Sunteți pe pagina 1din 5

SC ------------------------- SRL

FISA DE POST Electrician echipamente electrice si energetice

FISA POSTULUI
Nr. .........

Organizatia: SC --------------------- SRL


Denumirea postului: Electrician echipamente electrice si energetice
Codul COR: 741201
Titularul postului: ____________________________________

DESCRIEREA POSTULUI :

Meseria de “Electrician în instalaţii energetice” se regăseşte în toate întreprinderile în


care se folosesc instalaţii şi echipament energetic.
Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea, electricienii in instalaţii energetice
sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre,
montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.
Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, electricianul în instalaţii energetice este obligat
să poarte echipamentul individual de lucru: salopeta, cizme de cauciuc, cască, mănuşi,
bocanci.
Zilnic, electricianul în instalaţii energetice se ocupă cu următoarele activităţi: efectuarea
de controale, revizii, intervenţii pentru eliminarea deficientelor şi incidentelor apărute,
precum şi supravegherea permanentă instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi
energetice.
De asemenea ei se ocupă şi de măsurători ai parametrilor elementelor componente ale
instalaţiilor şi echipamentelor energetice.

COMPETENTE PERSONALE:

 sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice necesare
(spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu,
capacitate de comunicare, etc.);
 sa nu aibă antecedente penale .

POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :

 se subordonează Directorului

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:

 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor


sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe
care le are in gestiune;

ATRIBUTII:

 asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule şi


dispozitive;
 montarea aparatelor electrice de joasă Tensiune;
 utilizarea maşinilor electrice;
 utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune;
 intreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune;
 executarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice;
 exploatarea echipamentelor din instalaţiile Energetice;
 executarea circuitelor secundare în echipamentele electrice şi energetice;
 utilizarea dispozitivelor electrice de bază în instalaţiile electrice şi echipamentele
energetice;
 isnterpretarea schemelor electrice;
 asamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi
aparatura electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente;
 identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a
localiza şi reabilita problema;
 conectează firele la întrerupătoare, transformatoare şi la alte componente;
 verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului cu ajutorul voltmetrului şi
osciloscopului;
 realizează împământări şi conectează cabluri electrice la diferite echipamente şi
montează panouri electrice;
 prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea
obiectelor grele;
 verifică echipamentele, sistemele şi componentele electrice în scopul identificării
posibilelor accidente, defecţiunilor;
 verifică necesitatea realizării unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor
electrice la coduri;
 coordonează şi instruieşte muncitorii în vederea instalării, menţinerii şi reparării
sistemului electric;
 Ia decizii în privinţa gradului de pericol presupus de funcţionarea echipamentului
electric;
 Introduce tuburi în interiorul pereţilor sau a segmentelor vizate şi trage firele
electrice prin aceste tuburi pentru a configura circuitul electric
 sa aiba o conduita corecta in fata clientului;
 sa menţină curăţenia;
 sa anunţe de îndată conducerea orice neregula constatată ;
 sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia
sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni;
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu;
 sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fisei postului;
 sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau
pierderea lor;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele
periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
 sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o
situaţie de pericol;
 angajatul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in
conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la
angajatorul sau;

In acest scop angajatul are următoarele obligaţii:

 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si


masurile de aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată conducerii accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii
in munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
 sa informeze de îndată conducerea despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 abateri disciplinare;
 reclamatii primite;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient in practica
implementare solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
desfasurarea in mod corespunzator a
activitatilor, pentru realizarea obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele sau
eficient problemele dificultatile intervenite in activitatea curenta,
prin identificarea solutiilor adecvate.
3 Capacitatea de Capacitatea de imbunatatire a rezultatelor
autoperfectionare si de activitatii curente prin punerea in practica a
valorificare a experientei cunostintelor si abilitatilor dobandite
dobandite
4 Capacitatea de asumare Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa
a responsabilitatilor caz, deficientele propriei activitati si de a
raspunde pentru acestea.
5 Creativitate si spirit de Atitudine activa in solutionarea problemelor
initiativa si realizarea obiectivelor prin identificarea
unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme
6 Capacitatea de planificare Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si
si organizare a timpului organiza timpul propriu pentru indeplinirea
de lucru eficienta a sarcinilor.
7 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o echipa,
echipa de a-si aduce contributia prin participare
directa.
8 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati pentru
independent indeplinirea atributiilor de serviciu fara a
solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in
care activitatile implica luarea unor decizii
care depasesc limitele de competenta.
9 Capacitatea de Capacitatea de a utiliza rational si eficient
gestionare eficienta a resursele materiale financiare si
resurselor alocate informationale alocate.
10 Integrarea morala si etica Intelegerea si respectarea principiilor de
profesionala moralitate si etica socio-profesionala.

RESTRICTII :

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea


vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in
prevederile legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in
cadrul spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar
celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

DESFASURAREA ACTIVITATII

Munca se desfasoara în diferite medii, unde sunt instalate aparaturile electronice adica:
o în ateliere;
o fabrici.

Uneori, zgomotul si praful sunt inevitabile.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

 maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi


sincrone), transformatoare;
 aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuală şi automată), de
comandă (manuală şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru
automatizări instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă,
de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de
putere, de redresare şi acumulatoare.
CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
o pregatire profesionala în domeniu

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

o încredere,
o concentrare la locul de munca,
o judecata rapida
o capacitatea de a învata.

Alte responsabilităţi:
Respectarea programului de lucru

Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,


S - D: ..................................................

Director, Titularul postului,


Data
Am luat la cunostinta___________________

Am primit un exemplar_____________________

S-ar putea să vă placă și