Sunteți pe pagina 1din 42

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

I. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR


PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Toţi salariaţii, din cadrul institutiei, răspund de respectarea măsurilor de aparare


impotriva incendiilor şi de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit art. 22 din Legea nr. 307
din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi prezentelor instrucţiuni, stabilite în
conformitate cu art. 19 lit. g din actul normativ menţionat anterior, având, în acest scop,
următoarele obligaţii generale:
1) Cunoaşterea şi respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor
(generale, pentru unitate şi specifice, pentru locul de muncă) şi a regulilor
de aparare impotriva incendiilor prevăzute în atribuţiile de serviciu şi în
instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor,
dispozitivelor şi a altor mijloace de aparare împotriva incendiilor din dotarea
locurilor de muncă, precum şi îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce le-au
fost încredinţate;
2) Participarea la instructajele şi acţiunile instructiv-educative organizate în
vederea apararii impotriva incendiilor şi la exerciţiile şi aplicaţiile de stingere
a incendiilor, precum şi de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale;
3) Anunţarea imediată a şefilor ierarhici despre existenţa unor împrejurări de
natură să provoace incendii;
4) Respectarea, în cadrul unităţii, a regulilor stabilite privind fumatul şi
introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, etc., în locurile în care sunt
interzise, precum şi a regulilor referitoare la executarea unor operaţiuni sau
lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca apariţia de/sau
incendii (sudură, foc deschis, modificări neautorizate sau improvizaţii la
instalaţiile şi aparatele electrice şi de încălzire);
5) Îndeplinirea sarcinilor stabilite, atât în ceea ce priveşte supravegherea
permanentă a locului de muncă unde funcţionează instalaţii care pot
produce incendii, explozii, avarii, ori alte accidente tehnice, cât şi controlul
periodic al funcţionării acestora;
6) Verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea şi la terminarea
programului de lucru, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale
pericole şi cauze de incendiu;
7) Întreţinerea, mentinerea în bună stare de utilizare, a mijloacelor tehnice de
aparare impotriva incendiilor de la locul de muncă şi neutilizarea acestora în
alte scopuri;
1
8) Respectarea regulilor de ordine interioară şi de disciplină a muncii;
9) Anunţarea imediată a şefilor ierarhici şi a serviciului de urgenta asupra:
incendiilor izbucnite, pagubelor produse in urma calamităţilor naturale şi a
catastrofelor cat si participarea (potrivit organizării activităţii de aparare
impotriva incendiilor la locul de muncă) la localizarea si stingerea incendiilor,
la evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale.
10) Cooperarea cu salariaţii desemnaţi cu atribuţii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
11) Acordarea ajutorului, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat, aflat
într-o situaţie de pericol.

II. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCÅPERILOR CU
DESTINAŢIE ADMINISTRATIVÅ

În spaţiile administrative ale unităţii, lichidele combustibile (pentru curăţenie) vor fi


păstrate în bidoane metalice, ermetic închise şi etichetate, (în locuri ferite de posibilitatea
izbucnirii unui eventual incendiu), numai în cantitate de maxim 25 l.

1) Curăţirea pardoselii (parchet, duşumea, etc), de regulă, se va face cu soluţii


pe bază de detergenţi; în cazuri speciale, se poate face şi cu parchetin,
numai la lumina zilei, cu respectarea următoarelor reguli:
1.1 scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
1.2 stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică;
1.3 asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea
ferestrelor;
1.4 interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc) din
material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice;
1.5 interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina, neofilina,
etc.;
1.6 interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum şi utilizarea
unor obiecte care pot provoca scântei (brichete, chibrituri, etc).
Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de
2) şters, îmbibate cu ulei, ceară, etc.
3) Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după
întreruperea curentului de la tabloul de alimentare, a reţelei electrice
existente în încăperile unităţii, precum şi verificarea inexistenţei altor surse
de foc sau scântei.
4) În încăperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a

2
pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor
combustibile şi respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispoziţii ale
Directorului, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.
5) La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla
de la reteaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare
caldă lângă materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea
programului, se vor evacua coşurile cu gunoaie din fiecare încăpere.
6) Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale unităţii, se va
acţiona, după caz, cu CO2, pulbere sau apă pulverizată.

III. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR SPECIFICE SPAŢIILOR PENTRU
DEPOZITARE

1) Este interzisă depozitarea materialelor în spaţiile libere, de siguranţă şi pe


căile de acces şi evacuare.
2) Depozitarea materialelor, se va face pe stive, separate şi distanţate.
3) Materialele ambalate în ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi
depozitate în stive, ordonat aşezate (pentru a nu se prăbuşi), a căror
înălţime nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mică a bazei.
4) În depozite, vor fi respectate distanţele de siguranţă faţă de elementele de
încălzire şi corpurile de iluminat, care vor fi de 0,9 m. De asemenea, vor fi
lăsate libere căile de acces la tablouri electrice şi la stingătoare.
5) Pentru delimitarea căilor de acces şi evacuare, spaţiile de depozitare vor fi
marcate cu o bandă de vopsea albă.
6) Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, încât să se asigure o trecere
principală, cu lăţimea de 2 m, dispusă în direcţia uşilor principale, iar
transversal, distanţe de minim 0,8 m, pentru a se înlesni transportul şi
intervenţiile, în caz de incendiu. Aceste căi vor fi marcate cu benzi vopsite,
de culoare albă.
7) Între stivele de materiale şi pereţii depozitului, se va lăsa un spaţiu minim,
de 0,6 m.
8) În depozite nu se vor utiliza lămpi electrice portative, precum şi orice tip de
aparat electric portativ.
9) Este interzis a se lăsa deschis depozitul, în lipsa personalului de deservire a
acestuia.
10) În spaţiile de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucrează
în gestiunea respectivă.
11) Este interzis a se păstra în depozit motociclete, biciclete, geamantane,

3
tuburi de oxigen, carbit, sau alte obiecte străine de interiorul magaziei.
12) Aprinderea şi utilizarea focurilor de orice natură, precum şi fumatul, sunt
strict interzise în spaţiile pentru depozitare.
13) Persoanele străine de locul de muncă au acces în depozit numai în interes
de serviciu, cu obligaţia de a respecta prezentele instrucţiuni referitoare la
foc deschis, fumat, etc.
14) Pentru localizarea şi stingerea incendiilor, izbucnite la spaţiile pentru
depozitare, care aparţin unităţii, se va proceda astfel:
o se va acţiona asupra întregii suprafeţe incendiate cu pulbere;
o se va organiza, concomitent cu stingerea, evacuarea bunurilor din
incinta spaţiului.

IV. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,


SPECIFICE INSTALAŢIILOR ELECTRICE
DE FORŢĂ ŞI ILUMINAT

1) Buna funcţionare a instalaţiei electrice de forţă şi iluminat va fi permanent


asigurată, prin efectuarea reviziilor obligatorii a aparatelor.
2) În timpul exploatării reţelei electrice, rezistenţa izolaţiei cablurilor, precum şi
măsurarea rezistenţei de dispersie pentru instalaţia de legare la pământ va
fi verificată minim o dată pe an.
3) Siguranţele de la tablourile electrice vor fi, în mod obligatoriu,
dimensionate, conform normelor în vigoare, iar înlocuirea celor defecte
(arse) nu se va efectua cu liţă, staniol, sârmă, etc. ci doar cu siguranţe
calibrate de aceleaşi valori.
4) Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau pe alte
materiale combustibile.
5) Pentru a evita supraîncărcarea circuitelor, se interzice racordarea mai multor
consumatori, decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă.
6) În activitatea de exploatare a instalaţiilor se interzic:
6.1 folosirea instalaţiilor electrice şi a consumatorilor de energie electrică de
orice fel, în stare de uzură, defecţiune sau improvizaţie;
6.2 suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
6.3 agăţarea, introducerea şi adăpostirea obiectelor şi materialelor, de orice
fel, în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice, etc;
6.4 folosirea instalaţiilor electrice cu grad de protecţie necorespunzătoare
categoriei încăperii, locului sau spaţiului în care sunt folosite;
6.5 executarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţii de către personal
necalificat şi neautorizat;
6.6 alimentarea lămpilor mobile portative, prin cordoane improvizate sau

4
uzate(dezizolate);
6.7 folosirea filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton, hârtie sau
alte materiale combustibile;
6.8 întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice (numai în locuri
special stabilite, care nu prezintă pericol de incendiu;
6.9 introducerea conductorilor electrici fără fişe, direct în priză;
6.10 utilizarea consumatorilor de energie electrică (radiator, reşou, etc), fără
luarea măsurilor necesare de izolare, faţă de elementele combustibile
din încăperi;
6.11 neizolarea capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării
parţiale a unei instalaţii;
7) Accesul la tablourile generale de distribuţie-permanent închise cu cheia, va
fi permis accesul numai electricianului şi organelor de control şi verificare.
8) Tablourile de distribuţie se vor exploata respectându-se o serie de reguli, şi
anume:
8.1 să se efectueze corect legăturile (în cazul tuturor tipurilor de tablouri);
8.2 să se interzică legarea directă a diverşilor consumatori (lămpi de
iluminat, motoare electrice, etc) la bornele tabloului;
8.3 să se fixeze bine garniturile;
8.4 să se interzică păstrarea materialelor şi substanţelor combustibile în
apropierea tablourilor;
8.5 să se evite blocarea tabloului cu diverse materiale;
8.6 să se cureţe perfect elementele tabloului şi încăperea în care se află
acesta.
9) Toate echipamentele, utilajele, aparatele şi instrumentele electrice vor fi
prevăzute cu plăci, pe care sunt înscrise caracteristicile şi schema de
conexiuni.
10) Aparatele electrice portabile-utilizabile numai cu ştechere şi conductoare
izolate cu cauciuc în stare perfectă- vor fi supravegheate toată perioada de
timp cât se află sub tensiune.
11) La terminarea lucrului, întregul echipament electric se va scoate de sub
tensiune.
12) Pentru stingerea începuturilor de incendiu la instalaţiile electrice de
distribuţie se vor scoate, în primul rând de sub tensiune, atât instalaţia
cuprinsă de incendiu, cât şi instalaţiile vecine periclitate, după care
personalul de intervenţie, asigurat cu echipament de protecţie-condus şi
supravegheat de specialişti- va acţiona cu stingătoare portabile cu pulbere,
zăpadă carbonică sau alte substanţe dielectrice.
Se interzice, cu desăvârşire, folosirea apei şi a spumei chimice.

