Sunteți pe pagina 1din 23

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

CAIET DE PRACTICĂ

Student : OROŞANU NICOLETA-ANDREEA

ANUL II – FINANŢE BĂNCI


Gr.22
Iaşi, 2009
Scurt istoric al Băncii Comerciale Române

Adunarea generală a Acţionarilor

Consiliul de Supraveghere
Andreas TREICHL – Preşedintele Consiliului de Supraveghere
Manfred WIMMER – Vicepreşedintele Consiliului de Supraveghere
Herbert JURANEK – Membru
Florin POGONARU – Membru
Mihai Fercala – Membru
Tudor Ciurezu – Membru

Comitetul Executiv
Dominic BRUYNSEELS – Preşedinte Executiv
Oana PETRESCU – Vicepreşedinte Executiv
Martin ŠKOPEK – Vicepeşedinte Executiv
Wolfmuth SCHOISWOHL – Vicepreşedinte Executiv

Banca Comercială Română îşi înscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create
şi reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o bancă nouă
pentru ca actul său de naştere poartă data de 1decembrie 1990, dar în acelaşi timp , prin
activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se desprinde este
deopotrivă o bancă cu tradiţie în domeniul bancar. Începutul a fost foarte dificil . În afara
unui act de identitate , unei bănci îi mai sunt necesare un sediu central , o reţea de unităţi ,

2
personal suficient, capital , clienţi şi o gamă adecvată şi tentantă de produse şi servicii utile
pentru aceşti clienţi.
Conducerea Băncii Comerciale Române a reuşit să aducă banca la parametrii deja
cunoscuţi şi confirmaţi pe plan intern şi internaţional. În pofida greutăţilor întâmpinate ,
B.C.R. , bine condusă , a devenit astăzi una din cele mai puternice şi prestigioase bănci
româneşti .
În 1990, BCR pleacă la drum cu un colectiv de 5300 de angajaţi şi 100 unităţi în reţea ,
cifre care se dublează în primii 5 ani de activitate .
Evoluţia capitalului este poate cel mai important criteriu de apreciere a forţei financiare a băncii .
La un capital social subscris de 12 miliarde lei în 1990 , încep să se adauge fondurile
constituite , adică , capitalul total creşte în primii 5 ani de activitate la 577 miliarde lei .
La experienţa acumulată de adaugă o alta , nouă ,urmare a extinderii operaţiunilor specifice
tranziţiei şi economiei de piaţă . Astfel , în acest interval de timp , banca s-a dezvoltat atât prin
creşterea gamei de produse şi servicii bancare pe care le-a oferit până acum clientelei sale , cât şi
prin asimilarea rapidă a unora noi , din care sunt de menţionat:
- trecerea la creditarea pe termen mediu şi lung pentru investiţii
- acordarea de credite în valută
- deschiderea de conturi în valută pentru persoane fizice şi juridice şi efectuarea de
operaţiuni de schimb valutar
- derularea operaţiunilor de decontare , în numele clienţilor , a activităţilor de comerţ
exterior
Interesul clienţilor de toate categoriilor pentru colaborarea cu BCR , evoluţia acestei
clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă .
Unul din elementele calitative , de marcă , adăugat de bancă îl constituie activitatea internaţională
.
Interdependenţa dintre pieţele interne şi externe a făcut necesară adaptarea sistemului de
lucru al băncii la practicile bancare internaţionale . În prezent foarte multe societăţi
comerciale îşi derulează afacerile proprii de comerţ exterior prin reţeaua B.C.R. , şi apelează
la întreaga gamă de servicii specifice acestor operaţiuni.

3
Scurta şi bogata istorie a Băncii Comerciale Române recunoaşte ca realizare deosebită
paşii făcuţi în domeniul informatizării . În 1990 , toate lucrările băncii erau executate fără o
tehnică de calcul adecvată , iar astăzi banca utilizează cele mai moderne echipamente din
domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate şi dinamică a operaţiunilor
efectuate. Prin aceasta s-a obţinut extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor informatice destinate
operaţiunilor valutare , banca dispunând în prezent de un sistem modern de realizare în timp
real a tranzacţiilor internaţionale care oferă facilităţi de generare , transmitere şi reconciliere
a mesajelor SWIFT .
În mod voit , voi încheia aceste " file de istorie " cu cel ce a creat aceasta istorie a
Băncii Comerciale Române , cu omul , cu lucrătorul de bancă , cu acest părtaş direct la toate
rezultatele bune obţinute până acum .
Angajaţii B.C.R. , fie ei conducători sau lucrători de toate categoriile , au construit cu
profesionalism şi dăruire Banca Comercială Română , o bancă aşa cum este ea acum :
puternică , competitivă , eficientă şi deosebit de necesară şi solicitată de un număr de clienţi
de toate categoriile din economia naţională şi de către populaţie .
Calitatea resurselor a reprezentat condiţia esenţială a tuturor succeselor obţinute până
în prezent şi , din acest punct de vedere , lucrătorul de bancă se va plasa mereu înaintea
oricărui alt factor important care poate condiţiona viitorul B.C.R. .
Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este că diferite firme operează şi
concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori . În cazul băncilor , acest lucru
asigură clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri . În cele din urmă ,
supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale clienţilor . Într-o
economie de piaţă şi băncile , ca orice societate comercială , îşi realizează venitul în " arena
pieţei " .

