Sunteți pe pagina 1din 5

”Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru

iluminatul public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu


Gheorghe” cod SMIS 21660
ID licitatie
6736285
ID extins
3-158659
Natura contractului
Contract de lucrari
Data publicarii
12.06.15 Exista 8.227 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de atribuire
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
45251100-2 09331200-0 45111291-4
Impartirea pe loturi:
Nu
Tipul documentului:
Licitatie Romania
Autoritate contractanta:
Municipiul Sfantu Gheorghe
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
12.863.040,00 RON
Estimated prices below
12.863.040,00 RON
Estimated prices below VAT included
Unknown
Contractanti:
GENERAL MEEL ELECTIC S.R.L.
Authority City
Sfantu Gheorghe
Authority Phone
+40 267316902
Authority Email
reka.balint@sepsi.ro
Realisation Addresses Nuts
RO123
Short Description
Obiectul contractului consta in executia de lucrari parc fotovoltaic, inclusiv furnizare si montare
echipamente si utilaje cu montaj, utilaje si echipamente de transport, si dotari, efectuarea tuturor
testelor legate de punerea în functiune si obtinerea autorizatiilor de functionare.
Pentru executarea lucrarii se vor lua in considerare aspectele/cheltuielile prezentate in Caietul de
Sarcini si in Proiectul Tehnic - fise tehnice si liste utilaje.
Cheltuielile diverse si neprevazute sunt de 51.787 lei, respectiv 0,20195599 %, cu resp art. 29 alin.
(2) ind. 1 OUG 34/2006 care se adauga la valoarea estimata efectiva de 25.885.165 lei.
Cheltuielile diverse si neprevazute se calculeaza conform HG 28/2008.
Cheltuielile aferente organizarii santier sunt 64.450 lei.

Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt: 155117 / 29.10.2014
Denumire ”Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul
contract: public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe” cod SMIS
21660

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Sfantu Gheorghe


Adresa postala: Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, Judetul Covasna, Localitatea: Sfantu
Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Reka Balint, Tel. +40
267316902, Email: reka.balint@sepsi.ro, Fax: +40 267316902, Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
”Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si
alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe” cod SMIS 21660
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare
II.1.2)
a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Sfantu Gheorghe
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Obiectul contractului consta in executia de lucrari parc fotovoltaic, inclusiv furnizare si
montare echipamente si utilaje cu montaj, utilaje si echipamente de transport, si dotari,
efectuarea tuturor testelor legate de punerea în functiune si obtinerea autorizatiilor de
functionare. Pentru executarea lucrarii se vor lua in considerare aspectele/cheltuielile
prezentate in Caietul de Sarcini si in Proiectul Tehnic - fise tehnice si liste utilaje. Cheltuielile
diverse si neprevazute sunt de 51.787 lei, respectiv 0,20195599 %, cu resp art. 29 alin. (2)
ind. 1 OUG 34/2006 care se adauga la valoarea estimata efectiva de 25.885.165 lei.
Cheltuielile diverse si neprevazute se calculeaza conform HG 28/2008. Cheltuielile aferente
organizarii santier sunt 64.450 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)


09331200-0 - Module solare fotovoltaice (Rev.2)
45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

12,863,040.19 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1
Tipul procedurii
)
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire


IV.2.1
Criterii de atribuire
)

Pretul cel mai scazut


IV.2.2
S-a organizat o licitatie electronica
)
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
)
IV.3.2
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
)
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2014/S210-371223 din 31.10.2014
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 32789 Denumirea: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica
V.
Data atribuirii contractului 09.06.2015
1)
V.
Numarul de oferte primite 14
2)
Numarul de oferte admisibile 10
V.
Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
3)

GENERAL MEEL ELECTIC S.R.L.


Adresa postala: Str.C.D. Gherea nr.2 bis, Localitatea: Baicoi, Cod
postal: 105200, Romania, Tel. 0244/262801, Email: general_meel@yahoo.com, Fax:
0244/262801, Adresa internet (URL): www.meel.lx.ro

V.
Informatii privind valoarea contractului
4)
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25936952.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12863040.19 Moneda: RON Fara TVA

V.
Contractul ar putea fi subcontractat
5)
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE, 4 2. Proiect: ”Sistem
fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea
unor institutii in Municipiul Sfantu Gheorghe”
VI.2) Alte informatii
1)Documentatia de atribuire este disponibila pe SEAP – la Sectiunea – Anunturi de
participare – Documentatie si clarificari - si poate fi accesata in mod direct si nerestrictionat
de catre orice operator economic interesat. 2) Pentru a facilita accesul la datele de
identificare ale participantilor la procedura in scopul aplicarii prevederilor art.69 indice 2
alin.2 din OUG 34/2006 sau dupa caz, a prevederilor art.46 din acelasi act normativ, se va
completa Formularul nr. 12 - Declaratia privind calitatea de participant la procedura. 3)Daca
doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, precum si sunt clasate pe primul loc,
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz
in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel
mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1
Organismul competent pentru caile de atac
)

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,
Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40
213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa
internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2
Utilizarea cailor de atac
)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
)

Serviciul Juridic al Primariei Mun. Sfântu Gheorghe


Adresa postala: Str. 1 Dec 1918, nr. 2, Localitatea: Sfântu Gheorghe, Cod
postal: 520008, Romania, Tel. +40 267316902, Fax: +40 267316902
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2015 16:29