Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DE DIVIZARE

P R I N A B SO RB Ţ IE A SO CIE T ĂŢ IL O R

S.C. OMEGA S.A.

S.C. TETA S.A.

ŞI

S.C. EPSILON S.A.

Xx zz
Stagiu An 3 Expert Contabil
CUPRINS:

1. PREAMBUL.............................................................................................................................. 3
2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE 4
SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN DIVIZARE.................................................................................
3. FUNDAMENTAREA ŞI CONDIŢIILE DIVIZARII. EFECTELE 6
DIVIZARII.........................................
4. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN 8
DIVIZARE................................................................................................................................
.
5. MODALITATEA DE PREDARE A ACŢIUNILOR ŞI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL 9
LA DIVIDENDE........................................................................................................................
6. VALOAREA CONTABILĂ A ACŢIUNILOR SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN 10
DIVIZARE....................
7. RAPORTUL DE SCHIMB AL ACŢIUNILOR.................................................................................. 10
8. CONVERSIA ŞI SCHIMBUL DE ACŢIUNI. PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂŢII
DIVIZATE................................................................................................................................ 10
9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE 11
TETA................................
10. CUANTUMUL PRIMEI DE 11
DIVIZARE..........................................................................................
11. SITUAŢIA FINANCIARĂ DUPĂ DIVIZARE A S.C. OMEGA 11
S.A...................................................
12. SITUAŢIA FINANCIARĂ DUPĂ DIVIZARE A S.C. TETA 11
S.A.......................................................
13. SITUAŢIA FINANCIARĂ DUPĂ DIVIZARE A S.C. EPSILON 11
S.A...................................................
14. DATA SITUAŢIEI FINANCIARE DE DIVIZARE............................................................................ 21
15. DATA DIVIZARII...................................................................................................................... 21
16. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU 21
DIVIZARE........................................................

2
1. Preambul

Divizarea prin absorbție reprezintă operațiunea prin care, după dizolvarea fără intrare în
lichidare, o societate transferă mai multor societăți toate activele şi pasivele sale în schimbul alocării
către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile care primesc contribuții ca urmare a
divizării, denumite societăți beneficiare, şi eventual a unei plăți în numerar care nu poate depăși 10 %
din valoarea nominală a acțiunilor alocate sau, în absența acesteia, din echivalentul lor contabil.
Organismele administrative sau de conducere ale societăților implicate într-o divizare întocmesc
în scris un proiect de divizare.
Proiectul de divizare menționează cel puţin următoarele:
a) forma juridică, denumirea şi sediul social al fiecărei societăți implicate în divizare;
b) rata de schimb a acțiunilor şi, dacă este cazul, valoarea eventualelor plăți în numerar;
c) condițiile de alocare a acțiunilor la societățile beneficiare;
d) data de la care deținerea acestor acțiuni dă deținătorilor dreptul de a participa la beneficii şi
orice condiții speciale care afectează acest drept;
e) data de la care tranzacțiile societății divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca
aparținând uneia sau alteia dintre societățile beneficiare;
f) drepturile acordate de societățile beneficiare deținătorilor de acțiuni care confer drepturi
speciale şi deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;
g) orice avantaj special acordat experților menționați în art. 8 alin. (1) şi membrilor
organismelor administrative, de conducere, de supraveghere şi control ale societăților implicate în
divizare;
h) descrierea şi repartizarea cu precizie a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate
fiecăreia dintre societățile beneficiare;
i) repartizarea către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare şi criteriul
pe baza căruia se face repartizarea;
În cazul divizării societăților comerciale se efectuează următoarele operațiuni:
a) se inventariază și evaluează elementele de activ și de pasiv, înregistrându-se rezultatele
inventarierii și ale evaluării;
b) se întocmesc situațiile financiare înainte de divizare de către societățile comerciale care
urmează să se divizeze;
c) se împart elementele de activ și de pasiv ale societății comerciale care se divizează, urmând a
se transmite societăților beneficiare pe baza protocolului de predare primire;
d) se stabilește realitatea creanțelor, a obligațiilor, provizioanelor, precum și a altor elemente de
activ și de pasiv;
e) se calculează prima de divizare, ca diferență între valoarea contabilă a acțiunilor sau a
părților sociale și valoarea nominală a acestora;
f) se reflectă în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a elementelor de activ și de
pasiv primite de la societatea comercială care s-a divizat;
g) se reflectă în contabilitatea societății comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de
activ și de pasiv ca urmare a divizării.

Având în vedere:

(i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Omega S.A. nr. 7 din data de 16
septembrie 2018;

3
(ii) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Alfa S.A. nr. 4 din data de
16 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor

(i) Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1066/17.11.2004, numită în cele ce urmează Legea nr. 31/1990 (r2);

(ii) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629/2002,
numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991;

(iii) Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de divizare,
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau
excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 22 septembrie 2015, numit în cele ce
urmează Ordinul nr. 897/2015;

(iv) Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
688/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

(v) Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de
inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 926 din 30
decembrie 2009, numită în cele ce urmează OUG nr. 116/2009;

(vi) Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,


Partea I nr. 72/2003,

Acţionarii fiecăreia dintre societăţile implicate în divizare au hotărât şi aprobat, de principiu, divizarea
prin absorbţie a S.C. OMEGA S.A, în calitate de societate divizată, de către S.C. TETA S.A., societate
existentă şi S.C.EPSILON S.A, societate nou înființată, în calitate de societăți absorbante și au
mandatat cu administratorii cu întocmirea prezentului Proiect de Divizare.

Consiliile de Administraţie ale S.C. Omega S.A. şi ale S.C. Alfa S.A. au fost însărcinate de către prin
Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare din nr. 7 din 11 septembrie 2018 a S.C. Omega S.A.,
respectiv 9 din 13 septembrie 2018 a S.C. Teta S.A., respectiv 1 din 19 septembrie 2018 a S.C.
Epsilon S.A să întocmească proiectul de divizare prin absorbţie în conformitate cu art. 238 din Legea
nr. 31/1990 (r2).

Conţinutul acestui proiect de divizare prin absorbţie a societăţii Omega de către societățile Teta și
Epsilon a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al S.C. Omega S.A. prin Decizia nr. 15 din
data de 01.11.2018, de către Consiliul de Administraţie al S.C. Teta S.A. prin Decizia nr. 19 din data
de 01.11.2018 şi de către Consiliul de Administraţie al S.C. Epsilon S.A. prin Decizia nr. 1 din data de
01.11.2018.

După avizarea de către judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea în


Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de divizare va fi prezentat Adunărilor Generale
Extraordinare ale societăţilor implicate în divizare spre aprobare.

4
2. Forma, Denumirea, Sediul Social şi alte Elemente de Identificare ale Societăţilor
Implicate în Divizare

2.1 SOCIETATEA CARE SE DIVIZEAZĂ ȘI ÎNCETEAZĂ SĂ EXISTE EPSILON – OMEGA S.A.

2.1.1 Forma juridică societate pe acţiuni (S.A), persoană juridică


română, societate admisă la tranzacţionare,
acţiunile emise de aceasta fiind înscrise la Cota
B.V.B, în cadrul Sectorului valorilor mobiliare
emise de persoane juridice române, Categoria a
II-a
2.1.2 Denumirea OMEGA S.A.
2.1.3 Sediul social Comuna Pantelimon, Şoseaua Cernica nr. 11,
Judetul Ilfov

2.1.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului J23/653/29.03.2005


2.1.5 Cod unic de înregistrare 1221611
2.1.6 Atribut fiscal R
2.1.7 Durata de functionare Nelimitată
2.1.8 Capitalul social 2.933.425,00 RON subscris si integral vărsat,
împărţit în 2.933.425 acţiuni nominative cu o
valoare nominală de 1 RON
2.1.9 Obiect principal de activitate Fabricarea produselor de morărit - cod CAEN –
1561
2.1.10 Structura acţionariatului la data de 29 august 2018, respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, divizarea.

2.2 SOCIETATEA ABSORBANTĂ - TETA S.A.

2.2.1 Forma juridică societate pe acţiuni (S.A), persoană juridică


română
2.2.2 Denumirea Teta S.A.
2.2.3 Sediul social Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şos.
Pantelimon nr. 350, Bl. 4, Parter, Centrul Nr. 646,
Sector 2
2.2.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/384/12.02.1991
2.2.5 Cod unic de înregistrare 1234567
2.2.6 Atribut fiscal R
2.2.7 Durata de funcţionare nelimitată
5
2.2.8 Capitalul social subscris 2.000.000 RON, din care, împărţit în
2.000.000 acţiuni nominative cu o valoare
nominală de 1 RON
2.2.9 Obiect principal de activitate Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase - cod CAEN -
5224

2.3 SOCIETATEA ABSORBANTĂ - EPSILON S.A. NOU INFIINȚATĂ

3. FUNDAMENTAREA ŞI CONDIŢIILE DIVIZARII. EFECTELE DIVIZARII

3.1 TEMEI LEGAL

Prezentul Proiect de Divizare a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.
31/1990, în baza Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare din nr. 7 din 11 septembrie 2018, a
S.C. Omega S.A., respectiv 9 din 13 septembrie 2018 a S.C. Teta S.A., respectiv 1 din 19 septembrie
2018 a S.C. Epsilon S.A.

3.2 MODALITATEA DE REALIZARE A DIVIZARII. EFECTELE DIVIZARII

Societatea Omega se divizează și încetează să existe. Societatea Teta, care este deja constituiă preia
40% din elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății Omega, iar
societatea Epsilon, care se constituie preia 60% din acestea.

Efectele divizarii se vor produce, în temeiul art. 238 alin.(2) din Legea 31/1990, la data înregistrării în
Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţilor Absorbante.

Divizarea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului Societăţii Absorbite către Societăţile


Absorbante, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care le are în starea în care se află la Data Divizarii.
Societăţile Absorbante vor dobândi drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile Societăţii Absorbite în
cadrul procesului de divizare.

În cadrul procesului de divizare, Societatea Absorbită îşi va înceta existenţa pierzându-şi


personalitatea juridică şi se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerţului.

În schimbul acţiunilor deţinute la Societatea Absorbită, acţionarii acesteia vor dobândi acţiuni la
Societăţile Absorbante.

După realizarea divizarii, Societățile Absorbante au obligaţia de a solicita operarea în cărţile funciare
a modificărilor intervenite în ceea ce priveşte titularul drepturilor de proprietate şi a tuturor celorlalte
drepturi care fac obiectul înscrierii în Cartea Funciară asupra imobilelor Societăţii Divizate, respectiv
înlocuirea denumirii Societăţii Divizate cu denumirea Societăţilor Absorbante.

6
După realizarea divizarii societațile Teta si Epsilon vor fi guvernate în continuare de legile din
România.

4. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN


DIVIZARE

Patrimoniile fiecărei Societăţile Implicate în Divizare sunt evidenţiate în situaţiile financiare de


divizare încheiate la data de 30.06.2018.

4.1 METODE

Elementele de activ şi de pasiv ale fiecăreia dintre Societăţile Implicate în Divizare au fost evaluate la
valorile înscrise în bilanţurile de divizare, respectiv la data de 30.06.2018.

Bilanţul contabil de divizare al S.C. Omega S.A., precum şi cel al S.C. Alfa S.A. au fost întocmite
potrivit Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 897/2015. Atât bilanţul de divizare al S.C. Omega S.A., cât şi bilanţul de
divizare al S.C. Alfa S.A. au fost auditate în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 75/1999.

4.2 SITUAŢIILE FINANCIARE DE DIVIZARE

Data bilanţului situaţiilor financiare de divizare este 30.06.2018 pentru toate Societăţi implicate în
Divizare.

4.3 PATRIMONIILE SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE DIVIZARE

4.3.1 Patrimoniul Societăţii Divizate


Patrimoniul Societăţii Divizate se prezintă după cum urmează:
În urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform
prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
nu s-au constatat diferențe.

SITUATIA PATRIMONIALA A S.C. OMEGA S.A. INAINTE DE DIVIZARE

nr_se
indicator c an_c
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1
(ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 2,006,745
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235-281- 2
291-2931-2935) 43,559,930
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 28,719,417

7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 74,286,092
B. ACTIVE CIRCULANTE 0
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
5
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-
392-393-394-395-396-397-398-4428) 17,981,020
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**
+ 6a
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+45
82+461+473**-491-495-496+5187+4428.TI) 78,290,547
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului
6b
financiar (ct. 463) 0
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 78,290,547
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
7
(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.
8
508+5112+512+531+532+541+542) 3,496,222

