alterate
-pregătirea şi servirea
mesei
-igiena spaţiilor alimentare
PLANIFICARE SEMESTRUL II
Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

FOMAREA AUTONOMIEI PERSONALE


CICLUL SECUNDAR ( CLS.V – X )
Obiective cadru
1. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază
2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Nr. ore săptămânal: 5


Nr. săptămâni: 20
Nr. total ore :100

Nr. Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi Nr.ore Săptămîna Obs.


crt de
referinţă V VI VII VIII IX X
4 Igiena 2.1. Formarea şi Igiena alimentară 43 43 38 38 28 28
dezvoltarea unor
deprinderi de igienă -bucătăria şi sala de mese,
alimentară sufrageria
-alimente, hrana omului şi
animalelor
-alimente proaspete şi
alterate
-pregătirea şi servirea
mesei
-igiena spaţiilor alimentare

Igiena sanitară
2.2. Formarea şi
dezvoltarea -sala de baie
deprinderilor de igienă -obiecte de toaletă
sanitară -igienizarea grupului
sanitar
Igiena îmbrăcămintei şi a
2.3. Formarea şi încălţămintei
dezvoltarea
deprinderilor de igienă -obiecte de vestimentaţie
vestimentară şi a (îmbrăcăminte şi
încălţămintei încălţăminte)
-întreţinerea, curăţarea şi
depozitarea
-utilizarea corespunzătoare
5 Casa 2.4. Formarea şi -spaţiile locuinţei şi 20 20 15 15 15 15
dezvoltarea utilitatea lor
deprinderilor de -mobilierul
întreţinere şi igienizare -acţiuni gospodăreşti
a spaţiului de locuit -potenţiale pericole –
(Sala de clasă, camera prevenire şi înlăturare
copilului, etc.)
6 Mediul familial şi 3.1. Dezvoltarea Familial 35 35 45 45 55 55
social - deplasare, deprinderilor de
orientare şi existenţă activă în -date personale
relaţionare mediul familial -relaţii în cadrul familiei
-conduite dezirabile

Social
3.2. Formarea şi
dezvoltarea -strada
deprinderilor de -cartierul
orientare, deplasare şi -reguli de comportare
relaţionare în mediul
social
7 Evaluare 2 2 2 2 2 2
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

FOMAREA AUTONOMIEI PERSONALE

CICLUL SECUNDAR ( CLS.V – X )

Obiective cadru
1. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază
2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Unitate de învăţare: 1. Gesturi de bază şi capacităţile motrice complexe

Nr. crt Conținut Obiective/ Activităţi de învățare Resurse Evaluare Observații


competențe
1 Gesturi Dezvoltarea -Exercitii de urmărire a unor trasee gradate Fişe de lucru Frontală
rectilinii si gesturilor de bază şi ca dificultate, formate din linii orizontale, Individuală
rotative a capacităţilor verticale, oblice, curbe (“Labirintul”) Autoevaluare
motrice complexe -Exerciţii pentru utilizarea gestului rotativ
(Jocul ,,Cochilia melcului “/ ,,Spirala “)
-Exerciţii combinate de mişcare, deplasare,
oprire, răsucire, ridicare, urmărire a unui
traseu (Joc ,,Cursa cu obstacole”)

-Joc de construcţie
-Incastrare
-Puzzle/cuburi (cu un număr gradat de
piese)
2 Coordonarea Dezvoltarea -Copieri după şablon
oculo-motorie gesturilor de bază şi -Decupaje libere sau contururi gradate ca Lego
şi dinamica a capacităţilor dificultate Incastre Puzzle
bimanuală motrice complexe -Înşirarea pionilor pe tăbliţa cu găuri Şabloane
-Jocuri de cusut (înşiretare), ţesut (,,Să Tăbliţa cu pioni
ţesem frumos !”), împletituri, etc. Panglici
FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE

OBIECTIVE CADRU
1. Stimularea şi dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente
independente de bază
2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI NR. OBSERVAŢII


