Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA : EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT

PROIECT LA AUDIT ŞI CONTROL INTERN

PROFESOR COORDONATOR:
Conf. Univ. Dr. Jucan Cornel

MASTERANZI:
Ungureanu Cristina
Cândea Adina
Sopa Ioan Sabin
PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Istoricul auditului intern
1.2. Definirea conceptului de audit
1.3. Reglementarea si coordonarea auditului intern în România

CAPITOLUL II - Auditul intern al ciclului de salarii la SC. SRL


2.1. Ordinul de serviciu
2.2. Declaraţia de independenţă
2.3. Notificare privind declansarea misiunii de audit
2.4. Colectarea informatiilor
2.5. Analiza riscurilor
2.6. Chestionarul de audit intern

CAPITOLUL III - Raportul de audit intern


3.1. Introducere
3.2. Constatări şi recomandări
3.3. Concluzii

BIBLIOGRAFIE

2
1.1. Istoricul auditului intern

Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al-XVII-lea. Istoria economica


delimiteaza mai multe etape ale auditului, diferentiate în functie de categoria sociala
care ordona auditul, numiti ordonatori de audit, în functie de auditori si de obiectivele
auditului. Pâna la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi,
împarati, biserica si stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a hotilor pentru frauda
si prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acelei
entitati.
Primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionisti
specializati în audit alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de
actionari.
Perioada anilor 1940-1970, când comertul international se dezvolta, ordonatorii
de audit îsi largesc sfera în rândul bancilor, patronatului si al institutiilor financiare
datorita pietelor de capital. Executarea auditului era realizat de profesionisti de audit si
contabilitate, iar obiectivele cunosc o forma elevata de atestare a sinceritatii si
regularitatii situatiilor financiare. În aceasta perioada, datorita dezvoltarii profesiei
contabile si a influentelor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvolta
activitatea de audit pe continentul european.
Doua decenii mai târziu (1970-1990), obiectivele auditului sunt orientate spre
atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil si a normelor
de audit. În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se
încadreaza în efortul general de modernizare a managementului financiar, atât în
sectorul privat, cât si în cel public.
Întreprinderile au început sa-si organizeze propriile compartimente de audit
intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuarii lucrarilor
pregatitoare din interiorul entitatii, iar pentru realizarea activitatii de certificare au
apelat în continuare la cabinete de audit extern, care aveau dreptul la o supervizare a
activitatii întreprinderilor

3
1.2 . Definirea conceptului de audit

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva, care da unei


organizatii o asigurare în ceea ce priveste gradul de control detinut asupra
operatiunilor, o îndruma pentru a-i îmbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea
unui plus de valoare. Auditul intern ajuta organizatia sa-si atinga obiectivele,
evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al
riscurilor, de control si de conducere a întreprinderii si facând propuneri pentru a le
consolida eficacitatea. Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui
organism, o activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor; el este in
serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un control care are drept functie
estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale. Obiectivul auditului intern este de a
asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor furnizând
analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile
examinate.

1.3. Reglementarea si coordonarea auditului intern în România

Prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern[6] si Ordonanta


Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind
auditul intern[7] a fost reglementat auditul intern la entitatile publice, cu privire la
formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public, ca
activitate functional independenta si obiectiva. Legea include urmatoarele categorii de
entitati publice: autoritatea publica, institutia publica, regia autonoma, compania sau
societatea nationala, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-
teritoriala este actionar majoritar si care are personalitate juridica.
Obiectivele auditului public intern, conform articolului 3 din lege, sunt :
• asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa îmbunatateasca sistemele
si activitatile entitatii publice;

4
• sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare
sistematica si metodica, prin care se evaluează si se îmbunătăţeşte
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului si a proceselor administrării.
Sfera auditului public intern cuprinde :
• Activitati financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica
din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de catre
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa
• Constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de
creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;
• Administrarea patrimoniului public, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea
sau închirierea de bunuri din domeniul privat sau public al statului ori al
unitatilor administrativ-teritoriale;
• Sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si
sistemele informatice aferente.
Obiectivele specifice ale auditului intern pentru entitatile economice din
sectorul sau domeniul public vor avea la baza un cadru comun elaborat de Ministerul
Finantelor Publice si Camera Auditorilor Financiari din România.

