Sunteți pe pagina 1din 65

Societatea de Stiinte Matematice din RomAnia

GAZT,TA
MATEMATICA
SE,RIA B

blicaIie Iunard pentru tineret


FONDATA iX ANUL 1895

Anul CXXIll, nr. 912018


lssN 1584-9333
l" - /r" 2ol{
GAZETA MATEMATICA _ SERIA B
ANUL CXXIII I ZOrS

Redactor gef
\l.rncul fu-re
Redactori
N,LcRrns AroRoxacsE IoN Crcu p151r
$rnniNEsctu
Secretar general de redac{ie: \rlIuarr BAluxe
Cornitetul de Redactie
Mernbri:
ANnner -A. r,BxaNoRRscu CRrsrrnN Ar,nxaNoRnscu DoRrrv AsoRrc,l
Vasrre BERTNoB Wr,eorurn Bosxorr, Pernu \,IaRrar BRe.lca
Ar. CoxsreNTrNESCU MrRcse Fr,q,Nu DeNrBr, GnrcoRpscu
Cnrsrrxe Hr,Bvce Cusrrer Lez.Ln Axcule Mtrrrp.c.N
Ar,rx.rxoRu NscRpscu Eucplr P,i,lrANpa Me,Rrus PpRr,q.Nru
Lt:cl.rx Pntnnscu MnNUnr,,\ Pn,rrn.,r Boco.qx Suon,t,i
Nrcor.an Sucru Tnnr,r N T,LrrtA r.,r r.r \{tncr.,r Tnrnu
Mernbri onorifici:
GsBoRcsn ANoRpl D.M. BArrNolu-GruRcru DuntrrRu BuqNeac
Lrr,rlNa Nrcur-oscu GnBoRcnB Sz0lr,Osv

Coordonarea publica{iilor G azeta Matematici: Reou GolocaN

Gazeta Maternatici este editatS lunar de Societatea de $tiinle Mtrtematice din RomA-
nia. Gazeta Matematicl se adreseazd in special elevilor qi studen(ilor, profesorilor qi
tuturor celor intercsa{i dc matcmatica clcmcntard.
Site-ul S.S.M.R. (inclusiv al revistelor editate de S.S.M.R.) poate fi accesat Ia adresele:
ssmr.ro; wwu. gazetanatematica. ro
www.

Publicatiile S.S.M.R. pot fi achizilionate qi on line de lahttpz/ /rnagazin.ssrnr.ro/

REDACTIA
str. Academiei, nr.14, cod 010014, Bucureqti, te1: 021.314.46.58; fax: 021.312.40.72.
gmb@rms . unibuc . ro (articole gi note propuse),
off ice@rms.unibuc. ro (probleme propuse),
ssmrmiruletn@yahoo . com (abonamente)

www. gazetamatematica. ro
(;azeta ]latenra(ica I 895-201 5

r*ilt'
'+sJ
De I 20 de ani nu a lipsit o zi
din matcmaticI romincascl!
I

o
L*.
Ir
? InunIoA
tJ)
qf,
ffi D
II
I
: :re
2,,'
*-i{ _
't'€ t= S
l
.S'
e
;i=
sl-
E
t --- - =
l-
ss E= =.
dt
E
u
n
I
8"' *i l:
Ef,E
$Ly rS
Y I
11
:? Ll-
'-lr
4
#
't
Y <
d J
;i-
a,*
:i
: tr
r
tl
Q,,,
d \L
'^J'
ari ;
-
tLu '3"
!# '''3"
lra!
'.:
-/t
!#
Y
Esqaa
rrl--
il
<-
o
&
j-:
cl )d
OP
q)
l-l
(.)
-N 3o. c) E€
.t=
*o <
'i
E D=
t-u 6 9.E 'iO ai
0
ri 3"d o ,G,
E
+ 9: e .2
z.l t 2 v
ca.g <= a E
F

:?
^!

A q6
a
n m9
cn
L
() E6
E HE
E .F=
H
4,. )d a #'S o 5 c
=-- 6)
fI
c.)
- i.: +
29r
.<7a -sf
gI
LEH
)61
(.)
E ET
o :9
i: tr
T.; E iE
Fi-
)r- rn
7i's E o Ho-
Gtr
O)

trgi^
Ea-
v 6 a :-

T5q +
cn
c)

I
tL

z E'S: = UEK
-orq) z(l El
a 6 :D.g r.l 6t6
ar, a
E
t!T
a 9 .EE
Fl +EH *
Cl
E -trolOva
=N o o
HE> E T C)N a ' c,
6l q)
EA?1 e 4'a
N
i*= 5 tE
I
(!)
E
31sE P-: 3 ! .EE
H3S" t
=6e
Ft rSE E
a-o € .e)
(r) + +
lo\L
;98E" -9U €E
I FA

=E3H y EH o ne "l 'ii'


L I cl s=
i
() L !1 c
l.r+9 t E
=8s
tsHa.t
,Z;9
> A
t -$
.:r
6)N
m lrt
Lr
q)
a 0) =E=F
E6; AI iE
A-)6t )d
sn E= EAn :E
G I
q)
Ftri;O kl ^-:=
F -aL ii
I
ri ii95 I
F':1 .:" r.: tl
,h.Z*^ i 1 o :4) .9E- E HET oEEAiae= lA
U E.E *=.E
= E E
4 :.= -- H

HE8 J ir- EOE€)


gL
iH-oat^ 6)
EH AAliEA
s5r f
: )c!
;HE<'6
F< -.o
?E-
t
-
o\
a!!!zu:
rlc6cll
Ero,+(J--
L
GI
-e sH E;;'Ei.E EP
cEX g E E&:.r P=
aaaA
lll ..
=
=
6l
altr!!d
{jSso= o) E J SEE€ EE
tE S:.1J .E F N X3X6.=t=.E
:
cl

aiE
z
CB
:!, (,*xoy
-
L- U I

SH o:;
c,a!EL4l
.;'ij-:y
dr-.EJ
^ d ^.r
E.- 6- a
-O L
at{)o
-
!,-
-Z
H
rrj
:
t!o
.1,
<oo) o POr
l<--d
o.l-\ot
C) i,E E Ef;
z : :o\ E HIo I c o ()6i d,icE':o87 ?E
l, :
?61
EPEq*
H8Etsb
F
=3nif
.;:= E erE > 6r
m : U) c0E9c0tr HE E't .= E od E
oi
:
|td.x? o oGl ='E
zA
v
v^,ovL
.oll.o9o
(t|v (BJ
-o=Z
-o -cd H$Bi! }EfiE
: :
Fl .: l-
F
:

:q)
: :
Ei$EEEEEI
P'i:4.-
Jjrcu(*
o o
O-li =
o I L
6)e
tr=?i.i5E!tr -0)
q
:
:
:
f sgt
=X g*rt.f
--
g;.s:E
oAo 9

() (n
d
*EE 3
a)
o
a : E* HT?
,i,eE.3!EEE=
E a0
O
o o lj =EE;
E B".ts A EE 3 3':
Z J L) Z coO<Etr <:O !
3
N
N
il.+
(J
il
:;
3,s
a6
(J
E€
o.r -
-:
.i;
=c"
b=
,E 9.5
j .d
'iO o
a
o qx o ,-6!
a 5
c + P v
a .X
IH tri ifl .=
-
<r ii-
^€
o/l E -^Yr! =
tJ) U () .-i
\o !8 E =e
a3 ra3 a EA
;'F
E .PJ
e Ee
ig
6..

.3 ! E ET
.. 6
7. O F-: != c,
(J
iEi
EE HI
A-rZ ild, roF
c!r
ra .,ts
;,E I it
c 9.i o a1 Hg-
V da r
o

EEE E
- hL
oo-
UAAz -a,o
6io,
tr e q{
EI
3 .EE
tr z
s xff
cn
(J

=E s
E: E E:g
ura
=61
VU
Q,, N
€!
E
o f:E
ee3 e 5'a
3 E,?
o.
L-
R-
-O
fi
2
cn
N
its
?;*.
E t'8
'; ;;
E-.ss
="gE ?a 5Eg
l-.)
-O4
--.
lC,L
6 + +
hcii,i
E ET
E :E
35E $?E .ea
o- 6
c6 .l-'
-,
.a
+==
a a=
F+-o.a
q
o
O
ijg
=4,
Gt -
a
.o --
'!-o - C)
a a
(,)
A=E ;€
B:sl?,?
F 1X E
C)
O)N
A-)G
-i=.9 )d )G
EE=i;l
=6; 5E
=E -
,(.)
)Gl
.-
,\ (,7*
..
og iJ
-
I c.)
nEE T2 E !?
A:Ed: H 3< -
cE

E€u? I; gl V
Ft
-
,E
-

tr G E
!
;r.=
=
g H{ 6
E v:
=( ..
E-
-!
E
L
q)
I 0)
c!

o)
6 ; {E;
ZE,fr
E g'g R &
E;;'Ei€ -E€P
U
E.:

Ei*,AZ l2E=
;z;;u:
-Eilre 2 e
1E E EE7 E=
E#T
H : ?E
Z= - !! i
E-_Lv*?A
5 9l:i
=
r d
.!i-:l
E[=sE€ Eo
: N+6_F
I
E'
u
N N X=X6.=A
U
:6i
* T,PBg ;.E
HPlZ
€ - aF
:qOFREl
E cc :. o
I

)6
c,;:-LGl
<r'J:l!
.
(tO
g,- q _ a
t!,-

ii iE E ?E
h A.a G-

zA P o ti
od
t]F(
63
o
(n oe"^-*o-lr
A9L-;9-
vrH6v-!
tt i ): ra it d
() o
O
!a,ia'dEa E*
<rd cd
k oHHEHD -;:=tro.: >6)
Fr ei a r{trEstr6 o : F't,: FododH
3 o o =
u
.a :
-t)!at
lv^rOv!
E6"-6^,
6l d'- ccr
-o
:
,.()
t" Efri!iFnE
tE.-= .g <i o 5 .=.= !?
(_)
)
:c
-L::
a :

