Sunteți pe pagina 1din 7

Brave theWildWind

Johanna Lindsey
Copyright @ 1984 Johanna Lindsey
Edi$e publicati prin inlelegere cu HarperCollins Publishers

S***
\.&.(z,ta' JOHANNA LrNnSry
Alma este marci inregistratA a Grupului Editorial Litera
O.P. 53; C.P.272, sector 4, Bucuregti, RomAnia
tel.: 021319 63 93;07527A7777

Vdntul sd.Ibatic
Johanna Lindsey
M;ffir*
Traducere din limba engleze
Raluca Contiu
Copyright O 20L8 Grup Media Litera
pentru versiunea in limba romAnd
Toate drepturile rezervate

Editor: Vidragcu gi fiii


Redactor: Mira Velcea
Corector: Citalina Cilinescu
Coperti: Flori Zahiu
Tehnoredactare gi prepress: Ioana Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei


LINDSEg JOHANNA
VAntul salbatic / Johanna Lindsey
trad.: Raluca Con;iu -Bucureqti: Litera, 2018
rsBN 978-606-33-2651-6
L Confiu, Raluca (trad.)
82]-.117(73)-31=13s.1 tttenlo
2018
lohanna Linf,sey

Curiozitatea lui Jeb invinsese, aga ci acesta se intoarse la fermd


in acea noapte, deoarece un gdnd nu-i didea pace. O gisi pe Rachel
pe vArful dealului care mirginea micufa vale la nord. Atat de departe
reugise si ajungi inainte de a-gi pierde cunogtinfa. Jeb nu afli decAt
mai tArziu ce i se intAmplase gi de ce. in acel moment, gtia doar ci
avea sd moard daci nu primea ajutor, iar cel mai apropiat doctor se
Capitofuf t
afla la o distanli de doui zlle cdlare.

Teritoriul Wy oming, 1 87 3

Blue Parker o vdzu apropiindu-se de la o distanli de un kilometru


si ceva, mergAnd la trap pe calul acela ciolinos cu care venise acasi
cu un an in urmi. Un cal iute la mAnie, daci se putea spune asa ceva.
Dar, de fapt, gi Jessie era destul de irascibild. O, nu intotdeauna.
Uneori era cea mai drdgufA domnisoari, un inger cu inima de aur.
Avea darul de a scoate la iveald instinctele protectoare ale berbaqilor
gi de a le da peste cap inimile.
Inima lui Blue fusese pierduti inci de la primul zimbet pe care
Jessica i-l aruncase, aritindu-i din$i albi si sclipitori intr-un zAm-
bet plin de ciilduri. Asta fusese cu doi ani in urmd, in ziua in care el
venise sd lucreze pentru tatil ei, angajAndu-se ca ajutor suplimen-
tar pentru adunatul de toamni al turmei. Rimisese si dupi aceea
gi ajunsese sd o cunoasci bine pe Jessie, lucrAnd cot la cot cu ea.
Ajunsese sd o iubeascd - uneori insd o ura, atunci cAnd se inchidea
fafi de el gi fap de oricine altcineva. Sau atunci cind se certa cu tatil
ei si-si revdrsa mAnia asupra celor din jur. Era crudd atunci, degi Blue
se indoia ci o ficea intentionat. Amirdciunea o determina uneori sI
izbucneasci, dar asta era tot. Jessica Blair nu avusese o viali ugoari.
El voia si ii facd viafa mai plicutd, dar, atunci cAnd adunase suficient
curaj pentru a-i cere mina, ea crezuse ci glumea.
Apropiindu-se, Jessie il vizu pe Blue si-i ficu un semn cu mAna.
El igi linu risuflarea, sperAnd ca ea avea si se opreasci. O vizuse atit
de rar in ultimul timp. De cAnd tatdl ei murise, Jessie nu mai mun-
cise pe pigune - pAnA in urmi cu o siptdmAnS, cAnd sosiseri ei. Blue
nu o mai vdzuse niciodatd atAt de furioasd. Iegise in trombi din casd
gi aproape c6-si ucisese cdul celerind nebuneste.
Jessie se opri, aplecAndu-se in ga qi odihnindu-gi bralele pe
oblinc. ii arunci. lui Blue un rAnjet.
- Jeb a vizut ieri niste vite riticite pe lAngi pArAul de la sud. Ce-ai
zice si md ajufi cu ele, Blue?
lohanna L{n[sey '- -Ydntu( sdfharic

