Sunteți pe pagina 1din 45
—5- EXEAIO NOMOY «ATIEAEYOEPOSH ATOPAE ENEPFEIAS, EKEYIXPONIEMOS THE AEH, IAIOTIKONOIHEH THE ‘ENA KAI ETHPIZH TON ANE» KE@AAAIO A” Og para Opyavwons Kat Enomreias twv Ayopiy Evépyeras ‘Ap8po 1 Xpovodtéypappa vic ty évapgn Aettoupyiag tw Ayopiby Evépyetas tou v. 4425/2016 (A’ 185) 1. Me anddaon tou Yroupyou NepiBadAovtos Kat Evépyetac, Karénwv evoriynons tng eapeiag Avefaptntag Auaxerptotiig Metacopéc HAextpixrig Evépyetag (AAMHE) A.E., «xc Atayerpioti} Tou ENANvIKOG ZvoTH HATO Metadopac HAeKtpixric Evépyetac (EEMHE) Kat tn exaipeiag ENAnviKe Xpnuatiotiipio Evépyetac (EXE) A.E., we Xpnpatiotnpiou Evépyetac, Sovarat va KaBopiverat SeopEUTIKS xpovotéypanHa vRonoinons twy URoXpewoEt Tw avurépw dopéwv via tnv évapén Aettoupyias twv Ayopdv Evépyetac tou v. 4425/2016 (A’ 185), wx toxbe. 2. H_ PuBytowixs py Evépyetag (PAE) mapaxoAoudei ty tiipnan tou xpovodiaypaypatos tag nap. 1 kat, Ge MEpitwan napaBiaans twv RpoBAEndpEevww Ge aUTS TpoBeopuiy and tous avustépw dopeic, ye aNdaar} tn, n onoiat exBiSerat Evtds EiKoat (20) epyaoiywy nuepdv axé tv enopévn ts RapaBiaons ms oxETUKHIg NpoBEOHaG, Svarat va emiBadAeL tic Kuptoets NOU RPOBAénovrat oto 4p8p0 36 TOU v. 4001/2011 (A’ 179), we toxveL ‘ApBpo2 Evappowon pe tov Kavowtopsé (EE) 1227/2011 (REMIT) yi tny axepodtnter kan tr, Siadarvera orn xovéprKh ayopé evépyeras 1. To croyeio (e) mg napaypacou 4 tou dpepou 3 tou v. 4001/2011, émux, toxbet avtxaBioratat ws €&i¢: «(e) Na npodyerar o vyuis avraywmoyss otny ayopé: evépyetag Kat n edpuBLin Aewroupyia aunic, obj duva Ue to LoXGov EOVK KaL EUpWRAIKE SikaLo KAL va SiaodaniteraL n axepaistnta kat n Stecdvera orn xovbpuxr, ayopd evépyeiac n onoia va nepiauBavel t600 ‘iG ayopéc BaoiKiov npoidvtwy 400 Kat Tic ayopEs YNHATOOLKOVOMIKIY NapayiDyLNV>. 2. Hapaypados 2 tou dp Apo 22 rou v. 4001/2011 avrxaBiorarat ws E&f¢ «2. H PAE mapaxohoubei to eninedo Siadivetac, cuLnepayBavopévuy Tw TYstiv yovbpunc Kat BiacdaAiZer ty GUEHEpHwaN TwY EMLYEIpFGEWW ROU aaKoLY EvepyeLaxés Apaomnpistntes, KadGG Enions Kat Tw MpoGWMWN, apXibv, cvETHHETWY F opyavWREVUY ayopiv, tng napaypdcbou 4 tou ép@pou 8 rou KavovioHod (EE) api®. 1227/2011 rou dl ~ 6 - Eupwnaixod KowoBouRiou Kat tov ZupBoudlou tg 25n¢ OxtwBpiov 2011 ya thv akepaistnra Kat tn Suahavera orn xovépixi} ayopet evépyetac, Nepartépw, n PAE wepysva yi. Thy ehapyoyh tN¢ URoxPéwons SnHodieUONs eyMoTEUTIKiY MANpodopubV, SmWs TpoPhénerat oro dpBp0 4 toU ux dvw KavovisHod». 3. To dp8po 28 v. 4001/2011 avrKadioratar we e&fic: «Ta péhn tng PAE Kato MpoownKKd ts Foappateiag ts, Hera and éyyparhn evtoAH TNs PAE, npog Stanictwon TwY RapaBacEwy tou Mapsvtos VoHOU Kat TwY MpAEEWwY MoU eKbiBovrat kar’ efovotodétnor| tou, tou Kavoviopod (EE) 1227/2011 tov Eupwnaikot KowoBoudiou Kat Tou TupBouriou tn¢ 25n¢ OxcwBpiov 2011 yia thy axepastnta Kat ty Siadavera ocr, xovdpuri} ayopé evépyetac Ka Twv KaVovWY avTaywvLoHoL atOUS ToPe’s AUTOS, aoKouV TIC efovotes Ka ta Bxaudspara nov npoBAénoveat oto ApBpo 39 tou v. 3959/2011 (A’ 93), dmwe loxdet. Ze nepimtwon mapepndsiang tou Epyou ths PAE edapydzovear ot oyeriKés HE THY emiBohf owiy Kau KupwOEWW BLardgers tov dpBpoU 39 toU v. 3959/2011, dws toxdEr». 4. Hmapdypados 2 tov dp@pou 36 v. 4001/2011 avexadiotatat ws eff¢: «2. Me anddaon tng PAE, n onoia Snyooederat otny Ednuepi6a tn KuBepviioeuc, efeiSxeverat n HeBoSohovia Kat ta eni Hépous KpLTHipia Tw Mpootiywy Kat ev yévEL Biounvixdv KupHOEW TwY MapayPdbwv 1 KaL 3 TOU napévtog apBpoU. Tia tov npoobioptoH Kat tv enyiétpnaN TOU JpoUs Twv NpooTiWwy nou em\BANRoveat, AapBavovrar undipn, Karé nepintwon and thy PAE Kat eSoov aUté eivar Buvardy and ra ororyeia nou StaBérer n Apxf,iSiws va ax6AOUBA: 4) 9 coBapsnta, n ouxvotnTa Kat n StdpKe.a tng napaBaons, B) n enixtwon tng napdBaonc omy eb puByin Aetroupyia tn¢ ayopdc Kat atn StéxUGN opBri¢ xa éykupng MAnpodoonans otny avons evépyeiac, Y)n afia tww napdvojiwy cuvarAayiv, eéaov aurd evar Suvatév va npoabioptodel, 5) 0 Babys evebvn¢ tou uNEdBuvOU ya THY RapEBaon npoownoU, 2) n xpnuetooKovoLiKh Eupwotia Tou UREBUVOU ya THY RapABaCN MpootmoL, smu NpoKUNTEL Via RapABEWyHa aNd TOV GUVOAKS KIKAO EpyacUiY MpoKEYLEvoU EPL VOLKL npoodnou f and to exiioto SnAwBEV ELodENHA MpoKEYLEVOU MEPL HUCK MpoownoL, oF) To Gos TwY KEPSaV NOU aMOKTAENKAY F TwY {qHWY MOU aNodedyANKAY and to unedéuvo via thy RapaBacn Npdowno, ctov BaGLE Nov Nopobv va npoobioptotouv, 2) 0 BaGuds cuvepyaciag tou unEKBuVoU via thy RapéBacn Mpoodno” [WE thy PAE KaTé tO ovdi5to Btepevnonc-eéyyou ané thy teeuTaa ue thy enubJAagn thc avdyens anootépnang Twv aMOKtnBEvtwy KEDSWY Hh ANOEUXBELOwY (NLUBY AME To EV Adyw MpSowNO, 1) ot avatyres tng exBuitig Kau yevuxtig MpdANIpns, 6) tuxSv nponyou eves napaBdcerc twv Stardgewy tov tou Kavoviopod (EE) 1227/2011 kat ng eOvuxric kat evwauaKi}s vopoBediag ths ayopac evépyerac, ta pérpa nou éxouv AnGel and to UNELBUvO via thy RapéBaGN npsowno npoKEWLEvoU va anorpanel tuxdv enavédnibn ts napéBaons». 5. Eto ép@po 36 tov v. 4001/2011 eiodyerar véa napdypados 3 we aKOADKBWG Kat avaprOpovvtat ot hourés Rapaypadot, we e€fic: «3, EW6 KG G€ Repicwon apaBacns Tww Biardfewy tou dpBpoU 3 kat 5 tou Kavovipod (EE) api®. 1227/2011 tou Eupwnaixod KowoBoudiou Kat tou SupBouaiou tng 25n¢ —~4r- OxwBpiou 2011 Kar Yorepa ané nponyodyevn axpdaan tn¢ Rapaypadou 1 tou dpBpou avtod, n PAE unopet va emiparet Tc effig BlovKnxés KUPDaELG ta napéBaon tng anayépevanc Katéxonans RpovopLaKiy nAnpodopubv, tN¢ anayépevons Rapdvonng avaKoivwons RpovoptaKiiy mAnpoopuiv Kat tN¢ anaydpevanc xEWpayirynons TNE ayopac, oUUdwva He ta dpepa 3 KaL 5 Tou Kavoviopod (EE) 1227/2011 (i) and ta npdowna tng napaypacpou 2 tou dpApou 3 rou avurtépw Kavoviopod npdctIpo Uipous ane Séxa. xrAud6e¢ (10.000) pexpr eve exatoppupiou (1.000.000) eupw f npdotyo Ew Kat tO SuAdow tov Nooo’ TwY KEPBLV MOU aMOKTAENKaY A Twv CnHUdv NOU anopetxOnKav Ady ‘ng MapéBaons, edv to nocd auré jnopel va MposBiopiotet, (i) and vouKS npdowno, RpdoTo TOU avttotoLyel Gt 10% TOU GUVOALKOU ETI}OLOU KUKAOU epyaouv TOU vopLKOE Rpoowwno opdwva HE TIG TeAEUTales BlaBEowie o1KOVOHIKES KaTOTMGELG MOU éxoU eyKpiBei and to apLdsi0 Spyavo 1 Ewe Kat to 6uTAGOIO tou nog’ twy KEpSV TOU anoxrf@nkav A twv Znnudv nov anodedx@nxav Adyw tng MapsBaan¢, edv to Rood auto nope’ va npoobiopiotel. AV to vowLKd npdowno elvar pntpuRH emyeipnon Hh BuyarpLKs enyelpnon n onoia opeiiet va xarapritet evonoinpéves otkovowikés KatactaaEIG, 0 oxeTKSs UVONKES ETHOLOG KUKAOG EpyaLGLisY AoyiLeraL WE [a0 HE TO GUVOAIKS ETH}O10 KUKAO EpyaoLd, obppuva pe tig tehevTaies SiaBEowsec evonomnpieves oKOVOHIKES KaTAOTaOEIG MOU ExOUV evKpIBei and to apwddto Spyavo ts TeAuKrig NNEpIKTIG EMtXElpNONG. H PAE pnopei, avefdprnta and thy emiBoAh KupwaEWN tng Mapodaag Rapaypmou, va emiBdAet ta axéAou8e pérpa: 4) Evtoht npog To UMEvBUVO yla THY MaPABAGN MPsowN va SiaKdIper tHY MapavoLN ‘oupnepibopd kat va tv napaneinet oto wéAAov, B) Anpdcra npoeSonoinan nov Karaxwpiferat otov SiadutvaKd tng téno, n onoia npoabiopiet tn dUan tng napdBaons Kal to 6vopa Tou UREUBUVOU YW aUTHV NpoawnoU, ¥) Mépuiva via thv opr} evnuépwon tou KoWo4, cuLREpIAaLBavopévnc tn¢ 56pAwanc Wevsiv f napandavatKdy MAnpodopudv nov SnootonouyOnKav. Ftv teAevraia nepintwon pinopei va afudaet ané onowérinote ané ta npdowna nou Snpooievoe f 5“6woE evselc f napamdavntixés mAnpodopiec tn SnuOGievan SiopBwrixii¢ BiAAWONSY.. 6. Hnapdypados 3 tou dp8pou 6 toU v. 4425/2016 avriKaBioraraL we effi: «3, Ero maiowo tng Kod ta avwtépw enonteias ts PAE, n PAE Kat ta evteradyéva dpyave ‘tg unopooy va: a) Exouv duecn Kat axiiAutn npdoBaon oe onorabrinote éyypada, BIBAia, orowyeia H GAA SeBonéva onoiacdiinore wopdric (éwpadns, ndeKtpovexric, wayveTuKric fh 4AAnc) CupnepdayBavopévuv tw ndeKtpoviKiv pow anoBriKEUONG, enefepyaciag Kat hetadopic BeBoHEvwy Kat AapBavouv avelypadha autidy bixws va xwpel évaver auTIoV Kat ‘ng PAE n enixAnon enayyehyaTiKod f GXAOU anopprjrou yia th Hn Mapoxs tn¢ npdoBaons kat tw aveypddwv, und thy empUAagn Twv PUBLicewy tov dpBpov 212 tov KwBiKa Tlowuriig Auovopiac, Kat tov dp@pou 17 tou Ki6tKa Doporovirtic Atabixaaiag (KOA) v. 4174/2013 B) Zqrodv kau AapBavouv mAnpodopies and onotobinoTE Npsowno, cuMepraLBavopEviny owy oupueréxouy GiaoxiKd omy StaBiBacn evrohdv Ff om Biefaywyrh Tw OXETKGY epyaouby, Kati Kat até TOUS evtOReic utd. ~ $Q- Ze nepintwon apvynons f KaBdvotEpNoONs Mapoxtic otoryeiwv Ff UMOPOArS EAAUTDV oTOYEIwN kat avahdyws tH¢ GoBapstntac tng NapaBaong, n PAE SUvarat var emPaAAEL TiG KUPDOELG Tov NpoBAénovtat ato ép8po 27 tou v. 4001/2011, dnwe toxvet ¥) Znrouv Sta tov appdsiou etoayyehéa: MAnueheLoBixGy thy Gpon TOU anoppritoU Tw ETUKOWWVUDY KITE TIC BLaTagEts Tw APBpwv 4 KaL 5 TOU v. 2225/1994, yia thy MpooTacia ths eAevBepiag rng avtandxpiang Kat emuowuviag, MpoKEysévoU va AABouV Ta UNdpyovta apxeia Staxivnons Se60pnévwv nou thpovvtai and popéa napoxri¢ thAencowwviaKwy umnpeouby, dtav und pxouv evAoyes UNdvorEs RapaBiaons twv Siardfewy tw dpOpw 3 Kat 5 rou Kavoviopod (EE) 1227/2011 kat ta ev Adyw apyeia evBéxerat va elvat ovoUBEA ya th BaxpiBwon tng nagd3aon¢ auric Ta ty vonoinon twv oKoniv Kat thy EhappoyH wv Slardfewy tou Kavoviood (EE) 1227/2011, n Puioxixt} Apxti Evépyetas aoxei tic apyobiérnréc tn¢ HE onoLovdrinote and ‘Tous RapaKdtw tpémous: a) dea, B) o€ ouvepyagia pe GAAES apyés Hh HE Tous opeic tng ayopac, V) He avéGeon Kav’ efovatoBétnan Kat uné tny enontela tn¢ npos tous opeig tns ayopac, 8) peré and aienor tng mpo¢ tic SikaotiKEs Fh e1oayyeAuKes Apes Ta evrerahuéva épyava tng PAE aoKobv tis opméyEvEs omy napovoa napaypabo appobistnrés tous Lévov eddoov Soe: oxetix Evypadn EvCoAs and tv OAoyERELa autii¢ foe nepirtwon ensiyouoas avdyans and tov Npdebpo autfic. KE@AAAIO B S€uata opydvwans Kau Aettoupyiag tng DEH AE ‘ApBpo 3 Tpoodiwpers npoowmxod aopiotou xpévou 1. Ot npoodtipers néons dices MpoGWMKON tn¢ AEH AE. we upPacELS epyaciag aopictou xpévou yivovrat oro mAaicto tg ROAMTUKHIG MPOGAFW Ew MoU eyKpiverat and to MiouKTK TupBoUAo perd and etoriynon tns Enttpomtic¢ NpooAfiewy Kat ALoIPiv. OL npoodhipers Stevepyouvrat Yorepa and Squdcia npoKiipugn, n onoia eykpiverar and to AiouKn KS EypBOUAO Kat eKSiSetat and ra appdsia dpyava tne eraupeias perdi and Edeyxo Tou AZEN karé thy nap. 3 tov napdvtos dpBpOU Kal SnyootEdErat oe KAGE NEpirtwon oth orooeAiSa tng, He ty onola KaBopiZovrat evbeuriKa: a) O apiOyd¢ ava xertnyopia Kat eW6uxStnta TOU npoowmtKod nov Ba npoodngBel. 8) Ta anawrodpeva kad Karnyopia/et6txotnta tunIKd Kat ovsLaaTIK nposévta. ¥) Ta preripua emddoyric Kat n woptoSéxnor tous, 6) H npoBeonia unofodtic Twv attHGEWY TwV UMOYNOlwv, © TpSMOG UROBOAG TOUS Kat N unnpesia unobox"¢ tous. €) Ta ancurobpeve Sucatooyntixé Kat 0 tpSM0¢ Kat 0 xpSvOg UNOBOAAG TOUS. ~4q- ot) H Biadixaoia akioAdynons Kat emoyric UROWNbiwy, ovpnepAayBavouévng twxdv ouvévtevéng, 9 StadiKxacia obvragng twv mwvdkwy Katéragys, ta appodia dpyava, n Siadtxacia ehéyyou vopsStNTas Twv MvaKuy KarréragNs Kat N OAOKAF WON TNS: Sia5ixaciac, 1) To Stxaivspa oxnang évotaane, 0 tpér0« Kat xPdvos GaKNoT}G TNS Kat to dpyavo ekéracrig ™. a 01 mpoBAeers tng NpoKipuéns Kat iBiws ta otoYEla a’ eg % rE Rap. 1 tov napévrog KaBopifovrat Katd napéKKAion KAGE yevrric fh eW5uKthg VoHOBELUKAC Suita, aBiirg Kar xwpi éypion and thy Enttponi} tng MYE 33/2006 émws toxdet, THPOULEVWW Tw apxwiv tng Stadavetas, tH aktoKpariag Kat tN¢ WOTATAG, GUpdwva YE TIG aVayKES KAL TI eowtepiKés Suadixacies tng etarpeiac. 3. H Mpoxripugn amootéAAetat oto A.Z.E.N., to onoio eykpivet f tpononoel autiiv tuéoa oe 5éxa (10) epydowes nuépes and thy nEptéAevon GE AUTO Tou oXESiou MpoKiipuENC. Av mapén@et émpaxtn n npoBeapia twv Séxa (10) nuEpY, Texpalperat n GbUdwwn yudouN TOUALEN, 4. H afiohéynon twv attrioewy Btevepyeira and tpyLEAh TOURGXIoTOV EnttporTh, ovyxporotevn HE anébacn tou AouKntKod ZuuBouriou tng AEH AE... H Enicporth ouvedoae: npoowpwvouc nivaxes karétagng, tous onotous Snyostevel omy iotooehiba ins, Kata twv muwvdkwv autdv aoxeitar évotaon pdvo yia Adyoug vowydtntac evtdc anoxAeworuerig npoBecpias 5€ka (10) nueptiv and thy enopévn tng KataXwWpONs aUTwY OTHY torooeAiba inc AEH. Ot evordoers eferétovtat and Enttpont Evotécew, ouyKpOTOU EVN HE andaon tou Atorkntixod ZupBouAiou. H Enctponr| Evotdoewv Kataprizer Kat Tov opLotiKd ivaxa npooAnnréwy Kat anoppurtéwv, tov onoio anootéAAet oto ALEN yia é€yyO evtds Seka (10) nuepdv and tv Katéptior tou. To AZEM, aod ehéyfer th voudtnta tou optotxod nivaxa npooknmtéwy Kat anopputtéwy, o¢ eikoot (20) epydouies niépec KupLivet autév kat tov emtorpédet omy AEH A.E. AV napéABet dmpaxtn n npoBeopla twv eikoot (20) nnepdv, texpaiperar n éyxpton ané to AXEN tou opiotiKod mivaka mpoodnntéwy Kat anopputtéwy. 5. OL GupBéceIc aopiotou xpdvou nov KatapriZovrat obppwva HE TO napdv 4pPO Siénovrat and tic Keiweves Kae dopa Suardger tn¢ Epyarixti¢ vouOBEsiag nou puepifouv TUG oxEoEIG EpyOBSTH Kal EpyaXSLEVOU oTOV BUNTIKE ToEA KaL aNd TIC SiaréEeIs NG Mpoxrpugns, Katd MapeKKAton aNd thy ioxJouca otHv enyeipnon Emxepnoraxt} ZuAAoyUKA 25uBa0n Epyadiag F ané tov Kavowioys Kartiotaans NpoouniKod AEH f ané onoabijnove GAN emyerpnoraxh supdwvia, pUByLON f oUvABELA, iwc we Npos TI anodoxés twv veonpoohapBavopévu, Tic G5eues, 116 KaBE el50uc npooauffices twv anoSoxwv, ta enibopara kat Routés Mapoxés, KABLAG Kat TOUG SpoUG Kal TH Siadikadia Tw aNoAEWV Ewtxotepa, oupBdceic epyaciag aopictou xpédvou twv npoohayPavopévwy nou ouvanrovrat Herd thy évapeq toxtog Tou napdvtos oULuva Ue I nponyospeves Tapaypadouc, mopodv va katayyéAAovtat obpdwva pe tous Opouc Kat RpoUNOBECEIC TH EKGOTOTE LoxUouGAG EpyaTuKris VOHOBECIAG. 