Sunteți pe pagina 1din 1

Anul XXI, nr.

47 (763) 15-21 NOIEMBRIE 2010

PE URMELE MÂNTUITORULUI (XVIII) acum În fruntea elitei sfinºilor


Iatã Peºtera Sfântã cunoaºtem...
O rugăciune tainică de după sfinţirea darurilor la Sfânta Li-
în care S-a nãscut Mântuitorul de aceea turghie aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru toţi cei răscumpă-
raţi care formează Biserica Biruitoare: „Încă aducem Ţie această
credem
C
slujbă cuvântătoare pentru cei adormiţi întru credinţă…” Şi preotul
oborând cele șaispre- iată-ne ajunși în peștera unde liturghisitor începe a enumera nouă categorii de suflete trecute
zece trepte (care se S-a născut Mântuitorul lumii. la cele veşnice, încheind cu: „tot sufletul cel drept care s-a săvârşit

C
văd în fotografia de mai Înainte de a spune ce am simţit u toată fiinţa lumi- întru credinţă”. În această enumerare regăsim de altfel elita sfin-
jos, în partea de sus, la stânga), în locul Nașterii, pentru orien- nată de fericirea a- ţilor, adică pe toţi moştenitorii vieţii veşnice, de la cei mai cu-
flării unui înţeles, noscuţi sfinţi până la sufletele celor drepţi neştiuţi de nimeni.
la taina pe care n-o înţelese- Ei bine, îndată după această înşiruire euharistică (mul-
seră atâta vreme, ucenicii iu- ţumitoare) a drepţilor, auzim cu toţii izbucnind din Sfântul Altar
biţi ai Domnului Iisus I-au proclamarea cu voce tare a celei aflate în fruntea acestei elite
spus mai departe: spirituale: „Mai ales pentru Preasfânta, Curata, preabinecuvân-
„Acum cunoaştem că ştii tata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
toate lucrurile şi că n-ai nevoie pururea Fecioara Maria”. Atunci, poporul din Biserică, auzind
să Te întrebe cineva, de aceea de cinstirea deosebită adusă Maicii Domnului, purcede a o cinsti
credem că ai ieşit de la Dum- cu intonarea Axionului: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
nezeu” (In 16, 30). Născătoare de Dumnezeu…”, în timp ce preotul continuă în tai-
nă să rostească pe cei mai importanţi sfinţi ce-o urmează pe
Până la cunoaştere, cre- Născătoarea de Dumnezeu: Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii A-
dinţa se bizuieşte pe simţire postoli, sfinţii prăznuiţi în ziua respectivă şi restul sfinţilor lui
sau pe presimţire. Dar o ast- Dumnezeu rugători împreună pentru mântuirea lumii, ca şi pe
fel de credinţă niciodată nu-i toţi cei adormiţi în nădejdea învierii.
nici sigură, nici deplină. Ne-am adus aminte de această supracinstire a Maicii
Este o credinţă doar a i- Domnului, întâi pentru Praznicul Intrării ei în Biserică la care
nimii şi a sentimentului, ca- suntem acum. Că şederea ei în locul cel mai sfânt al templului,
re uşor poate să se schimbe. unde nu era îngăduită intrarea femeilor, a tulburat nu doar atunci
Sau să se clatine. pe oameni, ci totdeauna până azi. Arhiereul Zaharia, tatăl Sfân-
(continuare în pg. 5) Sau să se rătăcească. tului Ioan Botezătorul, împlinea de fapt o poruncă a lui Dumnezeu
Sau să se piardă. Care o alesese să săvârşească prin ea lucruri mai presus de
Părintele Iosif TRIFA fire, adică fără stricăciune să-L nască pe Dumnezeu-Cuvântul.
Doar s-a mai spus de a-
tâtea ori adevărul că inima Şezând în Sfânta Sfintelor vreme de nouă ani, de la vârsta de
este înşelătoare, plină de trei ani la doisprezece, şi hrănită fiind de îngeri cu hrană cereas-
slăbiciuni şi, uneori, chiar că, ea s-a ridicat cu cinstea deasupra celor nouă cete îngereşti
deznădăjduit de rea. – n-ar putea fi o legătură între cei nouă ani în care îngerii i-au