5
V. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA
EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE

Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau


1)
de la flacăra altui arzător.
Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune
2)
numai după verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze.
Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se va face zilnic, folosindu-se
3)
emulsie de apă şi săpun, în nici un caz flacără.
Aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice se
4)
va efectua, respectându-se cu stricteţe principiul “gaz pe flacără”.
Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror
instalaţii funcţionează la o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană
5) apă, va fi prevăzut cu un sistem de protecţie, care va întrerupe rapid debitul
de gaze, atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni
instabilă sau când flacăra de control se stinge.
Circuitul de alimentare a fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile
6) montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţiile ventilului
“închis” sau “deshis” trebuie marcate vizibil.
La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor,
7) se va închide robinetul de pe conducta principală de pe exteriorul clădirii şi
se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii.
Se interzice exploatarea centralelor termice fără o supraveghere
8) permanentă sau încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor persoane
fără calificare corespunzătoare.
Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de
9)
instrucţiunile I. S. C. I. R.
10) Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie, atunci când se constată:
Creşterea sau scăderea nivelului apei, în afara limitelor admise, fără a
10.1
putea fi readuse la nivelul normal;
10.2 Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;
10.3 Spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;
10.4 Aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum, etc.
Funcţionarea cazanelor se va opri, respectându-se ordinea de închidere a
11)
circuitelor, şi anume:
11.1 Se închid robinetele de alimentare cu combustibil;
11.2 Se închid robinetele de alimentare cu aer;
11.3 Se închide circuitul aburului;
Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de
12)
alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii aburului la zero.
13) Stingerea incendiului se realizează folosindu-se apă, spumă chimică, bioxid

6
de carbon, praf cu CO2 şi tetraclorură de carbon, folosindu-se stingătoarele
din dotare şi hidranţii.

VI. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


LA UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

1) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor


naturale revin beneficiarului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.
2) Pentru preântâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi omenesti şi
distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii
incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe
următoarele instrucţiuni:
3) Înainte de aprinderea focului, se execută următoarele operaţiuni:
3.1 Ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare; în
centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă
se asigură o ventilare permanentă;
3.2 Controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se
constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea
lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea
sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică a gazelor de ardere,
deschiderea clapetelor de reglare, etc.);
3.3 Controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă
robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea
respectivă, precum şi cele învecinate, prin deschiderea uşilor şi a
ferestrelor; aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
3.4 Asigurarea accesului aerului de ardere în focarul de utilizare (prin:
deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru
accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului, etc.);
3.5 Verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
3.6 Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.
4) La aprinderea focarului în aparate de utilizare neautomatizate şi arzătoare,
se fac următoarele operaţiuni:
4.1 Aerisirea focarului, minim 5 minute, înainte de aprinderea focului;
4.2 Apropierea aprinzătorului de arzător;
4.3 Deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului,
concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării;
5) Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop,
fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie, etc.
6) Aprinderea focului la aparatele cu utilizare automatizate se face conform
instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.
7) Stingerea focului

7
7.1 Stingerea focului la aparatele cu utilizare racordate cu furtun se va face
prin închiderea robinetului de siguranţă existent înaintea furtunului;
după stingerea flăcării, se închide şi robinetul de manevră.
7.2 Focul se aprinde şi se stinge numai de către personalul instruit şi
însărcinat cu acestă operaţiune, prin grija conducerii unităţii.
8) La utilizarea gazelor naturale este interzis:
Aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are
8.1
tiraj;
Lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate; obturarea
8.2
coşului de fum al aparatelor de utilizare;
Modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane
8.3
neautorizate;
8.4 Dormitul în încăperi cu focul aprins;
Dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coş (reşou,
8.5
aragaz, etc.).
Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau următoarele
9)
măsuri:
9.1 Stingerea tuturor focurilor;
9.2 Deschiderea uşilor şi a ferestrelor;
9.3 Nu se aprinde nici o sursă de foc;
9.4 Nu se manevrează aparate electrice;
9.5 Nu se doarme în astfel de încăperi;
9.6 Se anunţă imediat unitatea distribuitoare;
Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu
10)
spumă de săpun cu apă.
11) NU UITAŢI:
Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de
11.1
explozie şi incendiu.
Dormitul în încăperi cu focul aprins sau încăperi cu aparate de utilizare
11.2
nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte.

VII. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


LA COLECTAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR
ŞI ALE RESTURILOR MENAJERE

8
1. Resturile menajere şi ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate, cu
asigurarea distanţei de siguranţă faţă de clădiri;
2. Se interzice distrugerea ambalajelor şi a resturilor menajere prin incinerare în incinta
spaţiului unităţii;
3. La locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea
substanţelor şi materialelor inflamabile (bidoane de ulei, şlam de carbit, etc.);
4. Se interzice, cu desăvârşire, fumatul şi focul deschis la locul de depozitare a resturilor
menajere;
5. La sfârşitul fiecărei zile, resturile menajere şi ambalajele vor fi evacuate din incinta
unităţii.
6. Resturile menajere şi ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate, cu
asigurarea distanţei de siguranţă faţă de clădiri;
7. Se interzice distrugerea ambalajelor şi a resturilor menajere prin incinerare în incinta
spaţiului unităţii;
8. La locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea
substanţelor şi materialelor inflamabile (bidoane de ulei, şlam de carbit, etc.);
9. Se interzice, cu desăvârşire, fumatul şi focul deschis la locul de depozitare a resturilor
menajere;
10. Deşeurile de lemn şi materiale rezultate la curăţarea locurilor de muncă ce sunt
îmbibate cu ulei, lacuri sau substanţe combustibile sau inflamabile se vor îndepărta
zilnic. Ele nu se vor depozita ci vor fi selectate astfel ca să nu existe posibilitatea
producerii de reacţii chimice între substanţele cu care sunt impregnate, în funcţie de
cantitatea zilnică rezultată, se vor depozita în lăzi de metal, cu capac sau pe platforme
împrejmuite cu panouri pline, confecţionate din materiale incombustibile. Lăzile sau
platformele vor fi amplasate la o distanţă corespunzătoare faţă de depozitele deschise
de materiale inflamabile sau combustibile, ţinându-se seama de direcţia şi intensitatea
vânturilor dominante. Săptămânal, deşeurile vor fi evacuate din locurile de depozitare.

11. Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrărilor cu foc deschis (sudură,


topirea bitumului sau a asfaltului, încălzirea cu flăcări a conductelor,etc).

12. Asemenea lucrări se pot admite în cazuri excepţionale, numai pe bază de "PERMIS DE
LUCRU CU FOC", cu luarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe toată durata lucrării
(stabilirea razei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din
apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrului, etc.
13. La sosirea la rampa de descărcare a mijlocului de transport cu deşeuri menajere se va
controla dacă încărcătura nu prezintă un focar ascuns de incendiu.
14. Locurile de acces în depozite vor avea tăbliţe avertizoare pe care se va scrie: „INTERZIS
ACCESUL CU FOC DESCHIS ÎN DEPOZIT”

9
15. La sfârşitul fiecărei zile, resturile menajere şi ambalajele vor fi evacuate din incinta
unităţii.

VIII. REGULI ŞI MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE STINGERE


A INCENDIILOR

1. Mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase cu


apă, prelate ignifugate sau din azbest, lăzi cu nisip, etc.) trebuie să fie în stare permanentă
pentru utilizare, amplasate în locuri vizibile, uşor accesibile, la îndemâna personalului care le
foloseşte şi ferite de intemperii şi de alţi factori distructivi.

2. Se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor în locuri în care pot fi


cuprinse de incendiu imediat după izbucnirea acestuia.
3. Stingătoarele şi rezervoarele cu apă trebuie ferite de îngheţ.
4. Încărcătura stingătoarelor se verifică periodic, conform instrucţiunilor fabricantului. Pe
ele sau pe etichete se marchează data verificării, cine a executat-o şi tipul încărcăturii.
5. Se interzice utilizarea unor stingătoare deteriorate, corodate, fără supapă de
siguranţă, cu supapa spartă, precum şi cu încărcătură necorespunzătoare.
6. Substanţele pulverulente din stingătoare nu trebuie să fie întărite.
7. Buteliile cu gaze inerte comprimate trebuie să fie încărcate în permanenţă şi bine
închise, iar ventilele acestora sigilate.
8. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie să nu fie umed sau să nu conţină
materiale cu dimensiuni mari (balast, pietriş etc.). Lăzile cu nisip se vor acoperi cu capace.

IX. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

1. Cunoaşterea locurilor în care sunt amplasate stingătoarele de incendiu, ieşirile de


urgenţă şi punctele de declanşare manuală a alarmei de incendiu din zona de care răspund;
2. Asigurarea zonei de care răspund, împotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum şi
controlul practicabilităţii şi neobstrucţionării căilor de evacuare;
3. Respectarea, în cadrul unităţii, a regulilor stabilite privind fumatul şi introducerea de
ţigări, chibrituri, brichete, etc., în locurile în care sunt interzise, precum şi a regulilor referitoare
la executarea unor operaţiuni sau lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca apariţia
10
de/sau incendii (sudură, foc deschis, modificări neautorizate sau improvizaţii la instalaţiile şi
aparatele electrice şi de încălzire, scule necorespunzătoare, etc.);
4. Îndeplinirea sarcinilor stabilite, atât în ceea ce priveşte supravegherea permanentă a
locului de muncă unde funcţionează instalaţii care pot produce incendii, explozii, avarii, ori alte
accidente tehnice, cât şi controlul periodic al funcţionării acestora;
5. Verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea şi la terminarea programului
de lucru, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
6. Întreţinerea, menţinerea în bună stare de utilizare, a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor de la locul de muncă şi neutilizarea acestora în alte scopuri;
7. Respectarea regulilor de ordine interioară şi de disciplină a muncii;
8. Cooperarea cu salariaţii desemnaţi cu atribuţii in domeniul apărării împotriva
incendiilor, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
9. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor (generale, pentru unitate şi
specifice, pentru locul de muncă) şi a regulilor de aparare impotriva incendiilor prevăzute în
atribuţiile de serviciu şi în instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor,
dispozitivelor şi a altor mijloace de aparare împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă,
precum şi îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce le-au fost încredinţate;