6. Ein AEH AE. dev eappdterat onoradrinore yeverr) f evSucth Sudtagn Enxerpnorasi TudAoyiKri¢ LOpBaons Epyagiag rf tov Kavoviopod Kardéoraong NpoownKol AEH f onotaoSr\note GANS emtxerpnorakt cundwwiag f PUBWLONS, dmWC Kal Edv EKdoTOTE LoXJCEL, kad to pépo¢ nou puBpifer Siahopetucd ta Bépata nou Sénovtar and Tic Siatagers tou napévros dp@pou. — So- 7. H mfjpwon Bécewy npocwmkos orn AEH AE efaupetcar and ui¢ pUdpices twv Srardfewv twv nap. 1, 4, 5 kat 6 tou dpBpou 11 tov v. 3833/2010 (A 40), twv nap. 20 a, 21 kat 22 tou dpBpou évarou rou v. 4057/2012 (A 54), tww nap. 8, 9 Kat 10 tou dpBpou 49 rou v. 3943/2012 (A 66), tng nap. 10 tov &p8pou 1 tou v. 4038/2012 (A 14) Kat tg nap. 20 tou GpBpou 14 rou v. 2266/1994 (A 218), dnwc woxdet peta TH aveKaTdoTAOH TOU HE THY Rap.1 ‘Tou dp@pou 5 tou v. 2839/2000 (A 196). ‘Apep04 Npoodswperc npoowntKod optapévou xpsvou 1. H rAfipwon opyavuiv Béoewv AvanAnpwriy AtevBuvdvtwy ZuLBoUAwy, Fevuxisy Aievduvedv, Atevouvedy Kat BonBiv AevBvvedv/AtevBvvtdV KAdSwv yiverar Katdnww Sqpdoras npoKspuéns HE andiaon tou MevBvovtos SupBoUAoU ins AEH A.E. we cULBacELG opiouévou xpévou HExpt tpLETOUS StdpKEtac HE SuvaTstHta avavéwons Anak. H Biadixacia RpdoAniyns Kat n MOAITUKH ANoBoxbY Tw OTEAEXwV EyKpivovTaL aNd th FevixH| EuvEAEVON etd and eriynon mg Entponig NpoodfWeww Kat AYOBav. Me anédacn tov ‘Ate uBivovros FUpBoUAou KaBopiZovrat va KpttripLa npsaAndn¢, n SidpKewa, oLanoBoxéc kat ot Aoutol dpot tw oxerixiov ovHBaoEwy. Fry SiaSiKaola Sivarai va cuneTéxer mpocwtKs ing exaupelag Kar unoprigior |xtdc eraupeiac. Ze nepintwon Wripwans tn¢ Béons ané Mpoowmnuxd tng erawpeiag, ot anoSoxéc tng Rapovoag napaypéchou Sev Siatnpouveat werd THY KaG’ olovds}MOTE tPdNo anoxsWpnon tou otEAEXOUG aNd tH BEoN. EW5LKG Ot BEoEIG BonBiav Atevouvedv/Meveuvedv KAdSwv nov Sivaveat va KaAUmtovEaL Kat& ty napodoa napdypao Sev unopet va unepBaivouy noooots 20% eni tou cuvéhov twv ofuEpa npoBhendpevuw Bécewy Twv BonBiv AevBuvty / AevBuvtdY KKA5wv avtiotoxa. 2. H Biérafn tng napaypdcbou 1 tov dpBpou 28 tou v. 4354/2015 (A’176) Bev éxet edappoyl ois apoiBéc tuw AvamAnpwriov MevBuvvewy FupBooAwy, Fevixiy Auevduvtv kau QtevBuvedv tng eraupelag nov npochanPavovrat GUudwva HE Tic Braragers tn¢ Map. 1 Tou napévtos. 3. Me thy emilAagn twv opifouévwv oth Map. 1, ot MpooAAWers MpoownKoN Le obpBaon epyaciag optoyévou xpdvou tng AEH AC. yiverat yia KaAUIP NpdoKatpwy, apoB Ki f EnoxLaKiov avayKiay He aNddacn Tou AtevBbvovtos ZUBoUAOU tn¢ AEH A.E. H Stapxeia tg anaoysAnans TOU ev ASyw NpOGwMAKOU Bev UNopEl va. UNEpBaivet TOUS ott (8) fives o€ ouvOAKS xpdvo Bid6eKa (12) Nvdv. Meta to népac TOU we dvw xpdvou anaoxéAnons, ot cunpscers autéc Adoveat avToSikata, xwpl¢ Kapia npoeonoinan Starénwon Kat XwpIG anognHlwon. Napéracn | o¥vaibn vee GbABaaNs Kat to auté AnepodovtaKd ér0« fh juetaTpONt Ge GU"Bacn aopiotou xpdvou eivat dKupES. 4, En AEH AE. naWet va woxGer Kat va e>appdferar KdGE GAAN yevuxt Fh EW5uar} Brércagn, nepi npoodfipewy mpoownKod, Karé to HEPOS MoU puBpiter SiaboperiKd ta Béyata nou BiErovean and is StardgerG Tou Mapovtos VOU, HE THY e€aipeon inc Rap. 7 tov dpBpou 6 v. 2204/1994 (A’ 168), - Rt 5. And thv évapgn woxto¢ Twv Giarafewv Tou mapévtog Népou Katapyooveat ot biardferc tA Nap. 6 tov ApBpou 6 tou v. 2244/1994, dws LoxvEL, Kal TwV Map. 2 Kat 3 TOU 4p8pou 9 tou v. 2941/2001 (A’201). ‘ApOpo 5 Entxporti Npoodiipewy Kar ANOWBiov 1. Een AEH AE, ouvioréirat kat ouyxporetrat Enttponr AuoIBdov Kat NpooMfipewy Ye hetagxnpattond ins uetordyevnc Enttpomic ApOIBwy. H Enttpont anoredetrat ané tpia (3) un exteAeotixé péAn tou AE tng etatpelac, avefdprnta and autiv, Katé thy Ewoud tev Stavé€ewy tou dpBpou 4 rou v. 3016/2002 (A’ 110). H Ontela Twv HEAGy eivar tpLErr|G KaL Sbvarat va avavewOel pla opt, aver be HE THY KaB'oLOvEr\nOTE TPR aNGAEa tN¢ W6iSeyTa TOU péAOUG AF. 2. Epyo tng Entrpomic eivan: (a) n etoriynon mpog oto AtouKnTIKd EUpBOUA yia Tov KaBopLoHs tHE NoAKUKAG Tpoorhipewy npoouniKod aopictou xpdvou tg etaLpE!aG oto MAaiaio tou EmtxerpnoLaKod tHG Npoypappatos, {B) n etofynon mpox oto AtountKs ZuHBoA yia Tov KaBopLONS tnG SiabiKaciac npéaAnipns twv AvarAnpurdy AtevBuvdvtwY ZuuBoUAwy, Tw Tevixiov AlevBUVTEY, TEV AtevBuvedv Kat twv BonBdv AtevBuvTdv/AtevBUVTUN KdSwv tHE ETaIpeiac, Kar’ GpBPO 4 nap. 1 tov napévtos, (¥) n evoriynon mpog to AiouKnTIK6 EupBoUAW npos EyKpLon and tn Fev Eovéhevon tng rokirixtig amoSoxtiv kar’ GpBpa 110-112 v. 4548/2018 (A’ 104): i) Ywv PEAGY TOU ALouKRTTKOD ZULBOURLOU Kat li) tov AvardAnpwriiy AtevBuvévtwy ZupBoUAWY, Twv FeviKdy AtevBuvEdY, Twv AtevBUVTEOY Kat tw BonBiiv Atevduvtdv/AuevduvTiv KAdSwv, cbp>wva He Ta ApBpA 4 nap. 1 Kal 4 nap. 2 tov napévtes. 3. Me anddaon tou AtouxntKod EupBouniou tng Eraipeiag KaBopiterat o Kavoviopds Aewoupyiag tng Enttponiic, HE tov onolo puepifovear evbeucrixd BEuaTa auyKpStnaNG, KaBeotisto, wv HEAdv, aOULBIBdoTwY Kat KWAUpétwy, obyKANONS, Siefaywyric ovvebpidoeww Kat Arfin¢ anodéicewy, KaBtirg Kat KABE AAO Apa MOU axpopdé ty Aettoupyia ms. ‘Apepo 6 Npoypéppara eehouciag ef650v npoowmuKod tn DEH AE. Katotov QEAAHE AE, ot AEH ANANEQEIMEE AE, otn AITNITIKH MEAITHE AE Kat ‘ot AITNITIKH METAAONOAHE AE Sivarat va ebappdxovrtat, We amopacers tov AtoKnTIKOU EupBouriou tng avtictoyns eraipelac, oroxeunévar npoypdypata eBehouoiac efS50U toU Rpoowmixos, we © Béton KaBopionéva pttfipta, iw —yia_—_oUyKeKpLEvEs karnyopiec/etSuxdrntes rh via ouvKeKpuéves URNpEoLaKEs HOVadES Kat HE Em\BapuvaN TNS 7 ~aQ- eraipelac. Me ti avurépw anoddcerc kabopifovtat ot 6pot kat ot npoUNOBEoEIG, KABA Kat To Uipos TOU OLKOVOHLKON Kwve}tPOU MOU Ba KaTABAAAETAL yia thy OLKELOBEAN anoxwpran tou Tpoowmxod, AauPavovtas UNdipN HETAEE GAAwY THY OKOVOHLKF KatdoTaaN TNs EraIpelac, To MAABOG THY wEAOUPEVWwV Kat Ta XapaKtHpLOTIKA ING MPO E050 Katnyopiac, ‘Ap@p07 Meraxwviicers npoownxod evtés OniAou 1. To npoowntKo tng AEH A.E. Kat Twv GEAAHE AE, AEH ANANEQEIMEE AE, AITNITIKH (MEAITHE AE kau AIFNITIKH METAAONOAHE AE S6varai va petadéperat and kat npoG tn AEH kau ig ouvBebepéves je autiiv eraupeles, oe Keves opyaviKés BéaeLG avtiotonc mapenepods Katnvopiac/eSustntas We aUTIIV Rou avijKEt o HETadEpspEVOG, HE Baan ta Turuxd Mpoodvea MoU KatéXEL, GUUAwva HE TOUS 6poUG TOU Rapsvros apBPoU. 2. Ta AtountiKd EunPoAta Twv eTaupeudv tov napdvtos &pBpoU anootéMouy ta autfparé tous He tes aveiyKes vie KAAUIbN BésEWwY LE HETAOpA MpooWRIKOD, ouvobEUspEVa and éxBeon avahopixé He to URNPETOLY MPOOWMIKS, TIC EKTILWHEVES aNOXwpraEIG Ady ouvragio6érnans Kat rig tuxdv tpéxoUTES SiaSiKavies Npookiipewy. Ta attrhvara npénet va avadépouv to odvoho twv opyaniy Bécewy via thy Kathyopia/eWBKSTHta NOV adopé to iene, Kats Kat 10 GUVOKO TwV KeViav BEdEWY oTHY {TOU LEA Kathyopia/ELSUStNTA. 3. -H BtadtKacia tng wetadopds exxwel ye tv éx6oon npdoKAnans eKBi}Awons evbiadépovtos and tiv exaipela npoEAEVONG RPOG To MPOGWMIKS TNS Kat OAOKANPWVETAL He tay €x60on andhacng and to apHObto Spyavo tg eTawpElag UMOBoy"ic,n onoia kowonoteitat otov evStadepdpevo kat ovny exatpeia npoéAevans, Ze KaBE Repirtwon, Siw edv n SiabuKacia npdoxdnang eKSriwons evbladépovtos anoBei dyovn, n exapeia mpoéhevong Siarnpei to Sikaiwpa peTadopdc npoownmKod Kard ric Biardfers tou Napoveos dp8pov He andacn vou AtountiKOs tm¢ ZupBoudiov. H mMpodnnpesia nov Exe avaywptorel and thy exaipela npoéAevans avayvupizerat MAripwws via. Bhat ta Bixatdpata, nov anoppéouv and out. 4. Me andéaon tou AiounTiKoU TupBoudiou tng AEH AE. puBpiZovrat ta uate opyavwons, Siabveaciag Kat ehapHoyrig wv Siardgew tou napdvtoc dp8pou, ta Suxatooyntixd nou cuvob_douv ty aiton peradopdc, KaBG Kat KéGE 4AAN avayKaia Aemronépea. ‘Apepo 8 Metaopé npocwmxod oto Ando. 1 To mpoowmtxé tng AEH Kat uv AEAAHE AE, AEH ANANEOSIMEE AE, AITNITIKH MEAITHE AE Kat AITNITIKH MEFAAONOAHE AE Sévatat va petadéperat we tv (61a oxéon epyaciag ot unnpeaiec, dopeis Hf voHiKt npdowna tou AnHooiov Kat tou eupitepou Snudo10v topéa, KaBidg Kat ce evaupetes TOU v. 3429/2005 (A’ 314), otic oMoieG to AnLdoLO KaréxeLtnv MAELOINGLa TOU HETOXIKOL KEdaaiou Kad TO xpdvo Stevépyetac ins HEtahopdc, 8 -83- herd and oxeruxr} Andpacn tou AtountKod ZupBouniou tng Exaipeiag Kat pdoxAnan tou Tpoowmtxod via exSrAwon ev6tabépovros, adudwva pe th Siabixaoia nov opiverat oxy KYA tou napévros ép8poU. Fa to Gkond auT6, to Yroupyelo EowtepiKiiv oUyKevtpAdvet Ta aufpata tev dopéwy ya ty MAfjpwon BécewY aNd To MpoowmIKd nov EKSrAWoE evbiadépoy via peradopd Kat ot oUvéxeta, KaTéMIV afohdynonG twv aLtnpdTWW TwW opéwv pe Bdon Tc npotepardtntes CtEAE WONG Tov Enooiov, exBibera and¢ach tou Yroupyou EourepuKiby, ue thy onola KaBopi{oveat ot npos MArjpwan BEoEtG, 2 H peradopa tou npoownixod tng mponvodwevns napaypadou yiverat WE KOU andpaon wv Ynoupyiov EourepiKiv, OKovouixioy, Epyaaiag Kat Kowuvixioy YnoBEoewy kat TepiBédAovros kat Evépyetac Kat tou Karé nepirtwan apposiou Yroupyod. 3. H perabopé Stevepyetcat oe Kevi f ovviotmpevn Ue THY anddaan tng Weraddopac Géon ovvarbouc f napendepous KAd5OU H Kartnyopiag fj EWBKSTNTAG, EdSoOV O EpyAroUEVOS karéxet ta TURKE mpoodvta tou KAdGoU, tN Kathyopiag A tng eWURdtNTa dnou hetadéperar. Edoov 0 epyatoyevos cuvaivel, n petapopd tou junopel va yiveraL Kat oe A460 Karstepng KaraVOPIaG, EmHv ReplTWaN Mov Bev UNdpXoU avriotoIyes Keves BETELG, Npetadopé yivera oe ouviotispevn npoownonays Béon avtiotoKXN TeV TURK@Y nposévtWW Tou HeTapEpsuevou. H npoownonayric Béon Katapyettat ye Thy KaB’ oLovérInoTE tpAKO anoxtpnan autos nov thy Katéxet. 4. 01 pEtagepsnevor odpp>wva We ta opRpEva otHY RpoNyOUHEVA Tapaypado Karatdoooveat ce Bad[s Kat WloBOdoyiKd KAysdKLO avaAoyaL He TO xpsvo URNpEDIaG tous, © omoiog éxet StavuBei oto opéa npoéAevang He ta tumIKa Mpoadvta tng KartnyopIas, oTHY onoia peradépovea Onotos peradépera oe Katepn Katnyopia KaratéasETat oto BABS Kato HLoBOROVIK6 KAipKto ts VEag KarnyopLaG He Bon TO GUVOAKE xpsvo URNPEBIAG TOU. H peradopd oe KaGe nepimtwon yiverat ywpic va Suatnpetta tx6v Biahopd anoboxinv. 5. Me xowr anépaon tw Yroupyav EowrepiKiiv, OiKovoLLKiy, Epyaciag Kat Kowwvixiov YnoBécewy Kat MepiBadAovtOs Kat Evépyetac pUBpioveat Béuata opyavwons, Btabxaciag Kat ebappoyrig Twv Biatégewy Tou napévtos dpBpou, va 6uxatohoyntiKé MOU ouvobesouv ty aitnon HEtabopic, Ta KpttpLa TNE HETApopaG, KaBLAG KaL KAGE GAAN avayxata Aentopépera. ‘Apap 9 MoAtuxs Npoundeuiy 1. Me Anéaon tng Fev ZuvéAevons, Nov ovyKarsitar evtdg UNV aNd thy évapén toxdo¢ tou mapévroc, otny Enttpont} EXéyyou mou Aettoupyei orn AEH Suvdpet rou N. 4449/2017 (A'7) npootiBevtat 5v0 (2) péAn, nov entAéyovtat and KatéAoyo npoownwy He anobeb_wyjévn epmerpia otov Topéa twv cUpPacEwy épywy, nPoUNBEudv kaL URNPELIDY KAL eivat avefdprnta and my eraipela, Katd ty wou twv braragewy tou v. 3016/2002 (A’ 110). H Onreia twv perdv eivar tpLeTiig KaL SUvaraL va avavewsel pia dopa, we Mpos be ta WEAN, 5, 9 Onreia navet HE Ty KaB’oLOVErMOTE TpENO anWAeLa TNs idtHAG tou HEAOUG AE TNS AEH. 2. Epyo tng Entrpontic, népav twv opt{opévuy oro dpBpo 44 rou v. 4449/2017 eiva: (a) © €Aeyyos Kar n mapaxodod@non tng opAi¢ EbapHOYsc Tov Kavoviopo' Epywy, NpoynBeudv kat Ynnpeousy oF BetyuaroAnmeaKi Baan, - &4- (B) H unoBoAs exriovas avadopac mpos to AtouKntixd FupBOUAO oxeriKd He THY andB0on tNG Aetroupyiag avaBeon< ovpBacewv Epywv, npopnBeudv KaL UNNpEOLY tng EraIpeiac, BaceL ouycexpinévwy Betxriov, Ue oKond thy evioxuon TNS anotEAcopaTIKOTHTAG, tH Helwan Tw ouvarpiiv xw5ivew Kat ty abvb_Enn t9¢ Aetroupyias NoouNBEUBy HE THY EraLpLRH oxparAYEKT a MoAteUKeS, (¥) H etofiynon npog ro AiounriK6 ZUEBOUALO via tpoMoMoUjoEIG TOU KavovioHod Epywv, Npondeuv Kat Ynnpeouiy Kat ev yévet via pérpa BeAtiwang tn andsoanc ts Aetroupyiac MpounBeriy rg exaupetac, Fra thy exréheon tou épyou tng va HEAN tn¢ Enttpomtic €xou Sxaiwpa va AauBdvouy won Twv oXETIKIOV haKéAwy, ewpddw F otoLXElwv tS ExaIpElaG, 3. Me anédaan rou AtountiKot ZupBoUriou mg evaipelac eyxpiverat o Kavomopsc Aettoupyiag tn¢ Entrponiic, He tov onoio pubpigovra evSeurxd A€uata oUyKPstHaNG, kaGeotito, Twv peAdv, ACUHBIBéoTwv Kat KwAUpETwY, obyKANONG, BieEaWytIG ouvebpidcewy Kat Mins anoddcewy, Kati Ka KAGE AAAO BELA MOU adopd tn Aetroupyia ™ 4, Havd8eon twv ovpBacewy épywy, npouNBeuiv kat UNNpEDtBY ING AEH AE. vw Kat kétw tw XonHaTUKdy opluw twv OSnyeiv 2014/24 kat 2014/25 via tg Bqydorec GULBAaE, Viverar odppwva ye tov Kavoviopd Epyw, NpownBeudv kat Ynnpeoudv tn¢ erarpelag, Kara napéxeAton and thy Keiyevn VoHOBEGia yia thy avéBeon, my Ewoun npootagia Karé THY ava8eon kat thy extéheon Twv SnHOsiwv GUUBdsEwy, LE Thy eMpUAAEA Twv StaréEEwv TOU evworaxod Stxaiou. H toxic tn¢ Rapotcas napaypadhou exxivel and th avyKpstHaN OE OWE ‘ing veas Enttponric EREyXOU Kat thy Rap. 1 tov napévtos dpBpov. 5. Bn AEH AE, Sev edappdcerat n un’ apiOy. 129/2534 KYA (B’ 108/04.02.2010) «kaBopioyds SixaLodxwv XprfonG Kat avistatou oplou KUBIoHOU KpaTiKiby AUTOKIWFTWY Kat Nec puspioeis oxetiKés we va KpatiKd AutOKivqta.» ‘Ap@po 10 Epappoyr oe OuyarpiKés AEH Ordraréferg wv &POpwv 3 és 5 KALI TOU Rapsvtos VoHOU EdapHdoveal avahoytKe KALLOTLG @uyarpurés tng AEH AE, AEAAHE AE kat AEH ANANEQEIMEE AE. ‘Ap@po 11 Npocappoyi 15X08 tpodoyiou npoownxod 1. EIBiKS TLOAyLo KaravéAWwons NAEKTPUKrIG EvépyeLas SvataL va EhapHdterat or TpoowMIKé Kat oTOUS cUVTAELOUXOUG tN AEH A-E. Kat Twv BuyaTpLKAY tS ia THY TLOdyNON amoreioriKd tHE KaTavéAwons NAEKTpUKG EvEpyeag SmoU eapHdfovtar xpEwoELG MpopfGeras, Ze KAGE MEpiMTwon, n EK TN EdapHOYHAC TOU avwrépw EL5LKOG TyLOAOYioU Mpoximtovoa éxntwon own xpEwoR TwY KaTavarwoEWN NEKTpIATIC evépyetac Bev Sévarat 10 ~35- va unepBatve to 30%. Ot puBpigopeves xpewoels Sev KaTAAALBavoveat and thy éKntwon Tou Mponyoupevou ebadiou. 2. Hap. 2 tov ap8pou Hdvou tng MYE 127/190 (A’ 147) karapyetat. Ané thy évapén, tox¥og TOU Napdvro¢ NaGet va LoxGeL Kat va EhapHdzerat onoLaBrnOTE yevuer} F EWEUKF} Suitagn Anspacns tc AEH, Emyerpnotaxrig Zudoyuxric ZyBaong Epyacias, tou Kavovispod Karéoraong NpoowniKod AEH onoiaoBrinote AAANG UAAOYIKFC GUdWviaG A pUBpLONG, KaTd to LEPOG Nou puBpiter SahoperiKd ta Byata nov Senoveat and TG Srardgerc tou napdvtos &pBpou. KE@AAAIO Oépara BeAtiwons etompakwdtntas Oderhiov ‘ApOpo 12 TuAonoinan Anawiioewv 1. To npisto eBé¢p10 ts nepitwons « tng Mapaypahou 1 tou dpBpou 1 tov v. 4354/2015 (A’ 176) avexa®iorarat we eff «La. H Btaxeipton twv anautoewy and Sévera Kat motwWaeLG MoU Xopnyouvtat A ExouV xopnynGet and motweuKd h xonHaToSotuKd Sp paTa,, SMW KAI TwY aMaLTGEWY EraLpENdy MpopfGeras nAeKtpuxrig evepyetac, exrds Tw avad_pdpEevwy otny nEpintwon 6 tng Nap. 5 tou dpOpou 2 rou v. 4261/2014 (A'107) avariBerat anorAeioruKd:». 