EESESSEES
e +.::
eEgEt
-i :
()
k
(n l
,l EA d
orr
:
;'E.98
5,(!(! O.L *O 6')€
L a)
i c=!ia.r5E'lCtr
q=:al-aer*?
isEt !*?t.f
JN

_(6
c(J o I
O
rd
cB *HE9gE.3:E
):{ 6o
xd
() ca o a. E# HTE EEEX
---;:ol6O6t
.;,1!!i.ar=e^._
E 35 A E;3 f:
k
.o ! r
(J o
f A. O z coA<Eo;<-Q I
Extras din Regulannentul General.
al Cr:ncu rsu u i G azeta M ate m ati cd gi \ri ita ri O ! i m p i ci. ro
I

Edi{ia a X-a
l.Laconcurspotparlicipaelevi dinclasele!V-Xll,abonati ai revistei GazetaMatematicdgi
ai portalului www.viitqriolimpici.ro.
2. Concursui este compus din urmdtoarele activitS[i (desfSgurate simultan): Csncursul
G azetei M atem ati c e gi Co n c u rs u I a n I i n e Vi itori O I i rn p i e i. ro
2.1 inscrierea pentru Concu rsul Gazetei Matematice
. Se considerd inscris orice rezolvitor care scrie pe plic "Pentru Concursu! Gazeta
M atemati cd qi Vi itori ail mpici, ro"
. in plic se vor introduce:
- Borderoul, care se va putea descdrca atAt de pe site-ul ViitoriOiimpici.ro cAl si de la
adresa www.ssmr.rolborderou-colleuls. Pe borderou se vor bifa probiemele ale cdror
solutii se vor regdsi in plic. Borderoul, completat cu datele fiecdrui coricurent, va trebui
validat de cdtre profesorul indrumdtor.
- Rezolvirile problemelor din Gazeta Matematicd seria B, menlionate in
Borderou. Pe aceeagi foaie se va redacta o singurd problemi, incepdnd cu numdrul 9i
enuntul problemei, numele autorului, apoi soiutia. La sfdrgitul fiecdrei solu[ii, rezolvitorui va
scrie citet numele sdu, clasa, gcoala 9i localitatea unde invatd.
Vor fi luate in considerare rezoirrdrile problemelor propuse incepdnd cu numdrul 6-7-
812Afi 9i termindnd cu numdrul 3i2019 al Gazetei Matematice seria B, inclusiv.
Se va expedia cdte un plic pentru fiecare numdr al Gazetei Matematice, respect6ndu-se
termenele limitd de trimitere a plicurilor mentionate in Borderou. Borderoul trebuie sd
corespundd clasei in care este inscrls elevul la 10 septembrie 2A18 (inclusiv borderoul
corespunzator GMB 6-7-812A18, problemele selectate corespunzdnd nivelului de
cunogtinte din clasa anterioard).
Plicurile cu mentiunea ,,Pentru Concursul Gazeta Matematicd gi ViitoriAlimpici.ro", vor fi
trimise prin pogt5, la adresa: Gazeta Matematicd, Str. Academiei, nr. 14, sector 1,
Bucuregti 010014, in perir:ada 1 octombrie 2018 - 6 mai 2019 (data poqtei).
2.2 lnscrierea la Goncursul online ViitoriOlimpici.ra
Concurentii vor accesa sectiunea de inscriere gi igi vor crea un cont, completdnd corect
informa[iile cerute. [nainte de crearea contului, concurenlii sLrnt ruga{i sd citeascd cu
atenlie terrnenii gi conditiile de utilizare a portalului.
3. Con{inutul Concursului Gazeta Matematici gi ViitoriOlinnpici.ro
3"'!. La Concursu/ Gazetei Matematice elevii pot rezolva problemele publicate in Gazeta
Matematicd seria B men{ionate in Borderou. Dupd aparilia fiecdrui nunrir al Gazetei
Matematice, de pe site-ul wwwssmr.ro 9i viitoriolimpici.ro va putea fi descdrcat Borderoul
corespunzdtor fiecdrei clase.
3.2. La Cancursul online Viitoriafimpici.ro concuren[ii vor accesa pagina de concurs din
cadrul site-ului unde gdsesc caiendarul concursului gi etapele de concurs. Calendarul
concursului va fi structurat astfei:
- 7 etape de concurs gi o etapd special5 (propunere de lectii de pregiitire), pentru elevii din
clasele lV-Xl;
- 4 etape de concurs gi doud etape speciaie, pentru elevii clasei a Xll-a;
Fiecare etapd de concurs va contine urmdtoarele:
- un material de pregdtire (articol de matematicd in care sunt abordate teme din programa
de olimpiadri care nu se regdsesc in programa gcolard),
- un test de evaluare cu 4-7 iiemi de tip alegere sirnplS cu corectare automatS. Acesta
verificd parcurgerea gi in[elegerea materialului de pregdtire,
- patru probleme cu rdspuns deschis, rezolvarea acestora trimitdndu-se online.
ln cadrul etapei speciale concuren{ii propun lectii (online) de pregdtire pentru olimpiada
de matematicd. Cea mai bund lec{ie la nivelul fiecdrei clase va fi publicatd in secliunea de
Pregdtire de pe site-ul www.viitoricllimpici.ro. Autorul va fi invitat in Tabdra Gazeta Matematicd
gi Vi ito ri O I i m prcl. ro pentru susti nerea lec[iei.
Pentru etapa speciala (de la clasa a Xll-a) pe site-ul www.viitoriolimpici.ro va fi propusd in
luna martie o listd de teme din care elevii vor putea alege una. Cele mai bune propuneri de
materiale vor fi publicate pe site-ul www.viitoriolimpici.ro. Cei mai buni concurenii vor fi
selectiona[i pentru participarea ca profesori evaluatori in Tabira Gazeta Matematica gi
ViitoriOlimpici.ro. Doi dintre acegtia vor fi selec[ionati pentru participarea in comisia ONM
2020.
4. Punctaje
4.1 La Concursul Gazetei Matematice, punctajul acordat este cuprinsintre 0 gi 10 puncte,
pentru toate problemele men{ionate in Borderou.
4.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro
La testul de evaluare fiecare item valoreazd 1 punct.
Fiecare problem6 cu rdspuns deschis din concursul online este punctatd intre 0 9i 10
puncie.
La etapa a treia punctajul obtinut se dubleazd, iar la etapa a gaptea punctajul obtinut se
tripleazS.
4.3. Uniformizarea Clasamentelor Concursului Gazeta Matematica gi ViitoriOlimpici.ro se
face conform formulei menlionate in Regulamentul General al Concursului.
5. Contestatii
5.1. La Concursul online ViitonOlimpici.ro, contestarea notelor se face pe portal.
Modalitatea gi conditiile de contestare sunt mentionate in Regulamentui General al
Concursului.
5.2. La Concursul Gazetei Matematice nu se accepta contestatii.
6. Premii gi recompense
in cursul lunii iunie 2019, pe baza punctajului oblinut, se vor selecta elevii participanli la
etapa finald ce va avea loc in luna august 2019, in cadrul unei tabere oferite gratuit de
organizatori gi care va consta in sustinerea a doud probe: proba scrisd gi proba oral5.
Conditii de calificare:
- Participarea at6t la Concursul online ViitoriOlimpici.ro c6t gi Ia Concursul Gazeta
Matematicd;
- Obtinerea de punctaje nenule la cel pulin 2 etape ale Concursului Gazeta Matematica gi
ViitoriOlimpici.ro (2 etape pe portalul ViitoriOlimpici.ro 9i 2 numere din Gazeta Matematicd);
- Corectitudinea datelor declarate la crearea contului ViitoriOlimpici gi in formularul de
confirmare a participdrii ?n tabdr6 (nume, prenurne, nume de utilizator, adresd email,
telefon, clasd, gcoalS, localitate, judet, date de contact, etc.);
- Fiecare concurent trebuie sd igi ia angajamentul cd va respecta intru totul Regulamentul
General., inclusiv faptul cd nu va folosi alte rezolvdri decAt pe cele proprii gi c6 a luat la
cunogtintd de faptul c5, in cazul in care corectorii vor descoperi solutii copiate, va fi
descalificat la acea etapd.
7. Contact
Concursul Gazetei Matematice
www.ssmr.ro; wvwv.qazetamatematica.ro; email: office@rms.unibuc.ro
Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucuregti
Telefon: 021 314 46 53 Fax: 021 312 40 72
Concursul onlrne ViitoriOlimpici.ro: www.viitoriolimpici.ro
email: echipa@viitoriolimpici.ro, suport@viitoriolimpici.ro
Telefon; 021 408 56 00, interior 136
Regulamentul General poate fi descircat de pe site-ul www.viitoriOlimpici.ro 9i
www.ssmr.ro
GAZETA MATEMATICA
SERIA B
PUBLICATIE LUNARA PENTRU TINERET
FondatX in anul 1895
A"nul CXXIII nr. 9 septembrie 2018

ARTICOLE SI NOTE MATEMATICE


O APLICATIE A FORMULEI REPETATE A
TRAPEZULUI CU REST
Mruru Ilucu')
Abstract. We point out an application of the composite trapezoidal rule
with remainder.
Keywords: Riemann integral, trapezoidal rule
MSC: 26442

Urm6toarea problemS, poate fi adresatd elevilor din clasa a XII-a.