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) 9 99,767,789


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 10 1,605,447
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 11 1,605,447
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 13
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4
481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 174,301,875
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 +
14
11 - 13 - 20 - 23 - 26) -73,133,077
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 1,153,015
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 16
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4
481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 0
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 204,438
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 20 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 22 204,438
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 204,438
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i
25
(ct. 478); (rd. 26 + 27): 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0

8
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0
J. CAPITAL SI REZERVE 0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29 6,291,482
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 6,291,482
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31 0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0

4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0


5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 0
IV. REZERVE (ct. 106) 37 0
Actiuni proprii (ct. 109) 38 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 159,584

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 41 0

SOLD D (ct. 117) 42 4,890,810


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
43
SOLD C (ct. 121) 0
SOLD D (ct.
44
121) 88,073
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-
46
42+43-44-45) 1,153,015
Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 48 0
. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 1,153,015

4.3.2 Patrimoniul Societăţii Absorbante Teta care preia 40% din elementele de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii

SITUATIA PATRIMONIALA A S.C.TETA S.A. INAINTE DE ABSORBȚIE

nr_se
an_c
indicator c
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
0
(ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 1
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235- 5,309,784
281-291-2931-2935) 2

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 5,309,784

9
B. ACTIVE CIRCULANTE 0
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
5,043,726
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-
392-393-394-395-396-397-398-4428) 5
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441*
*+ 29,735,003
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4
582+461+473**-491-495-496+5187+4428.TI) 6a
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului
0
financiar (ct. 463) 6b
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 29,735,003
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
0
(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 7
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.
1,530,268
508+5112+512+531+532+541+542) 8
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
36,308,996
(rd.05+06+07+08) 9
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 10 283,093

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 11 283,093

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O


PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 32,600,928
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 13
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 +
3,991,161
11 - 13 - 20 - 23 - 26) 14

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 9,300,946

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O


PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168- 0
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 16
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 0
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 20 0

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 0


2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 22 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 0

10
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i
0
(ct. 478); (rd. 26 + 27): 25

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26 0

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0


Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0
J. CAPITAL SI REZERVE 0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29 2,000,000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 2,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31 0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0

4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0


5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 0
IV. REZERVE (ct. 106) 37 0
Actiuni proprii (ct. 109) 38 0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0

Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 41 4,423,321

SOLD D (ct. 117) 42 0


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
2,877,625
SOLD C (ct. 121) 43
SOLD D (ct.
0
121) 44
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-
9,300,946
42+43-44-45) 46
Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 48 0

. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 9,300,946

40% din patrimoniul Societăţii Omega va fi predat Societăți Teta si 60% Societăți Epsilon de drept, ca
efect al divizarii, pe baza de proces verbal.
Societatea Omega îşi va înceta existenţa pierzându-şi personalitatea juridică şi se va dizolva fără
lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerţului.

5. MODALITATEA DE PREDARE A ACŢIUNILOR ŞI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL


LA DIVIDENDE

11
5.1 Noile acţiuni emise de Societățile Absorbante şi înregistrarea acţionarilor.

În urma divizarii Societatea Absorbantă va emite noi acţiuni la valoarea nominală de 1 RON şi în
numărul precizat la punctul 9 din prezentul Proiect de Divizare.

Acţionarii Societăţii Absorbite vor primi acţiuni ale Societăţilor Absorbante conform raportului de
schimb al acţiunilor precizat la punctul 8 din prezentul Proiect de Divizare.

La data realizării divizarii, acţionarii Societăţii Absorbite vor primi un număr întreg de acţiuni nou
emise de Societăţile Absorbante, determinat prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a
numărului rezultat din înmulţirea numărului de acţiuni deţinut de aceştia la Societatea Absorbită cu
raportul de schimb.

5.2 Dreptul la Dividende

Noile acţiuni emise de Societățile Absorbante ca efect al divizarii şi distribuite acţionarilor


Societăţilor Absorbante dau dreptul la dividende în condiţiile prevăzute de art. 238 din Legea nr.
297/2004.

La data realizării divizarii, acţionarii Societăţii Divizate pierd dreptul la dividende în această societate
şi dobândesc dreptul la dividende în Societăţile Absorbante, proporţional cu cota de participare a
fiecăruia la capitalul social al Societăţilor Absorbante.