4
1.Sistemul informaţional bancar

Pentru sporirea profitabilităţii activităţii bancare, corespunzător exigenţelor ce decurg din


aplicarea în practică a cerinţelor mecanismului economiei de piaţă, este necesară cunoaşterea
amănunţită a proceselor şi acţiunilor economice, implicaţiile lor de ordin financiar, atât în timpul
desfăşurării acestora, cât şi ulterior, după ce fenomenele respective s-au produs.
Realizarea acestui deziderat presupune organizarea unui sistem informaţional bancar
potrivit standardelor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan internaţional,
care să asigure un flux cât mai rapid şi continuu de informaţii.
Activitatea bancară în general, dar mai ales organizarea controlului bancar şi conducerea
băncilor se realizează în bune condiţii având ca suport activitatea decizională. Deciziile sunt cele
care stau la baza activităţii operaţionale .Legătura între activitatea de decizie şi cea operaţională
se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar.
Activitatea operaţională este, în fapt, activitatea specifică băncilor în relaţiile cu clienţii şi
este generată de acţiunea deciziilor în concordanţă cu metodologia şi normele legale în vigoare.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea
sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi
transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.
Sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de îmbunătăţire, de
perfecţionare, a principalelor sale laturi. Este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor
prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor , reprezentând o
premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei
operative.
Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată de calitatea informaţiilor bancare,
de starea de profitabilitate, de modul în care sunt receptate şi apreciate produsele bancare de către
titularii de conturi.
Sistemul informaţional bancar presupune o arie largă de cuprindere, incluzând
informaţiile şi fluxurile informaţionale, tehnicile de culegere, transmitere şi stocare a datelor,
modelele, metodele şi programele de prelucrare a informaţiilor.

5
Un rol deosebit în cadrul sistemului informaţional bancar revine activităţii de prelucrare
electronică a informaţiilor. Ca atare, informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi
metodelor moderne utilizate în culegerea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor.
Pe linia prelucrării electronice a informaţiilor bancare, ca urmare a introducerii în practică
a celor mai recente cuceriri ale stiinţei şi tehnicii, există o permanentă preocupare pentru folosirea
în activitatea bancară a celor mai performante echipamente electronice de calcul, accentul
punându-se pe reţelele integrate de calculatoare tip PC, compatibile IBM, de mare capacitate.
Informatica bancară se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor de
către factorii decidenţi, cât şi în activitatea operativă, de execuţie . În acelaşi timp, informatica
bancară permite concentrarea, păstrarea şi depozitarea datelor, efectuarea de calcule, prelucrarea
informaţiilor, realizarea de sinteze şi obţinerea de variante pentru o mai bună fundamentare a
deciziilor.

Sistemul informaţional la BCR are mai multe componente :


1) componenta pentru operaţiuni SIDCOR V2 –sistem integrat realizat de ORACLE şi
Microsof RO + echipa proprie BCR . Serveşte la toate operaţiunilor cu clienţii ( încasări ,
plăţi casierie , depozit , certificat de casierie )
2) componenta pentru pieţe de capital ASSET MANAGEMENT
3) aplicaţii independente ( alimentări salariale clienţi , garanţii, pensii )
4) sistemul de schimb valutar
5) CIP – centrala incidentelor de plăţi

6
2.Deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare

De regulă, pentru obţinerea de produse şi servicii bancare, precum şi în vederea efectuării


de operaţiuni, Clientul trebuie să deţină un cont curent deschis pe numele său la Bancă, în valută
corespunzătoare produselor/ serviciilor/ operaţiunilor pe care doreşte să le deţină / efectueze.
Contul curent devine funcţional după alimentarea lui cu disponibil.
Banca nu va deschide nici un cont Clientului dacă acesta nu furnizează Băncii toate informaţiile
şi / sau documentele solicitate de Bancă pentru identificarea Clientului , deschiderea şi operarea
contului.
În momentul deschiderii primului cont curent la Bancă sau al încheierii altor raporturi
contractuale cu Banca , Clientul se va prezenta la Banca şi va furniza Băncii toate informaţiile şi
documentele care reflectă datele personale de identificare sau orice alte documente şi / sau
informaţii relevante solicitate.
Banca îşi rezervă dreptul de a nu efectua tranzacţiile ordonate de Client SI de a înceta raporturile
Bancă- Client sau de a bloca contul Clientului atunci când există o declaraţie falsă de orice fel sau
dacă Banca are suspiciuni cu privire la adevărata natură a datelor declarate de Client şi / sau a
operaţiunilor ordonate de Client.
Clientul se angajează prin prezentul TCGA să se prezinte la Bancă pentru a informa Banca
imediat şi explicit cu privire la toate modificările oricăror informaţii furnizate Băncii şi să pună la
dispoziţie , la solicitarea Băncii ,documente justificative şi să nu tragă la răspundere Banca pentru
nici una din consecinţele ce decurg din neîndeplinirea de către Client a acestor obligaţii.
Banca nu va mai efectua tranzacţii în favoarea Clientului dacă acesta nu prezintă Băncii
informaţii suplimentare şi / sau documente solicitate de către Bancă sau prevăzute mai sus.
Banca poate să refuze să execute o instrucţiune dacă semnătura / semnăturile de pe
această instrucţiune nu este (sunt) conformă(e) cu specimenul(ele) de semnătura depuse la Bancă
de către Client. Clientul este de acord prin prezentul TCGA că Banca nu va fi responsabilă pentru
consecinţele cauzate de ordine sau instrucţiuni falsificate sau contrafăcute.
Banca nu deschide conturi anonime , pentru care identitatea Clientului nu este cunoscută.
În cazul în care clientul deţine deja cel puţin un cont curent, Banca poate deschide conturi
curente ulterioare, la solicitarea acestuia şi în conformitate cu reglementările în vigoare.

