Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2012-2013


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se


acordă 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I

Citeşte textul:

“Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată


Cu cheia ruginită a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma şi răcoarea şi umbra lor uitată.

Mă prinde amintirea în vânatul ei fum,


Prin care cresc pe poliţi şi rafturi ca pe ruguri
Arzând în umbră, piersici de jar şi-albastri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flacări de parfum.
(Ion Pillat- “Cămara de fructe”)

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat:


A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Sinonimele cuvintelor “mireasmă” şi “taină” sunt: 8 puncte
a. placere, dorinţă; b. parfum, secret; c. duhoare, ascunzătoare;

2.Textul aparţine genului: 8 puncte


a. dramatic; b. epic; c. liric;
3. Transcrie două epitete cromatice din text: 8 puncte

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului “fum”.
8 puncte

5.Transcrie un vers din text, în care se remarca prezenţa eului liric: 8 puncte

B.
1.Desparte în silabe cuvintele: teamă, cheia, raiului, piersici, parfum. 10 puncte

2.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din textul următor: 10 puncte


“ Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată”
Partea a II-a 30 de puncte
Citeşte textul:
Zăpada scânteia, luminozitatea îi era orbitoare, ai fi zis că pe pământ fuseseră presărate cioburi
de sticlă. Asemenea împrejurimi idilice m-au speriat şi mă bucuram că în curând voi călca pe
asfaltul parizian. La fel, ducându-mă la cealaltă fereastră, m-am bucurat să-l văd pa Raymond,
care (…)ştergea cu un burete şi o galeata maşina noastră, pe care o remorcase la prima oră a
dimineţii.
(Pascal Bruckner, Hoţii de frumuseţe)

Descrie, în 10 – 20 de rânduri, o întâmplare imaginară al cărei sfârşit să fie reprezentat de textul


de mai sus. Vei folosi ca moduri de expunere naraţiunea şi descrierea. Vei relata întâmplarea la
persoana I.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BAREM
Anul şcolar 2012-2013
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a IX-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a


cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin
împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)


A.
1. b 8 puncte
2. c 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două epitete cromatice din text (de
exemplu, vanatul...fum, pere de-aur roşu) 2x4p=8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului
conotativ ale cuvântului indicat 2x4p=8 puncte
5. transcrierea versului din text – 8p/ lipsa de siguranţă în identificarea versuluil – 2
puncte
B.
1. câte 2 puncte pentru desparţirea corecta in silabe 5x2p=10 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea corecta a funcţiei sintactice a fiecărui cuvant subliniat
5x2p=10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


– pentru conţinutul compunerii: 20 puncte
 formularea unei compoziţii în concordanţă cu cerinţa 4 puncte
 utilizarea modurilor de expunere adecvate – 8 p/ susţinere inadecvată, cu
argumente irelevante sau uitlizarea unui singur mod de expunere – 2p 8 puncte
 valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat 4 puncte
 formularea unei concluzii adecvate 4 puncte
- pentru redactarea textului: 10 puncte
 respectarea structurii textului 2 puncte
 respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuaţie 6 puncte
(0.1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
 respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte