Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANŢE
DEPARTAMENTUL INVESTIȚII ȘI ACTIVITATEA BANCARĂ

vvvvvvvvvvv

EVOLUȚIA VOLUMULUI BAZEI MONETARE ÎN


PERIOADA TRIMESTRULUI II-LEA AL ANULUI
2018: TENDINȚE, FACTORI, PERSPECTIVE

STUDIU ANALITIC

la unitatea de curs
„Monedă și credit”

Autor:
student gr. yyyyyyy,
învăţământ cu frecvenţă la zi
fffffffffffffff
____________________
(semnătura)
Conducător ştiinţific:
conf. univ., dr. iiiiiiiiiiiiiiiiiii
____________________
(semnătura)

Chişinău - 2066
CUPRINS

Introducere...........................................................................................................2
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICA
A BAZEI MONETARE..........................................................................................3
1.1. Esența bazei monetare...................................................................................3
1.2. Indicatorii de dinamică a bazei monetare.....................................................4
2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE
BAZEI MONETARE..............................................................................................5
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și
factorii de influență asupra bazei
monetare..........................................................................................................5
2.2. Tendințe actuale și perspectivele
evoluției bazei monetare în
perioadă scurtă.............................................................................................7
Încheiere...............................................................................................................9
Bibliografie.........................................................................................................10
Anexe..................................................................................................................11

1
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Analiza evoluției structurii bazei monetare, prin determinarea
indicatorilor de dinamică a bazei monetare, este necesară deoarece ea corespunde cerinţelor de
reflectare a caracterului și obiectivelor de politică monetară, adoptată de autoritatea monetară a ţării
pe o anumita perioadă de timp.
Scopul cercetării. În acest studiu analitic urmează să remarc cum s-au modificat parametrii
cantitativi ai bazei monetare, ce formează întreaga baza monetară din R. Moldova, pe parcursul
trimestrului I al anului 2018 şi care au fost cauzele acestor modificări.
Sarcinile studiului analitic. Scopul cercetării a determinat fundamentarea următoarelor
obiective: evidențierea esenței bazei monetare, accentuarea indicatorilor de dinamică a bazei
monetare, calcularea indicatorilor de dinamică și evidențierea factorilor care au influențat baza
monetară, accentuarea tendințelor și perspectivelor evoluției bazei monetare.
Obiectul investigat. Obiectul investigat în acest studiu analitic este baza monetară în
Republica Moldova.
Subiectul cercetări. Subiectul cercetării în acest studiu analitic este evoluția volumului
bazei monetare în perioada trimestrului II-lea al anului 2018.
Metodologia cercetării. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în stiinţa
economică am utilizat observarea directă şi indirectă a realităţii economice prin intermediul
informaţiei analizate cu ajutorul abstracţiei stiinţifice: inducția şi deducţia. Deasemenea am utilizat
și metoda analizei, comparaţiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi
formularea unor concluzii elocvente.
Suportul metodologic. În partea teoretică am utilizat drept sursă de informare diverese
informaţii găsite în literatura de specialitate, iar calculele şi în general studiul analitic l-am făcut pe
baza datelor statistice privitor la baza monetară în perioada aprilie- iunie 2018 de pe siturile:
www.bnm.md și www.statistica.md
Baza informaţională. Drept bază informațională a acestui studiu analitic au servit
numeroase informaţii găsite în literatura de specilitate, precum și datele statistice publicate de către
Banca Națională a Moldovei și de Biroul Național de Statistică.
Structura studiului analitic. Studiul analitic este compus din introducere, 2 capitole,
încheiere, bibliografie și o anexă.
În Introducere, sunt specificate actualitatea temei, scopul cercetării, obiectivele studiului
analitic, obiectul investigat, subiectul cercetării, metodologia cercetării, baza informațională,
structura studiului analitic.
Primul capitol, cu denumirea „Esența și indicatorii de dinamică a bazei monetare”, reflectă
aspectele teoretice ce țin de noțiunea agregatului monetar, cât și de indicatorii de dinamică a
agregatului monetar.
Al doilea capitol, „Analiza evoluției și perspectivele bazei monetare”, cuprinde calculul
indicatorilor de dinamică, stabilirea tendințelor și efectuarea unei previziuni cu privire la evoluția
bazei monetare, precum și determinarea factorilor ce influențează această evoluție.
În Încheiere, sunt formulate concluzii care rezultă din studiul efectuat.
Bibliografia înștiințează asupra citatelor din textul lucrării, fiind 6 la număr.
Lucrarea conține 1 anexă.

