Sunteți pe pagina 1din 6
Romania a $tirbe! Voda nr.79-81 ctor 1, Bucuresti e-mail; anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 www.pna.ro Parchetul de pe Lingt Inalta Curte de Casapie 51 Justifie Directia National Anticoruptle ere re s DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE Operator date un 4472 Dosar nr.292/P/2013 ‘Telefon: 021.312.1497 Fax; 021.313.0159 ORDONAI de clasare Anul 2019, luna 05, ziua 23 Procuror Jonela-Crina Balan, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie — Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infraciunilor de Coruptie, Examinnd dosarul penal cu numarul de mai sus CONSTAT: La data de 15.07.2013 organele de cercetare penal din cadrul Directiei Nationale Anticorupfie — Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infracfiunilor de Coruptie s-au sesizat din oficiu cu privire la sivarsirea infractiunilor de cumpirare de influent, prev. de art.6" din legea 78/2000, trafic de influenfé prev. de art.6 din legea 78/2000 rap. la art.257 Cod penal vechi, dare si luare de mit& prev. de art.6 din legea 78/2000 rap. la art.254 Cod penal vechi si art.255 Cod penal vechi, abuz in serviciu prev. de art.248 Cod penal vechi rap. la art.248! Cod penal vechi, de c&tre numitii PAUNESCU VIRGIL- consilier prezidential in cadrul Departamentului de Sinatate aflat in subordinea Pregedinfiei Romaniei, Bogdan Ciprian — manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenji Timisoara si IMAM VLAD FRANCISC - administrator al VFI MEDICA SRL, fapte tn legturi cu derularea unor proceduri de achizitie pentra aparaturé medicala la institutia medical anterior mentionata. Din procesul - verbal de sesizare rezulti ca exist’ date gi indicii cu privire la urmatoarele fapte: 1. in anul 2012 numitul IMAN VLAD FRANCISC ar fi acordat foloase necuvenite numitului PAUNESCU VIRGIL - consilier prezidential in cadrul Departamentului de Sanitate aflat in subordinea Presedintiei Rom: fol constand in lucrari de reabilitare la imobilul apartinand societiti SRL, pentru a interveni pe ling functionari din cadrul Ministerului S&natapii in =e Telefon: 021.312.14.97 Strada $tirbei Voda nr.79-81 Fax: 021.313,01.59 Sector 1, Bucuresti i e-mail: anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 e www.pna.ro Parchetul de pe angi Inalta Curte de Casafie si Justitie Directia National Anticoruptie Romania vederea alocafii de fonduri pentru achizitionarea de aparaturé medical destinata Spitalului Clinic Judetean de Urgenf& Timisoara. Din datele existente aparatura necesari trebuia achizitionati de la societatea VFI MEDICA SRL - societate avand ca obiect de activitate principal comerjul cu ridicata al produselor farmaceutice, iar ca asociat unic pe IMAN VLAD FRANCISC, Pentru alocarea fondurilor numitul PAUNESCU VIRGIL trebuia sa isi exercite influenta asupra numitei BUMBAC GEORGETA - director general in cadrul Ministerului Sandtatii - Serviciul de buget finante. Pentru sustinerea intereselor societafii VFI MEDICA SRL, numitul IMAN VLAD FRANCISC i-ar fi oferit managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenté Timisoara - BOGDAN CIPRIAN, un autoturism marca Audi A 8, fabricat in anul 2010 a cérui valoare initial era de 100.000 euro. Autoturismul, cu numarul de inmatriculare TM - , a fost achizitionat si inmatriculat pe societatea RADIUS MED SRL, actuala VFI MEDICA SRL, iar BOGDAN CIPRIAN |-a dobandit in anul 2012. Pentru "serviciile” sale, PAUNESCU VIRGIL ar fi fost rdsplatit de IMAN VLAD FRANCISC prin reabilitarea unui imobil situat in localitatea Ortisoara, jud. Timis, aflat in patrimoniul societatii AGRO VLAD SRL, firm’ ce apartinea fiicei sale. 2. La data de 21.04.2011, Spitalul Clinic Judetean de Urgent& Timigoara a organizat o licitatie publicé deschisd privind achizitionarea de echipamente medicale pentru Sectia de Radiologie si Imagistica Medicala. Sursa de finanfare a fost asigurata