2. To npisro E6410 tng MEpintwons B tng Rapaypadou 1 tou épBpou 1 tou v. 4354/2015 avexadiorarat ws effic: 4B. H petaBiBaon anautoewy and motdoeIG Kat Sévera nou éxouv xopny‘joet F} xopNyOUY motwrcd f} xpnHaTobouKd iSpipata, dw, Kat anattioewy eralpeuy npopABELaG nAekpuxiig evépyetac, mAnv tng nepitwong 6 tng nap. 5 tov dp@pou 2 tou v. 4261/2014 (A 107), unopei va AaBet xwpa Lovo Aoyw mWANONG, SuvapE oxeTKK}s éyypadns cURwviac, oBpdwva Kat HE ta doa NpoBAéMovrat cto dpBpo 3, KaL aTLOKhEtoTIKa Katt HOVO TPOG:» ‘Ap@po 13 EvadAayi ctny Ka@oduxr Yrinpeoia Npopr@evas HAeKtpucric Evépyetas, H nap. 4 tov ap8pou 58 tou v. 4001/2011 (A’ 179) aveKaBiotatat Kat npootiBeveat napdypadot 5, 6 Kc 7 wx e&fic: 4d, H endoyr tou NpounBeutH fh Twv NpownBeutuv nou Ga napéxouv tv KaBoAtKrh Yrnpevia yiverar pe npdoKAnon exbi}Awonc evSiadépovrog and th PAE Ewe thy 31.7.2012, 1 —-2-— Via thy mpatn edappoys. Me anddaon tg PAE KaBopi{ovtat n Siadixasia, ot Spot, ta kpttripa Kan xdGe oxerixt} AenToHEpeLa. 5. Ze nepimtwon nov n avraywniotuxi SiaiKacia anoBel éyon, we népoxoL tng KaBodKrig Yrnpeoiag opifovrat jue anddpaon rou Ynoupyou NepiBaAAovtos Kat Evepyetac ot névee (5) NounBeurés pe To HeyaAdtEpO GUVOAKS HEpibtO tn¢ ayopAic ato StaoUvbE5ELEVO BvoTNHA, Béoet twv SnAdaewy doptiou nou éxouv UROPAAEL o1 NpounBeuréc HAeKtpiKric Evépyetac corny EXAnviKd Xpnpiatiotiipto AE Kart tov Mponyoupevo jriva tng éKSoons tHe oXETIKAG ‘and¢aons, Me andipacn tou Yroupyou NepiBadAovros kat Evépyetac efew5uxeboveat ot 6po1, pov noBécer¢ Kat KpLUApLa, n] SiaSiKaGia endoyriG Twv Rapsxwv THs avwntépwn URMpEDIaG, © TPONOG ENEPLOHOD TwV TeAaTwY Ge KaBECTIIG KaBOAuFC YenpEsiag pETags twv MpounBevtéy Kar’ avaroyia tou apiHou Tw HeTpNTIDV MoU eKNpoownel EKAOTOS EK TwW MpounBevrdv, o xpdvoc évapéng tng napoytic tng UNNpEDlaG, KaBLi¢ Kat KABE oXETUCH Aencopépeta. 6. 0 NpoynBeuris Hot NpounBeutéc, nou Ba emdeyouv cdudwva pe Tic napaypadous 4 rh 5, napéxouv tu, Unnpedies KaBoruKiic YrnpEoiag yia nEpiobo 640 (2) ewdy eite and thy karaxipwon eite and tay avéAnwn tng unoxpEwons Mapoxtig t¢ UNNpEDIAG, BaoeL «ns anéaang tou Ynoupyod NepiBaddovtos Kat Evépyetag tou npitou edadiou rnc napaypdcou 5. 7. H epappoyn tw Siardgewv tov napdvtoc vopou Sev Biyet thy toxd tw Abn ExdoBELowv, ané thy npdrn eapyoyh tng Buitagns, anodacewy ms PAE nou adopouy ty aviiGean unnpecuby KaBoAucrc Ynnpeotag.». ‘pepo 14 Eyyurfoets Arjnwy viet ocperdéc vopixiv npoodrwy OTA 01 Afpor evbvovrar adAmeyvus, Kat EI OAKANPOV ia. OLASrrOTE OE SnLoUPyNdEl and tH SnHooievon tov napdvtoc voHoU aNd Aoyapiacuods mpopABeLas nAEKtpLEr¢ evépyetas f| duouod aeplou onotacéiinote emiyeipnanc O.T.A. nov éxouv tSpbaet Katd ta 4p8pa 252 en. KidbuKar Arhpwy Ka Kowotiitww (N. 3463/2006 A’ 114), rh/xat onovouSiinote Gov vowKod npooinov to onoio sp¥ovv A oto onolo ouperéxouv, OUBMEpaYBavoLEvew oUvETaIpoNiv, TwY AfWY UMOxPEoULEWY MpOG TOUTO va Tpooxwproouy wx evyUNTES OTN GXETIKH BUUBaGN MpourhBEIas NAEKtpLKrIc EvépyelaG ‘Ap@po 15 Meiwon Nuxrepivod Tyohoyiou Or povadiaies xpedoets (oe euprd) rou avradAdypartos via thy MapOXN Tw YRnpEDLAY KoWwAG AHéAetag (YKA) nov adopoby tny 2” Kat 3” KAijaKa THs KaHYOpiaG KaTavaAWTiV «OuKLaKE|S Xprong XT (Karavak@oets NUxtac)» tou nivaxa tng nap. 1° tou épGpou 36 tov v. 4067/2012 (8 79), wx toxder, tponono.obveat wx E&fi¢ 2 -Z2Yt— [ 1601-2000 kWh/texpaynvia 15,00 2001-ANO kWh/terpapnvia 30,00 | karé ta Aouré toxdouv ornpoBréipers tn nap. 1° tov dp@pou 36 tou v. 4067/2012, we wxdEL KE@AAAIO A” Pudhicers yer tnv ISuwtiKonoinan tng DENA AE Kat Aourés Suatafers ayopas DuarKod Acpiou ‘Apepo 16 ‘Tpononoinon twv &pOpwy BOET en. tou v. 4001/2011 Ta dp6pa 801A, 80IT, 8014 tov v. 4001/2011 karapyouveat xa ta dip8pa 8OET, 80Z, 80H, 80 laviixaBioravrat we ec: “Ap8po 805T Mioronoinon diaxwpispevwv Aayeiprowiov Auxtdou Atavoprig DuawKod Aepiou 1. KaBe UnoWrGt0c Atayerprowr}g Auxtdou Atavopig DvorKod Aepiou uMoXpEouTaL va ywworonouoet orn PAE tn CULUSPdwor} TOU oTIG BiaTakErs tou Mapdvtog vdpoU Kat va {ntHoet t XopHynoN MoToRoiNaNs. H aitnon Motonoinan¢ GuVobEtera and dha Ta arapaitnta éyypada Kat otoyeia, ovpMEpLaBavopévw dowy avadépovrar oro 4p8po 80H, Kat KaTaXwpietat cto Mntpwo attGewy motoRoiNoNs tn¢ PAE. Me anédaon tng PAE Kadopivovrat ta eS KdtepaéyypahaKarororxeia nov cuvodevouvtny aitnon tou unowpridou Staxetptoth). H PAE nopei va tntiiaELand tov uMoWpiipt0 Siaxewproth, néoa o¢ optopévn npoBeopia, K4Ge MAnpodopia H oroIxeio oxETIKE He TV UROBANBEioa airnon 2. H PAE umopel va {ntiioet and tov unoWAdo Siaxerptoty} va uNOPaAEL, péoa oe npoBeopianou tov tisaet, KaG€ nAnpodopias aroxcio oxetiKd We THY TpNaNtwY dpwY miotonoinang Kat ve {ntHGEL He aLttooynHEvN and¢acH rns tA AAWN HExpwY via tH CULLSphwon Tou uNopApiou Siaxepiot} pe touc dpoug autovs. Meta tH ywworonoinan and tov unoipidto StaxeWpioti Ins oVpHePdworc TOU LE TIC UNOEEIEEIG TG MPAEevepyei, ob wpa pe tig Suaragers inc napaypdcou 3, 3. H PAE exBibet anddacn oxeriKé He THY aitnon tou biaxe\piorr Léoa otHy anoKAELoTUKA, mpo8eopia teoodpwy (4) unviov and thy UMOBOAL tng aitnons. H PAE 6ivarat va evavtwBet € nepintwan andxtnong EryxoU fh abENaNG THE GUNLECOXTIC GE Ataxe\poT AuKTHOU Auavopric DvowKod Aepiou ed doov Kpiver SuLtiBEtaL GE KivbUVO N aodadela TOU EvEpyELaKOH ehob.aopod ens xwpag fh KpdTOUG-HEAOUG tng EupwmtiKric Evwans. AV n PAE SeveKpdcet avuppiioeis, c8pduva pe tnvnapéypado 2, uéoa atnv npoBeopia tou npwrou ebadiou ts 13 -4%-— Rapodoac, n aitnon rou Staxerptotr} Gewpetcan dui éxer yiver Sexcr}. H andéaon tc PAE Snpooteverat otny Ednnepiba tng KuBepviiaews. 4, KAGE Atayerpiowiic AuTUOU Atavopiig DuoKoU AEpiou UMoxPEoUTaL va ywworonotEi yeNAnti ot PAE KAGE oxESta%Spevn GuVaAAays} nou KaBtord avayKaia thy emavextijinon Ts CUHPOpdwaric tov oTIGBiardEers tou ApOpOU BOE. 5. H PAE tnpel tov eumoteuTiKOTnTa TwV eLinOpUKa evaicBnTwY MANPOdopLaV NOU teveax undipn tng Karé th StaSuKavia miotonoinans tou Ataxeipioth Auktou Atavoptic @voiKot AEpiou. Ap@po 802 Youordpeves cupperoxéc Kar Sixaudpara 1, Otmapayparpor 1, 2 kar 5 tov épSpou OE Sev edappdovrat ce Mpsawno f MPdowna Tou, Kata thy Evapgn (oxbog tw BiardiéEwv tou v. 4602/2019 (A 45), KatéXoUV Noaoatd oro HETOXIKG Ked>AAALO f SuKaUdpaTa ridou de AtaxerpioTH AKTUOU Atavopiig DuaKod AEpiow fh Ge eraipeia nou éx€t otny KupIstNTa f atv éAeyy6 tnG AiKtUo Atavopric DvorKod Aepiou Kat Goxodv dyeoa Fh Eypeoa éeyyo f aoKOUV onoLosrinOTE StKalwua Hh GUBHETEXoUV oto HeToXKS KepéAato enwyeipnon¢ mov aoxei omy EAAGSa omolabiinote and uC Spactmnpwrntes napaywyric F MpoUHBELaG duoKo aEpiou F MrextpiKris evépyetac eunopiag nhextpiaric evépyetac, 2. Tanpdowna tng napaypadou 1 rov napévtos dpBpou anayopeverat va anoKTi}oouV ANAec peToyEs H Sxausdpara HiiKbou e>soov NpooKPovouv otic anayopetaets tov 4ppov 80E tou napévtos, 3. Av ta mpdowna nov avacépovtat otnv napdypado 1 HetaBIBacouV tic WEtoxes A TA SiKkcudparer rou Tov Karéxouv oe AtaxeIpiots AtKTHOU ALavopti¢ DUK AEpiou, o véos KOp.o¢ npénet va cupyopdidverar pe Tig Brardgers TOU dipBpou BOE, 4 Ordrardkerc twv MponyoUPEvw napaypadwy Epappsfovrar Kaui we MpOS TWG HETOXES HL Ta Sxawpara Pou Nov anoxtdvrat and ta npdowna tg napaypapou 1 cE Ataxewptotrh Auctdou Atavopiric OuciKol Aepiou fae eraipeia nou éxet oth KUpLOtNTa H} GTOV EheyXd TNS Aixtvo Atavoniig Ouowod Acpiou Adyw eraIpKdY npdfewv, CULMEPAALBavoLEVWY Tw HETOXWY NOU aNoKTOUV ot UdioTapEvor UETOXOL ING AENA A.E oug EnwpeAoUpeves etapeies etd thy OAoKAf}pwon TOU Era\puOS HETAGXNETIOLON, Kat Ta MpOPRENdEVE CxO ApBPO 80 | 5. OL Atayerptotés Auetdou Atavoprig DuotKod Aepiou tous onoious ouppeETéxouV H katéxouv Stkauspara rou ta npdowna twv napaypawy 1 Kat 3 MotonoLwbvrat, ‘obpdwva pe to 4p8po 8OIT. 14 — &- ‘Ap6po 80H Anéxtnon f adEnon GUNETOXNG Ge AtaxerpioTi AuKtJoU Atavonric DuoLKod Aepiou 1. KAGE voUKKS 1} GuoKd MPdownO Nou oKONELEL va aMOKTGEL, LELOVWHEVE H OE obpMpAgN We @MAaMpSowna, GUpLETOXT GE MaxEIpLOTH ALKTHOU Atavopiis DvoxKot Aepiou Umoxpeovtat va evnpepdoetnponyoupévus th PAE Kal va KOLVoROUjGEL Ge aUTHIV tO NOGOGTS TNE GUHYErOxHAG TOU. H {Sta umoxpEwon toysEt Kar dav aUgdvErar FA UdtoTspEVn OUHETOXA, Wore n avadoyia Tw SKaWwpETWY dou F toU Kedaraiou nov Karéxet Eva Mpdouno crov Ataxeipiot} AuKCbOU Atavonti¢ DuoLKod Acpiou, cupmEpAayPavopévww tw TepuMtHOEWwY Rov, dd uva HE Tov v. 4548/2018 (A’ 104) ymopel va efopouBoby YE KaTOXs Sixcuwpdrwy ipibou and to i610 mPdowno, va praver ft var UMEepBaiver ta KaTUstaTa Spia tou elkoot (20%), rptdvra tpia (33%) Ff nevriveartoUG exaTd (50%) tou auvéhou tw SiKaWwpdTwW WAibou A tou Kedadaiou Fo dtaxerpiotiig AuTWoU Atavoprig DuaKKOd Aepiou va KaBiotarat Guyarpurt tov poodnou nov anoKré tn GUBLETOX!.. 2. haticoupperoxécnov anoxrdvratand vopuxé npoowna, n PAE umopel va: a) (atei mAnpodopies yia thy raUTSTATA TwY HuOLKIDY KAL VOHIKiY MPoawMWY ROU dy1E0 Fh éupeoa edéyxouv ta vopKd npdcwna mov nporiBeveat va ausfjcouv H va anoxtiicouv OUpHETOXA GE AtaxelpLoTr} AuxTUoU Atavopris uorKod AEpiou, 8B) emBadAeL tHV URoypéwan va tH ywworonoLcirat onoLaSrNOTE HEtayevéoteph HETABOA otny taurdenra autiby tw GvoLKiv Fh voniKdov npoownuy. 3. Méoa o€ npoBeopia tpuiv (3) unvdov and th yrwatonoinan tng andKtnan¢ Fh TNs ‘agnong cupperotic, n PAE UMoxpeodtat va: 4) eykpivet tn oupperoxt, B) exkivfaet tn 6tadxaoia moronoinons, obpdwva HE TY Rapaypago 3 tou dpBpou 19, eddooy excyud dui, efattiag tng andxtnang GURLETOXG GTOV ALaXWpLOLEVO AtaxEIPLoTH AixtWou Atavopric Ovowod Aepiou KaBiotarat avayKaia n enavextiyinon thc MAF|pWONG THY xpttnpiwy tou dpSpou 80E, y) evavtwel eddoov n ovnueroxsh cuvendyerat thy andxtnon GyEcoU Hh EypECoU edéyyou A thy doKnan onooustinote Sixauspatoc Ge AtayerpLarés AuKTUOU Aiavopi}s Ovo Acpiov and enwyerpriaetg Nou aokodv onotadinote Spactnpistnta napaywyrig th TPOMABEIAGUOLKON aepiou F NAEKTPUKrICEvEpyELAcH EUMopiag NAEKTpLKHg EvepyEtaG KATE napéBaon tou &p8pov 80E. 4. Le nepintwon andxrnons EXéyxoU, deca f EupEoa, H adEnans tng cUpHEroYrc GE AtaxeWpiorh| AuTJoU Atavonric Duouod AEpiov and duoLKA F VOUKG Npdowna nou npoépxovrar and rpitn xdpa, n PAE pmopel va evavruwBel av n andxrnon EdEyXOU fn adEnon ins oupLEToxs Ge BtaxeWpioTH AuKTOU Atavopiic DuawKod Aepiou BEtEL GE KivEUVO Ty aopédeta rou Evepyetaxod eMpoSiacpod ms xdpac A KpMTOUC-HEROUG tng EUpUMaiKAC ‘Evwong 5. AV anoxtndei n oUHHEToXt fh aUENBEL n ON UtOTauEVA cULBETOXA wpic va avaKowwGet ex tw npotépwy ath PAE xwpic va eyKpiBet n andkenan fn adEnoA tng, Mav 15 ~Fo- Sev ywwotonoindel orn PAE n petaBorH tng rauTOTHTAG TOU UGLKOU Fh VOLK RPoGROU TOU EAEYXEL VOLIKS TIPSOWNO HE CULHETOX! GE AtaXEIPLOTH AuKTHOU Atavopii¢ DvoKo Aepiov, nade aurobixaiwg va éxet anoréAeopa n doknon twv SuKawpATwY pov nov anoppéouv and ty cuppetoxf tou npoowmou. Fe doous napaBaivouv ty unoXPEwWON Mponyoupevng ywworonoinans tng andxtnans f ts avEnans bn UdtotapEvnc oULPETOXH, 7 PAE enuBaddet tus KupwoELG TOU dpOpOU 36. ‘Ap@po 801 Eraipixds petaoxnnatapss tc AENA A.E, 1. HAENAA.. npoBaivet o& pepuxi 6idonaan tou KAdbou uNobopdy Kat ce andoxion TOU KAd50U dteBvibv épywy, CP UWE HE TIC MPOUMOBETELG Kat TOUG 6poUG TOU NapEVTOG KaL Tou vojiou 4601/2019 (A’ 44), efaipoupé vw (a) twv Statagew tou vopou 4601/2019 Bacet Twv orcolwy Ev vovrat or enwpehow peves EraLpies yia UMOXPEWELG TNS StaaMWdHEVNG A/KaL otny 6iaomdpevn yia UMOXpEWoEIG tw EMwpEAOL HEVUW KaL (B) ToU dpBpoU 65 TOU voyou 4601/2019. H pepuxt Stéonaon tou KAdSou UROBOHWY Kat n aNdoXwen tou KAGBOU 6ieBviov Epywv, avrtoixus, 6énetar enions and ic Stardferc twv vow 4548/2018 (A’ 104) karts map. 4 tou apOpou 5 tou v. 2859/ 2000 (A’ 248). Eniong, n weptAr} Bidonaon tou KAG5oU Unodopdy Biénerar and vic Statdfers tov dpOpou 54 tou v. 4172/2013 (A’ 167) Karn ‘andoxwon tou KAdbou 6teOviv Epywv Siénetar and ric Stavdgers tou ap. 52 Map. 1 Ewe § tov v. 4172/2013 (A’ 167). Ety Hepuct Biétonacn tou napdvrog dpBpou Sev Exet Ebappoyi| to 4p8p0 479 rou AotiKod Kid5uxa. 2. Tra tous okonodg tov napdvrog vopOU, ws KAd6o UMOSOLdY voEitat to BUVOAS TY Spactnptotftwv unosopdy tng UptoTapEVNs DENA AE., oI onoies MEpAaUBavovrar ot Rapaxétw und (a) éu; Kat (5) avadepsueves Spactnpistnrec, KaBids Kat onoradiinore AAN Spaotnpwsrnta nepAnpOEi oro oxE510 Sudonaans KaL OTH AoytoTiKs} KaTéOTAGH KAASOU ot omoia to oxé60 auté Baoiteran: a) ot auppetoxes tag AENA A.E. onic eraupeies 6taxeiptons Twv Autéwv Atavoyric DvoKod Aepiou Attux}s (ETAIPEIA IANOMHE AEPIOY ATTIKHE A.E. - EAA ATTIKHE A.E.), Q¢oaaAovixng kat Oecoadiag (ETAIPEIA AIANOMHE AEPIOY QEEZAAONIKHE ~ OESZAAIAE A.E. - EAA OEXEAAONIKHE ~ OEEZAAIAE A.E.) Kat Aoutiig EAdBac (AHMOZIA EMIXEIPHSH AIKTYOY AIANOMHE AE. - AEAA A.E.), 8) n kuptdtqra tn¢ AEMA AE. eni tev nayiwv twv Aurdwy Atavopric, ¥) 10 Sixtvo ontuxddy wiby Mou aviiKet ctny Kuptstnta tyG AENA A.E., 8) Buxauidpora Kat unoxpEm@oets ING EMA A.E. avadopixd He thy avntuEn, Tov oxEiaopd kat thy uAonoinon épywv uMoSopiig Suxtdwy Stavopiig cuLMEpayBavopévuy Epywv UOBopHG CULMLESHEVOU duoLKON aEpiou A UUKPHIG KAiLaKas YOA, efapoupevww TwY Sixcuwpdrwy Kat uToxpEdOEWY TH AENA A.E. o& 6ieOvil épya, 6nuc Beopedoers nocotitwy oto Biaouvéeripto aywyd EAAGSac-Boudyapiag (IGB) f oto MAwTS teppamiKé aepionoinons YOA (FSRU) otnv AkefavépounoAn, 16 ahr 3. Ma toUG okoMOUs tou Napdvtos VOLOU, we KAA5OG SLEBViDY Epywv VoEiat to GVOAO Tw Spaotnpiovitwv nov Siatnpei n udtotapevn AENA A. cite anevBeiac ete wow Tw SuyatpiKioy exaipendv ts, otiG onoies nepayBavovtar ot Karwrepw avadepdpeves Spactnprsrntes, KaBde Kat onoLadrnoTE GAAN SpactnpLomta nEpANHBEL oto oyé5t0 Stdonaonc Kat om Aoyiouxs} Kaxdotaon KAd5OU, otHY Onoia To oxé610 aut Baoieran: H oupneroyt tnc AENA AE. ora eftig 6te6vr épya: (aa) ta épya nou avartdocoveat and thy Y.A@A, NOZEIOON AE, otny onoia oupperéyet dpeoa n DENA AE., Kat mepiayBavouv th Staabvbeon EAAASac— Iraias (IG!) xa tov aywyd Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (BB) ta épya nov avantsooovrat and thy ICGB AD, otnv onoia cupperéxet éupeca n AEMA AE. Bia NC Y.A.O.A, NOZEIBON A.E., Kat nepthapBdvouv to Siaauverripto aywyd EAAGEac— Boudyaplag (IGB) kat (yy) ta épya MoU npéxetrar va avantyxBobv oto Maisto THs onouaaéiinote épeans A Euneons HeMoveuniic GUNHETOYrIC TNs AEMA A.E. oF exawpeies nou 4 0UV Ws KOS thy avétUEN, tHV KatAOKEUH H tn StaxElpton Epywy UNOS diaabvBEon, he vetrovixés xioper, 4, Eo maaiowo te pepiKric Stéonaons, n AENA AE., | onoia anotedel tn Staonddpevn exaipetar, ob pcpuva pe to dp8po 56 Tou voyou 4601/2019, petaPiBAcet tov KAdSo UROBOLiOV oe véa eraipeia We tv enwvupia DENA YNOAOMON AE., n omoia anoredei tv enurpehoopevn evarpeia, odpdwva Le to avwtépw dpBpo. 