2
1. ESENŢA ŞI INDICATORII DE DINAMICA A BAZEI MONETARE
1.1. Esenţa bazei monetare
Baza monetară în Republica Moldova desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente
în economia ţării într-o anumită perioadă de timp, active utilizate pentru satisfacerea necesităţilor şi
achitarea datoriilor. Stocul de monedă nu este constant, acesta modificîndu-se permanent ca urmare
a creării şi distrugerii de monedă, şi astfel cercetarea dinamicii bazei monetare este importantă
pentru realizarea obiectivelor politicii monetare şi valutare a statului.
Baza monetară include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare
(rezervele băncilor în lei și valute străine menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a
Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca
Naţională a Moldovei.
𝑩𝑴 = 𝑵 + 𝑹 (1.1.1)
în care:
BM – reprezintă baza monetară;
N – reprezintă banii în numerar;
R – reprezintă rezervele băncilor comerciale la banca centrală.

Banii în circulaţie1 constituie banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca Naţională
a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.
Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Leul moldovenesc este unicul
mijloc legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Un leu se divizeaza în 100 de bani. Banca
Națională are dreptul exclusiv de a emite în circulație bancnote și monede metalice ca mijloc de
plată pe teritoriul Republicii Moldova. Suma totală a bancnotelor și monedelor metalice în circulație
se evidențiază în contabilitatea Băncii Naționale ca pasiv al acesteia. În pasiv nu se includ
bancnotele și monedele metalice aflate în rezerva de numerar. Banii în numerar se utilizează pentru
circulaţia mărfurilor şi serviciilor, pentru decontările nelegate nemijlocit de circulaţia mărfurilor şi
serviciilor etc.
Rezervele bancare2. În baza „art.17 din Legea cu privire la BNM, nr.548-XIII din 21 iulie
1995”, Banca Naţională stabileşte instituţiilor financiare cerinţele menţinerii rezervelor obligatorii
faţă de depozite şi alte pasive similare, specificate în acest scop. Aceste rezerve se menţin prin
reţinerea banilor în numerar în casa sau în conturile de corespondent ale băncilor sau în conturi
speciale ale instituţiilor financiare la Banca Naţională. Aplicarea sechestrului, suspendarea
operaţiunilor, aplicarea altor măsuri de asigurare, precum şi a măsurilor de executare silită în
privinţa mijloacelor băneşti aflate în conturile speciale ale rezervelor obligatorii, nu se admit.
Rezervele obligatorii (RO) reprezintă nivelul minim al rezervelor pe care o bancă autorizată trebuie
să le deţină la BNM. RO se utilizează în scopul schimbării cererii banilor de rezervă pe scurtă
durată şi respective a ratei de dobândă pe termen scurt.
Banca Naţională stabileşte aceleaşi rate de rezerve obligatorii pentru pasive de acelaşi fel şi
determină modul lor de calcul. Cerinţele faţă de menţinerea rezervelor obligatorii şi de majorarea
lor intră în vigoare în termen de cel puţin 10 zile de la notificarea instituţiilor financiare.
Banca Naţională plăteşte dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce depăşeşte 5% din
pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve sau la o cotă mai mare stabilită prin
regulamentul Băncii Naţionale. Ratele aplicate de către BNM la efectuarea plăţii pentru menţinerea
rezervelor obligatorii se stabilesc şi se modifică de catre Consiliul de administraţie al BNM.

1
DARDAC, Nicolae, BARBU, Teodora. Monedă, bănci și politici monetare. Bucureşti Editura Didactică şi
Pedagogică, 2006.
2
Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. MonitorulOficial al Republicii Moldova .
1995, nr. 56-57.