10. Locul pentru fumat, stabilit pentru personal, este amplasat în afara incintei la 5 metri
lateral stânga de intrarea principala în incintǎ şi va fi amenajat cu scrumiere sau vase cu apă,
nisip sau pământ, instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de
comportare în caz de incendiu şi mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. Amplasarea
scrumierelor, va fi la cel puţin 5 m distanţă, faţă de orice material combustibil

X. REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INCENDIU

1. Anunţarea IMEDIATĂ a incendiului;


2. Anunţarea telefonică a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se face la
numărul de telefon: 112, sau instruirea altei persoane în acest sens, care să apeleze, în caz
de urgenţă. Dispecerul de serviciu al I.J.S.U. apelat vã va pune întrebări cu privire la
eveniment. Nu încheiaţi convorbirea până când nu răspundeţi la aceste întrebări. Nu părăsiţi
locul de unde aţi apelat telefonic dispeceratul pentru situaţii de urgenţă, deoarece aceştia
vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgenţă efectuat;

11
3. Încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1
stingător; dacă focul nu s-a stins, evacuaţi imediat zona);
4. Comunicarea, către conducerea unităţii, a detaliilor referitoare la locaţia exactă şi la
amploarea incendiului;
5. Încetarea activitǎţilor;
6. Personalul salariat al unităţii va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează, prin acţionarea
butonului de oprire;
7. Abandonează obiectele personale;
8. Lasă uşile descuiate, dacă nu există alte reglementări contrare (de ex. la casierii);
9. Părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membrii
echipei de intervenţie;
10. Merg către locul de adunare stabilit;
11. Menţin libere căile de acces către clădire;
12. Urmează toate indicaţiile primite de la membrii echipei de intervenţie;
13. Asistă, dacă este posibil la evacuarea în siguranţă a persoanelor din afara unităţii;
14. Rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului;
15. Acordarea ajutorului, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat, aflat într-o situaţie de
pericol.

XI. INSTRUCŢIUNI DE INTERVENTIE ŞI DE EVACUARE


A PERSONALULUI SALARIAT, ÎN CAZ DE INCENDIU

1. Obiectul instrucţiunii
Scopul acestui document este de a stabili procedura şi planul care trebuie pus în aplicare
în cazul unui eventual incendiu. Procedurile de evacuare, în caz de incendiu, sunt elaborate
pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor din incinta, pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin
coordonarea şi controlul evacuării persoanelor din clădire, până la sosirea Inspectoratului
Judeţean pentru Situatii de Urgenta (pompierii militari) şi a celorlalte forţe de ajutor extrem
calificat (Poliţie, Jandarmi, Serviciul de Ambulanta, etc.).

2. Documente de referinţă
 Planul de evacuare al imobilului;
 Planul de intervenţie al clădirii;

3. Responsabilităţi
12
3.1. Responsabilitatea conducerii
Persoanele responsabile pentru implementarea şi administrarea procedurii de
evacuare sunt directorii, care deţin autoritate de control asupra clădirii-unităţii.

3.2. Administratorul este responsabil pentru:


 Repartizarea membrilor serviciului/echipei de primă intervenţie + înlocuitor
pentru fiecare zonă din clădire, care sunt responsabili cu evacuarea;
 Asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor serviciului/echipei de
intervenţie, pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile;
 Asigurarea implementării măsurilor şi recomandărilor făcute de Inspectoratul
Judeţean pentru Situatii de Urgenta (pompierii militari), cu ocazia controalelor de specialitate,
pe timpul aplicaţiilor şi exerciţiilor;
 Asigurarea implementării eficiente şi a gestionării modului de evacuare.
3.3. Membrii serviciului/echipei de primă intervenţie sunt
responsabili pentru:
 Îndeplinirea atribuţiilor, în cazul unui incendiu, aşa cum reiese din procedura
de faţă;
 Participarea la o analiză, după efectuarea unui exerciţiu simulativ de
evacuare;
 Raportarea, către Inspectoratul Judeţean pentru Situatii de Urgenta, a
oricărui început de incendiu, incendiu sau alt accident tehnic, generator de
incendii sau explozii, care impune necesitatea evacuării persoanelor sau a
altor situaţii de risc deosebit, care presupune intervenţie organizată, cu
mijloace adecvate;
 Organizarea şi efectuarea de controale şi verificări periodice in domeniul
apararii impotriva incendiilor, dar nu mai puţin de 1/lună şi de exerciţii
practice de interventie la incendiu şi evacuare a persoanelor, în caz de
incendiu;
3.4. Membrii serviciilor/echipelor de primă intervenţie, potrivit
prezentei instrucţiuni, au şi următoarele obligaţii:
 Cunoaşterea locurilor în care sunt amplasate stingătoarele de incendiu,
ieşirile de urgenţă şi punctele de declanşare manuală a alarmei de incendiu
din zona de care răspund;

13
 Asigurarea zonei de care răspund, împotriva izbucnirii unui eventual incendiu,
precum şi controlul practicabilităţii şi neobstrucţionării căilor de evacuare;
 Anunţarea telefonică a Inspectoratului Judeţean pentru Situatii de Urgenta,
se face la numărul de telefon: 112, sau instruirea altei persoane în acest
sens, care să apeleze, în caz de urgenţă. Dispecerul de serviciu al I.J.S.U.
apelat vã va pune întrebări cu privire la eveniment. Nu încheiaţi convorbirea
până când nu răspundeţi la aceste întrebări. Nu părăsiţi locul de unde aţi
apelat telefonic dispeceratul pentru situatii de urgenta, deoarece aceştia vor
suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgenţă efectuat.
3.5. Responsabilul cu atribuţii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, este responsabil pentru:
 Verificarea, funcţionarea şi întreţinerea periodică a mijloacelor tehnice de
aparare impotriva incendiilor;
 Activarea alarmei la începerea unui exerciţiu de alarmare şi evacuare, în caz
de incendiu;
 Legătura cu serviciile de urgenţă, (I.J.S.U., Serviciul de Ambulanta, Poliţie,
etc.), pentru asigurarea pregătirii în caz de incendiu;
 Întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei exerciţiilor de alarmare/interventie şi
evacuare, în caz de incendiu, efectuate în clădirile unităţii, în baza unei
planificări aprobate de conducere;
 Coordonarea, implementarea şi revizuirea procedurii de evacuare;
 Organizarea unei analize, cu membrii serviciului/echipei de intervenţie, după
consumarea unui eveniment sau a unui exerciţiu planificat;

3.6. Conducătorii locurilor de muncă (şefii de servicii/compartimente)


sunt responsabili pentru:
 Informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate în
cazul unei evacuări a clădirii, inclusiv prezentarea căilor de evacuare, a
itinerariilor de ieşire şi a locului final de adunare;
 Instruirea celor din subordine de a evacua imediat clădirea în cazul activării
unei alarme în timpul orelor de lucru;
 Anunţarea serviciului/echipei de intervenţie despre orice persoană care
lipseşte în cazul unei alarme (I.J.S.U. şi celorlalte forţe, în caz real de
incendiu);

14
4. Procedura de urgenţă
4.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele
obligaţii:
 Anunţarea IMEDIATĂ a incendiului;
 Încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza
mai mult de 1 stingător; dacă focul nu s-a stins, evacuaţi imediat zona);
 Anunţarea telefonică a I.J.S.U., la numărul 112, din cea mai apropiată zonă
neafectată;
 Comunicarea, către conducerea unităţii, a detaliilor referitoare la locaţia
exactă şi la amploarea incendiului.

4.2. La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să


acţioneze astfel:
 Încetează orice activitate;
 Personalul salariat al unităţii va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează,
prin acţionarea butonului de oprire;
 Abandonează obiectele personale;
 Lasă uşile descuiate, dacă nu există alte reglementări contrare (de ex. la
casierii-tezaur);
 Părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de
membrii serviciului/echipei de intervenţie:
 Merg către locul de adunare stabilit;
 Menţin libere căile de acces către clădire;
 Urmează toate indicaţiile primite de la membrii serviciului/echipei de
intervenţie;
 Asistă, dacă este posibil la evacuarea în siguranţă a persoanelor din afara
unităţii;
 Rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului.

4.3. La declanşarea alarmei de incendiu, membrii serviciului/echipei de


primă intervenţie sunt obligaţi:

15
 Să intre în toate încăperile accesibile din zona de responsabilitate alocată şi
să dirijeze personalul pentru evacuarea clădirii;
 Să îndrume personalul către cea mai apropiată cale/ieşire de urgenţă;
 Să menţină calmul personalului pe timpul evacuării;
 Să meargă la punctul de adunare după evacuarea zonei;
 Să preia controlul asupra locului de adunare şi să se asigure că nici o
persoană nu intră înapoi în clădire până la primirea dispoziţiei, în acest sens,
de la conducerea unităţii;
 Să participe la o analiză, după terminarea evenimentului şi să raporteze orice
dificultăţi întâlnite în procesul de evacuare;

5. Procedura de contabilizare a persoanelor


Odată ce salariaţii unităţii şi persoanele din afara acesteia, care se aflau în
clădire, s-au adunat la locul stabilit, membrii serviciului/echipei de intervenţie vor începe
numărarea persoanelor.
Contabilizarea persoanelor se va face consultând:
 Condica de prezenţă a personalului salariat;
 Registrul de poartă;
 Informaţiile primite de la personalul salariat al unităţii, după asigurarea
validităţii informaţiei.
Se va ţine cont de starea emotivă a persoanelor într-o astfel de situaţie şi se va
încerca validarea informaţiilor primite prin consultarea a cel puţin 2 surse de informare.

6. Accesul I.J.S.U.
Accesul echipajelor specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, se
va face pe poarta de acces principală. Administratorul unităţii şi şeful serviciului/echipei de
primă intervenţie vor comunica detaliile incendiului (locaţie, amploare, etc.), îi vor informa cu
privire la eventualele persoane lipsă la apel (împreună cu locaţia presupusă a acestora) şi vor
rămâne la dispoziţia acestora pe durata operaţiunii de stingere a incendiului.

