Sunteți pe pagina 1din 9

Beneficiar: -

MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

CUPRINS :
CAPITOLUL I. DATE GENERALE 2
CAPITOLUL II. BAZELE PROIECTULUI 2
2.1. OBIECTUL PROIECTULUI 2
2.2. BAZA DE PROIECTARE 2
CAPITOLUL III. DESCRIEREA OBIECTIVULUI 2
3.1. AMPLASAMENTUL ŞI ÎMPREJURIMILE 2
3.2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRIVIND CONSTRUCŢIA 2
3.3. CATEGORII ŞI CLASE DE IMPORTANȚĂ 2
CAPITOLUL IV. INSTALAȚII ELECTRICE 3
4.1. INSTALATII DE CURENŢI TARI 3
4.2. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE 5
4.3. INSTALAŢIA DE PARATRĂSNET 5
4.4. INSTALAȚIA DE CURENŢI SLABI 5
CAPITOLUL V. ASIGURAREA EXIGENŢELOR ESENŢIALE 5
CAPITOLUL VI. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI 6
CAPITOLUL VII. PREVEDERI GENERALE 7
CAPITOLUL VIII. BREVIAR DE CALCUL 7
CAPITOLUL IX. PLANUL DE VERIFICARE PERIOADICĂ 7
PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII 9

-MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE-

Predare 10 09 2018 00
Nr:
Descriere Data Revizie
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

CAPITOLUL I. DATE GENERALE


1.1. DENUMIRE: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU DOUĂ
APARTAMENTE P+1E, TERASĂ, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE
TEREN ;
1.2. BENEFICIAR:
1.3. AMPLASAMENT:
1.4. PROIECTANT:
1.5. FAZA DE PROIECTARE: D.T.A.C.

CAPITOLUL II. BAZELE PROIECTULUI


2.1. Obiectul proiectului
Obiectul proiectului îl reprezintă proiectarea instalaţiilor electrice, sanitare,
termice pentru obiectivul mai sus menţionat: Construire locuință cu două apartamente
P+1E,Terasa, puț forat, fosa septică, împrejmuire teren .
2.2. Baza de proiectare
La baza întocmirii acestui proiect a stat tema întocmită împreună cu beneficiarul,
documentaţia de arhitectură şi legislaţia aferentă în domeniu, din care amintim
principalele reglementări pe specialitate:
Legea 307/2006 – Privind apărarea împotriva incendiilor, completată şi
modificată,
Legea 10/1995- Privind calitatea în construcții, completată şi modificată,
Legea 50/1990 – Privind autorizarea lucrărilor de construcţii, completată şi
modificată,
I7- Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice
aferente clădirilor,
P118/2 și P118/3 – normative privind Securitatea la incendiu a construcțiilor –
instalații.
Prevedere de mai sus nu au caracter limitativ.

CAPITOLUL III. DESCRIEREA OBIECTIVULUI


3.1. Amplasamentul şi împrejurimile
Clădirea este amplasată la adresa: Comuna Berceni, .... și dispune de utilități
urbane ce permit utilizarea corespunzătoare a construcției.
3.2. Elemente caracteristice privind construcţia
Construcţia are funcțiunea principală de: clădire de locuit colectivă cu două
apartamente,
Regimul de înălţime al clădirii: Parter + 1 Etaj + Terasă ,
3.3. Categorii şi clase de importanță
Clădirea se încadrează în categoria C de importanţă.
Clădirea se încadrează în clasa III de importanţă.

Pagina 2 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

CAPITOLUL IV. INSTALAȚII ELECTRICE


În proiect s-au prevăzut următoarele categorii de instalaţii electrice:
- Instalaţii de curenţi tari: iluminat și prize pentru consumatori electrici uzuali;
- Instalaţii de curenţi slabi: televiziune și internet.

4.1. Instalatii de curenţi tari


Racordul electric se va realiza conform studiului de soluţie ce se va întocmi
de furnizorul de energie electrică din zonă.
Instalaţiile de joasă tensiune au următoarele caracteristici :
 Joasă tensiune - 230/400 V;
 Frecvenţa - 50 Hz.
Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat şi prize este 230 V c.a.
monofazat.
Bilanţul energetic rezultat din proiect este următorul:
Nr.Crt. Imobil Pi(kW) Pa(kW) U(V)
01 Apartament 38.00 20.90 230
02 Apartament 38.00 20.90 230
Clădirea va dispune de câte un tablou electric general independent per
apartament. Contorizarea energiei electrice se va face de la firida de distribuție.