$tia deja care avea sd fie rispunsul lui


gi, in timp ce el dddea apro- Iar ea nu putea face nimic in legituri cu asta, pentru cd era ceva
bator din cap, fap i se lumindde pldcere, iar zAmbetul ei se lirgi. aranjat de cdtre tatdl ei.
-
Jessie se simlea cutezitoare astirzi. Trecuse deja pe lAngd: cAteva aju- Era pur Ei simplu nedrept! Jessie nu avea nevoie de gardieni. La
toare, dar nu ii intrebase nimic, dorind si-l giseasci pe Blue. Plini urma urmei, tatil ei se asigurase ci era in stare si-si poarte singuri
de indrizneald, il provocd: de griji. Trebuise si invele si vAneze, sd cildreasci gi si tragi mai
- Ne intrecem pAni acolo, gi-mi vei datora un sirut daci ajung bine decAt mul$ bdrbali! Cunogtea toate aspectele viefii de fermd gi
prima. se putea ocupa de cres,terea vitelor la fel de bine ca tatil ei.
Blue stdtea pufin mai la o parte, stiind ci ea avea nevoie si se gAn-
-Aga facem, fato!
PArdul era la doar cAfiva kilometri distanfi. Sigur ci Jessie cAgti- deasci. Jessie rememora primii opt ani ai viefii ei, inainte ca tatil ei
gi. Chiar daci roibul lui Blue ar fi fost la fel de bun ca Blackstar, Blue sd o fi luat de la gcoala cu internat, aducAnd-o la ferm6. O forfase si
nu l-ar fi lisat si cAgtige. inleleagi adevirul despre mama ei, dar, chiar gi aga, Jessie il iubise.
Poate ci nu incetase niciodati sd-l iubeasci, nici micar atunci cAnd il
Jessie se angajase cu totul in cursi., lisind astfel si iasd o parte
urAse. Nu suferise ea atAt la moartea lui? Nu-gi dorise ea si-l ucidd pe
din tensiunea care se adunase in ea ca un nod strAns. Cu respirafia
cel care-l impugcase? Cu toate acestea, inlelesese cd moartea lui avea
ingreunati, Jessie descilecd gi se ldsi sd cade in iarba inalti de pe
malul pArAului, rAzind. Blue ajunse un moment mai tArziu, pentru
si insemne libertatea ei. Nu aga sperase si o cigtige, dar cigtigase,
totuEi, gansa de a fi c€ea ce era cu adevdrat - nu ceea ce igi dorise
a-gi pliti sirutul, o pedeapsi care nu l-ar fi putut face mai fericit.
Thomas Blair si fie. Iar acum libertatea ii era negati din nou.
Asta-gi dorise Jessie de la bun inceput, asta gi mai mult, igi spuse
Trebuia sd recunoasci insi ci, dintr-odati, ceea ce dorise intrea-
eardzwittitil Sirutul lui Blue fusese plicut. Dar gtiuse ci aga avea si
ga viaiiera pe locul al doilea, dupd dorinla de a-i s,oca, de a le ardta
fie, deoarece o mai sdrutase o dati, in primdvard, iar ei ii plicuse. Fu-
in ce o transformase Thomas. Voia ca ea si se simti prost, si se simti
sese primul ei sirut. $i alli barba;i doriseri si o sdrute, gtia asta, dar
vinovati, sd o creadi pe Jessica sdlbatici gi imorali. in acest scop,
era fiica gefului, iar lor le era teami atAt de temperamentul ei iute,
ascunsese toate rochiile frumoase pe care tocmai le adusese acasi,
cAt gi de furia lui. Aga cd nici unul nu indriznise. Doar Blue. Iar ea
toate parfumurile gi panglicile gi bijuteriile pe care gi le putuse cum-
nu se supirase deloc. Era un tinir aritos acest Blue Parker, cu pirul pira in sfArgit. $i tot pentru asta il cdutase pe Blue, voind ca el si faci
auriu gi ochii ciprui adAnci gi expresivi, care-i spuneau cAt de mult dragoste cu ea, astfel incdt ea si afle gi si fie gocatd.
o plicea. Cei mai mulli barbagi o priveau aga cum o privea gi Blue, GAndindu-se la asta, atenlia i se indrepti din nou asupra lui Blue.
desi feminitatea ii era ascunsi de hainele bArbetegti pe care tatil ei Acesta se apropiase, gi, in timp ce ea se risuci inspre el, el o siruti
insistase si le poarte. din nou, de aceasti dati cu insistenfi. Cimaga ei de bumbac albastru
Tatal ei. Dispozifia ei se inrlutiqi brusc gAndindu-se la el. piru si se deschidi singuri in timp ce se sarutau, iar ea fu uluita se-i
Doar cu cAteva luni in urmi, fusese disperati la gAndul ci era atit simtd miinile atingAndu-i sAnii. Trebuia sd-l opreasci? Sunetul ficut
de singuri pe lume. $i totugi, acum nu mai era singuri, insi ura si de un birbat tugind pentru a-gi curila gAtul o sdvii pe Jessie din a-l
mai tare acest lucru. Oare ce-l fdcuse pe tatil ei si trimiti scrisoarea opri pe Blue. Fu recunoscitoare, dar igi didu seama de cum aritau
care-i adusesepe eilafermd? Vizuse scrisoarea gi cunogtea suficient lucrurile pentru cel care diduse peste ei. Se rugi. si fie doar Jeb, care
de bine scrisul tatilui ei. Dar de ce o fecuse? ar fi in{eles. Cu precaufie, se uiti peste umirul lui Blue, apoi simli
Era neverosimil ca tatdl ei si fi cerut ajutorul persoanei pe care cum fafa i se aprinde cu totul. Era un strdin cilare pe un frumos cal
o ura mai mult decAt pe oricine dtcineva! Jessie gtia despre aceas- auriu cu coama gi coada albe. Birbatul privea in jos spre ei, cu o ex-
ti urA de zece ani. Nu invifase si ea si urasci, tocmai din cauza presie de amuzament scandalos intipiriti pe fiecare linie a chipului
urii tatilui ei? Dar tatil ei scrisese acea scrisoare. Apoi murise, iar siu intunecat, frumos cizelat. Era tinir si, la naiba, cel mai frumos
scrisoarea fusese liwati, a$a cum specificase el in testament. Apoi, birbat pe care-l vizuse weodati. Se simfea neobignuit de umilita. $i
sosiseri ei, punAnd capAt libertdfii proaspit dobtndite de Jessie. de ce oare el nu inceta si se mai holbeze?
lohanna Linfsey -\/dntu[ sd.fhattr
--
Blue incepu si se ridice, foarte stAnjenit, dar Jessie se prinse de Jessie se uitd dupi el, cu ochii linti pe spatele lui, pAni cAnd il
cimaga lui, privindu-l furioasS. Aproape ci-l lS.sase pe striin si vadi sim{i pe Blue privind-o in acelagi fel. Expresia lui era un amestec de
-
cAt de dezbricatd era. Culoarea lui Blue se intensifici, iar el zimbi confuzie gi furie, iar ea igi feri repede privirea. Aplecindu-se pentru
cu sfiali. Jessie continui sd se uite linti la el in timp ce-gi incheia a-Ei recupera centura cu pistoale, gi-o legd in jurul mijlocului, refu-
cAmaqa. TerminAnd, il impinse si se ridice, gi ajunseri amAndoi in zAnd si se uite inspre el.
picioare, Blue intorcAndu-se si-l infrunte pe birbat, in timp ce Jessie - Stai pugin, fato. Blue o prinse de braq atunci cAnd ea igi lua pale-
se ascunsese in spatele lui. ria gi porni inspre calul ei. Ce naiba a fost asta?
-imi cer scuze pentru intrerupere, spuse berbatul, cu voce pro- Ea incerci si ridice din umeri.
fundi, care arita clar ci de fapt nu ii pirea deloc rdu, ci gdsea situafia - Nu-mi plac striinii.