7
Banca va deschide şi va administra pentru Client conturi conform unei / unor Convenţii
de cont în formă scrisă sau în conformitate cu reglementările în vigoare. Fiecare astfel de
Convenţie obligă Banca să deschidă şi să administreze pentru Client un cont deschis într-o
moneda acceptată în conformitate cu prevederile Convenţiei şi TCGA.
De regulă, fiecare astfel de Convenţie stabileşte ca obligaţii pentru Client să respecte şi să se
conformeze cu cele stabilite în convenţia de cont şi TCGA.
Banca are dreptul să amâne deschiderea contului cu perioada necesară verificării
informaţiilor menţionate de Client în documentele înaintate Băncii.
Banca nu poate fi obligată la deschiderea contului şi Banca are dreptul să refuze deschiderea
contului cu menţionarea motivului.

În funcţie de caracteristicile produselor sale, Banca poate solicita Clientului depunerea


şi menţinerea în cont a anumitor sume minime obligatorii.

Banca va aloca, după caz, fiecărui cont un cod unic de identificare ( număr de cont şi /
sau cod IBAN ), cod care se va menţiona de fiecare dată în corespondenţa dintre Client şi Bancă.
Banca poate modifica numărul de cont / codul IBAN , dacă gestionarea aplicaţiilor informatice
ale Băncii/ prevederile legale impun acest lucru, informând Clientul printr-o notificare prealabilă
scrisă adresată Clientului prin poştă sau alte modalităţi de comunicare agreate de părţi cu un
termen de minim 30 zile anterioare.

După deschiderea contului , Clientul va pune la dispoziţie orice alte informaţii pe care
Banca în mod întemeiat i le va solicita pentru motive fiscale , de evidenţă contabilă sau orice
altceva care va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.
Contul nu va fi folosit pentru alt scop decât cel agreat cu Clientul.
Administrarea contului curent cuprinde:
a)operaţiuni de încasări în numerar şi prin virament: la Unităţile Bancare , în cadrul programului
de lucru;
b)operaţiuni de plăţi în numerar: la Unităţile Bancare , în cadrul programului de lucru.

8
Pentru eliberările de valută în numerar este necesară o programare prealabilă la casieria Unităţii
Bancare de la care se solicită ridicarea numerarului, astfel:
1) pentru sumele cuprinse între 3.000-5.000 USD/EUR inclusiv ,programarea cu 1 zi
lucrătoare înainte;
2) pentru sumele mai mari de 5.000 USD/EUR ,programarea cu cel puţin 2 zile lucrătoare
înainte;
3) pentru alte valute , programarea cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte.

În cazul în care data stabilită pentru retragere a trecut fără ca retragerea de numerar să fi
fost efectuată , obligaţia Băncii de a menţine respectiva sumă în numerar la dispoziţia Clientului
încetează.
c)operaţiuni de plăţi prin virament : la Unităţile Bancare , în cadrul programului de lucru şi/sau
prin intermediul Canalelor Alternative , în cadrul programului de funcţionare;
d)operaţiuni efectuate de Bancă , fără acordul Clientului, în următoarele cazuri:
1) plăţi la scadenţă datorate Băncii şi/sau alte angajamente asumate anterior faţă de Bancă de
către Titularul de cont. Ordinea de încasare a creanţelor cuvenite Băncii este următoarea: se vor
achita ratele lunare neonorate, în ordinea vechimii. Ordinea de recuperare a creanţelor cuvenite
unei rate lunare scadente este următoarea: comisioane bancare , dobânzi , credite.
2) cumularea în contul curent a disponibilităţilor din conturile de tip cont curent / subconturi
(inclusiv a celor provenite din vânzarea valutei) pentru achitarea instrumentelor de plată de debit
emise de Client.;
3)stornarea operaţiunilor efectuate eronat de către Bancă , inclusiv dobânzile şi comisioanele
aferente sumelor stornate precum şi a celor efectuate cu menţiunea „sub rezerva” (cu documente
justificative anexate la extras).
4)plăţi efectuate de Bancă în baza titlurilor executorii definitive , în cadrul procedurii de
executare silită, prin poprire pe cont.
5)blocarea sumelor în depozite colaterale;
e)eliberarea extraselor de cont;

9
f)alte tipuri de operaţiuni dispuse de terţi (titluri executorii sau popriri) sau de către Bancă
(dobânzi si comisioane).
Clientul va menţine în cont o sumă suficientă pentru ca efectuarea plăţilor să se facă în
conformitate cu instrucţiunile sale , ţinând cont de toate obligaţiile sale faţă de Bancă aşa cum au
fost ele menţionate în convenţia de cont şi în TCGA. În funcţie de caracteristicile produselor
bancare , soldul minim ce va fi menţinut în cont , nu va scădea sub suma minimă obligatorie
stabilită de Bancă.