5. Ero maiawo tn¢ andoxions, n AENA AE, 1 onoia anoteAei ty Staontpevn eraipeta, ob pduva pe to Gp8po 57 rou vopiov 4601/2019, retaBiPatel tov Kado SieOviiv Epywy oF véa exaipeia He ty enwvupia DENA AIEONON EPTON AE, n onoia anotedei thy enwoeAoupevn exaipeia, adydwva pe to avurtépw ép8po. 6. HAENA AE. werd thy OhoKAF}pwan ING HEPLKFIG SudOMAANG KaL TNS aNdoxLONS OOLdwva He thy napaypaco 1 tou napévros, HEtovopd{eral ce AEMAEMMOPIAE A.E, xouStartnpet eite aevBeiag cite Eow twv BuyatpIKioy EetaIpEUdv ING TOV KAG5O EpMopias, FrOL tO GUVORO Tw Spactnpiorftwy npopABerag Kar eunopiag tg udiotayevng AEMA A.E, onc onoies TepdapBavovear kar’ EAdyiato Ot UNG (a) Ewe Kat (8) avaepseves Spactnpistntec: 4) n ouppetoys tng AEMA A.E, atv EMA Attuxric AE, B) 9 etoaywyh dvoixod agpiou orn Xwpa (cite peow aywydv elite YOA) péow twv HaKponpdbeopwy cupPacewy mpouriGetac ths AENA A.E. cite and onowadrjnore GAAN TAys, ¥) mpopfiBera duowxod aepiou Héow f extds FuoTHHdTWY Metapopag DuatKod AEpiou fh Auctdwy Atavoprig DuatKod Agpiou, 6) n etoaywyh, mpoundera Kau eynopia nrextprKric evépyetac, €) 0 avepodiaapd¢ oynndtwy He oupMtespEvo huotKd aépLo wow idKtnTwV RatnpiWy A néow ouvepyatopevuv Suxtdwv mpatnpiwy, cULNEPALBavoLeVWY hwy TwY oXErIKioV oupBacewv, kat tn xprion Tou EURopIKa ar\yaTOG «FISIKON, 01) n MpopfBera TENKiy nearby, Ln cUVSESEHEVUW GE AikTUO Atavoyric Duara’ AEpiou fh oto EBviIKG Edotnua Duowod Aepiou (ESA) rh of AvekaptHTO ZuatHHA DuotKoU Agpiou (AZ@A), UE CULMEDLEV dUOLKS aépLO Hh YOA, HETAEL GAAwY Kat ta xrhon tou duGIKON aepiou we Kavaipou ce Kivntipes HEowy BaAdoo.as Kat xepoaias petadopac, 7 -92- 9 0 npowABeLa ancpaKpuopévun Autdwy Atavopiis DuaKo Agpiou KaBG Kat wv ouvSe6epévwy o& curd neAariy, n) onowadinote dAAn Spactnpistnta oxerigerat He tv mpoprBea duoKot aepiou, oupmepdapBavopévwn Twv Sixauudtwy Kal UNOXPEdoEWN tHE AENA A. a 6te8vi Epya, nw Seopedoers Rocorftwy oto Stacvvderripio aywyd EXAdBaG- BovAyapiac (IGB) F} oto TUS TepLeriKd caepionoinans YA (FSRU) othy AAefavSpounodn, 8) ta Sixaudpara Kat ot unoxpewoets Nov anoppéouv and pvnudvia oUvepyacias oundwvies avaopuxd He tn UEMOVEUKH oULHETOX ING AEMA AE, ony exawpeia F ov exaipeies nou €Xouv we oKONS Thy KaTaOKEUF, Thy avéntuEN KaL tA StaXEipton tou véoU MAwTOd vepyatKod agptonoinans vyporoiniévou duoKod aspiou (Floating Storage Regasification Unit ~ FSRU) atnv Adefav6 posnodn, H appobistnra vAonoinans ovyxpnaroSorobpevuw épywv ato MAaioto twv Siapepwruxiiv Tapstwv ins Eupwmatixric Evwonc tg AENA A.E. nou aopouv tn BpactnpLdtnta npopBetas kat eunopiag napayéver orn AEMA EMMOPIAE AE. 7. To oxé510 Svéonaons Karaprifera, coUdwva pe ta dpBpa 59 kat 74 napaypados 2 tov vopou 4601/2019, 8. fa tous oKorotc ts HEPUKIIG SiGanaGNs KaL TNS ANdoxLan¢ oUvtdacoVTAL aNd thy utotépevn AENA AE. AoyotKéG KaTaCTdGEG KAdSOU MoU neEpXoUY ta cTOKEla EvepyNTIKON Kat MaBNTIKO, CUBMEPGLBavopevun Tw aNOBELaTLKiDv Tou épBPOU 7 TOU v. 2364/1995 (A’ 252) nou adopowy, aveiatoixws, tous KA45OUG UROBOLWy kat BieBveov Epywv, kat Ot onoies anotehodv avandonacto crowysio tou oxebiov Sudanaans we npos tov avrioto1xo KA450. Karé tH ovvTaEN tHE AOMLOTIKTIG KaTaoTaNNs KAASOU Kat TH HETABIBaCH Tou avtoroixou ¥AdSou ory avtictoyn enwehodpevn erarpeta, Kara nepintwon, ouvedooerat éxBeon Staniotwong tng AoyiotuKHiG afiag tw croLYElwy EvepynTIKON KaL na@ntKod tov KA&Sou Katé thy NHEPLAVia avahopag THs AoyLoTIKFic KatéaTAANG KAA5OU kat Sev anauteitat va npayparonowndei anoripnon twv ororyeiwy tou evepyntIKON Kat na@ntKod. H abvtagy tng ExBeons Staniotwons avariBerat aNd tO BLo1KNTIKS GUpBOUAL Ing BENA A.E. oe opKuts eheyxtt Aoyiorr fh EAeyKTIKH evaupeia. 9. To HeToXKd KehiraLo KABE plac aNd Tic EnwpehoupevEs Etapeiec mpoostopiferar pe Bdon 1 Aoytotixt} agia tou KaBapou evepyntwKos TOU LetaBiBa~opevou Bua tn HEPLKFIG Sidanaons KAdSOU H andoxtons KAG5OU, onus AUTH MPOKE MTEL aNd tm AoytoTLKF] KaTdoTACH KAdSOU. To oxE610 Sicionaang pope va opiver dt. uEpos tng AoyLoTuKF|s alas tov KaBaPON EvEpyntikod Tou HETaBIBaxdpevou KAG6ou anerKoviferat oe Aoyapiacpobs KaBapric BENS (Any tov petoxKOU Kedadaiov) tn¢ EnwhEhowpevnG erawpeiac, ehdoov uNapXoUV Siahopés Aoyiotuxrig Kau opohoyurtis Bong Nou SuaroAoyouv ty aXETUKF aMEtKdVIGN. avtédAayya yi Kae HetaBiBarspevo KAdbo exBiSovrar and ty avtiororyn EnweAodpEvy eraipeta petoxés avriororns ovopaatuxrig akiac. Ot peToxéc exBdaews ns Erarpeiag AENA YNOAOMAN, pe th ovotaoH ths Napadibovrat aneUBeiag ctoUG UETdxoUG tng DENA A.E. cE avanoyia npoc ta SikatdpHaré tous oto KEdAAaLO tN AENA A.E.. Ot pEtoxés ExBdaEWG tNG 18 ~ 93- eraupeiag AENA AIEONON EPTON AE. pe th ovotaor tS napadidovrat aneuBeiac otnv AENA EMNOPIAZ A.E. ka napapévouv otny kUpLotnta auTIG Kav’ aMWTATO SpLo Efyvta (60) nuépec Mow and thy KaadnKtiK nHEpounvia UMOBOAAC Seopevtuy npocpopwY ya thy andxtnon tw Hetoxioy exddcews th¢ AEMA EMMOPIAS A.E. To. apydtepo expt Kat thv e€nxoott (60") nuépa avwrépw, or petoxéc nou Ba katéxet n AEMA EMNOPIAS AE. omn AENA AIEONON EPTON AE Ga npénet va nepieABouv tous LETSxoUS tH¢ AENA A.E. of avahoyia MPOG Ta Bexaudparrd TOU OTO KEpAAMLO TNS AENA AE. pe peiwon tou WETOXKO keadaiou 9€ €i60¢ Kata ta opopeva oto N. 4548/2018. H Lelwon tou pEtoxuKod Kedadaiou oe ei50c Ba tcovtat Le th Aoyiotuxr agia tw petoxWy MOU Katéxel | AENA EMMOPIAS AE orn OENA AIEONON EPTON AE Kat Katd napéKKAion and to dpBpo 31 napdypados 1 rou N. 4548/2018 Sev Ga anaiteitar anoriynon twv eoopiy oe eidoc, epappotopuevw avaAoyiKa tw Stardgewy tng Rap. 16 tov ApBpou $4 tou v. 4172/2013, 10. Hodoraon Kade was and wu enwoeAoUpEvEs eraipelecanaAAdgoerat and to TEAS 0,1% unép tng Enttpont}g Avtaywwtopol tng nap. 1 tou éppou 17 tou v. 3959/2011 (A’ 93) kat ev yévet ané omotovérnote GAAov dépo, téAOG, etaopd UNEP tpitwy Hy AAAN emiBapuvan. fa thv edappoyh tns avutépw anaddayric, we KEddhaLo Bbotaans opiterar, katé nepintwon, To apyiKd [ETOXIKO KEdGAaLO MAEov Inc BETIKFIG Siadopdc, n oMoia EvBEXETAt va MpoxdWpet LET THY NEPOUNvia BUVTAENS ts AoyLoTIK¢ KaTéOTAGNS HEPIKAG Budonaong Kar andoxtons KRA5OU Kal Héxpt THY OAOKArpWAH TNS, 11, Ot peraBiPéoerg tww KAaSwv UMOSOPY Kar SieBvoov Epywv, aveioroixws, Stemovrar and ti eff et5dtepeG pUBLCEL«: a) Ta oroyeia evepyntKod Kat naGntiKOd KAGE KAdSOU [ETaBIBAZovraL oth avtiotowxn enupehovievn erapela Ye KaBoAtKt 6taboxh, Gy >wva He thy REpiMwoN a” thc Tapaypadou 2 tou &p8pou 70 tou VpoU 4601/2019. H netadopd wv ororyeiwy EvepyntKod kat naGnrKod, cUpREprapBavopévnc tng HETABIBAONS EUMpMyLaTWY SKAWUBETWY cE axivata, autoxivara kat GXAa Kivntd, cuvteAetrat avtodiKaWG We WSvA THY KaraXtPLAN tH oupBoharoypadurs npdéng tng Staompevns evaupelag oto F.EMH., ody pwva pe thy napéypacbo 4 rou dpEpou 74 tou vojiov 4601/2019. B) Aev anavovvea onotecdiinote SiowKntiKés eyKpioes BeBawdoer, PeBawoes UnoBnKopuaaKeiwy r/Kat KenHatohoyiKtiv ypadeiwy, unebBUvES EnAdoEKG, motoROUTKE kat oxeBtaypapnata yia th HetaBiBaon axwwritwv, aKduN Kat Exeivwy Nov éxouv anoKtnGet He avaykaotixf} anadAorpiwon H BpioKoveat ce apapeBdptes nepioxés, Meraypadés Kat Aourés Kard ic xeiveves Stardfers amattovpeves Karaxwpicers ya tH pEraBiBaon eumpayyarwy 6xawpdrwv éxouv amoKhelotixd BtamMLotwTiKd XapaKtripa Kat Bievepyouveat héoa o€ npoBeopia 640 (2) erdv and thy Evapén toxbos tou napdvtos, xwpic thv KaTaBOAH onowovsiinote Hépou, téhous Fh BKCUBHaTOS TpitoU, cULMEPALBavowévwy TwY apoLBiov, Twv nayiny Kat avaRoyuniv SuaWHETWW, eniBoudtw f GAAwW tehdv UNEP GytoBWV Ka Euuio8wy UNOBHKOHUAAKWY fh KTNLOTOOVIKIDY Ypadetwy, KATE MapEKKAton KABE dAANG YeVIRG fh eIBuKFc, Stétagn¢ VoHOU, Kat xwpiG thy KataBoAr onoWwvSr NOTE TerOWY TERY, SuKaWwpéTWW fH apoIPiv yla THY EK5OGN Tw aNoonacpdtwy KenHATOAOVIKWY Kat Kcnparoypadixdy Staypapndrwy, od pwva pe thy Map. 4 tou GpBpou 14 Tou v. 2664/1998 (a’ 275), ta onoia ovvunoBédoveat we thy aitnon Karaxdpionc t¢ BU"Baons HEpLKrG 19 4 Stdonaon¢ ota KtqPATOAOYKG PIBAia, CUuva WE TY Nap. 4 tou GpBpou 14 tou v. 2664/1998 (A’ 275), efaipoupévou oe KAGE nepintwon tou tEAOUG xaPTOOHHOU Eni Twv npdfewy jetaypadris. H ovpBaon Siéonaong n onoia neprapBaver th HETapiBaon Eumpayndtwy SKawpdtwv o€ akivara and tH StaoMdpEvn Mpos thy enwh_Aoupevn, etaipeia, xwpic tv entodvaipn oe aUTrV KYPWHEVWY aNoGRaSHATWY TwY KEnHATOAOYKY Staypappdrwy elvar karé routO €yKupN Kat Rapdiyer odes tic EwouEs ouvéneréc rns, ¥) dev anareitar n unoBod Snddoewv dpou petapiBaons axwijtwv, OUpMEPaLBavopEvwn SNAwOEWY EniKANoNG xonoLKtnoiac, SLadopac extdcewy rh dAAoU Tithou mou bev €xet wETaypadel, aUTOKWHTWW KaL AoINeY KWATGY KAL BlOHNXaVIKOS efonAopod. Fa ui avéykes obveagns tH¢ cULBoAmoypaduric ndEN¢ te HEpLKTIG Stdonaan¢ Kat andoxionc Karé MEpirtwon tou napdvtos épBpoU yopnyettat omy AENA A.E. MotonoWtnXd tHE Poporoyurrig Sioixnons, We to onolo BeBawverar ue ta axivata RepiAauBavovrar ov SnAdoeXc Dépou Axivntn¢ Nepiousiag (.A.N.), KaBios Kat TOU Eviaiou 6pou l6toKtnotac AKiwFtwy (EN.©.1.A,) via ta névte (5) nponyopeva én, Katé Rape KKALGN Tou ap. S4A tou v. 4174/2013 (A’ 170) avacbopKd We thy motoMoinon KataBodric TOU avtioroxyou dépou. 6) H AEMA AE. Kat ot enwhehodpeves evaipeies anadddooovtat and thy unoypéwon KataBohiic avadoyindy Kat nayiwy cULBoratoypadKiiy Suaupétwy yia KADE OXETIKF pak mou anartelzar ovpPodaoypadixss tnos, Smwe n abveagn Kat tpononoinon kavaorariKibv katn Kardption tg MpaENc HeEpUKIig StdoRaONc Ka andoxwonc Kad MEpiTWON TNC UbLoTépEVNG DENA A.E. kat HeraBiBaons tov KAdSou URBopov orn AENA YNOAOMON AE, Kat avtiotoiyw, tou KAd50u SteOviv épywv ony AEMA AIEONON EPION AC, oumepAayuBavopévwv onoWNErnoTE GUAMANPWHATIKDY Mpagewv aura. Kad ty oUvEAEN Kat unoypadi} tas MpdEng HEpLKrig SutoMaanG Kat ts aMBoxLaNs Kad RepiTwON KAL TNE hetaBiBaong tw KMdSwv ori enurpeAowpeves exaipies Sev anaueitar napdoraan Suxnyépou €) KAGE Lopdric abet, evKpioerc, napaxwprioers Kat StorKntiKes mpafer; nov éxouv xopnyn@el #h exbobel om AENA ALE. Kat adopobv HetaBiPaysyevo KAG5O yEtaBIBAZovea aurobtxaing ory aveiororgn enwipehodievn eraipeia Katé thy NHEPOURViA KartaxdpLONS oto T.E.MH. tn¢ oupBoravoypaduric npdéng tng Staompevn¢ etaipelac, oOudwva HE THY Rapéypado 4 tou dpBpou 74 tou VuoU 4601/2019 kat Kata napéKKAtan onoLacsrinote Ang vewrnti H e1uxiic Stétagnc. Ta dopodovind, Sikovopixé H| ANAa Mpovpa r Suxandpara anadAotpiwons unép Staondpevou KAd5ou napapévouv Ge Loxt Kat eappd{oveat unép tng avtioroyns emurpeAodpevng eraupetac, ot) Exkpepels Sikes nov abopobv HetaBiBaropevo Kado ouvexivovea avrodixatws and thy avtiotouxn exwdeAou evn eraipeia xwpic va Staxértovran Braiws Kat va anattetrat yta th couvéxian # enavédnipi tous onoadrinote Batonwon 1 Bi/Awan ex épouG ts teAevTaiac, {) dtaduxavies Staywviopiiv Epywv, npoLNBeLBv 4 UMNpEoUdy, OLOMoIoLRpoKNPUXBAKaY aNd MAENAA.E. npw and ty Sukonaon Kat andoxton Katé NepiTtwon HETaBIBaLoevou KAéSou Kat adopouv Spacmnpismntés tou, HET THY OAoKAFpWwaN INE HEPLKMG SidoRaEN¢ Ka avaotoixws tg andoxions avahapBavovrar Kat ovvexifovtar and tay avtioroyn emweou evn exaipeia, we KABOAKS 51450y0 tng DENA A.E. 20 -—%I5- 1) Me thy andebacn ts yevexrc ouvéAevonc tng DENA AE, we thy onoia eyxpiverai n epiKth Stéonaon twy KAddwv UROSoMdY Kat _n aNdoxion tou KAG5OU BLEBVUV épywv, *pononowwdvrat Kat ot SlardferG TOU KaraoTaTIKON THC DENA AE., eddaov épyovrar oF aytiBeon pe nig Badges tou napevtoc, 6) H Lepuxt Svéonaan Ka n andoxton ev ynopowy va KnpUBobv dKupEC, xwpic va Blyoveat evBexouever aguioerc anogqpiwons, () Happobistnra vkoroinans cuyxpnpatoSoroupeviwy épywy oro maiowo twv 6iapOpwruKiv Tape Hg Eupumaiaric Evwong tng AEMA AE. mou adopouv tov KAd60 unoBo\v heraBiBagerat ot AEMA YNOAOMON A.E.. ta) H appodiétata vAonoinons ovyxpnnatobotodyevwv épywv oro mAaiowo twv StapSpwtudy Tapeiwy tn¢ Evpwmaixiic Evwons tg AENA A.E. nov adopovv tov Khé5o bieBviav Epywy peraBiBaZeraL ot AEMA AIEONON EPFON AE. 'B) Emyopnyrigess nayiwy enevSdoewy nou aneKKovitovrat atov WohoytoHs tng AENA A., Eire oto KedaAao cite oto Aoyaplacyd «enixopnyraets nayiwy EnevEboEwv», KaL abopouv oTov Khdt5o tw UNOBopDv Fh Tov Khé5o SteBviav Epywy ueracépovear avn AENA YOAOMON AE. flowy DENA AIEONON EPON A.E. avtiotorya. \y) Me thy empoAagq Tou endpevou e6adiov, onotoabijnote AoyLoTtKSG th oporoyixd¢ XEIPLOUSS StevepyriOnke and th AENA AL. Kat abopd petaPiBazopevo Kdd5o ka evéxer heMovtKd oéAn Fh Bapn, Heradéperar otny avtiotoyn enwpedodpEVn Eralpeia MPO Sdeho¢ fh ce Bapos autis, Fra oroKeia HETaBIBAZSpEvoU KAGSOU neprayBavovrat Kat OL avaBadAspeves opohoyixés amautijoel Kat UMOxpedaEIG MoU éxouv EnLoUPyNdEL and Stabopéc perago AoyiotuxG Kat dopoRoyuxrig Bekanc tou kaBapod evepynttKod (evepyntiKe helov naGntxd) tou KAGSoU autos, eddoov éxouv neprAnBel otnv aroypadti TOU KAd5OU Tov ouvtiasetat thy nuépa odoKMipwons tng HEpiKric BtéonaaN¢ KaL andaxtons Kata nepintwon, 16) Ot npagers mou Stevepyouveat Herd thy NHEpoLRVia aVeAgNG TNC AoyLotUKG KaTKCTAGNS hetaBiBazouevou Kd5ou Kat Expt thy CdoxAr}pwon tHE HEPLKTIg BiéoRaONs KaL avtiotoya Ing aNdox.an¢ Kai adopotv tov avtiotoyo KAdGO Bewpouveat Sti BlevEpyodTAL yia Aoyapiacys tg AENA AE. To AoyiotiKd Kat Gopodoyixd anoréAcoua tI¢ avurépw hetaBaruxic nepiSbou neprapBaverar oto AoyoTiKs Kat PopohoyiKd anotéAEOHa tn¢ AENA AE. H enupeAou evn erarpia uetaéper ota BiBAia tn¢ [He ovyKevtpwuKés Evypadés pv Ta unBAoA Tuy Aoyapiaopisv WoroyLGHOS TOU [ETaBIBaxSpEvoU KAABOU, dmwe aUta Mpoximrouv ty nuepounvia ORoKAiwons tn¢ HEPIKIG BidonaNs KaL avtioroKXa THs aoxion¢. MExpt thy OAOKArPwON TNC HEPUKTIG SidoMaONG Kat avtiotoIXA TNS aNdoxLaNS "AdSou, | AEMA A.E. Sev unoxpeovtaL Ge BlaKpLt AoyLoTUKH) RapaKOAOUBnoN Tuv HETaBBaZoLEVU KAASWY yla hopodoyKOUG oKoNOUs. H AENA AE. unoxpeottat va unoparer 10 apxeio PePaudoewy anoboxiiv Kat apoWBiv Kat va tnpEL TG UMOXpEWEIC Tw Siaréfewn wv dppwv 59, 61, 62 Kat 64 tov v. 4172/2013 (A’ 167) yéxpL thv odoKAripwon ng Hepes Btdonaans Kat ot enwxpehovpeves erauples and thy OAOKAAPWAR TNE HEPLKHG Bidonaong Kat aveioroya tng aNdoXLaN Kat EdEEAC. le) AnoBepaTiKd and thy ELohopA TOU Suxaudpato¢ xpHons AuTHW Aavopti¢ DuoKOD Aepiou tng nap. 21 vou ép8pou 7 tov v. 2364/1995 (A’ 252) Kav’ eappoyrh dAw vOpWwY, hevadépovear pati ve randyia neptovoraKé otoryeia otn AEA YNOAOMON A.E. we otowyeta Tou KAd5ou unobopdv, Ta anoBepatixé autéSevundxewtal Ge dopohoyia Kati Tov xp6vo 21 -— 76 — ! TMS HEPUKiiG SiéonaON, Edda anEKovIGTOUY GE EIBKOUG AoyapacHous tH AEMA YNOAOMON A. orn bopohoyixl tous Béon ot) To Sedtepo e64¢p10 tH¢ Map. 1 tou dpEpoU 47 tou v. 4172/2013 (A’ 167), bmw to EBtto urd avexatactéOnke Ue thy Map. 2a tov dpBpou 99 tou v. 4446/2016 (A’ 240), Sev ebappdverat av wew0el n Aoyiowixr} KaBapi} Béon ts AENA A.E &) Karé thy npayparonoinon tn Hepurtic Btéonaanc Kat avtiotorya TAG andoxtanG, ot Znpies Tg MENA A.E. Sev petapEpovtat aris enuxpeAoupeves erarpeiec. | 12. To Tapeio Aftonoinong ISurtiKt}¢ Neptovoiag tou Anwooiou AE. (TAINEA) nwhei Kau hetaBiBageL, oUpwva pe Tov v. 3986/2011, petoxés nov avtiotoodY oF effivea nEvtE TOI exard (65%) TOU ouvddoU TwV HetoxibV exBdaEWS TG DENA YNOSOMON A. nov nepiépxovtat oto TAINEA we anotédepa ts HEpIKFIG BidonaoNs tou napEvtos dpepou, : KaBiie Kat HETOXeS NOU avtioTOIOUY oe eEfvEa RévTE ToLG EkaTd (65%) Tou cUVddoU Tw hetoxiv exBdoews, tng GENA EMMOPIAS, eaipoupevuy twv pEtoxtiv exBdoeus AENA AIEONON EPFON A.E.. O xpovog 6i4BeonG Twv Herod KABE pag and Tic exaupeies TOU nponyovuevou eBadiou npoobiopi{erai ané to TAINEA ard thy Kpion Tou. 13. H biabixaoia S46eon¢ twv avutépw pEtoxWv eK6doews tH¢ DENA YMOAOMON A.E. Ka EMA EMNOPIAZ A.E. unopel va Eexivrioet nplv and thy OOKAM|pwON TNE HEpLKF|C Budtonaons kat andoxions Kad nepintwon ex tng UdtoTaHENNG AENA AL. Ee KaGE nepimwon, n OhoxAfipwon tHE SiaduKasiag peraBiBacn¢ TEA UNS tov Spo tN¢ MponyouuEVNS ohoxAripwons tng HEpUKH SudoMaaNG Kat andoxians tou Rapsvt0¢ pSpou. 