Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Definiţie și importanţă

Managementul calităţii reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor


obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest ansamblu cuprinde activităţi de planificare,
coordonare, organizare, control şi asigurare a calităţii. Intreprinderea îşi propune o serie de
"obiective strategice": economice, sociale, tehnice, comerciale, care se realizează prin
intermediul unor "obiective operaţionale". Acestea din urmă ar fi: obţinerea unor produse şi
servicii de calitate corespunzătoare cerinţelor, în cantitatea solicitată, la termenul convenit şi
care să fie disponibile la locul sau pe piaţa dorită, toate acestea, in condiţiile unor costuri
minime.

Un bun Sistem de Management al Calitaţii trebuie să aibă următoarele caracteristici:


 să fie stabilit în scris;
 să asigure indeplinirea cerinţelor clienţilor;
 să asigure indeplinirea cerinţelor organizaţiei;
 să fie aplicabil în toate activitaţile organizaţiei.

Avantajele implementării sistemului de management al calităţii, sunt evidente pentru clienţi dar
şi pentru organizaţia care le furnizează:
 cresterea veniturilor şi reducerea costurilor;
 credibilitatea (clientii şi potenţialii clienţi preferă să faca achiziţii de la furnizori certificati
ISO, stiind ca acestia controlează in mod riguros toate procesele din cadrul organizaţiei
achiziţionează produse cu costuri minime si de calitate garantată)
 îmbunătăţirea imaginii organizaţiei; -diferenţierea faţă de concurenţă;
 cresterea satisfacţiei clienţilor;
 facilitarea participării la licitaţii;
 controlul tuturor proceselor din cadrul organizaţiei;
 constientizarea (responsabilizarea) personalului de implicarea sa la realizarea
obiectivelor organizaţiei;
 certificatul care atestă funcţionarea într-un sistem de management al calităţii este un
valoros instrument de marketing.

Noul Standardul Internaţional ISO 9001:2001, este singurul standard care se utilizează pentru
certificarea sistemelor de management al calităţii şi constituie baza referenţială pentru
evaluarea aptitudinii organizaţiei de a îndeplini cerinţele clientului. Acesta a fost elaborat de
Comitetul Tehnic ISO/TC 176 “Quality Management and Quality assurance”, Subcomitetul
2, ”Quality Systems”. Transpunerea ca standard european a fost condusă de Centrul de
Management CEN (CMC) cu asistenţă CEN/BT WG 107.

În definirea structurii standardului ISO 9001:2001, se prevăd următoarele aspecte, ce relevă


importanța unui management al calității structurat:
– adaptarea eficace la cerinţele diferitelor categorii de utilizatori, orientată în principal
spre domeniul industrial;
– asigurarea flexibilităţii necesare pentru ca standardul să poată fi aplicat în egală
măsură, în întreprinderile mici şi mijlocii;
– integrarea activităţilor corespunzătoare tuturor funcţiilor organizaţiei în sistemul
calităţii acesteia, de la identificarea cerinţelor clienţilor până la realizarea obiectivelor
stabilite;
– definirea elementelor sistemului de management al calităţii, cu accent pe prevenire,
promovarea unor relaţii de parteneriat cu clienţii, instruirea şi motivarea personalului,
evaluarea rezultatelor obţinute şi identificarea unor soluţii de îmbunătăţire a proceselor;

1
– facilitarea evaluării performanţelor obţinute în desfăşurarea proceselor, a eficienţei
sistemului de management al calităţii;
– asigurarea compatibilităţii cu modelul de asigurare internă, oferit de noua variantă a
standardului ISO 9004, pentru facilitarea implementării principiilor TQM promovate de
acesta din urmă;
– asigurarea compatibilităţii cu modelele de sistem de management de mediu, în
principal cu cel propus de standardul ISO 14001.

ISO 9001:2001 consideră că proiectarea şi implementarea unui sistem de management al


calităţii al unei organizaţii sunt influenţate de necesităţi diferite, de obiective specifice, de
produsele pe care le furnizează, de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei.
Acest standard poate fi utilizat atât de părţi interne şi externe, inclusiv de organismele de
certificare, pentru a evalua capabilitatea organizaţiei de a satisface cerinţele clientului, de
reglementare sau ale organizaţiei însăşi. Specific acestui standard este adoptarea unei
abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii
sistemului de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea
cerinţelor acestuia.

Când este utilizată în cadrul unui sistem de management al calităţii, o astfel de abordare
accentuează importanţa pentru următoarele aspecte de importanţă majoră : înţelegerea şi
satisfacerea cerinţelor ; necesitatea de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată ;
obţinerea de rezultate în ceea ce priveşte performanţa şi eficacitatea procesului ;
îmbunătăţirea continuă a proceselor pe baza măsurărilor obiective.

Standardul este realizat potrivit ciclului PEVA (Planifică-Execută-Verifică-Acţionează) sau


PDCA (Plan-Do-Check-Act), indicând succesiunea firească a etapelor care trebuie parcurse
pentru implementarea sistemului de management al calităţii şi pentru menţinerea eficacităţii
acestuia, prin îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor pe care le implică un asemenea
sistem. În acest scop, se propune ca elementele sistemului de management al calităţii să fie
structurate pe patru domenii:
 responsabilitatea conducerii;
 managementul resurselor;
 managementul proceselor;
 evaluare, analiză şi îmbunătăţire.

Bibliografie :
1. Constantinescu, D., Managementul calităţii, Editura Printech, Bucureşti, 2002 ;
2. Colecţia de Standarde Internaţionale ISO 9000-9004 ;
3. Drăgulănescu, N.,Managementul calităţii serviciilor,Editura Agir, Bucureşti, 2003 ;
4. Froman, B., Manualul calităţii, Editura Tehnică, Bucureşti
5. Hinescu,A. (coord), Managementul calităţii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004 ;
6. Juran,J.M. ,Planificarea calităţii, Editura Teora,Bucureşti, 2000 ;
7. Olaru, M.,ş.a.,Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.