Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA DE OBSERVARE A LECȚIEI

Unitatea de învăţământ:……………………………….........………… Numele inspectorului/metodistului…………...................…………….......

Data:.......................... Numele și funcția cadrului didactic:........................................................... Specialitatea:.....................................................

Clasa:........................... Număr de elevi prezenţi/absenţi................ Disciplina asistată:...................................................................................

Unitatea de învăţare:.......................................................................... Tema lecţiei:..........................................................................................

Tipul lecţiei:......................................................................................

COMPONENTE CRITERII DE EVALUARE OBSERVAŢII


Evaluarea activităţii Planificarea activităţii didactice:
cadrului didactic  Proiectare corespunzătoare (pe termen lung, mediu, scurt, în
concordanţă cu cerinţele curriculumului naţional, adecvată la nivelul
clasei);
 Corelarea obiectivelor de referinţă cu conţinuturile şi activităţile de
învăţare/a capacităţilor/competenţelor specifice cu conţinuturile
învăţării;
 Proiectarea unor strategii activ-participative;
 Creativitate în selectarea activităţilor de învăţare/strategiei de predare-
învăţare-evaluare;
 Existenţa programelor adaptate pentru elevii cu CES, a PIP
Desfăşurarea activităţii didactice:
 Concordanţa activităţii cu proiectarea;
 Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor;
 Claritatea explicaţiilor;
 Respectarea particularităţilor clasei (ritm de lucru, accesibilizarea
conţinuturilor, sarcini suplimentare);
 Predare diferenţiată ;
 Strategie didactică centrată pe elev (metode utilizate, mijloace de
învăţământ, forme de activitate );
 Sarcini didactice care creează premise pentru echilibrul dintre
informativ (cunoştinţe) – formativ (capacităţi/competenţe)
 Sarcini didactice care dezvoltă metacogniţia (a învăţa să înveţi)
 Tema pentru acasă ( volum/ individualizare ).
Strategii evaluative:
 Evaluare criterială centrată pe progres/evaluare pe baza
standardelor/evaluare a capacităţilor/competenţelor;
 Tipuri: evaluare predictivă, formativă, sumativă;
 Metode utilizate (tradiţionale şi alternative);
 Oferirea de feedback;
 Recomandări personalizate.
Managementul colectivului de elevi
 Control asupra colectivului de elevi;
 Conduita în relaţiile cu elevii (respect, cooperare, încurajare);
 Stăpânirea tehnicilor comunicării (comunicare verbală, nonverbală şi
paraverbală ).
Mediul educaţional
 Mobilier modular, dispunere în funcţie de activitate;
 Expunerea lucrărilor elevilor;
 Atmosferă de siguranţă şi încredere;
 Cazuri de segregare.
Evaluarea activităţii Atitudinea faţă de învăţare
elevilor  Participarea activă la oră;
 Pozitivism în rezolvarea sarcinilor de lucru;
 Relaţia de comunicare cadru didactic-elev,
 Relaţia de comunicare elevi-elevi în cadrul învăţării prin cooperare;
 Responsabilitate faţă de studiu în clasă/acasă (teme de studiu
individual, proiecte, studii de caz, etc).
Nivelul achiziţiilor (cunoştinţe/capacităţi/competenţe)
 Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor dobândite;
 Dovedirea însuşirii capacităţilor/competenţelor specifice disciplinei;
 Gradul de utilizare a achiziţiilor (cunoştinţe/capacităţi/competenţe) în
contexte noi de învăţare.
Alte componente/
observaţii
Criteriul de apreciere S A B FB
Proiectul unității de învățare - respectare formală a structurii
Respectarea programelor şcolare în vigoare
Corectitudinea conţinutului noţional
Strategii didactice
Auxiliare curriculare utilizate (proprii)
Instrumente de evaluare
Plan individual de pregătire (după caz)
Comunicare verbală, non verbală, paraverbală
Capacitatea de autoevaluare a cadrului didactic
Sănătatea şi securitatea elevului
Asigurarea egalităţii şi diversităţii de şanse

Aprecierea lecţiei (comentariu evaluativ final puncte tari / aspecte care necesită îmbunătăţire):

Calificativ acordat:_________________

Semnătura cadrului didactic Semnătura (persoanei care observă lecţia)