3
1.2. Indicatorii de dinamică a bazei monetare
Baza monetară3 nu este una dintre agregatele monetare, dar include M0 (numerar în
monedă națională în circulație în afara instituțiilor de credit), rezervele bancare și depozitele la
vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei. Dimensiunea bazei monetare, urmărirea
evoluției și efectele lor e posibiă cu ajutorul indicatorilor monetari. Aceștia pot fi:
- de nivel (estimează parametrii bazei monetare);
- de structură (ponderea fiecărui constituent al bazei monetare în totalul ei);
- de dinamică ( reprezintă modificarea parametrilor cantitativi de la o perioadă la alta).

Dinamica bazei monetare4 caracterizează modificarea parametrilor cantitativi ai acesteia


de la o perioadă la alta.
Indicatorii de dinamică a bazei monetare sunt: creșterea absolută a bazei monetare și
creșterea relativă a bazei monetare.
Un indicator de creștere absolută a bazei monetare, care se calculează potrivit relației:

∆𝑩𝑴𝒕/𝟎 = 𝑩𝑴𝒕 − 𝑩𝑴𝟎 , (1.2.1)


în care:
∆𝑩𝑴𝒕/𝟎 - reprezintă creșterea absolută a bazei monetare;
𝑩𝑴𝒕 – baza monetară la data curentă;
𝑩𝑴𝟎 – baza monetară la data de bază.

Analogic, se determină și creșterea absolută a constituentelor a bazei monetare în parte.

∆𝑪𝒊𝒕/𝟎 = 𝑪𝒊𝒕 − 𝑪𝒊𝟎 , (1.2.2)


în care:
∆𝑪𝒊𝒕/𝟎 - exprimă creșterea absolută a constituentului i a bazei monetare;
𝑪𝒊𝒕 – constituentul i la data curentă;
𝑪𝒊𝟎 – constituentul i la data de bază.

Un indicator de creștere relativă a bazei monetare, care se calculează potrivit relației:

𝑩𝑴 (1.2.3)
𝑰𝑩𝑴𝒕/𝟎 = (𝑩𝑴 𝒕 − 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ,
𝟎
în care:
𝑰𝑩𝑴𝒕/𝟎- reprezintă creșterea relativă a bazei monetare;
𝑩𝑴𝒕 – baza monetară la data curentă;
𝑩𝑴𝟎 – baza monetară la data de bază.

În același mod, se calculează și creșterea relativă a constituentelor a bazei monetare.

𝑪 (1.2.4)
𝑰𝑪𝒊𝒕/𝟎 = (𝑪 𝒊𝒕 − 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ,
𝒊𝟎
în care:
𝑰𝑪𝒊𝒕/𝟎 - reprezintă creșterea relativă a constituentului i;
𝑪𝒊𝒕 – constituentul i la data curentă;
𝑪𝒊𝟎 constituentul i la data de bază.

3
STARTULAT, Oleg. Monedă și Credit. Manual.[ în 2 vol.]. Vol.2.Chișinău, ASEM, 2014, 283 p.
4
STARTULAT, Oleg. Monedă și Credit. Manual.[ în 2 vol.]. Vol.1.Chișinău, ASEM, 2014, 271 p.

4
2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE BAZEI MONETARE
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență asupra bazei
monetare
După cum am spus mai sus, baza monetară include: banii în circulaţie (în afara sistemului
bancar); rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la
Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor); depozitele la vedere ale altor
organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor; rezervele
obligatorii în valută străină. Modificarea bazei monetare, influențează considerabil evoluțiile
economice la toate nivelele.
Evoluția, sub aspect cumulativ, bazei monetare în Republica Moldova în trimestrul II-lea al
anului 2018 (mil.lei) urmează a fi prezentată în tabelul 2.1.1.
Tabelul 2.1.1
Evoluția volumului bazei monetare
în perioada trimestrului II-lea al anului 2018, mil. lei
Indicatori Martie Aprilie Mai Iunie
BAZA MONETARĂ 39 039,91 38 680,75 38 562,58 38 796,89
Bani în circulație (M0) 18 458,31 18 483,3 18 296,5 18 611,14
Rezerve bancare, inclusiv: 16 298,31 16 070,75 16 176,16 16 127,88
- Rezerve obligatorii 13 767,16 13 605,15 13 732,09 13 879,29
- Alte rezerve 2 531,15 24 65,59 2 444,07 2 248,59
Alte depozite 0,09 0,14 0,12 0,12
Depunerile BC „OVERNIGHT” 615,00 550,00 649,40 685,00
Rezerve obligatorii în valută srăină 3 668,19 3 576,57 3 440,39 3 372,74
Alte depuneri ale Băncilor 0,00 0,00 0,00 0,00
Sursa: Sinteza monetară a BNM. Disponibil:
https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC3.xhtml?id=0&lang=ro