6. VALOAREA CONTABILĂ A ACŢIUNILOR SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN DIVIZARE

Valoarea contabilă a acţiunilor Societăţilor Implicate în Divizare a fost calculată prin raportarea
activului net al fiecărei societăţi, evidenţiat în bilanţurile contabile de divizare încheiate la data de
30.11.2018, la numărul de acţiuni emise de acestea.

Valoarea contabilă a acţiunilor Societăţii Absorbite prin divizare este de 1 RON /1 acţiune, iar
valoarea contabilă a acţiunilor Societăţilor Absorbante este de 1 RON/1 acţiune.

Stabilirea valorii contabile a acțiunilor societăților implicate în divizare:

1. Societate Omega
1. Acțiune Omega = 6.291.482 actiuni = 1leu

2. Societate Teta
1. Acțiune Teta = 2.000.000 actiuni = 1 leu

7. RAPORTUL DE SCHIMB

7.1. DETERMINAREA COTEI-PARȚI DIN ACTIVUL NET

1. Determinarea cotei-parți din activul net al societații Omega care se preia de catre Teta:

12
Activul net contabil al societății Omega = 1.153.015 lei
Societatea Teta preia 40% = 1.153.015 lei x 40% = 461.206 lei

Activul net contabil al societății Teta = 9.300.946 lei

2. Determinarea ratei de schimb a acțiunilor între Omega și Teta

Pentru a acoperi aportul societățti Omega se determină rata de schimb a acțiunilor pentru cele doua
societăți, astfel:
Stabilirea valorii contabile a acţiunilor Societăților Omega si Teta:
1. Societate Omega
1 Acțiune Omega = 461.206 lei / 2.516.593 actiuni (6.291.482 x40%) = 0,1833

2. Societate Teta
1. Acțiune Teta = 9.300.946 lei / 2.000.000 actiuni = 4,6505

Stabilirea ratei de schimb a acțiunilor prin raportarea valorii contabile a unei acțiuni a societații
Omega la valoarea contabilă a unei acțiuni a societății Teta, beneficiară

RS = 0,1833 lei/acțiune / 4,6505 leu/acțiune = 0,0394, respectiv se schimba 1 acțiune ale societății
Omega pentru 0,0394 acțiuni ale societății Teta.

8. CONVERSIA ŞI SCHIMBUL DE ACŢIUNI. PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂŢII DIVIZATE

Stabilirea numărului de acţiuni de emis de către societatea Teta se efectuează fie prin raportarea
activului net aportat al societății Omega (activ net corespunzător procentului de 40% ce urmează a fi
preluat de Teta) la valoarea contabila a unei acțiuni a societății Teta, fie prin înmultirea numarului de
acțiuni ale societății Omega (număr corespunzător procentului ce urmează a fi preluat de Teta) cu rata
de schimb a acțiunilor.

Determinarea numărului de acţiuni de emis se va face prin determinarea numărului de acţiuni ce vor fi
emise de către Societatea Teta prin înmulţirea numărului de acţiuni ale Societăţii Omega (număr
corespunzător procentului ce urmează a fi preluat de Teta) cu raportul de schimb :

Valoarea aportului net al societății Omega este de 461.206 lei,


Valoarea contabila a unei acțiuni a societății Teta este de 4,6505 lei
Acțiuni emise = 461.206 lei / 4,6505 lei /acțiune = 99.174 acțiuni
Capitalul social = 99.174 RON x 1 leu/acţiune = 99.174 lei

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE TETA

În urma divizarii Societatea Absorbantă va emite un număr de 99.174 acţiuni nominative noi, la
valoarea nominală de 1 RON/acţiune. Capitalul social al Societăţii Absorbante se va majora cu
valoarea de 99.174 RON, de la 2.000.000 RON la 2.099.174 RON.

13
10. CUANTUMUL PRIMEI DE DIVIZARE

Prima de divizare se calculează ca diferență ăntre valoarea contabila a acțiunilor la societatea divizată
(activ net corespunzător procentului de 40%) și valoarea nominală a acțiunilor nou emise de către
societatea Teta.

Prima de divizare = 461.206 lei – 99.174 lei = 362.032 lei

Acționarii societății Omega vor primi ca urmare a divizării 99.174 acțiuni cu valoarea de 1 leu/
acțiune.

