Sunteți pe pagina 1din 14

Modulul 2

Aplicarea noului Curriculum naţional pentru


învăţământul gimnazial. Disciplina de studiu
Limba și literatura română din perspectiva
didacticii specialităţii

Suport de curs
Tema 2.3. Proiectarea didactică, dincolo de formalism

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

1
SINOPSIS
MODULUL 2 – Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul
gimnazial. Disciplina de studiu Limba și literatura română din perspectiva
didacticii specialităţii

Tema 2.1. Profilul de formare al absolventului din perspectiva disciplinei de studiu Limba
și literatura română (maternă și din școlile și secțiile cu predare în limba maghiară)
2.1.1 Profilul de formare al elevului din perspectiva competențelor-cheie (profilul de formare al
absolventului învățământului gimnazial, construit pe baza descriptivului unui nivel intermediar de
deținere a competențelor-cheie)
2.1.2 Contribuţia disciplinei la formarea competențelor-cheie

Tema 2.2. O lectură conștientă și sistematică a noii programe școlare


2.2.1 Structura noilor programe – Corelarea cu programele din ciclul primar
2.2.2 Progresia competențelor: competențele generale și competențele specifice. Corelarea
competențe – activități de învățare
2.2.3 Lectura noilor programe – perspectivă contrastivă (programele anterioare vs. noile
programe)

Tema 2.3. Proiectarea didactică, dincolo de formalism


2.3.1 Planificările calendaristice
2.3.2 Proiectarea unităților de învățare
2.3.3 Designul lecției

Tema 2.4. Abordări metodologice – în și dincolo de programa școlară


2.4.1. Adaptarea demersului didactic la competențele și la conținuturile vizate
2.4.1.1. Formarea competenței de comunicare orală
2.4.1.2. Formarea competenței de lectură
2.4.1.3. Formarea competenței interculturale
2.4.2. Aspecte ale abordării inovative

Tema 2.5. Evaluarea nivelului de performanță al competențelor specifice


2.5.1 Finalitățile evaluării. Forme de evaluare – între evaluarea tradițională și evaluarea modernă
2.5.2 Designul unui test. Validitatea testelor. Grile de evaluare
2.5.3. Evaluarea formativă ca formă de învățare

Tema 2.6. Dincolo de trunchiul comun: programa de opțional


2.6.1 Programa de trunchi comun vs. programa de opțional de tip disciplină nouă
2.6.2 Întrebări frecvente în elaborarea programei de opțional
2.6.3 Exemple de bună practică

Bibliografie

2
Tema 2.3. Proiectarea didactică, dincolo de formalism
Pe parcursul acestei teme, atât prezentările teoretice, cât și aplicațiile vor avea în vedere
cele două programe școlare: Limba și literatura română pentru ciclul gimnazial (româna
maternă și româna pentru minoritatea maghiară). Și corelațiile cu programele școlare din ciclul
primar vor ține cont de existența celor două tipuri de programe școlare (româna maternă;
româna pentru minorități).
2.3.1 Planificările calendaristice

Se pornește de la ideea că dumneavoastră, în calitate de formabili, aveți experiență în


domeniul elaborării documentelor de proiectare didactică. Drept urmare, se vizează valorificarea
competențelor dumneavoastră în contextul oferit de noul cadru formal și curricular. Prezentările
teoretice îmbină cunoștințele de didactică generală și a specialității ale cursanților cu elementele
care necesită clarificări, având în vedere schimbările generate de schimbarea de viziune oferită de
noile programe școlare.
Aplicațiile se desfășoară pe două niveluri: analiza unor documente de proiectare didactică,
respectiv elaborarea unor asemenea documente.

Propunem câte un exemplu de secvență de planificare calendaristică pentru fiecare


programă școlară (programa pentru Limba și literatura română și programa pentru Limba și
literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară) pentru a pune
în discuție:

selectarea competențelor specifice;

corelarea conținuturilor cu competențele specifice;

realizarea viziunii integrate în realizarea acestui document.

3
Unitatea de învățământ:____ Aviz responsabil de arie curriculară,
Clasa a VII-a F Aviz director,
Profesor: __________
Manual: __________
Nr. înregistrare:_____

PLANIFICARE ANUALĂ
Limba și literatura română
35 săptămâni/an, Curriculum aplicat: 4 ore /săptămână Total ore/an: 140 ore
SEMESTRUL I
Tema generală: Orizonturile lumii și ale cunoașterii
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi vizate Nr. de ore / Observații
Crt. învățare săptămâna
IV Aventura 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii 1. Lectura 3 Săpt. I
semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând Textul dramatic și arta spectacolului 1
comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate • Autor, personaj dramatic
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de • Rolul indicațiilor scenice Săpt. II
ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii • Rolul dialogului 2
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând • Actori, decor, costume, lumini, muzică
strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de 2. Comunicare orală 2
nevoile fiecăruia • Tracul comunicativ. Strategii de
2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte gestionare a tracului comunicativ
literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale 3. Redactare: Săpt. III
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor - Prezentarea textului: elemente grafice 2
texte diverse specifice diverselor tipuri de texte:
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii • comentarea unor pasaje din
2.4.Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor textele citite, descrierea unei emoţii
consacrate cărţii (bucurie, uimire, frică);
3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor 4. Gramatică: 1
procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate intenţiei de • Pronumele posesiv şi adjectivul
comunicare pronominal posesiv. Pronumele 1
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează demonstrativ şi adjectivul pronominal 1
a fi prezentate în faţa colegilor demonstrativ 1
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru • Folosirea corectă a pronumelor și a Săpt. IV
înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe adjectivelor pronominale: interogativ, 3
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor relativ şi nehotărât, a adjectivului
lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română pronominal de întărire. Pronumele şi
standard adjectivul pronominal negativ şi 1
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din negaţia în propoziţie
perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală 5. Elemente de interculturalitate
5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie și la cultura altor • Elemente de mitologie românească
popoare

4
Unitatea de învățământ:____ Aviz responsabil de arie curriculară,
Clasa a VI-a F Aviz director,
Profesor: __________
Manual: __________
Nr. înregistrare:_____

PLANIFICARE ANUALĂ
Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
35 săptămâni/an, Curriculum aplicat: 4 ore /săptămână Total ore/an: 140 ore
SEMESTRUL I
Tema generală: Eu și lumea din jurul meu
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi vizate Nr. de ore / Obs.
Crt. învățare săptămâna
1. Lectură și 1.1. Identificarea unor informaţii, a intențiilor de comunicare și/sau a Recapitulare Săpt. I
cunoaștere emoțiilor și a atitudinilor comunicative, din texte orale, monologate sau Test iniţial 3
dialogate 1. Lectură 1
1.2. Distingerea sensului unor cuvinte/sintagme, prin raportare la context și Narativul literar (discurs narativ) - aplicativ: figuri Săpt. II, III
la particularitățile comunicării orale – elemente verbale, nonverbale și de stil: comparația (discurs narativ) narațiunea la
paraverbale; 1.3. Recunoașterea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale și persoana I (text suport:________)
fonetice a unui enunț; • autor, narator, personaj, acțiune
1.5. Manifestarea interesului și a curiozității față de diverse teme care fac • indici spaţio-temporali: unde şi când se desfăşoară
obiectul unor monologuri sau dialoguri acţiunea 8
2.2. Parafrazarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje • narațiunea la persoana I
din diverse tipuri de text, pe teme familiare; • textul narativ literar
2.5. Realizarea unor interacțiuni verbale, pe teme familiare, cu mai mulți Narativul literar (discurs narativ) – teoretizare
interlocutori, respectând elementele de specificitate: intonație, accent, sunete • figuri de stil: comparația (discurs narativ)
specifice limbii române, topică 2. Comunicare orală / scrisă Săpt. IV
2.6. Manifestarea interesului și a curiozității față de diverse teme care fac • Roluri în comunicare: observator 2
obiectul unor monologuri/dialoguri, în interacțiunea directă sau în cea 3. Elemente de construcție a comunicării
mediată; Nivelul fonetic
3.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite dintr-unul sau mai multe 2
• Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe (reguli de
texte continue/ discontinue/ multimodale Săpt. V
bază, fără excepții)
3.3. Identificarea temei în relație cu ideile principale și cu tiparul narativ, 2
Aplicativ
descriptiv, explicativ de structurare a ideilor din texte diverse;
• Pronunţarea/ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
3.7. Manifestarea preocupării de a decoda semnificația textelor
diftong, triftong, hiat
continue/discontinue/ multimodale, indiferent de tipul de comunicare
4. Elemente de interculturalitate
4.4. Utilizarea achizițiilor metalingvistice în elaborarea textelor proprii, pe Săpt. V
• Valori promovate în arta românească (de exemplu,
teme diverse;
muzica, pictura, sculptura etc.)
4.5. Manifestarea preocupării pentru a respecta convențiile specifice tipurilor 2
de text: narative, descriptive, explicative; • Valori promovate în arta din cultura maternă (de
5.3. Exprimarea unei atitudini pozitive față de diversitatea lingvistică și exemplu, muzica, pictura, sculptura etc.)
culturală, față de valorile promovate în contexte culturale și sociale diverse • Valori promovate în arta din cultura universală (de
exemplu, muzica, pictura, sculptura etc.).