CAPITOLUL II - Auditul intern al ciclului de salarii la SC. SRL

5
Gestionarea resurselor umane într-o institutie reprezinta o functie suport
importanta, fiind un domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, justificata
în mare masura de multitudinea de procese care sunt derulate si în mod implicit de
riscurile care le însotesc.
Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra
modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii,
a functionalitatii sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul
legislativ normativ.
Misiunea de audit intern „Auditul intern al ciclului de salarii la SC.XXX
SRL” este realizata în baza Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, a
Normelor metodologice generale aprobate prin O.M F.P nr.38/2003 privind
exercitarea activitatii de audit public intern si a Planului de audit public intern pentru
anul 2009, la Serviciul Resurse Umane în perioada 20.01.2010-30.04.2010

2.1 Ordinul de serviciu

SC. XXXX SRl


Compartiment Audit Intern
6
Nr.023/20.01.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,


a O.M.F.P. nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind
exercitarea activitatii de audit intern, a Ordinului managerului general nr. 12/2003 prin
care s-au aprobat Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul entitatii
publice si a Planului de audit intern pentru anul 2007, se va efectua misiunea de audit
intern la Serviciul Resurselor Umane în perioada 20.01.2010– 30.04.2010.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurari asupra modului de organizare a
activitatii de gestiune a resurselor umane din entitate si a conformitatii cu cadrul
legislativ si normativ aplicabil.
Obiectivul misiunii de audit intern este: Stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului .Mentionam ca se va efectua un audit de conformitate al
modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publica. Misiunea de audit public intern va fi realizata de Sopa Sabin. Supervizorul
misiunii este seful structurii de audit public intern.

sef Compartiment Audit Intern

Ungureanu Cristina

2.2. Declaraţia de independenţă


SC.XXX SRL
Compartimentul Audit Intern
Misiune de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

7
Incompatibilitati în legatura cu entitatea/structura auditata Da Nu

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa - X
va limiteze masura în care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati
slabiciuni de audit în orice fel?
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar - X
putea sa va influenteze în misiunea de audit?
Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) în ultimii 3 ani într-un alt mod în - X
activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata?
Aveti responsabilitati în derularea programelor si proiectelor privind gestiunea - X
resurselor umane?
Ati fost implicat în elaborarea si implementarea sistemelor de control ale - X
entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?
Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul - X
entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva?
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau primirea - X
de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel guvernamental?
Ati aprobat înainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru - X
entitatea/structura ce va fi auditata?
Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditata? - X
Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce - X
va fi auditata?
Daca în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa sau - X
organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a lucra si a face
rapoartele de audit impartiale, notificati seful Compartimentului Audit Public Intern de
urgenta?

Auditor, sef Compartiment Audit Intern,


Sopa Sabin Ungureanu Cristina

2.3. Notificare privind declansarea misiunii de audit

SC.XXX SRL
Compartiment Audit Intern
Nr.023/20.01.2010
Notificare privind declansarea misiunii de audit
Catre: Serviciul Resurse Umane
De la: seful Compartimentului Audit Intern

8
Referitor la misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclulude salarii.
Stimata doamna Candea Adina,
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009, urmeaza ca în perioada
20.01.2009-30.04.2009 sa efectuam o misiune de audit intern cu tema Auditul intern
al ciclului de salarii..
Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord sedinta de deschidere
în vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzând:
• prezentarea auditorilor
• scopul misiunii de audit intern;
• prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;
• programul interventiei la fata locului;
• alte aspecte.
Pentru o mai buna întelegere a activitatii dumneavoastra, va rugam sa ne
puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara privind activitatea de gestiune a
resurselor umane: legile si reglementarile ce se aplica activitatilor dumneavoastra,
organigrama serviciului dumneavoastra, Regulamentul de organizare si functionare,
fisele posturilor, procedurile scrise care descriu sarcinile ce trebuie realizate pe linia
organizarii activitatii, un exemplar al rapoartelor de activitate, notelor, misiunilor de
audit anterioare care se refera la aceasta tema.
Daca aveti unele întrebari privind desfasurarea misiunii, va rugam sa-l
contactati pe domnul Sopa Sabin - auditor sau pe seful structurii de audit intern.

Cu stima, Data:20.01.2010

sef Compartiment Audit Intern

2.4. Colectarea informatiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Perioada auditata:01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


9
COLECTAREA INFORMATIILOR
SERVICIUL RESURSE UMANE DA NU Observatii
Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile
X -
structurii auditate
Obtinerea organigramei X -
Obtinerea Regulamentului de organizare si
X -
functionare
Obtinerea fiselor posturilor X -
Obtinerea procedurilor scrise - X
Identificarea personalului responsabil X -
Anterior nu au
Obtinerea exemplarului de Raport de audit intern fost realizate
- X
anterior misiuni de
audit intern

2.5 Analiza riscurilor

S.C XXX.SRL

Compartimentul Audit Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii.

