Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi 08.10.2019, nr. înregistrare 435

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
I.1. ……………… , cu sediul social în ……………….. , jud Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Maramures
……………………………….., cod fiscal …………………………… , reprezentată de Domnul ……………………….. cu funcţia de
Administrator , în calitate de sponsor, pe de o parte, şi
I.2. Parohia Ortodoxă Română ………………………, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cu sediul în localitatea …………………., strada
………………………. ., nr. 60, cod fiscal ………………….., reprezentată de către domnul ……………………….., în calitate de beneficiar, pe de
altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmăarele clause:

II. OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI


II.1. Obiectul contractului îl reprezintă sponsorizarea unor lucrări de construcţie a Capelei Mortuare din localitatea din Groşi.
II.2. Valoarea sponsorizării este de ………………….
II.3. Plata se va face în contul deschis de beneficiar la ………………………. .

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


III.1. Beneficiarul se angajează să folosească sponsorizarea în exclusivitate pentru scopul pentru care a fost primită.
III.2. Sponsorul se obligă să transfere beneficiarului mijloacele financiare ce fac obiectul prezentului contract.
III.3. Ambele părţi contractante sunt obligate să consemneze în evidenţele lor contabile suma de bani ce formează obiectul prezentului contract, cu
respectarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum, şi instrucţiunile privind aplicarea acestei legi.

IV. DURATA CONTRACTULUI


IV.1. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea lui de către părţi, la data de ………………. şi va fi valabil până la îndeplinirea obligaţiilor
părţilor.
IV.2. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului după cum a fost descries la punctual 2.2.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
V.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care
una dintre părţi:
• nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la punctul III din prezentul contract;
• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului
contract;
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a
acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

VI. FORŢA MAJORĂ


VI.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a
oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
VI.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
VI.3. Dacă în termen de 5 zile, de la producer, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. NOTIFICĂRI
VII.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celelilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
VII.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consider
primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
VII.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
VII.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile
prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
VIII.1. Părţile au convenit că toate neînţelegirele privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
VIII.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. DISPOZIŢII FINALE


IX.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
IX.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbal dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
IX.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai
sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
IX.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR, BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ………
………………………
……………… Pr. ……………………………

S-ar putea să vă placă și