Sunteți pe pagina 1din 8

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 191 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i, 28 februarie 2006

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI 103. — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i


258. — Hot„r‚re privind modificarea ∫i completarea dezvolt„rii rurale privind recunoa∫terea Consiliului
anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 785/2005 pe produs îTutun ∫i produse din tutun“.................. 4
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea
asocia˛iilor cresc„torilor de animale pentru lapte, 197. — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Ónfiin˛ate conform Ordonan˛ei Guvernului Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu privind stabilirea tarifelor reglementate pentru
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a
produc„torilor agricoli care de˛in Ón exploata˛ie prestarea serviciului de distribu˛ie ∫i aprobarea
animale pentru lapte, pentru achizi˛ionarea de pre˛urilor pentru furnizarea reglementat„ a gazelor
dot„ri ∫i instala˛ii de muls ∫i de r„cire a laptelui naturale realizate de Societatea Comercial„
noi, cu finan˛are de la bugetul de stat, precum ∫i îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L. .............................. 4–6
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii
Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al 3.281. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, privind func˛ionarea Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar
produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din
sectorul piscicol ....................................................... 2–3 cu predare simultan„ .............................................. 6–7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ACTE ALE COMISIEI NAfiIONALE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE A VALORILOR MOBILIARE
63. — Ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului 18. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului
pentru aprobarea unui contract de concesiune
privind concesionarea unui serviciu public de nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului
distribu˛ie a energiei electrice ................................. 3 nr. 15/2005 privind serviciile de investi˛ii financiare 7–8
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI


GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 785/2005
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asocia˛iilor cresc„torilor de animale pentru lapte,
Ónfiin˛ate conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a produc„torilor agricoli care de˛in
Ón exploata˛ie animale pentru lapte, pentru achizi˛ionarea de dot„ri ∫i instala˛ii de muls
∫i de r„cire a laptelui noi, cu finan˛are de la bugetul de stat, precum ∫i pentru modificarea ∫i
completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.