Tabloul electric general independent per apartament va fi alimentat cu cablu


din Cupru CYABY, montat subteran, în pat de nisip, cu bandă de semnalizare,
secţiune 3 x 16 mmp din firida de distribuţie contor branşament. Din tabloul general se
vor alimenta circuitele de priză şi iluminat. Pentru a asigura o continuitate în
distribuirea energiei electrice orice defect trebuie să provoace deschiderea doar a
disjunctorului plasat în amonte de acel defect. Branșamentul electric se va amplasa
pe limita de proprietate iar tabloul electric general este amplasat la intrarea în clădire.
În fiecare tablou electric se vor monta descărcătoare de supratensiuni, pentru
protecţia receptoarelor electrice cu componente electronice, la supratensiuni apărute
accidental în reţea.
La nivelul tabloului electric general se va prevedea o siguranță diferențială de
300mA și protecție la scurtcircuit de 40A, iar la nivelul circuitelor de priză siguranțe cu
protecție diferențiale de 30mA. Pentru circuitele de priză se vor prevedea siguranțe de
protecție la scurtcircuit de 16A, iar pentru circuitele de iluminat siguranțe de protecție
la scurtciruite de 10A.
Alimentarea cu energie electrică a centralei termice se va realiza trifazic cu
protecție de 20A.
Corpurile de iluminat vor fi alimentate între faza şi neutru. Circuitele de
alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Pagina 3 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

Circuitele electrice care alimentează corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri de


cupru cu izolatie, tip CYYF, având secţiunea de 3 x 1.5 mm2.
Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau
întrerupătoarelor şi automat pe bază de senzori şi dispozitive programabile.
Întrerupătoarele şi cumutatoarele corespund modului de pozare a circuitelor şi gradului
de protecţie cerut de mediul respectiv. Înălţimea de montaj a întrerupătorului şi
comutatoarelor va fi de aproximativ 1,0 m măsurată de la nivelul pardoselii finite până
în axul aparatului.
În camere au fost prevăzute spre a fi montate prize simple cu contact de
protecţie, executate pentru a suporta, fără să se deterioreze, un curent de 16 A.
Înălţimea de montaj a prizelor va fi de 0.30 m, măsurată de la nivelul pardoselii
finite până în axul prizei. În camerele în care copiii au acces se vor dispune prize cu
protecţie în cazul în care nu se adoptă o înălţime de montaj mai mare, care să nu
permită accesul acestora.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu
întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect de tip
diferenţial ( cu declanşare la un curent de defect de 0.03 A) conform schemelor
monofilare. Circuitele de priza se vor realiza cu conductoare de cupru cu izolatie în
tuburi de protecţie ignifuge şi metalice acolo unde se montează la mai puţin de 50cm
de un posibil element combustibil.
Distribuţia circuitelor electrice se va face îngropat în şapă sau în finisajul
pereţilor.
În încăperile periculoase din punct de vedete electric (ex: grupuri sanitare) nu
se vor monta aparate de comutare sau doze de derivaţie, acestea fiind prevăzute a se
monta în exteriorul încăperilor respective.
În zonele in care imobilul este construit din lemn sau structuri metalice ușoare
placate cu gips carton, conductoarele de cupru cu izolaţie ce alimentează circuitele de
iluminat şi priză vor fi protejate împotriva incendiilor şi impotriva deteriorării mecanice
în tuburi metalice (copex metalic) sau în materiale plastice omologate.
Se va evita instalarea circuitelor electrice pe suprafeţe calde (în lungul
conductelor pentru distribuţia agentului termic), iar la încrucişările cu acestea se va
păstra o distanţă minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune circuitele de prize
se vor monta deasupra celor de încălzire.
Distanţa între circuitele de prize şi cele de curenţi slabi trebuie să fie de minim
15 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele electrice se vor monta deasupra celor
de curenţi slabi.
Circuitele electrice vor fi prevăzute cu protecţie diferenţială şi conductor de
protecţie. Nici obiect al instalaţiei nu trebuie să se găseasca la mai puţin de 0,60 m
faţă de sursa de apă.