Problema t. Pentra n € N*, fe

Sd, se d,emonstreze cd, girul (rr,)",eN. este md,rgi'ni't, d,ar nu, are li,mi'td,'
Pentru a rezolva problema 1, vom utiliza formula repetatd, a trapezulu'i,
cu rest. Vom prezenta in continuare acest rezultat clasic in Analiza Numericd
(a se vedea e.g. [2]).
Observa$ie. Menlion5m c5, problema 1 este inrudit5 cu problema [3].
Teorema 1 (formula repetati a trapezului cu rest). Fi'e I un
interaal d,eschi,s, I , I + R o func[i,e de doud, ori deri,uabild, cu d,eri,uata
secundd, continud, qi, a,b e I astfel tnc6,t a 1 b. Consi,derd,m o di,ai,ziune
echid,i,stantd, a: fro z-fr1 1...1frn:b a i'nterualului,fa,bl, unde n € N*'
Atunci eri,std, ( e [o, b) astfel tncd,t
pb
I
Ja
f @)a*:

t)Asirt. univ. dr., Facultatea de MatematicS. qi InformaticS, Universitatea ..Babei;-


Bolyai", Cluj-Napoca, RomA,nia
ARrrcot p qI NorE MATEMATICE

:+ (),o,, + r(r)+ + r(r*-r).fua;) - g;# r,,(€)


Demonstra{ia detaliatx a teoremei poate fi gdsitd, de exemplu,
in [2], [a].
Pentru comoditatea cititorurui, prezentim ideile de bazx
ale demonstra(iei.
o Pentru fiecare i e {0,1,... , n _ 7}, integrdnd prin pdrli, se ob(ine
f @ ) +J
I f,"*' r " 1r) @ - r i) (r i+r - r) d,r : (r r+r - r t) . @ i +t)
- l,*'*', t*) o*.
Se poate observa aici cd primul termen din partea
dreapti reprezintS
aria unui trapez.
o Pentru fiecare z e {0, 1,... , , _ l}, din a doua
teoremd de medie
pentru integrale rezult5 cd exist5 €
€t [16,r;..1] astfel incdt
f rt'+t
(*t+t:
J,,-' f"(*)(' - xt)(n+t - r)d'r : f"(€,i) ' *t')3
.

o Deoarece mrn,f"(r)=
rela,bl-',-r?^"] I f,,(€,) ( max. f,,(*),sededuceexisten-
_
ze[a,b]

[a unui ( e [o,b] astfer incat lf ,"t o) : f"(€). sum6,nd identiti(ile


oblinute la primul punct qi folosinilgalitatea anterioarx,
se obline (1). !
Pentru a demonstra cd girul (rr)",.x- din problema 1
nu are rimitd, vom
utiliza teorema de densitate a lui, Kroiecker (a se vedea p"
prezent5m in continuare. ".g. 1111, "ur" o
Teorema 2 (teorema de densitate a lui l(ronecker),
Dacd a este
y1. numd,r iralional, atunci mulgi,mea {{na} n e N*) este densd, tn interaalul
|
[0,7], unde {.} reprezintd, partia fracfuonara.
Acum suntem pregdtili pentru a rezolva problema 1.
solu[i,a problemei 1. Fie n € N*. Aplicdm formula repetatd a trapezurui
cu rest 0 func(iei,f , (0,m) -+ R datd de /(r) : .,"f, z ) 0, qi diviziunii
[n, 2n] d.atede r; : n+1,Ylffi, pentru a deduce
echidistante a intervalului
existenta unui {,, e ln,2n) pentru care avem

[2"
Jn ,/i -'-'r*
sin t/i
o* : rin
4 *' sin r6Fr
_, +ffi
r;+r-+"'
, sin fiE
-# f"(€,)-
Deoarece

f,,(*) : - -
(z 3)=s,r=n rE 3cos r/7
-
folosind criteriul .t"qt"rri, ." poutu4fJl'rce uqor
"uff'r. f,,(€n) : o.
N{. IANCU, O aelrcrlro A FORN,TULET REPETATE A TRAPEZULUI CU REST 395

De asemenea, se poate calcula uqor integrala de mai sus:

[" t$at : - 2.o. u?1" : 2(cos 1fi - cosvE;).


J, 1/r l,
N,Iai rernarcdm faptul ca

ti" [2n :
n-x 2r,Y -
ri,-,, =in o.
2t/2n
clatorat mSrginirii funcliei sin. \stfel. deducem cX
:
IL (r, - I co.', ::, - .or 16"1) o.

De aici rezult[ irnediat c5 (rr)u;1;- este mS,rginit qi cX este suficient sd demon-


strim c[ girul (cosv4n coSl tl,,::i nu ale limit6, pentru a concluziona
-
cA (rn)n::;- nu are limitS. Presupunetn ci qirul (costEi - cosJr.')n€N are
hmitA. -\tunci qi qirul

((."= te. 2r' -.o. u6r- ) - [.,''., zn2 -"o. t/7)),.^ :


: (cos(2n) - cosn),,.*

are Iimit5. Din teorema de densitate a lui Kronecker rezult5 ci exist5 qiruri
strict cresc[toare de numere tlaturale (pr)rex qi (plr)"ex astfel incat

,EX" i {':o;i Jli'l' *- ''':;'


Il t tl
undeamnorarqr:I ;] ii q, : u'" ;)' neN (['] reprezintd partea
Lr,,
intreagX). De aici deducem cA

/ / 1 \\
cos(2n)-cosn : cost2p, r-coSPn:Jgxcos (4zr (0" * - n,
,iim J11 ) )-

-.o. (r,, (r" *- s,)) : "o=


o - cos o : o

gi

,lIL.ou(2rr) - cos": Jlx cos(2p'n) - cosT)tn:

:Jx'o'("' ('" *-';)) -""' @Q' *-")) :


: cos(2zr) - cosr :2.
Arn oblinut astfel o contradir:lie. Deci, girul (rr)r,ss* nu are limitS'
396 ARrrcolo qI NorE MATErvrATrcE

BreLrocRaprp
[1] T.N'I. Apostol: Modular Functi,ons and, Di,richlet series in Number r-heory, second
Edition, Springer-Verlag, New york, 1990.
[2] w. Gautschi: Numerical Analysis, Second Edition, Springer, New york. 2012.
[3] L. Pirgan: Problema propusd, 21120, Gazeta Nlatemaiici. S. f 9SZ.
[4] E. Talvila. lvl. wiersma: si,m,ple deriuation of basic quad,rature forrnulas, 2012,
https : / / atxi-v . org/ abs / 1202. 0249.

MATRICP iNTRPGI CARE INVARIAZA FUNCTII


REMARCABILE
V.rsrr,p popl)
in ultimii 10 ani la diverse concursuri s-au dat ceteva probleme de al-
gebrd liniard in care se cere determinarea matricelor din
Mr(.R), M*(C)
sa:o Mr(z) care sunt invariante la unele func(ii de n ,"ariabile.
Sursele de
inspiratie ale lucrxrii sunt [1], [2], [3], in majoritatea cazurilor stucliate
l4].
multimile cxutate formeazx structuri algebrice importante (grupuri finite sau
grupuri clasice de matrice). Recomandxm pentru inqelegerea unor implica{ii
in teoria spatiilor vectoriale gi a spa{iilor metrice lrr"ru."a
[4], in care se deter_
minx izometriile liniare ale spaliilor vectoriale M,(R) M,lcl inzestrare
cu normele clasice: ll .llr, ll .llz, ll .1i.". "u,

1. INrRoouceRB
Fien€N,n )2. NotSm
M"l(Z):Z'" : {X: lrrrz...rnlt, rt,r2t...,rn e Z}.
Consider5m matricea A e M*(Z), A:
fotit,i:r* gi funcliile
f*, Z" -+ Z, k : 1,2,...,6 :

h6): c.m.m.d.c.{rr,n2t...,r,) : d(X) (O.N.M. 201g)


fz(x): fi.:t l,,l (o.N.M. 2007)

fs(X): max{lr;l , i,: t.n} (SEEN,{OUS 2007)

fa(x):f,,? (t4l)
i'-1
nn
fs(x) : t q, Ja(X): ff r,.
i:7
Defini{ie. Spunem cd, o matrice A inuariazd, funcli,a f1, d,acd,

fn(x):fn(AX),VXeZ".
1)Universitatea Tehnicd
din Cluj-Napoca
V. Poe, N{ernrcp iNrRocr cARE rNVARrAz,L nuNclrr RE\,{ARCABILE 397

Not5m cu G6 C M"(Z) mul{imea matricelor care invariazd" func\ia fp.


Scopul lucrdrii este de a caracteriza (determina) matriceie A care in-
variaz[. fiecare functie ft, deci de a determina mullimile G6, k:1,2,... ,6.

2. DpTBRIT,IINAREA MATRICELoR CARE INVARIAZX CEL MAI MARE DIVIZoR


COIV{UN

Matri,cea A € M,,(Z) i,nuari,azd, funclr,a fi dacd" qi, numai.


dacd, det(A) e {-t, +t}.
Demonstra{ze. Presupunem cd det(A) : *1. Fie
B : lbiilti:1* € M"(z), x: (rr) e M"!z) qi BX : (ai) e M"J(z).
Cum

,n:ibiir1. i -- 1.2,.. . ,n
i=1
rezultd cd d(X) divide fiecare yr deci d(X) < 5(BX). Cum A este inversabil5
in M*(Z), rezult6 cX
d(x) < d(Ax) < d(a-t(/rx)) : d(X),
deci 5(X) :6(AX) oricare ar fi X e M"t(Z).
Reciproc: Presupunem cA d(X) : d(AX) oricare ar fi X e M",r(V,).
Fie d: det(, ). DacE d:0, atunci sistemul omogen AX : On; are solulii
nenule in Mnt (Q) gi, prin inmultirea uneia dintre aceste solulii cu produsui
numitorilor componentelor sale nenule. obtinem un X € M"l(Z) nenul astfel
incat AX: O,r,1. Deci
0<d(x) :d(Ax) :d(o,,,1) :g
contradiclie. Prin urmare d + 0.
Fie Xl coloana i a matricei A*, 'i : 1,2,... )n. Cum matricea coloani
AXi are toate componentele nu1e, cu exceplia componentei ii care este egal5
cu d, rezultd c5,
d: 6(AXt) : 6(Xt), i, : 7,2,... ,n,
deci toate componentele lui A* sunt divizibile cu d. Prin urmare det(A*) este
divizibii cu d' gi, cum det(, *): d'-1, rezultS, cd d: *1.
Mufiimea matricelor A e M*(Z') care inuariazd func[i,a f1
formeazd, gntpul Gr : (GL"(Z,),.), grupul matricelor i,nuersabr.le tn i,nelul
M"(Z).