XII. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS

16
1) Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul
punctului de lucru.
2) Spaţiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor
combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lăzi, etc).
3) În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta
următoarele distanţe de siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă
şi cel puţin 10 m între acestea şi locul în care se execută lucrarea.
4) Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă
sau protejate cu panouri incombustibile.
5) Instalaţiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de
tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.
6) Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, brocuri, etc.), ce rezultă în urma
sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi.
7) Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică, precum şi
după terminarea lucrului, se va cerceta, cu atenţie, dacă nu s-au creat focare de incendiu,
verificându-se, în mod amănunţit, starea tuturor elementelor protejate.
8) Este interzisă deplasarea, în afara zonei, cu arzătorul aprins.
9) Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea
lucrului, cât şi după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta închidere a robinetelor de
oxigen şi acetilenă.
10) În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide
robinetele de la generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen.
11) În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele
măsuri:
 se vor închide robinetele pentru acetilenă şi oxigen;
 se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;
 se va purja furtunul pentru acetilenă;
 se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea
robinetului de control.
12) Locurile, din spaţiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi
înconjurate de paravane de protecţie, din materiale incombustibile, cu o lăţime de minim 2 m.
13) Izolaţia cablurilor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă
fisuri, degradări, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii.
14) Aşezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate macanic
sau termic, este interzisă.

17
15) Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice, trebuie să
corespundă intensităţii nominale a curentului electric. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie
legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea
formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materialele combustibile din jur, sau din
zone îndepărtate.
16) Fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se
va face prin piese special asigurate cu şuruburi.
În cazul unui început de incendiu, se va opri sudura şi se va interveni la stingere,
cu mijloacele puse la dispoziţie.

XIII. REGULI ŞI MĂSURI SPECIALE DIN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA


INCENDIILOR CARE SĂ CONTRACAREZE EFECTELE PERIOADELOR DE ANOTIMP
RECE, CANICULAR ŞI SECETOS

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc
crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor
din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea
incendiilor specifice.
Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează
condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau
supraîncălziri excesive;
d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi
a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbră;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră,
mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz,
populaţiei.
Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

18
a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici,
instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte,
corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defecţiunilor
constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;
b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de
intervenţie.
1. Reguli şi măsuri pentru sezonul rece:
Înainte de începerea sezonului rece, se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile
constatate ale instalaţiilor de încălzire alimentate cu gaze naturale, precum şi dispozitivele de
încălzire acţionate electric (reşeuri, calorifere cu ulei, etc.).
Se vor verifica şi asigura uneltele pentru dezăpezirea căilor de evacuare şi intervenţie
din cadrul unităţii.
În caz de înzăpezire se va acţiona pentru:
 asigurarea deblocării surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces către hidranţi;
 participarea la înlăturarea zăpezii, care prezintă pericol de prăbuşire, de pe acoperişurile
clădirilor;
 înlăturarea posibilităţilor de pătrundere a apei rezultate din topirea zăpezii în incinta
unităţii;
 deblocarea principalelor drumuri de acces către clădirea unităţii, astfel încât maşinile de
interventie să poată interveni pe toate laturile.
2. Reguli şi măsuri pentru perioadele caniculare sau secetoase
Efectuarea, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări în exteriorul clădirilor,
care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lăcuiri, etc.), va fi
restricţionată.
Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis, în anumite intervale din timpul zilei, în
exteriorul clădirilor, având în vedere uscăciunea avansată.
Se vor lua măsuri de îndepărtare, din punctele de colectare a deşeurilor şi a
resturilor menajere, a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă), care pot acţiona, în
anumite condiţii, drept concentratori ai razelor solare.
Se vor lua măsuri ca, săptămânal, să se verifice operativitatea de acţiune a
serviciului/echipei de intervenţie pentru interventie in domeniul apararii impotriva incendiilor din
cadrul unităţii.

XIV. Reguli şi măsuri privind utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor


19
1. Mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase cu apă,
prelate ignifugate sau din azbest, lăzi cu nisip, etc.) trebuie să fie în stare permanentă pentru
utilizare, amplasate în locuri vizibile, uşor accesibile, la îndemâna personalului care le foloseşte
şi ferite de intemperii şi de alţi factori distructivi.

2. Se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor în locuri în care pot fi cuprinse


de incendiu imediat după izbucnirea acestuia.
3. Stingătoarele şi rezervoarele cu apă trebuie ferite de îngheţ.
4. Încărcătura stingătoarelor se verifică periodic, conform instrucţiunilor fabricantului. Pe ele
sau pe etichete se marchează data verificării, cine a executat-o şi tipul încărcăturii.
5. Se interzice utilizarea unor stingătoare deteriorate, corodate, fără supapă de siguranţă, cu
supapa spartă, precum şi cu încărcătură necorespunzătoare.
6. Substanţele pulverulente din stingătoare nu trebuie să fie întărite.
7. Buteliile cu gaze inerte comprimate trebuie să fie încărcate în permanenţă şi bine închise, iar
ventilele acestora sigilate.
8. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie să nu fie umed sau să nu conţină
materiale cu dimensiuni mari (balast, pietriş etc.). Lăzile cu nisip se vor acoperi cu capace.
9. Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apă, spumă, bioxid
de carbon etc., vor fi întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent
debitele şi presiunile necesare pentru stingere şi dotare corespunzătoare cu accesorii de
intervenţie, în caz de incendiu.
10. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor se vor face de către
echipele de revizie specializate, care vor face verificări periodice pe baza unui grafic stabilit,
consemnându-se într-un registru toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate.
11. Este interzis a se face modificări în construcţia instalaţiilor de către persoane necalificate.
12. Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor, accesoriilor şi
materialelor pentru stingerea incendiilor.
13. Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine,
hidranţi interiori şi exteriori), precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea
incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare, conform HG971/06.
14. Sursele şi reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor trebuie astfel întreţinute
şi exploatate, încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii să se poată face cu
uşurinţă şi în cel mai scurt timp, fără să se scoată din funcţiune întreaga instalaţie.
15. Pompele şi hidrofoarele instalaţiilor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
precum şi agregatele de acţionare (electromotoare, motoare cu ardere internă etc.), vor fi

20
menţinute în perfectă stare de funcţionare, având asigurate atât alimentarea continuă cu
energie sau carburanţi, cât şi încălzirea încăperilor în care sunt adăpostite pe timp de iarnă.
16. Substanţele stingătoare sub formă de praf se vor păstra în încăperi uscate şi în condiţii care
să nu ducă la degradarea acestora. Substanţele stingătoare degradate se vor înlocui.
17. Operatiuni care se executa pentru utilizarea corecta si eficienta a stingatoarelor de incendiu:
- se deblocheaza stingatorul, tragand de inelul de siguranta;
- se verifica functionarea stingatorului, prin apasarea scurta a parghiei;
- apropierea de focar se face cu atentie, din directia curentilor de aer sau a vantului; se
apasa parghia de actionare; refularea agentului de stingere se face la baza flacarilor;
- se alterneaza miscarea de refulare de la stanga la dreapta.
18. La amplasarea stingatoarelor de incendiu se au in vedere urmatoarele reguli :
- locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele
cele mai probabile;
- inaltimea de montare sa fie accesibila;
- sa fie bine fixate sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
19. Locul in care se amplaseaza stingatoarele trebuie sa fie marcat conform HG971/06.
20. tingatoarele de incendiu trebuie verificate periodic de catre o persoana special desemnata
cat si anual de catre o societate autorizata.
21. Accesul la mijloacele de primă intervenţie trebuie lăsat liber, pentru ca în caz de pericol să
se poată interveni nestânjenit.
22. Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale societăţii, se va acţiona, după
caz, cu CO2, pulbere sau apă pulverizată.

XV. Concluzii privind interventia rezultate din evaluarea capacitatii de aparare


impotriva incendiilor

Concluzii şi măsuri tehnico – organizatorice


Interventia trebuie organizata si executata urmarindu-se:
-cercetarea zonei afectate si salvarea persoanelor surprinse in cladire;
-intreruperea alimentarii cu utilitati din zonele afectate care pot pune in pericol viata
oamenilor sau pot propaga incendiul;
-operatiunea de stingere;
-acordarea primului ajutor.
Constructia analizata se incadreaza in nivelurile de performanta privind siguranta la foc
prevazute de reglementarile tehnice, cu conditia respectarii masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute de reglementarile in vigoare, a masurilor prevazute in prezenta
21
documentatie, precum si cu conditia respectarii profilului de activitate actual, al destinatiei
incaperilor si al materialelor combustibile existente/utilizate sau depozitate prezentate.
Aprecierea încadrării in nivelurile de performanta: - se asigura îndeplinirea nivelurilor de
performanta stabilite in reglementările tehnice de siguranţa la foc si in concordanta cu masurile
prevăzute in documentaţia tehnica; evidenţierea condiţiilor si recomandărilor ce trebuie avute in
vedere la întocmirea documentelor de apărare împotriva incendiilor; menţinerea in stare de
funcţionare la parametrii proiectaţi a tuturor instalaţiilor, echipamentelor si mijloacelor de
prevenire si stingere a incendiilor prevăzute.
Masuri tehnico-organizatorice in vederea incadrarii in normele in vigoare
Iluminatul de siguranta al cailor de evacuare din cladire va respecta prevederile
Normativului I7/2002.
Asigurarea dotarii incaperilor cu mijloace de stingere (stingatoare) conform normelor in
vigoare (inclusiv efectuarea la timp a operatiilor de intretinere, revizie, reparatii si a verificarilor
necesare). Realizarea iluminatului de siguranta aferent cailor de evacuare.
Executarea lucrarilor cu foc deschis se va realiza numai pe baza “Permisului de lucru cu
foc” in conformitate cu prevederile interne elaborate pe baza Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr. 163/2007.