Perioada auditata: 01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

10
Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr
Obiective Obiecte auditabile Obs.
crt
I. Stabilirea drepturilor 1. Procedurile scrise privind acordarea
salariale cuvenite drepturilor salariale
personalului 2. Salariul de baza
3. Indemnizatii de conducere
4. Sporul pentru conditii deosebite de
munca
5. Sporul de vechime în munca
6. Sporul pentru munca suplimentara
7. Sistemul de premiere

S.C XXXX SRl

Compartimentul Audit Intern

IDENTIDICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

11
Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Obs.
crt.
I. Stabilirea 1. Procedurile scrise privind Inexistenta procedurilor
drepturilor acordarea drepturilor privind acordarea
salariale cuvenite salariale drepturilor salariale
personalului Stabilirea eronata a
2. Salariul de baza
salariului de baza
Acordarea unor
3. Indemnizatii de
indemnizatii de
conducere
conducere necuvenite
Stabilirea eronata a
4. Sporul pentru conditii unui spor pentru
deosebite de munca conditii deosebite de
munca
Stabilirea eronata a
5. Sporul de vechime în
sporului de vechime în
munca
munca
Stabilirea eronata a
6. Sporul pentru munca sporuluipentru orele
suplimentara lucrate pe timp de
noapte
Salariile nu au fost
7. Sistemul de premiere diminuate pentru
abateri disciplinare

S.C TERMICA S.A

Compartimentul Audit Intern

APRECIEREA NIVELURILOR RISCURILOR

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Factori de risc Ponderea factorilor Nivelul de apreciere al riscului (Ni)


de risc
(Fi) N1 N2 N3
(Pi)

12
Aprecierea
Exista proceduri si se Exista proceduri, sunt
controlului P1 – 50% Nu exista proceduri
aplica cunoscute, dar nu se aplica
intern F1
Aprecierea
cantitativa Impact financiar
P2 – 30% Impact financiar mediu Impact financiar ridicat
scazut
F2
Aprecierea
calitativa
P3 – 20% Vulnerabilitate mica Vulnerabilitate medie Vulnerabilitate mare

F3

S.C xxx SRL

Compartimentul Audit Intern

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii.

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit


Intern

13
Nr N1 N2 N3 Punctaj
. total
Obiectivele Obiectele auditabile Riscuri identificate
crt
.
I. Stabilirea drepturilor 1. Procedurile scrise privind acordarea Inexistenta procedurilor privind acordarea 3 2 2 2,5
salariale cuvenite drepturilor salariale drepturilor salariale
personalului Stabilirea eronata a salariului de baza 3 2 2 2,5
2. Salariul de baza
Acordarea unor indemnizatii de conducere 3 2 2 2,5
3. Indemnizatii de conducere
necuvenite
4. Sporul pentru conditii deosebite de Stabilirea eronata a unui spor pentru conditii 2 2 1 1,8
munca deosebite de munca
Stabilirea eronata a sporului de vechime în 2 2 1 1,8
5. Sporul de vechime în munca
munca
Stabilirea eronata a sporului pentru orele lucrate 2 2 1 1,8
6. Sporul pentru munca suplimentara
pe timp de noapte
Salariile nu au fost diminuate pentru abateri 2 2 2 2,0
7. Sistemul de premiere
disciplinare

NOTA:

Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului este documentul din procedura de Analiza riscurilor în care auditorul evalueaza riscurile
pe baza documentelor în posesia carora a intrat pâna în acest moment, dar si a expertizei personale în domeniu.Auditorul intern a stabilit punctajul
total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar si în functie de resursele alocate misiunii (numar de persoane, timpul aferent s.a.)
si pentru continuarea analizei, au împartit riscurile, în urmatoarele trei categorii.

Riscuri mici - 1,0 - 1,7 Riscuri medii - 1,8 - 2,2 Riscuri mari - 2,3 - 3,

14
S.CXX.Srl

Compartimentul Audit Intern

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului se salarii.

CLASIFICAREA RISCURILOR PE BAYA PUNCTAJELOR TOTALE

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr.
crt.
Obiectivele Obiectele auditabile Riscuri identificate
Punctaj total Clasare

I. Stabilirea Inexistenta 2,5 Mare


1. Procedurile scrise
drepturilor procedurilor privind
privind acordarea
salariale cuvenite acordarea
drepturilor salariale
personalului drepturilor salariale

Stabilirea eronata a 2,5 Mare


2. Salariul de baza
salariului de baza

Acordarea unor 2,5 Mare


indemnizatii de
3. Indemnizatii de conducere
conducere necuvenite

Stabilirea eronata a 1,8 Mediu


4. Sporul pentru
unui spor pentru
conditii deosebite de
conditii deosebite
munca
de munca

Stabilirea eronata a 1,8 Mediu


5. Sporul de vechime în
sporului de vechime
munca
în munca

Stabilirea eronata a 1,8 Mediu


6. Sporul pentru munca sporului pentru
suplimentara orele lucrate pe
timp de noapte

Salariile nu au fost 2,0 Mediu


7. Sistemul de premiere diminuate pentru
abateri disciplinare

2.6. Chestionarul de audit intern

15
S.C XXX SRL

Compartimentul Audit Intern

CHESTIONARUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Obiectivul: STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE


PERSONALULUI

Activitatea de audit Da Nu Obs.


