Sunteți pe pagina 1din 9

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 Pentru Proiectul Județean Cultural artistic, arte vizuale


” Poveste de Crăciun” cu participare indirectă:

CONCURS (pentru preșcolarii și elevii din clasa pregătitoare și I-VIII din toate județele
țării), se organizează la nivel judeţean astfel:

REGULAMENTUL/SECȚIUNILE PROIECTULUI:
 Înscrierea participanților se face prin trimiterea lucrărilor după cum urmează:
SECȚIUNEA I: CREAȚIE PLASTICĂ pe tema Obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun (preșcolarii,
elevii claselor P - VIII):
- desen, pictură (la alegere)

SECȚIUNEA II: CREAŢIE PRACTICĂ - (preșcolarii, elevii claselor P - VIII):


- colaj, felicitări, ornamente de Crăciun (la alegere)

SECȚIUNEA III – elevii claselor III - VIII:


- creaţie literară: poezii, povești de Crăciun;

SECȚIUNEA IV pentru cadre didactice:


- ,,Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun”- referate, exemple de bune practici, proiecte
didactice sau extrașcolare(voluntariat, parteneriate) ;

Toate lucrările elevilor vor fi trimise prin poștă


Coordonatorii vor trimite un plic ce va conţine lucrările preşcolarilor/elevilor, fișele de înscriere
și acordul de parteneriat completat şi ştampilat de directorul unităţii. Lucrările preșcolarilor/elevilor vor
fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4, încadrându-se în tema anunţată, cu un număr
maxim de 3 lucrări, însoțite OBLIGATORIU de un tabel nominal (tehnoredactat, cu folosirea
semnelor diacritice pentru evitarea greșelilor la completarea diplomelor)- ANEXA 2

Lucrările neînsoțite de tabele nu vor participa la concurs.


Fiecare lucrare va fi etichetată în colţul din dreapta jos pe spate, conform etichetei din Anexa 3;
Pentru secțiunile 1, 2 și 3 fișa de înscriere, acordul de parteneriat, în două exemplare semnate și
ștampilate, se trimit în plic împreună cu lucrările și un plic autoadresat, până pe 13.12.2019 (data
poştei), pe adresa:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD
Str. Dispensarului, nr. 53
Comuna Răzvad, Județul Dâmboviţa
Cod poştal 137395
cu menţiunea: PENTRU CONCURSUL JUDEŢEAN ,,Poveste de Crăciun”, în atenția doamnei
prof. TERTELEAC MIRELA

Pentru secțiunea 4, lucrările cadrelor didactice însoțite de Fișa de înscriere(ANEXA 4) se trimit și


pe adresa de e-mail ConcursScoalaRazvad@yahoo.com până la data de 13.12.2019.

Lucrările participante la concurs nu se returnează.


Se vor acorda diplome pentru locurile: I, II, III, menţiuni pentru preșcolarii / elevii participanți la
concurs; Adeverinţă/diplomă de participare pentru cadrul didactic îndrumător de grup.

Cerințe de elaborare OBLIGATORII pentru secțiunea IV: Lucrările vor fi tehnoredactate în


format A4, scris la un rând și jumătate, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12,
marginile de 2 cm, obligatoriu cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14,
Bold), centrat. sub titlu, la două rânduri, în dreapta se vor trece: numele și prenumele cadrului didactic,
școala, localitatea și județul. La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor,
anul, titlul, editura. Nu este obligatoriu să existe o bibliografie. Se acceptă doi coordonatori pentru un
referat.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru autenticitatea și conținutul științific al lucrărilor.

NOTĂ: Lucrările de la SECȚIUNEA IV vor fi publicate într-un volum electronic cu ISSN.


Cheltuielile pentru realizarea diplomelor pentru premii și participare preșcolari/elevi și cadre
didactice sunt suportate de către instituția organizatoare – Școala Gimnazială Răzvad –
Dâmbovița.

* Prezentul regulament se aplică pe toată perioada anului şcolar 2019-2020.

 CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

REZULTATE AŞTEPTATE

 Valorificarea potenţialului creativ al preșcolarilor/elevilor;


 Participarea unui număr cât mai mare de preșcolari/elevi și cadre didactice;
 Realizarea unor expoziţii;
 Realizarea schimbului de experienţă între cadrele didactice;
 Crearea unui impact pozitiv asupra opiniei publice;
 Implicarea cât mai multor parteneri instituţionali în cadrul proiectului.

EVALUAREA PROIECTULUI
 Expoziţii cu lucrările copiilor în holul Școlii Gimnaziale Răzvad și Primăria Răzvad;
 Portofolii cu lucrările realizate de fiecare unitate parteneră;
 Diplome pentru locurile: I, II, III, menţiuni pentru preșcolarii/elevii participanți la concurs;
 Adeverinţă de coordonator al preșcolarilor/elevilor participanți la concurs pentru cadrul didactic
îndrumător (pentru concurs);
 Fotografii, fişa de monitorizare a activităţilor şi raport de autoevaluare.

IMPACTUL PROIECTULUI
 Copiii dobândesc competenţe de a realiza creaţii plastice și practice atractive și variate;
 Școala îşi măreşte prestigiul, utilizează exemple de bune practici în întreaga activitate;
 Se dezvoltă parteneriate bazate pe scopuri comune, între instituţii la nivel județean.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 Continuarea proiectului prin extinderea la nivelul altor unităţi preşcolare/şcolare din ţară,
abordând o problematică mai largă şi atragerea unui număr mai mare de parteneri;
 Implicarea comunităţii locale.

DISEMINAREA PROIECTULUI
 Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice din fiecare grădiniţă/şcoală implicată în
proiect, precum şi în cadrul cercurilor pedagogice;
 Prezentarea proiectului şi a rezultatelor în revista școlii, Facebook-ul școlii, site-ul școlii, reviste
de specialitate etc.
 Expoziţii în instituţiile partenere.

Pentru informaţii suplimentare:

Prof. înv. preşcolar: SORESCU CĂTĂLINA 0774 492 241


Prof. înv. primar: TERTELEAC MIRELA 0729 914 726
ANEXA 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs județean cultural-artistic și arte vizuale
“POVESTE DE CRĂCIUN”-participare indirectă
Ediţia a II –a – AN ȘCOLAR 2019-2020
ORGANIZATOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD

Numele şi prenumele cadrului didactic:________________________________________


Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ : ______________________________________________
Telefonul îndrumătorului:____________________________________________________
E-mail îndrumător: _________________________________________________________

Elevi înscrişi:

Numele şi prenumele
Nr crt Grupa/Clasa Secṭiunea
preșcolarului/elevului

1.

2.

3.

Cadru didactic îndrumător:


ANEXA 3

ETICHETE:

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞC./ELEVULUI …………….......................................


PROF. COORDONATOR:………………………..............................................................
GRUPA/CLASA:……………………………………………....................……..................
UNITATEA ŞCOLARĂ:.……………………………….....................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞC./ELEVULUI …………….......................................


PROF. COORDONATOR:………………………..............................................................
GRUPA/CLASA:……………………………………………....................……..................
UNITATEA ŞCOLARĂ:.……………………………….....................................................
ANEXA 4

FIȘA DE ÎNSCRIERE
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE- SECȚIUNEA 4

Proiectul educațional-“POVESTE DE CRĂCIUN “

ORGANIZATOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD

Numele şi prenumele cadrului didactic:

Titlul lucrării: .......................................................................................................................

Unitatea de învăţământ:

Telefon cadru didactic:

Telefon unitatea de învăţământ unde funcţionează:

Adresa de e-mail cadru didactic:

Semnătura cadrului didactic,