Concluzie: În baza datelor din tabelul dat observăm că baza monetară a suferit modificări
cantitative de la o lună la alta, se observă că ritmul de creștere/ de micșorare a bazei monetare și a
constituentelor ei diferă pe parcursul trimestrului II al anului 2018. La data de bază (aprilie) nivelul
bazei monetare a fost de 38 680,75 mln. lei, iar la data de referință în iunie BM constituie 38
796,89 mil. lei. Deci se observă o creștere aproximativă de 116,14 mil.lei a BM în luna iunie față de
luna aprilie (vezi tabelul din anexa 1).
Evoluția volumului bazei monetare se poate observa mai bine în figura 2.1.1.

5
Evoluția bazei monetare în perioada trimestrului
II-lea al anului 2018

39500.00
Milioane lei
39000.00
38500.00
BM
38000.00

Perioada
Sursa: elaborată de autor în baza datelor din tabelul 2.1.1
Figura 2.1.1 Diagrama evoluției bazei monetare în perioada trimestrului II-lea ala anului
2018 (mil. lei).

Utilizând formulele din subcapitolul 1.2 vom determina creșterea absolută și relativă a bazei
monetare și a constituentelor ei în perioada trimestrului II-lea al anului 2018.
Tabelul 2.1.2

Creșterea absolută și relativă, a bazei monetare, precum și a constituentelor bazei monetare


în perioada trimestrului II-lea al anului 2018
Creștere
absolută (mil. lei) relativă %
Indicatorii Aprilie Mai Iunie Aprilie Mai Iunie
BAZA MONETARĂ -359,16 -118,17 234,31 -0,92 -0,31 0,61
Bani în circulație (M0) 24,99 -186,80 314,64 0,14 -1,01 1,72
Rezerve bancare, inclusiv: -227,56 105,41 -48,28 -1,40 0,66 -0,30
- Rezerve obligatorii -162,01 126,94 147,20 -1,18 0,93 1,07
- Alte rezerve -65,56 -21,52 -195,48 -2,59 -0,87 -8,00
Alte depozite 0,05 -0,02 0,00 55,56 -14,29 0,00
Depunerile BC
-65,00 99,40 35,60 -10,57 18,07 5,48
„OVERNIGHT”
Rezerve obligatorii în
-91,62 -136,18 -67,65 -2,50 -3,81 -1,97
valută srăină
Alte depuneri ale Băncilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sursa: calculat de autor în baza datelor din Tabelul 2.1.1

Concluzie: În baza datelor din tabel putem afirma că în lunile aprilie și mai a anului 2018 s-
a înregistrat o micșorare a bazei monetare, în aprilie BM s-a micșorat cu 359,15 mil. lei (- 0,92%),
respectiv în mai BM s-a micșorat cu 118,17 mil. lei (-0,31%), doar în luna iunie a acestui an s-a
înregistrat o creștere a BM și anume cu 234,31 mil. lei (0,61%).