Art. I. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 785/2005 1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asocia˛iilor cuprins:
cresc„torilor de animale pentru lapte, Ónfiin˛ate conform îArt. 2. — (1) Se acord„ subven˛ie produc„torilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i agricoli, cresc„tori de vaci de lapte ∫i/sau bivoli˛e,
funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i individualizate Ón sistemul na˛ional conform legisla˛iei Ón
a produc„torilor agricoli care de˛in Ón exploata˛ie animale vigoare, Óns„m‚n˛ate artificial sau montate natural cu tauri
pentru lapte, pentru achizi˛ionarea de dot„ri ∫i instala˛ii de autoriza˛i.“
muls ∫i de r„cire a laptelui noi, cu finan˛are de la bugetul 2. Literele c) ∫i d) de la alineatul (2) al articolului 2 vor
de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, avea urm„torul cuprins:
nr. 705 din 4 august 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ îc) 200 lei (RON)/cap la Ómplinirea v‚rstei de 6 luni a
dup„ cum urmeaz„: produsului ob˛inut, dac„ acesta provine din Óns„m‚n˛are
1. La punctul 4 îCondi˛ii de eligibilitate“, litera b) de la artificial„;
litera B va avea urm„torul cuprins: d) 100 lei (RON)/cap la Ómplinirea v‚rstei de 6 luni a
îb) de˛inerea Ón proprietate de ad„posturi pentru produsului ob˛inut, dac„ acesta provine din mont„ natural„
animale, a minimum 2 ha teren agricol ∫i a unui num„r cu taur autorizat.“
minim de animale, respectiv 3 capete vaci de lapte ori 3. Alineatul (4) al articolului 2 va avea urm„torul
15 capete ovine sau caprine, pentru achizi˛ionarea unui cuprins:
grup individual de muls, generator de curent electric cu î(4) Sprijinul financiar prev„zut la alin. (2) ∫i (3) se
putere p‚n„ la 5 kW, motocositoare ∫i toc„tori pentru acord„ pentru efectivul de vaci ∫i/sau bivoli˛e care fat„
furaje/de˛inerea Ón proprietate de ad„posturi pentru animale, ∫i/sau ai c„ror produ∫i ob˛inu˛i Ómplinesc v‚rsta de 6 luni,
a minimum 2 ha teren agricol ∫i a unui num„r minim de Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2006.“
animale, respectiv 12 capete vaci de lapte pentru 4. Dup„ articolul 2 se introduc dou„ noi articole,
achizi˛ionarea de tancuri de r„cire a laptelui, cu capacitatea articolele 21 ∫i 22, cu urm„torul cuprins:
de 500 l—2.000 l;“. îArt. 21. — Se acord„ subven˛ie, Ón valoare de 700 lei
2. La punctul 6 îAcordarea aloca˛iei“, dup„ litera a) se (RON)/cap pentru tineretul bovin mascul, livrat la abatoare
introduce o nou„ liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins: autorizate la o greutate minim„ de 450 kg/cap.
îa 1 ) data limit„ de depunere a documenta˛iilor Ón Art. 22. — (1) Produc„torii agricoli, cresc„tori de vaci de
vederea acces„rii Programului este 31 mai 2006.“ lapte ∫i/sau bivoli˛e, individualizate Ón sistemul na˛ional
3. La anexa nr. 1 la Program, litera b) va avea urm„torul conform legisla˛iei Ón vigoare, beneficiaz„ de o prim„
cuprins: anual„ acordat„ pe cap de vac„ mediu furajat„, a∫a cum
îb) produc„tori agricoli: rezult„ din mi∫carea lunar„ ∫i cumulat„ a efectivelor de
— grup individual de muls; animale, a c„rei valoare este diferen˛iat„, pe niveluri, Ón
— generatoare de curent electric cu putere p‚n„ la func˛ie de cantitatea de lapte livrat„ la unit„˛ile de
5 kW; procesare, la centrele de colectare sau la unit„˛ile proprii
— motocositoare; de procesare aprobate, la temperatura de 4—6ºC, la 3,5%
— toc„tori pentru furaje; gr„sime ∫i 1,027 densitate, astfel:
— tanc de r„cire a laptelui, cu capacitatea de 500 l— a) 75 lei (RON)/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum
2.000 l.“ 500 l/cap/an;
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind b) 150 lei (RON)/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum
sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón 1.500 l/cap/an;
anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i c) 250 lei (RON)/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum
din sectorul piscicol, publicat„ Ón Monitorul Oficial al 3.000 l/cap/an;
Rom‚niei, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, se d) 400 lei (RON)/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„: 4.500 l/cap/an.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006 3

(2) Œn cursul anului calendaristic se poate solicita prim„ biosecuritate, conform termenelor stabilite de legisla˛ia Ón
pentru unul dintre nivelurile prev„zute la alin. (1) lit. a), b) vigoare.“
sau c), iar pentru urm„toarele niveluri, Ón cursul aceluia∫i 7. Dup„ alineatul (4) al articolului 3 se introduce un nou
an calendaristic, se solicit„ numai diferen˛a.“ alineat, alineatul (41), cu urm„torul cuprins:
5. P„r˛ile introductive ale alineatelor (1) ∫i (3) ale î(41) Œncep‚nd cu data de 1 martie 2006, acordarea de
articolului 3 vor avea urm„torul cuprins: subven˛ii produc„torilor agricoli, cresc„tori de porcine,
îArt. 3. — (1) Œn perioada 1 ianuarie — 1 martie 2006, persoane fizice, este condi˛ionat„ de respectarea m„surilor
produc„torii agricoli, cresc„tori de porcine, beneficiaz„ de minime de biosecuritate, prev„zute Ón normele
subven˛ie Ón valoare de 100 lei (RON)/cap animal, pentru metodologice de aplicare a prezentei hot„r‚ri.“
animalele individualizate Ón sistemul na˛ional conform
legisla˛iei Ón vigoare, Ón greutate de 90—110 kg/cap: 8. Alineatul (8) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
...........................................................................................
(3) Œncep‚nd cu data de 1 martie 2006, produc„torii î(8) Nu se acord„ subven˛ie pentru porcii achizi˛iona˛i
agricoli, cresc„tori de porcine, beneficiaz„ de subven˛ie din import la o greutate de peste 30 kg.“
pentru animalele individualizate Ón sistemul na˛ional conform 9. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
legisla˛iei Ón vigoare, Ón greutate de 90—120 kg/cap, îArt. 4. — Pentru asigurarea livr„rii porcilor la abatoare
animale abatorizate Ón abatoare care clasific„ carcasele autorizate, Ón condi˛iile de calitate prev„zute de Sistemul
conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP:“. de clasificare a carcaselor EUROP, se acord„ sprijin
6. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urm„torul financiar produc„torilor agricoli individuali, cresc„tori de
cuprins: porcine, persoane fizice, Ón valoare de 50 lei (RON)/cap,
î(4) Œncep‚nd cu data de 1 martie 2006, acordarea de care cump„r„ din produc˛ie intern„ minimum 2 purcei
subven˛ii produc„torilor agricoli, cresc„tori de porcine, Ón˛„rca˛i, castra˛i, Ón greutate de p‚n„ la 30 kg/cap, ∫i
persoane juridice, este condi˛ionat„ de Óntocmirea ∫i ob˛inu˛i printr-o schem„ de Óncruci∫are industrial„, din
implementarea programului-cadru privind normele de unit„˛i specializate.“
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 258.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public
de distribu˛ie a energiei electrice
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de
sarcini, a contractului-cadru de concesiune ∫i a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribu˛ia
energiei electrice, astfel cum a fost modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.412/2004, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 109/2005 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia
energiei electrice,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Contractul de concesiune nr. 8 din de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
1 august 2005 a serviciului de distribu˛ie a energiei Muntenia Sud“ — S.A.
electrice Ón zona V, care cuprinde jude˛ele Ilfov ∫i Giurgiu,
precum ∫i municipiul Bucure∫ti, Óncheiat Óntre Ministerul Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Societatea Comercial„ Filiala al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,