14. 01 unowipior enevBurés mpénel va CULHOPdivoveaL HE TO oKKEIo PUBHLOTIKE Kat vouoBETKKd MAaito, 7600 EBviKE dao Kat EUpwRaiKd. ANS THY NHEPOLNVia OhoKAr}Pwons THE Biaywviotuxtig Siadixaciag 5idGeong wv avurépw peroxwv exBdoews tH¢ DENA YMOAOMON A.E kat yia xpowixd Sidotqya névte (5) eviiv, Sev enutpéneratn petaBiBaon wv petoxwv € tpitous 15. To Tapeio Agionoinans lbuKiig Neprovoiag tou Anyooiou A. (TAINEA) werd tv Tapddoon oe autd wv peToxiv exSdcews tH¢ AEMA AIEONON EPFON A.E., Katé ta npoBhendpeva orny napdypado 9 tou napdvtos, HEtaBIBACEl dvev avtaAAdypartos npos tO EAnwxd Ando f Gopéa mov Oa uMoseiger to EAANVIKG AnHdOLO, HETOXEs MoU aytoroxouv Ge effivea MEVTE TOIG eKaTS (65%) TOU OUVEAOU TwY HETOXY EK'SOEWS TNS ENA AIEONQN EPFON A.E. nou neptépxovrat oto TAINED wo anotéAeopa tw eTaipiKWwv HEtaoXNLATLGLdv Tou Napdvtos GpBpou. Le nepintwon nou n WEtaBiBaon tw LETOXW yiver oro EAANViKS Anuda.o, ta Suxaudpata and UG yEtOXES NOV HEraPIBATOvTAL aoKObvEAL aNd Tov Yroupyé OKovopiKiiv.». ‘Ap@po 17 Tortonoinon wy ép@pwv 80 Kat 8OIB tov v. 4001/2011 22 —f1- 1. To tpito Kat to térapro €B4¢to tn¢ napaypdchou 2 tou dp8pou 80 tov v. 4001/2011, émw¢ €x€1 tpononownGel Kau toxdel, Katapyouvrat. 2, Ot nap. 1-5 tou dpOpou 8OIB Katapyouvtal Kat ony nap. 6 tou dpBpou autos Sraypacerat n dpdon «Kar Ba petarpepOei otHy AEMA EMMOPIAE A.E. etd thy OAOKAR|pwan THs anoppodnons tn; Napaypddou 1 tov dpBpou 801 UNS tov dpo tng OdoKArIpwaNS TNE hetaBiBaonc twv petoxdv tHG Rap. 1 rou dpEpou BOIB pexpt tic 31.12.2019 AdAuc ehappdzovtar pe tox and 1.1.2020. Or npoBeopies autés Sivavrar va napateivovtat we ‘anddacn tw Yroupyiiv OKovopiKiby kat NepiBaAAoveos Kat Evépyeac.» ‘Ap@po 18 PuGpicers Meradopas DuorKod Apion 1, Emmy nepirwon (y) tng Rapaypaou 1 rou dpOpou 67 tov v. 4001/2011, dmwe éxet TpononounGei kat toxtiet npootiBera véo EBapi0 w6 eEfc «nig enextdoers tov EEDA SUvarat va MEpayBavovtar Ka aywyoi nicons oxeStaopou dvev twv 19 barg, eykataordoets petpHoewy, cupnieons Kat anooupnicons Kat AoUdS oXETIKSS efontAtoydc Mov ouvdéoveat we Edathwa Meragopac Dvouod AEplov.». 2. H mapaypados 2 tov dp@pou 67 rou v. 4001/2011, dru éxet tpononoinBet Kat toxder, aveKaBiotarar we eff: «2. Eto EZOA Bivarat va MEpayPavovtat eyKatactécers cupMicans DvoKod AEplou ot onoles tpopodotouveat am eudeiag and aywyouc Metadopdc DuctKod Aepiou». KE@AAAIO E” Pudnicers yer tn ctHipign tng Napaywyris Evépyetac ané ANE kat tnv EfoiKovoynon, Evépyetas ‘pepo 19 Anoznniwen napaywyiv ANE Expt tv évapgn cuppetoxtic tou DoZETEK otnv ayopé To dp6po 61 rou v. 4546/2018 (A’101) avexaBioraraL we Effhc: «2, Ot xétoxor oraBjuiv napaywyrs nrexrpixtig evépyelac and A.NLE. Kat ZH.O.Y.A. nou Exouv ovvaiper } Ga cuvépouv ZéyBacn Aeroupyuxii¢ Evioxvans Atadopuric Mpooadgnons (2.£.0.N.) npw ané thy évapén oUpLEroy|c tov @o.2.£.Te.K. ot ayopa Mextpuxiig evépyeiac, anotnutdvovrat yia thy evépyela Mov napayouv ot orabj01 TOUS Kat anoppopéra ané to AtaovvbeSeuévo Aiktuo H/kat to Ataauvéeb_pévo Séotna avabpowixé and thy nHEpopnvia evepyonoinans tng abvBeorig TOUS Kat Expt Ka THY 31.10.2019, n eyypadr tous oro Mntpwo Euppetexdvewy nou tnpeirat and to EAANVIKO Xpnpatisrfipto Evépyetas rh n obvaibn Z6uBaans Exnpootinnang pe Dopéa Zwpevturic¢ 23 —FRZ- Exnpostonnons (O0.LE.). H we dvw ano%npiwon unodoyigera via KdGE yriva exxaBdpiong we to ywdyevo tC Evépyeiag Nou napiiyaye o KaBe ora8yds Kat anoppodhOnke ond to AtaouvbebepEvo Aixtvo A/Kat to Aaouvbeb_pevo EWornya Kara ‘To pitiva ExkaBapions HE to evevrivra toLg exard (90%) tn¢ T.A. nou Benet: 1H 2.£.4.0. nou EXEL ouvdupel KaGE CTABHSS. Ot KdroXOL Tw avuépw oTABYUv Bev AapBavouv Kavevoc @Aov eiBoug axoinpiwon via thy evépyeta nou napayouv ot ctaQHO! TOUS KaL amoppopatat and to Ataouvbeb_pevo Aixtuo Hi/Kat to Ataouvbedeuévo Totnpa Kara To petaBarixd Sutera. 2. Me anédaon tou Ynoupyot NepyBaAAovtoc kat Evépyeiac, n onoia exBiSerat evtdc 50 (2) unvdiv ané ty mapéAevon tov peraBatKod Siactipatos, mpoosiopiferar n, Siabixaoia optowinric exkaBApions, n HeBobodoyia Base tn¢ onoiag KaBopigerat n, ‘Tytohdynon, 0 Staxavoviopds twy cuvarAAyiiv Kat KABE AN oXErIKF] AeMTopépera yet THY ano%qpiwan Kata To avwrépw pETABaTIKs SidothuG, FTO. aNd THY NHEPONvia evepyonoinans tc abvbeons KéGe orabyou ANE Kat SHOYA Exp Kat thy 31.10.2019.». ‘Ap8po 20 ZuppEroyt ota®jdv ANE otny xovbpeynopixt| avopd nAEKrpKric evépyeras xwpic Aetroupyuxt evioxvan, Meté to dp@po 12 tou v. 4414/16 (A'149) npootiBerat dp8po 12A we fic: «Ap8po 12 ‘Evapén Aetroupyiag oraGpiby A.N.E. Kat E.H.O.Y.A, ext6¢ Tou KaBEotiTOC oTIIpIENG TOU v. 4414/2016 1. Mpw thy évapén Aetroupyiag twv Ayopibv HAeKtpixiic Evépyetac tou v. 4425/2016 dmc LoxbEL, 01 KétoXOL oTABpUiY Rapaywyric NrEKTpUR|G evépyeLag and A.NLE. Kat E.H.O.Y.A. nou riBeveat o€ Aettoupyia (kavovixt f| EoKWaoTIKE) oto AtaouvéeBeuEvo EdotMa Kat to Ataouvbe5epévo Alktvo perd thy Bon GE LoXd tng napobaas Bidragns, SUvaveat va oupperéxouv omy ayopé nheKrprxric evépyeiac, odppwva HE Tov KisSiKa EuvadAayioy HRexrpucig Evépyeia, tov Kisbixa Duaxeiptons tou EAAnKoD Zuctipatos Meradopdc Hiextpuxis Evépyeiag (Kid5uxac Ataxeipions Euotrpaos) Kat ta ev Loxbe EyxEWpi5té toUs, xwpis va ouvartouy EpBacn tww dpOpwy 9 fh 10 TOU v. 4414/2016. Ot KétooL Tw evwrépw ora8pdov pnopowy ete va evypdcboveat oto Matpiio Lunerexdvewv rou tnpet | EMnvixd Xpnariotiipto Evépyeiag AE. ete va exnpoownodveat and opeic Twpeurinri¢ Exipootdnnons (O0.2.E) 1h and to @opéa Zwpevtucfc Exnpoownnons Tedeuraiou Karadsyiou (o.4.E.Te.K.) tov v. 4414/2016, dns Loxdel, o€ nepirtwon Nov aByvaroby va héfouv is unnpEdies wv Oo.Z.E.. FxETIKE HE THY UBMETOXE TwY CTABHIV cutiv omy ayopé nhexrpucric evépyetac, Loxbouv avaroyiKe ta opitopeva otic napaypdpous 1, 2, 5, 6, 8 Kat 14 tou dp@pou 5 tou v. 4414/2016. 2. Me tny évapfn Aetroupyias twv Ayopiay HAeKrpuxiic Evépyetac nou mpoBénovrat oro Vv. 4425/2016 dnw; toxbel, ot otaBpoi napaywyrig NAEKtpUKHig EvepyetaG aNd AvavEdouses 24 oe Mnyés Evépyetas (A.11.E.) kau Fupnapaywyric HAeKtpiopod Kat Oepydtntas YipnAiig An- Soans (3.H.0.V.A,) nou riBevtat oe Aetroupyia (KavovirrF oxyLacTKs) oto Diacuvbe- Séuevo EWotpa Kar to AaouvSeSepévo Aixtuo Sivavtat va npayyatonotoby cuvadAayés onc ws divws Ayopés ws SU pHEreovTES Ob Ud wva [ETO v.4425/2016 we oxdEL kat tous oxeTIKoUs KavovioHOUs, xwpls va GuvantoUV ZOUBacn twv dpBpww 9} 10 roU v. 4414/2016 we woxGeL. Ot KétoxoL Tw avutép oTABLWY pROpOuV Eite va Evypdbovta oto Mnxpwo Zuppetexdvewy nou tnpei n EAAnviKé Xpnuatiotipwo Evépyetas AE, eite va Exmpoownodvrat and Mopeic upevturic Exnpootnnons (0.2.E.), and to Wopéa Ewpeutixii¢ Exnpoodnnong Tedevtaiov Katébuyiou (o.Z.£.Te.K.) tou v. 4414/2016 Gnu toxdEl, o€ nepittwon Nov aSyvarobv va AABouV Tic URNPEDIEG tw OO.L-E... EYETKG HE Thy Mpayyaronoinon ouvadAayiov otic Ayopés HAeKtpuRti¢ Evépyetag and tous ctaBHOUs avrOUS wg EuneTéXovTES LoYJoUV avahoyiKd Ta OpLZopEVa oTIG Rapaypaous 1, 2, 5, 6,7 Kat 14 vov dpBpou 5 tow v. 4414/2016. 3. Otxdtoyo1 oraBpdov napaywyric MAEKTpUKHG EVEPYEIAG ANE A.NLE. KALE.H.O.Y.A. rou éxouv dn Kavaprioe cupBdcer Aetoupyrxiig evioxvons tou v.4414/2016 Fh oupBacerG m@Anong Kar ta npoBAendpeve oto cp8po 12 tou v.3468/2006 (AA’ 129) kat oLonoiot Sev Exouv AABeL enevuruxe| evioyvon, Sivavear va oUHMETExOUV oth ayopd A va Tpayparono.ouv cuvadAayés we Eupperéyovtes atts Ayopés HAextpuxric Evépyetac tov v.4425/2016 we oxGel, xwpis va AapBavouv Acttoupyixr Evioxuon, oULhwva HE ta opmopeva oro voHo auts KaBiiG Kat ToUG oIKEloUG KavovioLONc, Eddaov SEV Eyer napéABet Sidornua teoodpwv exdv and tv évapén Soxjacixric Aewroupyiag tov cra8pod. Env nepirtwon nov oupyetéxouv OHV avons fh NpayyatonoLouy cuvaAayés cg Euueréyovres xwpis var AayBavouv Aetroupyuxi| Evioyuon, enépxerar autoSiKatn Avon twv cupBacewy tou nponyowpevou eSadiou inc Mapaypadou auTAG. ExetuKd pe THY oupperox! Tw oraBydv avtdy ty ayopd NeKTpURG Evépyetas THY MPayyaronoinon, ouvadhayiov ong Ayopés and ToUG otaBLOUs aUTOIG we FuppEréxovtes, LoxdoV avahoyixd ta opiiéueva onic napaypadous 1, 2, 6, 7, 8 Kat 14 tou dpBpou 5 tov v.dd14/2016 dru oxsEL. Me anddaan Tou YroupyOU NepiBAAOvtOS Kat Evépyetac Bévarat va KaBopiorouy AentonépetEs Edappoyiis ins Ev Adyws Bidrakns.» ‘pepo 21 ‘Opor kar Sta6ixacia ya xopiivnon HeHovnpevns evicyuans ae oraDHOUs ANE Eto dpOpo 4 tou v. 4414/2016 npootiderat véa napaypados 12 we axohobBuc: 12, Tua ovaBpods ANE toxdoc HeyaAdtepns twv 250 MW, KaBld¢ KaL yla cUyKpOTH pata OTaBpWy ANE He Kows onpeto obvBEaNs WE to Edotya ouvoricric oxo HEyaAGTEPNS Twv 250 MW, napéxerat n Suvatérnta efaipeons ané Tis aveaywviotixés 5tabikacies tou dp8pou 7 tou napdvtos oUUhwva HE Ta OPL{Spevar owIG «KaTEvBUVINpiwy Tpaypdy yia TIC KpaTIKES emoydaerg tous topic TOU MEpIBAAAOVTOG Kat tng Evépyetas (2014-2020)» (AvaKolvwon tn¢ Eupumaixric Erurportrig EE C200/01). 25 — Too — Me anéeacn tou Yroupyou NeptBadAovtos Kat Evépyevac npoodiopigovrat ta envdégyia Epya. ‘Tou Mponyobpevou e6adgiou, ta SixaohoyntiKé kat otoyela MOU Kat’ ehGXLoTO MpéneL var TeprayBavovrat oxo daxeXo ins aitnong xopriynans tn¢ evioxuons, ta xpttripia agiohdynong, dru evBeurxd 1 aBeLobouiKr} weyiStnta, n obvBEoH Twv TexVOROVLiY ANE Tou épyou, n erapixr) fH HetoyLKr CUvBEaN tou attoUvtOS, OL Suvardtntes obvb_eang pe to Sixtuo mAEKtpuxtic Evepyetac, to xpovoStdypappa vdonoinans tou épyou kat puBpivetat KaBe @Mo oyeruxd Bépa. Ta attpara nou unoBaAAovtat cto Ynoupyeio NepiBaARovtos Kat Evépyewag efera{ovrar ané thy Enctpont} tov ép@pou 12 tou napdvtos wopou, n onoia ewonyetrat otov Yroupyé NepBadrovrog Kat Evépyetag thv Kowonoinon 4 un oxe5iou xopriynonc HEHOVWBEVNAS evioxvons orny Eupwraixt Enttponi}. Etnv nepintwan nou n ev ASyw Evioxuan KpLBei and th Eupwnaikr Enctpont) we oupBart pe Tic apxéc tou EvworaKou Atkaiou, exSiderar anéaon Tov Ynoupyou NeprBéAAovtoG Kat Evépyetas ya THY xopriynon HeHovwEvns evioyuans. Fe avti8ern nepitwon exbiBerat amépaon tou Yroupyob NepiBAdAovros Kat Evépyetac via thy anéppubn tou axtryaros yoprynons HeHovupévns evioxuons. Eddoov até th BidpKeta afoAdynang tou attiyatos cop >wva. HE To Mapdv apB8po o arti OUMPETAOYEL HE Enttuxia OTIC avraywiotiKés BiadiKaoies tou apBpou 7 tou mapovtoc vouou, opeihet apedAnti va evnuepioet tov Yroupyé MepiBaAAovtos Kat Evépyetac kat th Enctpons} tov dppou 12. Ze avti thy nepintwon, to aitnua yia yopriynon HeLOVWLENG evioxuong Kkaté ta avwtépw anoppinterat we anapaS_exto pe anddaon tou Yroupyou: NepPadrovtoc Kat Evépyerac. Eddoov éxet nponynGei n Kowonoinon tou oxediou HeHovwpévng evioxvons, n andhacn tou nponyoupevou eSapiou Kowonoveitat otny Evpwnaixr) Enetport.». ‘ApBpo 22 YBpi61Koi Zraopoi ova Mn Ataouvbebepéva Nnovd. To dp8p0 21 tou v. 4414/2016 avrmaBioxarar ws eff «Ap8p0 21 YBpi5uxoi Fra®poi ova Mn AtaouvéeSeyeva Nnovd. 1. Me anéaon tov Ynoupyod NepiBaddovros kat Evépyetac KaBopiverat to KaBeottix orripténs YBpWIKdy DtaGpdv mapaywyrig NAEKtpUKii¢ evépyeta oe Mn Ataouvdedeuéva Nnotd (M.A.N.), 1 dtabixacia xopriynons AEttoupyuxrig evioxuans Kat KAGE GAAO OXETIKS Géya. Me tv (61a andpaon Sivarat va KaBopiterat to KaBECTANC CTIApLEAG Kat tO MAaiaLO obvaing TupBacewy Aewroupyixri¢ Evioxuon¢ abeLoSotnnévwv otaBydv tg avwrépw katnyopiac, peté and evbexopevn StacvvbEan Tou M.A.N. Le to EOviK6 Séotn pa Meradopac Hhextpuxrig Evépyetac (E.3.M.H.E.). 2. OL YBpiStKol FraByoi nov viGevrat Ge Aettoupyia (kavovurr} SoKaotuRH) Hetd th Snyooievon tng anddaons tng nap. 1 otny Ednpepiba ins KuBepyfews evedoooveat ato KaBeotiis ovripiins YBpwSuxdiy ZraGpdy tn¢ Rap. 1. Kat ot KdtOXOi Tous auvétoUV, Eb 4Baon, 26 ~ 101— Aettoupycric Evioxvong YBpibtKod FraGu06 (2. E.Y.2.) n 6tépxeia rns onoiac KaBopiterat pe ‘THY anddaan tH¢ Map. 1. 