5
Activitate pe grupe și frontală
Cafeneaua literară (adaptare)
Sarcină de lucru la nivelul grupelor: Realizați analiza aprofundată a unor planificări/secvențe de planificare anuală și
calendaristică, subliniind punctele tari și elementele de remediat.

Activitate individuală, pe grupe și frontală


Metoda piramidei
Sarcină de lucru individuală: realizați o secvență din planificarea anuală și calendaristică, în funcție de criteriile prezentate
de formator, stabilită prin negociere la nivelul grupei.
Sarcină de lucru la nivelul grupelor: realizați planificarea anuală și calendaristică, în funcție de criteriile stabilite de formator,
pe baza activității individuale a fiecărui membru al grupei.

2.3.2 Proiectarea unităților de învățare

Propunem câte un exemplu de secvență de proiectare a unităților de învățare pentru fiecare


programă școlară (programa pentru Limba și literatura română și programa pentru Limba și
literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară) pentru a pune
în discuție:
• corelarea planificării cu proiectarea unității de învățare;
• selectarea competențelor specifice;
• corelarea conținuturilor cu competențele specifice;
• selectarea activităților de învățare;
• stabilirea formelor de organizare a activității, a metodelor și a mijloacelor de
învățământ;
• stabilirea modului de evaluare.
Se va ține cont și de următoarele elemente în vederea formării progresive:

6
Unitatea de învățământ:____
Disciplina:Limba și literatura română
Profesor: __________
Clasa: a VII-a F
Nr. ore/ săptămână: 4

Proiectul unității de învățare: Aventura (IV)


Nr. de ore alocat: 16
(secvență)
Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare Observații
specifice

Comunicare orală 1.2 Exerciții de anticipare a unor reacții 1h - Observare


• Tracul ale participanților la un dialog; directă;
comunicativ 1.3 - activitate frontală, individuală, în perechi; - Aprecieri pe
Discuţii privind modul în care se - fișe de lucru; parcursul
1.4 - videoproiector și laptop/ imagini,
poate promova/corija un tip de demersului
comportament generat de o situație înregistrări audio; didactic.
de comunicare - metode: prezentarea interactivă,
organizatorul grafic; tabelul T al
argumentelor.
Comunicare orală 1.2 Exerciții de asumare de diferite roluri 1h - Joc de rol
• Strategii de (metodă de
gestionare a 1.3 Exerciții de formulare de întrebări - activitate frontală, individuală, pe grupe; evaluare);
tracului privind așteptările/nevoile/atitudinile - fișe de lucru; - Fișă de observare.
1.4 - videoproiector și laptop/ imagini,
comunicativ proprii și ale celorlalți în situații de
comunicare reale sau simulate înregistrări audio;
2.2
- metode: conversația eurstică, Graffiti,
2.4 interviul în trei trepte.