deosebit de amuzanti. Ag avea nevoie de pufin ajutor, aga ci m-am - Ce are asta de-a face cu minfitul? intrebi el.
oprit pentru a vorbi cu voi. Jessie isi smulse bragul din strinsoarea lui gi se intoarse cu fafa la
- Ce fel de ajutor? intrebd Blue. el, ochii tridAndu-i furia care se adunase in ea. BIue aproape ci uiti
- Caut ferma RockyValley qi pe o anumiti doamnd Ewing. in Che- de furia lui, deoarece infS$garea ei era o priveligte demnd de vizut:
yerule, mi s-a spus cd voi gdsi ferma dupd o zi de cilirit inspre nord, ochii ii ardeau verzi-albistrui, sAnii se inilgau gi coborau in ritmul
dar nu am avut noroc nici ieri, nici astdzi. imi putefi spune dacd mi respirafiei, coada impletiti ii era aruncati peste umir, atingAndu-i
indrept in direcfia corecti? goldurile inguste. MAna dreapti i se odihnea pe patul pistolului, gi,
-Dumneavoastri... au! degi Blue se indoia cri l-ar fi impuscat, ameninlarea era prezentd, asa
-... incalcagi proprietatea, domnule, termind. Jessie dupi ce-l pig- ci el nu mai incerci si o atingi.
case pe Blue sd, se opreasci. Iegi din spatele acestuia, cu stdnjeneala
-Jessie, nu ingeleg. Dacd mi-ai spune doar ce te-a supirat atit
dispiruti, inlocuiti de furie. $i suntefi departe de Rocky Valley. de tare...
Chase Summers o privi pe fata care stitea in fafa lui cu o ati-
tudine atit de beligeranti. Fusese surprins de ostilitatea ei brusci. -Totul! izbucni ea. Tu! Ell
- $tiu ce am ficut eu, dar...
Judecind dupi situalia in care o gisise, nu se a$teptase sd fie atAt
de tAniird. ArAta de paisprezece sau cincisprezece an| doar o fetifi, -Ar fi bine si nu mai incerci aga ceva niciodatd, Blue Parker!
El se incrunti. Nu vorbea serios. Nu avea de gAnd si renunfe la
suficient de tAniri pentru a putea purta pantaloni. O fati mai mare
ea, oricum. Dar ar fi fost o idee bund s5-i atragi atenfia asupra altui
nu ar fi indriznit si poarte asa ceva. Iar barbatul de weo douizeci de
subiect pentru un timp.
ani era prea bitrin pentru a profita de un copil. Dar nu era problema
iui Chase. Expresia lui nu se schimbd, nici micar atunci cind ochii - Ei bine, ce a fdcut el? De ce l-ai minfit?
verzi-albagtri ai fetei ii aruncari. priviri ucigitoare. Era al naibii de -Ai auzit pe cine ciuta.
drigufi, iar ochii aceia neobignuili erau uluitori. - $i?
-Crezi cd nu am ghicit de ce o cduta?
- Dar..., incepu Blue, insi ea sdri din nou in spatele lui, pigcAn-
du-l iariqi. Blue ii urmiri privirea.
- Nu gtiam ci incalc proprietatea, rispunse Chase. Daci imi ard- -Nu gtii nimic sigur.
tafi direcfia in care trebuie si mi indrept, voi pleca. Jessie se agezi.
-Jinefi-o tot spre nord, domnule, rispunse Jessie, avertizAndu-l -Nu gtiu? Arita mult prea bine. Trebuie si fie unul dintre iubi$i
apoi tiios: $i nu vi intoarceli pe aici. Nu ne plac strlinii care ne tra- ei, gi afurisitd si fiu daci am si-l las la ferma mea, si-gi facd de cap
verseazd piminturile. sub acoperigul meu!
-Voi ;ine minte acest lucru, replicS. Chase. - $i ce ai de gAnd si faci odati ce-si dd seama ci l-ai minfit 9i
inclini apoi din cap in semn de mullumire gi traversi pArAul, con- se intoarce?
tinuAndu-si drumul. Jessie era prea furioasd pentru a se gAndi la asta.