Suma minimă necesară a fi menţinută în contul curent cu card ataşat este stabilită de Bancă
şi este specifică fiecărui tip de card , fiind şi este reflectată prin afişarea acesteia la sediile Băncii
sau comunicată Clienţilor care apelează Contact Center. Clientul are obligaţia de a menţine
această sumă minimă până la solicitarea de anulare a cardului sau anularea de către Bancă a
acestuia . Suma minimă se eliberează în termen de 35 zile de la data solicitării anulării cardului
sau închiderii contului curent.
Tranzacţiile efectuate cu carduri constituie o obligaţie pentru Client , indiferent dacă Titularul de
cont semnează sau nu o chitanţă de vânzare sau de eliberare numerar , introduce codul PIN sau
nu.
Fiecare tranzacţie efectuată cu cardul va conduce automat la debitarea contului curent cu
card ataşat.
Cardul poate fi utilizat numai pentru accesarea sumelor disponibile în cont.
Banca este autorizată de către Client să debiteze automat contul cu sumele care reprezintă:
a)valoarea tranzacţiilor de cumpărare , transfer sau a celor de eliberare numerar valabil efectuate
(pentru care a fost utilizat PIN- ul şi/sau semnătura );
b)valoarea tranzacţiilor de cumpărare pe Internet (on-line) pentru plata bunurilor şi serviciilor
furnizate de către comercianţi prin Internet;

c)contravaloarea taxelor , comisioanelor şi dobânzilor datorate Băncii;


d)contravaloarea tranzacţiilor efectuate prin utilizarea frauduloasă a cardului până în momentul
înştiinţării Băncii de pierderea sau furtul cardului şi a utilizării frauduloase a codului PIN sau a
semnăturii;

10
Pentru tranzacţiile efectuate în altă valută decât valuta contului cu card ataşat , la conversia
valutară se utilizează cursul BCR din data efectuării tranzacţiei în cont.
Banca poate limita numărul maxim de operaţiuni făcute pe zi cu Cardul şi suma maximă
care poate fi retrasă zilnic , în scopul de a preveni frauda. Astfel , pot fi limitate : suma maximă
retrasă în numerar ATM / POS ; numărul maxim operaţiuni retragere numerar ATM / POS ;
numărul maxim operaţiuni cu Card pe internet ; suma maximă operaţiuni cu Card pe internet .
Astfel de limitări cor fi aduse la cunoştinţă prin materiale publicitare, afişate la unităţile teritoriale
ale Băncii sau prin mijloace de comunicare electronică ( internet , e-mail , WAP , SMS , etc ).
Banca nu va fi responsabilă pentru orice limitare de genul celor de mai sus aplicată de altă Bancă
acceptatoare .
Banca , poate , fără a fi însă obligată , să debiteze orice conturi în lei sau în valută , de
orice natură , deschise de Client la Bancă pentru recuperarea obligaţiilor de plată rezultate din
operaţiunile efectuate cu Cardul , comisioane de emitere / administrare / aferente tranzacţiilor
efectuate , cheltuieli de executare sau descoperire neautorizată de cont , în cazul în care contul nu
prezintă disponibilităţi suficiente , cu prioritate faţă de alte debite ale Clientului , cu respectarea
excepţiilor prevăzute în acest sens de lege . Banca poate exercita aceste drepturi chiar dacă
sumele din aceste conturi au fost depozitate la Bancă pentru o anumită perioadă , iar termenul
respectiv nu a expirat , fără ca Banca să fie obligată pentru orice fel de daune ca rezultat al
exercitării acestor drepturi .
Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege , şi a clauzelor contractuale stabilite între Bancă şi
Client , numai Clientul sau persoana autorizată are dreptul să dispună de sumele din cont .
Doar dacă nu s-a prevăzut altfel între Bancă şi Client sau dacă nu există restricţii impuse
de o terţă parte în conformitate cu legea aplicabilă privind retragerile de sume , Clientul poate
retrage din cont până la suma minimă obligatorie , dacă aceasta este stabilită .
Dacă natura contului permite , Clientul şi Banca pot agrea în scris astfel încât Banca să
poată da curs la instrucţiunile de plată primite de la Client până la suma specificată chiar şi în
absenţa uni sold suficient în cont .
Sumele depozitate în Cont nu pot fi utilizate altfel decât în conformitate cu legea aplicabilă ,
convenţia de cont , TCGA precum şi cu scopul agreat .
Tranzacţiile din Cont vor fi efectuate şi înregistrate în moneda contului .

11
Sumele aferente comisioanelor datorate Băncii vor fi debitate de Bancă direct din contul
Clientului .Banca va debita comisioanele din Cont chiar dacă nu prezintă disponibil în cont
producând toate consecinţele pentru Client conform prevederilor Convenţiei de cont şi acestui
TCGA . Dacă nu este altfel prevăzut , Clientul va achita sumele datorate la prima solicitare a
Băncii .