- exista un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de
X
natura salariala?
- daca “da”, va rugam sa ne furnizati un exemplar. X
- exista stabilita persoana responsabila pentru elaborarea si
X
actualizarea procedurilor?
- exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/
X
subobiectivului?
- daca “da”, va rog sa ne furnizati un exemplar. X
- va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si
X
pregatirea profesionala necesare postului?

CAPITOLUL III - Raportul de audit intern


16
S.C TERMICA S.A

Compartimentul Audit Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

STRUCTURA AUDITATĂ: SERVICIUL RESURSE UMANE

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Auditul intern al ciclului de salarii

Sibiu

2010

3.1. Introducere

Auditor: Sopa Sabin -auditor în cadrul Compartimentului Audit Intern


Ordinul de efectuare a misiunii de audit – auditarea activitatilor cuprinse în
Planul de audit intern pe anul 2010, s-a facut în baza Ordinului de serviciu nr.
023/20.01.2010.
Baza legala a actiunii de auditare:
Planul de audit intern pentru anul 2009, aprobat de conducerea entitatii;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile
ulterioare;
OMFP nr. 38/15.01.2003 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare
a Legii nr.672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dispozitia prin care se aproba Normele proprii de exercitare a auditului intern
în cadrul entitatii.
Durata actiunii de auditare – 20.01.2010-30.04.2010.
Perioada supusa auditarii – 01.01.2009 - 31.12.2009.
Scopul actiunii de auditare – consta în: a da asigurari asupra modului de
organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea publica si
a conformitatii cu cadrul legislativ si normativ aplicabil.

17
Obiectivul actiunii de audit intern este: stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului .
Tipul de auditare: Audit de conformitate / regularitate.
Tehnici utilizate:
a) verificarea în vederea asigurarii validarii, realitatii si acuratetei
înregistrarilor în carnetele de munca.
Tehnici de verificare utilizate:
- comparatia: pentru deciziile de numire si datele înscrise în
carnetele de munca si în bazele de date;
- examinarea: pentru detectarea erorilor în completarea carnetelor
de munca, proceselor verbale etc.;
- garantarea: pentru verificarea realitatii datelor din documentele ce
au stat la baza justificarii înregistrarilor;
- urmarirea: pentru a se constata daca toate operatiunile au fost real
efectuate.
b) esantionarea pentru analiza modului de întocmire al documentelor;
c) observarea fizica în vederea formarii unei pareri proprii privind modul
de întocmire si emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
- chestionarul;
- liste de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le
îndeplineasca fiecare obiectiv auditabil.
Documente si materiale examinate în cadrul Serviciului Resurse Umane:
erificarea la fata locului a vizat urmatoarele documente întocmite si completate
pentru perioada 01.01.2009 - 31.12.2009:
- decizii de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;
- carnete de munca, dosare personale, fise de post, Regulamentul de
Organizare si Functionare;
- foile colective de prezenta;
cererile de concedii de odihna, fara plata etc.;
- Registrul de evidenta a salariatilor;
18
Materiale întocmite pe timpul auditarii:
- liste de verificare pe obiective;
- fise de identificare si analiza a problemelor constatate;
- Tabel puncte tari si puncte slabe, Tematica în detaliu ;
- programul de audit, programul interventiei la fata locului;
- Chestionarul de control intern;
Organizarea Serviciului Resurse Umane. Serviciul a functionat în perioada
supusa auditarii cu un numar de 15 salariati, dintre care un post de sef de serviciu.
Organizarea si functionarea serviciului a fost în conformitate cu organigrama si
Regulamentul de organizare si functionare.
Pentru toti salariatii sunt întocmite fise ale posturilor prin care sunt stabilite
relatiile ierarhice si sarcinile de serviciu.
Activitati desfasurate în cadrul Serviciului Resurse Umane:
- întocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii;
- raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale în domeniul
salarizarii personalului, precum salariul de baza, sporul de vechime, indemnizatiile,
alte sporuri;
- fundamentarea corecta si acordarea premiilor;
- aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea
muncii peste programul normal de lucru;
- verificarea foilor colective de prezenta privind operarea corecta a timpului
lucrat si nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare si avansare a personalului;
- întocmirea si actualizarea carnetelor de munca;
- pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.
Auditorul prin lucrarile specifice derularii misiunii de audit a avut ca obiective
principale activitatile care se desfasoara în cadrul serviciului, stabilite prin ROF.