Observație: La finalul proiectului unității de învățare sunt trecute competențele specifice care apar în respectivul proiect (număr criterial + enunț), astfel încât să se
poată urmări corelațiile.
Competențe specifice:
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând
comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile
fiecăruia
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.4.Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii

7
Unitatea de învățământ:____
Disciplina: Limba și literatura română (pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară)
Profesor: __________
Clasa: a VI-a F
Nr. ore/ săptămână: 4
Proiectul unității de învățare: Lectură și cunoaștere (I)
Nr. de ore alocat: 20
(secvență)
Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare Observații
specifice
Comunicare orală / 1.1 Exerciții de identificare a intenției de comunicare din 1h - Observare directă;
scrisă 2.5 diferite tipuri de texte (monologate, dialogate) - activitate frontală, în - Fișă de
• Roluri în 2.6 Exerciții de corelare a informaţiilor receptate din perechi; auto/inter/evaluare
comunicare diverse surse - fișe de lucru; - Aprecieri pe
(actualizare) Exerciții de comunicarea orală cu scop declarat de - videoproiector și laptop/ parcursul
informare, de luare de atitudine, de opinie imagini, înregistrări audio; demersului
Exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a - metode: harta conceptelor; didactic.
curajului de a interveni în actul comunicării joc de rol.
Comunicare orală / 1.2 Identificarea unor sintagme și/sau enunțuri în 1h - Fișă de
scrisă 1.5 legătură cu tema abordată - activitate frontală, (inter)evaluare.
• Roluri în 2.5 Identificarea rolului elementelor paraverbale în individuală, pe grupe;
comunicare: 2.6 schimbarea sensului unui enunț - fișe de lucru;
observator Exerciții de tip cerc de ascultare activă, marcând - videoproiector și laptop/
intrarea sau ieșirea din cerc printr-un obiect dat mai imagini, înregistrări audio;
departe, obiect de tipul creion, minge de tenis etc. - metode: prezentarea
Jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor texte interactivă, Graffiti,
bruiate, trunchiate, articulate defectuos interviul în trei trepte.
Observație: La finalul proiectului unității de învățare sunt trecute competențele specifice care apar în respectivul proiect (număr criterial + enunț), astfel încât să se
poată urmări corelațiile.
Competențe specifice:
1.1 Distingerea sensului unor cuvinte/sintagme, prin raportare la context și la particularitățile comunicării orale – elemente verbale, nonverbale și paraverbale;
1.2 Identificarea unor informaţii, a intențiilor de comunicare și/sau a emoțiilor și a atitudinilor comunicative, din texte orale, monologate sau dialogate
1.5. Manifestarea interesului și a curiozității față de diverse teme care fac obiectul unor monologuri sau dialoguri
2.5. Realizarea unor interacțiuni verbale, pe teme familiare, cu mai mulți interlocutori, respectând elementele de specificitate: intonație, accent, sunete specifice
limbii române, topică
2.6. Manifestarea interesului și a curiozității față de diverse teme care fac obiectul unor monologuri/dialoguri, în interacțiunea directă sau în cea mediată.

8
Activitate pe grupe și frontală
Diagramei cauzelor și a efectului
Sarcină de lucru la nivelul grupelor:
1. Realizați analiza proiectării unităților de învățare din perspectiva expertului.
2. Evidențiați sursele erorilor intervenite în proiectare.

Activitate pe Activitate individuală, pe grupe și frontală


Metoda Puzzle
Sarcină de lucru individuală: Realizați o secvență a proiectării unității de învățare, în funcție de criteriile prezentate de
formator (un domeniu al programei școlare) și pe baza planificării realizate în cadrul temei anterioare, stabilită prin
negociere la nivelul grupei.
Sarcină de lucru la nivelul grupelor: Realizați proiectarea unității de învățare, în funcție de criteriile stabilite de formator,
pe baza activității individuale a fiecărui membru al grupei.

2.3.3 Designul lecției

Activitate individuală și frontală (în cadrul Prelegerii intensificate)


Realizați o listă cu două obiecții formulate deseori de profesorul practicant care afirmă că proiectul de lecție nu este un
element esențial în eficientizarea muncii la clasă.