t6 17
lohanna Lindsey

-Cine spune cd se va intoarce? Vine probabil de la orag, la fel


ca ea. N-ar reugi probabil nici si iasd dintr-o gauri din pimAnt,
- -
adiugi ea cu dispre!. Nu ai vdzut cdt de incircati ii erau coburii?
Este genul de birbat care nu ar supraviefui firi si-gi cumpere provi-
ziile. Daci ajunge la fortul Laramie sau inapoi la Cheyenne, nu va fi
nerdbddtor si se aventureze din nou in selbiticie, unde cel mai apro-
Capitotuf Z
piat magazin este la citeva zile depirtare. Se va intoarce de unde
a venit si o va aftepta pe ea si vin6. la el - gi abia agtept si se in-
tAmple asta. CAnd Jessie intri in curte, soarele asfintea, iar cerul era pitat
Blue cletina din cap. cu rogu intunecat gi violet la vest, dincolo de munfi. Lumina cidea
- Chiar o urigti. asupra pridvorului din fafa intinsei case a fermei, aga ci ea cdleri
- Da, o uri.sc! in spate, unde putea intra prin bucitirie, fdri si fie vdzuti. Desc5-
-Nu este normal, Jessie, spuse el pe un ton blAnd. Este mama ta. leci gi-l trimise pe Blackstar la graid,lovindu-l ugor pe crupi' Avea
-Nu, nu este! Jessie didu inapoi, ca 9i cum el ar fi lovit-o. Nu si. meargi. firect in boxa lui, agteptand-o sd vini gi sd-l qesale. Era
estel Mama mea nu m-ar fi pirisit. Nu i-ar fi ldsat pe Thomas Blair moarti de foame, deja de cAteva ore bune, gi voia si ia o imbuci-
si. mi transforme in fiul pe care gi l-a dorit. Mama mea a murit aici. turi care si-i aline foamea cAt de cAt inainte de a-9i pregiti calul
Femeia aia nu este decdt o stricatd. Nu i-a plsat niciodatd de mine. pentru noapte.
-Poate cd suferi, Jessie, spuse el binevoitor. Blackstar nu avea sd se supere daci o astepta cAteva minute.
Jessie voia si plAngi. Suferea? De cAte ori nu adormise plingAnd Blackstar nu se supira niciodati, orice ar fi ficut Jessie. Obignuia
pentru cd nu avusese pe nimeni alituri care si-i ugureze suferinfa
sd-i mugte pe alqii uneori sau chiar si loveasci din cAnd in cAnd,
unei viefi pe care o ura? Nu se intAmplase totul din cauza mamei
dar cu Jessie era un inger. Tunet Alb gtiuse cd avea si fie blAnd
sale? Tatil ei acfionase numai pentru a-i face in ciudd acelei stricate,
cu ea atunci cAnd ii deduse armdsarul. Tunet Alb se pricepea la cai ca
cum o numea pe mama ei. O retrisese pe Jessie de la pension deoa-
nimeni altul, gi-l crescuse pe Blackstar de cAnd fusese un mAnz, il
rece mama ei isi dorise ca ea si fie educati. ii refuzase orice lucru
crescuse special pentru Jessie. Ea insi nu ghicise niciodatd acest
feminin deoarece mama ei isi dorise sd o transforme intr-o domni-
lucru. in tot acel timp, crezuse doar ci-gi ajuta prietenul sd imblAn-
soari. O tr-ansformase in ce era acum deoarece stia cd mama ar fi
urAt asta. in mod irafional, acumulase datorii pentru a construi o zeasciun cal.
casd demni de o reginii, deoarece ar fi fost ceva ce mama ei ar fi iubit
Fusese un dar atAt de generos. Caii erau un semn de bogilie
si nu ar fi putut avea. printre indieni, iar Tunet Alb nu avea prea mul$ cai. Dar aga era el.
Blackstar nu fusese singurul lui cadou pentru ea de-a lungul anilor
-Am depdsit de mult pragul suferinfei, Blue, spuse Jessie incet.
Nu am avut nevoie de ea pentru multi vreme gi cu siguranfi nu am de prietenie. Fusese cel mai apropiat prieten al ei, de fapt, aleturi de
nevoie de ea acum. bitvAnul Jeb. Blackstar lnsemna totul pentru ea datoriti prieteniei
inainte ca lacrimile si-i inunde ochii, Jessie alerga la calul ei gi lor. GAndindu-se la acest lucru, privindu-qi calul mergAnd la trap in-
porni in galop. Nu o deranja plAnsul, doar ci nu voia si fie vdzuti spre grajd, aproape uiti de mAncare. Dar stomacul ii reaminti, iar ea
plAngind. Cileri inspre sud, departe de fermi, departe de motivul pigi in bucitdria intunecati, inchizAnd cu grijd usa in urma ei.
lacrimilor ei. Mirosul cinei persista in bucitiria incipitoare, iar Jessie aftePte
cu neribdare sd revini mai tArziu qi si-qi puni o porlie mare din to-
cana ficuti de Kate. Se uiti pe tejghele dupd ceva de imbucat rapid qi
zAmbi cAnd vdzu o farfurie cu pdine proaspiti. insi apoi auzi vocea
mamei sale qi se pregdti si plece. Atunci, auzi o alti voce.
lohanna L{nf,sey -Ydntuf sdfbatic

