Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE LICHIDARE A SOCIETAȚII COMERCIALE

S.C. TETA S.R.L.

Stagiu An 3 Expert Contabil


CUPRINS:

1. CONSIDERAȚII PRIVIND DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR 3


COMERCIALE...............
2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE 4
SOCIETĂŢII.
3. DESCHIDEREA 5
LICHIDĂRII.......................................................................................................
4. LICHIDAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI 6
SOCIETĂŢII….............................................................
5. SITUAŢIA FINANCIARĂ INAINTE DE PARTAJ............................................................................ 13
6. PARTAJUL ACTIVULUI NET................................................................................................... 14

2
1. CONSIDERAȚII PRIVIND DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Constituirea unei societăţi comerciale presupune estimarea duratei de viaţă a acesteia prin
actul constitutiv.
Există, însă, situaţia când durata de viaţă este întreruptă de evenimente imprevizibile care duc
la perturbări ale situaţiei financiare , continuarea activităţii devenind imposibilă. Astfel, este necesară
încetarea activităţii, dispariţia unei societăţi comerciale realizându-se o dată cu dizolvarea şi
lichidarea acesteia. Dizolvarea deschide calea lichidării societăţilor comerciale şi interzicerea unor
operaţiuni comerciale fără a avea consecinţe asupra calităţii de persoană juridică a societăţii.
Lichidarea presupune un ansamblu de operaţii care, după dizolvarea societăţii, are drept scop
realizarea activului societăţii ( transferul activelor în bani ), în vederea plăţii creditorilor şi realizarea
partajului activului net între asociaţi. Prin această diferenţă rezultă că lichidarea unei societăţi
comerciale presupune, mai întâi , o fază preliminară denumită dizolvare.
În cazul dizolvării, calitatea de persoană juridică a societăţii comerciale continuă să existe, dar
numai în scopul lichidării, pe când lichidarea antrenează dispariţia definitivă a societăţii comerciale
ca entitate juridică. Cauzele dizolvării sunt multiple şi ea poate fi :
- benevolă ;
- forţată, ca urmare a declarării falimentului, când societatea este în incapacitate de plată.
Printre cauzele ce pot antrena lichidarea societăţilor comerciale sunt:
- a expirat durata de viaţă stabilită prin actul constitutiv;
- realizarea obiectului de activitate sau imposibilitatea realizării acestuia;
- este declarată nulitatea societăţii de instanţe judecătoreşti, ca urmare a
nerespectării cerinţelor legale privind constituirea;
- hotărârea adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor;
- cauze specifice.
Lichidarea are ca efect încetarea statutului de persoană juridică a societăţii şi constă într-un
ansamblu de operaţiuni ce vizează :
- încheierea activităţilor comerciale în curs;
- încasarea creanţelor;
- transformarea activelor materiale în bani. Fondurile realizate în urma vânzării bunurilor
din averea debitorilor precum şi cele rezultate din încasarea creanţelor vor fi utilizate pentru: achitarea
obligaţiilor; taxe de timbru, şi alte cheltuieli judecătoreşti; achitarea salariilor personalului angajat în
operaţiunea de lichidare,achitarea creditorilor şi a asociaţilor;
- achitarea tuturor datoriilor faţă de terţi;
- împărţirea activului net între asociaţi.
Lichidarea nu urmăreşte distrugerea averii debitorului, ci satisfacerea legală cu minimum de
sacrificii a creditorilor.
Hotarârea privind dizolvarea societătii comerciale aparţine asociaţilor sau dată prin justiţie şi
are drept consecinţă interdicţia de a efectua operaţiuni noi, altele decât cele destinate lichidării. Toate
documentele emise de societatea aflată în lichidare trebuie să menţioneze că aceasta este în lichidare.
Patrimoniul social aparţine în continuare societăţii ca subiect de drept, deoarece persoana juridică
continuă să existe. După aprobarea hotărârii de lichidare, AGA trece la numirea lichidatorilor şi la
stabilirea atributelor acestora, în scopul lichidării. Dacă numirea lichidatorilor nu s-a realizat de către
AGA, aceasta se face de către instanţa de judecată. Lichidatorii sunt persoane fizice sau juridice care
au rolul de efectuare a operaţiilor de lichidare a unităţii patrimoniale şi sunt controlate de cenzori sau,
când aceştia nu există, de asociaţi.
După numirea lichidatorilor şi stabilirea atribuţiilor acestora, aceştia procedează împreună cu
administratorii societăţii la efectuarea unui inventar şi la întocmirea unui bilanţ de lichidare, care să