3. DprpRrvrrNAREA MATRToELoR cARE TNVARTAZX FUNCTTTLE fz, fz, ft


Matri,cea A e M"(Z) tnuanazd, funcli,a f2 dacd, qi, numai
dacd" pe fi,ecare li,ni,e Ei, pe fiecare coloand, auem un singur element nenul. egal
cu *l sau cu -1.
398 ARucor,o $r NorE MATEMATTcE

Demonstralie. Fie
0
1
EL: , E2: D

coloanele matricei
l:l
.I,. Din fz(AUi) :
0
t ' ' ' t Lrl -

fz(Ei) rezultx
tl
Dr's:L' i:Lrt'
i,:1.
(1)

Dacd, ludm X : Et *. E2 reztiltd"

f,bo, + ai2l: i lou-r. - arzl : 2. (2)


i.:7 i:t
Avem:

2:ilau + ai2l <iUr^l + lonzl) :2,


i:l i:l
deci
lat + ai2l: la,irl + la;zl, (3)
NTL
2 :Dlar - anl{ f(lo,rl + I - anl) : 2,
i:t i.:1
deci
lan-anl:lanl+l-oorl. (4)
Din (3) qi (4) rezult5
at :0 s&u 0.,2 : Q. (5)
Din (1) rezultS, cd pe fiecare coloan5 avem un element nenul. Din (5) rezult5
c5 dac5, pe coloana 1 avem un singur element nenul qi dacd at * 0, atunci
Ai2:AiB:.,.:Ain:0. (6)
Rezult5 cX pe fiecare linie qi pe fiecare coloan5 avem un singur element nenul.
Din (6) qi (1), pe fiecare linie qi pe fiecare coloan5 avem un singur element
nenul gi modulul lui este lotil: t.
Muftimea matricelor A e M,(Z) care i,nuariazd, func[i,a f2
formeazd, un grup multi,plicati,u cu2nnl elemente, subgrup tn (GL"(Z),.), ma,i
prec'is Gz: On(Z) adi,cd, matri,cele ortogonale (A.A' : At .A: I,").
Demonstrali,e. Orice matrice,4 din G2 se ob{ine din matricea In printr-
o permutare a liniilor (sau coloanelor) ceea ce se poate face in nl moduri qi
apoi inmultirea cu *1 sau -1 a unora dintre elementele nenule, ceea ce se
poate face in 2" moduri.
a) in [A] s-a,u determinat matricele din Il,(R) sau ,rV,(C)
care invariaz6 funclia fz.i" acest caz funclia /2 este o norm5 notat5 ll .ll1
V. Pop, Nlernrco iNrRpcr cARE INVARIAzA ruucllt REMARCABILE 399

iar rrratriccle sunt izorrretrii liniare ale spa(iilor vectoriale IR" gi Cn in raport
cu accastd nolm[ 14, Teorerna 3.2. Teorema 3.3].
b) La ONNI 2007 s-a clat urmitoarea problemS:
Sii sr: arute cd, docti nratt'tcea A e M"(R) r,nuarr,azd, fitncfii,a f2 atunci
ertstit m € N* astfel tncat Artl - 1,,. (Prr.tem lua m : nl.'2n deoarece ordinul
oricirei matrice divide ordinul grupului G2).
Matr"icea A e M,(Z) i,nuariazd, functi,a fs dac:d, 9'i nunt,ai.
daca 'pe. Jirt:are Lini,e Ei pe fiecare coloana al)errl un si,ngur element nertul, egal
c'u" 17 sau -1.
Demon,stra[r,e. Din relalitr /l(l' Ei): fz(Et), j :1,, rezult5

llH',,,,
: l. i: 1. n

gi atr-ur<'i uratricea conline cloar elenrente din mullimea {-1,0,1}. in plus


pc fir:ctrre coloand (j) avem cel pLrtrin un elenient nenul (in total cel pulin n
elcmente nenule in matricea A.
Dacti pc coloana j elcmetttul a;, este nenul, luand in loc de X : L!
(trarispusa liniei l), din /3(AX) : fi(-Y) rezr-ritX

+ ) -.
Lrir ( le
,
oii- \---- ) -.
)_aii <lpaik--0. klt
j:1 krt
qi astfel pe fiecare linie (z) aveu) un siugur element nenul, deci in matrice
avem cel rnult n elenrente nentrle.
irr concluzie nratricea ,4 con(ine exact rr elemente nenttle, egale cu 1 sau
-1, cd,te unrrl pe fieca,re linie qi pe fiecare coloatt5.
Mu,l{'i,rnea rnatricelor -1 e M,r(V,) care dnuari,azd, funcli,a f3
forrneazri, ortrp m,ult'iytli,cattu cu 2"ttt elemen,te, subgrup tn (GLrr(Z),'), mai,
prer:'/s G:t: Gs: O"(Z).
a) in l ] s-au determinat nratricele din M"(R) sau M,,(C)
care invariazir, fr-rrrr:(ia lt. In acest caz furrclia /3 este o normX notati ll 'll-
iirr matricelc surit izornetrii Iiniare ale spaliilor vertoriale R" qi Cn in raport
cu aceiistA norrnd.
Rezrrlttrtele sunt continute in Teorema 5.1, Teorema 5.2, Teorema 5.3
din [a].
ir) O aplicti!ie a acest,or rezultate a fost o problem5 datS la Concursul
Stuclentesc SEENIOUS, Agros-Cipnr, 2007:
Dacd nt,at,rice,a -1 € M"(R) i,nuariazd, n,orlna
ll.lln, atunci eristd, m € N*
a"stfel fn,r:6.t A"' : (Putem lua rn : nl. . 2" deoarece ordinul oricdrui
1,, .
clemcnt tlivitlc ordinul gmpului).
. ,l[atricea A e M"(Z) i,mtariazd, funcli,a fa dacd, Ei numai
dac(t
A.At : At.A: In.
400 Anrrcolo Qr NorE MATEr\,{ATrcE

Demonstra[i.e. Din fn(A. Ei) : f 4@) rezulti

u-r-'t :
*,?. , (7)

Din /a(A .(Ei + E*)) : f+(Ei + E6) rezultd


,N
rL TL TL

L,@4 + aik)2 : 2 e L"?t+ t o?rr + zY o'iicr"i1,, : 2


i:1 i:1 i-1
rL

a=' \- .r: .r r : (\
*L'l*'LK (8)
' l-
,i-7
Din (7) gi (8) rezultd, A.A* :1,,, deci,4* : A 7 gi atunci A* .A: In.
Mufti,mea matricelor A e M"(Z) care int'ariazd. funcli,a
fa formeazd, gnL,pul multi,pli.r:ati,u O"(Z) al matrr,celor ortogonale, mai prec'is
Gt: Gs - Gz: O"(Z).
in [4] s-au cleterminat matricele din Mn(R) sau M"(C)
care invariazX func{ia Jfi care este norma euclidiand notatd cu ll llz : \m,
iar matricele sunt izometrii liniare ale spatiilor euclidiene Rn gi C" in raport
cu norma euclidianS,
Rezultatele sunt conlinute in Teorema 4.1, Teorema 1.2 din [4]. rna-
tricele form6,nd grupul ortogonal.

4. DBrpntvlINAREA N,rATRrcELoR CARE rN\ARTAZA slrr\rA ELENTENTELoR.,


RESPECTIV PRODUSUL ELE]VItrNTtrLOR

fu[atricea A e M.(Z) inuari,azd funclia .f5 daca gi. nurna'i


dacd" suma elementelor de pe fiecale coloand. este egald, cu 1.
Demonstra{i,e. Fie

.,:[:]"-[:]E:II]
coloaneie matricei 1,,. Din fs@. Ei) : fs(Ei), rezultS

fz,,,:1, j:r,rt.
i-l
(e)

N,Iullimea matricelor A e M"(Z) care invariaz5 functia /5


este infiniti (nu formeazd grup in M"(Z) gi nici ir (GL.(V,), .). Transpusele
matricelor din Ga au r,aloarea proprie A : 1 qi vectorul propriu corespunzdtor
X : [1,1,. .. ,1]r.
V. Pop, Ir{,q.rnrcs iNrRBct cARE INVARIAz.L nuuclrr REMARCABILE 401

Matricea A e M"(Z) dacd' q'i numat


i,nuariazd, functi'a f5
dacd pe fi,ecare li,ni,e gi pe fiecare coloand, eri,std, un s'ingur element nenul, egal
cuI sau -\,'iar nurnd,rul elementeLor egale cu -1- este par.
Demonstralze. Din condilia /o(X) : f6(AX) oblinem relatia
n

ff(oorr, *anrz+... + oi,,xn): x1.tr2...frntY 11,12,...,rn€2. (10)


i:1
Pentru trL : .z2: ..' : In : t obtrinem relatia
LtLz...Ln: I (11)

unde Z; este suma elementelor liniei l. i :7,2,. .. ,n, deci


Lt. L2.... . L,,e {-1, 1}.
Pentru x,l : -7, xl2: .. . : 1, : 1 obtilem
(--2rtrt -f Lv)(-2o2t - Lz) . . .(.-2ot + L*) - -1, (12)

deci
-2at I L1,*2o.21 * Lt..... -2ari + Ln € {-1, 1}
qi cuur Lt, Lz, . . . , Ln, € {-1, 1}. rezulta
€ {-1,0,1}.
a1Jta21. . . . .on1 (13)

Analog, tuAnd 12: -1, J1 : 13.. .. .1rr : 1 in (10) oblinem


a1.2ta22.....art2 € {-1,0, 1}
gi la fel obtinem
aiL e \-1.0. ll. i.i: l.n. (14)
Vorn ar[ta ci pe orice linie al'eur nn sittgur element nenul (egal cu l sau -1).
Dacd,, prin absurd, pe linia i avern cel pulirr dou[ elemente nermle alegem
x.j: aij dacl. o,ii l0 (dacn air: *L) ti x,r : 1 dac5 otj:0 In (10) avem
pe linia z:
Ai : ct?r+ ol2 + ... + rl, > 2
contradiclie cu (11).
ArdtS,m ci pe fi.ecare coloan5 a'u'em cel pulin un element nenul (egal cu
l sau -1). Dacd,, prin absurd, att: a21 : ...: ant:0 atunci lu6,nd in
(10), 11 :2, tr2: ...: frn: I oblinem LtLz...Ln:2, contradictie cu
(r 1)
i1 golclttzie iir rrratricea A cxact urr elemerlt nenul pe fiecare
a-,.ertr
loloarrd rii pe liecare-. littie. egale cu l sau -1 qi din conclilia (11) rezultl c5.
riurnirul elementelor egale cu --1 este par.
MuQimea G6 a matricelor A e M"(Z) care 'inuariazd' funclia
f6 (prod,usul elementelor) formeazd, un grup multi,pli,cati'u cunl'2'-r elemente
(subgrup in GL"(Z)).
402 PoNTRU CERCURILE DE EI,EVI

Demonstrafii,e. Conform Teorem.ei 4, orice matrice din G6 are determi-


nantul det(A) € {-1,1}, deci este inversabili in I4"(Z).Avem
fa(X) : .fa(AX), V X e M",L(Zi)
qi lnAnd X : A-rY oblinem

fa(A-rY) :
falY), v Y e M,J(z)
gi astfel dacS A € G6 atunci qi ,4-1 € G6. in plus dac6 A. B e G6 avem
fa6):f(BX):fi6(ABX), VX e M,!Z)
deci AB € G6, astfel cd (G6,.) este un subgrup inGLn(z). Confonn Teorenrei
4' matricele din G6 se oblin prin permutarea liniilor matricei 1, (in nl rnodrLri)
gi apoi inmultirea unui numxr par de elemente nenule cu
-1. care se poate
face in C2+ C3+ Cl + ... : Zn-l moduri. Obtrinem

lGol : nt '2n-7.

BrsLrocReprB
l7l Romanian Mathematical Com.petitions 2015, problenz 1, 11 grade_. pp. 12
12) Gazeta Mate'maticd, seria B, Nr. 6, Piteqti, 2007. (problema .l crasa a Xl-a). pag.
283-295 sau wrw.mategJ-. coro.
l3l Concursul Internalional Studerftesc SEEMOLTS g00?. Agros. Cipm (problema 2),
nassee-org . eu .
!rm, .

[4] vasile Pop, Izometri'i I'iniare dz lR' 9i c', Gazeta Matematic5 Seria A, r.r.4f2o0g,
pag. 308-314.
[5] Vasile Pop (coordonator), Teme gi, probleme pentru concursurile stud,en[egti de mate-
mat'icd,, vol. 1 (problemele 3.27,3.28), Ed. Studis, Iaqi, 2013.

PENTRU CERCURILE DE ELEVI


ASUPRA PROBLEMET 27422 Sr A ALTOR MATERTALE
CONEXE )
Mluall BIr,uNX2)
in articolul ,,o legxturd intre
c6,teva probleme cu inegalitdli" din G.M.-
B nr. 6-7-8 12018, care extinde cateva inegalitS,li publicate recent, se propune
demonstrarea relaliei:
Dacd, a,b,c ) 0 qi, n ) 0, atunc,i

* (nb+c+a)2 * (nc+a+b)2 . (n+z)2


(na+b+c)2_
/i\
\r/
2a2+(b+c)'z 2b2+ft+a)2'2c2+(a+b)2- 2
AceastS, relalie, pentru n:3, face obiectul problemei 27422 din G.M.-B
nr. 912afi. Din pxcate, atdt rezolvarea problem ei 27422, apxrutx in G.M.-B
1)Mu1lumim domnului Titu
Zaonaru pentru semnalarea erorilor.
2)
Profesor. Colegiul Nalional,,NIihai Viteazul,,, Bucure,sti

L
N{. B,lr,uNa, AsupR.A, pRoBLEI\IEI 27422 Qr A ALToR IuATER.IALE coNEXE 403

nr. 312078, cAt qi demonstra(ia rela(iei (1), con{in o eroare de ra{ionament


de genul
a€Rqi0<b:-c+?r-9,
b- c
implicatie care este falsa pentru a ( 0.
Nici completarea rezolvirii problemei 27422, publicati in GN{-B nr.
412018. nu indreapta lucrurile, deoarece ea se bazeazd pe afirmatia eronat5
,,dacd, a.b.c > 0,gl a + b + c : 6m, atunc'i putem alege m > 0, suficient de
mic, >
"} }" iau"X o, b, c sunt date atunci m este gi el
nin{a.
astfel f ncat
. b,,r- 10
fixat. deci nu il mai putem alege convenabil; de exemplu, pentru a: b:20
Qi c : 2 avem m : 7, iar 2 :min{a,fr,"} a
*).
\ om prezenta un ra{ionament din care reiese c5, dacd 0 ( n ( 4, atunci
(1r lii. in particular, problema 27422) este adev5ratd pentru orice numere
reaie a.b.c pentru care nu se anuleazS. numitorii. Ideea demonstratiei estc
aceea de a inlocui numitorii de forma 2a2 + (b + c)2 cu numitorul 2tP + 2b2 +
2c2: cum vrem ca aceastd inlocuire sd reprezinte o majorare a expresiei qi
iniocuirea dorit5 m5reqte numitorul, ciut5m sd scriem num5rdtorul fracliei
(na + r)2
,F *;z
sub forma a(2a2 + ,') - @" - 1r)2, ctt a,0,'y € R.. Direct, sau identiflcAnd
coeficien(ii, obqinem
(na+b+c)2 _ n2 +2 7 (2a - nb - nc)2
2a2+(b+c)2 2 2 2o,2*(b+c)2
de unde
(no*b+c)2 . ,2 +2 _l (2a-nb-nc)2
2o2+(b+cP: 2 4 a2+b2+c2 )

deoarece (b + d2 < 2(b'+ c2) gi (2a - nb - nc)2 ) 0. Pentru a dovedi (1)


este, deci, suficient sX ar5tdm cX
3(n2+2)_1S- (2a-nb-nc)2 - (rt + 2)2
',LA ,l /- , ta , :2,
adicX
L,Q" - nb - nc)2 > 4(, - \'L"' .

S INI

DupX efectuarea calculelor, ultima inegalitate se scrie


n(4 - ") ((" -
b)' + (o -
")'+
(b - ")') > 0
qi este evident adevdrat5 pentru 0 I n I 4. !
in ce privegte intrebarea ,,ce se intAmpl[ pentru n > 4 sau rr < 0? ",
"eea
este relativ ugor de gdsit un rdspuns partial: pentru,,majoritatea" r'alorilor
404 ExnlapNp ql CoNcuRsuRt

lui n, (1) este fals5, chiar dacd ne limit5m la cazul a,b,c) 0 qi nu toate nule.
Intr-adev5r, pentru a : 0 qi b: c:1, (1) devine

. (n+2)2
,*2(n+t)2
3=2
sau n2 - 4n - 2 < O, deci pentru ca (1) si fie adevdratS este necesar ca
2-\/6An<2+\/6.
Problema valabilitS{ii rela{iei (1) pentru n e (2 - t/6,0) u (4,2 +,f6)
r5m6,ne deschis5 - invitdm cititorii sd gdseascS r[spunsul.

EXAMENE SI CONCURSURI
UU1\UUTtSUL IN'I'EHJ UDI'TEAN DE MATEMATICA
,,MEMORIALUL TRAIAN LALESCU"
Editia a XXXII-a, Timiqoara, ZZ-25 martie 2018
prezentare de Mruar CHrgl), LucleN DRlcorrlm.2) qi MrHAr MoNee3)
in perioada 23-25 martie 2018 s-a desfdqurat concursul Interjudelean
de Matematic5, ,,Memorialul TYaian Lalescu". Aflat la cea de a XXXII-a
editie, acest concurs a reunit cei mai buni matematicieni ai claselor V-XII din
judetele Arad, Cara,g-Severin, Hunedoara qi Timiq. Competilia se desfdqoar6
anual, prin rotalie, in fiecare dintre cele patru judele menlionate. in acest
an, gazd6 a fost Colegiul National ,,Grigore Moisil" din Timiqoara. Concur-
sul a avut ca organizatori Inspectoratul $colar Judelean Timiq, filiala Timig
a Societ6tii de $tiinle Matematice din Rom6nia gi qcoala gazdd", fiind pa-
tronat, conform tradiliei, de c5tre Facultatea de Matematic5 qi Informaticd
din cadrul UniversitStii de Vest din Timigoara. Cadrele didactice universitare
au elaborat subiectele de concurs gi au coordonat echipele de evaluatori, for-
mate,^la fiecare clas5, din patru membri, cAte unul din fiecare jude!.
In continuare vom prezenta enunlurile problemelor propuse spre re-
zolvare.

Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma


7,2,3,
415,6,7,9,9,
10, 11, 12,13,14,r5,16, 17, 19,

1) Lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timiqoara, Pregedinte al fllialei Timiq a
S.S.M.R.
2)Profesor, Oqelu Rogu, Preqedinte
al filialei Cara,q-Severin a S.S.M.R.
3)Profesor, Deva, Vicepreqedinte al filialei Hunedoara
a S.S.M.R.
CoNcuRsur-,, i\ I err.roRIer,Lir, TRa.rau LALESCU ", TIN'IIEoARA, 20 1 8

astfel incAt pe fiecare linie avem cu 3 numere mai mult decAt pe cea prece-
dent5. Determinali numdrul liniei pe cale se va gSsi 2018 qi pozi{ia acestuia
in cadrul liniei.
Dacd se adund cele 99 numere naturale 9, 99, 999, . . . ,Q:9!.
"At"
99 cifre
cifre de 1 va conline rezultatul?
Determinali cifrele distincte a,b.c.d,e, f ,g,h.i' astfel incAt
a,aa + OOO +zcc : daa + ddd + eee : f ghi-

. AIin, Bogdan gi Cosmin participS Ia o z/ r/___t3_=__\\ \


competilie de tir cu arcul. Fiecare }anseazd 6 /,/ // /'=-r-=--\\\
sdgeli gi fiecare sd,geatd nimereqte linta, ca in
figura de mai jos. Prima tragere a lui Bogdan
ffi@N
VV
valoreazd 3 puncte, iar Cosmin adunA 22 puncte
cu primele cAteva s5geli. in final. cei trei con-
statd c5 au to(i acela.qi numhr de puncte. Cine
a reugit tragerea de 50 de puncte'l

Fie mullimea L : {n e N 2'13 < n < 2403- 2018}.


a) Deterniinali num5rul nurnerelor naturale prime din mullimea -L.
b) Arxtatri c5, oricum s-ar alege 32 de numere din mullimea tr, exist5
dou5 diutre ele care au un divizor comun prim. DacX insd se aieg mai pu{ine
numere, atunci este posibil ca oricare doud dintre ele s5, fie relativ prime.
a) Calculali 1- 1- 1 - - -f-.
5 10 20 5.28'
b) Ar5tati c5

'2'3 4' 5 6' '2017 20lU 1010'1011 '2017 2018


Fie X, Y, Z, trei puncte coiiniare ct XY : Y Z : 2a, iar U, V, W,
trei puncte de aceeagi parte a dreptei XY, astfel inc6t triunghiurile xYV qi
Y ZW sunt echilaterale. Notim cu U punctul de intersectie ai bisectoarelor
unghiurilor {xYV qi {xwv. Determinali mSsura unghiului <X zu qi
distan{a de la punctui U la dreapta XY.
. Fie ABC un triunghi, D un punct pe prelungirea laturii AB a^stfel
inc5,t ,4 € (BD) qi AD : AC. iar XtI un punct pe bisectoarea unghiului
<CAD. De asemenea, considerdm multimea
€.:{P IPB+PC:AB+AC}.
ArXtali cX:
a) MB + lvIC > AB * AC:
b) mullimea t este conlinut5 in acelagi semiplan determinat de dreapta
AII, care con{ine punctele B qi C.
ExelraBNB qI C'otrtcuRsuni

Fie a un num5r pozitiv qi fie A : {;TA.


a) Demonstra{i ci dac6" a este intreg, atunci A este iralional.
b) Dati un exemplu de numxr ra{ional a pentru car:e aeste ra(ional.
c) Demonstrali c5, existd o infinitate de valori ralionale ale 1ui 6 pentru
care A este ra{ional.
Pentru orice numXr natural n notdm cu .9(n) surna cifrelor sale in
baza 10. Spunem c5, un num5,r este frurnos dacd.g(n2) : S(rr).Determirrali
toate valorile posibile ale sumei cifrelor unui numir
frurnos.
Fie u, v qi w trei puncte necoliniare, iar o e
ilrlr] astfer irrcat
OU : u qi OV : u, cu 0 < u ( u. Intersecliile bisectoarelor,,ghi_
urilor <[/o17, respectiv 4vow at (uw), respectiv (l/il-). sunt punclele
P, respectiv Q. Punctul ,B este intersec{ia drepteior pe L:Ii Determinali
lungimea segmentului IO R].
li
. Fie M punctul de intersec{ie a diagonaleror trape,,fii ABCD, cu
4DllB^C, qi P e [BC], astfel incdt <APM = iDpl:. Ardtali ci distanla
de la C la AP este egal5 cu distanla de la B la Dp.

- ,
a) Rezol'agi ecua(ia [1] + 1x .lrl : z,
Lr.i
b) Deterrnina(i n € N* penlru care ecualia 1 ,.1 :
, lil - r.
L.r.l -j-
r? + I
are
2018 solutii pozitive.
a) Afla{i r e IR pentru ca, are 2r3 *Zr2 + 1 < 0.
. q) Ar5ta(i cx dacd r,u,Z sunt numere reare neregatir-e care
,2+a2 *22 > 3, atunci ry*yz4-zr .-13 +a3+23. cenJo.. to" egalitatea? 'erificd
Fie v ABCD o pirarnidi in care baza ABC D este dreptu,ghi. DacX
At qi Btsunt proiecliile lui Aqi B pevc, respectiv f'D. ardtaqi c[ punctele
A',8',C qi D sunt conciclice.
. a) care este numx.rl maxim cre ture care pot fi agezate pe o tabl[
de gah astfel ca oricare doud sx nu se atace? (o tabla de qah are g linii qi B
coloane; spunem cd doui ture se atacS dac5 ele se afl5. pe aceaaqi linie sau
coloarii
a tablei gi intre ele nu mai sunt alte ture.)
b) care este numxrul maxim de ture care se pot plasa pe o tablx de gah
astfel incAt orice tur5 sd atace exact o altl turd?

Deterrninati funcliile f : Z -+ Z care verificd relalia


sf(f(")) :7f(r) - 2r,
pentru orice r e Z.
Fie ABCD un trapez (ABllCD) gi punctele A,I e (BC),,n/ e (,4D).
Ardtati cF, AMljC,n/ dacd qi numai dacd. BNllDM.
CoNcunsul,,MEMoRIALUI- TReteu LALESCU", TtrraIgoaRl, 2018 407

Fie / : R -+ IR o funclie cu proprietatea / (+) , @#M,


pentru orice r, g e R. ArXtati c5:
(') - f (v), pentru orice r,.q e rR;
u\ f (+g) .
*,,\ f
2 /_ 2
*- r) /trl */{_y) +/(.), penrru orice r.y.z € R.
",,\r ( Ja^* )_.
al 3
. ffei drepte care trec prin vArfurile A,B, respectiv C ale unui tri-
unghi ABC inlersecteazd a doua oar5 cercul circurnscris acestui triunghi in
purrctele Az, Bz, respectiv C2 gi laturile (BC),(CA), (AB) in punctele Ar, Br,
respectiv C1. Ar5tati cd

AAz BBz CCz


> 64.
ArAz BrBz C,C,

Clasa a X-a
1. Calculati sumele

2017
:'f,*"" (;m) sz:24* (;#ft)
',
"Hk2<os
Rezolvali ecualia gt2+73 * 27s" - g27rtr. Iogs(.rc + im - d.
a) Ar5tali cd, pentru orice n e N, n 2 2, exist[ ,f , (0, oo). -+ (0, -)
cu proprietatea cd |ld@) : xft, pentru orice r > 0, uncle ltiJ : / qi
ylk+tJ : f oflk),pentruoricek€N*.
b) Ardtali ch pentru orice n € N, n 2 2, exist6 / : R -+ R cu propri-
etatea cX 1'")111: r", pentru orice z e IR.
c) Stuaiatri dacd existA funclii f : C --+ C cu proprietatea (f o f)(z) : 22,
pentruoricez€C.
. Fie {(a, d, f ) € R x IR x IR l a + P + 7 : 1 } . Pentru orice tri-
K:
unghi XYZ, din pian. cu afixeie vArfurilor r,A,z € C gi orice ) : (a,0,1) e
€ K, numim .\-punct al triunghiulti XYZ punctul de afix ar + 0Y * 12.
Fie ABC un triunghi in plan cu centrul de greutate G qi ) e 1{
fixat. Fie P )-punctul triunghiulti ABC, At € AP a BC, Bt e BP a AC,
Cr e CP a AB. De asemenea, fie K .\-punctul triunghithi AB1C1, L
)-punctul triunghiului AtBCr gi M )-punctul triunghiului A1B1C.
ArS,tati c5,:
a) dreptele AK, BL qi CM sunt concurente intr-un punct Q, coliniar
cu P qi G. cu P@ :3'GQ:
b) dac6 G1 este centrul de greutate al triunghidd A1B1C1, iar G2
centrul de greutate al triunghiuhi K LM, atunci G1 este mijlocul segmentului
lPGzl.
ExaupNp qr CorucuRsuRr

Fie (zr)r6ry un qir de numere reale astfel inc6t

'l'11("*'-'"):I'
Studlali convergenla girului ({2,}),ero, unde prin {a} s-a notat partea
fractionard a numdrului real a.
Existd matrice A,B e .AZzora(lR) astfel incAt A2 + 82 : AB qi
det(AB - BA) I 0? Justifica{i rdspunsul.
Fie,4,B e ,AZ"(R) a-stfel itcdt AAr : BBT: I, Qi Tr(ABT):n.
Ardtati cd An : Bn.
. Determina{i funcliile continue ,f [0, m) -+ R aqa inc6t /(0) : 1 qi
'
(f ("))k :71rJi),
oricarearfik€Nqir)0.