3.2. Constatări şi recomandări

Obiectivul: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului


19
La S.C XXXx SRL elementele de natura salariala se stabilesc în baza
capitolului IV « Salarizarea » din Contractul colectiv de munca si a Regulamentului
privind acordarea sporurilor pentru conditii deosebite de munca, a altor sporuri si
drepturi de salarizare si de alta natura.
Din efectuarea Testului, referitor la stabilirea drepturilor cuvenite personalului
am constatat urmatoarele :
- elementele de natura salariala sunt înscrise în contractele individuale de
munca;
- salariile de baza s-au stabilit cu respectarea limitelor minime si maxime
corespunzatoare functiilor si meseriilor prevazute în Nomenclatorul unic de functii si
meserii de la SC. XXX SRL ;
- sporurile si indemnizatiile, cuantumurile si conditiile de acordare a acestora s-
au stabilit în conformitate cu prevederile Codului muncii, regulamentul de sporuri si a
Contractului colectiv de munca pe unitate ;
- cresterea salariilor de baza s-a facut în baza protocolului nr.273/01.01.2009;
- ajutoarele si premiile s-au acordat cu respectarea cadrului legislativ si
normative si în baza unor documente justificative (hotarâri ale AGA sau CA,
referate/cereri aprobate de conducerea societatii, însotite de copii ale unor documente
etc.).
Un element important al activitatii de evidenta a efectuarii muncii peste
programul normal de lucru, consta în fundamentarea acestuia în vederea compensarii
în timp liber echivalent sau în bani.
Din analiza Testului, care a utilizat elementele cuprinse în Lista de verificare, s-
a constatat ca nu exista organizat un sistem de evidenta si de recuperare a timpului
peste programul normal de lucru. De asemenea, s-a constatat ca efectuarea orelor
suplimentare nu a fost dispusa în scris de seful ierarhic, desi aceste lucruri sunt
stipulate în cadrul normativ.
Din aceasta cauza, în practica nici nu s-a mai urmarit compensarea în timp liber
corespunzator, în urmatoarele 30 de zile, ci au fost direct compensate în bani, ceea ce
a reprezentat o cheltuiala semnificativa pentru entitate care putea fi evitata.

20
Auditorul recomanda utilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta
orelor prestate peste programul normal de lucru, realizarea procedurilor scrise
privind compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator în urmatoarele
30 de zile, dupa efectuarea acesteia, precum si pentru plata orelor suplimentare, în
cazul în care compensarea nu a fost posibila. De asemenea, se recomanda si
desemnarea unei comisii pentru reverificarea evidentei timpului suplimentar peste
programul normal de lucru si a modului de compensare a acestuia pentru depistarea
tuturor situatiilor de nerespectare a cadrului normativ.

3.3. Concluzii

21
Auditorul pe baza testarilor si analizelor efectuate evalueaza activitatea
Serviciului Resurse Umane privind stabilirea drepturilor salariale cuvenite
personalului conform grilei:

APRECIERE
NR.
OBIECTIVUL DE
CRT. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
1. Stabilirea drepturilor
salariale cuvenite X
personalului

Precizam, faptul ca toate constatarile prezentate au la baza probe de audit


obtinute pe baza testului efectuat consemnate în documentele de lucru întocmite de
catre auditor si însusite de catre factorii de management ai entitatii.

Auditor
Sopa Sabin

22
BIBLIOGRAFIE

1. Florea Radu – “Control si audit intern” Suport de curs.

2. Ghita Emil - “Audit public intern”, Editura: Sitech 2007;

3. Ghita Marcel – “Auditul Intern (editia a II-a)”, Editura Economica, Anul


aparitiei: 2009;

4. Morariu, Ana; Suciu, Gheorghe; Stoian, Flavia - “Audit intern si


guvernanta corporativa”, Editura Universitara, Anul publicarii: 2008;

5. Standardul profesional nr 36. - Misiunile de audit intern realizate de


expertii contabili - ghid de aplicare, Editura: CECCAR 2007;

6. Victor Munteanu – “Auditul intern la intreprinderi si institutii publice”


Editura: Wolters Kluwer, Anul aparitiei : 2010;

23