11. DUPA DIVIZARE S.C. OMEGA S.A INCETEAZĂ SA EXISTE

Înregistrările efectuate în contabilitatea societății Omega:


DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 6,291,482.80
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1012 6,291,481.80

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 % 5,138,466.71


REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./
PIREDERE NEACOP. 1171 4,890,810.07
PROFIT SI PIERDERE 121 88,072.64
PIERDERI LEGATE DE OPERATII CU TITUL GRATUIT
DE CAP. PROPRII 149 159,584.00

BILANȚ DE ÎNCHIDERE 892 % 182,073,672.49


FOND COMERCIAL POZITIV 2071 2,000,000.00
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 208 7,038.57
TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI 211 15,529,662.25
CONSTRUCTII 212 3,328,977.74
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) 2131 27,388,140.03
MIJLOACE DE TRANSPORT 2133 616,650.91
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE
CORPORALE 214 11,554.62
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 231 320,187.33
ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE 261 28,719,416.79
ALTE CREANTE IMOBILIZATE 2678 8,849,391.44
MATERIALE AUXILIARE 3021 2,886,305.10
COMBUSTIBILI 3022 284,112.88
SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT 3025 410,274.45
PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 331 15,155,797.50
PRODUSE FINITE 345 1,864,362.60
MARFURI 371 47,068.75
FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII 4092 605,927.19
AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI
CORPORALE 4093 106,907.58
CLIENTI 4111 41,754,622.59

14
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU 4118 10,000.00
TVA DE RECUPERAT 4424 12,765,225.07
TVA NEEXIGIBILA 4428 46,767.50
SUBVENTII 445 5,742,636.14
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 7,609,969.12
DEBITORI DIVERSI 461 911,007.52
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 471 1,605,447.33
CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 3,392,886.26
CONTURI LA BANCA IN VALUTA 5124 87,676.22
CASA IN LEI 5311 15,659.01

BILANȚ DE ÎNCHIDERE % 892 182,073,672.49


AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE 2808 293.29
AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT 2813 3,742,150.14
AJUSTARI - DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE 3945 30,000.00
AJUSTARI - DEPRECIEREA AMBALAJELOR 398 2,636,901.49
FURNIZORI 401 67,732,089.54
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE
SOCIALE 4312 119,505.00
CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE
SOCIALE DE SANATATE 4314 52,058.00
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE
SOMAJ 4372 4,366.00
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR 444 75,596.25
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 446 419,432.12
SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR 455 99,950,536.54
ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE 4551 3,153,701.54
ACTIONARI/ASOCIATI - DOBANZI LA CONTURI
CURENTE 4558 2,794,589.78
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 472 204,437.71
AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI 491 5,000.00
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 1,153,015.09

12. SITUAŢIA FINANCIARĂ DUPA DIVIZARE A S.C. TETA S.A

Înregistrările efectuate în contabilitatea Teta


DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 % 461,206.04
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1012 99,174.00
PRME DE FUZIUNE/DIVIZARE 1042 362,032.04

BILANȚ DE DESCHIDERE % 891 72,829,469.00


FOND COMERCIAL POZITIV 2071 800,000.00
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 208 2,815.43
TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI 211 6,211,864.90
CONSTRUCTII 212 1,331,591.10
15
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) 2131 10,955,256.01
MIJLOACE DE TRANSPORT 2133 246,660.36
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE
CORPORALE 214 4,621.85
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 231 128,074.93
ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE 261 11,487,766.72
ALTE CREANTE IMOBILIZATE 2678 3,539,756.58
MATERIALE AUXILIARE 3021 1,154,522.04
COMBUSTIBILI 3022 113,645.15
SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT 3025 164,109.78
PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 331 6,062,319.00
PRODUSE FINITE 345 745,745.04
MARFURI 371 18,827.50
FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII 4092 242,370.88
AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI
CORPORALE 4093 42,763.03
CLIENTI 4111 16,701,849.04
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU 4118 4,000.00
TVA DE RECUPERAT 4424 5,106,090.03
TVA NEEXIGIBILA 4428 18,707.00
SUBVENTII 445 2,297,054.46
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 3,043,987.65
DEBITORI DIVERSI 461 364,403.01
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 471 642,178.93
CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 1,357,154.50
CONTURI LA BANCA IN VALUTA 5124 35,070.49
CASA IN LEI 5311 6,263.60