DATA OBICTIVE DE REFERINŢĂ
ORE
Gestul rectiliniu:
1. Gesturile de bază „Ramuri” 1
şi capacităţile „Melcul” 1
motrice complexe „Gardul” Formarea gesturilor de bază şi a 1
Gestul rotativ: capacităţilor motrice complexe
„Cercul” (balon,soare,glob,minge,roată ) 1
Bobinare- „Ghemul pisicii” 1
„Guleraşul”- şnuruire 1
Exerciţii de rupere, mototolire:
„Strugurele” 1
Modelaj: „Umbrela” 1
Copieri după şablon 2
Corpul omenesc 1
Modelare „Omuleţul” 1
2.Schema Desenul corpului uman - Fixarea schemei corporale şi a 1
corporală şi “Ce face…?” lateralităţii 1
lateralitatea Ce senzaţie am dacă… ? 1
« Cursa piticilor » 1
,Spune unde se află?’’, 1
,,Eu sunt fată – tu băiat!’’ 1
3. Orientarea, „Unde este aşezată jucăria?” 1
organizarea şi „Desenează o minge pe... (sub, în faţa, în Dezvoltarea capacităţii de orientare, 1
structurarea spatele, deasupra- dedesubt)” organizare şi structurare spaţială
spaţială „Rece, cald, frige” 1
„Colorează numai obiectele din prim-plan” 1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI NR. OBSERVAŢII
DATA OBICTIVE DE REFERINŢĂ
ORE

4. Igiena „Cum folosim…?” 1


alimentară „ Aparatele electrocasnice din bucătărie” 1
„Lina hărnicuţa” Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi 1
„Astăzi, avem musafiri la masă!” de igienă alimentară 1
Lactatele, 1
Brânzeturile, 1
Cum păstrăm alimentele?, 1
Importanţa fructelor, 1
4. Igiena La piaţa de legume, 1
alimentară La alimentară, Identificarea şi denunirea alimntelor de 1
Reţete culinare, bază: carne, lactate, fructe, legume, etc. 2
Reguri de igienă la bucătărie, (Exerciţii practice de mărunţire şi de 1
Joc “De-a bucătarul” consumare a alimentelor de consistenţe 1
Joc: „Secretul sanatatii” diferite.Exerciţii practice de punere şi 1
„Bucătăria” -colaj cu decupaje din reviste strângere a mesei). 2
“Ce este şi la ce foloseşte ?” 1
Obiecte personale, Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi 1
5. Igiena Cum ne spălăm ? de igienă sanitară 1
sanitară “Periuţa glumeaţă” - igiena dinţilor 1
Reguli de igienă a capului. 1
Trunchiul şi membrele. 1
Igiena corpului (baia generală şi parţială) 1
Cabinetul medical. 1

6. Igiena “Cum ne îmbrăcăm ?” 1


îmbrăcămintei Exerciţii practice de spălat, călcat a diferitelor Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi 2
şi a obiecte de îmbrăcăminte de igienă vestimentară şi a încălţămintei
încălţămintei Igiena îmbrăcămintei 1
Să ne încălţăm corect 1
Exerciţii practice de curăţire, văcsuire, de 1
înşiretare. Igiena încălţămintei
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI NR. OBSERVAŢII
DATA OBICTIVE DE REFERINŢĂ
ORE
7. Locuinţa Spaţiile locuinţei şi utilitatea lor; R ecunoaşterea cartierului şi a zonelor 1
“Unde locuim ?” învecinate şcolii şi casei 1
Tipuri de locuinţe (casă cu curte, bloc, vilă, cabană) D eplasare pietonală, în diferite zone de 1
Mobilierul; interes (biserică, piaţă, poşta, magazin, teatru) 1
Acţiuni gospodăreşti; 1
Curăţenia locuinţei şi a locului de muncă 1
8. Mediul Date personale, familiale: Identificarea datelor personale: nume şi 1
familial şi social - persoane apropiate (fraţi/ surori/ părinţi/ prenume, vârstă; identificare a membrilor
– deplasare, bunici) cu încadrarea în categoria de vârstă familiei (mama, tata, fraţi, surori, bunici,
orientare şi adecvată (copil - tânăr - adult - bătrân), prin verişori etc.); identificare a relaţilor între membrii
relaţionare sprijin verbal şi imagistic familiei ; descrierea responsabilităţilor fiecărui
membru al familiei

Exerciţii practice de îngrijire a plantelor şi a


Îngrijirea plantelor si animalelor de companie animalelor de companie / “colţul viu al clasei şi 1
al casei”;

Social: strada; cartierul; mijloace de transport; Recunoaştere, utilizare asistată şi de 1


Joc de rol „Cum traversăm”, comportare civilizată în mijloacele de transport 1
Reguli de comportare (la magazin in parc) de la şi către casă (simularea unor situaţii 1
problematice şi rezolvarea lor)