de ministerul de resort, care, la sfarsitul anului 2010, a alocat fonduri pentru dotarea unit&tii spitalicesti cu un al doilea computer tomograf, motivand necesitatea utilizarii acestuia atét pentru sectiile de chirurgie c&t si pentru Unitatea de Primire Urgente. Societatea VFI MEDICA SRL a intermediat castigarea licitatiei de cétre societatea ODELGA GROUP SRL din Bucuresti care a furnizat aparatul cu suma de 2.468.820 lei fara TVA. 3. In cursul lunii februarie 2012, Spitalul Clinic Judetean de Urgenti Timisoara a achizifionat de la societatea VFI MEDICA SRL un aparat angiograf de circa 700.000 euro pentru Sectia de chirurgie vascular’, condusi de dr. IONAC MIHAI EDMOND. Achizifia a fost efectuati in conditiile in care spitalul nu avea fonduri alocate in buget, ca urmare a interventiilor ficute de PAUNESCU VIRGIL la BUMBAC GEORGETA. Aceasta a deblocat o parte din fonduri gi i-a promis lui NODITI GHEORGHE ca va debloca si diferenta. = Romania ‘Telefon: 021.312.1497 Strada Suirbe! Voda ng? Fax; 021.313.0159 Sector 1, Bucturestt e-mail: anticoruptie@pna.ro Cod postal OLOL06 www.pna.ro Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casagie si Justitic: Directia National’ Anticoruptie Totodata, prin procesul verbal de are din oficiu intoomit la data de 15.07.2013 regultd cd ar fi existat indicii ok IMAN VLAD FRANCISC gi BOGDAN CIPRIAN intenfioneazi si acorde foloase necuvenite persoanelor decidente pentru a objine finantarea plafii restante, 4, In cursul lunii octombrie 2002, Spitalul Clinic Judejean de Urgenti Timisoara a incheiat procedura de achizitie publicd prin Hicitagie deschisit (anunful de intengie publicat in data de 02.10.2012, anun} de participare din 13.11.2012) pentru Pumizare, instalare, punere fn funcfiune gi service in perioada de garanfie a unor echipamente medicale pentru Sectia ATI cu o valoare intre | 2.138 gi 29.35: lei. Achizitiile erau finanfate din fonduri pe care Ministerul S&natdii le punea Ja dispozifia autorititii contractante in perioada de derulare a acordului cadrul (2012 - 2015). La data de 23.11.2012 societatea VAMED ROM SRL din Bucuresti a contestat la CNSC documentatia de atribuire, motivdind ci specificatiile tehnice induc un caracter restrictiv si favorizeaz’ societatea distribuitoare de produse COVIDEN. Prin De dispus modifi La 20.02.2013 a fost finalizat’ procedura de achizitie, contractul in valoare de 27.770.287 lei fir’ TVA fiind atribuit societiitii GEMEDICA SRL. Potrivit procesului-verbal, exist indicii ci pentru o parte din echipamente va fi distribuitor VFI MEDICA SRL. 5, In anul 2010, Spitalul Clinic Judejean de Urgenf& Timisoara a obfinut finanfare pentru proiectul ,Centrul de Terapii genetice si Celulare in tratamentul cancerului - ONCOGEN” in cadrul POS - CCE (cresterea competitivitatii Economice), Axa prioritari 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologicd si Inovare (CDI), domeniul de interventie D.22 - Investifii_ in infrastructura de CDI, operatiunea 2.2.1. - Dezvoltarea infrastructurii CDI existente gi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de excelent). Eater in valoare de 54,389,610 lei este finantat din Fondul Buropean pentru Dezvoltare Regionali - 38,909, ii PAUNESCU viRGHL 9.200 lei si fl are ca manager pe _ Aplicafia vizeazi constituirea gi dotarea cu aparaturii de spit i cliidiri cu $ nivele gi subsol tn valoare totala, suma de 20.7100 lek find “er t pentru aparatur’ medical’, Tn cursul lunii septembrie 2012, BOGDAN CIPRIAN ar fi furnizat agentilor economici lista cu aparatura medicalai necesar’. pentru ca in caietul de 1a nr.40/7C9/5390, CNSC a admis in parte contestatia gi a rea documentatiel =e Roménia Telefon: 021.312.1497 Strada $tirbei Vodi nr.79-81 Fax: 021.313.01.59 Sector 1, Bucuresti e-mail: anticoruptie@pnaro Cod postal 010106 wwwpnaro Parchetul de pe lang’ Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia National Anticoruptie aa sarcini s& fie incluse specificafiile tehnice ale aparaturii pe care 0 poate livra societatea. La data de 26.09.2014, prin Ordonanta D.N.A. s-a dispus inceperea urméririi penale cu privire la s&varsirea infractiunilor de trafic de influent prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.291 alin.1 C. pen., luare de mit& prev. de art.6 din Legea 78/2000 rap. la art.289 C pen., dare de mit& prev. de art.6 din Legea 78/2000 rap. la art.290 C pen., abuz in serviciu prev. de art.13? din Legea 78/2000 rap. la art.297 C.pen. rap. la art.309 C pen., cu aplic. art.5 C pen. Totodat&, prin Ordonanta de incepere a urmirii penale din 26.09.2014 cercetarea a fost extinsa si asupra urmatoarelor fapte: 6. In perioada 2007 - 2014, beneficiind de sustinerea lui Cristian Bugoi si a lui Bogdan Ciprian, societatea VM Desider SRL ar fi obfinut atribuirea contractelor de deratizare la SCJU Timisoara, desi nu definea autorizatiile necesare gi nu avea angajafi pentru a presta serviciile contractate. 7. In anul 2011, in schimbul unor importante sume de bani, Bumbac Georgeta si —ar fi exercitat influenfa asupra ministrului San&tfii pentru numirea in functia de manager al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizic& si Balneologie Eforie Nord a numitei Margarit Elena Florentina, desi aceasta nu indeplinea condifiile minime pentru fi numit in aceast functie. Dup& numirea in functie Margarit Elena Florentina ar fi redirectionat 0 parte din costurile lucrarilor de reabilitare efectuate la nivelul unitafii spitalicesti const&njene c&tre persoane din cadrul Ministerului Sanatfii. Printre societatile sustinute de Margarit Elena Florentina s-ar afla: Rom Tour Impex SRL Eforie Sud si Deco Rom International SRL Constanta. Aceste firme ar fi virat anumite sume in contul societatii Heat Meter SRL Constanta, controlata de Bela Elena - persoana apropiata directorului economic Bumbac Georgeta. Totodat&, beneficiind de sustinerea numitei Bumbac Georgeta, societatea Heat Meter SRL a incheiat contracte cu Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” Bucuresti si Spitalul oe de Urgenj’ Sf. Pantelimon”, valoarea acestora fiind de peste 5,5 milioane ci. 8. in anul 2012, Bumbac Georgeta si-ar fi exercitat influenta asupra conducatorilor institugiilor din teritoriu pentru incheierea contractului de implementare a unui program informatic de contabilitate care s& rispunda necesitétilor de raportare a institufiilor publice adaptat sistemului sanitar si respectiv a contractelor de mentenanf cu societatea Adi Com Soft SRL, iar in acest] seas Susnumita ar’ fi beneficiat de sprijinul secretarului general Diga eorge. ae Romania Telefon; 021.312.14.97 Strada $tirbei Voda nr.79-81 Fax: 021.313.0159 Sector 1, Bucuresti e-mail: anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 www,pna.ro Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casagie $1 Justifie Directia Nasional Anticorupsie —— 9. Bumbac Georgeta ar fi susfinut interesele societafilor Eumineco SRL, General Services Grup 98 SRL, Grand Construct SRL, Atheneum SRL, Gena SRL, Gemedica SRL gi Sincron SRL prin exercitarea influenfei asupra conducerii unitailor spitalicesti in vederea atribuirii de contracte, * in urma cercetirilor efectuate si a probatoriului administrat au rezultat urmitoarele; 1. Cu privire la foloasele ce ar fi fost acordate de IMAM VLAD FRANCISC consilierului prezidential PAUNESCU VIRGIL constand in lucrari de reabilitare a unui imobil situat in localitatea Orfigoara, jud. Timis, aflat in patrimoniul societitii AGRO VLAD SRL: in urma interogirii bazei de date D-E.P.A.B.D. s-a stabilit cd numitul PAUNESCU VIRGIL, CNP , a fost cisatorit cu PAUNESCU MARIA-ELISABETA, CNP (decedati 1a data de » aviind doud fice, respectiv PAUNESCU ELENA ALEXANDRA, CNP i PAUNESCU ANDREEA, CNP § ‘Totodata a mai rezultat faptul c& niciun membru al familiei numitului PAUNESCU