Sunteți pe pagina 1din 6

CONEAC TEODORA

CLASA A VIII-A

ŞCOALA PROFESIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŢIBANA

I M A G I N EA CO RP O RA LĂ Ş I C O M P O RTA M EN TU L
A LI M EN TA R

MOTO: Mâncaţi sânatos, faceţi sport regulat şi nu


u i t a ţ i : „A d e v a r a t a o g l i n d a e s t e a c e e a î n c a r e t e p o ţ i p r i vi
f ă r ă s ă t e j u d e c i î n n i c i u n f e l ” ( A. H . A l ma a s )
C o mp o r t a me n t u l a l i me n t a r e s t e a n s a mb l u l a c ţ i u n i l o r ş i
a t i t u d i n i l o r l e g a t e d e a l i me n t a ţ i e .

I ma g i n e a c o r p o r a l ă e s t e o r e p r e z e n t a r e me n t a l ă ș i s e
r e f e r ă l a mo d u l î n c a r e n e p e r c e p e m c o r p u l , a t â t f i z i c , î n
spațiu, cât și cu referire la gândurile pe care le avem și cum
v o r b i m d e s p r e c o r p u l n o s t r u , e m o ț i i l e p e c a r e l e s i mț i m f a ț ă
de corpul nostru, cât de conectați sau deconectați suntem în
c e e a c e n e p r i v e ș t e c o r p u l , mo d u l î n c a r e c e i l a l ț i n e v ă d ș i
ne percep.

C o m p o r t a m e n t u l a l i m e n t a r d e s em n e a z ă a t i t u d i n e a o m u l u i
în faţa hranei, fiind o componentă importantă a
a l i m e n t a ţ i e i . E s te f o a r t e i m p o r t a n t c e m â n c ă m , d a r a c e a s ta
nu însemnă că putem neglija modalitatea în care mâncăm,
dacă dorim să trăim sănătos.

1
C o mp o r t a me n t u l a l i me n t a r
d e p i n d e d e i ma g i n e a corporală,
alături de activităţile zilnice şi
stres, întrucat:

 d a c ă a i o i ma g i n e c o r p o r a l ă
p o z i t i v ă , n u v o r e x i s t a p r o b l e me
l e g a t e d e a l i me n t a ţ i e ;

 d a c ă a i o i ma g i n e c o r p o r a l a
negativă, atunci pot aparea
tulburări ale c o mp o r t a me n t u l u i
a l i me n t a r .

O i ma g i n e c o r p o r a l ă n e g a t i v ă p o a t e a p ă r e a d e o b i c e i
d a t o r i t ă s t a n d a r d e l o r d e f r u mu s e ţ e a l e s o c i e t ă ţ i i . D a c ă a i
u n c o mp o r t a me n t a l i me n t a r n e a d e c v a t , c o r p u l t ă u p o a t e
l u a î n g r e u t a t e , î ţ i p o ţ i c r e a o i ma g i n e c o r p r o r a l ă n e g a t i v ă
c a r e l a r â n d u l s ă u a g r a v e a z ă s i t u a ţ i a ş i ma i mu l t .

PRINC IPALE LE T RĂSĂTURI ALE UNUI COMPORTAMENT


ALIMENTAR SĂNĂTOS:

În cazul adulţilor,
este bine să se ţină cont
d e u r mă t o a r e l e
r e c o ma n d ă r i :
- s ă s e mă n â n c e 3 - 5 ( d e
p r e f e r i n ţ ă 4 ) me s e p e z i ,
la cel puţin 3 ore distanţă
una faţă de cealaltă;
- orele şi n u mă r u l
me s e l o r s ă f i e r e g u l a t e ;
- mâ n c a t u l s ă s e f a c ă
î n c e t , me s t e c â n d b i n e ;
- s ă s e e v i t e î n t i mp u l me s e i , c o n v e r s a ţ i i l e , î n d e o s e b i c e l e
tensionate, cititul, vizionarea televizorului, ascultarea
radioului;
- a mb i e n t u l s ă f i e c â t ma i p l ă c u t , a t mo s f e r a c o r d i a l ă ş i
a l i me n t e l e e s t e t i c e - n i c i o d a t ă d u p ă o ma s ă , n u t r e b u i e s ă s e
s i mt ă s e n z a ţ i a d e " p r e a p l i n " , d e o a r e c e î n s e mn ă c ă s - a
d e p ă ş i t l i mi t a d e s a ţ i e t a t e .