3. Me andpacn tou Ynoupyou NepiBadAovtoc Kat Evépyeias, peta and etorynon tno DEADHE AE, we Aiayeipioc} M.AN., KaL yuduN tg PAE, opifovrat 0 Tinos, t0 mepiexSyevo Kat n Siabuaoia Katiption wv FupBdcewy AettoupyURC Evioyuan¢ YBpiSuxtov FraGpiiv ovo Aixtvo Taw M.AN., KaBKi« Kat KAGE GAO oyerIKé Bé yal 4. fia tous Katdxous YBpLBiKwv EtaGydv nov ouvantouv L.EY.E. Kat arous onoious Xopnycira napéAAnha Enevéutuxh Evioyuon, und tm wopdi Kedodaaxric evicxvanc A evioxvon GRAN wobdvayns Hopdiig nou avayerar oe Spous KEharauaKri¢ evioxvanc, edapydiovrat ta 60a opivovrat oxic napaypéehous 7, 8 Kat 9 tou APBpOU 3 TOU napévtoG voHOU, HE oHOWHOPHN NosoCTIAia anoHEIWwoN Tw EDd5WY ANd thy Rapaywyr EvépyEtac kat SiaGeowisrntas toxboc tou YBpiBKOU Tra®pov. Me andaon tou Ynoupyod FlepiBadRovtos Kat Evépyetac KaBopiferar n TysH Tov Enutoxiou Avaywyric mou toxvet Kat edappdrerat orn Siadukacia aropeiwons yia tous YBpisiKouG FraBpous 5. Meta ty éxdoon tng anddacng tn¢ nap. 1 ya tic nepuTiboELG YBPIBK@Y EraBudv yi Tous onoioug éxet shin exSoGel dei napaywyiic, ad Sev éxouv teGel oe Acttoupyia (kavovuxt f| SoxpactuxA) Katé th SnHoaievan tg napoag Budrakns otny Ednuepiba tne KuBepviigews, n PAE. opeider, nerd and altnya twv evblad_popévew nou unoBdAAErat evrég tpubv (3) unviov and tn Squoolevan ths anddazn¢ tng nap. 1 otHy Ednpepiéa tn¢ KuBepvicews, va tpononoujaet thy d6eta Rapaywyi}s obppuva pe ta npoBAendpeva otny andaon auth. H obvaipn F. E.Y.E. avaotéNAerat pexpt thy tporonoinan tn omeiag é6e.a napaywyiic. Ze nepirrwon Ln uRoBod¢ atthLatos evtdc ins Rapandvu NpoBEopiac, Naver var toxdet avrodixaig n ddeta napaywyric, xwp(c va anatteiral AAAn BiamwotwruKi npAEN, 6. Karé napénxhion onowaabiinote avtiBerng Suitagns, and tn SnHoolevan tn¢ naposoas Srdtagns, 0: ddeve, napaywyrc nAeKrpixtic evépyetag and YBpwStkods EtaBpyouc nou ex6iBovrat and tm P.A.E. Sev xadopi{ouv Tig téc anoznpiwons Ens Rapaydpevn¢ NreKTpLKii¢ evépyetag and t1¢ Hovades A.M.E. tou YBpiSiKOU EraByou, 1 onoia eyxéetat aneuBeiac oto Aixtvo Twv M.ON., rs THES ano%nHiwons ing Rapayduevns nAeKrpuKtic EvépyElaG and TI¢ hovdbes eAeyxSueVnC Rapaywyrig TOU YBpIBiKOU FtaGHod, thy tyuh He Béon thy onoia ‘Tsohoyeitat to GUvohO THC NAEKtpLKT}C Evepyetac NOU anoppoda oO YPpibuxdc FraBpds and To Aiktuo tou M.A.N. yia thy MAMpwon tou oUoTHPaTOS anoBrKevori¢ tou Kat THY Tyr anoinpiwong ya thy napoxi StaBeowStntac toxdog tou YBpLBLKOU EraByou. Méxpt thv éxBoon tng and aons tg Map. 1, ot autioeIs yla thy éKBOoN A6eLa¢ napaywyric and YBpiSixous EraBpous a€toAoyoUvrat and th P.A.E. Baoet tw Kpttfipwv nou npoBhénovrar GTO UptoTaPEVO VOHOBETIKS Kat KavoMLaTIKS MAaioLo, RAnV tou Kputnpiou t¢ oLKovopiKryG Bwwoysdtntas tou Epyou (uépos tou Kpitnpiou 5) tng nap.1 tou Gp@pou 13 tou Kavoviopou ABeuv Napaywyii¢ HAeKtpuxric Evépyeag pe xprion A.M.E. Kaw péow L.H.0.Y.A. (YMEKA/YANE/@1/14810/4.10.2011 - B’ 2373). Ot awovvtes bev umoxpeouvtat va TEprAapBavouv orn aitnon tous npstacn twoASyNans th SiaGeoysdtqtac ns toXdog tw Hovadwv eheyxdpevng Napaywyric tou YBpiSKod Tra®pod, tng Mapayopevng nAEKtpuKi\¢ evepyetac and ti povades auréc, KaBiwe Kat TNS NAEKTpLKAG, evepyetac, tv onola anoppopa 7 — 192 — © craGHSG aNd To AiKtvO ya THY TAr}pwON Tw cvETHHTW ANOBH|KEVOTIS TOU. ExxpELEic authoeis evaoriov tng PAE, via xopiiynon aSetag napaywyric nreKtprrric evépyevag and YBp\6uxobc FraGyods xaré to xpdvo BéonG ce tox Tov napévtos dpBpou KataAauBévovraL kat agtoAoyouvrat ob yd wva pe ta opttyeva oto napév épBpo.». ‘ApOpo 23, Enéxraon xpévou eykardioraons orajusv SHOYA yia ayporikés expetaAAedoeic Ka MAEpHavan NéAEww - Maiowo aderobétnons via otaByous Bloaepiou (DOATA) 1. To éxro eB410 tg nepimtwons y’ tng nap. 4 toV dpOpou 8 tou v. 3468/2006 (A’ 129), Omg npootéBnKe He thy Nap.3 tov dpOpou 13 rou v. 4414/2016, aveKaBictaraL we E&\c: «Karé napéxkhton twv Stardgew tn; napoboas napaypaou, n SidpKeta toxdoc ts OptotuKric Npoodopas Zévean¢ otaBpuv nreKtponapaywyiis and Plodta, BroaépLo r} Biopevoté Kat otaSpiy F.H.0.Y.A. twv onoiwy 9 napayopevn GepuuRi evépyeta eite aftonoteitar ya thy Tapaywyh aypouuxiiv npoidviwy eite StariBerat péow tou Suxtdou tdeBéppavanc ndrEwy, Tou dpBpou 4, Sev Suvarat va umepBaiver tous tprdveat (30) rhves and tH xoprynar tn». 2 EW6uKd ia craBHOUS napaywyiig MAEKrpUKiiG EvépyeLaG aNd aépia eKAUoEVA and xcopouc uyetovonixrig tadiig Kat EyKaTaoTaELG BLOOVIKOY KABPLALON, KaBL Kat BLoaépio, Rou mpoépyerat and thy avaepsBa xLivEVON Tou BloanoKOBouioyio KAdoHATOS aNoBAATWV Kathy opyavuxi} (Ab/Adonn Blohoyxdov KaBapLopidv, 0: onoioLnpdxettaL va AEttoupYraoUV UNS THY evBdva Dopéwy Arayeiptons Erepewv AMOPAFtwv (DO.A.LA) Hh voutKdov npoodmwy Snnooioy f GuwTKot toyéa (oupnepAayBavopévan tw S}UWwy Kat AotMV hopéwy romUK\¢ aurobtoiKnan¢ obduva pe tv nap. 1 tov &p@pov 100 tou v. 3852/2010 we Loxdet), BavEL RPO Yeanparixiis copBaons F/kat obpBaon¢ Fopnpakns AnHosiou — ISwuKod Toya (E.A.L7.), H otaabrimote GANG OXETIKK}G HE Ta avwrépw oU_Baons, Katé RapeKKALon KABE GAANC Buéttaénc, toxdouv ta axéAou8a: @. efaupouveat and tv unoxpéwan Afipns d6erac napaywyric NheKTpUKH EvepyELac, B. AanBavouv efapxrig optowixs Npoodopd LovSeans, xwpic va npoanawreirar ab_\oSsrnon ob pwvn He Thy nEpiBaNovexi| vopodedia, ¥. e€aipodvrar and thy Unoxpéwon KataBodrc eyyuntxtic EmtatoAlic tou v. 4152/2013, 5.n optotixs} Npoodpopd EbvSeons éxet StépKeta toxGoc uéxpt thy NpoBEopia OoKAA|pwaNs tov ora9H08, Smus npoBhénerar orn oXETUKH GUUBaON, KAU GE KAGE MEpUTTWaN xt WeVaASTEpN tw névte (5) evdv and tn xoprynor ths, E-Mopiotixr Npoopopd Eévdeons xopnyetta xard npotepaudtnra évaver twv AoMaY at LET kat evt6s npoBeopias evd¢ (1) urfva and thy UMOBoAF tng oxELUKHG aitnons, aKépA Kal cE nepioxés mou éxouv xapaxrnptore: ws Kopeapiéva Biktua Karé THY nepitwon a’ tC Map. 5 tou p8pou 3 tov v. 3468/2006. Ze nepimtwon avaBeans apposiotrirwv Oo.A.5.A. GE voHIK npdowno SnHodiou H uwTiKO’ Sixaiou Bacet npoypannaruxrc obWBaons, fh ObMBaONs E.A.1.T., FH AAROU eiBouG oXeTIKHIG We ta avurépw obHBaan¢, aig Nooadopés FévBeons Kat tic oxeTiKes axcijoeIG Uneiepxeta to véo Tpbowno werd thy UTOyPAdi| ins OXETUKHG GULBaoNs KATE Ta avUTEpw HE ANAM aitnon otov apH65t0 hopéa, oto Maino nov npoprénetaL and th axETUKA cHpBaON,. EKBOBElaEC A5ELEG 28 ~193— Tapaywyig nadouv va woxdouv Kat tuxdv eyyuntiKés emtotoAg; NOU éxouV UMOBANBE! otov ApHd5.0 Braxerpiord, npw tv tox’ tng Rapovaag biétagns, EemtotpEoveat. Ze nepurtdaeis tomKod Kopespod tou SixtWou GdvbEaN¢ Twv CTaBHWBY aUTiDY, 0 apYdBLOG Aia- XEtplowrig, efavtAe! thy e€Eraon Shwv tw StabEoiwY TexviKKV AUCEWwY, MPOKEYLEvOU va Kata otei eductt}n xoptivnan npoodopac oivbeans ctov atABLS, oto MAaioLo tng SiaddéAtons tn ‘ospaAous Aettoupyiag tou EEMHE Fj tov EAAHE. ‘pepo 24 Maiowo eykardaraons 0/8 cra®piiv o¢ aypouxl yn (<1% aypotiKris yn¢) 1. Hnepint. a’ tn¢ nap. 6 tou épBpoU 56 TOU v. 2637/1998 (A’ 200), avexaBiorarat w6 E&ic: «6. a) Be ayporepdyia nou xapaxrnpiZoveat and th Ated8uvan Aypotixric Avémtugns tou orxeiou vopod wc aypotuxr yn vibnitic RapaywyrKorntac, anayopederat n doxnan onot- aobiinote aXAng Spaotnpidtntac, Ext aNd tH yEwpyuRh ExpETEAREUEN Kat thy Mapa Yuvil nhextpucic evépyeiac and ora®pous A.MLE.. KAGE enéuBaon ous exrdcers autéc, cite yia ty petaBors tou npooptopod tous Kat th 61ABEaN TOUS ya GAAEG yprOeIG, eite Yea thy exrédeon épywv A tn Snptoupyia eyxatactésewy A apoxi GAAwy efunn- petfgewy uéoa ae avtéc, Eorw Kat xwpic HEtaBOdN tc KATE MpOOpIOLS xpraNs TOUS, cmoredel efaupernd étpo Kat evepyeitar ndvtore [we Béon tous dpoug Kat UUs MpodnoBécEI; nov opifovrar HE KoWr anéhaon twv YrouPyiV AypoTUKti¢ Avdrctugn¢ Kat Tpodipwy Kau NepiBéAAoveos kau Evépyetac, nou exdiberar péca ce 60 (2) urives ané thy évapén toxdog tou napévtog Kat Hévo yia Adyous nou EfuRNpETObV TO YewpyiKd xapaxtripa tng aypotiKiic ExHETAAAEVONS Hh thy EyKaTdoTaan oTaBjUbV A.M.E H anayépevan auri Sev ioxbet eddoov npdetrat yia extéAean orpatiuTiKiiy épywy, nou adopouy thy eBvixt} dyuva thc xwpaG, KaBs, yia tHY eKtéREon HeyGAwY avemtuELaKiv Epywy tou Anposiou Kat twv O.T.A. mpwtou Kat Sedtepov Pabpod, yia thy KataGKEU‘ Suctdwv weraropdc kat Stavouric nreKtpuxric evépyetac Kat uotxod aepiou, unoctagpiov kau ev yéver yu thy extéheon KA8e Epyou nou adop& thy UNOBop TOU NrEKTpIKOS uathpatos Kat tou ovatfuatos Kat tov SuxtHou duatKod aepiou A yia nepuRTwoEIG Frpa- THyKdov Enev6Goewv tou v. 3894/2010 Liu via enevBUaEIG ROU adopoiv Kat cuVSéov- Tal He th wetaroinon aypotiKiby npoldvewy Kat th BlouNxavia tpodipw. EWG mapaywyr nrextpunig evépyetag and guroBodtaikods ota®pous eykareotnévns tox6o¢ eyadsrepns rf (ong tov 1 MW anayopederat o¢ ayporepdyia nou xapaxtnpi~ovear we ayporux yn vIpNAis RapaywyKSTHAG, CULREPrALBaVvoHEVWW Twv Tepioxdv tHE AruKiiG, KaBiiG KaL TwY MEpLOXOV NG EMUKparELAG nov ExoUV f16n KaBoprorei we ayporuxt| yn vipnAtig napaywyiKdtnras and eyKeKpysévar Fevixtt MoAE- Bound FxéBta (F-M.E.) fh FxE61a Xwpuniig Ouxiotxsic Opydvwons Avoyric MéAng (2X.0.0.A.N1) tou v. 2508/1997 (A’ 124), ce Zaves OrxiotiKod EAEyyOU (Z.0.E.) tov ppou 29 tou v. 1337/1983 (A’ 33), Kat Ge TomiKd Xwpixé 3xé6.a TOU v. 4447/2016 (A 241), extdg_ av Biacpoperixé npoPhénevat ova eyKeKpyséva auTé oxE61a. EWiKé n napaywyA evépyetas and putoBodtaikod otaBLOUG eyKareotnpEvNS toXb0G huxpétepng fh fon¢ rou 1 MW enuipénetar Ge ayporepdyxia nov xapaxtnpiZovear we 29 — Tou ~ aypouxih yn vibnAig napaywyxdrnras, cUpMEpaLBavopévwv twv nepLoxiv inc AreUKG, Kai KaL tw MepLoxiiy tng EruxpatELag MoU ExouV HEN KaBOPLOTEL WE aypOTLKr, yn uibnAic napaywyxératas and eyKexpyiéva Fevixd Noheobouunde FxE6ia (F.M1.5.) #1 FxE51a Xwpursic Ounroeur}c Opydavwon¢ Avouxtig MéAnG (2.X.0.0.A.N1.) tou v. 2508/1997 (A 124), 0€ Zivec OuowtKod EALyxOU (Z.0.£.) tou dpSpou 29 tou v. 1337/1983 (A’ 33) xa. oe Tomud Xwpxd Fxé6ta tov v. 4447/2016 (A’ 241), uRd thy npotndBeon Su ot SuroBoktaixoi oraBpoi, yia tous onoioug xopnyouvear BeopeuTiKés npocbopéc obvBeon¢ and tov apHd\o Aiaxerpioth, KaAUMtOUY aypotuKEC exrdcet¢ noU aBpououeves He WG ayporiKés eKtéceIs nou KAAUMTOUV dwtoRodtaiKol otabjioi nou Exouv Fén teGei oe Aettoupyia rh Exouv xopnynBei BeopieuTixés Npoodopéc aUvBENS KaL UG exTdaEIG MOU KaAMTOUY uTOPOdtaiKol ctaB}OI ROU EyKaBioravea Gdwva pe THY Tap. 11 tov dp@pou 51 rou v. 4178/2013 (A'174), Sev unepBaivouv to 1% tou ovvéhov ‘wv KaAMEPYOULEVWY ExtddEwN TNs KABE Nepubepevaxiic EvdtntaG Me xow andqaon wv Yroupyiv Nep\BadAoveo Kat Evépyetac, Aypouucric Avdtugng Kat Tpodipiwy Kat EowreprKiiv, nov exSi6erat péoa oe 660 (2) prives ané th Géon oF Loxd tng Kapovoas Budrakns KaBopiferaL n Loxis GE MW, twv duToBodtaiKiy ova8qiiv mou entepénerat va eyKatactaBoby GE aypotiKt yn UYNAriG RapaywyKdtntas G€ KAGE Neprbepsiaxe Evdtnta Kat npodbiopifovrat ot evépyeiEc TwW apHdSW Unnpeduiv. ia tov avurépw KaBopLopd xnowonoLodvra ta otoYYeia tng ErHoLaS Tewpyuxig Fromiowuxric Epeuvas tou étoug 2017 rng EAANvuurig EratiotuKrig ApxfiG Ka AapBaverar und pia tuner otpeywarucf KéAVIN ave Hovi5a Loxbo¢ Twv OuroBodtaixiy orapiiv. Me ty andbacn aut Sivarat va eniBGNAoveat nepropiopot (46 mpo¢ to i805 Tw KaAALEPYOUHEVWW exTGEWy, eve) unopei va nEpLopiferat KaL TO WE vw nocoord o& cuyKeKpinévec mepupeperaxés evornrtes. Me anddaan twv Ynoupyiv Aypotuxrig AvantUEAG Kal Tpodiyiwy Kat NepiBAAAovtO¢ KaL Evépyetas S6varat va npoobiopiZovrat neptopiopoi otov tpéno BepeAiwons Twv BégEw oviipiens Twv duxofodraixiv cuctnpitwy, KaBiG KaL UROXpEwOE Ya THY ANOKA wdoracn tou ynRESou pEtd thy anofFAwan dutoBoAtaiKdy ctaBpdv.». . Etv nap. 1 tov dppou 21 rou v. 4015/2011 (A’ 210) aveikaBiovavrat ot AéfeLG: «OL Biardgers tng Rapaypébou 6 tov dpBpov 56 Tou N. 2637/1998» and wc AéEetG «OL buatdgers wv nepurcdoew B), y), 6) Kat e) tN Rapaypacou 6 tou ApBpou 56 tov Vv. 2637/1998». ‘Ap@po 25 Exfoua fAwon Kar’ endyyehwa ayporiv napaywyiov ANE Ot SnAwoeLs tav Kar’ endyyehua aypordv napaywydv NAEKtpUKric EvépyeLag ya tH Starpnon A wn tng Widenrag tou Kar’ endyyeAya aypétn, Ot onoles npoBAEmovrat otny Tepitwon 1.0 t¢ Monapaypadou IT.1 tng Rapaypadou IT’ tov dpBpou npwstou tou v. 4254/2014 (A’ 85), e\5uKd yia to éro¢ 2018 unopoby va UMOBANBoby Ewe tig 31.12.2019. Av Bev unoBAnGel n SAwaN Tou nponyowpevou ebadiou # BramwotwBet Sti n Sr}AWON civat avaxpiBiic, enavaxaBopiverar avabpopuxd n tyLH aMoznpiwons yia to éto¢ 2018, 30 SicSe ob pdwva pe ta npoBAendpeva orov nivaka A’ nou npoBAEnetat ony Repintwon auth. H Tunh anotnuiwons aypoudv napaywydov nreKtpuxric evépyetac, nou éxet xaBopiatei npLV 6 tHy Evapén \ox406 tou napdvros xwpic va éxer UNOBANGet Sr}Awan, enavunodoyizerar ‘avabponind perd cay unoBodd tng SriAwonG, oO po>wva UE tAV Rapaypado 1. 2. Meré to BéKaro e4d10 tn¢ nepintwons a THs UMOMApaypAdou If.1 tn nap. If tou dp- Spou mpustou tov v. 4254/2014 npoatiBerat eB4¢p10 we effic: «Ebdoov unoBAnGel SfAwon Herd thv napéAeuGN tou Mpdrou tp\UvoU and thy apxt exdorou Exoug kat to apydtepo Expt thy 317 Mato, n TyiH ano{nHiwons nou exe kaBoptotel npiv thy unoBodF tng BiiAwons enavunodoyiferar avaSpouKd Kat emuBadAETaL TOV KétOXO TOU oTABHOU Eddmag apaxpatnon n onoia avépyerat oe 10 Euptd avi KOBar (kW) eyKateotnpevns toxdos tov dwroBodtaiKod ctaByOd. fa Ti Repurridoes TOU mponyobuEvou ebadiov, 0 enavunoAoyiopds AayBaver ycpa to apyétepo evrds 60 unviav peré thy 31" Maiou.». ‘ApOpo 26 Evapnévion He tov Kavovioys (EE) 2019/943 tou Eupwnaiixod KowoBoudiou Kat tou unBoudiou tc Sn¢ louviou 2019 oxetiKé ue tv evBbvn efLcoppénnons craBydy ANE 1. Hnapéypadoc 5 tov dp8pou 3 tou v. 4414/2016 avrKaBiorarar we E&fic: «5. H Aetroupyuxt Evioxvon @. Ww CTAB Avavedourwy Nnyidv Evépyetas (A.1.E.) kat Syunapaywyric HAEKtpLoHou kat Oepudtntag Yipndiig AndSoons (3.H.0.Y.A.) eykateotnuévns toxdog fh Héytotnc toxbo¢ napaywyrig wuxpstepns tw 400 KW, fh B. tw Kaworduwv, He andpaon PAE, exSoBeicag Karon autiicews tou evbiadepouevou, épywy nov eyKaBioravrat and to KEvtpo Avavewoyiwy FInyiav Kat Egouovdynong Evépyetas (K.A.E.), navenotnutaxé 6pGpera, epevvntixd Bpsparta Kal epeuvntixé wottotta oro MAaio\o mpoypdpyaTos Kat yia 600 BtapKet to npdypanpa, emoBiberat orn Baan pias EraBepric Tyg, n onoia tauriZerat pe tv Tyir Avadbopac Kat Ot KéToXOL twv ev Adyw oraBHdv cUVnTOUY Z5yBaon AEwroupyurric EvioxuaNC BraBEpAc Tug (2.£.2.T.) tov épOpou 10 rou napdvtos vopou. Ot Kéroyot ota®yiiv tng nepintwong a’ tn¢ Rapodoas napaypépou He EyKateothuEvn Loxd fh péntorn toxG napayuyric Ueyardtepn Fh ion Twv 100 kW éxouv to SixalwHa var Sntoouv and tov Ataxeipiote A..E. Kat Eyyur}oewy NpoéAevons thy évragn twv otaBUdy TOUS Oe KaBETTIIG ActtoUpyLKric EvioxUans oth Ban AtadopiKri¢ Npooagnon¢ LE obvarbn 2.£.0.N1. tov ApBpou 9 tov napévtos vopou. H Tush Avadopdc kaBopizerat avé katnyopia ri ava texvohovia oraBHWV GUduve je tov toxtovra ato ép@po 4 tou napévros vopiou NivaKa 1 tn¢ nEpintwong B’ tng nap. 1, f ava Epyo, av auti n tif mpoKdmreL and tn Stevépyeta avtaywviotiKiy SlabiKaoov obudwva. He To 4p8po0 7 tov napévros vopoU, Kat HE Thy eEaipean dwroBortaiKiby eyKataotécEw ME Map. 17 tov napdvros épBpou Kat tN Nap. 3 Tov dpApou 4 tou Rapdvtos voHOU. tou 31 — 106 — Katdxous ota®Hv mapaywyric NAexcpiK}s evépyetac and A.N.E. Kat E.H.O.Y.A., ot onotot ouvirtouy 2.