Masuri tehnico-organizatorice in vederea cresterii sigurantei in exploatare


- respectarea si implementarea tuturor masurilor de reducere a riscurilor de incendiu;
- asigurarea functionarii mijloacelor de stingere existente (stingatoare);
- asigurarea/afisarea instructiunilor PSI specifice, in incaperile cladirii, precum si a planului de
evacuare din cladire in caz de incendiu;
- cunoasterea si respectarea riguroasa, de catre personalul angajat a instructiunilor PSI,
precum si a modului de utilizare corecta a tuturor mijloacelor de stingere a incendiilor,
potrivit dispozitiilor in vigoare, se poate aprecia ca si cladirea analizata se incadreaza in
domeniul riscurilor acceptabile;
- mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de acces, evacuare si interventie in caz
de incendiu;
- permiterea fumatului doar in locurile stabilite de conducerea societatii si special amenajate;
- realizarea unor scenarii de interventie pentru stingerea unui eventual incendiu, in cadrul
constructiei, cu personalul propriu si se vor evalua practic timpii de siguranta la foc si timpii
de interventie apreciati;
- se va interzice exploatarea instalatiilor, echipamentelor, dispozitivelor cu defectiuni sau
improvizatii.
22
Se vor verifica periodic: aparatele de protectie ale instalatiilor electrice; instalatiile
electrice de iluminat si prize si de forta; instalatiile de alimentare cu gaze naturale; instalatiile
de ventilatie-climatizare; instalatia de paratrasnet si de legare la pamant a utilajelor.
Este interzisa efectuarea oricaror modificari constructive, schimbari de destinatie ale
constructiilor, modificari ale instalatiilor tehnologice sau utilitare fara o documentatie elaborate
si avizata conform prevederilor legale. Se interzice folosirea instalatiilor cu defectiuni sau
improvizatii.
Prin sistemul constructiv adoptat şi prin profilul de activitate şi mai ales prin dotǎrile de
primǎ intervenţie existente, pericolul de declanşare a unui incendiu este limitat. Se vor asigura
caile de evacuare libere fara blocaje.
In caz de incendiu este asigurata:
- intervenţia personalului propriu care este instruit în utilizarea dotǎrilor de primǎ intervenţie;
- intervenţia maşinilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta;
- evacuarea persoanelor din spaţiile clǎdirii.
Riscul de incendiu este considerat mic şi poate fi combǎtut din primǎ fazǎ fǎrǎ a se
ajunge la distrugeri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti.
Obligatii si raspunderi pentru asigurarea impotriva incendiilor
Societatea asigura:
a. mentinerea libera a cailor de evacuare;
b. cunoasterea modului de interventie in caz de incendiu;
c. anuntarea incidentului si alarmarea fortelor de interventie;
d. interventia operativa cu mijloacele din dotare pentru limitarea si stingerea incendiului.

XVI. RESPONSABILITAŢILE PERSONALULUI NUMIT ÎN STRUCTURILE DE APĂRARE


ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Responsabilul cu atribuţii in domeniul apararii impotriva incendiilor are


următoarele responsabilitǎţi principale:
a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la
nivelul unităţii;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

23
c) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

Şeful colectivului de salariaţi cu responsabilităţi privind punerea în aplicare,


controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor, şeful serviciului are următoarele atribuţii:
a. organizează verificările şi controalele privind modul în care sunt respectate prevederile
legale privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul unităţii(lor) şi adoptă sau propune,
după caz, Directorii firmei, măsuri ferme pentru soluţionarea deficienţelor pe linie de
aparare impotriva incendiilor;
b. organizează şi conduce activitatea colectivului de salariaţi desemnaţi pentru punerea în
aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
c. verifică sistematic modul de îndeplinire, de către colectivul de salariaţi cu atribuţii in
domeniul apărarii împotriva incendiilor, a obligaţiilor, măsurilor şi sarcinilor ce le revin;
d. elaborează, împreună cu colectivul subordonat, până la 20 ianuarie ale fiecărui an,
măsurile anuale de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea şi reactualizarea
acestora, asigură aducerea la cunoştinţa factorilor interesaţi, a masurilor şi sarcinilor
stabilite;
e. stabileşte, împreună cu responsabilul cu atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor şi cu colectivul din subordine, supunând spre aprobarea Directorul Societatii,
modul de organizare şi desfăşurare a verificărilor, întreţinerilor, reviziilor şi reparaţiilor la
instalaţiile şi mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor din dotare;
Colectivul de salariaţi cu responsabilităţi privind punerea în aplicare,
controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor se
subordonează şefului de serviciu, având următoarele obligaţii principale:
a. controlează, cel puţin o dată pe trimestru, respectarea normelor de apărare împotriva
incendiilor şi de dotare a spaţiilor şi asigură, potrivit competenţei pe care o au, condiţiile
necesare aplicării întocmai a normelor respective;
b. îndeplinesc, la termen şi în condiţii de calitate, măsurile de apărare împotriva incendiilor,
stabilite în responsabilitatea lor prin instrucţiuni şi alte dispoziţii;

24
c. stabilesc, potrivit normelor, dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, necesare Societatii şi prevăd fondurile necesare realizării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
d. însoţesc, în sectoarele de responsabilitate, organele care exercită îndrumarea şi controlul
activităţii de aparare impotriva incendiilor, pun la dispoziţia acestora datele şi informaţiile
necesare în lipsa responsabilului cu atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor/şefului de serviciu;
e. informează, (periodic sau la cerere), şeful de serviciu, despre stadiul activităţii de
apărare împotriva incendiilor din sfera de competenţă;
f. desfăşoară activitate pentru popularizarea legislaţiei în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi a normelor prevăzute în reglementările tehnice generale şi specifice privind
apararea impotriva incendiilor;
g. transmit persoanelor interesate noile reglementări în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
Şeful colectivului de prima intervenţie răspunde de pregătirea şi capacitatea de
intervenţie a întregii echipe, având următoarele atribuţii principale:
a. asigură completa încadrare cu personal salariat a echipei şi organizează intervenţia;
b. organizează, desfăşoară şi conduce nemijlocit pregătirea de specialitate a echipei;
c. controlează şi ia măsuri ca toate mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din
dotare să fie în permanentă stare de funcţionare sau utilizare;
d. conduce şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor şi la salvarea
persoanelor şi bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendiu sau calamităţi
naturale ori catastrofe;
e. îndeplineşte obligaţiile, măsurile şi sarcinile ce-i revin, potrivit instrucţiunilor de apărare
împotriva incendiilor;
f. informează periodic şeful serviciului de salariaţi cu atribuţii in domeniul apararii
impotriva incendiilor asupra activităţii desfăşurate;
g. şeful serviciului de primă intervenţie îndeplineşte şi funcţia de responsabil cu atribuţii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, cele două categorii de atribuţii şi obligaţii vor fi
exercitate, respectiv îndeplinite, în mod cumulativ;
h. în lipsa şefului serviciului de primă intervenţie, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de
către unul dintre salariaţii care încadrează echipa.

XVII. Masuri tehnico-organizatorice in vederea cresterii sigurantei in


exploatare a echipamentelor

25
- respectarea si implementarea tuturor masurilor de reducere a riscurilor de incendiu;
- asigurarea functionarii mijloacelor de stingere existente (stingatoare si hidranti
exteriori);
- asigurarea/afisarea instructiunilor de securitatea si sanatatea muncii si PSI specifice,
in incaperile aferente cladirii, precum si a planului de evacuare din cladire in caz de
incendiu;
- cunoasterea si respectarea riguroasa, de catre personalul angajat a instructiunilor de
securitatea si sanatatea muncii si PSI, precum si a modului de utilizare corecta a
tuturor mijloacelor de stingere a incendiilor, potrivit dispozitiilor in vigoare;
- mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de acces, evacuare si interventie
in caz de incendiu;
- interzicerea fumatului in incaperile aferente societatii; permiterea fumatului doar in
locurile stabilite de conducerea societatii si special amenajate;
- realizarea unor scenarii de interventie pentru stingerea unui eventual incendiu, in
cadrul constructiei, cu personalul propriu si se vor evalua practic timpii de siguranta
la foc si timpii de interventie apreciati;
- prin respectarea instructiunilor de securitatea si sanatatea muncii si PSI specifice se
poate aprecia ca si cladirea analizata se incadreaza in domeniul riscurilor acceptabile
– determinate de cauze naturale (calamitati naturale) de vicii ascunse (scurtcircuite,
etc).

Protejarea bunurilor periclitate

Evacuarea bunurilor in caz de incendiu se face in siguranta avand in vedere ca


timpul de evacuare functie de lungimea caii de evacuare (cea mai defavorabilà) este mai
mic decat timpul de siguranta a cailor de evacuare.
Defluirea se realizeaza pe platoul interior conform traseelor marcate.
In caz de raniri, arsuri sau intoxicari cu fum, acordarea primului ajutor se face de
catre personalul medical alertat odata cu pompierii.
Reducerea riscului de incendiu se poate realiza prin luarea unor masuri preventive de
eliminare a surselor de aprindere
a - Pentru surse de aprindere cu flacără:
- interzicerea folosirii chibriturilor şi a focului deschis;
- executarea lucrărilor cu flacără oxiacetilenică sau lampi, numai după eliberarea permisului de
lucru cu foc;
26
- prezenţa stingatorului la locul lucrării.
b - Pentru sursele de aprindere de natură termică:
- interzicerea fumatului;
- interzicerea improvizaţiilor la instalaţiile de încălzit şi a lăsării acestora nesupravegheate;
- protejarea lămpilor cu incandescenţa cu globuri şi gratare de protecţie;
- dimensionarea corecta a cablurilor si conductoarelor electrice.
c. - Pentru surse de aprindere de natură electrică:
- proiectarea, executarea şi montarea oricaror elemente componente ale instalaţiei electrice
trebuie efectuată în strictă conformitate cu normele şi normativele în vigoare;
- remedierea imediată a oricarei defecţiuni;
- verificarea permanentă a contactelor aparatajelor electrice şi a dozelor electrice;
- evitarea supraîncălzirii instalaţiilor electrice;
- interzicerea montării cablurilor electrice, a tablourilor electrice direct pe elementele de
construcţie combustibile;
- prevederea de carcase de protecţie pentru tablourile electrice;
- interzicerea agăţării de aparataje de comutaţie, lămpi, a hainelor şi a diverselor obiecte;
- amplasarea corpurilor de iluminat in locuri ferite de socuri me canice sau trepidaţii.
- scoaterea din funcţiune a iluminatului la părăsirea locului de muncă.
- dotarea corespunzatoare cu mijloace de intervenţie PSI.
d. - Pentru sursele de aprindere naturale:
- Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de paratrăsnet;
- verificarea periodică a instalaţiilor de paratraznet şi prizei de pământ;
- executarea imbinarilor la elementele de protecţie a instalaţiei de paratrasnet şi priza de
pământ numai prin sudură.

Măsuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi:


• revizia periodică a instalaţiilor electrice;
• păstrarea curăţeniei prin înlăturarea tuturor deşeurilor combustibile din incinta
spaţiilor;
• interzicerea depozitării materialelor combustibile (uşor inflamabile) în apropierea sau pe
instalaţii electrice (cabluri, tablouri electrice);
• verificarea periodică a stingătoarelor portabile pentru intervenţia în caz de incendiu;
• amplasarea de scrumiere incombustibile (metalice) în locurile special amenajate pentru
fumat (holuri);
• realizarea prizelor de împământare (verificarea rezistenţei ohmice);

27
• protejarea tuturor corpurilor de iluminat din depozit de tip etanş la praf, iar carcasa
metalică se va lega la centura de împământare a construcţie;
Pentru sursele de aprindere de natură tehnică, se vor respecta următoarele
măsuri:
• interzicerea fumatului în toate spaţiile sau zonelor cu pericol de incendiu şi
amenajare unor locuri speciale pentru fumat, dotate corespunzător cu lada de nisip, vas cu
pas;
• protejarea lămpilor cu incandescenţă cu globuri (etanş la praf) şi grătare de protecţie;
Pentru sursele de natură electrică se vor respecta următoarele măsuri:
• verificarea periodică a instalaţiilor electrice;
• eliminarea prafului depus pe/şi în interiorului corpurilor de iluminat;
• scoaterea din funcţiune a iluminatului şi instalaţiilor de forţă la părăsirea locului de muncă;
• interzicerea montării directe a corpurilor de iluminat şi instalaţiilor electrice pe
elemente combustibile;
De asemenea, generarea unui incendiu în locul principal de la vicii de realizare,
întreţinere şi exploatare a instalaţiei electrice:
• siguranţe fuzibile necalibrate în raport cu consumatorii electrici, deprecierea sau
jupuirea accidentală a izolaţiei conductorilor electrici - fapt care poate conduce la scurt
circuite sau arce electrice aleatorii;
• suprasolicitarea circuitelor de priză prin utilizarea unor consumatori mari (peste 2000 W/h),
care poate duce la încălzirea prin aprindere a conducătorilor electrici.

Mijloacele care pot produce sursa de aprindere (in cazul beneficiarului):


 mijloacele de iluminat electrice (corpuri de iluminat);
 conductori si aparate de intrerupere si control (cablu electric, comutator, intrerupator,
conductor electric, contor, cutie de conexiuni, prize de current, siguranta fuzibila,
termostat, instalatie electrica volanta, etc);
 mijloace cu flacara deschisa (bricheta, chibrituri, lampi de iluminat cu combustibil lichid,
gazos, alte mijloace de iluminat folosite etc);
materiale care se aprind imediat: produse chimice solide (mase plastice); materiale combustibile
solide (lemn, mobilier, ambalaje, hartie, carton, bumbac, reziduuri menajere, deseuri
nereutilizabile etc).

28
Masuri pentru reducerea riscurilor de incendiu, potrivit reglementarilor
tehnice si conditiilor functionale

- nu se vor pastra, in incaperile constructiei, lichide combustibile inflamabile,


carpe de sters din bumbac, imbibate in ulei, lac, etc.; se admite pastrarea unei
cantitati de max. 20 l (in functie de volumul fiecarei incaperi) lichide
inflamabile in vase inchise etans si in locuri ferrite de posibilitatea producerii
unor incendii sau explozii, astfel incat in caz de avarii sa nu existe posibilitatea
formarii de amestecuri explosive;
- in cazul depozitarii de lichide inflamabile in cantitati mai mari, magaziile
aferente au iluminat de constructie antiexploziva iar pardoseala este executata
din ciment antiscantei;
- asigurarea iluminatului in constructie antiexploziva ExIICT1 precum si a unei
ventilatii naturale sau mecanice corespunzatoare;
- asigurarea functionarii iluminatului de siguranta (pe scari) de evacuare si
interventie in caz de incendiu, in conformitate cu Normativul I7/2002;
- instalatiile de curenti slabi-telefonie vor respecta normativele in vigoare;
- verificarea tuturor incaperilor, la sfarsitul programului de lucru, astfel incat sa
nu existe posibile focare de initiere a incendiilor;
- inchiderea ventilelor conductelor de gaze aferente alimentarii becurilor de gaze
din dotare;
- materialele textile folosite pentru curatenie si care sunt imbibate cu substante
inflamabile cu tendinta de autoaprindere (ulei, lacuri, etc.) se vor colecta in
cutii metalice prevazute cu capace si se vor evacua la sfarsitul programului de
lucru, in locuri stabilite pentru acestea, in care nu exista pericol de incendiu;
- asigurarea dotarii cu mijloace de stingere (stingatoare) conform normelor in
vigoare;
- asigurarea functionarii mijloacelor de stingere din dotare: stingatoare si
exteriori existenti (inclusive efectuarea la timp a operatiilor de intretinere,
revizie, reparatii si a verificarilor necesare conform normativelor in vigoare);
- dotarea corespunzatoare cu echipament PSI a hidrantilor exteriori de stins
incendiul;
- marcarea cu placuta indicatoare a hidrantilor exteriori existenti;
- instalatiile electrice aferente incaperilor constructiei vor fi executate in
conformitate cu reglementarile in vigoare si vor fi verificate periodic si
intretinute de personal autorizat;
29
- aparatele electrice vor fi intrebuintate numai daca sunt in perfecta stare de
functionare si cu respectarea instructiunilor tehnice elaborate de firma
producatoare;
- interzicerea inprovizatiilor de orice fel;
- afisarea instructiunilor de prevenire si stingere a incendiilor, inclusive a
modului correct de interventie in caz de incendiu; afisarea la intrarea in
constructie a planului de evacuare;
- cunoasterea si respectarea riguroasa de catre personalul angajat a societatii, a
instructiunilor PSI, a modului de utilizare corecta a mijloacelor de stingere din
dotare (stingatoare si hidranti);
- asigurarea accesului la mijloacele de stingere (stingatoare si hidranti) si la
tablourile electrice aferente constructiei;
- mentinerea in permanenta stare de utilizare a cailor de circulatie, acces si
interventie in caz de incendiu, in incaperile sip e coridoarele/holurile existente;
- interzicerea fumatului in magazii; permiterea fumatului in locuri stabilite cu
dotare corespunzatoare (scrumiere incombustibile, stingatoare in apropiere);
- este interzisa executarea lucrarilor de sudura, fara “PERMIS DE LUCRU CU
FOC”.

Conditiile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea


materialelor combustibile existente/utilizate sau depozitate

Imprejurarile (deficientele, defectele) respective conditiile care pot determina sau


favoriza aprinderea materialelor combustibile existente/utilizate sau depozitate pot fi:
- instalatii si echipamente electrice defecte sau improvizate;
- receptori electrici lasati sub tensiune nesupravegheati;
- sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
- fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
- lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice PSI;
- nereguli oraganizatorice;
- trasnet si alte efecte naturale;
- actiune intentionata;
- alte imprejurari.

Imprejurarile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea


30
a. Sursele de aprindere existente:
- Trǎsnetele;
- Scurtcircuitele datorate unor suprasarcini sau a unor contacte electrice imperfecte;
- Fumatul în spaţii interzise;
- Acţiuni intenţionate sau neglijenţǎ;
- Utilizarea focului cu flacǎrǎ deschisǎ în locuri neautorizate.

Surse potenţiale de aprindere:

i. scurtcircuit sau suprasarcina in instalaţia electrica


ii. descărcări electrice sau electrostatice
iii. surse de foc deschis - intervenţii tehnologice cu aparate de sudura sau
flacăra in vecinătatea materialelor combustibile
iv. depozitarea necorespunzatoare a deşeurilor rezultate sau din igienizarea
locurilor de munca
v. acţiuni de aprindere intenţionate.

Mǎsuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi


- Revizuirea periodicǎ (cel puţin 2 ori pe an) a instalţiei electrice;
- Utilizarea siguranţelor fuzibile calibrate de amperaj corespunzǎtor sarcinii electrice a
circuitului protejat;
- Utilizarea aparatelor de încǎlzit suplimentare numai în timpul programului şi sub
strictǎ supraveghere;
- Interzicerea fumatului în zona de aglomerare de material combustibil;
- Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de semnalizare a incendiilor.
Se interzice:
 Executarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice de catre personal necalificat si
neautorizat;
 Folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice si consumatoarelor de
energie electrica de orice fel precum si cele uzate sau improvizate;
 Incarcarea instalatiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare, intrerupatoare,
comutatoare, prize, etc) peste sarcina admisa;
 Utilizarea lampilor mobile portative, fara globuri si gratare de protectie sau alimentarea
prin cordoane improvizate ori uzate;
 Folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajoare) improvizate din carton,
hartie sau alte materiale combustibile;
31
 Intrebuintarea radiatoarelor si resourilor electrice, in alte locuri decat cele stabilite si in
conditii care prezinta pericol de incendiu precum si lasarea sub tensiune a acestora dupa
terminarea programului de lucru;
 Lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici;
 Lasarea sub tensiune a masinilor, aparatelor, utilajelor si echipamentelor electrice, dupa
terminarea folosirii sau programului de lucru la acestea;
 Folosirea sigurantelor fuzibile si a dispozitivelor de protectie defecte, improvizate sau cu
o rezistenta electrica mai mare decat cea stabilita pentru instalatiile, masinile, utilajele,
aparatele si echipamentele respective;
 Limitarea la strictul necesar a materialelor combustibile ce se introduce in incaperi si
care constituie sarcina mobile de incendiu;
 Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis in incaperile in care exista pericol de
incendiu sau explozie;
 Se interzice depozitarea in obiectiv a lichidelor combustibile, inflamabile.

Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor


- În cazul declanşării unui eventual incendiu, pentru localizarea şi stingerea acestuia se
vor lua următoarele măsuri de primă intervenţie:
- se va anunţa Grupul de Pompieri 112 din primul moment al observării declanşării unui
incendiu;
- se va organiza evacuarea persoanelor aflate în interiorul spaţiilor (fără a se crea panică); se
vor asigura în permanenţă căile de evacuare, astfel încât acestea să fie libere fără
obstacole;
- uşile de acces vor fi descuiate în timpul funcţionării normale a clădirilor, conform P118/99,
pentru a constitui în caz de incendiu, căi de evacuare, aşa cum este inclus în prevederile
prezentei documentaţii;
- este afişat planul de evacuare in clădire;
- se va realiza, întreţine, exploata şi verifica instalaţia electrică conform Normativ I7/2002, iar
lucrările de reparaţii vor fi executate numai de personal calificat în acest sens;
- se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică (decuplarea de la tabloul electric general);
- în caz de incendiu, la instalaţia electrică nu se va acţiona în vederea stingerii cu apă;
pentru limitarea extinderii şi stingerea incendiului, se vor utiliza stingătoarele de către
persoanele special instruite în acest scop;
• concomitent cu stingerea incendiului, se va organiza evacuarea persoanelor aflate în clădire,
astfel încât să nu se producă busculade;

32
• se vor evacua bunurile şi valorile în funcţie de importanţa acestora;
• personalul de întreţinere va fi instruit lunar pentru a cunoaşte şi aplica în caz de
incendiu măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
• uşile de la spaţiul analizat trebuie să se deschidă în sensul evacuării şi vor fi
descuiate pe timpul programului de lucru;
• se va dota clădirea cu stingătoare în numărul şi tipul indicat în documentaţie, verificându-se
periodic starea lor de funcţionalitate;
• nu se vor folosi instalaţii electrice improvizate;
• se vor stabili atribuţiile, sarcinile răspunderile şi modul de lucru pentru personalul
angajat, în caz de necesitate;
• în caz de nevoie lucrările cu foc deschis se vor face numai cu luarea unor măsuri de
securitate împotriva incendiilor (obţinerea permisului de lucru cu foc);
• la terminarea programului se va face o verificare generală pentru a nu rămâne focare posibile
de declanşare a incendiilor;
• accesul la stingătoarele din dotare va fi întotdeauna liber
• verificarea periodică a instalaţiei electrice şi de legare la pământ;
• instalaţiile electrice aferente construcţiilor vor fi corespunzătoare riscului, destinaţiei şi
mediului respectiv potrivit reglementărilor tehnice de specialitate, pentru diminuarea riscului de
incendiu, circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţiale conform
prevederilor normativului 17/2002.

Condiţiile care pot determina sau favoriza aprinderea


• defecţiuni ale instalaţiei electrice;
• folosirea unor sisteme de încălzire - reşouri sau radiatoare electrice, lăsate
nesupravegheate; .
• folosirea de siguranţe necalibrate în tablourile electrice de iluminat şi prize;
• lucrul cu foc deschis (sudare, tăiere cu flacăra) în apropierea materialelor
combustibile;
• fumatul în locuri cu cantităţi mari de materiale combustibile (birouri) fără asigurarea unor
scrumiere şi a unor coşuri de gunoi adecvate din materiale incombustibile;
• aruncarea resturilor de ţigări aprinse în coşurile de gunoi din materiale
incombustibile.

Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:


În cazul declanşării unui eventual incendiu, pentru localizarea şi stingerea acestuia se vor lua

33
următoarele măsuri de primă intervenţie:
• se va anunţa Grupul de Pompieri 112 din primul moment al observării declanşării unui incendiu;
• se va organiza evacuarea persoanelor aflate în interiorul spaţiilor (fără a se crea panică); se vor
asigura în permanenţă căile de evacuare, astfel încât acestea să fie libere fără obstacole;
• uşile de acces vor fi descuiate în timpul funcţionării normale a clădirilor, conform P118/99, pentru
a constitui în caz de incendiu, căi de evacuare, aşa cum este inclus în prevederile prezentei
documentaţii;
• se va realiza, întreţine, exploata şi verifica instalaţia electrică .conform Normativ I7/2002, iar
lucrările de reparaţii vor fi executate numai de personal calificat în acest sens;
• se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică (decuplarea de la tabloul electric general);
• în caz de incendiu, la instalaţia electrică nu se va acţiona în vederea stingerii cu
apă;
• pentru limitarea extinderii şi stingerea incendiului, se vor utiliza stingătoarele de către
persoanele special instruite în acest scop;
• concomitent cu stingerea incendiului, se va organiza evacuarea persoanelor aflate în clădire,
astfel încât să nu se producă busculade;
• se vor evacua bunurile şi valorile în funcţie de importanţa acestora;
• personalul de întreţinere va fi instruit lunar pentru a cunoaşte şi aplica în caz de
incendiu măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
• uşile de la spaţiul analizat trebuie să se deschidă în sensul evacuării şi vor fi
descuiate pe timpul programului de lucru;
• se va dota incinta cu stingătoare în numărul şi tipul indicat în documentaţie,
verificându-se periodic starea lor de funcţionalitate;
• nu se vor folosi instalaţii electrice improvizate;
• se vor stabili atribuţiile, sarcinile răspunderile şi modul de lucru pentru personalul
angajat, în caz de necesitate;
• în caz de nevoie lucrările cu foc deschis se vor face numai cu luarea unor măsuri de
securitate împotriva incendiilor (obţinerea permisului de lucru cu foc);
• la terminarea programului se va face o verificare generală pentru a nu rămâne focare posibile
de declanşare a incendiilor;
• accesul la stingătoarele din dotare va fi întotdeauna liber
• verificarea periodică a instalaţiei electrice şi de legare la pământ;
instalaţiile electrice aferente construcţiilor vor fi corespunzătoare riscului, destinaţiei şi mediului
respectiv potrivit reglementărilor tehnice de specialitate, pentru diminuarea riscului de incendiu,
circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţiale conform
prevederilor normativului 17/2002.
34
Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu

Inlaturarea efectelor negative se face prin actiunea coordonata a tuturor fortelor pentru
limitarea propagarii arderii pe aliniamentul perimetrului incendiat, reducerea intensitatii
arderii in zona incendiata, asigurarea stabilitatii elementelor de constructie,
intreruperea arderii si inlaturarea posibilitatii reapariţiei incendiului.
Se vor utiliza in acest sens procedee de refulare a substantelor stingatoare, executarea
desfacerilor si racirea elementelor de constructie si a instalatiilor, evacuarea
produsector de ardere pentru reducerea temperaturii in zona focarului, supravegherea locurilor
unde se executa lucrari de taiere cu ajutorul aparatelor de sudura, marcarea perimetrelor
ce constituie pericol de accidentare în cadrul circulatiei persoanelor sau autovehiculelor si
cautarea victimelor care nu au fost descoperite pana la terminarea actiunii de stingere
propriu-zisa, precum şi evacuarea acestora concomitent cu acordarea primutul ajutor de
catre personalul medical de specialitate.
După stingerea incendiului se vor lua următoarele masuri:
-verificarea tuturor locurilor de munca pentru descoperirea eventualelor focare
ascunse deincendiu;
-verificarea instalaţiilor electrice;
-verificarea echipamentelor afectate de incendiu;
-inlaturarea materialelor arse si degradate de incendiu si efectuarea curateniei in sectorul
afectat de incendiu;
-verificarea si repunerea in stare de funcţionare a instalaţiilor de semnalizare si stingere a
incendiilor;
- se verifica locul unde s-a intervenit,
- se iau masuri pentru a impiedica reizbucnirea incendiului,
- se evacueaza apa din cladire,
- se elimina elementele de constructie ce prezinta pericol de prabusire.
- reîncărcarea stingătoarelor folosite la stingerea incendiului.

Concluzii privind interventia rezultate din evaluarea capacitatii de aparare


impotriva incendiilor

Interventia trebuie organizata si executata urmarindu-se:


-cercetarea zonei afectate si salvarea persoanelor surprinse in cladire;
35
-intreruperea alimentarii cu utilitati din zonele afectate care pot pune in pericol viata
oamenilor sau pot propaga incendiul;
-operatiunea de stingere;
-acordarea primului ajutor.
Constructia analizata se incadreaza in nivelurile de performanta privind siguranta la foc
prevazute de reglementarile tehnice, cu conditia respectarii masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute de reglementarile in vigoare, a masurilor prevazute in prezenta
documentatie, precum si cu conditia respectarii profilului de activitate actual, al destinatiei
incaperilor si al materialelor combustibile existente/utilizate sau depozitate prezentate.
Aprecierea încadrării in nivelurile de performanta: - se asigura îndeplinirea nivelurilor de
performanta stabilite in reglementările tehnice de siguranţa la foc si in concordanta cu masurile
prevăzute in documentaţia tehnica; evidenţierea condiţiilor si recomandărilor ce trebuie avute in
vedere la întocmirea documentelor de apărare împotriva incendiilor; menţinerea in stare de
funcţionare la parametrii proiectaţi a tuturor instalaţiilor, echipamentelor si mijloacelor de
prevenire si stingere a incendiilor prevăzute.
Masuri tehnico-organizatorice in vederea incadrarii in normele in vigoare
Iluminatul de siguranta al cailor de evacuare din cladire va respecta prevederile
Normativului I7/2002.
Asigurarea dotarii incaperilor cu mijloace de stingere (stingatoare) conform normelor in
vigoare (inclusiv efectuarea la timp a operatiilor de intretinere, revizie, reparatii si a verificarilor
necesare). Realizarea iluminatului de siguranta aferent cailor de evacuare.
Executarea lucrarilor cu foc deschis se va realiza numai pe baza “Permisului de lucru cu
foc” in conformitate cu prevederile interne elaborate pe baza Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr. 163/2007.
Masuri tehnico-organizatorice in vederea cresterii sigurantei in exploatare
- respectarea si implementarea tuturor masurilor de reducere a riscurilor de incendiu;
- asigurarea functionarii mijloacelor de stingere existente (stingatoare);
- asigurarea/afisarea instructiunilor PSI specifice, in incaperile cladirii, precum si a planului de
evacuare din cladire in caz de incendiu;
- cunoasterea si respectarea riguroasa, de catre personalul angajat a instructiunilor PSI,
precum si a modului de utilizare corecta a tuturor mijloacelor de stingere a incendiilor,
potrivit dispozitiilor in vigoare, se poate aprecia ca si cladirea analizata se incadreaza in
domeniul riscurilor acceptabile;
- mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de acces, evacuare si interventie in caz
de incendiu;
- permiterea fumatului doar in locurile stabilite de conducerea societatii si special amenajate;
36
- se va interzice exploatarea instalatiilor, echipamentelor, dispozitivelor cu defectiuni sau
improvizatii.
Este interzisa efectuarea oricaror modificari constructive, schimbari de destinatie ale
constructiilor, modificari ale instalatiilor tehnologice sau utilitare fara o documentatie elaborate
si avizata conform prevederilor legale. Se interzice folosirea instalatiilor cu defectiuni sau
improvizatii.
Prin sistemul constructiv adoptat şi prin profilul de activitate şi mai ales prin dotǎrile de
primǎ intervenţie existente, pericolul de declanşare a unui incendiu este limitat. Se vor asigura
caile de evacuare libere fara blocaje.
In caz de incendiu este asigurata:
- intervenţia personalului propriu instruit în utilizarea dotǎrilor de intervenţie;
- intervenţia maşinilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta;
- evacuarea persoanelor din spaţiile clǎdirii.