Pagina 4 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

4.2. Instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale


S-a prevăzut legarea la priza de pământ artficiala a imobilului, cu platbandă OL
Zn 25  4 mm a tuturor carcaselor tablourilor şi a altor corpuri metalice (stelaje,
carcase) ce pot ajunge accidental sub tensiune. Priza de pământ artificiala se va
realiza cu electrozi verticali OL-ZN 21/2’’ şi L=3m şi platbanda OL-ZN40X4. Priza de
pământ trebuie să aibă o rezistenţă de dispersie de cel mult 1 ohm.

4.3. Instalaţia de paratrăsnet


Instalația de paratrasnet cuprinde instalația de captare, elemente de coborare
artificiale și priza de pământ artificială.
Instalația de captare este reprezentată printr-o retea de captare OLZn Ø8mm
montată pe terasă și o tijă de captare OLZn Ø18mm cu lungimea de 1m.
Pentru coborâri se vor folosi conductoare OLZn Ø8 mm montate aparent pe
fațadă.
Priză de pământ va fi artificială și se va realiza cu ajutorul unor electrozi din țeavă
de OLZn 2" si l=1,5m, conectați printr-o platbandă de legatură din OL Zn 40x4 mm
montata îngropat la 0,5m adâncime. Conductoarele de coborare precum și
conductoarele prizei de pământ trebuie sa fie dintr-o bucată pentru a se asigura
continuitatea electrică a instalației de paratrasnet și prizei de pământ. Valoarea prizei
de pământ pentru instalația de paratrasnet nu trebuie să depășească 1 ohm fiind
independentă de priza de pământ pentru instalația de legare la pământ.
Dacă, în urma măsurătorilor, rezistența de dispersie a prizelor de pământ nu va
avea valoarea sub valorile admisibile, se vor monta suplimentar electrozi din țeavă de
OLZn 2" și l=1,5m, până când valoarea prizei de pământ independente pentru
instalația de paratrăsnet și priza de legare la pământ va fi sub 1ohm.

4.4. Instalația de curenţi slabi


Se va asigura dotarea clădirii cu următoarele instalaţii de curenţi slabi:
- Cablu TV;
- Acces internet.

CAPITOLUL V. ASIGURAREA EXIGENŢELOR ESENŢIALE


Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a
următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:
a) Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) Securitatea la incendiu;
c) Ingineră, sănătate şi mediu înconjurător;
d) Siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) Protecţie împotriva zgomotului;
f) Economie de energie şi izolare termică;
g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Pagina 5 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

CAPITOLUL VI. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI

Pentru protecția împotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate


elementele conducătoare de curent ale instalațiilor electrice, aflate în mod normal sub
tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri întâmplătoare prin amenajări speciale.
Pentru protecția împotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate
elementele metalice ale echipamentelor electrice, care în mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care pot ajunge accidental sub tensiune, datorită unui defect, vor fi
legate atât la priza de pământ (T) cât și la nulul rețelei electrice (PEN), pentru
realizarea schemei de protecție TNS, conform STAS 12604-87 și STAS 12604/5-90.
Pentru perioada de exploatare, în vederea asigurării condițiilor normale de
muncă cât și pentru evitarea accidentelor, conform legislației în vigoare (NGPM, STAS
12604, I 7-11), se prevede:
- asigurarea confortului vizual prin instalații adecvate de iluminat;
- protecția împotriva socurilor electrice prin atingere indirectă realizată
prin:
- instalație de legare la nul (prizele alimentate la tensiunea de 220 V au
fost prevazute cu nul de protecție, iar carcasele metalice ale corpurilor de iluminat și
ale consumatorilor electrici s-au legat la bornele de nul de protecție ale tablourilor din
care se alimentează, prin conductorul de nul de protecție);
- instalație de legare la pământ (bornele de nul de protecție ale tablourilor
electrice s-au legat prin conductor FY 16 mm2 la centura interioară de legare la
pământ);
- amplasarea accesibilă a corpurilor de iluminat în vederea unei întrețineri
ușoare;
- alegerea corespunzatoare a aparatajului în funcție de mediul încăperii și
de categoria de pericol de incendiu în care funcționează.
Pentru perioada de execuție se va prevede protecția împotriva accidentelor în
condițiile efectuării lucrărilor curente de execuție conform Regulamentului privind
protecția și igiena muncii în construcții, vol. E, Lucrări de instalații 1993 (publicat în
Buletinul Constructiilor 5,6,7-1993).
Aplicarea măsurilor de protecția muncii în perioada de execuție constituie
obligația și răspunderea executantului.
Responsabilii cu exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor trebuie să
aibă afişată la loc vizibil şi în vecinătatea incintelor protejate panouri cu următorul
conţinut:
- schemele de funcţionare ale instalaţiilor;
- instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor;
- instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă şi măsuri pentru
prevenirea accidentelor umane.