BILANȚ DE DESCHIDERE 891 % 72,829,469.00


AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE 2808 117.32
AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT 2813 1,496,860.06
AJUSTARI - DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE 3945 12,000.00
AJUSTARI - DEPRECIEREA AMBALAJELOR 398 1,054,760.60
FURNIZORI 401 27,092,835.82
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE
SOCIALE 4312 47,802.00
CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE
SOCIALE DE SANATATE 4314 20,823.20
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE
SOMAJ 4372 1,746.40
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR 444 30,238.50
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 446 167,772.85
SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR 455 39,980,214.62
ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE 4551 1,261,480.62
ACTIONARI/ASOCIATI - DOBANZI LA CONTURI
CURENTE 4558 1,117,835.91
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 472 81,775.08

16
AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI 491 2,000.00
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 461,206.04

SITUAŢIA FINANCIARĂ A S.C. TETA S.A DUPĂ DIVIZARE


nr_
an_f
indicator sec
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-
802,698
280-290) 1
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235-281-291- 22,733,756
2931-2935) 2

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 11,487,767

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 35,024,221


B. ACTIVE CIRCULANTE 0
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
12,236,133
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-392-
393-394-395-396-397-398-4428) 5
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+ 61,051,222
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+4
61+473**-491-495-496+5187+4428.TI) 6a
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.
0
463) 6b
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 61,051,222
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
0
(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 7

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542) 8 2,928,757

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) 9 76,216,112


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 10 925,272

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 11 925,272

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE


PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 102,321,678
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 13
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 -
-25,262,069
13 - 20 - 23 - 26) 14

17
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 9,762,152

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI


MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168- 0
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 16
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 81,775
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 20 0

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 0


2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 22 81,775
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 81,775

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0


3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i (ct.
0
478); (rd. 26 + 27): 25

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26 0

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0


Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0
J. CAPITAL SI REZERVE 0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29 2,099,174
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 2,099,174
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31 0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0

4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0


5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 362,032
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 0
IV. REZERVE (ct. 106) 37 0
Actiuni proprii (ct. 109) 38 0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0

Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 41 4,423,321

SOLD D (ct. 117) 42 0


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C
2,877,625
(ct. 121) 43

SOLD D (ct. 121) 44 0

18
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-
9,762,152
44-45) 46
Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 48 0

. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 9,762,152

13. SITUAŢIA FINANCIARĂ DUPA DIVIZARE A S.C. EPSILON S.A NOU ÎNFIINȚATĂ

Înregistrările efectuate în contabilitatea Epsilon


DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 % 3,774,890.00
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1012 3,774,890.00

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL % 456 3,083,080.95


REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./
PIREDERE NEACOP. 1,171 2,934,486.04
PROFIT SI PIERDERE 121 52,843.58
PIERDERI LEGATE DE OPERATII CU TITUL
GRATUIT DE CAP. PROPRII 149 95,751.32

BILANȚ DE DESCHIDERE % 891 109,244,203.49


FOND COMERCIAL POZITIV 2071 1,200,000.00
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 208 4,223.14
TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI 211 9,317,797.35
CONSTRUCTII 212 1,997,386.64
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) 2131 16,432,884.02
MIJLOACE DE TRANSPORT 2133 369,990.55
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE
CORPORALE 214 6,932.77
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 231 192,112.40
ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE 261 17,231,650.07
ALTE CREANTE IMOBILIZATE 2678 5,309,634.86
MATERIALE AUXILIARE 3021 1,731,783.06
COMBUSTIBILI 3022 170,467.73
SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT 3025 246,164.67
PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 331 9,093,478.50
PRODUSE FINITE 345 1,118,617.56
MARFURI 371 28,241.25
FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE
SERVICII 4092 363,556.31
AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI
CORPORALE 4093 64,144.55
CLIENTI 4111 25,052,773.55
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU 4118 6,000.00
TVA DE RECUPERAT 4424 7,659,135.04
TVA NEEXIGIBILA 4428 28,060.50

19
SUBVENTII 445 3,445,581.68
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 4,565,981.47
DEBITORI DIVERSI 461 546,604.51
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 471 963,268.40
CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 2,035,731.76
CONTURI LA BANCA IN VALUTA 5124 52,605.73
CASA IN LEI 5311 9,395.41