Codru˛ Ioan ™ere∫

Bucure∫ti, 15 februarie 2006.


Nr. 63.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind recunoa∫terea Consiliului pe produs îTutun ∫i produse din tutun“
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pie˛ei produselor
agricole ∫i agroalimentare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 307/2005,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Direc˛iei generale elaborare strategii, politici
sectoriale ∫i de pia˛„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se recunoa∫te Consiliul pe produs îTutun ∫i art. 9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 45/2005 privind
produse din tutun“, structur„ organizatoric„ la nivel na˛ional, organizarea pie˛ei produselor agricole ∫i agroalimentare,
f„r„ personalitate juridic„, Ón componen˛a prev„zut„ Ón aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Consiliul pe produs îTutun ∫i produse din nr. 307/2005.
tutun“ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza propriului Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
regulament de organizare ∫i func˛ionare, aprobat conform al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 21 februarie 2006.


Nr. 103.
ANEX√
COMPONENfiA
Consiliului pe produs îTutun ∫i produse din tutun“
I. Produc„tori: 11. Constantin Hristov Rac — Societatea Comercial„
1. Marius Nicolae Stroescu — Asocia˛ia Produc„torilor îInteragro“ — S.R.L., Zimnicea, jude˛ul Teleorman;
de Tutun din Rom‚nia (APTR), Bucure∫ti; 12. Doina Ionescu — Societatea Comercial„ îAgritab“ —
2. Dumitru Tudora — APTR; S.R.L., Bucure∫ti;
3. Marin Ghe. Naicu — APTR; 13. Adrian Popa — Societatea Comercial„ îBritish
4. Petre Mladin — APTR; American Tobacco Rom‚nia“ — S.A., Bucure∫ti;
5. Marian Ghe. Sandu — APTR; 14. Gilda Laz„r — Societatea Comercial„ îJT
6. Vasile Mure∫an — persoan„ fizic„, comuna Chiochi∫, International Rom‚nia“ — S.R.L., Bucure∫ti;
15. Marcel Gicu Cadar — Societatea Comercial„
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;
îGalaxy Tobacco“ — S.A., Bucure∫ti.
7. Gheorghe Cristea — Societatea Comercial„ îTiber
III. Al˛i parteneri pe filier„:
Tobaco“ — S.R.L., satul Aluni∫, comuna Frumu∫eni, jude˛ul 16. Aleodor Daniel P„unescu — Funda˛ia pentru
Arad; Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Tehnologii Avansate la Tutun, Bucure∫ti;
8. Nicolae Hodi∫an — persoan„ fizic„, Oradea. IV. Autorit„˛i:
II. Procesatori: 17. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, P„durilor
9. M„d„lina State — Societatea Comercial„ îGallaher ∫i Dezvolt„rii Rurale;
Rom‚nia“ — S.R.L., Bucure∫ti; 18. un reprezentant al Ministerului Economiei ∫i
10. Grigore Leoveanu — Societatea Comercial„ îDimon Comer˛ului;
International Tabak Rom‚nia“ — S.R.L., Bucure∫ti; 19. un reprezentant al Consiliului Concuren˛ei.

AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribu˛ie
∫i aprobarea pre˛urilor pentru furnizarea reglementat„ a gazelor naturale
realizate de Societatea Comercial„ îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L.
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) ∫i ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i gazelor naturale realizat de Societatea Comercial„
venitul total unitar, aferente serviciului de distribu˛ie a îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L., ∫i se aprob„ coeficien˛ii
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006 5

elementelor generatoare de costuri, conform anexei nr. 1 Art. 4. — (1) Se aprob„ pre˛urile finale reglementate
lit. a) care face parte integrant„ din prezentul ordin. pentru furnizarea gazelor naturale Ón regim reglementat,
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i prev„zute Ón anexa nr. 3 care face parte integrant„ din
venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a prezentul ordin.
gazelor naturale Ón regim reglementat realizat de Societatea (2) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) se
Comercial„ îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L., conform anexei aplic„ consumatorilor captivi din localit„˛ile Ón care
nr. 1 lit. b) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Societatea Comercial„ îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru de˛ine licen˛a de distribu˛ie ∫i furnizare a gazelor naturale.
prestarea serviciului de distribu˛ie a gazelor naturale,
(3) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) nu
prev„zute Ón anexa nr. 2 care face parte integrant„ din
prezentul ordin. con˛in TVA.
(2) Tarifele reglementate prev„zute la alin. (1) se aplic„ Art. 5. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
ter˛ilor, beneficiari ai serviciului de distribu˛ie a gazelor Domeniul Gazelor Naturale ∫i Societatea Comercial„
naturale din localit„˛ile Ón care Societatea Comercial„ îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L. vor duce la Óndeplinire
îCONSTRUCT P&G“ — S.R.L. de˛ine licen˛a de distribu˛ie prevederile prezentului ordin.
a gazelor naturale. Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
(3) Tarifele reglementate prev„zute la alin. (1) nu con˛in al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la 15 zile de
TVA. la data public„rii.
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu

Bucure∫ti, 13 februarie 2006.


Nr. 197.
ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.


6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006
ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.

MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind func˛ionarea Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar cu predare simultan„
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 158 alin. (2) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.

Art. 1. — Œn cazul Ón care num„rul de elevi este mai sunt Ónscri∫i ∫i frecventeaz„ cursurile cel mult 9 elevi
mic sau egal cu num„rul minim de elevi prev„zut de lege, pentru cel pu˛in un nivel de clase.
se organizeaz„ clase Ón regim simultan. b) La clasele cu predare Ón regim simultan predarea
Art. 2. — Clasele I—IV cu Ónv„˛„m‚nt simultan se disciplinelor la care se sus˛in testele na˛ionale (inclusiv
organizeaz„ cu cel pu˛in 4 elevi de la cel pu˛in dou„ limba matern„, unde este cazul) se face separat pentru
niveluri de Ónv„˛„m‚nt. elevii clasei a VIII-a, indiferent de num„rul elevilor, inclusiv
Art. 3. — Desf„∫urarea procesului de Ónv„˛„m‚nt Ón acolo unde efectivul este de cel mult 9 elevi.
regim simultan se asigur„, cu prioritate, de cadre didactice Art. 5. — Organizarea claselor conform prezentului ordin
calificate, astfel: se va face cu Óncadrarea Ón num„rul de posturi ∫i Ón limita
— un Ónv„˛„tor pentru 4—22 de elevi; fondurilor aprobate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
— doi Ónv„˛„tori pentru 23—40 de elevi (de regul„, unul Art. 6. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
la clasele I—III ∫i al doilea la clasele II—IV); prezentului ordin se abrog„ Ordinul ministrului educa˛iei
— trei Ónv„˛„tori pentru 41—60 de elevi; na˛ionale nr. 3.246/1999 privind func˛ionarea Ónv„˛„m‚ntului
— patru Ónv„˛„tori pentru un num„r de peste 60 de elevi. cu predare simultan„.
Art. 4. — a) Œn Ónv„˛„m‚ntul gimnazial se organizeaz„ Art. 7. — Direc˛ia general„ managementul resurselor
clase cu predare simultan„ numai Ón localit„˛i izolate, dac„ umane, Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006 7

