Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Date generale
Nume /Prenume: Draguțan Nina
Data nașterii: 01.12.1982
Adresa: satul Vălcineţ, r-nul Călărași
Email: nina.dragutan1982@gmail.com
Vechimea în muncă: 5 ani
Studii:
 2002-2005 Colegiul Pedagogic Alexandrul cel Bun, din Călărași, calificarea Învățător
în învățământul primar, specialitatea Pedagogia Învățământului Primar.
 2019 – prezent Universitatea de Stat din Tiraspol, or. Chișinău, Facultatea MFTI
specialitatea Informatică (anul II).
Experiență profesională:
 15.08.2005- prezent, învățător la clasele primare gimnaziul Peticeni cu întrerupere de
6 ani
Studii de formare:
Cursuri de perfecționare: Programului educațional Pas cu Pas, or. Chișinău, școală-grădiniță
nr. 152, 2016-2018.
2. Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic
2.1 Preocupările pentru dezvoltarea profesională
,,Să nu-i educăm pe copii noștrii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fii lumea lor. Atunci să-i învățăm să se
adapteze.
(Maria Montesorii)
A fi învățător astăzi, într-o lume a schimbărilor, a unei societăți globalizate,
multiculturale, pluralistă și dinamică este o adevărată provocare. Cadrul didactic, factor al
schimbării și al progresului, își redefinește statutul profesional: din executant al unor
prescripții sau rețete, el, învățătorul devine factor avtiv al procesului de învățământ – învață,
îi învață pe cei ce învață. Astfel sunt coenteresată să-mi dezvolt continuu competențele,
1
pentru a atinge și a menține calitatea înaltă în executarea profesiei, în conformitate cu
cerințele schimbătoare ale lumii contemporane.
O educație eficientă nu poate fi concepută fără pregătirea și perfecționarea cadrului
didactic. În acest context am fost mereu în căutare noului, am acceptat și am promovat cu
succes schimbările în domeniul educațional, ce mi-au dat posibilitatea de-a crește
profesional, mi-au permis să obțin o experiență bună care a contribuit la formarea și
dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor profesionale și personale precum ar fi:
comunicarea eficientă, flexibilitate, sociabilitate, seriozitate, capacitatea de a lucra în echipă,
responsabilitate, spirit analtic, eficiență, originalitate, gândire pozitivă, capacitatea de a
analiza și evalua abilitățile profesionale etc., necesare în activitatea mea, zi de zi.
Chiar de la începutul activității profesonale m-am implicat activ în viața școlară,
participând la seminare, întruniri metodice la catedră și la nivel de instituție, cât și la nivel
raional. Am participat în calitate de bineficiar la seminarele :
 Evaluarea criteriala prin discriptori în clasa a- II-a, 16 martie 2018, or. Chișinău;
 Dezvoltarea curriculară în învățământul primar, 30 octombrie 2018, or. Călărași;
 Am urmat cursuri de perfecționare al Programului Educațional Pas cu Pas, școala-
grădiniță nr. 152 or. Chișinău în perioada 2016-2018.
Pentru a-mi înbogăți practica pedagogică am participat la un șir de seminare și întruniri
metodice din instituție, la ședințele Consiliului Metodic și Consiliul Profesoral.
Atelier de lucru: Practici de evaluare prin discriptori în clasele primare, noiembrie 2018.
Activitate metodică: Standartele profesionale ale cadrelor didactice, octombrie 2018.
În scopul formării continue pe parcursul anilor de activitate am desfășurat ore demonstrative
exemplu:
- Oră demonstrativă la istorie, cu subiectul Cetăți- bastioane de apărare, clsa a-IV-a,
29 martie 2017, Gimnaziul Peticeni;
- Oră demonstrativă la matematică, cu subiectul Adunarea și scăderea naturale până
la 20, clasa a-II-a, 02 octombrie 2018, Gimnaziul Peticeni;
- Oră demonstrativă la matematică, cu subiectul Înmulțirea și împărțirea până la 5,
clasa II-a, 05 februarie 2019 Gimnaziul Peticeni;
2
Am organizat și desfășurat activități educative extracurriculare, de exemplu:
1. Să trăiții dragi bunici!, clasa IV-a, 11 noiembrie 2017;
2. Adio, drag abecedar!, clasa I-a, 11 mai 2018;
3. Recital de poezii cu genericul Grigore Vieru poet al limbii române 2018-2019;
4. Concursul Mărțișor 2018. Clasa I-a, martie 2018.
Am studiat literatură de specialitate, artcole științifice și didactice din reviste și ziare :
Învățătorul modern, Universul pedagogic, Făclia, și site-urile educaționale:
http://www.edu.md/, http://www.didactic.ro/, http://www.învățătorul.md/, la diverse
probleme ale învățământului actual ca să fiu la curent și să cunosc cele mai recente
informații în domeniu, pentru a putea aplica în practica educațională în scopul eficientizării
procesului didactic și asigurării procesului școlar.
Pentru explorarea variatelor aspecte ale practicii personale, am asistat la orele colegilor cu
experiență avansată:
 Apostol Elena, învățătoare la clasele primare, lecție de limbă și literatură română,
matematică, stiințe în clasa II-a.
 Sandul Tatiana, învățătoare la clasele primare, lecție de matematică clasa IV-a.
2.2 Implicarea în activitatea instituției de învățământ
Pe parcursul carierei profesionale în cadrul activității gimnaziului mi-am asumat
următoarele roluri:
 Membrul al comisiei de control cu privire la Școlarizarea copiilor de 7-16 ani pentru
anul de învățământ 2017-2018, ord. nr. 25 din 29 martie 2017;
 Membrul al comisiei pentru elaborarea PEI-ului, ord. nr. 61 din 30 august 2016;
 Membrul al comisiei cu privire la organizarea și efectuare măsurilor de PC în școală,
ord. nr. 62 din 30 august 2016;
 Membrul al comisiei cu privire la organizarea sesiunii de examene 2018, ord. nr. 09 din
19 ianuarie 2017;
 Membrul al comisiei cu privire la actualizarea datelor, din sistemul de catografiere a
școlilor primare, gimnaziurilor și liceielor, ord. nr. 73 din 30 septembrie 2016;
 Membrul al CMI, ord. nr. 43 din 20 august 2018.
2.3 Contribuţia personală la prestigiul și imaginea unităţii de învăţământ

