Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT

______________ V.Lifari, dr., conf.univ.


Ședința Consiliului Facultății de Litere
din 23 octombrie 2019, proces verbal nr. 2

Metodologia de determinare a raportului „ore de contact direct – ore de studiu individual”


1. Metodologia de determinare a raportului „ore de contact direct – ore de studiu individual” (în
continuare Metodologie) este elaborată în actelor normative:
 art. 90 Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;
 Plan - Cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate,
ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015;
 Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de
licenţă.
2. Drept „ore de contact direct” sunt considerate activităţile didactice denumite în planul de
studii: prelegere, seminar, laborator.
3. „Ore de studiu individual” sunt considerate sarcinile realizate de studenţi individual sau în
echipă: învăţarea conţinuturilor predate, pregătirea pentru seminarii, realizarea produselor
specificate în currricula la discipline, practicile de iniţiere/specialitate/cercetare.
4. Lucrul individual al studentului și activitățile didactice de contact direct constituie componente
obligatorii cuprinse în Planul de studii.
5. Studiul individual ghidat de profesor se include în orarul procesului didactic și constituie parte
componentă a volumului de lucru al studentului pe săptămână, suplimentar la numărul de ore de
contact direct incluse în planul de învățământ.
6. Cadrele didactice şi responsabilul de programul de studii, stabilesc raportul „ore de contact
direct – ore de studiu individual” în funcţie de:
 finalitățile de studiu, și specificul unităţii de curs;
 gradul de noutate şi/sau complexitate ale disciplinei;
 asigurarea didactico-metodică;
 strategiile de realizare și produsele finale, potrivit Strategiei Lucrului individual;
 prezentarea materiei, realizată de cadrul didactic titular de disciplină, conform propriilor
concepţii asupra conţinuturilor unităţii de curs;
 tipurile formelor de activitate didactică prin care studenții dezvoltă competenţe predate la
curs/seminarii, precum și ponderea acestora: seminarii complementare prelegerii, independente de
prelegere și/sau dependente de prelegere;
7. Prezenta metodologie recomandă următoarele formule:
A. Activităţile de curs promovate în semestru echivalează cu 30 de credite sau 900 de ore de studiu
pentru student.
Ponderea recomandată de „ore de contact direct – ore de studiu individual” la ciclul Licenţă este de
1/1; 1/1,5; 1/2.
La ciclul Master ponderea recomandată de „ore de contact direct – ore de studiu individual” este de
1/2, 1/2,5, 1/3.
Raportul poate varia în funcţie de :
 tipul de unitate de curs: fundamental, de specialitate obligatoriu, de specialitate opţional;
 structura de activitate didactică: prelegere şi seminar, doar seminar, doar laborator.
Tipul de activitate didactică: prezenţa practicilor în planul de studii pe semestrul poate diminua orele
de studiu individual la disciplinele de specialitate cu structura seminar sau laborator.
Practicile din planul de studiu pot fi cuantificate cu 1/2 credite per săptămână în cazul realizării lor
în perioade compacte.