Sunteți pe pagina 1din 2

IV.

Determinarea mărimii termenilor precizați mai jos în anul 2016:


1. Rezultatul net este un indicator care evidențiază rezultatul final al activității unei
societăți după plata impozitului pe profit, urmând spre a fi supus repartizării în funcție de decizia
Adunării Generale a Acționarilor. Valoarea rezultatului net, a profitului ce apare în Situația
Contului de Profit sau Pierdere și a Rezultatului Global în 2016 este 39.772.344 lei, având
aceeași valoarea cu rezultatul înaintea impozitării, deoarece impozitul pe profit în 2016 este 0.
2. Rezultatul global este definit în IAS 1 ca fiind modificarea capitalurilor proprii în
cursul perioadei rezultată din tranzacții sau alte evenimente, alta decât acele modificări rezultate
din tranzacțiile cu proprietarii care se manifestă în această calitate, cuprinzând profitul sau
pierderea perioadei curente și alte elemente de rezultat global. În Situația Contului de Profit sau
Pierdere și a Rezultatului Global în 2016 a băncii Marfin rezultatul global are valoarea
34.902.523 lei.
3. Totalul activului se referă la totalitatea bunurilor și creanțelor, adică totalitatea
plasamentelor acesteia, în credite, în titluri de stat, în obligațiuni, pe piața interbancară, etc., la
care se adaugă imobilizări corporale, necorporale, alte active, etc. Acest indicator se regăsește în
cadrul Situației Poziției Financiare având mărimea de 2.031.986.487 lei.
4. Totalul datoriilor reprezintă reusrsele străine pentru finanțarea activității instituțiilor
de credit și cuprinde depozite de la bănci, de la clienți, împrumuturi subordonate, alte datorii
financiare, provizioane pentru riscuri și cheltuieli și alte datorii. Valoarea acestora în cazul
Marfin Bank este în 2016 în Situația Poziției Financiare de 1.897.915.951 lei.
5. Totalul capitalurilor proprii este alcătuit din capitalul social, rezerve și rezultatul
reportat și are valoarea în 2016 de 134.070.536 lei precizată în Situația Poziției Financiare.
6. Fluxul de numerar din activitățile operaționale este un indicator cheie al măsurii în
care activitățile întreprinderii au generat suficient flux de numerar pentru a rambursa
împrumuturile, a menține capacitatea de funcționare a societății, a plăti dividende și a face noi
investiții, fără a recurge la surse externe de finanțare. În Situația Fluxurilor de Trezorerie din
Situațiile Financiare Anuale ale instituției de credit Marfin Bank, valoarea fluxului este la 31
decembrie 2016 de - 31.825.681 lei.
7. Veniturile nete din dobânzi se determină prin diferența dintre veniturile din dobânzi
realizate din creditele acordate clienților sau altor bănci și chletuielile cu dobânzile aferente
împrumuturilor băncii. În Situația Contului de Profit sau Pierdere și al Rezultatului Global al
Marfin Bank se regăsește valoarea veniturilor nete din dobânzi pentru anul 2016 cu valoarea de
16.503.594 lei.
8. Veniturile nete din comisioane se calculează ca diferență între veniturile din
comisioane și cheltuielile din comisioane. Valoarea acestora în 2016 este de 3.889.536 lei, fiind
precizată în Situația Contului de Profit sau Pierdere și al Rezultatului Global.
9. Cheltuielile cu personalul includ atât salariile și indemnizațiile plătite personalului (în
sumă brută), alte cheltuieli de personal suportate de unitate, cât și cheltuielile cu asigurările și
protecția socială (contirbuțiile la asigurările sociale și constituirea fondului pentru ajutorul de
șomaj). Valoarea acestora este redată în Notele la Situațiile Financiare, în nota cu numărul 8 Alte
cheltuieli de exploatare, fiind de 33.285.052 lei.
10. Creditele și avansurile acordate clientelei (net) reprezintă creanțe asupra clientelei
sale, persoane juridice și fizice, pentru satisfacerea nevoilor temporare de finanțare a acestora.
Mărimea acestora este redată în Situația Poziției Financiare, fiind în 2016 de 899.327.186 lei.
11. Depozitele de la clienți reprezintă sume de bani depuse spre păstrare la o bancă
pentru care aceasta plătește o dobândă, fiind considerate de către bancă datorii. Marfin Bank are
depozite de la clienți în 2016 în valoare de 1.498.063.353 lei.