3
prezinte situaţia activă şi pasivă a societăţii, ambele documente fiind semnate de lichidatori şi de
administratori.
Odată numit, lichidatorul îndeplineşte aceleaşi atribuţii ca şi administratorul şi răspunde pentru
gestiunea operaţiilor aferente lichidării S.C.. Conform normelor legale, lichidatorii sunt obligaţi să
primească şi să păstreze atât patrimoniul societăţii, cât şi registrele şi alte documente care li s-au
încredinţat de către foştii administratori.
În realizarea atribuţiilor sale, lichidatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită în primul rând
creditorilor societăţii; de aceea, ei nu pot plăti asociaţilor nici o sumă de bani în contul aportului la
capitalul social, fiind datoria cu exigibilitatea cea mai mare.
Dacă lichidatorii constată că pe baza bilanţului de lichidare întocmit că resursele nu sunt
suficiente pentru plata creditorilor, aceştia vor cere , de la asociaţii/ acţionarii care nu şi-au făcut
vărsămintele integrale, plata aporturilor lor şi vor apela la asociaţii care răspund nelimitat. După
efectuarea operaţiilor de lichidare, adică vînzarea activelor, încasarea creanţelor şi plata datoriilor,
lichidatorii întocmesc un bilanţ final de lichidare.
Asociaţii încasează sumele ce se cuvin din activul net, în baza proiectului de repartizare
aprobat iar după aprobarea bilanţului final şi, respectiv, a activului net între asociaţi, lichidatorii îşi
încetează mandatul.

2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE


SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN DIVIZARE

2.2 SOCIETATEA - TETA S.A.

2.2.1 Forma juridică societate pe acţiuni (S.A), persoană juridică


română
2.2.2 Denumirea Teta S.A.
2.2.3 Sediul social Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şos.
Pantelimon nr. 350, Bl. 4, Parter, Centrul Nr. 646,
Sector 2
2.2.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/384/12.02.1991
2.2.5 Cod unic de înregistrare 1234567
2.2.6 Atribut fiscal R
2.2.7 Durata de funcţionare nelimitată
2.2.8 Capitalul social subscris 2.099.174 RON, din care, împărţit în
2.099.174 cu o valoare nominală de 1 leu/ parte
sociala
2.2.9 Obiect principal de activitate Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase - cod CAEN -
5224

Nr. crt. Denumire asociat Parti sociale Deținere


1 POPESCU 1,049,587 50.00%
2 IONESCU 1,049,587 50.00%
Total 2,099,174 100%

4
3. DESCHIDEREA LICHIDĂRII

Această etapă presupune următoarele operaţiuni:


1. Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii care se lichidează;
2. Evaluarea activelor , pasivelor şi capitalurilor proprii ale societăţii cu respectarea regulilor de
evaluare, conform legii;
3. Întocmirea bilanţului contabil al societăţii care se lichidează. Acesta are la bază ultimul bilanţ
întocmit de societate.
El ţine cont de următoarele corelaţii: regularizarea diferenţelor constatate la inventariere;
trecerea la venituri a imobilizărilor necorporale care nu au valoare economică în cazul
lichidării; trecerea la cheltuieli a activelor de regularizare ce se referă la exerciţiile financiare
următoare; constituirea, suplimentarea sau diminuarea provizioanelor pentru diferenţele între
valorile nete contabile şi valorile de lichidare ale activelor;
Stabilirea operaţiilor ce urmează a fi efectuate de către lichidator . Aceste operaţiuni sunt
stabilite de către A.G.A..