3
Pentru a promova imaginea Gimnaziului Peticeni pe parcursul activității didactice, am
realizat următoarele acțiuni:
 am participat la concusul Toamna de aur;
 am elaborat Curriculum modificat la limba și literatura română și matematică pentru
clasa a IV-a, pentru elevii cu CES.
3. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale
Prezentarea temei de cercetare.
Ritmul alert al dezvoltării și competiţiei în toate domeniile de activitate ne impune
sa gândim repede și bine. Măiestria pedagogică are un rol decisiv în reuşita elevilor.
La nivelul învătământului primar unde se pune baza deprinderilor de muncă
intelectuală, jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă,
stimulând în același timp iniţiativa și creativitatea elevilor. Jocurile didactice le plac copiilor,
iar folosirea lor, sporeşte eficienţa lecţiilor. După cum afirma Lucian Blaga că:
Înţelepciunea şi iubirea copilului e jocul, prin joc, copilul se dezvoltă intelectual, moral şi
fizic , jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei, capătând abilităţi de lucru,
dezvoltându-și gândirea critică, spiritul de observaţie, stăpânire de sine, deprinderea de a
duce lucrul la bun sfârșit, intră în competiţie cu sine însuși şi cu ceilalţi parteneri de joc, își
dezvoltă spiritul de cooperare, își manifestă personalitatea. Astfel am fost interesată de
subiectul: ”Jocul didactic - metodă, formă de organizare a activității instructiv-educative
și rolul său în dezvoltarea capacităţii intelectuale la școlarii mici.”
Ipoteza cercetării - în conceperea acestei lucrări, am pornit de la ipoteza că folosirea
jocului didactic în procesul de învățământ, contribuie la îmbogăţirea volumului de
cunoştinţe ale elevilor, la formarea unor capacităţi intelectuale operaţionale şi funcţionale,
la constituirea motivaţiei adecvate a învăţării.
Scopul cercetării - rezidă în faptul că am încercat să fac accesibilă şi plăcută activitatea
de învăţare, dintr-o gamă variată de metode activ-participative, un rol important acordându-i
jocului didactic.