Prezentăm un exemplu de proiect de lecție corelat cu planificarea calendaristică și proiectul unității


de învățare propuse.
PROIECT DE LECŢIE
CLASA: a VII –a/ a VI-a
DISCIPLINA:Limba şi literatura română/ Limba și literatura română (pentru școlile și secțiile cu
predare în limba maghiară)
PROFESOR: ___________
ŞCOALA: ______________
DOMENIU/ DOMENII: Comunicare și Lectură
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Aventură sau Lectură și cunoaștere
TITLUL LECŢIEI: Papucii lui Abu-Cassem de Heinrich Zimmer
CATEGORIA LECŢIEI: Formare de deprinderi şi abilităţi
COMPETENŢE SPECIFICE:
Limba și literatura română Limba și literatura română (pentru școlile și secțiile
cu predare în limba maghiară)

Observație: textul-suport pentru această activitate este Observație: textul-suport pentru această activitate
suplimentar și se vizează lectura aprofundată a textului este suplimentar și se vizează lectura aprofundată a
îmbinată cu problematica strategiilor de gestionare a textului îmbinată cu problematica rolurilor în
tracului comunicativ. În consecință, ultima etapă a comunicare (observator). În consecință, ultima etapă
lecției va viza acest aspect. a lecției va viza acest aspect.

9
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de 1.2 Identificarea unor informaţii, a intențiilor de
vedere, oferind detalii semnificative şi exemple comunicare și/sau a emoțiilor și a atitudinilor
relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând comunicative, din texte orale, monologate sau
comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate dialogate
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând 1.5. Manifestarea interesului și a curiozității față de
la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a diverse teme care fac obiectul unor monologuri sau
informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii dialoguri
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor 2.5. Realizarea unor interacțiuni verbale, pe teme
comunicative, identificând strategii personalizate în familiare, cu mai mulți interlocutori, respectând
funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de elementele de specificitate: intonație, accent, sunete
nevoile fiecăruia specifice limbii române, topică
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate 2.6. Manifestarea interesului și a curiozității față de
pe marginea unor texte diverse diverse teme care fac obiectul unor
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin monologuri/dialoguri, în interacțiunea directă sau în
diversificarea activităţilor consacrate cărţii cea mediată;
3.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite dintr-
unul sau mai multe texte
continue/discontinue/multimodale
3.7. Manifestarea preocupării de a decoda
semnificația textelor continue/discontinue/
multimodale, indiferent de tipul de comunicare

METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE: Brainstorming, conversaţia euristică, cadranele


MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru (cu textul împărțit pe fragmente și sarcini de
lucru), fișe de interevaluare, poster
FORME DE ACTIVITATE: individuală, pe grupe, frontală
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
Limba și literatura română Limba și literatura română (pentru școlile și secțiile
cu predare în limba maghiară)

• să coreleze informațiile explicite și implicite din să coreleze informațiile explicite și implicite din
textul dat în funcție de criteriile date; textul dat în funcție de criteriile date;
• să își exprime părerea pe baza textului în funcție să își exprime părerea pe baza textului în funcție
de criteriile date; de criteriile date;
• să participe la stabilirea punctului de vedere să participe la stabilirea punctului de vedere
comun; comun;
• să stăpânească strategii de gestionare a tracului să evalueze prezentarea orală realizată de colegi
comunicativ; din perspectiva observatorului.
• să evalueze prezentarea orală realizată de colegi.