Având în vedere:

(i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Teta S.R.L. nr. 7 din data de 16
septembrie 2018;

În temeiul dispoziţiilor

(i) Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1066/17.11.2004, numită în cele ce urmează Legea nr. 31/1990 (r2);

(ii) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629/2002,
numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991;

(iii) Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de divizare,
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau
excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 22 septembrie 2015, numit în cele ce
urmează Ordinul nr. 897/2015;

(iv) Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
688/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

(v) Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de
inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 926 din 30
decembrie 2009, numită în cele ce urmează OUG nr. 116/2009;

5
4. LICHIDAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI SOCIETĂŢII

SITUATIA PATRIMONIALA A S.C.TETA S.A. INAINTE DE LICHIDARE


A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-
802,698
290) 1
II. IMOBILIZARI CORPORALE
22,584,08
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235-281-291-
6
2931-2935) 2

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 0


23,386,78
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 4
B. ACTIVE CIRCULANTE 0
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
18,828
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-392-393-
394-395-396-397-398-4428) 5
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+ 46,928,05
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461 6 2
+473**-491-495-496+5187+4428.TI) a
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 6
0
463) b
51,928,05
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 2
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-
0
591-595-596-598) 7

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542) 8 7,928,756


54,875,63
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) 9 6
1
925,272
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 0
1
925,272
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 1
1
0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 2
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168- 69,343,76
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 5
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+45 1
1+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 3
-
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 - 13 - 1 13,624,63
20 - 23 - 26) 4 2
1
9,762,152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 5
6
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168- 0
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+45 1
1+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 6
1
0
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 7
1
0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 8
1
0
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 9
2
0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 0
2
0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 1
2
81,775
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 2
2
81,775
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 3
2
0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 4
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i (ct. 478); 2
0
(rd. 26 + 27): 5
2
0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 6
2
0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 7
2
0
Fondul comercial negativ (ct.2075) 8
J. CAPITAL SI REZERVE 0
2
2,099,174
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 9
3
2,099,174
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 0
3
0
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 1
3
0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 2
3
0
4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 3
3
0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 4
3
362,032
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 5
3
0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 6
IV. REZERVE (ct. 106) 3 0
7
7
3
0
Actiuni proprii (ct. 109) 8
3
0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 9
4
0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 0
4
4,423,321
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 1
4
0
SOLD D (ct. 117) 2
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C 4
2,877,625
(ct. 121) 3
4
0
SOLD D (ct. 121) 4
4
0
Repartizarea profitului (ct. 129) 5
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44- 4
9,762,152
45) 6
4
0
Patrimoniul public (ct. 1016) 7
4
0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 8
4
9,762,152
. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 9

Lichidarea activului societăţii

Prin lichidarea activului se urmăreşte obţinerea numerarului necesar achitării masei pasive a
societăţii.
Operaţiunile ce au loc sunt: vânzarea şi încasarea imobilizărilor şi a stocurilor; încasarea
creanţelor, a titlurilor de plasament; anularea provizioanelor, etc.

Sub aspect contabil, în tabelul de mai jos se vor evidenţia următoarele operaţiuni:

Se vand imobilizari unei societați comerciale


34,510,000.
Debitori diversi 461 % 00 lei
Venituri din vanzarea activelor 7583 29,000,000.00 lei
5,510,000.
TVA colectata 4427 00 lei

Scoaterea din evidenta a imobilizărilor


vândute
23,386,783.
6583 % 81 lei
Fond comercial pozitiv 2071 800,000.00 lei
alte imbilizari necorporale 208 2,698.
8
11 lei
6,226,402.
Terenuri 211 15 lei
2,180,178.
constructii 212 84 lei
Echipamente tehnologice 2131 13,552,429.73
492,378.
Mijloace de transport 2133 20 lei
Mobilier aparatura, birotica 214 4,621.85
Imobilizari corporale in curs 231 128,074.93

Amortizarea imobilizarilor 117.


necorporale 2808 208 32 lei
232,024.
Amortizarea constructiilor 2812 212 26 lei
Amortizarea instalatiilor, mij. de 3,151,946.
transport 2813 2131 64 lei

Încasarea contravalorii 34,510,000.


imobilizărilor 5121 461 00 lei

Vâanzarea mărfurilor
21,420.
Clienti 4111 % 00 lei
18,000.
Venituri din vanzarea marfurilor 707 00 lei
3,420.
TVA colectata 4427 00 lei