4
Obiectivul cerecetării - Jocul didactic din perspective metodelor și tehnicilor activ-
participative, unul din mijloacele folosite din ce in ce mai frecvent, în cadrul procesului de
instruire și educație .
În obiectivul cercetării anunţat anterior am stabilit următoarele:
 Optimizarea activităţii de instruire şi educare a elevilor prin jocul didactic;
 Sporirea eficienţei actului pedagogic concret;
 Evaluarea iniţială a nivelului dezvoltării psihice şi a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor;
 Verificarea experimentală a rolului şi importanţei jocului didactic;
 Evaluarea finală a nivelului dezvoltării psihice şi a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor ( înregistrarea progreselor);
 Adoptarea unor decizii de ameliorare a demersului didactic.
Rezultatele studierii literaturii de specialitate.
De la Platon, Aristotel și K.D. Ușinski până în zilele noastre, se subliniază
contribuţia jocului la dezvoltarea fizică a copilului, la formarea şi educarea lui. Pe bună
dreptate jocul urmăreşte toată viaţa omul, ca fiind dominant în vârsta copilăriei şi
devenind mijloc de reconfortare indiferent de vârstă. Pentru copil aproape orice
activitate este joc: jocul este muncă, este binele, este datoria, este idealul vieţii.
Astfel este uşor de înţeles eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-educativ. A se
juca și a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Chiar Platon recomandă“Faceţi în
așa fel încât, copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaște
înclinaţiile fiecăruia”.
Din perspective obiectivelor urmărite, jocul didactic este folosit în cadrul tuturor
ariilor curriculare, confom tipului de lecţie jocul este folosit ca mijloc de predare,
asimilare, consolidare, sistematizare, recuperare a cunoştinţelor . Utilizarea jocurilor
didactice în cadrul lecţiilor vizează:
-cultivarea creativităţii prin îndrăzneală, isteţime, spirit inovator, flexibilitatea gândirii;
- crearea unor situaţii generatoare de motivaţie;
- educarea unor trăsături volitiv-pozitive;
- stimularea elevilor slabi sau timizi;
5
-cultivarea încrederii în forţele proprii, precum şi a spiritului de responsabilitate, de
colaborare şi ajutor reciproc.
Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu scopul de:

 a familiariza elevii cu unele concepte;


 a consolida cunoştinţele însuşite;
 a cultiva unele calităţi ale gândirii;
 a evalua cunoştinţele însuşite.

Structura jocului didactic


Jocurile didactice devin metodă de instruire, în cazul în care ele capătă o organizare
și se succed în ordinea implicată de logica cunoașterii și a învățăturii.
Folosirea jocului didactic în activitățile obligatorii, permite varietatea în procesul de
instruire a copiilor, facându-l mai atractiv.
Fiecare joc didactic cuprinde urmatoarele laturi constitutive : conținuturi, sarcina
didactică, regulile jocului, acțiunea de joc .
Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajutaă pe copil să-și angajeze întregul
potential psihic, să-și cultive inițiativa, creativitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de
cooperare și de echipă.
Conținutul este prima latură componentă a jocului didactic ce se compune în
cunoștintele pe care copiii și le însușesc anterior cunoștinte, înțelegând despre ce este
vorba în jocul respectiv.
Sarcina didactica apare sub forma unei probleme de gândire, de recunoaștere,
denumire, descriere, reconstituire, comparație, ghicire, etc.
Jocurile didactice pot avea același continut, dar diferă prin sarcina didactică pe care o
are de rezolvat fiecare copil, ceea ce condiționează permanent a unei noi forme
neprevăzute, interesante și atractive.
Regulile jocului sunt menite să arate copiilor, cum să rezolve problema respectiva.
Prin joc, astfel regulile îndeplinesc o importantă funcție reglatoare supra acțiunilor și
6
relațiilor reciproce dintre copii, ele sunt urmărite de conținutul și sarcinile didactice
impuse de la început.