6
Tabelul 2.1.3

Creșterea medie și totală a bazei monetare


în perioada aprilie-iunie 2018
∆𝑩𝑴𝒕/𝟎 𝐈𝑩𝑴𝒕/𝟎
BM (mln. lei) creșterea creșterea
absolută relativă
(mln. lei) (%)
Martie 39039,91 - -
Aprilie 38680,75 -359,16 -0,92
Mai 38562,58 -118,17 -0,31
Iunie 38796,89 234,31 0,61
Creșterea medie -81,01 -0,21
Creșterea totală -243,02 -0,62
Sursa: calculat de autor în baza datelor din Tabelul 2.2.1

Concluzie: Din tabelul 2.1.3 se observă că baza monetară înregistrează o micșorare în


medie cu 0,21% pe lună adică cu circa 81,01 mln. lei pe lună. În periada trimestrului II-lea se
evedențiază o micșorare totală de aproximativ 243,02 mln. lei sau 0,62%, ca urmare a micșorării
rezervelor bancare și rezervelor obligatorii în valută străină. Deci activele utilizate pentru
satisfacerea necesităţilor şi achitarea datoriilor s-au diminuat. Stocul de monedă nu este constant,
acesta modificîndu-se permanent ca urmare a creării şi distrugerii de monedă, şi astfel cercetarea
dinamicii bazei monetare este importantă pentru realizarea obiectivelor politicii monetare şi
valutare a statului.

2.2. Tendințe actuale și perspectivele evoluției bazei monetare în perioadă


scurtă
Baza monetare pe viitor v-a continua să se modifice de la o perioadă la alta, datorită
numeroaselor modificări ale autorității monetare cum ar fi: modificarea ratei la rezervelor bancare și
rezervelor obligatorii în valută străină, nivelul ratei dobânzii a depozitelor la vedere etc. Toate
aceste măsuri sunt întreprinse pentru a nu provoca dezechilibre monetare și economice majorea,
totodată asigurând o stabilitate a prețurilor, adică obiectivele generale ale Băncii Naționale. Astfel,
se încearcă menținerea nivelului contrapartidelor bazei monetare și anume activele interne nete și
activele externe nete, precum și combaterea inflației. Factorii ce vor avea o pondere mai mare în
modificarea bazei monetare BM vor continua să modifice cantității de bani în numerar emiși în
circulație de BNM, rezervelor băncilor comerciale și a BNM cât și depunerile la vedere ale
persoanelor fizice și juridice în băncile comerciale.

Indicatorul creșteri relative a BM se poate observa mai bine în figura 2.1.2.

7
Indicatorul creșterei
relative a BM
0.80
0.60 0.61
0.40
0.20
0.00
aprilie -2018 mai -2018 iunie-2018 Creșterea
-0.20
-0.31 relativă a BM
-0.40
-0.60
-0.80
-0.92
-1.00
-1.20
Sursa: elaborată de autor în baza datelor din tabelul 2.2.3
Figura 2.1.2 Diagrama indicatorului creșterii relative a bazei monetare în perioada
trimestrului II-lea ala anului 2018 (%).

Concluzie: În baza diagramei date observăm că indicatorul creșterii relative a bazei


monetare (IBM) în aprilie constituie - 0,92%, din cauza că BM în luna aprile s-a micșorat față de
luna martie cu 359,16 mil. lei. În luna mai de asemenea se înregistrează un IBM negativ în valoare
de - 0,31%, fiindcă în luna mai BM s-a micșorat față de luna aprilie cu 118,17 mil. lei. Doar în luna
iunie se înregistrează un IBM pozitiv în valoare de 0,61%, datorită faptului că în luna iunie BM s-a
majorat cu 234,31 mil. lei față de luna mai.