Scoaterea din evidenta a mărfurilor


vândute
18,827.
MARFURI 607 371 50 lei

Încasarea contravalorii mărfurilor 21,420.


vândute 5121 4111 00 lei

Se acorda sconturi pentru încasare in suma de 50.000


lei
Încasarea clienților cerți cu acordarea
sconturilor
41,221,922.
Clienti % 4111 12 lei
41,171,922.
Conturi la banci in lei 5121 12 lei
Cheltuieli privind sconturile 50,000.
acordate 667 00 lei

9
Încasarea parțiala a clienților
incerți
2,000.
Clienti incerti sau in litigiu 5121 4118 00 lei

Trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati


Pierderi din creanțe si debitori 2,000.
diverși 654 4118 00 lei

Anularea ajustarilor pentru 2,000.


depreciere 491 7814 00 lei

Se încasează debitori diveși


364,403.
Debitori diversi 5121 461 01 lei

Se inchid cheltuieli in avans


925,272.
Cheltuieli inregistrate in avans 6588 471 23 lei

Se inchid venituri ăn avans


81,775.
Venituri inregistrate in avans 472 7588 08 lei

Se primesc sconturi de la furnizori in suma de 100.000 lei


Decontarea datoriilor cu inregistrarea sconturilor
57,201,875.
Furnizori 401 % 29 lei
57,101,875.
Conturi la banci in lei 5121 29 lei
100,000.
Venituri din sconturi obținute 767 00 lei

Înregistarrea cheltuielilor de
ichidare
Alte servicii executate de terti / 105,000.
Furinizori 628 401 00 lei
și plata acestora
105,000.
Furnizori / Conturi la banci in lei 401 5121 00 lei

Plata impozitelor datorate


463,217.
Conturi la banci in lei % 5121 20 lei
142,474.
Contrib. pers la asigurarile sociale 4312 50 lei
10
Contrib. pers la asigurarile sociale 61,041.
de sanatate 4314 95 lei
5,207.
Contrib. pers la fondul de somaj 4372 65 lei
86,720.
Impozit pe salarii 444 25 lei
167,772.
Alte impozite si taxe 446 85 lei

Regularizarea TVA
26,548.
TVA neexigibila intrari 4427 4428 73 lei
5,513,420.
TVA colectata 4427 4423 00 lei
5,313,178.
Compensare TVA 4423 4424 44 lei

173,692.
Plata TVA 4423 5121 83 lei

Restituire contracte creditare 11,678,672.


societate % 5121 78 lei
10,560,836.
Contract 4551 87 lei
1,117,835.
Dobanda 4558 91 lei

29,201,775.
Profit sau oierdere % 121 08 lei
18,000.
Venituri din vanzarea marfurilor 707 00 lei
29,000,000.
Venituri din cedarea activelor 7583 00 lei
81,775.
Alte venituri din exploatare 7588 08 lei
100,000.
Venituri din sconturi obtinute 767 00 lei
Venituri din ajustari pentru 2,000.
deprecierea activelor circulante 7814 00 lei

25,242,106.
Profit sau pierdere 121 % 54 lei
Cheltuieli privind marfurile 607 18,827.50 lei
Alte cheltuieli cu serviciile executate 105,000.
de terti 628 00 lei
Pierderi din creante si debitori 2,000.
diversi 654 00 lei
Cheltuieli cu activele cedate si alte operatiuni 6583 23,386,783.81

11
de capital
925,272.
Alte cheltuieli din exploatare 6588 23 lei
50,000.
Cheltuieli cu sconturile acordate 667 00 lei
754,223.
Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 00 lei

754,223.
Impozit pe profit 691 4411 00 lei

754,223.
Plata impozit pe profit 4411 5121 00 lei

Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe Suma


Nr. crt. profit Suma nedeductibila impozitabila
Cheltuieli
1 607 CHELT. PRIVIND MARFURILE 18,827.50 0.00 18,827.50
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE
2 628 TERTI 105,000.00 0.00 105,000.00
PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI
3 654 DIVERSI 2,000.00 0.00 2,000.00
CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE
4 6583 OPERATIUNI DE CAP 23,386,783.81 0.00 23,386,783.81
5 6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 925,272.23 0.00 925,272.23
6 667 CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE 50,000.00 0.00 50,000.00
7 691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 754,223.00 754,223.00 0.00
Total: 25,242,106.54 754,223.00 24,487,883.54
Venituri
8 707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 18,000.00 0.00 18,000.00
9 7583 VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00
10 7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 81,775.08 0.00 81,775.08
11 767 VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE 100,000.00 0.00 100,000.00
VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR
12 7814 CIRCCULANT 2,000.00 0.00 2,000.00
Total: 29,201,775.08 0.00 29,201,775.08