Fie (G, o) un grup, iar .Ff o multrime arbitrari cu proprietatea cd


existd f : G -+ fI. o func{ie bijectivS. Demonstrali cd existx o unicd lege de
compozi{ie *, pe 11. astfel irrcat (r1, *) este un grup qi / este izomorfism de
grupuri.
a) Fie A:.{o+b\/rl n,b e Z} ai B: {"+d\/Bl c,d,e Z}.De_
monstrati cd, (A,f ,.) qi (8,+,.) sunt inele.
b) Ardtati cd inelele A qi B nu sunt izomorfe.
l-
Fie func{ia f ,lO, 2rl --+ R, /(r) : --
z + cosl
a) Ardtati cd / admite primitive gi cd orice primitivi a sa este strict
crescXtoare;
f2n
b) Calculagi / f (r) dr.
Jo
. Arxtali o, > 0, pentru orice r e [0,2Tt).
"u l" H
Prezentdm lista laurealilor:
(Inguroiu Rd,zuan (AR);
GaEpar Daria (CS): Brd,ild Soni,a Bi,li,ana (CS);
: Gheorghi,ld, Aleria (T1\,1), I,ina Razaan (AR), Cro,itoru A,,drei, (TM),
Pascalau Tudor (AR), Butoi, Alerartdru (HD), viski, Andrei (AR), sid,a Fta-
uizs (AR), Ionescu Raluca (TM), Ni,codi.n Daai,d (AR), Floa,re Maria (cs),
Toma Alerandra (HD).
Fili,pap Drasoq (TN..{); Spi.nea-
nu Rareg (TN{); Rotariu Dani,el (TM); :
Mura,iu Cosmin (TNI), Nuliu Bogdan (AR), Bod,rogean And,ret (AR), Gn_
dan Antonia (HD). Htnoueanu George (TM), Auram Oana (HD);
: Inc,icau Andreea (AR), Temehe Anca (HD), BoEcu Tud,or (CS).
CoNcuRsul,,,l\'{oMoRIALUI- TR,tlaN LALEStll; ", TINIIqoARA, 2018 409

Clasa a VII-a: Premiul Iz Monea Dragog (HD); Premiul al Il-lea: Oros


Vlad (TM); Premiul al III-lea: Voi,na Luca (CS); Menli,uni': Puf Alesi,o
(AR), Iarcin lri,na (TM), Popescu Claudi.a (HD), Smarandache Samuel (HD),
Cd,tin Rad,u (CS); Menliuni SSMF. Vlasi,n Teodora (TM), Zaharia lli,nca
(AR), Dragom'ir Andrei, (CS).
Clasa a VIII-a: Premiul I: Tlales Marta (TM); Premiul aI Il-lea:
Bd,rbi,eru Crina (TM); Premiul al III-lea: Glosi,c DragoE(CS); Mentiuni:
Koszoras Oana (TM), Marigescu Gi,ani' (CS), Lihaci,u Oana (HD), Ci'octrli,e
And,rei(TM), Krech Samuel (HD), Dumi,tra $tefan (AR).
Clasa a IX-a: Premiul lz Gd,si,tu Robert (fM); Prerniul al Il-lea: Florea
Flaui,u (HD), Sod,i.nca luli,a (AR), Stroe $tefan (HD); Premiul al III-lea:
Borlea Bogd,an (HD); Menliuni: Buga Andru (CS), CaraEcd, Bogdan (TM),
Boloca Md"dd,ti,na (CS), Dumi'tru Maria (CS), Pretori,an Rd,zuan (TM).
Clasa a X-a: Prerniul I: Nouac Sergi,u (TM); Premiul al Il-lea: Baron-
Dobre Rareg (HD); Premiul al III-lea: Muscalagi,u Anca (HD); Contesi,
Vlad (HD); Men{iuni: Vulsan B'ianca (HD); Mentiuni SSMR: Moruz
Ioana (TM), Vo'inea Ni,coleta (CS).
Clasa a XI-a: Premiul Iz Mitrofan Md,dd,li,n (HD); Premiul al Il-lea:
Faur Alaai,o,na (TM); Premiul al III-lea: Balint Ionela (CS); Mentiuni:
Boci,at Dani,el (TM), Codreanu Andrei' (TM).
Clasa a XII-a: Premiul l: Wad Raluca (TM); Prerniul al Il-lea: Gri,gore
Ionul (TM); Premiul al III-lea; Stroi,a Daci,an (TM); Mentiuni: Lazd,r
Vtad, (AR), Rafili,u Cristi.an (HD), Ni,cola Beatri,ce(CS), Alda luli.a (AR),
Lazd,r Chri,stine (TM).
De asemenea, filiala Timiq a SSMR a acordat c5,te un premiu special
elevilor Tlales Marta (TM), Noaac Sergi,u (TM) qi Bali,nt lonela (cs) pentru
solulii ingenioase oferite unor probleme din concurs.
in incheiere menliondm c5, incepAnd cu edit ia trecutS, s-a decis acor-
d.area unui premiu special. Acest premiu poartS numele regretatului profesor
Gh,eorghe Eckstei,n qi se acordd unui concurent care s-a eviden{iat in mod
deosebit in edilia respectiv5. In acest an, premiul a fost acordat elevului
(Jnguroiu Rd,zuan (AR) care a ca,qtigat competilia de Ia clasa a v-a, degi este
elev in clasa a IV-a.
410 ExenBNp qr CoNcuRsuRr

DETI \I'EM Isr


tTqTT..(

prezentare de DoRrN ANoRrcel) qi Donel I. Duce2)


in perioada 23 martie - 25 martie 2018 a avut loc la Tg. Mureq edi(ia a
XXXIII-a a concursului interjudelean de matematicS qi informaticd ,,Grigore
Moisil" cu participarea judelelor din nord-vestul !5rii: Bihor, Bistrila-Ndsx-
ud, Cluj, Maramureq, IVIureq, Satu l\{are qi S5laj. La secliunea matematicd
au fost prezenti 157 de elevi.
subiectele de matematic5 au fost selectate de prof. univ. emerit dr.
Dorel L Duca - preqedintele de onoare al concursului, prof. univ. dr. Dori,n
Andri'ca - preqedintele secliunii de matematic5, conf. dr. Eugenia Duca,
conf. dr. B6,la Fi.nta,lector dr. Dani,el Vd,cd,relu gi prof. Vasi,le $erdean.
De partea organizatoricd s-a ocupat un colectiv de profesori de mate.
maticS, din judetul Mureq condus de inspectorul de matematicd, prof.. Mihaela
Cojocnean. Pentru atmosfera deosebit de caldd qi serioas5 necesard unor ast-
fel de concursuri {inem si mullumim colegilor noqtri profesori de matematicd
din judetul IUureg.
IatS enunturile problemelor propuse in cadrul acestui concurs.

care este cel mai mic numdr natural de 7 cifre care se termind in
2018 qi are proprietatea ci este suma a noud numere naturale consecutive.
Dorel I. Duca
Fie suma ^9
: 9 + 99 + 999 + 9999 + ...+gg{4! +2018. Determinali
2019 ori
ultimele cinci cifre ale sumei.
Vasile Marc
It. Ardtali cd pentru orice
Se dau numerele: 17n,21n,24n,25n. numd,r
natural nenul n, suma celor patru numere nu poate fi p6trat perfect.
Cristian Peh-u Pop
'1. un numdr natural se numegte simetri,c dacd el coincide cu numErur
citit invers. De exemplu, numdrul 383 este simetric. SX se determine c6,te
numere mai mici decat 2018 sunt simetrice.
Dorin Andrica
clas. a Vl-a
l. Determinati o mullime A : {*r,t2t...,rs44}
cu elemente numere
naturale, astfel incat sunt satisfxcute simultan urmS,toarele proprietdli :
1) suma oricdror 343 elemente din A este cub perfect;
2) suma elementelor mullimii A este p5,trat perfect.
Vasile $erd,ean
1)Prof. univ. dr., Universitatea,,Babeq-Bolyai,,
Cluj-Napoca
2) Prof. univ. emerit dr., Univ.
,,Babeg-Bolyai,' Cluj-Napoca.
CoNcuRsut ,.GRIcoRo I{oISIL", Tc' MunB$, 2018 4t1

Fie a, b, c numere ralionale pozitive astfel incA't


2a 3b 4c
:'------'------:='
3b+4c 2a*4c 2a * 3b'
-:
carcurali (a+ 3b +2c)'(:. *. *)
Vas'ile Marc

Fie triunghid LABC dreptunghic isoscel at BA


: BC' Pe bi-
sectoarea <ABC se consider5 punctul .E astfel incit m
({EAB): 30o' se
construiegte triunghiul LAEF echiiateral cu F qi B de o
parte qi de alta a
lrri AC. Ar6tali cd" FC :2' EB'
Ad,rian Bud,
Un melc se taraqte in plan cu vitez5 constantS, schimba.ndu-gi
poate intoarce
direclia cu 90o ia fiecare 15 minute. Demonstrali c5 melcul se
in punctul de plecare doar dupd un numS'r intreg de ore'
***

Fie k e (0. +oo). s5 se arate c5 dac5 numerele reale gi pozitive a, b,

c satisfac egalitatea a -f b * c: k. atunci


9o"bc * t7 (ab -t bc * ac) - 73 (a2 + b2 + t') < tY
i., c" ca, are loc egalitatea?
Dorel I. Duca
Determina{i toate numerele reale gi pozitive a qi b pentru care
ab a2b ab2 :,@*, * or):.,
1

;i+ ffi+ ;:F+


Mihaela Berindeanu
Se considerS, un patrulater convex ABCD cu aria 276 cm2. Fie
L.K.N.P mijloacele Iatuiilor (AB).(BC),(CD) qi (DA). S[ se gdseascd
un punct ,4.1 in interiorul patrulaterului astfel inc6,t patrulaterele DLL'[P,
PLfi'{D^ NCKIt'I qi BKML s5 fle echivalente'
Vasile $erdean
Fie tsABC cu m(<ABC) : 60" qi m({ACB) :45'' in exteriorul
s[u se considerd punctul N astfe] incAt m({ABN) : 15' gi m(<BAIl) :
30'. Ardtati c5;
a) ABIC,^[. b) BA+ AN + NC :2BC' c) AN : (2 - J5) ac.
Adrian Bud
Clasa a VIII-a
1. arate c5 nu existfl patru numere naturale ffi, tu, p, g pentru
S5, se
care sX avem satisf5,cute simultan egalitdlile ^
m2 +n:p2-1 qi n2 +m:q2 -2.
Dorel I. Duca
472 Exelrpr.rp qr CoNouRsunr

2. Fie numereie reale o)b ) 0 astfel inc6,t (8a + 1)(8b+ 1) :9. Sd se


arate c5, rt+ t/6>t.
Ouidi.u Pop
l].
ConsiderXrrr tetraedrul ABCD qi not5m cu G.4, GB, Gc, Gp centrele
de greutate ale fetelor opuse v6rfurilor A, B, C, D. S[ se arate cd
AGe+ BGe + CGc + DGo --76,
qtiind cX suma muchiilor tetraedrului este 24.
Vasi,le $erdean
,1. Fie ABCA'B'C' o prismd triunghiular5 regulati cr AA' : o Qi
BC :3a. Not5m at BtM bisectoarea <AtBtB, M e AB gi cu B/l/ bisec-
toarea {CtBtB, N e BC.Fie AtE bisectoarea {I)[AtBt. E e BtM qiCtF
bisectoarea {NCt Bt, F e Bt N.
a) Ar5tali cF" EFll(AAtC).
b) DacX BBt a CtF : {P}, calcula\i BP.
Adrian Bud
Clzrsa a IX-a
L SX se determine minimul gi maximul funcliei / : R -+ R.,
f(r) : Gi#ll + cos% + 1 + V6*r, +.*%+ 1
***
2. Fie n ) 3 un numSr natural. SX se arate cd existd o mullime An ct n
elemente cu proprietatea c5 oricare ar fi a, b, c e Ar. ecualia ar2 +br +c : 0
nu are rdd5cini reale.
Ouidi,u Pop
3. Fie AsBgCs un triunghi ascutitunghic oarecare. Perpendicularele
in ,46, .86 qi C6 pe dreptele AoBo, B6C6 qi CsAs se intersecteazS, douS c6,te
dou5, in pr.rnctele C , A qi B, (Ao € (BC), Bs e (C A). Cs e (AB)). Lungimile
segmentelor (BC), (CA) qi (,48) se noteazd cu o. b gi c.
Sd se demonstreze c5, cercurile de diametre ACs. BAs qi CB6 au un
punct comun P gi vectorul de pozilie al punctului P este:
+ 1 . r ,+ L ,, D----) ,, ,---+.
Tp:
.a.o.+o.C.+C"a. a-b't'B -- b'C'rC).

