Sunteți pe pagina 1din 8

Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia

Anul de studii 2019-2020

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă

Nr. Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o produse recomandate
1 1.1 Prezentarea cauzelor  Resursele personale.  Exerciții de realizare a
conflictelor și efectele Capacități și calități. unor prezentări cu referire
lor asupra relațiilor la resurse personale și
interpersonale.  Succesul şi eşecului în valoarea propriei
2 1.2 Stabilirea relației dezvoltare. Paşi în persoane.
dintre succes, eșec și depăşirea barierelor,  Discuţii dirijate „Decalogul
resurse personale, în dificultăţilor, asertivităţii” pentru
adaptarea eficientă la obstacolelor. clarificarea celor 10
diferite situații de caracteristici ale
3 viață.  Comportamentul comunicării asertive.
1.3 Aplicarea normelor asertiv, pasiv, agresiv.  Jocuri de rol pentru
unui comportament Tipuri şi forme de exersarea abilităților de
asertiv din perspectiva comunicare. Modalităţi exprimare și soluționare a
unor interacțiuni de exprimare. Avantaje, conflictelor.
pozitive şcolare, dezavantaje.  Identificarea modalităţilor
4 familiale şi din de comunicare a
comunitate.  Conflictele – cauze şi persoanelor asertive,
1.4 Modelarea stilurilor de reacţii. Aspecte pozitive pasive, agresive prin
exprimare a emoţiilor şi negative. exerciţii variate
şi sentimentelor în Inevitabilitatea  Dezbateri cu referire la
acord cu nevoile conflictelor.Metode de efectele succesului și
5-6 personale şi ale soluţionare. eșecului asupra
celorlalţi. personalității.
 Relaţionarea şi
acceptarea. Produs
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
Diversitatea emoţiilor și
sentimentelor:
manifestare, Portofoliu „Reflecţii
acceptare/neacceptare, personale”
posibilităţi şi limite.

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o competenţă produse recomandate
7 2.1 Identificarea  Viaţa ca sursă de învăţare.  Analiza unor experienţe
posibilităţilor de Roluri şi implicaţii. de învăţare din viaţa
învățare prin Diversitatea elevilor;
implicarea în viața comportamentului,  Crearea unor
comunității; acceptare/neacceptare. povestiri/poveţe despre
2.2 Argumentarea comportamentul corect
8 beneficiilor  Publicitatea şi consumul manifestat în diverse situații
consumului rațional al raţional. Necesităţi reale şi din viață;
unor produse și false. Calitatea produselor.  Organizarea unei galerii a
servicii, din Cheltuieli raţionale. eroilor preferaţi din opere
perspectiva unei vieți literare, cinema, arte, sport,
de calitate;  Comportamentul corect. etc., care au manifestat
9 2.3 Aprecierea importanţei Caracteristici. Diversitatea verticalitate și curaj;
verticalității și situaţiilor de manifestare: în  Discuţii dirijate cu
curajului în familie; la școală; în locuri genericul: ”Știu să consum
manifestarea unui publice; activități de raţional
comportament corect; divertismet; în natură, în  Lecturi comentate ”
vacanță. Apreciere şi Accentuarea individualităţii
autoapreciere. prin verticalitate şi curaj”
 Exerciţii de formulare a
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
10  Verticalitatea şi curajul. argumentelor pro sau
Semnificaţia şi caracteristicile. contra pentru o dezbatere
Necesitatea şi importanţa de grup: ” Voluntariatul
manifestării. Modalităţi şi trebuie să devină obligaţie”;
context de manifestare.

11-  Implicarea ca sursă de Produs


12 dezvoltare. Importanța vieții Prezentarea unui poster „
active. Posibilităţi de implicare Sunt mândru de
în viaţa comunităţii. Proiecte comportamentul meu”desene,
personale şi de grup. Beneficii naraţiuni, prin care să
personale și comunitare. demonstreze un
comportament corect de
valoare pentru sine şi cei din
jur.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o competenţă produse recomandate
13 3.1. Relatarea despre  Tendinţele modei şi  Discuţie dirijată: Moda
aspectele riscante ale sănătatea elevilor. Moda, în diversitate și efectele
modului de viață a caracterul temporar. ei asupra sănătăţii
adolescentului cu Diversitatea exprimării. adolescenților.
accentuarea impactului Situaţiile de viaţă şi moda.  Prezentarea unor
asupra sănătăţii lui. Atitudinea moderată şi filmuleţe cu secvenţe
3.2. Stabilirea relației raţională în raport cu despre tendinţa
dintre responsabilitate / sănătatea. adolescenţilor de a fi
iresponsabilitate față de moderni (cool) şi
14 propria sănătate și  Comportamente riscante riscurile la care se
consecințele pentru şi infecţiile sexual supun.
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
dezvoltarea ulterioară și transmisibile. Infecţii sexual  Redactarea unor fişe
starea de bine; transmisibile. Mod de informaţionale pentru
3.3. Argumentarea manifestare. Riscuri pentru adolescenţi despre
necesității de a rezista sănătate şi dezvoltarea factorii de risc în cazul
tentațiilor periculoase ulterioară. Modalităţi de relațiilor sexuale
pentru propria sănătate, în prevenire a riscurilor. neprotejate.
baza informațiilor  Aplicaţii „Imaginea de
15 accesibile.  Sarcina în adolescenţă: sine”, desenează-te aşa
riscuri pentru mamă şi copil. cum te vezi, discută cu
Procese fiziologice în timpul colegul tău despre
sarcinii. Particularităţi ale desen.
sarcinii la vârsta adolescenţei.  Prezentarea unor
Riscuri de ordin fiziologic şi filmuleţe despre
social. Comportamentul sarcină în adolescență,
responsabil şi asumarea infecţii sexual
responsabilităţii de către fată transmisibile.
şi băiat.  Studiu de caz:
Toxicomaniei și
16  Adolescenţa şi nutriţia consecințe nefaste
corectă. Nutriţie, rolul în asupra organismului şi
creşterea şi dezvoltarea a societăţii în
organismului. Corectitudinea. întregime.
Pericolele unei alimentaţii
incorecte. Riscurile fast food-
urilor

 Toxicomania: consecinţe Produs


17- nefaste individuale şi Poster elaborat în grup:
18 sociale. Cauze, ale Substanţe toxice care pot
toxicomaniei. Influenţa supra declanşa dependenţa.
dezvoltării psihofiziologice şi
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
sociale. Dificultatea renunţării
la substanţele toxice. Pericolul
utilizării medicamentelor fără
prescripția medicului.

Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului


antreprenorial

Nr. Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o produse recomandate
4.1.Corelarea acţiunilor de  Piaţa muncii şi deciziile  Proiect individual la tema
evoluţie în carieră cu de carieră. Piaţa muncii, „Eu, profesia şi piaţa
potenţialul individual specificul funcţionării, factori muncii”.
şi perspectivele pieţei de dezvoltare. Profesii şi  Identificarea angajatorilor
muncii meserii solicitate pe piaţa care pot oferi oportunităţi
4.2.Valorificarea muncii din R. Moldova. Piaţa de practică în domeniul
oportunităţilor oferite muncii şi decizia de carieră. ales.
de comunitatea  Cercetarea gradului de
şcolară, locală şi piaţa  Inteligenţele multiple şi solicitare a diferitor
muncii pentru lansarea profesiile. Caracteristici ale profesii pe piaţa muncii
iniţiativelor personale diferitor tipuri de inteligenţă. din Republica Moldova
şi a activităţilor Corelarea profesiilor cu tipul  Analiza diferitor surse
antreprenoriale de inteligenţă dominant. pentru a lua o decizie de
4.3.Proiectarea traseului carieră: rapoarte ANOFM
educaţional şi  CV-ul şi scrisoarea de (www.anofm.md),
profesional în baza intenţie. Structura, secţiunile anunţuri de angajare,
sistemului de atitudini importante. Evaluarea articole ale experţilor,
şi valori produselor. opinii ale părinţilor,
profesioniştilor etc.
 Voluntariatul şi  Colectarea informaţiilor
dezvoltarea personală. despre instituţii care oferă
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
Dezvoltare personală prin studii în domeniile
activităţi de voluntariat. preferate.
Domenii de implicare în  Realizarea testelor de
activităţi de voluntariat. cunoaştere a aptitudinilor
Planificarea activităţii de pentru a planifica
voluntariat. dezvoltarea lor.
 Realizarea Proiectelor de
 De la idee la afacere. grup, Colajelor, Posterelor
Evaluarea iniţială a ideilor de împreună cu colegii, care
afaceri. Corelarea cu interesele au aceleaşi tipuri de
comunităţii. Dezvoltarea ideii inteligenţă dominante
de afacere. pentru a prezenta
specificul diferitor profesii
 Proiectul de carieră. din perspectiva
Atitudini şi valori în deciziile inteligenţelor multiple.
de carieră. Traseu  Redactarea CV-urilor cu
educaţional\traseu diferită destinaţie.
profesional. Elaborarea şi  Identificarea persoanelor
evaluarea proiectului în baza cu experienţă de
criteriilor stabilite, necesitatea voluntariat în comunitate
şi importanţa activităţilor de şi a oportunităţilor pentru
dezvoltare personală activitatea de voluntariat.

Produs
Proiectul de carieră. În
Proiect sunt incluse şi
acţiunile de voluntariat.
Proiectul de carieră poate fi
prezentat diferitor persoane
pentru a colecta feedback,
precum şi celor care pot
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
sprijini realizarea
activităţilor planificate.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o competenţă produse recomandate
5.1. Descrierea  Regulile de comportament  Simularea diferitor situaţii
modalității de acțiune în în cazul incendiilor casnice (prin imagini, filmuleţe,
caz de incendiu, în baza şi în localuri publice. Acțiuni instrumente TIC) cu
regulilor de securitate; personale și colective de întreprinderea acţiunilor de
5.2. Analiza posibilelor protecție și salvare. formare a unui
capcane on-line, comportament adecvat şi
privind riscul pentru  Traficul rutier. Semnele de responsabil în cazul
integritatea morală și circulaţie rutieră. incendiilor casnice şi localuri
viața elevului; Necesitatea cunoaşterii ca publice;
5.3. Aprecierea pieton, pasager şi  Joc de rol pentru exersarea
securității ecologice în conducător al mijloacelor de comportamentului în stradă
comunitate, în baza transport. şi alte locuri de risc;
unor criterii oferite.  Elaborarea unor proiecte
5.4. Proiectarea  Securitatea elevului pe de activități cu referire la
activităților în timpul vacanţei. Situaţii de odihna activă a elevului şi
vacanță, din pericol şi risc. Reguli de securitatea lui în vacanţă;
perspectiva asigurării comportament. Utilizarea  Analizarea unor studii de
securității personale. bazinelor acvatice. Riscul de caz sau din viaţa reală cu
înnec Prim ajutor în caz de referire la securitatea
înec, muşcătură de insecte, ecologică în comunitate;.
intoxicații alimentare, etc;  Referate, postere cu
tematica: Viaţă on-line:
 Securitatea ecologică în oportunităţi şi capcane;
comunitate. Securitate
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Cojocarau Natalia
Anul de studii 2019-2020
ecologică. Modalităţi de
asigurare. Implicare
personală.

 Oportunităţile şi Produs.
capcanele on-line. Avantajele Elaborarea în grup a unui
şi riscurile utilizării surselor pliant, care va fi repartizat în
de informare şi comunicare instituţie, despre securitatea
on-line. Posibile capcane. Mod elevului în vacanţă
de reacţionare.

S-ar putea să vă placă și