Se opri acolo unde era, uitAndu-se finti inspre usa larg deschisd -CAt de bine mi cunoqti.
care ducea spre hol. Era imposibil sii fi auzit bine. Nu eravocea aceea, Rachel rase cu blindefe, iar sunetul zgArie nervii lui Jessie.
nu? Se apropie si mai mult de ugi, apoi se furigi cAliva pagi in josul -
-Care este deci problema, doamni? intrebi Chase.
holului, oprindu-se in dreptul dormitorului ei. Putea arzi clar vocea Jessie intepeni. Nu-i plecea tandrefea din vocea lui.
acum, iar fala i se aprinse amintindu-si scena de mai devreme. La -Nu sunt siguri cu adevirat, Chase, spuse Rachel ezitand. Cel
naiba, fusese prinsd cu minciuna! pufin, nu este inci nimic specific. Este posibil si-fi fi cerut ajutorul
Se furigl mai aproape de incS.perea principali, mergAnd pe vAr- firii si fi fost, totugi, nevoie. Adici...
furi din cauza cizmelor ei de cildrie, cu tocuri de cinci centimetri. -Stai pugin, spuse Chase brusc. Nu ifi stA in fire sd ocolegti atAt
Slavi Cerului ci nu purta pinteni atunci cAnd cdlirea pe Blackstar! subiectul, Rachel.
igi alungi gAtul, privind pe dupi colg, pAne reusi si vade intreaga - M-"9 simfi foarte prost si te fi adus aici pentru nimic.
cameri, plini de toate lucrurile frumoase pentru care se indatorase - Po[i uita de asta chiar acum. Fie ci este ceva care te deranjeazi,
Thomas Blair, datorii mogtenite acum de citre Jessie. fie ci nu, eu sunt bucuros ci am venit. Nu mi mai tinea nimic in
iniuntru, stind unul lAngi celilalt pe sofaua capitonati, cu spa- Abilene, 9i era timpul si o iau oricum din loc. Si spunem ci aceasta
tele la Jessie, erau mama ei gi striinul. Jessie ii privi tinti cAteva este o viziti pe care ti-o datoram de mult, iar, dacd este ceva cu care
momente. El igi diduse jos pdliria, descoperindu-gi pirul casta- te pot ajuta cAt timp sunt aici, cu atAt mai bine.
niu-inchis care i se ondula pe gAt. - Nu gtii cAt de mult apreciez acest lucru.
-Nu stiu cine ar putea fi fata, Chase, spunea Rachel. Dar nu - Nu-1i bate capul cu asta. Doar spune-mi care este problema-
sunt aici decAt de o siptimAni, gi incd nu i-am cunoscut pe vecinii -Are de a face cu bdrbatul care l-a ucis pe Thomas Blair.
Jessicii. - Blair a fost primul tiu so!?
- Daci tofi sunt la fel de ostili ca puicufa aceea promiscui, nici -Da.
nu ai de ce si te deranjezi. Dacd. nu m-ag fi intAlnit pe drum cu unul - Cine l-a ucis?
dintre ajutoarele de la fermi, care m-a indreptat in direclia potrivitd, -Numele berbatului este Laton Bowdre. L-am intAlnit in Che-
a9 fi dormit iarisi in cAmp deschis. Mi-a ajuns o astfel de noapte. yenne acum cAteva siptdmAni, inainte si fi venit aici, la fermd. Mi
Rachel rAse. dusesem la banci, la domnul Crawley, cel care mi-a trimis scrisoarea
- Presupun ci nu te-ai indepirtat prea mult de civilizafie de cAnd lui Thomas. Am crezut ci mi-ar putea explica de ce Thomas s-a riz-
te-am vizut ultima oari, nu? gAndit dupi tofi acesti ani.
- Daci pofi numi oragele de vicari din Kansas civilizatie... Chase - Nu era explicat in scrisoare?
clatine din cap. Dar orice cameri de hotel si orice masi caldi sunt -Nu chiar.
mai bune decAt un foc singuratic de tabird. - $i bancherul a infeles?
-Ei bine, sunt bucuroasi ci ai ajuns aici. CAnd $-am trimis acele -Nu. Mi-a spus totugi ci Thomas avea o datorie considerabili
telegrame, nu eram sigurd cd ili vor parveni. Te-ai mutat mereu des- la banci.
tul de mult. Si, oricum, nu eram siguri ci ai si vii. -Crezi ci de aceea te-a numit tutorele Jessicii, pentru ci nu cre-
- Nu fl-am spus eu sd-mi trimigi vorbd oricAnd ai nevoie dea ci se descurci singurd?
de mine? -Este posibil, spuse Rachel cizutd pe gAnduri. $tiu ci nu
-$tiu. Dar nici unul din noi nu a crezut ci voi ajunge la asta. Cel gi-ar fi dorit ca ea si piardi ferma. Dar este singurul lucru de care
putin eu nu am ctezut, sunt siguri.
- Nu-!i place sd ceri ajutor. -Dumnezeule, mormii Chase. Cum ar trebui sd o ajufi? Nu gtii
Era o afirmatie. nimic despre viafa la fermi.
lohanna findsey- + Tdntu( sd.{6atic