Extrasele de cont şi erorile identificate

Banca va informa Clientul despre sumele aflate în cont şi tranzacţiile efectuate pe parcursul
unei perioade , sub forma unui extras de cont . Banca pune la dispoziţia Clientului , în funcţie de
solicitarea acestuia , extrasul contului curent , la sediul Unităţii Bancare sau prin alte mijloace
agreate de comun acord ( e-mail , poştă , telefon ) . Extrasul contului de depozit va fi pus la
dispoziţie , la solicitarea Clientului , la sediul Unităţii Bancare sau prin alte mijloace agreate de
alte mijloace de comun acord .
Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării operaţiunii în cont , Titularul de cont sau
împuterniciţii acestuia nu comunică în scris Unităţii Bancare la care este deschis contul curent /
depozitul eventualele erori sau omisiuni constatate privind operaţiunile efectuate , cu excepţia
operaţiunilor efectuate prin card , soldul şi operaţiunile din extrasul de cont al contului curent /
depozitului se considera acceptate implicit .
Pe perioada valabilităţii Convenţiei de cont modalitatea de livrare a extrasului de cont va
putea să fie folosită de Bancă pentru a înmâna şi alte notificări către Client cum ar fi notificare de
închidere a contului , închiderea contului , etc . Dacă extrasul de cont transmis Clientului la
adresa de corespondenţă stabilită este returnat Băncii ca netrimis deoarece Clientul este
necunoscut la această adresă ( ex : plecat din ţară , decedat ) , Banca nu va mai fi obligată să
transmită extrasul de cont la această / altă adresă .
În situaţia în care Banca şi Clientul stabilesc ridicarea personală a extrasului de la Unitatea
Bancară , extrasul de cont va fi considerat livrat atunci când Clientul va solicita acest lucru la
ghişeul Unităţii Bancare respective .

12
Doar dacă s-a stabilit astfel cu Clientul , extrasele de cont inclusiv notificările precedente
pot fi ridicate în afară de Client şi de persoanele autorizate aşa cum sunt definite la Secţiunea 38
din TCGA .

Banca va fi îndreptăţită să includă în extrasul de cont orice comunicare / solicitare a Băncii


către Clientul respectiv .
Eliberarea extraselor de cont se supune comisionării conform Tarifului de comisionare al BCR .
Clienţii pot solicita , odată la 6 luni , eliberarea unui extras de cont gratuit .

Banca poate elibera la cererea Clientului duplicate şi copii de pe extrasele de cont .


Eliberarea duplicatelor şi copiilor de pe extrasele de cont se supune comisionării conform
Tarifului de comisionare al BCR .

La cererea Titularului de cont , Banca poate pune la dispoziţia acestuia , potrivit


nomenclatorului produselor / serviciilor oferite de Bancă , produse şi servicii bancare specifice .
Condiţiile de utilizare a acestora sunt prevăzute în Convenţiile încheiate cu Banca .
Clientul va acţiona într-o astfel de manieră încât specimenul de semnătură şi alte elemente
de protecţie privind identitatea să nu poată fi utilizate de o terţă parte . Clientul şi Banca pot agrea
utilizarea şi a altor mijloace de protecţie pentru prevenirea dispunerii neautorizate a fondurilor ce
aparţin Clientului .Clientul şi Banca pot agrea de comun acord , modificare prevederilor
Convenţiilor prin încheierea de acte adiţionale .

Încetarea Convenţiei de cont curent , închiderea contului , decesul Clientului

Atât Clientul cât şi Banca pot denunţa unilateral Convenţia printr-o notificare scrisă cu un
preaviz de minim 30 zile , fără plată de taxe suplimentare .
În completarea celor de mai sus , Banca poate denunţa unilateral Convenţia , în situaţia in
care Clientul , titular de cont sau persoana împuternicită de acesta încalcă prevederile Convenţiei
şi / sau condiţiile generale ale acesteia .

13
Denunţarea va intra în vigoare în termen de 30 zile de la data la care Clientul va primi
notificarea sa scrisă în acest sens , cu excepţia situaţiei în care prevede o dată anume specificată
în notificare , caz în care convenţia va înceta la acea dată .Atât Clientul cât şi Banca pot cere
încetarea Convenţiei care se va finaliza printr- un act adiţional , la o dată agreată şi specificată de
către părţi .
Dacă Convenţia s-a încheiat pentru o perioadă de timp determinată aceasta va înceta de
drept la finele acestei perioade sau se va prelungi pe perioada iniţială pentru care a fost încheiată ,
cu notificarea scrisă prealabilă a Clientului .

În cazul în care una dintre condiţiile de mai jos este îndeplinită , Banca va putea decide
închiderea contului curent , în situaţia în care Clientul nu cooperează în menţinerea Contului sau
pentru a preveni închiderea acestuia :

a)închiderea tuturor conturilor curente / subconturilor unui Client , dacă pentru o perioadă de 6
luni consecutive sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii :
- soldul contului scade sub limita minimă stabilită de Bancă pentru fiecare cont în parte şi
afişată la loc vizibil sau prezintă un descoperit de cont neautorizat .
- contul nu a avut nici o mişcare pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni exceptând
curgerea calculului dobânzilor , comisioanelor de administrare , ori alte cheltuieli de
asemenea natură .
b)Clientul nu mai îndeplineşte condiţiile cu privire la deschiderea şi funcţionarea conturilor ,
menţionare în convenţiile de cont sau TCGA ;
c)Clientul a produs incidente de plăţi majore cu cecuri , bilete de ordin , cambii şi nu are datorii
faţă de Bancă , precum şi în cazurile în car acesta nu dă dovadă de corectitudine şi seriozitate în
relaţiile cu Banca ;

d)Clientul prezintă risc reputaţional ; Convenţia de cont curent încetează la data la care Banca nu
îşi mai menţine obligaţia sa de a ţine contul deschis pentru Client . Banca va notifica Clientul
despre cele descrise mai sus . Dreptul Băncii de a denunţa unilateral Convenţia , în conformitate
cu prevederile secţiunillor din TCGA nu va fi afectat de prevederile de mai sus .