10
SCHIȚA LECȚIEI
1. EVOCARE -
Se realizează prin metoda brainstormingului:
Sarcină de lucru: Ce înţelegeţi prin sintagma ,,să schimbi papucii destul de des”?
Timp de lucru: 5 minute
2. CONFIGURAREA SENSULUI:
Elevii au realizat lectura integrală (familiarizarea cu textul) a textului în ora anterioară.
Se formează 4 grupe sau 8 grupe în funcție de numărul de elevi. Fiecare grupă primește o fișă
cu un alt fragment și cerințele aferente.
Sarcini pe grupe:
▪ Ghidul de studiu I – cadranul 1
• Comentaţi gestul de atenţionare al prietenului îngrijorat şi reacţia lui Abu-Cassem.
• Consideraţi justificat ataşamentul negustorului prosper faţă de papucii vechi? Motivați
răspunsul.
• Numiţi câte un element (o idee, un obicei, un comportament etc.) pe care refuzaţi să îl
abandonaţi, fiecare dintre voi, în ciuda dezavantajelor pe care le presupune.
Timp de lucru: 12 minute
▪ Ghidul de studiu II – cadranul 2
• De ce Abu-Cassem nu şi-a căutat papucii vechi şi i-a încălţat cu uşurinţă pe cei noi?
• Încadraţi în categoria întâmplare sau destin revenirea miraculoasă a papucilor la
posesorul lor iniţial.
• Numiţi câte un element (o idee, un obicei, un comportament etc.) pe care refuzaţi să îl
abandonaţi, fiecare dintre voi, în ciuda dezavantajelor pe care le presupune.
Timp de lucru: 12 minute

▪ Ghidul de studiu III – cadranul 3


• Comentați soluţiile la care apelează Abu-Cassem pentru a scăpa de papuci.
• Prezentați relaţia posesor – obiect posedat ilustrată în fragmentul dat.
• Numiţi câte un element (o idee, un obicei, un comportament etc.) pe care refuzaţi să îl
abandonaţi, fiecare dintre voi, în ciuda dezavantajelor pe care le presupune.

Timp de lucru: 12 minute


▪ Ghidul de studiu IV - cadranul 4
• Cine credeţi că îl poate elibera pe Abu-Cassem de tirania papucilor? Propuneţi soluţii.
• Comentaţi gestul final al lui Abu-Cassem.
• Numiţi câte un element (o idee, un obicei, un comportament etc.) pe care refuzaţi să îl
abandonaţi, fiecare dintre voi, în ciuda dezavantajelor pe care le presupune.

Timp de lucru: 12 minute


• Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care prezintă produsul activității.
Timp de lucru: 15 minute

11
Variante:

Limba și literatura română Limba și literatura română (pentru școlile și secțiile cu


predare în limba maghiară)

Strategiile de gestionare a tracului comunicativ Roluri în comunicare (observator).


• din fiecare grupă jumătate dintre elevi urmăresc • din fiecare grupă jumătate dintre elevi urmăresc
rezolvarea corectă a sarcinii inițiale, iar ceilalți rezolvarea corectă a sarcinii inițiale, iar ceilalți au
au rolul de observator și urmăresc strategiile de rolul de observator și urmăresc modul de
gestionare a tracului comunicativ pe baza unei prezentare pe baza unei fișe de interevaluare.
fișe de interevaluare. • Timp de lucru (pentru completarea fișei de
• Timp de lucru (pentru completarea fișei de interevaluare): 3 minute
interevaluare): 3 minute

3. REFLECȚIE:
Profesorul moderează discuția finală pe cele două niveluri:
a. Nivelul comprehensiunii textului
b. Nivelul hermeneutic: dezvoltat în două direcţii interdependente:
· sfera relaţiilor interpersonale
· sfera relaţiilor şi a constructelor intrapersonale.
aprecierea propriei activităţi prin metoda grafică:

Timp de lucru: 10 minute

• Tema: Redactează un text, de 100 - 120 de cuvinte, în care să-ţi exprimi părerea despre
modul în care obiceiurile oamenilor, bune sau rele, îi influențează pe cei din jur.

Observație: pe parcursul activității pe grupe, profesorul completează o fișă de evaluare a


competențelor atitudinale pentru elevii selectați (din fiecare grupă profesorul alege 1 - 2 elevi pe
care îi observă).

12
(propunere de grilă de evaluare)

Activitate pe grupe și frontală (în cadrul Prelegerii intensificate)


Tehnica 6/3/5
Sarcină de lucru pe grupe: Analizați un proiect de lecție, identificând punctele tari și aspectele care trebuie
ameliorate.

Activitate pe grupe și frontală


Arborele de derivare
Sarcină de lucru pe grupe: Elaborați un proiect de lecție pe baza schemei arborelui de derivare.

13
14