BILANȚ DE DESCHIDERE 891 % 109,244,203.49


AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE 2808 175.97
AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT 2813 2,245,290.08
AJUSTARI - DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE 3945 18,000.00
AJUSTARI - DEPRECIEREA AMBALAJELOR 398 1,582,140.89
FURNIZORI 401 40,639,253.72
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE
SOCIALE 4312 71,703.00
CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE
SOCIALE DE SANATATE 4314 31,234.80
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE
SOMAJ 4372 2,619.60
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA
SALARIILOR 444 45,357.75
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE
ASIMILATE 446 251,659.27
SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR 455 59,970,321.92
ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE 4551 1,892,220.92
ACTIONARI/ASOCIATI - DOBANZI LA CONTURI
CURENTE 4558 1,676,753.87
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 472 122,662.63
AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR -
CLIENTI 491 3,000.00
DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 456 691,809.05

SITUAŢIA FINANCIARĂ A S.C. EPSILON S.A DUPĂ DIVIZARE

nr_
an_c
indicator sec
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-
1,204,047
280-290) 1
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235-281-291- 26,135,958
2931-2935) 2
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 17,231,650
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 44,571,655
B. ACTIVE CIRCULANTE 0

20
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
10,788,612
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-392-
393-394-395-396-397-398-4428) 5
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+
46,974,328
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+
461+473**-491-495-496+5187+4428.TI) 6a
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.
0
463) 6b
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 46,974,328
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
0
(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 7
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542) 8 2,097,733
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) 9 59,860,673
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 10 963,268
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 11 963,268
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
104,581,12
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
5
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 13
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 -
-43,879,847
13 - 20 - 23 - 26) 14
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 691,808
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 0
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 16
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 0
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 20 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 22 122,663
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 122,663
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i (ct.
0
478); (rd. 26 + 27): 25
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0
J. CAPITAL SI REZERVE 0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29 3,774,890
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 3,774,890
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31 0

21
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0
4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 0
IV. REZERVE (ct. 106) 37 0
Actiuni proprii (ct. 109) 38 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 41 0
SOLD D (ct. 117) 42 3,030,237
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C
0
(ct. 121) 43
SOLD D (ct. 121) 44 52,844
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-
691,809
44-45) 46
Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 48 0
. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 691,809

13. DATA SITUAŢIEI FINANCIARE DE DIVIZARE

Pentru ambele Societăţi Implicate în Divizare, data bilanţului de divizare este 30.11.2018 în
conformitate cu prevederile art. 241 lit. h din Legea nr. 31/1990 (r2).

14. DATA DIVIZARII

Divizarea dintre Omega şi Teta și Epsilon are loc la data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii
privind majorarea capitalului social ale Societăţilor Absorbante.

15. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU DIVIZARE

Actul adiţional modificator al actului constitutiv al Societăţilor Absorbante va fi întocmit în baza


prezentului Proiect de Divizare şi a hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor
Societăţilor Implicate în Divizare privind aprobarea executării divizarii şi va fi înregistrat la Oficiul
Registrului Comerţului ILFOV după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor.

Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care Societatea Divizată este parte vor continua prin
preluarea calităţii procesuale de către Societățile Absorbante. De asemenea, toate contractele în
derulare, vor fi preluate de Societățile Absorbante.

Administratorii Societăţilor Implicate în Divizare declară că divizarea nu are ca efect mărirea


obligaţiilor acţionarilor nici uneia dintre societăţi.

22
Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaţilor Societăţii
Absorbite vor fi transferate integral, în temeiul art. 169 din Codul Muncii, Societăţilor Absorbante.
După realizarea divizarii contractele individuale de muncă ale angajaţilor vor fi renumerotate.

Personalul Societăţii Absorbite va fi redistribuit în Societățile Absorbante, cu sarcini concrete, în


funcţie de pregatirea şi experienţa profesională.

Societățile Absorbante îşi vor păstra sediul şi obiectul de activitatea, precum şi structura
administrativă

Cheltuielile necesare divizarii vor fi suportate de Societățile Absorbante.

Prezentul Proiect de Divizare a fost întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către
acţionarii Societăţilor Implicate în Divizare.

Prezentul Proiect de Divizare conţine un nr. de 23 pagini.

S.C. OMEGA S.A. S.C. TETA S.A.


prin xx prin Popescu Gheorghe
Preşedintele Consiliului de Administraţie Preşedintele Consiliului de Administraţie

S.C. EPSILON S.A.


prin Ionescu Smaranda
Preşedintele Consiliului de Administraţie

23