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU


AUTOVEHICULE CARE PLEACĂ ÎN CURSĂ

1. Înainte de a pleca în cursă, şefii de garaje şi ajutoarele lor vor organiza verificarea
tuturor autovehiculelor pentru prevenirea incendiilor şi vor da instrucţiuni speciale şoferilor,
menţionându-se acest lucru în foaia de parcurs a autovehiculului, dacă este cazul. La
autovehiculele aflate în parcurs sunt interzise:
a. staţionarea în apropierea focurilor deschise;
b. staţionarea în medii cu lichide uşor inflamabile;
c. staţionarea pe terenuri acoperite cu păioase sau lângă şire de paie uscate.
2. Este interzisă alimentarea carburatorului cu benzină prin turnare liberă (cu sticlă,
furtun racordat la bidoane sau prin alte sisteme improvizate).
3. Înainte de plecarea în cursă, se va verifica: starea tehnică a maşinii, reglajul la
instalaţiile de alimentare (dacă prezintă scurgeri de ulei trebuie luate măsuri imediate pentru
remedierea deficientelor constatate), de eşapare, instalaţia electrică. Se interzice plecarea în
cursă cu defecţiuni la instalaţia de alimentare şi electrică.
4. Este interzisă folosirea focului deschis în cabinele autobuzelor, microbuzelor şi
autocamioanelor.
5. Este interzis a se transporta în autobuzele destinate transportului în comun, în
autoturisme sau în cabinele autocamioanelor butelii cu gaze lichefiate şi substanţe inflamabile.

37
6. La încărcarea, descărcarea autocisternelor de combustibil se va asigura legarea
acestora la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice.
7. La autocisternele de transport combustibil se vor verifica, înainte de plecarea în cursă,
vanele şi conductele pentru a se evita scurgerile care pot produce incendierea autovehiculelor.
Autocisternele vor purta inscripţii avertizoare de pericol şi vor fi dotate cu mijloace de stingere.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ŞOFER

1. Conducerea se va asigura ca în inventarul autovehiculelor să se găsească:


a. Trusă medicală de prim ajutor;
b. Cric corespunzător tonajului autovehiculului;
c. Trusă cu triunghiuri reflectorizante;
d. Stingător de incendiu;
e. Lanţuri antiderapante pe timp de iarnă.
2. La părăsirea autovehiculului, acesta se va asigura împotriva rulării accidentale prin
lăsarea manetei de viteze într-una din treptele de viteză sau asigurându-l cu frâna de
mână.
3. La părăsirea autovehiculului se vor scoate cheile din contact pentru a nu putea fi folosit
de persoane străine.
4. Se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune.
5. Este interzisă conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice.
6. Este interzisă conducerea autovehiculului pe drumurile publice peste viteza admisă în
Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice.
7. În cazul în care terenul este alunecos, acoperit de polei sau mâzgă, viteza se va adapta
la condiţiile de drum.
8. Staţionarea autovehiculului se va face astfel încât să se asigure o distanţă liberă de cel
puţin 2,5 m până la linia de cale ferată.
9. La sfârşitul programului de lucru, autovehiculul va fi parcat la locul stabilit prin ROI sau
dispoziţia administratorului şi asigurat împotriva pornirii necomandate.
10. Circulaţia pe timp de noapte a autovehiculului este permisă numai dacă are instalaţiile
de iluminat şi de semnalizare, complete, conform normelor din Regulamentul privind
circulaţia pe drumurile publice.
11. Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării
oricărui pericol. De asemenea pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autovehiculele

38
vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale
sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor vehicule ce se apropie.
12. Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de ploaie
torenţială, de ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care
determină reducerea vizibilităţii.
13. Când se circulă pe un drum acoperit de zăpadă, conducătorii sunt obligaţi ca, la
întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus să reducă viteza până la limita evitării
oricărui pericol.
14. În apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor, conducătorii auto care
vin din direcţie opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă, pentru a se face loc
acestora.
15. În timpul mersului cu autovehiculul este interzisă urcarea sau coborârea persoanelor din
acesta.
16. Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. În aceste cazuri şi
în spaţii înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.
17. Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incintele operatorilor economici în drumurile
publice se va face cu faţa. În cazul când nu este posibil, ieşirea pe drumurile publice se
face numai prin pilotare.
18. La locul de parcare sunt interzise :
-efectuarea probelor de frânare în mers;
-alimentarea cu combustibil sau lubrifianţi;
-aruncarea cârpelor îmbibate cu produse petroliere etc;
-parcarea autovehiculelor cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte;
19. Conducătorii auto au obligaţia ca la plecarea în cursă să verifice următoarele:
-funcţionarea frânelor; -funcţionarea direcţiei; -funcţionarea semnalului acustic;
-funcţionarea instalaţiei electrice; -funcţionarea normală a motorului;
-funcţionarea sistemului de alimentare cu combustibil,
-dispozitivului de pornire automată;
-existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
-starea anvelopelor, dotărilor PSI, trusa de prim ajutor şi altele.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ŞOFER

39
1. Conducătorilor de autovehicule le este interzis de a încredinţa conducerea
autovehiculului unor persoane care nu au permis de conducere.
2. In timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii:
-să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoanele care călătoresc să
utilizeze centura de siguranţă.
-să asigure coborârea persoanelor din autovehicul fără pericol de accidentare(de regulă,
prin uşa din dreapta).
-să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor cât şi la
coborârea din autovehicul, după care să circule pe carosabil spre partea din dreapta a
acestuia.
-să se asigure la urcarea în autovehicul, venind numai din faţa acestuia şi pe partea
stângă.
-să respecte viteza de circulaţie stabilită prin Regulamentul privind circulaţia pe
drumurile publice şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care
circulă;
-să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite;
-să oprească autovehiculul în parcurs după minimum 250 km şi să verifice starea
pneurilor, direcţia, buloanele de fixare a jantelor etc. De asemeni să oprească
autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că
este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
-să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
-să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteză
corespunzătoare;
-să coboare pantele cu motorul cuplat în treapta de viteză cu care s-a urcat.
3. După terminarea programului, conducătorul autovehiculului este obligat:
a. să parcheze autovehiculul la locul stabilit;
b. să asigure autovehiculul;
c. să sesizeze eventualele defecţiuni ivite.
4. Staţionarea autovehiculului trebuie să se facă numai pe partea dreaptă a sensului de
mers. În acest caz autovehiculul trebuie obligatoriu asigurat prin frânare împotriva unei
deplasări necomandate. La staţionare în pantă, se pun suplimentar şi saboţi la roţi.
5. Se interzice conducătorului auto de a efectua controlul tehnic sau repararea
autovehiculului în timpul încărcării sau descărcării acestuia.
6. La staţiile de alimentare cu combustibil, conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi:

40
-să respecte distanţa de cel puţin 3 m faţă de autovehiculele care se alimentează şi cel
puţin 1 m între autovehiculele care urmează la rând;
-să oprească funcţionarea motorului în timpul alimentării;
-să respecte regulile de ordine interioară ale staţiei de alimentare;
-să nu plece de lângă autovehicul;
-să nu fumeze sau să folosească focul deschis pe teritoriul staţiei;
-să regleze motorul sau să remedieze orice defecţiune pe o rază de 50 m.
7. Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele şi conductele de combustibil nu trebuie să
prezinte scurgeri. După alimentare, se va şterge de pe rezervor combustibilul scurs şi se
va închide bine buşonul rezervorului.
8. Conducătorii de autovehicule trebuie să oprească şi să acorde ajutor ori de câte ori trec
pe lângă locul unui accident, pentru salvarea vieţii persoanelor accidentate şi
transportarea acestora la primul post de asistenţă medicală, sesizând imediat şeful
ierarhic.
9. Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai menţinându-se, în timpul
alimentării, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a
rezervoarelor.

INSTRUCŢIUNI PENTRU CONDUCATOR AUTO

Conducerea autovehiculelor este permisa numai conducatorilor auto si numai in


conditiile prevazute in Legea privind circulatia pe drumurile publice si a instructiunilor si
dipozitiilor legale aflate in vigoare emise de catre Ministerul Transporturilor.
Autovehiculele puse in circulatie vor indeplini urmatoarele conditii :
- dispozitivul de pornire automata sa fie in perfecta stare de functionare
- volanul sa nu aiba un joc mai mare de 15 grade
- piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzura
- puntile fata spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare
- suspensia ( arcuri telescoape ) sa nu prezinte defectiuni si uzura peste limita admisa
- rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de
functionare ale acestora
- sistemul de alimentare sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de
iprovizatii.
- carburatorul sau pompa de injectie sa nu prezinte scurgeri de carburant

41
- instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare de functionare, fiind interzise
legaturile improvizate, cabluri neizolate, sigurante necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc
- bateria acumulator sa fie bine fixata si sa fie in perfecta stare de functionare
- sitemul de iluminare sa fie in perfecta stare de functionare si sa functioneze corect
- sistemul de franare sa functioneze in parametrii optimi,
- anvelopele sa fie de aceeasi dimensiune si tip, fara sa prezinte uzuri peste limita admisa de
lege
La parcarea autovehiculelor, conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri :
- vor asigura distanta de manevrare intre alte autovehicule si constructii
- vor actiona frana de mana
- vor scoate cheile din contact
- vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei
- vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a autovehiculului
Se interzice folosirea flacarii deschise sau alte surse de foc la pornirea autovehiculului.
Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe
platforma autovehicolului, si vor respecta sarcina maxima admisa.
La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii :
- verifica starea tehnica a autovehicolului
- pornirea motorului se va face exclusiv cu ajutorul motorasului de pornire demaror
- nu va folosi focul deschis sau alte surse de caldura pentru pornirea motorului
In timpul efectuarii cursei, conducatorul auto are urmatoarele obligatii :
- sa respecte normele legale in vigoare care privesc circulatia pe drumurile publice
- sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei
- la curse lungi sa efectueze pauze la fiecare 250 km parcursi si sa verifice starea pneurilor, a
suruburilor de fixare a jentilor, a sistemului de directie si franare, etc.
- va remedia defectiunile tehnice aparute pe parcurs numai daca a fost instruit,
- nu va continua cursa cu defectiuni tehnice ale autoturismului
Pe timp de ceata conducatorul auto va conduce in limitele conduitei preventive, utilizand
sitemul de iluminare specific pentru ceata. Pe timpul cursei atat soferul cat si ceilalti pasageri
vor utiliza centurile de siguranta. Remorcarea auto se va face numai cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.

42

S-ar putea să vă placă și