Modelul propriu de soluţionare a problemei de cercetare


Pe parcursul experienţei didactice personale, activităţile didactice sunt axate pe
cunoaşterea în profunzime a necesităților elevilor, de a stăpâni un limbaj elevat, metode şi
procedee complexe pentru a atinge palierele sensibile ale gândirii logice, critice a copiilor.
Organizez jocuri didactice ce au succes la orice tip de lecţie, în orice moment al
predării. Observând că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a
cunoștinţelor. Prin folosirea jocurilor didactice antrenez la elevi operaţiile gândirii, dezvolt
spiritul de echipă, asigur astfel un climat favorabil pentru o însușire mai rapidă și temeinică
a cunoștinţelor. La desfășurarea jocului didactic fac întroducerea în activitate prin discuţii
pregătitoare, anunț, explic şi demonstrez regulilor jocului împreună cu copii desfăşurăm
activitatea, în încheierea jocului apreciem și conchidem asupra felului în care s-a
desfășurat jocul. Propun câteva jocuri didactice care le-am desfăşurat în activitatea
pedagogică:
Jocul „Cunoaşterea alfabetului” l-am aplicat l-a lecţia de limbă română clasa a I-a,
cu subiectul: Pomul Înţelepciunii la etapa lecţiei de reflecţie. Am propus sarcină elevilor să
se aranje – în dependenţă de prima literă a prenumelui lor, apoi să se aranjeze în ordine
alfabetică. După care, le-am înaintat şi alte sarcini: să se aranjeaze faţă în faţă vocalele apoi
consoanele. Spaţiul dintre litere l-am considerat o stradă. Am propus să traverseaze strada
vecina din dreapta, din stânga a literei B etc., să traverseaze strada literele ce formează
grupul de litere „ge, gi, ghe, ghi”, ,,ce, ci, che,chi”. S-a observat că elevii, prin intermediul
acestui joc, însuşesc mai bine alfabetul şi ordinea literelor în alfabet.
Jocul „De-a cuvintele” am aplicat acest joc la lecţia de limbă română clasa a I-a, cu
subiectul; Sunetul şi litera R l-am aplicat în etapa de evocare. Am scris pe tablă, una din
literele învățate până la data respectivă. De exemplu: litera „r”. Am cerut elevilor să spună
cuvinte care încep cu sunetul r. Cuvintele treptat să fie alcătuite dintr-o silabă, două sau mai
multe silabe ex: (r – rar – ramă – ramură – rândunică). Am desfășurat jocul sub formă de
7
competiție. Au câștigat elevii care au spus cele mai multe cuvinte cu sunetul indicat
respectând toate cerințele propuse.
Jocul „Lanţul buclucaş” aplic frecvent acest joc la lecţia de matematică clasa a II-a la
rezolvarea exerciţiilor de îmulţire şi împărţire până la 9, recapitulare şi consolidare, în etapa
lecţiei de realizarea sensului. Am propus ca jocul să se desfăşoare pe rânduri. Primul elev
rezolvă exerciţiul din prima verigă a lanţului, următorul elev – pe al doilea. Dacă unul din
elevi greşește, lanţul se rupe.
Jocul: ,,Rebus” am folosit acest joc la matematică clasa a II- a pentru a descoperi
subiectul lecţiei; Rezolvare de probleme.
Jocul dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, memoria, atenţia,
creativitate, poate fi folosit și ca metodă de învăţare și evaluare, contribuind la evitarea
plictiselei, dezinteresului, poate fi folosit aproximativ la toate disciplinele. Am propus
rebusul cu succes la etapa lecţiei captarea atenţiei. Elevii completează corect careul pe
rândurile orizontaleşi pe vor obţine pe verticală subiectul lecţiei. (Anexa 1)
Jocul: „ Găseşte vecinii numărului” am utilizat acest joc la matematică clasa a I-a la
subiectul: Adunarea şi scăderea în limita lui 10 la etapa de evocare.
La stabilirea numerelor lipsă din şirul numerelor 0-10 în clasa I-a, am desfășurat acest
joc pe echipe și individual. Elevul vine şi pune la locul potrivit numărul care lipseşte.
Jocul: ,, Cuvântul surpriză” la matematică clasa a II-a cu subiectul lecţiei: Adunarea şi
scăderea în limita lui 100, în etapa de reflecţie .
Am împărțit fișe pe care elevii trebuie să rezolve exerciţiile, fiecărui rezultat îi
corespunde litera corespunzătoare. După ce termină de rezolvat vor scrie literele aşezând
rezultatele în ordine crescătoare sau descrescătoare găsirii lor. Dacă fișa este corect rezolvată
vor obţine un cuvânt surpriză. BRAVO !
Direcţii de perspectivă:
- Dezvoltarea continuă a măiestriei profesionale personale ;
- Participarea la variate tipuri de formare profesională la nivel de şcoală, raion şi la
nivel naţional;
- Implicarea în proiecte educaţionale;
8
- Schimbul de experienţă şi parteneriat cu cadre didactice din învăţământul primar din
raion, republică;
- Crearea premiselor acordării unor şanse egale, tuturor copiilor, de a primi o educaţie
de calitate din partea unor profesori pregătiţi după aceleaşi standarde profesionale
- Organizarea lecţiilor, calitatev şi eficient, utilizarea noilor tehnici de lucru ce ar
preveni apariţia insuccesului școlar.
Concluziile:
În concluzie, menționez că rezultatele din diagramă confirmă în totalitate ipoteza
cercetării, relevând valenţele formativ- educative ale jocului didactic.
Aceasta se evidenţiază prin creşterea randamentului şcolar al elevilor. Totodată, jocul
didactic a influenţat pozitiv volumul şi calitatea cunoştinţelor elevilor, a 2 ani de studiu.(vezi
tabelul 1)
Ca rezultat al aplicării jocului didactic la elevi de vârstă şcolară mică putem evidenţia
următoarele concluzii:
- Jocul didactic la treapta primară de învăţământ constituie un mijloc de cunoaştere şi
valorificare intelectuală a elevilor, ce stimulează învăţarea şi sporeşte reuşita şcolară.
- Experienţa demonstrează că jocurile didactice folosite corect, conţin valenţe formative,
privind dezvoltarea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică, care trebuie învăţaţi cum
să cunoască şi care sunt tehnicile cele mai adecvate de a obţine noi informaţii.
- Analiza rezultatelor obţinute de elevii de la treapta primară de învăţământ pe parcursul a 2
ani a demonstrat o creştere semnificativă a rezultatelor şcolare la disciplinele limba română
şi matematica, dovadă a eficienţei formative a jocului didactic. Rezultatele elevilor se
manifestă prin felul în care elevii ating performanțele dorite, pentru a se putea manifesta
reușit în limita coordonatelor dorite . Acest este benefic atât pentru elevii cu reușită bună, cât
și pentru elevii mai puțini dotați.
Însă, cu siguranță orice succes al elevilor este produsul direct proporțional al muncii
intelectuale depuse de învățătorul la clasă.
Tabelul 1