Pagina 6 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

CAPITOLUL VII. PREVEDERI GENERALE


Nu se vor realiza spargeri în elementele structurale ale clădirii, decât acolo
unde prin proiectul de rezistenţă se menţionează explicit acest lucru.
Se vor folosi numai materiale omologate iar execuţia se va face numai de
electricieni autorizaţi sau cu studii în domeniu.
Instalaţiile se vor realiza de către personal specializat.
Lucrările se vor executa prin supravegherea unui diriginte de şantier şi a unui
responsabil tehnic cu execuţia.

CAPITOLUL VIII. BREVIAR DE CALCUL

8.1. Instalaţii electrice

Secţiunea IA [A] IN [A]


nominală
conductor în
[mm2]
1,5 13 10
2,5 17,5 16
4 23 20
6 29 25
10 39 32
16 52 40
25 68 50

Între curentul de calcul, IC, curentul admisibil în conductorul distribuţiei,


IA, şi curentul nominal al protecţiei, IN, trebuie să existe următoarea relaţie:
IC<IN<IA .

CAPITOLUL IX. PLANUL DE VERIFICARE PERIOADICĂ


Proprietarul/utilizatorul trebuie să numească prin ordin scris o persoană
responsabilă cu exploatarea instalaţiei, care are sarcina de a asigura efectuarea
riguroasă şi la timp a controalelor , verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor şi de
a consemna în registrul de evidenţă întocmit conform reglementărilor în vigoare orice
defecţiune constatată, urmărind şi remedierea ei în cel mai scurt timp.
Registrul va conţine:
- caracteristicile principale ale instalaţiei;
- data punerii în funcţiune;
- data verificării;
- elementele verificate;
- numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalaţiei;
- data încărcării şi punerii instalaţiei în stare de intervenţie;
Pagina 7 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

- defecţiuni apărute.
În registrul de evidenţă se precizează şi operaţiunile ce trebuie să se execute în
concordanţă cu instrucţiunile de exploatare şi cu prevederile cărţii tehnice.

Întocmit,
ing. ...

Pagina 8 din 9
Beneficiar: -
Proiect: -
MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII


pe faze determinante conform legislaţiei în vigoare privind Calitatea în Construcţii
în conformitate cu legea 10/1995 privind Calitatea în Construcţii şi Legea 50/1991
privind autorizarea lucrărilor de construire completate şi modificate
INSTALAȚII
Nr.Crt. Faza Cine Documentatia de Propunere de
participa la atestare a faza
control controlului determinanta
Probă de presiune
1 B.E.P. P.V.F.D. F.D.I
instalaţii sanitare
Probă de presiune
2 B.E.P. P.V.F.D. F.D.I
instalaţii termice
Măsurarea prizei de
3 B.E.P. P.V.F.D. F.D.I
pământ
Probă de funcționare
4 B.E.P. P.V.F.D. F.D.I
instalaţii sanitare
Probă de funcționare
5 B.E.P. P.V.R.C.
instalaţii termice
Probă de funcționare
6 B.E.P. P.V.R.C.
instalaţii electrice

Notă
B- beneficiarul sau reprezentantul acestuia,
E- executant,
P- proiectant,
P.V. – proces verbal,
P.V.L.A.- proces verbal de lucrări ascunse,
P.V.R.C. – proces verbal de recepţie calitativă,
F.D. – fază determinantă propusă cu participarea reprezentanților I.S.C.,
F.D.I.- fază determinantă propus fără participarea reprezentanților I.S.C.,
Executantul va convoca toţi participanţii la verificarea lucrărilor cu cel puțin 48
de ore înainte de termenul propus.

Beneficiar Executant Proiectant


Ing. Dan Dicea

Pagina 9 din 9

S-ar putea să vă placă și