Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: .....................................................................................................

LOCALITATEA: ................................................................................................................................

MANUAL UTILIZAT: Fizică. Clasa a VII-a, autori: Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin
Măceșanu, Ion Băraru, Editura Art Klett, 2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

FIZICĂ
CLASA a VII-a

An școlar: 2019 – 2020


nr. ore pe săptămână: 2 ore

Prof. ................................................................................................

AVIZAT,

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


Prof. ………………………………… Prof. ……………………………………….

1
COMPETENŢE GENERALE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice


simple, perceptibile
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora
3. Interpretarea unor date şi informaţii obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice


simple, perceptibile.
1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii simple.
1.2.Utilizarea unor metode simple de înregistrare, de organizare şi prelucrare a datelor
experimentale şi teoretice.
1.3. Formularea unor concluzii argumentate pe baza dovezilor obţinute în investigaţia ştiinţifică.
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora.
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice simple identificate în
natură şi în diferite aplicaţii tehnice.
2.2. Explicarea calitativă şi cantitativă, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, a unor fenomene fizice
simple identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice.
2.3. Identificarea independentă a riscurilor pentru propria persoană, pentru ceilalți și pentru mediu
asociate utilizării diferitelor instrumente, aparate, dispozitive.
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora.
3.1. Extragerea de date şi informaţii ştiinţifice relevante din observaţii proprii şi/sau surse
bibliografice recomandate.
3.2. Organizarea datelor experimentale/științifice în forme simple de prezentare.
3.3. Evaluarea critică a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de învăţare.
4. Rezolvarea de probleme / situaţii-problemă prin metode specifice fizicii.
4.1. Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a răspunde la
întrebări/probleme de aplicare.
4.2.Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă
experimentale/teoretice.

VALORI ŞI ATITUDINI
➢ Respect pentru adevăr şi rigurozitate;
➢ Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora;
➢ Iniţiativă personală;
➢ Interes şi curiozitate;
➢ Spirit de echipă;
➢ Spirit critic şi autocritic;
➢ Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi;
➢ Acceptarea „jocului de rol”;
➢ Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi;
➢ Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele create
prin aplicarea TIC;
➢ Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu.

2
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020

NR. DOMENII DE
SEMESTRUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR.
CRT. CONȚINUT ORE
Concepte şi modele Mărimi şi fenomene fizice studiate
1. matematice de studiu 6
în fizică Mărimi fizice scalare şi vectoriale

Fenomene mecanice.
I Interacţiunea şi efectele
2. Interacţiuni 16
(30 ore) interacţiunii

Fenomene mecanice. Lucrul mecanic


3. Lucrul mecanic. 8
Energie
Energie
Fenomene mecanice.
3. Lucrul mecanic. Energie 6
Energie
Fenomene mecanice. Mişcarea de translaţie a
Echilibrul corpurilor corpurilor nedeformabile
4. 12
Mişcarea de rotaţie a corpurilor
nedeformabile
II
Fenomene mecanice.
(40 ore) 5. Presiunea 12
Statica fluidelor
Fenomene mecanice
Unde mecanice
6. Unde mecanice – 8
Sunetul
sunetul
Recapitulare finală Proiecte de sinteză
7. Experimente aplicative 2
Test recapitulativ
TOTAL
70

3
SEMESTRUL I

NR. UNITATEA DE NR. SĂPTĂ- OB


C.S. CONŢINUTURI
CRT. ÎNVĂŢARE ORE MÂNA S.
1. CONCEPTE ŞI 1.1 Mărimi şi fenomene fizice studiate 1 09.09 – 13.09
MODELE
1.2 Etapele realizării unui experiment 1
MATEMATICE
DE STUDIU ÎN 1.3 Extindere: Studiul experimental al relaţiilor 1 16.09 – 20.09
FIZICĂ
2.1 metrice în triunghiul dreptunghic
TEST INITIAL 2.2 Mărimi fizice scalare. Identificarea 1
2.3 mărimilor fizice scalare (ex. timpul, masa, 6
volumul, densitatea, temperatura)
Mărimi fizice vectoriale. Identificarea 1 23.09 – 27.09
mărimilor fizice vectoriale (de exemplu:
viteza, acceleraţia, forţa)
Evaluare iniţială 1
2. FENOMENE 1.1 Interacţiunea. Efectele interacţiunii (static, 1 30.09 – 04.10
MECANICE.
1.2 dinamic).Interacţiuni prin contact şi prin
INTERACŢIUNI 1.3 influenţă
2.1 Forţa - măsură a interacţiunii. Forţe de 1
2.2 contact şi de acţiune la distanţă
2.3 Principiul inerţiei 1 07.10 – 11.10
3.1 Principiul acţiunii şi reacţiunii 1
3.2 Exemple de forţe: greutatea, forţa de 5 14.10 – 1.11
3.3 apăsare normală, forţa de frecare, tensiunea
4.1 în fir, forţa elastică
4.2 Măsurarea forţelor. Dinamometrul 1 28.10 – 01.11
Mişcarea unui corp sub acţiunea mai multor 1 04.11 – 8.11 16
forţe
Compunerea forţelor. Regula 1
paralelogramului
Extindere: Regula poligonului pentru 1 11.11 – 15.11
compunerea mai multor vectori.
Mişcarea unui corp pe plan înclinat 1
Descompunerea unei forţe după două 1 18.11 – 22.11
direcţii reciproc perpendiculare
Exerciții și experimente aplicative. 1
Evaluare

4
3. FENOMENE 1.1 Lucru mecanic efectuat de forţe constante. 2 25.11 – 29.11
MECANICE.
1.2 Unitate de măsură a lucrului mecanic
LUCRUL 1.3 Puterea mecanică. Unităţi de măsură ale 1 02.12 – 06.12
MECANIC.
2.1 puterii.
ENERGIE 2.2 Randamentul 1
2.3 Energia cinetică 2 09.12 – 13.12 8
3.1 Energia potenţială gravitaţională. 1 16.12 – 20.12
3.2 Extindere: Energia potenţială elastică 1
3.3
4.1
4.2

Notă:
• Planificarea calendaristică are la bază planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial aprobat prin
OMENCT nr. 3590/05.04.2016, programa școlară pentru disciplina Fizică, clasele a VI-a – a VIII-a, aprobată prin
OMEN nr. 3393/28.02.2017 și structura anului școlar 2019 – 2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/28.02.2019.
• Derularea activității didactice se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului
„Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ. Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5
zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe
baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. UNITATEA DE NR. SĂPTĂ-


C.S. CONŢINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE MÂNA
3. FENOMENE 1.1 Energia mecanică 2 13.01 – 17.01
MECANICE.
1.2 Conservarea energiei mecanice 2 20.01 – 24.01 6
LUCRUL 1.3 Extindere: Metode de conversie a energiei 1 27.01 – 31.01
MECANIC.
2.1 mecanice
ENERGIE 2.2 Exerciții și experimente aplicative. 1
2.3 Evaluare
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4. FENOMENE 1.1 Echilibrul de translaţie 2 03.02 – 07.02
MECANICE. 1.2 Momentul forţei. Unitate de măsură. 1 10.02 – 14.02
1.3 Echilibrul de rotaţie 2 10.02 – 21.02
ECHILIBRUL
CORPURILOR 2.1 Pârghia (tratare interdisciplinară – pârghii 1 17.02 – 21.02
2.2 în sistemul locomotor) 12
2.3 Scripetele 2 24.02 – 28.02

5
3.1 Centrul de greutate 1 02.03 – 06.03
3.2 Echilibrul corpurilor şi energia potenţială 2 02.03 – 13.03
3.3 Exerciții și experimente aplicative. 1 09.03 – 13.03
4.1 Evaluare
4.2
5. FENOMENE 1.1 Presiunea. Presiunea hidrostatică 3 16.03 – 27.03
MECANICE. 1.2 Presiunea atmosferică (abordare 3 23.03 – 03.04
STATICA
1.3 interdisciplinară – geografie)
FLUIDELOR
2.1 Legea lui Pascal. Aplicaţii 2 22.04 – 24.04 12
2.2 Legea lui Arhimede.Aplicaţii. 3 27.04 – 08.05
2.3 Exerciții și experimente aplicative. 1 04.05 – 08.05
3.1 Evaluare
3.2
3.3
4.1
4.2
6. FENOMENE 1.1 Unde mecanice (abordare interdisciplinară 2 11.05 – 15.05
MECANICE. 1.2 - geografie: unde seismice, valuri)
1.3 Producerea şi percepţia sunetelor 2 18.05 – 22.05
UNDE MECANICE
– SUNETUL 2.1 (abordare interdisciplinară Biologie –
2.2 sistemul auditiv) 8
2.3 Propagarea sunetelor. Ecoul 2 25.05 – 29.05
3.1 Caracteristici ale sunetului (abordare 1 01.06 – 05.06
3.2 calitativă interdisciplinară – Muzică)
3.3 Exerciții și experimente aplicative. 1
4.1 Evaluare
4.2
9. RECAPITULARE 1.3 Recapitulare finală 1 08.06 – 12.06
FINALĂ 2.2 Proiecte de sinteză. Experimente 2
3.3 aplicative 1
4.1 Test recapitulativ și îndrumări remediale
4.2

Notă:
• Planificarea calendaristică are la bază planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial aprobat prin
OMENCT nr. 3590/05.04.2016, programa școlară pentru disciplina Fizică, clasele a VI-a – a VIII-a, aprobată prin
OMEN nr. 3393/28.02.2017 și structura anului școlar 2019 – 2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/28.02.2019.
• Derularea activității didactice se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului
„Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ. Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5
zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe
baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.