Sunteți pe pagina 1din 8

,;

..s5 ji
VALEA
GENEROZTTATII

llzs*trat*
, &*"
.rs?!
t-F{}lffi* d. #.Yi}{3SCFl e

cuRTEA GVECHE
CupnINs

cAPrroLUL r ** Retntdlnire I 5

CAPITOLUL II # Un nou drum / 10

cAPrroLUL III
*f O intdlnire surprinziftoare I 17
I

CAPITOLUL IV # O noui vale I 29

CAPIT.LUL V S[ inceapl jocurilel I 40


#
cAPrroLUL vI &" O companie plicuta I 48

CAPITOLUL VII W O peEteri plini de surprize I 68

CAPITOLUL VIII Iil Pizitorul reletei secrete / 84


t

cAPrroLUL Ix O provocare neaEteptatil I 97


#
CAPITOLUL X Dealul Diruinfei I I09
#
w=---@& *:;r-_=,%
ffi*--"=2.-
gl
ffi:%
flvrz\ztE
ii., KEINTALNIRE ]I
*.
& fr ig
t,eFETilg-L:9. J
fi
6E*

-r,:rj:.i, i
al:...i,r_ i::

!::Ei-.

.i!1:.1,

;\
:re
.6F

::.ffi
S*t v3,
:ry'
- &c'
'{ff

*
rtr
r*
lil-;

rus canta Ei dansa de zor impreun[ cu Alpi, bucuros cd. tre-


cuse cu bine de Valea magicl a Ribdirii, cdnd auzi deodatl
o voce cunoscuti venind de undeva din dreapta lui:
Nu gtiam ci egti un dansator aqa de bun!
-
Erus se intoarse speriat si, ce s[ vezi, in fala sa erau cei cinci
tovarlqi de drum pe care ii lisase in urmi: Harun, Ylang,
Dvorak gi Tomari.
Pentru o clip[, incremeni, in timp ce o groazd de intreblri
ii vuiau in minte, insi bucuria de a-i revedea era atAt de mare,
incdt didu fuga si-i imbrlligeze pe fiecare. Apoi incepu si ingire
intrebirile:

- Ce mibucur c[vdvid! Dar cum de suntefi aici? De unde-ali


apirut? Cum ali putut si treceli prin Valea Ribdirii? Mi-afi spus
ci. nu putefi intra, c[ numai un copil poate... Cum ali ajuns aici
tocmai acum?
Ai r[bdare qi vei primi toate rispunsurile, ii rispunse Tomari
-
ca o bunici inlelegitoare.

- Da, zAmbi Erus, liniqtindu-se gi respirAnd ugurat. Pdni la


urm[, indiferent de rispunsurile voastre, mi bucur gi v[ mulpmesc
pentru tot ce am triit qi am invi{at in Valea Rlbdirii.

- Toate au rostul lor, spuse Harun cu vocea sa gravl. Nimic nu


este intimplltor.

Noi nu arn spus ci nu putem ajunge pe Tirdmul Soarelui,


-
adiugi Ylang. Am zis doar c[ nu putem intra in Valea Ribdnrii

-"#
,ffi ''{@ #-ff
alituri Altfel, cumcrezicS. am putea cilitori dintr-un teram
de tine.
intr-altul? Existi gi alte drumuri, dar, dup[ cum bine ai remarcat,
era important pentru tine sd treci singur prin Valea Rdbddrii gi ne
bucurdm tare mult ci ai infeles asta.

- Sper ci darurile noastre te-au ajutat, interveni gi Dvorak, pri-


vindul cu bldndefe pe Erus.

- Da, inleleg acum. S[ qtili c[ darurile mi-au fost de mare aju-


tor, chiar dac[, la inceput, credeam c[ nici micar nu imi vor line de
foame. Nu voi mai privi niciodati la fel o mdni de nuci, o legituri
de pltrunjel, fructele de pidure sau morcovii care m-au ajutat sivld
in intuneric. Dar n-am folosit deloc limAia, adlugi el mirat, privind
spre Ylang

-Toate
la timpul lor, Erus, ii rlspunse acesta. Nu uita ci acum
eqti pe Teramd Soarelui, iar citricele, dupi cum !i-am spus, Hma-
ile, portocalele, grepfruturile, sunt toate fructe ale Soarelui si cu
siguranli i{i vor fi de ajutor mai departe.
Mai departe... Da, apropo de asta, sunt tare curios ce urmeazd.
-
si se lntdmple.
Mai departe vom merge impreuni citre Muntele de Foc pen-
-
tru a dezlega misterul soarelui care nu mai rlsare, zise Ylang.
Dar, mai intAi de toate, ne vom odihni in seara asta aici, si ne
-
bucurim de revedere gi s[J cunoagtem pe noul tdu prieten, adlugi
Tomari ca o mami grijulie.

8 " RsiNrAruinn
untirim A, da, ierta!i-m[, spuse Erus gi igi scutur[ capul
-
remarcat, zdmbind. El este Alpi, un mir vorbitot tovard.qul meu
Erru sr ne de drum) care mi-a fost ca un frate. M-a ajutat foar-
te mult in Valea Rlbdirii gi am hotirAt si continuS.m
rrak, pri- aventura aceasta impreun[.
E foarte bine, spusg Tient pe un ton serios. in
nare aju-
-
viafi trebuie si ai prieteni buni gi de n[dejde.
or line de
Era ceva ciudat in felul in care vorbea Trent, gi asta
r legituri
pentru c[ o fbcea destul de rar Ei mereu pe un ton sobru
rtatsivid
gi apisat. Iar statura sa impunltoare qi bralele sale puter-
lt, privind
nice cu care igi linea strdns arcul n-aveau cum s[ nu-i
intimideze micar un pic pe cei din jur.
r ci acum
Bucuria revederii era insl prea mare pentru ca Erus
rus, limA-
sise mai gindeasci la altceva acum. Aga ci Tlent aduse
elui Ei cu
omini tolii
de lemne, Harun fbcu focul si se asezari cu

t:crrmeazd
iniurul lui, aEa cum fbcuseri gi inainte de a pltrunde in
Valea Rnbdnrii.

: Foc pen- O noui avenfur[ se agternea in fala sa, iar dupi toate

mg. ffiimpHrile prin care trecuse, simlea in sfrrgit c[ se


aici, s[ ne pfiea odihni linigtit. inchise ochii qi risufli ugurat, apoi
S ry*" in sinea lui: ,Voi avea ribdare pdni mdine sl
te
]n, adauga
vf,dceurmeazl s[ se intdmple."

E::?e;'it,r;;*: * 9 #
Fffi
q€LG

S-ar putea să vă placă și