Sunteți pe pagina 1din 2

Programa școlară de limba și Programa opțional

literatura română
DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
 Notă de prezentare • Competențe generale  Argument
Descrie parcursul obiectului de sunt obiective cu un grad ridicat Prima componentă în care
studiu respectiv, argumentează de generalitate şi complexitate. profesorul motivează opționalul
structura didactică adoptată şi Ele se referă la formarea unor propus, , identifică unele nevoi
sintetizează o serie de capacităţi şi atitudini generate ale elevilor, ale comunității
recomandări considerate de specificul disciplinei şi sunt locale etc. (1/2 -1 pag)
semnificative de către autorii urmărite de-a lungul mai multor
programei. ani de studiu.

 Bibliografie • Competențe specifice Competențe generale


numai în programa de limba și specifică rezultatele aşteptate ale programei de opțional sunt
literatura română pentru școlile ale învăţării şi urmăresc formulate dupa modelul
cu predare în limba maghiară; progresia în formarea de competențelor generale din
capacităţi şi achiziţia de programa de limba și literatura
cunoştinţe ale elevului de la un română, dar nu sunt reluări ale
an de studiu la altul acestora. La un opțional de 1 h
 Activități de învățare pe săptămână, sunt suficiente 5-
reprezintă modul în care elevul 6 competențe, pe care elevii să
va dobândi competențele vizate le atingă până la sfârșit
de către profesor în timpul · Competențe specifice-
desfășurării opționalului derivate din competențele
 Conținuturi; generale, deci diferite de cele din
Informațiile pe care disciplina le programa de limba și literatura
propune ca baza de operare română
pentru formarea competențelor · Bibliografie
propuse