2
GREŞELI FRECVENTE ÎN COMPORTAMENTUL ALIMENTAR

 mâ n c a t u l p e f u g ă

 î n f u l e c a t u l a l i me n t e l o r
 me s e l e n e r e g u l a t e

 v o r b i t u l î n t i mp u l me s e i

 c o n s u mu l d e b ă u t u r i ( a p ă , b ă u t u r i a l c o o l i c e , s u c u r i ) o d a t ă
c u mâ n c a r e a

 s u p r a a l i me n t a ţ i a s a u s u b a l i me n t a ţ i a
 c o n s u mu l p r e a ma r e d e c o n d i me n t e i u ţ i s a u a c r e , p r e c u m
şi de sare de bucătărie.

CONSECINŢE LE UNUI COMPORTAMENT ALIMENT AR


INADECVAT

D e v i e r i l e l e g a t e d e c o mp o r t a me n t u l a l i me n t a r a u l a b a z ă
f i e o o b i ş n u i n ţ ă , d e c i o d e p r i n d e r e g r e ş i t ă , f i e o c o mp o n e n t ă
p s i h i c ă ma i mu l t s a u ma i p u ţ i n e v i d e n t ă .

Consecinţele se pot ră sfrânge mai repede sau mai târziu


a s u p r a s ă n ă t ă ţ i i , s u b f o r ma u n o r t u l b u r ă r i c a : o b e z i t a t e a ,
s l ă b i r e a p r o n u n ţ a t ă a o r g a n i s mu l u i , d i a b e t , d i f e r i t e b o l i
d i g e s t i v e , l i t i a z a b i l i a r ă s a u u r i n a r ă , a n o r e x i a s a u b u l i mi a .

BOALA SECOLULUI

S u b e f e c t u l u n e i a l i me n t a ţ i i d i n c e î n c e ma i
h i p e r g l i c e mi a t e , p a n c r e a s u l a î n c e p u t s ă f i e t o t m a i s o l i c i t a t .
La persoanele cu o sensibilitate in acest sens, pa ncreasul s-a
d e r e g l a t r a p i d , a p ă r â n d a s t f e l h i p e r i n s u l i n i s mu l . P r o g r e s i v ,
procentul celor care aveau un organ ism rezistent a devenit
d i n c e î n c e ma i mi c , i a r n u ma r u l p e r s o a n e l o r o b e z e a
c r e s c u t ma i mu l t .

Există persoane care sunt preinsulinice fără a fi


supraponderale şi care le pot t r a n s mi t e ş i c o p i i l o r l o r
aceasata predispoziţie ereditară . Iar aceştia vor ajunge cu
a t î t ma i r e p e d e o b e z i , c u c â t o b i c e i u r i l e a l i me n t a r e a l e
3
f a mi l i e i n u v o r f i d i n t r e c e l e ma i s ă n ă t o a s e . A ş a s e e x p l i c ă
de ce, in zilele noastre, 50% dintre copiii obezi au părinţ i
n o r ma l i d i n p u n c t e d e v e d e r e a l g r e u t ă ţ i i c o r p o r a l e .

I a r d e l a o b e z i t a t e l a f o r ma r e a i m a g i n i i c o r p o r a l e n e g a t i v e
nu e decât un pas, dar nu este nevoie ca o persoană să fie
o b e z ă p e n t r u a f i n e mu l t u mi t ă d e i mg i n e a s a c o r p o r a l ă .
A t u n c i s e d e c l a n ş e a z a b o l i p r e c u m a n o r e x i a s a u b u l i mi a ,
a mi n t i t e a n t e r i o r .