Parabola omului nebun Desigur că este neapă- slujit şi cele nouă cete îngereşti din ierarhia cerească? –, cum
rat nevoie de credinţa ini- şi cântăm că este „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită
fără de asemănare decât serafimii”.
mii, căci prin ea se capătă ne-
Ne-am adus aminte iarăşi de această supracinstire a Maicii
Predică la Duminica a 26-a după Rusalii prihănirea (Rom 10, 10).
Domnului şi pentru o frumoasă şi evlavioasă rânduială preluată
Dar, numai cu ea, mulţi
din itinerarul liturgic şi aplicată cu înţelegere oricărei întruniri
n-au ajuns la mântuirea su-
Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina – Luca 12,16-21 duhovniceşti şi, în mod special, adunărilor Oastei Domnului.
fletului lor, ci la pierderea
De altfel, imnologia bisericească ne învaţă cum trebuie să se
lui. Pentru că inima uşor
desfăşoare orice activitate duhovnicească. Referindu-ne la Maica
„Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul poate fi înşelată de Ispitito- Domnului, ne aducem aminte că la fiecare «şi acum şi pururea»
tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?” (Lc 12, 20). rul. Şi, când nu te aştepţi, o se cântă întotdeauna ceva referitor la locul ei în iconomia mân-
dorinţă păcătoasă o stră- tuirii. Am văzut şi mai înainte că îndată după pomenirea şi
punge, şi un gând înşelător aducerea Jertfei lui Hristos, Biserica irumpe cu bucuria Axionului,

E
se aşază în ea, şi un păcat o cinstindu-o ca pe cea aflată în fruntea elitei celor răscumpăraţi.
vanghelia acestei Du- cine poate să-i spună altfel?! O- prăbuşeşte.
minici ne vorbeşte de- mul cu pricina, trebuie să fim cu De aceea este atât de potrivit să se respecte această rânduială,
Iată inima omenească şi cum de altfel ne îndeamnă şi Dreptarul învăţăturii sănătoase
spre un om nebun. Aşa toţii de acord, era nebun. iată credinţa ei!
îl numeşte chiar Dumnezeu pe că, după ce se va vorbi despre Crucea şi Jertfa Mântuitorului,
(continuare în pg. 5)
O, câte pilde nenorocite încheierea să se facă cu rugăciune, „după care se cântă un
omul din pildă: „Nebune!”. Şi
am văzut despre acest ade- imn în cinstea Maicii Domnului”. Am putea spune că şi încheierea
dacă Dumnezeu, Cel ce nu gre-
văr! tuturor cântărilor din programul duhovnicesc al adunărilor să
şeşte niciodată, îi spune aşa, Pr. Florin MOLDOVAN Mântuitorul nostru Prea- poarte pecetea uneia închinate Maicii Domnului, ca un fel de
iubit ştia cât poate inima „şi acum şi pururea...” liturgic aplicat excursului imnologic al
Din sumar omenească. Chiar şi inima
cea plină de iubire şi de ho-
întâlnirilor frăţeşti.
Cinstirea Maicii Domnului aflată în fruntea elitei sfinţilor se
• Nunta / Pr. Gheorghe GRIGORE, pg. 2 tărâri bune. De aceea, tot-
deauna a îndemnat pe uce-
cuvine a fi în atenţia noastră nu doar acum, la Praznicul cel
mare al Intrării ei în Biserică, ci, aşa cum am încercat să arătăm
nicii Săi să asculte Cuvân- mai sus, de fiecare dată când ne amintim de Jertfa Mântuitorului
• Sf. Simeon Noul Teolog... / Daniel RUS, pg. 2 tul Adevărului. Iisus Hristos. Şi cum în atenţia tuturor stă Golgota şi Crucea
Adică să cerceteze Scrip- Domnului, şi cum lângă Cruce era întâi Mama Lui şi apoi ceilalţi,
• „Hristos în lanţuri” / Mircea ANDRONIC, pg. 3 tura şi să înveţe de la El. să nu uităm a proclama cu voce puternică numele ei preabine-
cuvântat.
• „Azi e sărbătoare, mamă!” / Gh. NEAGU, pg. 4 (continuare în pg. 6)
Preot Petru RONCEA
Traian DORZ