£.5.T., Bev ehapydzovrat ta opi{opieva oto dpOpo § tou napévtos voyioU. Me andé¢pacn tou Ynoupyou NepiBadAovros Kat Evépyetas, n onoia Sbvarat va exéiBerar héoa oto npdxo tpiwnvo tou eKdotote NHEpoRoViaKOd EtoUG, Ta avuTépw dpa evKateotnHEVNG Lox¥0¢ fh HEvLoTNC toxYog Mapaywyric, TNs NEpiTtwoNG a’, yNopeL va heuivovtat, We MapaAANAN nepatrépes Stdxptan oTn Ban twv KarnyopLBV F TExvOROVLDY ova ytiv tou Nivaxa 1 tng nepixtwonc B’ NG nap. 1 tov &pBpoU 4 tou napovtos vOLOU, kaBi Kat va etodyovrat EIS Spa eyKatEotNHEVNS LoXbOS H HEyLoTNS LoxKoG Tapaywyiis via tous ora®HOUs napaywyric NAEKTPLKF|G EVEpYELAG aNd A.IL.E. KaL 5.H.O.Y.A Tou ap8pou 8 rou napdvtos vopoU. Ftv RepimTwaN aUTH, ta VEU WeUWEva Spa LoxbouV Via Tov KaBoptous tou TUNOU Twv GULBdcEwy AettoupyiKtig Evioxuons nov ouvntovTaL, and thy mpditn quépa tou enduevou nyEporoyiaKod Erouc tou Etouc éxSoon¢ tn¢ Tapandvw anépaang tov Yroupyou NepiBaAAovtoc kat Evépyetac, Ané thy 1n lavovapiou 2026 to dpto eyKateotnHEVNG toxGOG Fh HEyLotNS toxbos Rapa- yuoyric ing nepintwons peudverat and 400 oe 200 kW..». Ero dp6po 3 tov v. 4414/2016 npootiBerat napaypacoc 13a we effG: «13a, 01 KétoXOt oTABHWY Rapaywyric NAEKtpLKric evépyetaG aNd A.NL.E. Kat .H.O.Y.A. eykareotnHévns LoXbo¢ fl HEyLoTNS toxX0oG napaywyric HeyaAdtEpNG fH ong Twv 100 kW, Tou €xouv auvéibet T6yBaon detroupyixiig Evioyuang FraBephc TyuhG (E.E.5.T.) tov GpBpov 10 tov napdveos vsou, Exouv to Sikalwua va Moov énaf and tov Aiaye\pioTH ANE Kat Eyyurjoewy MpoéAevang tq Adon tng LET. kau ty werdntwon tev otaG iv tous ae KaBeatiig Aetroupy ix Evioxuans orn Baon Aadopuric Npooadfnons ue obvaubn Z.£.A.N. tou dpSpou 9 ro napdvtos vojoU. H xpovirr, BudipKeta toxos ts LEAN. omy nepimtwon auth, npoKinter ané tm Biadopa jetaks tn¢ ypovixtig BidpKeag tng Acttoupyuxiig Evioxyons om Baan Atadopixri¢ Npooavénons ts napaypadou 6 tou napévto dpApoU Kat tns XPoUIRG BudipKEIaG and thy EvapEN toxtoc éw¢ 1m Adon tng 3.6.5.7. Fla tous orapows napaywyric nheKtpuatic evepyetaG aNd A.NLE. Kal Z.H.0.Y.A. tou mponyounevon ebadiou, n Twi Avadopas nou Senet thy 5.E.A.1., taurizerat pe ty Tyah Avadopac nou Sténet thy Z.E.Z.T. mc onoiac Zi{tnaav my Adon Ka loxdouy 01 biardferc tou dpBpou 5 to napdvtos vopoU. H ¥.E.0.N. tiGerat oe toxd ty pur nHEpodoyiaxi| nuépa TOU endpevou priva and tov jriva cdvawpiig ts. EroUG oraGu0i¢ ins Rapoboac, napéxErat 1 Npooadénan Avantvens Eromistntas ZUUELoXt|G omny Ayopa, Smusc nepypdderat omny napdypado 11 tov épBpou 5 tou Mapdvt0« voLOU, Kat toxdeL». Mexé to dp@po 5 rou v. 4414/2016 npoatiBerat dp8po SA we e&fic: «Ap8p0 5A Eu86vn eftooppérnang Twv otaBpuy apaywyric NExtpLKric Evepyetac, and A.MLE, Kat 3.H.0.Y.A. nou éxouv ouvéipet £.6.5.. 1. Ané thy 1n lavovapiou 2020, crabyoi evkateatnnévns woxtoc Fh UévLotnS toxbo¢ napaywyis Heyaddrepns jong twv ADOKW, OU Ot KéToxOL ToUG ExOUV GUVELpEL E.E.ET. kat ot onoiot téBnxav o€ Aettoupyia (KavoVUKH H SoKYaoTIKA) aNd thy 4n loURiou 2019 32 — 104 - Kau edeffic, eivar umevBuvor yia TG aMoKAicets nov mpoKaAody («eU85vn e€tooppénnonc»). 2. 01 oxaBpoi avroi, dépovv ty owovopunr} EvGvA yla Tig AMOKAIGELG TOUG («K6at0s eicoppénnonc»). To xéotos eksoppsnnons uMoRoyizerat arn Pécn LeBOSodoyiac, n onoia KaBopiferat otov Kw6iKa tou Ataxerptott) A.M.E. Kat Eyyuricew NpogAevons Kat napaxpareitat anev@eiac and th A.A.M.E.E.N. AE, ato Mhaioto epappoyiis tng Z.E.5.T. To. Kdot0¢ etooppdnnong Sev pope’ va unepBaiver TH xXpEwon Nou emiPaAAet o o.LETeK. ya tay Mapoys tw URApEOUdY Kara Thy {Sia MepoBO exxaBAptans, Ta é005a nov mpokinrouv and tv ehapyoyl tn¢ eBo60Aoyiag tou mponyoupevou ebadiou, anotehobv éo06a tou Ynohoyaptaspol Ayopas tou Et6iKoU Aoyaptacpou AME. Kat LHOY.A. tou Aaouvbebepévou Euowyatos Kat AutGov, tou EW6KOd AoyaptacHod tou épBpou 143 rou v. 4001/2012 (A’ 179), énws woxdew 4. H mapéyparos 1 tov dp8pou 9 tou v. 3468/2006 avapiBpeitat o£ 1.a Kat npootiBerar umonapaypados B ws eftig: «B. Ané 1" lavovapiou 2020, o apudéiog Ataxerptotyg tou ZuatHHarOS F TOU AuKTHOU vmoxpeodray, Katé thy Karavopi tov @optiou, edcov Sev tiBeraL oe KivGuVO n aodédeta tov Tuothyarog f Tou Autiou, va Sivet npotepaidtnta ce cTAbHONG Tapaywyig nrexpur evépyetag and AME. Kat EH.O.V.A, nou ouvééoveat je to Zora fo Airco, extos and to Aixtuo Twv Mn AaouvBeSeuEvww Nnoudv Kat Und ‘HV MpOUNSBEON Ste MpSKeLtat ya : a) oraByods napaywyrig MEKtpURG Evépyetag aNd A.NLE, eyrarteotnpévns toXEOG fh héytotns toxbog Rapaywyris wixpstepnc twv 400kW, B) oraBpoug E.H.0.Y.A. eykateotnpévng woxboc fh pévtomn¢ toxdo mapaywyr¢ huxpétepns twv 400 kW, ¥) ora8u00¢ rapaywyric nAextpuKric evépyetac amd ANE kat EHOYA, ot onoiot éOqxav 0 Aetoupyia (kavovuerF SoKtHaotixs|) Rpwv and thy 4n louNiou 2019, extds and iG Meputtidaers cui onoies emfABE aUENON TG EvKatEatHHEvNG Lox f TNs HEyLOTNS toxbog napaywyhs, 6) wv Kaworduwy, He anddacn PAE, ex6o8eioa¢ Katénw aticews tou evbiad_popévou, épywy nou eykaBiotaveat ané to Kévtpo Avavedoywy Nnyiov Ka Efowovounons Evépyetag (KANE), maventotnuiaxd ipipara, epeuvntKi \Gpdpara Kat epevyntixé woutrovta oto MAaioto Npoypappatos KaL yia 600 BiapKei To mpdypappc. Ané thy 1n lavovapiou 2026 ot neputtiaer a’ kat B’ Tou mapdvtos dpOpoU edappdtoveat yict oraGpous A.M.E. Kat E.H.0.Y.A. avtiotoia eyKareotnyévng tox80s Fh héytorng toxbog rapaywyrig uixpStEpNG Twv 200 kW.». 5. Otnapdypador 9 kat 10 tou épSpou 16 tou v. 4342/2015 karapyouveat. ‘Ap@po 27 MAaioto nAextpoxivnons 33 - 40% ~ 1, Bro téhog tn¢ napayptidou 1 tou dpOpou 2 tou v. 4001/2011 npootiBevrat opiopoi, Wx axoRov8u<: ‘«(kn) HRextpuxé Oxnua (H/O): Exe tv Ewota nov tov anobi6era ato dpSpo 2 tov v. 4439/2016 (A’222). {k®) Enpeio Enavadéptions : Exel thy éwota nov tou anobiSerar oto 6p8po 2 Tov vy. 4439/2016. (A) Anpooiws NpoaBdoyio Enyeio Enavaddprions: Exet thy éwota nou tou anodiBerat oro 4p8po 2 vou v. 4439/2016, (a) Yrnpesies Enavadéptions H/0: Zévoho unnpestiv, nepAayBavopévnc tc Enavahéprians Ka’ eautii¢ Kat GuEsa oXeT{pevwv fH cUVvobeuTKiY YE UTA Xapaxtnpiowixisy npoowBépevns agiag (taxventa déptions, euKoria xprionc Kat xpewanc, euxépera npooBacwstnrac, unnpesies otéBpevons KAM.). (AB) Ynnpeaies HAextpoxivnanc: Zovoko unnpeouby npos xpriotes H/O, oXETKOHevwy je tv enavaddption Kai thy TIHOASynON aUTiiG, tm BEATIOTH efuRNpEtaN Twv xpnorwv, evBeuctixids e¥peon SiaSEoLWV OnpLElwv doptions KaL MAoriynan, Kedron BEcewy, aAAG Ka ev vévet unnpedisc, énwe Siaxeipton otékou H/O oxnpdtwy Kat tMg 6udBEonG TOUS MpOS Xpriotes H/0. Qy) Xprorns H/0: Ououd A vopiKd npdowno nou éxet otny KUPLSTTA Hh KAOXt TOU H/O Kat AapBavet unnpeoies nAextpoxivnons, (46) lbtoxtiieng Ynobopiv Oéprions: vows Ff vowixd npdowno, to onoio éxe otnv Kupiornta tou Enpeio H Enueia Enavadsprions H/O. (Ae) Mlapoxos Yrnpecuiy HAeKtpoxivnang (YH): Atop) emxelpnon vouLK npdowno evveypanuévo ato [.EMH., We oKond ty napoxt unnpeouiv ndextpoxivnonc oe ‘oupBeBAnLEvoUS xprhatec, (hor) @opéas Aexnepaiwonc EuvadAayiov (A3): Atouuxi| enyeipnon F vous npdowno evveypayinévo oto FE.MH, We oxond thy avértugn Kat Aettoupyia MAnpodoplakiov uNoSOMWY Mpos Sieuxdduvon avtadAayiis otowelWwy Kat SteKnEpaiwans oKKovoNIKU cuVaAAayiv wetagd Dopéwy ExuerddAevanc Yrobopdv Dépriang H/O (DEYOHO) kat NH, we atdxo thy eniteugn tg SaAetroupyKdtntac twv unobopdv options, (AQ) opéag Ewpeutixtic Exnpoownnang (aggregator) optiou H/O — MOZEDHO: NoytKd MpSowNo, ro onoio avarayBavet th cwpeuTIKt} ‘exnpoownnon tou optiou ouvSedepévw be to Bixtvo H/0 via. cuppetoxs omy ayopd nAeKrpixic Evépyeias KaL thY RapoxA URNpEOUiY MOG Tous Ataxerpratés Auxtdou Kat TvoTHparos, 2. Mexé to dp@po 134A tou v. 4001/2011 npootiBerat 4pSpo 134B we aKodovewe: 34 —104- «Ap8po 1348 Opydvwon tn¢ ayopas options nAEKtpoxivatwy oxndtw (H/O) 1. 0 EYOHO jinopel va eivar aropexi enixeipnan A voULKs npdowno eyyeypapyevo ‘oto FE.MH. kat éxet oKOn6 thy ExuErdAAEvGN YnoBopdv Enavaddptians. O DEYODHO napéxet Ynnpecies Enavadéprions o€ Xprhotes H/O kat eivat uneBuvos yar thy dptia TeXviKi] UveHipNON Tw YRoBoHVY Dépuonc, He otxo tH StacpAdton tc Biaeomsdenrac kar tng aopadous Aettoupyiag twv Enpelwy Enavadéptions, ya env enonteia Kat tov éheyyo avtiby, KaBiig Kat Yla TY Mapox! TwY avayKaiwy GTOKXelWy kat 6e5onévww oto Mnrpwo ths Rapaypddou 7. Fa Anpooiws NpooBéowia Fnpcia Enavabéptionc ta onoia Sev StaBEtouv DEYOHO, ug avutépw unoxpewoeic avahapBaver ° KUpLoG tw vnoboniv. 2. 0 DEYOHO jmopel va eivar KUpLOs Hl KétoXOG ts YMOBopF}c DSptions Kat SUvarat va ouvénrer obuBacn obvbEONs HE Tov ALayeIpioTA tou OuoU Atavouric KaL 6 uBa0n npopriBe1ac ye Evav A nepLoadtepous MpounBeurés NAEKTpLKFIc EvEpyEtaG We TOUS oMoioUs cULBANAETAL we TEAKEG KaTAVAAUTG, CONdWvE HE TIC StaTdéerc tS Rapaypapou 2 tou pBpou 134 tou v. 4001/2011, dnws toxvet. 3. 0 DEYOHO napéxer unnpeates dSption¢ ent toUTw (ad hoc) o¢ jn cUUBeBANLEVOUG he autév xpriote¢ H/O pe dyieon tyiohdynon autwy, ae XpHlotes H/O oupBeBAnLEvouG He tov @EYOHO, KaBiic Kau ce Xpriotes H/O GULBEBANHEvoUG HE GAAOUG Napdyous Yrnpeousy HAextpoxivnons (YH). 2tnv tedeutaia nepirwon, n avaykaia Siadettoupyixdrnta entruyxdverar péow Dopéwy Btexnepaiwons EuvadAayioy (DAS) f héow Syepdov cvpBacewy wetags dopewy tng avopac ndeKtpoxivnanc... 4. bev enurpémetat otoug Ataxeipiotés AuctdoU Atavouric HAeKtpuRric Evépyetag va Exouv ony ioxtnola tous, va avantdooouv, va Staxerpifovtat F va Aettoupyouv onnela doptions via nhextpiKé oxfata, efapoUpEvww Twv REpUTTwEWY oTIG OMOLEG 0 Biaxerpiorés ovot}Haros Stavoprig ExouV otnv ioKtnoia tous WSwttKd onpEia options anoxherorixd ya Buxt} TOUS xprhon. 5. H exnpoowirnan tou gopriou H/O otnv ayopd nAEKtpuKtic evépyetas, We thy agtonoinon twv Suvaroritwy Biaxeipions tou hoptiou twv H/O péow ovothpATwW aropaxpuoyévns enonteiag Kat eAéyyou twv YnoBopwv Méprions, viverat uéow opéwy Zwpevruaric Exnpootsnnans Dopriov H/O (DOZEDHO). Ot unoxpedoer¢ Kan) Aetroupyia twv MOZEDHO xaBopigovrar ong Statdgers tw Kavovioptv Ayopdc Haexrpuctic Evépyetac, émwg npoBdénovrat otny napdypaco 2 tov &pBpou 18 to" v. 4425/2016, dru toxveL. 0 DOLEDHO diaBérowy # Exouv efaopadioet ty Suvarstnta Staxeipians tou opriou H/O yia thy napoys wv URNpEDLAW Tous. OL DOZEDHO Sévavtat va cuUBAAOVtaL LE Popeic tI avopac nAeKtpoKivnons (NYH Kat DEYOHO), Ai kat an’ euBelas we xpriotes H/O un nHOGlws npooBdcywy UMoSopdv oprians, Gore va 6iaogadicouv tn Suvatdtnta Staxelptans tou doptiou twv ouvbes_epévwv t0 Aixtvo H/O, to onoio exnpoownowy. A¢ DOZEDHO pnopei va Spactnptonotovvrat 35 ~No- opeig tng avopd¢ nAeKtpoxivnong, ot onoiot SiaGétouv Suvardtnta ehéyyou tou Sopriou tw H/O oupBeBAnnévwy xpnotiiv, ouperéxovtes otny ayopd nAEKtpLKC evépyeiac, Onwg RpopnBeutés nAeKtpuxtis evépyetac; He efaohahtopévn Suvarstnta ehéyxou Tou doptiou twv H/O cupBeBAnHEvwy xpnotay nou exnpocwmoby, aAAG Kat tplta mpdowna nov Kavonoiody tic WE LEVES npoUNoBEaEAK, 6. Bev amoxheiertat to {610 mpdowno va Spactnptonotetrar ouyxpdvns we wroxri}tnG unodopiiv ddprtans, DEYOHO, NYH kat OAS. 7. Tea th ovata KaTaypadr Tw YnoSopiv options Kau twv dopéwy, nov Spactnpromowodvrat otny ayopd aut, ™ BEdtiath RANpodspHon Kat e€URNpErnon, Tw xpnotdv H/O Kat THY UMOSTPKEN TNS avantUENs Tw UNOSoMwY, thpetraL AAeKtpoviKd Mrtpuou YnoBopuv kat Dopéwy Ayopac HAeKtpoKivnans ato Ynoupyeio Yro5opiiv kat Metapopiv.». 3. H mapéypados 2 tov dpOpou 134 tou v. 4001/2011, dru woxder, avrxaBicrarat we efrig: «Ot Dopeic Experdddevons Ynobopuiv Ddprions H/O e€atpouveat and tv uRoxpéwan ANG Be.a¢ mpopiBerac f eyopiag nReKtpuxric evépyetac. Me thy xowr anéaon tw YnoUpyiv Ouxovopixisy, Avamtugnc Kat EnevScewv, NepiBaAAovtos Kat Evepyetag Kat YROSOHWv Kat Meradopiov kaBopifoveat ot oxéoeic wetags DEYOHO, MVH, DAT, DOLEHO, ot unoxpewoeic auribv évavet tww Xpnotibv H/O, ot unoxpewoers ywororoinans ctoyciwy Kat ta Se5ouéva. Tou tpobvraroto Mntpiio YnoBOHIv Kat Avopdic HAeKtpoxivnanc oto Yroupyeio Ynobowtiv Kau Metadopiv, KaBiic Kat KaGe GAAO YtnHa oXETIKS HE TH AetToupyia Kat TIC UMOXpELEG wv NYH, twv DOZEDHO, wv MAE Kat tn¢ ayopac uRNpEudv NAeKtpoKivnanc yevuKstepam. Ap@po 28 Xpnpaodétnon Npoypéppeatoc HAEKTPA To ép8po 37 tou v. 4608/2019 (A’ 66) avruxaBioratat we Effi: «1. 20 Maiawo vAonoinons Spdcewy and to Ynoupyeio NepiBéAAovros Kat Evépyetas je OKONS THY EvepyeiaKA avaB4G,10n SnHOGlWW Ktipiwv, ot popeic revuxric KUBEpvnONS Sbvaveat va cuvopoRoyouy enevéutiK Savela He to Tayeio NapaxaraBnKiov Kat Aaveiwy ia thy npayparonoinon twv oxeTIKiDV Enevodoewv. H e€URNPEtNON twv Bavelwy cbudwva Ye THY KEiLEVN voHOBECia Kat n KéAUIPN KGBE ei50UG EfS50U Kat AoUTGV Sanavéov avvopoAsynons Kat efSeAnoris toUG viverat oe Aoyaplagpd nou oUaTIiveTaL cto Tapeio NapaxataGnedv kat Aaveiwy Kat xpnuaroboreirat and to e8vKS H to SuyxpnuaToborou evo oKéoc rou NpoypapHatos AnHooiwy Enevvoewy (MAE) tov Ynoupyeiou NepiBaNovros Kat Evépyetag KaBUG KaL and népous tw dopéwy FeviKii¢ KuBépynong, 36 1944 ~ 2. Me Kow# anédacn twv Ynoupyiov MepiBéAovtos Kat Evépyetac, AvémtuEn¢ Kat EnevBucewy, YroSopdv Kat Meradopiv Kat Otxovoutxiov KaBopiovtar ta épyava cuvtovispol Kat Siaxelptanc tou Npoypaysiatos mc nap. 1 Kat ot apposistnréc tous, ta Kputripia évtagns twv Suxaodxwv oro npSypayya, n SiabiKaaia uMOBodc Twy aLtH\GEwN kau aftoéynong cutay, o édeyxos tng nopeiag extéAeong twv Epywy, ot Spot Kal ta Stxatohoyntixd xopynoNG Kat O TpdMOG aNdBoaN¢ tov mpoibvtoG Twv Saveiwv, StabtKaoia Kat ta StxaLoAOyATIKE yia ty aNoMANPWHF Tw SaVEiWy aNd To MAE, KALA Kau kdBe HAAO oxeriKé ZtNA. 3.H évragn oto mpdypaypa tng nap. 1 npayyaronote iran Me anddaan tou opéa Siaxeipions TOU Rpoypaupatoc, dmw¢ avtéc opitera [le tv anédbaon ts mponyouuEvn Tapaypddou, Herd and uNoBoAt oxETiKOU autr\yatos aNd to: ‘opéa orov onoio aviixet to rtipto. Exqv nepintwon twv O.T.A. a Kat B’ Babuot n andgaan yia tv URoBOAh authyarog Evtagns, op dwva pe to nponyoupevo e6dp0, AapBaverar pe andduty TAEwipnpia twv napdvtwy pEeddv tov appdSioU GUAAOYLKOU opydvou. Etnv nepintwon Suxaiodxuv nou Sev GaErouv ty anawodpevn texvKH) eMdpKELA Kal Eddcov avadéperat oto aitnya évratfig tous, n anédaan évragns Bévarat va npoBAénet 6x. n enonteia kat n eniBdeipn ts oxETuKr}c Snudoac cb uBaoNs Stevepyouvrat and thy texvixrh Umnpedia GAs avaGérouvaac apyric f avaBErovtoc Hopéa. 