14
Anterior încetării Convenţiei de cont curent sau în cazul închiderii contului din unul dintre
motivele prevăzute mai sus , imediat după încetarea Convenţiei de cont curent , părţile îşi vor
clarifica situaţia drepturilor şi obligaţiilor reciproce . Astfel , Clientul va înapoia Băncii toate
instrumentele de plată valide , emise în legătură cu contul curent . Atât Banca cât şi Clientul îşi
vor îndeplini în timp util orice obligaţii reciproce izvorâte din astfel de produse bancare .
În caz de deces al Clientului , Banca va proceda în conformitate cu legislaţia aplicabilă în
aceste situaţii .

3.Operaţiuni de creditare bancară

Operaţiunile care se pot desfăşura prin intermediul contului curent sunt :


- alimentare cont cu drepturi salariale sau cu orice alte sume
- transferuri intrabancare în lei şi în valută
- transferuri interbancare în lei şi în valută

- plata facturilor / ratelor la creditele BCR şi la cardurile de credit BCR

- constituire / lichidare depozite şi conturi de economii

- cumpărare / vânzare de Certificate de Depozit cu Discount ( CDD ) sau Certificare de


Depozit cu Parolă ( CDP )
- alimentare conturi de economii şi depozite la termen cu componenta de acumulare
De asemenea , contul curent facilitează accesul la următoarele produse ataşate şi servicii :
-Carduri de Debit , pentru efectuarea de operaţiuni specifice cardurilor : plăţi , facturi la ATM ,
inclusiv rambursări rate credite în lei , retrageri numerar de la ATM , vizualizare sold la ATM ,
plăţi bunuri / servicii la comercianţi , reîncărcare cartele Vodafone etc.
-Serviciul de efectuare de Operaţiuni prin Canale Alternative ( Alo 24 Banking BCR şi Click 24
Banking BCR ) indiferent dacă este în ţară sau în străinătate , Clientul poate efectua prin telefon
sau de la orice calculator cu acces la internet următoarele operaţiuni :
- transferuri intrabancare în lei şi valută
- transferuri interbancare în lei

15
- plata facturilor / ratelor la creditele BCR
- constituire / lichidare depozite
- cumpărare / vânzare Certificate de Depozite de Discount
- alimentare conturi de economii şi depozite la termen cu componenta de acumulare
- programare plăţi cu data viitoare de procesare
- informaţii personalizate cu privire la conturile deţinute la BCR
-Servicii prin care se pot realiza plăţi cu caracter de regularitate , fără a fi necesară prezenţa la
Bancă a Clientului :
- Direct Debit permite Clientului să mandateze banca de a efectua în numele său , în limita
disponibilului din cont , diferite plăţi ( facturi de telefon , energie electrică ) . Sumele sunt
virate direct în contul furnizorului de utilităţi cu care banca a încheiat convenţii.
- Standing Order : clientul mandatează banca sa efectueze diverse plăţi în numele său , în
limita disponibilului din cont , plăţi cu caracter repetitiv , respectiv virarea unor sume în
valori fixe şi la intervalele de timp stabilite de Client .

Costuri :
Comision pentru deschiderea contului : zero
Comision de administrare : 1,75 RON / luna
Comision retragere numerar la ghişeul Băncii :
- conturi în lei : 0,4 % minim 6 RON

- conturi in valută : > 100.000 EUR : 0,5 % minim 3 ; < 100.000 EUR : 2,5 %

Dobânda :
Pentru sumele existente în contul curent , Banca acordă o dobândă de 0,15% .

Avantaje :
1.Economie de timp : - prin activarea serviciilor asociate contului curent Clientul are posibilitatea
efectuării unei game largi de operaţiuni , fără a fi necesară prezenţa Clientului la Bancă .

16
2.Accesibilitate :
- posibilitatea efectuării de operaţiuni de la orice unitate teritorială a băncii
- utilizând cardul de debit ataşat contului curent clienţii pot avea acces la sumele deţinute în
contul curent indiferent de orarul băncii , 24 ore din 24 , 7 zile din 7 , prin intermediul
ATM – urilor
- suma minimă de deschidere a contului curent poate fi 0
- titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi care să poată efectua
operaţiuni în cont
3.Eficienţa : -costuri reduse prin :
- aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile efectuate prin Serviciul de
efectuare operaţiuni prin Canale Alternative faţă de ghişeu
- comision zero pentru obţinerea informaţiilor personalizate prin canale alternative

Pentru a obţine avantaje maxime din punct de vedere al costurilor şi al accesibilităţii , BCR pune
la dispoziţia clienţilor 2 pachete de cont curent adresate persoanelor fizice : ESENTIAL BCR şi
ESENTIL PLUS BCR .

