Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA 18

Raport de Activitate1 -AUGUST 2019


Codul proiectului: 104951
Titlul proiectului: „Școala DA!”
Beneficiar / x Partener: Școala Gimnazială „ION NECULCE”, Iași
Numele şi prenumele expertului: ROTARIU ANCA ELENA
Poziția în cadrul proiectului: CADRU DIDACTIC ADS – LIMBA ENGLEZA
Nr. și tipul contractului2: Contractul individual de muncă nr. 1194/29.11.2019
Categorie expert: Expert < 5 ani

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare


Rezultate
Nr. / titlul activității obținute /
Nr. Responsabilități și sarcini conform Nr. ore
conform cererii de Activitate prestată5 materiale
crt. contractului / fișei postului4 lucrate7
finanțare3 elaborate /
livrabile6
1. Activitatea 2. Programe  responsabil de implementarea Planificarea Planificarea 44 ore
şi planificări de activităților: Activitatea 2 – Sub- activităților activităţilor
activitate/draft activitatea 2.3 și participă (după pentru luna
conform Programului „A caz, la solicitările managerului de - Studierea cererii martie conform
doua şansă” proiect) la activitățile SA 2.6, SA de finanțare a graficului şi
2.7; A3 - SA 3.3; A5 – SA 5.4; proiectului; bugetului din
 asigură activitățile didactice din Proiect
programul „A doua șansă”; - Studierea în Informarea
 planifică și proiectează detaliu a permanentă a

1
Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de
cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.
2
Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului.
3
Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective.
4
Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract.
5
Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract.
6
Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.
7
Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.
activitățile educaționale din conținutului membrilor
cadrul programului „A doua proiectului privind echipei şi a
șansă” adresate copiilor de vârsta Activitatea 2 Solicitantului cu
școlară din comunitate; Programe şi servicii orice
 organizează și amenajează mediul educaţionale modificare
educațional, creează contextul pentru prevenirea apărută
cotidian de stabilitate emoțională a şi reducerea
copilului; abandonului şcolar,
 derulează programul de teme şi/sau Sub-activitatea 2.3
lucru suplimentar pentru aprofundarea Program „A doua
materiei sau pregătire recuperarea şansă”
lacunelor educaționale;
 stabilește prioritățile de acțiune în Întâlniri cu
vederea obținerii progresului, - Menținerea membrii
evaluează și monitorizează evoluția telefonic și prin echipei,
copiilor şi consiliază părinţii cu privire email-uri legătura discutarea
la evoluţia acestora; și informarea cu aspectelor
 asigură securitatea copiilor pe echipa de metodologice şi
parcursul derulării activităților; management din organizatorice
 oferă feedback copiilor, părinților și cadrul Proiectului, 1. Minute
celorlalți experți implicați în cu echipa de ședințe echipa
activitățile educaționale; implementare a de
 colaborează cu experții angajați în P1; implementare
proiect și menține legătura cu - întâlniri de lucru P1/echipa
echipa de management a proiectului. pentru sub- proiectului,
întocmește documentele prevăzute pe activitatea 2.3. luna august (2):
proiect; Programul ”A Doua 09.08.2019
 responsabil de informarea cu privire la Șansă” 23.08.2019
modificările legislative relevante;
 furnizeaz sprijin în procesul de
raportare tehnică.
Realizarea unor 2.Note
convorbiri telefonice
telefonice despre august 2019
proiect
-Realizarea 3. Distribuire
documentării, teste initiale „A
instruirii și auto- doua șansă”,
instruirii în temele Limba engleza,
și domeniile cerute niv. 1, 2, 3 si 4,
și necesare; corectare si
realizare
situatie
statistica

- Completarea 4. Orar -
varianta orar final varianta finala
pentru cursanti

-Raportarea
activității
proiectului catre
Solicitant

- Redactarea
raportului propriu
de activitate
-Realizarea fișei
proprii de pontaj.

3. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute


În baza informațiilor furnizate la punctul 1 de mai sus, expertul va detalia fiecare activitate și rezultat obținut (output-ul) și va
menționa gradul de realizare a sarcinilor asumate prin contract, precum și contribuția adusă la îndeplinirea rezultatelor
proiectului. Totodată, va menționa dacă activitatea a fost realizată în termenul stabilit.
În cazul în care execuția activității nu este încheiată în perioada de raportare, va fi menționat (estimativ) procentul de realizare a
activității și va fi estimat timpul necesar pentru finalizarea acesteia.
În cazul în care activitatea este finalizată în perioada de raportare, se va menționa rezultatul obținut și contribuția adusă la
îndeplinirea rezultatelor proiectului precum și numărul total de ore lucrate pentru execuția activității respective.

Activitatea 2. Programe şi servicii educaţionale pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar


Sub-activitate 2.3 Program „A doua şansă”

Am studiat cererea de finanțare a proiectului; am studiat în detaliu conținutului proiectului privind Activitatea 2 Programe şi
servicii educaţionale pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, Sub-activitatea 2.3 Program „A doua şansă”

Am menținut telefonic și prin email-uri legătura și informarea cu echipa de management din cadrul Proiectului, cu echipa de
implementare a P1;
Am participat la întâlniri cu membrii echipei, am discutat aspectele metodologice şi organizatorice;am avut întâlniri de lucru pentru
sub-activitatea 2.3. Programul ”A Doua Șansă livrabil: 1. Minute ședințe echipa de implementare P1/echipa proiectului, luna
august: 09.08.2019, 23.08.2019 (2 minute)

Am efectuat convorbiri telefonice despre proiect; Livrabil: 2. Note telefonice august 2019 (10 note)

Am întocmit documente pentru derularea activităților din cadrul Proiectului; livrabile: 3. Distribuire teste initiale „A doua șansă”,
Limba engleza, niv. 1, 2, 3 si 4, corectare si realizare situatie statistica

Am actualizat orarul cursantilor conform metodologiei in vigoare; livrabil: 4. Orar – varianta finala

Am realizat documentarea, instruirea și auto-instruirea în temele și domeniile cerute și necesare;


Am identificat eventualele probleme/nereguli/întârzieri intervenite în realizarea activităților de raportare tehnică și găsirea
soluțiilor pertinente;
Am raportat activitatea proiectului catre Solicitant
Am redactat raportul propriu de activitate și am realizat fișa proprie de pontaj.

Până în prezent, Sub-activitatea 2.3. Program de tip ”A doua șansă”, este realizată într-un procent de 31,42%, urmând ca
implementarea aceasteia să se finalizeze în luna L 36 a proiectului.
4. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
Expertul va detalia motivele care au dus la întârzieri în execuția sarcinilor alocate, dacă acestea sunt de natură a periclita
implementarea activităților proiectului precum și măsurile luate pentru soluționarea acestora și preîntâmpinarea altor asemenea
situații.
Nu e cazul.
5. Anexe
Livrabilele / materialele vor sta la baza elaborării rapoartelor tehnice.
1. Minute ședințe echipa de implementare P1/echipa proiectului, luna august (2): 09.08.2019, 23.08.2019
2. Note telefonice august 2019
3. Distribuire teste initiale „A doua șansă”, Limba engleza, niv. 1, 2, 3 si 4, corectare si realizare situatie statistica
4. Orar - varianta finala

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și
plătite din acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

Numele expertului: Rotariu Anca Elena


Semnătură:
Dată: 30.08.2019 Avizat8,
Nume Coordonator P1: Silvia Violeta BUTNARIU
Semnătură:
Dată: 30.08.2019

Nume manager proiect: Liviu Măgurianu, manager proiect


Semnătură:
Dată: 30.08.2019

8
Activitatea managerului de proiect va fi avizată de reprezentantul legal al Beneficiarului.

S-ar putea să vă placă și