-Q Thomas nu se agteptasi conduc eu ferma, doar si mi asigur - $i ce spune Jessica despre toate astea?
cd Jessicdi nu i se intAmpl6 nimic rdu inainte si implineasci doud- - Nu este ingrijorati. Spune ci va avea griji de Bowdre dupd adu-
zeci de ani sau inainte sd se cisitoreasci, oricare s-ar intAmpla pri- narea de toamni a turmei. Are contracte pentru carnea de vitd cu
ma data. Simtea cd nu este incd pregdtiti sd-gi conduci propria viali citeva dintre taberele miniere din nord.
gi ci, aga a spus, ar avea nevoie de ghidare, de o mAni forte, pentru -Atunci, care este problema, Rachel?
urmitorii cAtiva ani. Domnul Crawley mi-a spus cd scrisoarea fusese - Laton Bowdre" Pare sd fie un ticdlos * cel pulin asta este impre-
in posesia bincii in ultimii patru ani. Thomas eraingrijorat pentru sia pe care mi-a lisat-o mie. Rachel isi musci buza, apoi mirturisi:
Jessica deoarece este atAt de tAniri. CAt despre ferm5, Jessica o con- Chiar nu cred ci wea banii, Chase. Cred cd vrea ferma.
duce - si, din cAte am vizut, gtie foarte bine ce face. -Crezi ci ar putea face ceva s-o impiedice pe Jessica s5-i
pliteasci?
- Nu pofi vorbi serios!
-As wea sd nu fie aga. in vocea lui Rachel se simlea amiriciunea. - Da. Nu gtiu insi ce. $i poate ci totul este in imaginatia mea.
Dar m-aq simfi mult mai linigtiti daci l-ai verifica, si vezi ce impre-
Dar Thomas a avut la dispozilie zece ani si lucreze cu ea, si o invefe
tot ce era de gtiut despre cregtereavitelor. $i altele, mai rele. sie ili lasd.