Documente : -actul de identitate ( BI / CI )

Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR

Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR permite clienţilor obţinerea
de informaţii despre conturile bancare deţinute la BCR şi efectuarea de operaţiuni bancare de la
distanţa prin intermediul internetului şi telefonului.
Beneficiari : clienţi BCR , persoane fizice cu vârsta peste 18 ani
Componenta : Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR este inclus în
conceptul 24 Banking şi cuprinde două componente :

17
1. Alo 24 Banking BCR – permite clienţilor BCR obţinerea de informaţii personalizate
despre conturile proprii şi efectuarea de operaţiuni bancare prin intermediul telefonului ,
respectiv prin intermediul unui consilier Contact Center
2. Click 24 Banking BCR – permite clienţilor BCR obţinerea de informaţii personalizate
despre conturile proprii şi efectuarea de operaţiuni bancare prin Internet

Modalităţi şi program de acces


Alo 24 Banking BCR este disponibil zilnic , de luni până duminică , între orele 8.00 şi 22.00 ,
prin apelarea Contact Center BCR , şi este accesibil 24 / 7 prin portalul BCR www.bcr.ro ( la
opţiunea „ Conectare ” Click 24 Banking BCR ) .

Operaţiunile ce se pot efectua prin aceste două componente ale Serviciului de efectuare
operaţiuni prin Canale Alternative BCR :
1. Informaţii personalizate disponibile pentru conturile deţinute la BCR şi activate pentru
acest serviciu :
- pentru conturi curente cu / fără card de debit ataşat , după caz : soldul disponibil , istoricul
tranzacţiilor , valoarea descoperitului de cont , vizualizarea şi statusul ordinelor de plată
programate
- pentru creditele contractate : soldul creditului , data contractării creditului , informaţii din
graficul de rambursare , rata lunară de plată
- pentru depozitele la termen SUCCES BCR / MAXICONT BCR : soldul contului ,
istoricul tranzacţiilor , data constituirii , data scadenţei
- pentru certificatele de depozit cu discount ACTIV BCR :soldul contului , istoricul
tranzacţiilor , data scadenţei , valoarea nominală , valoarea de achiziţie , valoarea de
răscumpărare la data curentă
2. Tranzacţii bancare : deschidere cont curent ( în valuta în care clientul nu deţine un cont
curent ), transferuri intra / interbancare în lei şi în valută , inclusiv transferuri
internaţionale din conturile curente cu / fără card de debit ataşat şi din conturile de
economii , activate pentru acest serviciu , precum şi operaţiuni de schimb valutar
( inclusiv între două valute străine ) .

18
Valoarea maximă a tranzacţiilor dispuse de clientul BCR ( cu excepţia transferurilor între
conturile proprii ale aceluiaşi client , deschise la BCR şi a schimburilor valutare ), prin utilizarea
prezentului serviciu este diferită în funcţie de componenta serviciului :
- 5.000 EUR / tranzacţie ( sau echivalent ) pentru Alo 24 Banking BCR
- 10.000 EUR / tranzacţie ( sau echivalent ) pentru Click 24 Banking BCR
Operaţiunile bancare efectuate prin Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative
BCR sunt iniţiate în timp real cu impact imediat asupra soldurilor conturilor clientului ,
nemaiputând fi revocate după autorizarea operaţiunilor solicitate , cu excepţia ordinelor de plată
programate .

Costuri :
- pentru Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR achiziţionat în
cadrul pachetului ataşat contului curent banca nu va percepe comision de utilizare aferent
acestui serviciu ; pentru serviciul achiziţionat în afara pachetului ataşat contului curent ,
se aplică un comision de utilizare de 3 RON / lună .
- transferurile efectuate prin acest serviciu beneficiază de reduceri ale comisioanelor :

• cu 50 % pentru transferurile efectuate prin Alo Banking BCR în


sistem intra / interbancar , faţă de cele efectuate la ghişeu

• cu 75 % pentru transferurile efectuate prin Click 24 Banking BCR


în sistem intra / interbancar , faţă de cele efectuate la ghişeu
- pentru aflarea de informaţii personalizate prin Serviciul de efectuare operaţiuni prin
Canale Alternative BCR , comisionul este zero
- pentru operaţiunile de schimb valutar comisionul este zero

Contractarea serviciului :
- se semnează cererea – contract de acces la Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale
Alternative BCR de către ambele părţi ( client şi Bancă )
- consilierul client activează serviciul , furnizează clientului numele de utilizator şi
dispozitivul de acces numit Token

19
Securitate :
- Securitatea utilizării serviciului garantată prin 3 niveluri
- Numele de utilizator , folosit la identificare pentru ambele componente : Alo 24 Banking
BCR şi Click 24 Banking BCR
- Dispozitivul Token protejat de un cod PIN stabilit de client la prima utilizare
- Codurile unice generate de dispozitivul Token , denumite OTP – One Time Password şi
DS – Digital Signature :

• Codurile unice OTP sunt utilizate pentru identificarea pentru


serviciile Alo 24 Banking BCR şi Click 24 Bancking BCR şi
autorizarea operaţiunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR.

• Codurile unice DS ( Digital Signature ) sunt utilizate pentru


autorizarea operaţiunilor efectuate prin Click 24 Banking BCR.

Suport tehnic :
Serviciul Suport Tehnic BCR este disponibil 24 / 7 , prin apelarea telefonică a Contact Center .