4. Tha tov {510 oKond Suvartat UEpOG H tO GbVOAO Inc EnévBuONS va xpnHaToBoreitat and Eraupeies Evepyetaxiv Ynnpeoudy (EEY) f tpltoug wéow ZupBdcewy Evepyeraxric Anésoon¢ (ZEA), odupwva pe wc Stardgerc Tou v. 3855/2010 (A’ 95). Frig neputtwdaeWe aurés, to Tapeto Napaxara6nkidv kat Aaveiwy Sovatat va eyyudrat thy anonAnpuyst Tw UMoxpemoewy nou anoppéouv and tic ZEA unép Twv dopéwy Fevuxtic KuBépynong NOU hetéxouv o€ autés. Me Kou] anddaon tw Yroupyiiv MepiBGdovtos Kat Evépyetac, Avértugng Kat Enev6dcewv Kat OrKovopiKiov, KaBopiZovrar or Aentopépetes tH xpNHaToBstons Wéow LupBdcewy Evepyeracric ANSBooNS Kat KBE GAAO itnja via tH edappoyi tng napobaas biéragns, 5. fia th cuvopoAdynan twv Saveiwv tov napdvtos pEpou, Sev Edappdoveat or StardkerG TE Map. 1 tov 4pOpou 264 rou v. 3852/2010 (A’87) kal tou m.5. 169/2013 (A’ 272).». ‘Ap@po 29 Tporonoinon tov ép8pou 20 tou v. 4342/2015, H napdypados rou dp@pou 20 tou v. 4342/2015 (A’143) apBpeirar ce napdypado 1 Kat mpooriderat véa napdypados 2 ws e&fic «2, Me anéqaan tou Ynoupyou NepiBaAAovtos kat Evépyetac ouyxporettat Emttpont} yia th Siaxdpdwon Tov BcopiKOd Maciou avraywnonKiv BtadiKaoLiv Oty evepyeLaxt ané800n, Kadiig Kau xdBe GAAN AentopEpera.». 37 - 412- KE@AAAIO ET’ Aourés Mtaréges Topéa Evépyetac Kat OpuKrod Mowtou ‘Ap@po 30 Tpononoinon tou v. 4123/2013 (Ap@po 1 «ns ExteAcotuxric Obnyiac 2018/1581/EE) ya cmoBé para éxtaxtns aveykng apyou netpeAaiou 1. To oroyxeio 6) tng nap. 1 tov dpBpou 2 tou v.4123/2013 (A’ 43) aveuxaiorarat we efi\¢: «@)eanoBéuara netpehaiov»: anoBéuara evepyeiaxwy npoidvewy, dnwe opifovtar oto Rapdptnna A’ KepaAco 3.4 tov Kavoviopol (EK) apt®. 1099/2008» 2. H nap. 3 tou dpSpou 3 tou v.4123/2013 avrKaBiorarat we effis: «3.Qovbo0, Katé napéxxAion and thy napdypago 2, dov adopa thy nepiodo and tv 1n lavovapiou éws t1¢ 30 louviou K4Be nHeporoyiaxod érous, ot woes nuephiorec KaBapéc etoaywyés nov avadépoveat omy we avw Rapdypadho KaBopivovrar Bacet tw RogoTTwW Rou e1ofix8noav Katd tH SidpKela Tou MpotEAEUTaioU NHEPOAOYLAKOU EtoUG MpLV aNé to ev Adyw nuepodoytaxd Eros.» 3. To Setepo ebachio tg napaypacou 1 tou dpOpou 6 tou v. 4123/2013 aveKadioratat WW effic: «0 KardAoyos autéc nepuéxet Kad KUpLO Adyo MANpodopies nou anattouveat yia thy aKPLBr YonoBedia t¢ anoBrhang, tov SwAtotnpioN Fh Tw EyKaTACTACEWY aNoBKEUONG TWY EV AY ONOBEETW, KABIWG KL THY OXETIKIDY NOGOTHITWY, TOV LBLOKTT}TN TOUG KaLTO XapAKt|pA TOUS, Ge oxéon HE Tis Katnyopies Nou opifovrat oto Rapaptnya A’ KEdAAaLO 3.4 TOU KavoVLGLON (EK) api. 1099/2008.» 4, To napéprnpa | v.4123/2013 aviKaBiorarat ws effic: ‘«TAPAPTHMA | ME@OAOE YMOAOFEMOY TOY ISOAYNAMOY ZE APIO NETPENAIO TON EIZATOFON NPOIONTON NETPEAAIOY To aobivayo o€ apyd netpEAaLo Twv Etoaywydv Npoidvewy netpeAaiou, bmw. avacbépetot ato ép6po 3, npénet va unoAoyiferat He tv AKAN E8050: 1. Yrohoyigetat to A9potopa twv KaBapwiv eoaywydv apyou netpedaiou, uypuv vows agpiov (NGL), npoidviwy epodiacpod SwAwctnpiwy (refinery feedstocks) Kai dAAwy ubpoyovavOpdKwy, énw opigera oto napdptnna A kepdAauo 3.4 tou Kavoviopod (EK) apt8. 1099/2008 kat npooappdterat wate va AapBavovtat undipn evdexdpeves StaKvpavoers wv anoBEpdtwv. ANd to NGS Tou npokintel, Eva ané ta akdAouba nood apaipetrat yia andSoan vahBac: 38 “A113 — —4% =n péon and600n vadBac =n kaBapH npayporucr KatavéAwon vagBac. 2. YnoRoyiterat to €8po1spa twv KaBapiv eLoaywydv dAuV Twv dAAwY Npotdvtwy netpeAaiou, énwe opitetat oro napdprnya A KepéAaio 3.4 tov Kavoviopod (EK) p16. 1099/2008, exréc ins vas>Oac, to anotéAcopa npocappdzerat npoKeysévou va AngGodv undipn evbexdpevec Siaxvpévortc twv amoBepétwv, Kat noManhactdterat eni ouvteeats 1,065. To A8poiopa twv nowy mov mpoéKUpav and tous UMOAoVLGPOUS 1 Kat 2 avtitposwnevet to toSUvapo oe apyé netpéAao. Erov unohoyiopé 6 AapBavovrar undipy ta Kadowa ieBvoK, vavouoias (international marine bunkers).». 5.H nepimtwan a) tou Napaptipatos Il avrKaBiovarat we EEC: 4a) oupmeprapBavovtar dha ta unddoma anoBEuata npoidviw netpedaiou nov npoosiopivovrat oto napdprnpia A’ KedéAawo 3.4 rou Kavowiopod (EK) apr. 1099/2008 kat npodsiopiterat to 1ao5vapo o¢ apyé netpéato NoAAaMAaaatovtac Ts oxeTKEs ROGStNTES He Tov ouvteAeatH 1,065 A». ‘pepo 31 Tportonoinan tou &p8pou 52 tou v. 4602/2019 (A’ 45) - EATME mv napéypaho 4 tov épGpov 52 tov v. 4602/2019, n nuepounvia «31.12.2019» avexaBioratat He tv nHEpounvia «31.12.2020». ‘ApOpo 32 Napéracn tng Neoowpwviic Emaiag Adetag Aetroupyiag twv povadwv nAeKtponapaywyii¢ Twv DEH A.E. kat AEH Avavedoues AE, 1. Ot npoBeapies tou apSpou 24 tou v. 3377/2005 (A’202), dru tpononouOnKe Kat LoXLEL, napareivovea wx e&f\¢ 4) H toyds tng Npoowprviig Emaiag ABELac Aetroupyiag tn¢ napaypdipou 1 napateiverat wéxpt tis 31.12.2021 yia ddec wH¢ Movades tng AEH A.E. mou undyovrat otny Eviala Abeva Mapaywyris tng Kara «nv évap£n taxGoc tou napdvtos vopou. B) H toxic ins Npoawprwric Eviaias ABetac Aettoupyiag ins Rapaypddou 2, vic HovabEC oT omoies n apxixt| avroreAric Abeta Napayuyiic éxet exBoBel and tig 24.1.2002 kat Bpioxoveat 39 —~114.— & Aettoupyia kard tv nHEpoLNvia évapéns LoxVos Tov Rapdvtoc vopou, napatetverat yéxpL wig 31.12.2021, ¥) HnpoBeapia tn napaypadou 3 napareiverat péxpr tig 31.12.2021. 2. H napétaon npoBeopiag tn¢ apaypdehou 1 to napdvtoc LoxdEt Kat yta TI Movébes tn¢ AEH A.E. nou nepiAaLBavovtar omy Eviaia ASeta Napaywyiic Kat éxouv HetaPiBacBel ctv AEH Avavedowies AE., WAny autiv orig onoles éxet Bn xopNyNBE auToteMFc Adela Aetroupyiag, ‘Apepo 33, Aiaoarton evepyeraxod ehobiacpod Kphtn¢ 1. Hap. 1 tov ép8pou 88 rou v. 4602/2019 (A’ 45) avrixaBioratat we e&fic «1, MExpL THY NHEPOLNVia OhoKAFPwONS tn¢ StaGbVEEONs TOU NAEKTpLKOL GUGTHHATOS tN¢ Kprieng He to 6tacuvée5epévo ovornya tng NeAonowicou (@éan I) nou éxet evtaxBei oto Aexaetés Nodypapya Avértugns tov EXMHE pe thy uM’ ap. 256/2018 anddaon tc PAE (DEK BY 1570/8.5.2018), dnwc n nuepounvia aut nposBtopizerat (AvjAn Hyépa) jie tv YmoupytKr} Anddaon rou tpitou ebadiou mg nap. 6 rou dpOpou 8 TOU v. 4414/2016, n AEH A.E. th tpitos Mapaywy6s, katémiv oxetiKr}s oupwviac HE th AEH A.E., Sovarat va petadéper uptotapeves fl va mpoodéret véec, eyraBiotd Kai Aettoupyei Hopntés povadec napaywyric nAEKtpLKt\c evépyetas, Karé ta opiépeva oto napév dpBpo Kal [We Béon oxEriKEs anoddcers tC Pubwtowuxric Apxtis Evépyeias (PAE), ce utotdyevous hettoupyouvtes orabyous napaywyric ‘NG AEH A.E,, eykateotnyévouc otn vico Kpritn, mpoKeysévou va Biacdadiferat n evepyetaxh, endipxeia tng vijoou Kat va KaAUntoveat ExtaKtes avayKec.» 2. Bro téhos rng napaypdcbou 5 tou épBpo 88 tou v. 4602/2019 npootiBevtar eB4a w¢ ebtic «Av 860 (2) prives mpw and tn AEN tng NpoBeapias tou npdrou eSahiou ts napoboag napaypdcbou Sev éxet oNoKAnpw6et n DASH I tg StaawvBeans tn¢ KpHitns, GUAdwva LE ta avadepdueva ory napdypado 1, Kat Sev éxouv exo8ei ot avtiorowyes abet nou NpoBénovtat oto nponyoupEvo eS4di0, unopel va napatelverat, we andhaon tov Ynoupyou NepiBaAAovtoc Kat Evépyetac, 0 xpsvo¢ toxUog tw aSeriev eyKatdotaans Kat Mpoowpwiic Aettoupyiag tov npwrov ebadiou tng napodoas napaypddou, éwo thy oRoxArpwon tH DATHE I inc BiaswvS_an¢ auriis.» 3. Eto dp@po 88 tou v. 4602/2019 mpootiBerat napaypados 6 we effC: «6. Oc npoowBépeves dopntés Movides tn¢ napaypddou 1 Svaveat va eykaBiotavrat-xat GE unootaBHous (Y/# YT/MT) tov Autdou Btavopric HReKtputig Evépyetac tn¢ Kerth, karémwv xopiiynons devas napaywyric nov n SidpKerd tn¢ Sev UnepBaivet tous téoaepL« (4) bifives avi étos, Ot ev Adyw Movii5ec cURHOPdidvovTAL MAM|pUIG HE TOUS dpoUG THs avwrépw ABewag Nopaywyris. Me ty napodoa Biéragy xopnyeirar dbea eyKatdoraons Kat Rpoowpwvtig Aettoupyiag oni¢ Hovabes autéc, E*>éaov n eyKaTéotaar} TOU AaLBavEL xcopa 40 -—M5- HEXOLE AMA Hyépa choxAfjpwons rng BtadbvBEans tou MAEKEpLKON auaTFpaTOs ens Kprieng, Sbpdwva LE Ta avadepdpeva. otny Mapaypado 1.», ‘ApBpo 34 Yrootnpuixés urnpecies AEH mpoc AEAAHE H buvarétnta napoxsic unootnpuuKiy URNpEoUOV and th AEH A.E. ctov AEAAHE A.£. nou npoBhénerat oro dp8po 125 nap. 4 tou v. 4001/2011 (A°179) napateiverar jxéxpL Ti¢ 31.12.2020. ‘ApOpo 35 ‘Tpononoinan rou ép@pou 3 v. 2244/1994 (A’ 168) To teAeutaio e5&¢10 tn¢ nap. 4 tou dp@pou 3 tou v. 2244/1994 (A’ 168), avexaBiotatat we eb: «EWEiKG ytar thy MPOEYKpION OIKOBOLIKwY BEV KaL Thy Ex500n OLKOSopLKWY ABELIdV TOU v. 4495/2017 (A’ 167) ard tug xaré voy0 apydb.ec UNnpEdtes, via thy KaTaaKEUA twy SopKiov kKataoKeviv Bepedinv twv nUpywv tw QVELOYEWNTpLAV, OLKnLdTWY otéyaon¢ tou efonAtopou ehéyxou Kat tw peTaoXNHaTIoTw Kat AOU ouvodeutixwoy Epywy aoAiKiv: craGpiiv nov eykaraotdOnKay Kat AettoUpynoav npo ts BEoEWS GE LOX TOU v. 3468/2006 {A’ 129), ot Kétoxo twv onoiwy npoBaivouv oe anofiAwon Kat avtiKatéotaon tou efontopou tous He véo, obpdwa pe Tig Siardkerc TG Nap. 5 tou 4pOpou 3 tou v. 3468/2006, i npoxwpouv oe prt, avavéwon tov napaywyiKod efonAiouos autév, obywve We ty Sidtagn tng nap. 22 tov ap8pou 3 tou v. 4414/2016 (A’ 149), 0 éheyyoc twv Opwv Kau TEPLoptopiny Sdyunons ouvtergirar Kat Stevepyetra: QUTOTEAWE, KATE MApEKKALON KaBE TUXSV avriBerns puBpiong, ent tng tBidKTATNS Fh MoBwpEvNG Fh MapaxwpnBeicac, ev drw Hh EV HEpEL GE nepintwon MAELoviw ‘ioKtnoud, ékcaong énou eixe eykatactadei to apyixd épyo, ya Thy onola mpooKopifetar tonoypapiKd Sidypayya He opBoywvies ouvtetaypéves oto KpaTixd aUothYa cuvtetaypévu. Ta épta twv roxtnoudy nou tuxdv UNdpXOUV evtés autiic Sev AapBavovrat undipn Kata tov AeyyXo Tw Spwv Kat MEpLoptopdy SdynonS. Fa tov eyo aut6 AapBavovtat uNdWn Lovo. Tal épta tng Extaanc Snow eixe eyKaraoTaBel to apXKS EpyO. Ot KétoxOL tH¢ G6ELac Mapaywyfc twv épywv Kara ta avwrépw Exouv VouIWo Sixalwpa éxSoon¢ otKoSoptxri¢ ABevag xaré thy Ewoua tg nap. 1a tov ap. 40 TOU Vv. 4495/2017. O1 ayporiKés oB0i NOU avadépovrat otny nap. 2 tou ap. 189 tou v. 4001/2011 Suvaveat va eivat eite Kowédxpnotec, elte Wuwtuxéc.». ‘Ap@po0 36 ‘Opot viet xprion expnKtuxdy LAG Bro réhos tng nap. 7 tov dp@pou 18 tou v. 2168/1993 (A’147) npootiBerat ebdht0 we EEC 41 ~ 116 — «Eibuxd. orn nepintwon Twv avwwOnw eraipeuiv Tou dpBpov 1 v. 3429/2005 (A’ 314), ot Starders wv napaypdduy 2, 3, 5, 6 tov mapévtos dpSpou edapyszovea yia tov ‘Atev8bvovea ZOyBouRo Kat ta exteeotixd HAN tou AtouKntiKou EuyBouriou ts erarpetac,» ‘Ap@po 37 Tpononoinon rou ép@pou 2 v. 4533/2018 (A 75) To nptiro eBddvo tng nepietwons B’ tn¢ Rapaypddou 2 tov dpOpou 2 tou v. 4533/2018 (A’ 75) avruxadiorarat wr effic: «2. B) H uetadopd twv e1odepopevwy neptouotaxiiy otowyelwy evepyntiKod Kat nabntiKod, ewouwy oxéoewv, Stxauspétwv Kat UnoxpewEw MoU anoppéouy and ta ewhEpsueva Tepiovoiard orowyeia kat Us HEraBiParouevec Spaompidtntec, cULMEPAGLBaVvOLEVWW tw UmoXpewdoewy nov anoppéouv and tH vooBEdta nepi avayactuxii¢ anadorpiwons via Snpdo1a Epya ovyKowwwaKod Surdou Enudo.as whédetag nov npéxettar va Rpaynatonondoby eni twv extdcewy nov avadépovrat omy nepintwon y) ts nap. 3 ro Ap8pou 1 tov napsvto«, KaBii« Kau tns HETaBIBaaNs eunpayydtuny SixaUWpdTwY o€ axivnta, autoxivnra Kau adhe Kwntd, KaGdd¢ Kat Evavel KABE TplrOU, cUVTEAEiraL aUTOBLKALWG Kat Sfopouiverat He KaGoAu Sia6oyh tc veaG etaipelag ce dda ta SKaUHATA Kat TIC ‘Umoxpeddoers tng AEH A.E. wr npo¢ tov avrlototyo KABO He dyn thy KaTaXtpLON oto F-E.MH, tng avtiotouns Mpaén¢ andoxians Kat tov KaTaoTaTiKOU KAGE vEas erapeiac.» ‘ApOpo 38 Tpononoinon tou ép8pou 252 v. 4412/2016 (A 147) 41. Eeqv mpisro eBdh10 tne napaypadou 1 rou dpApou 252 rou v. 4412/2016 (A’ 147) n dpdon «Orav To apydsio Kavé nepirtwon Yroupyeion aveKaBiorarat and th $pdon «Orav o avabérwy dopéacy. 2. Ero Bevtepo Ebadi ts apaypadou 2 tov dp@pou 252 tou v. 4412/2016 n dpdon «to appd5t0 Ynoupyeio» avruadiorarat and th pdon «o avadérwy bopéac». 3. Ero npwiro e6ad1o tn¢ napaypmdou 4 tou dpBpou 252 tou v. 4412/2016 n dpéion «to ‘apy15610 Yroupyeion aveKaBiorarat ané tn dpdion «o avaBérwy hopéac». ‘Ap@po 39 ‘Tpononoinan tou dpepou 28 tov v. 4447/2016 (A’ 241) Fra Bio tenevraia ebtigia tn¢ napaypéhou 1 tov apBpou 28 tov v. 4447/2016 n nuepounvia «309 ZentenBpiou 2019» aveuaiotarat He tv nHepounvia «31n AeKeuBpiov 2019». H Lox¥s tou napévtoc dpBpou dpxerat thy 30" LentepBpiov 2019, ‘Ap@po 40 ‘Tponomoinon Siarégew v. 4512/2018 (A’ 5) La. H napdypados 22 tou &pSpou 68 tou v. 4512/2018 (A’ 5) aveuKaBiotarat we 6 a2 ~144— «22. OL experadrevtés AatopElwy aSpavisy UruKiV MOU AettoupyobV evtde KaBopLoLEvwy AatopKty neproxiov, xaBisG KaL OL ExpETaAAEUTéEs HeTAAAEIWv UNOxPEOUVEaL va KaraBEcoUV OoTHY apHSSta URNpEcIA IG OUKEIaG ARoKEVEpwENC AtoiKnaNG otY apHdBIa UNnpEOia Tou Yroupyeiou MepipédAovtos Kat Evépyeiag avtiotoxa, eyyuNTiKA entotodf, oO wa we ‘es Buardferg tng Map. 2 tov dppou 55, uéxpt T1¢ 30.06.2020, n onota toodrat Ue To 10% tov RpoBhendpevou noood ya ty Sandvn anoKatéotaan¢ nEpiPAAOvEOS otnv Loxdouea AENO. H evyuntuxi| emtotoAr| npooaugdverat KaGe étog Katd to 10% tou npoBAendpEvou noaod ‘amoxatdaraon¢ via va endpeva névee (5) éxn Kat Karts to 20% yia ta tedevtaia 640 (2) Et, Etat Gove npw and tm AAEM tHE oxcaetiag va KaAGMTECaL tO 100% tn¢ npoBAendyevn Sandvnc. Ot peraAevtuxol yispot nou eunintouv orig Btatdgers tou eSadiou B tng napaypddou 7 tov 4p 8pou 55 tou v. 4223/2013 (A’ 287) anaXAdooovtat expt tv NuEpouNvia eyKaréotaons me\ob6tn ts URoypEwons KaaBEONC THs EyyUNTUATG EmaTOAG tNE Rap. 2 Tou dpBpOU 5S Tou napévt0..» B.H biétagn tn¢ unonapaypadou a’ inc napovoas toxUeL avabpopeKd and 17.10.2019, 2 To npixo eSadio tg mapaypdhou 23 tov ap@pou 68 rou v. 4512/2018 avexaBioratat we e&f\c: ANoMIKd Kat GucKd Mpdowna MoU ExpeTaAAEvoveat AaToLEIA oXLGTOAWUKGY MAaKiov ounduva We iG Slatdgers tou dpepov 16 tou v. 3851/2010 (A‘8S), dmwe éxouv avtxataotaGe! He to dp8po 27 tou v. 4258/2014 (A’94), Kau oupMAnpwdel pe to dp@po 62 Tou v. 4305/2014 (A'237), npoxeysévou va ouveyigouv thy exyetddAevon twv Aatopeiwy aut, opeiAouy va unoBéAovy ta anawtovueva Sikatohoyntixd, CUpdwva ps to dp8p0 64 Tou v. 4442/2016, péxor t1¢ 30.06.2020.» ‘ApOpo 41 ‘Evapén toxsos H toxdc tov napévtog vopou apyiter and ty Snuoolevor tou omy Ednuepiba rnc KuBepvriaewe, extdc av ddAuss opiferar onic emupepous Stardgerc tov. 43 — A1R- Adhiva, 15%. NoepBpiov 2019 Ol ynloyPror OIKONOMIKQN d, OS Koya XPHETOE STAIKOYPAE MPOETASIAE TOY NOAITH U ee MIXAHA XPYZOXOIAHE TIEPIBAAAONTOE, KAI ENEPIEIAE A KONSTANTINOS XATZHAAKHE TIANAPIOTHE @EQAQPIKAKOE ANATITYSHE KAI ENTENAYEEQN ZITYPIAQN-AAQNIE PEQPTIAAHE, EPIAEIAE KAl KOINONIKON YMOOEZEQN AIKAIOZYNHE KONSTANTINOS TEIAPAE YIOAOMON KAI META®OPON KOQNETANTINOS KAPAMANAHE — 449 NAYTIAIAE KAI NHEIOTIKHE APPOTIKHE ANAITYZHE KAT TIOAITIKHE, TPO®IMON POYAHE BOPIAHE