-Mai rele? -Desigur, fu de acord Chase. Dar de ce nu rezolvi tu partea cu


datoria? Cu siguranld ili pofi permite.
-Vei inlelege 1a ce mi refer atunci cAnd o vei intAlni. Dar, dupi
cum spuneam, l-am intilnit pe domnul Bowdre la bancd. Domnul -Crezi cd nu weau? Am incercat s5-i dau banii Jessicii, dar mi i-a
aruncat in fafi. Nu va accepta nimic de la mine.
Crawley ne-a ficut cunogtinfi. Sigur ci gi-a exprimat regretele - in
cel mai nesincer mod, ag putea adiuga - gi mi-a explicat ce s-a intAm-
- De ce?
Rachel rAse cu amirdciune.
plat. Se pare ci a fost vorba despre un joc de cirfi intr-unul dintre
-Tatdl ei m-a urAt gi a invifat-o gi pe ea si mi urasci. $i o face
localuri, iar Thomas a pariat pe o sumi ridicoli, convins cd avea cir-
foarte bine.
lile cAgtigitoare. Dar nu a fost aga, si l-a acuzat pe Bowdre ci a trigat. in cameri se fAcu linigte pentru un moment, apoi Chase spuse:
Thomas a vrut si-gi scoati pistolul, dar Bowdre a ajuns primul la al
- CAnd voi face gi eu cunogtinli cu aceasti femeie incipifAnatd?
siu qi l-a impugcat pe Thomas.
Jessie nu agtepti rispunsul. Se duse inapoi pe hol gi se strecuri in
- Ce spune geriful? dorrnitorul ei. Apucd in grabi cAteva lucruri, apoi se duse din nou la
-Spune ci a9a au stat lucrurile. Existd o duzini de martori, iar bucitdrie, lui intreaga piine gi pirdsi casa in linigte.
eu am vorbit cu cAliva dintre ei. Togi spun acelagi lucru. A fost o lup- Eraingrozitor de furioasi. Cum indrdzneau si vorbeascd despre
tI dreapti. Totugi, nu s-a stabilit niciodatd dacd Laton Bowdre triga ea? Cum indrdznise Rachel sd cheme un striin care sd se amestece in
intr-adevdr sau nu, iar acum este prea titziu. Problema este ci incd treburile ei? Femeie incipi!6natd?? Ticilosul! N-avea decit si mear-
degine polila lui Thomas. in locurile astea, o datorie la cdrfi valoreazi gi la Cheyenne si-gi vAre nasul peste tot. Si apoi si vini inapoi gi
la fel de mult ca aurul. si-i raporteze lui Rachel. $i dupe aceea si dispari din viafa Jessicdi.
- Ca jucdtor de cirfi, zise berbatul gi rAnji sardonic. Nu pot spune Dar ea nu avea sd fie prin preajmd pentru a-l cunoagte. Nu avea si se
ci-mi pare riu sd aud asa ceva. intoarci pAnA cAnd el nu va fi plecat.
*Ei bine, de aceea este totul atit de ingrozitor. isi vrea banii, iar
Jessica nu-i are. Cred ci i-ar fi cerut ferma daci nu l-ar fi confruntat
cu privire la polip in fala martorilor, forgAndu-l sd-i lase timp pen-
tru a pldti.
-Cat timp?
-Trei luni.
t