BULIMIA

S i mp t o me : B u l i mi a e s t e o t u l b u r a r e d e c o mp o r t a me n t
a l i me n t a r , c a r a c t e r i z a t ă p r i n h r ă n i r e î n e x c e s , r e c u r e n t ă ,
u r ma t ă d e u n c o mp o r t a me n t c o mp e n s a t o r i u . C e a ma i
o b i s n u i t ă f o r mă — p r a c t i c a t ă d e ma i mu l t d e 7 5 % d i n t r e
o a me n i i c a r e a u b u l i mi a n e r v o a s ă — e s t e v o ma r e a a u t o -
p r o v o c a t ă . A l t e s i mp t o me î n t â l n i t e î n b u l i mi e p a r a f i
mo d a l i t ă ţ i d e a c o n t r o l a g r e u t a t e a c o r p o r a l ă , p r e c u m d i e t e le
drastice, folosirea laxativelor sau sportul în exces. Însă sunt
ma i mu l t d e c â t a t â t . S u n t mo d a l i t ă ţ i d e a f a c e f a ţ ă u n o r
e mo ţ i i n e g a t i v e i n t e n s e , p r e c u m t e a ma , n e p u t i n ţ a , v i n o v ă ţ i a .

4
Efecte:

 dureri si usturimi cronice ale gâtului

 s o mn u l d e v i n e n e o d i h n i t o r , s e i n s t a l e a z ă i n s o mn i a

 h e mo r a g i e i n t e r n ă d i n c a u z a r u p t u r i l o r d e s t o ma c s i
esofag

 u mf l a r e a mâ i n i l o r s i p i c i o a r e l o r c a u r ma r e a r e t e n ţ i e i d e
apă

 a p a r c o n s t i p a ţ i a , b a l o n a r e a ş i d u r e r i l e a b d o mi n a l e

 d i s t r u g e r e a s ma l ţ u l u i d i n ţ i l o r ( d i n c a u z a a c i d u l u i g a s t r i c ,
în cazul vărsăturilor), etc.

ANOREXIA

Aceasta se manifestă în 90% din


cazuri la femei tinere şi adolescente.

Simptome: frica intensă de a


câştiga în greutate, restricţia
consumului de alimente sau al unor
anumite tipuri de alimente care conţ in
orice fel de grăsime, greutate mai mică
decât 85% din greutatea standard
corespunzatoare înălţimii (la un copil
sau adolescent, pierderea sau
necâştigarea în greutate în timpul
perioadei de creştere reprezintă un
motiv de îngrijorare), aprecierea propriului corp ca
şi supraponderal, în ciuda faptului că pacientul are o greutate
sub limita standard.

5
Efecte: În urma înfometării la care se supune adolescenta
anorexică, corpul acesteia intră într-o stare de stres extrem şi
ajunge să caute resursele de care are nevoie în propriile ţ esuturi
(=>se autoconsumă):

 apar lipsa de energie şi slăbiciunea

 nivelele de sodiu, magneziu şi potasiu sunt scăzute

 scăderea nivelului glucidelor poate duce la afectarea ficatului


şi rinichilor, şi mai departe la deteriorare mentală

 oboseala cronică, datorată scăderii imunităţ ii

 Palpitaţii, scăderea tensiunii, în cazuri grave putând degenera


în infarct miocardic

 sistemul endocrin este grav afectat, iar acest lucru se


manifestă în primul r ând prin dereglarea sau dispariţia
ciclului şi întârzierea dezvoltării fizice în intregul ei.

 scăderea densităţii osoase – osteoporoza

 infertilitatea sau imposibilitatea de a duce o sarcină la


termen sau naţterea unui copil cu malformaţii – datorită
devitaminizării si malnutriţ iei

CE PUTEŢI FACE PENTRU A AVEA O IMAG INE CORPORALĂ


POZITIVĂ?

 Acceptaţi şi bucuraţi-vă de propria moștenire gentică.

 Fiți conştient(ă) de calitățile dumneavoastră, fără legătură cu


aspectul fizic.

 Înconjurați-vă de persoane cu obiceiuri alimentare sănatoase,


cu o relaţie bună cu corpul lor, care se bucură să facă
mișcare.

 Faceţi mişcare regulat, după propriile puteri și învăț ați să vă


bucurați de propriul corp.

 Invățați să opriți gândurile autocritice.

 Evitați să îi criticați pe ceilalți pentru aspectul lor fizic.

 Și nu în ultimul rând, învățați să vă respectați corpul şi să îl


trataţi cu respect şi înțelegere.