VIRGIL (respectiv sofia, in prezent decedata sau cele 2 fiice) nu defin si nici nu au definut parti sociale la vreo societate comerciala. Cu privire la autoturismul marca Audi A 8, fabricat in anul 2010 a c&rui valoare initial era de 100,000 euro, despre care in procesul-verbal de sesizare din oficiu se retine ca ar fi fost oferit de IMAN VLAD FRANCISC managerului Spitalului Clinic Judefean de Urgenji Timisoara - BOGDAN CIPRIAN, din cercetri au rezultat urmatoarele: Numitul IMAN VLAD FRANCISC si BOGDAN CIPRIAN au fost asociafi in cadrul VFI Radius Med SRL (actuali VFI MEDICA SRL) pani la data de 13.08.2012, cénd cel din urma a fost numit manager al Spitalul Judetean de Urgent Timisoara. - cone informatiilor rezultate din baza de date D.E,P.A.B.D., autoturismul Audi A 8 mentionat a fost achizifionat gi inmatriculat pe firmei VFI MEDICA SRL la data de aodasoli La data de Seat Proprietatea autoturismului a fost transferati c&itre BOGDAN CIPRIAN, la acel moment asociat in cadrul societifii. Agadar, transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului AUDI A s-a realizat la 28.06.2012, cu mai mult de 1 an ~S- « ‘Telefon: 021.312.1497 Romania Yod ni:? Fax: 021.313.01.59 Strada Sti ‘od 9-81 2 Sy rece e-mail; anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 www.pna.ro Parchetul de pe lang Inalta Curte de Casafle si Justitie Directia Nationala Anticoruptie ce > de data numirii acestuia in functia de manager al Spitatului Judetean de Ungenga Timisoara r Pe parcursul cercetiirilor s-au obfinut de la instanfa competent gi au fost jy aplicare mandate de supraveghere tehnic& constind in interceptarea comunicatiilor, Din studierea confinutului acestora rezulti c& PAUNESCU VIRGIL si IMAN VLAD FRANCISC se cunose, ins nimic mu susfine ipoteza potrivit clruia consilierul prezidential gi-ar fi folosit influenfa pentru a il ntaja pe omul de afaceri in obtinerea unor contracte cu autoritdti ale statului rom gi nici cu privire la obfinerea vreunor foloase necuvenite, de orice natura. in raport de cele de mai sus, se constat& c& desi societatea VFI MEDICA SRL a obtinut, in perioada de referinf4, mai multe contracte cu Spitalul Judefean de Urgenfi Timisoara, nu exist& indicii privind savarsirea, in legatura cu Incheierea acestor contracte, a infractiunilor de trafic de influent prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.291 alin.1 C. pen. cu aplic, art.5 C.pen., Iuare de mit prev. de art.6 din Legea 78/2000 rap. la art.289 C pen. cu aplic. art. C,pen., dare de mit prev, de art.6 din Legea 78/2000 rap. la art.290 C pen. cu aplic. art.$ C.pen., abuz in servieiu prev. de art.13 din Legea 78/2000 rap. la art.297 C.pen. rap. la art.309 C pen., cu aplic. art.5 C.pen, urmfnd a se dispune clasarea cauzei tn temeiul art.16 alin.1 lita din C.p.p., intrucat faptele nu exist’. 2+3. Referitor la achizitiile efectuate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenfii Timisoara de la societatea VFI MEDICA SRL (faptele prezentate anterior, la punctele 2 si 3), din cercetirile efectuate au rezultat urmitoarele: I. la data de 8.12.2010, Spital Clinic Judetean de Urgent Timisoara a Pa cu societatea VFI MEDICA SRL Contractul nr.2860 avand ca obiect "Furnizare, instalare gi punere in functiune aparat computer i marca Philips”, Cod CPV 33115000-9, in tes rene 4 a = proceduri de atribuire de licitafie deschis’, Din documentele ridicate in cursul cercetarilor de la Spitalul Clinic Judejean de Urgent Timisoara, au rezultat urmitoarele: Valoarea totald estimata a achizifiei, de 1.377.419,35 lei, © garantia de participare de 1,1 40 lei, « prin Nota privind determi 4 exclusiv TVA, si % reprezentand 15,151,40 lei, a fost determinata P Dm inarea yalorii estimate nr.292: eau ing. Cosmin-Sergiu Muntean gi dieaaral inact sorneiea ec. Maria Sa i i asi oa an rican, aprobaté de managerul spitalului asist. univ. dr, Noditi

S-ar putea să vă placă și