Profit brut: 4,713,891.54 Pierdere din anii precedenti: 0.00 Rezerva legala: 0.00
Profit Impozit pe profit
impozabil: 4,713,891.54 Impozit pe profit: 754,222.65 contabilizat: 754,223.00
Imp. profit Impozit pe profit de
reinvestit: 0.00 înregistrat: 0.00

5. BILANTUL SOCIETATII INAINTE DE EFECTUAREA PARTAJULUI:


12
nr_
indicator sec an_c
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-
280-290) 1 0
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+235-281-291-
2931-2935) 2 0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*) 3 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) 4 0


B. ACTIVE CIRCULANTE 0
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-+4091+391-392-
393-394-395-396-397-398-4428) 5 0
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+4
61+473**-491-495-496+5187+4428.TI) 6a 0
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.
463) 6b 0
TOTAL (rd. 06a+06b) 6 0
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 7 0

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542) 8 13,721,820

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) 9 13,721,820


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12) 10 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 11 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51 13 0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 -
13 - 20 - 23 - 26) 14 13,721,820
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 13,721,820
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519) 16 0
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 0

13
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475) 20 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24) 22 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i (ct.
478); (rd. 26 + 27): 25 0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26 0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 0
J. CAPITAL SI REZERVE 0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29 2,099,174
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 2,099,174
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31 0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0

4. Patrimoniul institutelor na_ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0


5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 362,032
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 0
IV. REZERVE (ct. 106) 37 0
Actiuni proprii (ct. 109) 38 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 41 4,423,321

SOLD D (ct. 117) 42 0


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C
(ct. 121) 43 6,837,293

SOLD D (ct. 121) 44 0


Repartizarea profitului (ct. 129) 45 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-
44-45) 46 13,721,820
Patrimoniul public (ct. 1016) 47 0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 48 0
. CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 13,721,820

6. PARTAJUL ACTIVULUI NET

Inregistrtrarile contabile peivind operatiunile de partaj intre acsociati:


Popescu = 50%
Ionescu = 50%

Aportul la capitalul social : 2,099,174 lei x 50% = 1,049,587 lei

Partajul activului net :


14
Popescu :
Decontari cu asociatii % 456 6,860,910.00 lei
Capital subscris varsat 1012 1,049,587.00 lei
Prime de capital 1042 181,016.00 lei
Profitul reportat 1171 2,211,660.50 lei
Profit sau pierdere 121 3,418,646.50 lei

Ionescu :
Decontari cu asociatii % 456 6,860,910.00 lei
Capital subscris varsat 1012 1,049,587.00 lei
Prime de capital 1042 181,016.00 lei
Profitul reportat 1171 2,211,660.50 lei
Profit sau pierdere 121 3,418,646.50 lei

Evidentierea impozitului pe venitul din lichidare si plata acestuia :


Venituri obtinute de persoane fizice = 13,721,820 lei - 2,099,174 lei = 11,622,646.00 lei

Impozit = 11,622,646.00 lei x 10% = 1,162,264.60 lei

Decontari cu asociatii /
Alte cheltuieli ci impozite si taxe 456 446 1,162,264.60 lei

Si plata acestora

Alte cheltuieli ci impozite si taxe /


Conturi la banci in lei 446 5121 1,162,264.60 lei

Plata sumelor nete cuvenite din lichidare dupa retinerea impozitului datorat conform legii

Conturi la banci in lei % 5121 12,559,555.40


Decontari cu asociatii / Ionescu 456 6,279,777.70
Decontari cu asociatii / Popescu 456 6,279,777.70

Prezentul Proiect de Lichidare conţine un nr. de 15 pagini.

Asociați
POPESCU
IONESCU

15

S-ar putea să vă placă și