9
Dinamica rezultatelor la limba și literatura Dinamica rezultatelor la matematică
română pe anul 2018-2019 pe anul 2018-2019
Bibliografie
1. Andrei Cosmovici -„ Psihologie generală” , Ed. Polirom., 2005;
2. Cucoş Constantin - „Psihopedagogie” , Ed. Polirom, Iaşi, 1999
3. Frâncu Angela - „Jocuri didactice şi exerciţii distractive”, Culegere pentru clasa I,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
4. Golu Pantelimon - „ Psihologia copilului”, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995
5. Ioan Neacşu -„ Didactica matematicii” Ed. AIUS, 2001 ,
-„Metode şi tehnici de învăţare eficientă”, Ed. Polirom, 1990
6. Jinga I. - „ Evaluarea progresului şcolar”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti,2000

Anexa 1

Rebus matematic: La tema rezolvare de probleme


A

10
B
1. Rezultatul înmultirii
2. Rezultatul scăderii
3. Parte componentă a unei problemei
4. Altă parte componentă aunei probleme
5. Problemele se reyolvă după un………
6. Numerele care se adună se numesc….
7. Rezultatul adunării
8. Împărţirea este o……..repetată

A-B PROBLEME

Cuvântul surpriză
Fişe de lucru cu exerciţii:
1. 35+24= 13+29= 37+18=
2. 100-55= 15+8=
45 59 42 23 55
A O R B V
Aranjează răspunsurile în ordine crescătoare şi vei obţine cuvântul surpriză: BRAVO!
11