general„ buget-finan˛e, patrimoniu ∫i investi˛ii, inspectoratele Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
∫colare ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar vor duce la al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu data
Óndeplinire prevederile prezentului ordin. de 1 septembrie 2006.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,


Mihail H„rd„u

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.


Nr. 3.281.

ACTE ALE COMISIEI NAfiIONALE


A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005
privind serviciile de investi˛ii financiare
Œn conformitate cu prevederile art. 1 ∫i 2 ∫i ale art. 7 alin. (3), (5), (10) ∫i (15) din Statutul Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 514/2002, modificat ∫i completat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,

Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, Ón ∫edin˛ele din datele de 25 ianuarie 2006 ∫i 14 februarie 2006, a
hot„r‚t emiterea urm„torului ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul nr. 6/2006 de Ón Buletinul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i pe
modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile site-ul acesteia, www.cnvmr.ro.
de investi˛ii financiare, prev„zut Ón anexa care face parte Art. 3. — Direc˛ia reglementare din cadrul Direc˛iei
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Regulamentul men˛ionat la art. 1 intr„ Ón generale autorizare reglementare Ómpreun„ cu Secretariatul
vigoare la data public„rii acestuia ∫i a prezentului ordin Ón general ∫i cu directorul general executiv vor urm„ri ducerea
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va fi publicat ∫i la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

Bucure∫ti, 21 februarie 2006.


Nr. 18.

ANEX√

R E G U L A M E N T U L Nr. 6/2006
de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investi˛ii financiare

Art. I. — Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de 2. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urm„torul
investi˛ii financiare, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui cuprins:
Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2005, î(4) Conduc„torilor unei S.S.I.F. le este interzis s„ fie
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.097 ac˛ionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de
∫i 1.097 bis din 6 decembrie 2005, se modific„ dup„ cum C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de
urmeaz„:
C.N.V.M. Conduc„torii trebuie s„ conduc„ ∫i s„ coordoneze
1. La articolul 6, litera c) a alineatului (2) va avea
activitatea S.S.I.F. pe toat„ durata programului de lucru al
urm„torul cuprins:
acesteia.“
îc) majoritatea membrilor consiliului de administra˛ie ai
S.S.I.F., precum ∫i conduc„torii trebuie s„ aib„ studii 3. Dup„ alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou
superioare absolvite cu examen de licen˛„ ∫i o experien˛„ alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
profesional„ Óntr-un domeniu care se circumscrie activit„˛ii î(5) Unul dintre conduc„torii unei S.S.I.F. poate fi
financiar-bancare, al pie˛ei de capital sau al administr„rii de autorizat ca reprezentant al compartimentului de control
investi˛ii, de minimum 3 ani;“. intern al respectivei S.S.I.F. Cel„lalt conduc„tor poate fi
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 191/28.II.2006

