Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

I.Noțiunea și clasificarea subiecților Dreptului


Medical...........................................

1.1.Noțiunea subiecților Dreptului Medical...........................................................


1.2. Clasificarea subiecților......................................................................................
1.3.Subiecții raporturilor juridice medicale..............................................................
1.4. Subiecții raporturilor juridice conexe..................................................................
1.5.Subiecții principali.........................................................................................
1.6.Subiecții facultativi.....................................................................................
1.7. Statutul juridic al subiecților Dreptului Medical.............................................

II.Beneficiarul de servicii de sănătate în calitate de subiect al Dreptului


Medical...................................................................................................................
2.1.Noțiunea beneficiarului de servicii de sănătate....................................
2.2.Capacitatea juridică a persoanei în calitate de prestator de servicii de
sănătate......
2.3.Statutul juridic al prestatorului. Criterii...............................................................

III.Prestatorul de servicii de sănătate în calitate de subiect al Dreptului


Medical........................................................................................................................
....

3.1.Noțiunea................................................................................................................
.......
3.2.Capacitatea juridică a persoanei în calitate de prestator de servicii de
sănătate.......
3.3.Statutul juridic al prestatorului.Criterii............................................................

IV.Subiecții conecși ai Dreptului Medical.............................................................

4.1.Rolul subiecților conecșiv în Dreptul Medical..................................................


4.2.Autoritățile publice centrale de specialitate și cele locale...............................
4.3.Autoritățile care efectuează supravegherea și controlul de stat în materia
raporturilor juridice
medicale...................................................................................................
4.4.Statutul juridic al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină......................

Concluzii.....................................................................................................
Bibliografie..............................................................................................................
I.Noțiunea și clasificarea subiecților Dreptului Medical.

1.1.Noțiunea subiecților Dreptului Medical.

Subiecții dreptului medical – persoane fizice și juridice care pot apărea ca


titulari de drepturi subiective și obligații medicale corelative, în cadrul raporturilor
de drept medical. Subiecții pot fi clasificați în dependență de caracterul raporturilor
juridice la care pot participa.

1.2. Clasificarea subiecților

Subiecții pot fi clasificați în dependență de caracterul raporturilor juridice la


care pot participa în 2 categorii:
-Principali:
Prestatorul de servicii medicale:
unitățile medico-sanitare și farmaceutice
medicul și lucrătorul medical
Consumatorii de servicii medicale:
-pacientul
persoana care participă benevol în calitate de subiect uman în cercetările bio-
medicale.
-Auxiliari (asiguratul și asiguratorul, ministerul sănătății, instituțiile de învățământ
medicale

 În calitate de unități medico-sanitare și farmaceutice pot apărea


întreprinderile, instituțiile și organizațiile înregistrate în modul stabilit care au
ca și gen de activitate acordarea de asistență medicală și farmaceutică.
Capacitatea juridică a UMSF apare o dată cu înregistrarea de stat. Ele își pot
exercita activitatea msf după obținerea licenței de activitate în conformitate cu
legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
Totodată, fiecare unitate medicală și farmaceutică e obligată să obțină un
certificat de acreditare eliberat de consiliul național de evaluare.
Medicul e acea persoană fizică cu capacitate de exercițu deplină care are studii
superioare medicale și post-universitare și care a depus jurământul medicului.

Potrivit art 4 din legea privind exercitarea profesiunii de medic:

(1) Profesiunea de medic poate fi exercitată de orice persoană care îndeplineşte


următoarele condiţii:

a) este cetăţean al Republicii Moldova; are domiciliu sau drept de reşedinţă în


Republica Moldova;

b) are studii superioare medicale complete: diplomă de studii superioare profil


medicină, diplomă de licenţă la specializare, după absolvirea studiilor
postuniversitare medicale, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova în
vigoare, diplomă de studii postuniversitare profil medicină obţinută în altă ţară,
nostrificată de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu standardul educaţional în
vigoare, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu
prevăd altfel;

c) îşi perfecţionează, pe parcursul întregii sale activităţi profesionale, cunoştinţele


teoretice şi deprinderile practice conform regulamentelor elaborate şi aprobate de
Ministerul Sănătăţii, utilizînd în acest scop toate posibilităţile accesibile;

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii;

e) nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta


lege.
 Pacientul, potrivit art 1 din legea privind drepturile și responsabilitățile
pacientului este : persoana care necesită, utilizează sau solicită servicii de
sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau care participă benevol, în
calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale;

Capacitatea juridică de folosință a pacientului apare la 16 ani (legea ocrotirii


sănătății). Totdată, reieșind din art 1, 10, 11 (drepturile și responsabilitățile
pacienților), capacitatea de exercițiu apare la vârsta de 18 ani .

 Subiecții auxiliari sunt acei subiecți care deși nu au interes propriu în


acordarea asistenței medicale propriu-zise, vin totuși să contribuie la
realizarea eficientă a drepturilor și la executarea obligațiilor de către subiecții
principali. Sunt 2 tipuri:
 Reprezentativi – reprezentanții legali ai pacientului, ruda apropiată . ea poate
fără procură, prin efectul legii, să reprezinte pacientul față de terți.
Reprezentantul legal acționează apărând drepturile pacienților acționând față
de terți. Ruda apropiată este persoana care se află în relații apropiate cu
pacientul (părinți, copii, frați și surori drepte,bunici, inclusiv soțul sau soția) și
care în ultimii câțiva ani s-au aflat în relații cu pacientul, sau care a fost
desemnată nemijlocit de pacient atunci când acesta avea capacitate de
exercițiu.
 Alții. – un avocat, un reprezentant prin procură sau mandat.

1.3.Subiecții raporturilor juridice medicale.

medici 2. instituţiile medico-sanitare 3. Ministerul Sănătăţii 4. societăţi de asigurare a asistenţei


medicale 5. instituţii de învăţământ şi de cercetare în domeniu medical 6. Liga medicilor 7. pacienţi

1.4. Subiecții raporturilor juridice conexe.


În literatura juridică autohtonă, prin raport juridic se înţelege orice relaţie socială care cade sub
incidenţa normei juridice sau care este reglementată de ea, unii participanţi la această relaţie avînd
drepturi subiective, alţii purtînd obligaţii juridice, acestea fiind puse în acţiune şi asigurate, în caz de
necesitate, prin forţa coercitivă a statului.
Raporturile juridice de muncă pot fi definite ca acele relaţii sociale reglementate de legislaţia muncii,
ce iau naştere între o persoană fizică (salariat), pe de o parte, şi o persoană juridică sau o persoană
fizică (angajator), pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima
persoană în folosul şi sub autoritatea celei de a doua, care, la rîndul ei, se obligă să-i asigure condiţii
echitabile de muncă şi să achite la timp şi integral salariul.