8
ÎNCHEIERE
În acest studiu analitic am studiat pe baza datelor statistice dinamica bazei monetare în
Republica Moldova în perioada trimestrului II-lea al anului 2018. Ca urmare am ajuns la
urmatoarele concluzii:
1. Analizând literatura de specialitate și actele normative am constatat că baza monetară este
un instrument principal, prin care Banca centrală îşi exercită influenţa sa asupra ofertei de bani.
Baza monetară este parte a masei monetare sub controlul direct al băncii centrale a țării. Acesta
include numerar, bani în circulație și în numerar banca băncile comerciale.
2. Pentru a analiza evoluția bazei monetare în trimestrul II-lea al anului 2018 am utilizat
𝑩𝑴𝒕
câteva formule precum (∆𝑩𝑴𝒕/𝟎 = 𝑩𝑴𝒕 − 𝑩𝑴𝟎 ,( 1.2.1) sau 𝑰𝑩𝑴𝒕/𝟎 = (𝑩𝑴 − 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎% , (1.2.3) pentru
𝟎
calcularea dinamicii bazei monetare. Am observat că aceasta nu are o valoare
constantă, ci se află într-o continuă fluctuație de la o perioadă la alta, pentru a asigura un circuit
normal a mijloacelor băneşti. Putem afirma, cu certitudine, că baza monetară a Republicii
Moldova pe parcursul trimestrului II-lea al anului 2018 nu are o evoluție directă, ci variază,
înregistrând creșteri doar în iunie, iar în aprilie și mai – descreșteri. Valorile componentelor
acesteia sunt de asemenea într-o continuă modificare. Am determinat că baza monetară în periada
trimestrului II al anului 2018 este într-o ușoară descreștere de la o perioadă la alta. Mai exact
volumul bazei monetare pe parcursul trimestrului II-lea al anului 2018 s-a micșorat cu 243,02 mil.
lei.
3. Această modificare se datorează majorării sau diminuării factorilor ce contribuie la
formarea acesteia, precum: banii în circulaţie (în afara sistemului bancar); rezervele bancare
(rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi
numerarul în casele băncilor); depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a
Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor; si rezervele obligatorii în valută străină.
4. Pe viitor baza monetară va continua să fluctueze de la o periadă la alta, măsurile de
diminuare a ritmului de creștere/descreștere vor fi păstrate de către autoritățile monetare, încercând
astfel să se asigure o creștere economică și o stabilitate a nivelului prețurilor pentru satisfacerea
necesităţilor şi achitarea datoriilor.
Baza monetară prezintă importanță, întrucât permite determinarea multiplicatorului monetar,
care semnifică variația masei monetare atunci când se produce creșterea cu o unitate a bazei
monetare. Acest instrument determină politica monetară a unui stat.

9
BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative
1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din
21.07.95. MonitorulOficial al Republicii Moldova. [online]. 1995, nr. 56-57. [Citat 17
ianuarie 2019].
II. Lucrări științifice
2. DARDAC, Nicolae, BARBU, Teodora. Monedă, bănci și politici monetare. Bucureşti
Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. 445 p.
3. STARTULAT, Oleg. Monedă și Credit. Manual.[ în 2 vol.]. Vol.1.Chișinău, ASEM,
2014, 271 p.
4. STARTULAT, Oleg. Monedă și Credit. Manual.[ în 2 vol.]. Vol.2. Chișinău, ASEM,
2014, 271 p.
III. Surse statistice și de date
5. Sinteza monetară a Băncii Naţionale a Moldovei [online]. [citat 17 ianuarie 2019].
6. Biroul Național de statistică “Comunitate de presă” [online]. [citat 17 ianuarie 2019].

10
Anexa 1
Constituentele bazei monetare în RM în trimestrul II-lea al anului 2018, mil. lei
Indicatori Martie Aprilie Mai Iunie
BAZA MONETARĂ 39 039,91 38 680,75 38 562,58 38 796,89
Bani în circulație (M0) 18 458,31 18 483,3 18 296,5 18 611,14
Rezerve bancare, inclusiv: 16 298,31 16 070,75 16 176,16 16 127,88
- Rezerve obligatorii 13 767,16 13 605,15 13 732,09 13 879,29
- Alte rezerve 2 531,15 24 65,59 2 444,07 2 248,59
Alte depozite 0,09 0,14 0,12 0,12
Depunerile BC „OVERNIGHT” 615,00 550,00 649,40 685,00
Rezerve obligatorii în valută srăină 3 668,19 3 576,57 3 440,39 3 372,74
Alte depuneri ale Băncilor 0,00 0,00 0,00 0,00
Sursa: Banca de date statistice BNS [online]. [Accesat 19 mai 2019]

11

S-ar putea să vă placă și