autorizat ca agent pentru servicii de investi˛ii financiare al mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita ∫i ob˛ine extrasele
respectivei S.S.I.F.“ de cont aferente tranzac˛iilor executate;“.
4. Alineatul (5) al articolului 11 se abrog„. 11. Dup„ alineatul (1) al articolului 80 se introduce un
5. La articolul 15, dup„ litera c) a alineatului (1) se nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins: î(1 1 ) Contractul care con˛ine clauza prev„zut„ la
îc1) documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. g) ∫i h) alin. (1) lit. f2) trebuie s„ fie Óncheiat Ón form„ autentic„
pentru fiecare dintre ac˛ionarii semnificativi ai S.S.I.F. care sau s„ poarte atestare avoca˛ial„ sau legalizare emis„ de
particip„ la majorarea capitalului social, pentru modificarea secretarul prim„riilor unde nu exist„ cabinete notariale.“
prev„zut„ la art. 12 lit. a);“. 12. Dup„ alineatul (2) al articolului 84 se introduc dou„
6. Dup„ alineatul (2) al articolului 15 se introduce un noi alineate, alineatele (21) ∫i (22), cu urm„torul cuprins:
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins: î(21) Confirmarea execut„rii ordinelor poate fi efectuat„
î(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) lit. f), telefonic, cu respectarea urm„toarelor condi˛ii:
S.S.I.F. nu are obliga˛ia depunerii documentelor men˛ionate a) contractul prev„zut la art. 80 alin. (1) con˛ine clauze
la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2—5 Ón urm„toarele cazuri: cu privire la consim˛„m‚ntul expres al clientului pentru
Ónregistrarea ∫i stocarea de c„tre S.S.I.F. a confirm„rii
a) persoana pentru care solicit„ autorizarea Ón calitate
execut„rii ordinelor;
de conduc„tor este deja autorizat„ ca membru Ón consiliul
b) S.S.I.F. are obliga˛ia de a informa Ón mod complet,
de administra˛ie al societ„˛ii;
corect ∫i precis cu privire la elementele prev„zute la
b) persoana pentru care solicit„ autorizarea ca membru
alin. (2) lit. b) pct. 1—10.
Ón consiliul de administra˛ie este deja autorizat„ Ón calitate
(22) Confirmarea execut„rii ordinelor poate fi efectuat„
de conduc„tor al societ„˛ii.“
prin e-mail, cu respectarea procedurilor privind semn„tura
7. Litera b) a articolului 19 va avea urm„torul cuprins:
electronic„, precum ∫i a condi˛iilor prev„zute la alin. (21)
îb) s„ aib„ studii superioare economice sau juridice, lit. a) ∫i b).“
absolvite cu examen de licen˛„ sau de diplom„, dup„ caz, 13. Dup„ alineatul (3) al articolului 183 se introduce un
∫i experien˛„ de minimum 2 ani Ón pia˛a de capital. Œn nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
cazul Ón care experien˛a Ón pia˛a de capital este mai mare î(31) S.S.I.F. nu are obliga˛ia depunerii documentelor
de 5 ani, studiile superioare pot avea ∫i alt profil dec‚t men˛ionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2—5, Ón cazul Ón
economic sau juridic. Œn cazul Ón care S.S.I.F. are mai care persoana pentru care solicit„ autorizarea Ón calitate de
mul˛i reprezentan˛i ai compartimentului de control intern, conduc„tor este deja autorizat„ ca membru Ón consiliul de
experien˛a de minimum 2 ani trebuie Óndeplinit„ de cel administra˛ie al societ„˛ii.“
pu˛in unul dintre ace∫tia.“ 14. Dup„ articolul 185 se introduce un nou articol,
8. Alineatul (2) al articolului 22 se abrog„. articolul 1851, cu urm„torul cuprins:
9. Articolul 35 se abrog„. îArt. 1851. — Prevederile cap. II din titlul II nu se aplic„
10. La articolul 80, dup„ litera f) a alineatului (1) se institu˛iilor de credit care efectueaz„ opera˛iuni exclusiv cu
introduc dou„ noi litere, literele f 1) ∫i f 2), cu urm„torul instrumente financiare monetare care se tranzac˛ioneaz„
cuprins: numai pe pia˛a monetar„.“
îf1) Ón cazul Ón care instruc˛iunile/confirm„rile clientului Art. II. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
sunt transmise prin e-mail, consim˛„m‚ntul expres al public„rii acestuia ∫i a ordinului de aprobare Ón Monitorul
acestuia privind transmiterea instruc˛iunilor/confirm„rilor prin Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va fi publicat ∫i Ón Buletinul
e-mail ∫i specifica˛iile semn„turii electronice; Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i pe site-ul
f 2) Ón cazul Ón care clientul mandateaz„ S.S.I.F. s„ acesteia, www.cnvmr.ro.
solicite ∫i s„ ob˛in„ extrasele de cont aferente tranzac˛iilor Art. III. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
executate, consim˛„m‚ntul expres al acestuia privind regulament se abrog„ Dispunerea de m„suri nr. 3/2006.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|113671]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 191/28.II.2006 con˛ine 8 pagini. Pre˛ul: 0,60 lei noi/6.000 lei vechi ISSN 1453—4495