Avantaje :
- economie de timp – efectuarea de operaţiuni bancare fără a fi necesară deplasarea
clientului la unităţile teritoriale
- confort avantajoase :

• aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile efectuate


prin Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR

• comision zero pentru obţinerea de informaţii personalizate prin


canale alternative

• comision zero pentru operaţiunile de schimb valutar


- siguranţă – securitatea utilizării serviciului este garantată prin trei niveluri : nume
utilizator , codul PIN pentru protejarea dispozitivului Token şi codurile generate de Token
- suport tehnic oferit 24 / 7 , fie prin apelarea telefonică a Contact Center , fie prin e-mail

20
Documente :
- clienţii vor putea beneficia de Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative
BCR după semnarea Cererii – Contract de acces la Serviciul de efectuare operaţiuni prin
Canale Alternative BCR , la unităţile retail ale BCR.

4.Organizarea şi efectuarea controlului în activitatea bancară

Activitatea bancară din ţara noastră se desfăşoară prin Banca Naţională a României şi prin
bănci . Băncile sunt reprezentate de persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale
şi de sucursale din România ale băncilor persoane juridice străine .
Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar sănătos , care să asigure mobilizarea
disponibilităţilor monetare ale economiei naţionale şi orientarea acestora către desfăşurarea de
activităţi economice eficiente , care conduc la creşterea nivelului de trai al întregii naţiuni .
Banca Naţională a României urmăreşte asigurarea stabilităţii valorii interne şi externe a
monedei naţionale , concomitent cu punerea la dispoziţia economiei ţării a cantităţii de moneda
necesară creşterii economice .
Societăţile bancare din România se încadrează în categoria băncilor comerciale , de tip
universal , ce efectuează toată gama de operaţiuni bancare şi operează pe întreg teritoriul ţării.
O importanţă deosebită în dezvoltarea unei societăţi bancare o are extinderea reţelei de
unităţi proprii în teritoriu .
Structura reţelei de unităţi a băncilor , persoane juridice române , ce şi-au organizat
activitatea în teritoriu , urmărind împărţirea administrativă teritorială a ţării , constă în :
-centrala băncii
-sucursale judeţene şi orăşeneşti
-agenţii şi puncte de lucru
La nivelul unei societăţi bancare organele de conducere care asigură procesul de
coordonare, conducere şi decizie sunt :
-Adunarea Generala a Acţionarilor

21
-Consiliul de administraţie
-comitetul de direcţie
-Preşedinte şi vicepreşedinte
-comitetul de conducere ( la unităţile subordonate centralei băncii )
-comisia de cenzori ( ca organ de control )
Controlul financiar propriu la o societate bancară este organizat sub forma controlului
financiar preventiv şi controlului financiar de gestiune .
În absenţa unor reglementări proprii sistemului bancar , băncile au trebuit să-şi organizeze
controlul financiar propriu ţinând cont de prevederile existente în cadrul instituţiilor publice .
Controlul financiar preventiv urmăreşte să preîntâmpine încălcarea dispoziţiilor legale în
vigoare şi producerea de pagube şi se exercită asupra documentelor care conţin operaţiile de
utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale.
În cadrul unei bănci , controlul financiar preventiv se organizează de către conducătorul societăţii
bancare şi se execută de şeful compartimentului financiar-contabil . Atunci când volumul
operaţiunilor ce se supune sau a contabilului şef , poate împuternici şi alte persoane să exercite
control financiar preventiv .
Împuternicirea se face pe baza de ordin sau decizie , după caz , a conducătorului societăţii
bancare , în care se vor stabili concret operaţiunile asupra cărora se exercită controlul preventiv ,
condiţiile şi perioada în care-şi desfăşoară această activitate .

Controlul financiar de gestiune , Controlul general al tuturor operaţiunilor bancare


- organizarea echipelor şi a activităţii de control în funcţie de unităţile repartizate de la
Centrală ( interjudeţene )
- organizarea şi repartizarea în detaliu a obiectivelor de control / salariaţi , inclusiv a
modului de deplasare la unităţi
- întocmirea documentelor ( ordinelor ) de deplasare
- aprobarea referatului de avans de deplasare
- coordonarea echipei / lor la efectuarea controlului

22
- analiza activităţii unităţii bancare ( pe baza indicatorilor de performanţă ) , în evoluţie de
la ultimul control până la zi ; analiza indicatorilor de profitabilitate ; analiza portofoliului
de credite curente ( standard în observaţie );credite restante / credite problemă şi în detaliu
, analiza tuturor creanţelor extrabilanţiere , măsuri de recuperare ale acestora
- analiza managementului conducerii

- analiza deficienţelor constatate cu ocazia controlului ; măsuri propuse


- propunerea tragerii la răspundere a managerilor şi salariaţilor unităţilor verificate ( cu
abateri ) şi aplicarea unor sancţiuni dacă e cazul , potrivit ROI şi Codului Muncii
- întocmirea fişelor de management ale conducerii unităţilor verificare
- participarea la acţiunea de control prin efectuarea controlului efectiv , precum şi la unele
obiective ( confidenţiale )
- verificarea modului de efectuare a activităţii de control de către salariaţii din subordine /
încadrarea în termenele stabilite
- prelucrarea aspectelor constatate pe fiecare obiectiv în parte , cu salariaşi şi cu conducerea
unităţilor verificate
- întocmirea documentaţiei de control / procese verbale şi propunerea unor măsuri operative
pentru activitatea unităţii.

23