Dan'iel Vd.cdre[u
4. C6te numere naturale n < 2018 pot fi scrise sub forma [2r] + [3r],
unde r este un num5r real, iar [a] reprezintd partea intreag5 a nunr5rului real
o!
-lc'o'rA Dori.n. And.r'ico.
Clasa a X-a
.t. Fie 21, 22e Castfel calzr+ 1-il < lqilz2-1+zl < 1. ArStaticS
26O - t) tr lq - ,rl < z(t/i + t).
Mihai, Piticari qi Vladi,rn'ir Cerbu
Tc N'IunsE' 2018 4t3
CoNcunsut- ..GnIcono Nlorsrr""

2. S[ se rezolve inecuatia
r+ < r+ r;log71r.
,log7
10
* gloe, l0r1oc79 111+loe7
Dorel I. Duca
ArAzAt inscris in cercul
:1. Co,siderim in planul complex triunghiul 82' 83
al' a2' ae' Fie B1'
unitate, avAnd afixele varfurilor numerele complexe complex
de ordimrl trei ale numSrului
;;;;*1" ale ciror afixe sunt rS,ddcinile proiecliiie punctelor 81' 82 respectiv
a1a2(rs. Not5,m cu P1 , P2 respectiv P3
se demonstreze cX perpen-
fTr" a."ptele AzAz', ala, i"tp"ctiv A142' S5'BzBz' B3B1 respect\v B1B2
dicularele din Pr. l'r''"#""tiv P3 pe dreptele
sunt concurente' Dan'iel vdcd're{u
'l.sssedeterminecardinalulmullimiifirriteAlaastfe|incAtpentru
t /)(") : r pentru
(f
orice func{i e f : A-+ A, care verifica proprietate" :/
(r* € '4 se numeqte
I td-it" ce1 pulin un punct fix'
orice r € A, sd rezulte
"e*.)
:
punct {rx, c1ac5, f (*.)
Bda F,i*ta
Clasa a XI-a
1. Fie A, B e Mz(Z) a,qa inc6,t det (-44 + A2B2 + Bn) : 1 qi care
comut5. S5 se calculeze
det (A2 + AB + B') si det (A2 + B') + det (AB) '-
TYa'ian Td'm6'i,an

2.Sssecalculezelimitagirulrri(rn)n>tcaresatisfacepentruoricen}1
rela[ia
[ -' \-l-- ]\
[r"r, ;] \, " nl'
partea zecimalS' a numaru-
unde [a], {a} reprezint5, pirtea intre-ag6, iespectiv
Irri real a' Pop ouid'iu
se demonstreze cd'
3. Fie a, b, cnumTe reale ngzitiu,"
"urt\" -' ,.8
2 **x
--m=@-
4. Fie A, B e M*(C) doud matrice care satisfac relatia
4: AB - BA+ ABA- BA2 + A2BA- ABA2.
Demonstrali cX 4 este singularS'
Mircea Bechean'u
Clasa a XII-a
e. Fie r, A e G doud
Consider6m grupul (G,') cu elementul neutru
1.
:
elemente care satisfac-relaliile rY2 ysr
ql gr2 - r3A.S[ se demonstreze cd

r--a:e' N[athlinks
414 ExeneNp qr CoNcunsuRr

Demonstrati cd pentru orice e ) 0 are loc inega,litatea

| '' "2,-rrd, < t*e


^)t.
s
Jz
Titu Andreescu
Fie n un num6r natural cu 2 < n < 2OlT Qi (S,r,.) grupul per-
mutdrilor de ordinul n. Dacd, o € Sn Qi 62013 : e, demonstra{i ci 02 : e,
unde e este permutarea identic5 din
^9rr.
Vlad'imtr Cerbu
se consider5 douS funclii .f,9 : IR -+ IR crescdtoare cu proprietatea
CA

[f (* - 0), f (, + 0)] n [g(" - 0), g(, + q] + A,


pentruoricee€lR.
a) Demonstrali cX oricare ar fi a € IR qi b e lf@ 0), f(o* 0)l
flL - avem

I f(t)dt
Ja
>- b(* - a), pentru orice r € IR..

1b
b) Demons t ati c6, f (u)du: I g(u)du, pentru orice o,,b e R.
lrb Ja

La secliunea de matematicx s-au oblinut urmxtoarel


Clasa a V-a: Premiul lz Csangor Barta Zagoni (Lic."::::;."urbd'cu{
Teoretic ,,Bolyai
Farkas" Tg. Mureg, Teofil Boi,tor-socolan (c.N. ,,Mihai Eminescu" satu
Mare), Oana Alexi,a Hotea (C.N. ,,Mihai Eminescu,, Satu Mare), Carla-
Rebeca Liirincz (C.N. ,,E. Gojdu" Oradea, Daria-$tefania Lupaq (C.N.
,,E.
Gojdu" oradea), Aler Ploscar ($coala Gimnaziald ,,Grigore Moisil" Satu
Mare), T\tdor And,rei, Pop (C.N. ,,Vasile Lucaciu,, Baia Mare), Luca-Aler
Rusu (Lic. Teoretic Carei), Radu George $erban (C.N. ,,Unirea,,Tg. Nfurq),
Voi,ca Tlenigan (C.N. ,,Gheorghe $incai" Baia Mare): Premiul al Il-lea:
My,hai, Grama ($coala Gimnaaial5 ,,Dacia,, Tg. M*"q), Nom Breje (C.N.
,,Silvania" Zal6,u); Premiul al III-lea: Antoni.a Mari,a Cosar (C.N. ,,Vasile
Lucaciu" Baia Mare).
Clasa a VI-a: Premiul I: Laum Sdrbu (C.N. ,,Mihai Eminescu,, Satu
Mare); Premiul al rr-lea: Anne lliegi,rz (c.N. ,,silvania" zarl;t), Dacian c.
,Bobz (C.N. ,,Vasile Lucaciu" Baia Mare); Premiul al III-lea: Gabri,el Ali,n
Oul ($coala Gimnazial5 Lunca Ilvei, Jud. Bistrila-N5sdud).
clasa a vrr-a: Premiul r: Marian M. Dumi,triz (c.N. ,,Gheorghe $incai,,
Baia Mare); Premiul al rr-lea: Tudor I. Muntean (c.N. ,,Gheorghe $incai,,
Baia Mare); Premiul al rrr-lea: Eduard paul caaag? (c.N. ,,Emil Racovilx,,
Cluj-Napoca).
Clasa a VIII-a: Premiul lz Darius D.A. Lazea (C.N. ,,Gheorghe $incai,,
Baia Mare); Premiul al rr-lea:
(c.N. ,,Gheorghe $ incai,,
George zlamparel
Baia Mare); Premiul al rrr-lea: chris sd,ndor Kacs6 (c.N. ,,Alexandru
Papiu Ilarian" Tg. Mureg).
CoNcuRsuL ,,GHEoRGHE LnzXR", StsIu, 2018
4t5

clasa a IX-a: Premiul lz Alerand,nt-Horali,u cantor (c.N. ,,E' Racovi15"


cluj-Napoca); Premiul al Il-lea; Leonte Mi,hnea (c.N. ,,Emil Racovitx"
Ctuj-Napocr)i f"e-iul al III-lea: Fi,tip Vaida (C.N, ,Emanuil Gojdu"
oradea), Rad,,u- Atexanilru, IlieE (c.N.,,Emil Racovi!6 " Cluj-Napoca).
clasa, x-., Premiul \z wad, Nicolae r?obz (c.N. ,,vasile Lucaciu" Baia
Mare);
Mare); Premiul al Il-lea: Paul Becsi, (c.N. ,,Gheorghe $incai" Baia
premiul al III-lea: Ad,rian G. Boroica (C.N. ,,Gheorghe $incai" Baia
Mare).
Clasa a XI-a: Prer riul I: Alerandra M.D. Matei Bledea (C'N' ,,Gheorghe
(Colegiul Nalional ,,George
$incai" Baia Mare), Ioan Paul Petr"u Ttrli,qan
Cogbuc" Nds5,ud); t remiul al Il-lea: Daaid Purcar (C.N. ,,Unirea"
Tg'
Mureg);Premiul al tll-lea: Aler C.A, Balazshazi (Liceul Teologic Baptist
,,Emanuel" Oradea).
Clasa a XII-a: Pr Bogdan Blaga (C.N. ,,A1. Papiu Ilarian"Tg'
Mureq);Premiul al And,rei, Cr,urba (Liceul Tehnologic ,,Petru Maior"
Reghin); Premiul Iris Roati,E (C.N. ,,Mihai Eminescu" Satu
Mare).
La concurs s-au mai acordat 44 de mentiuni'

prezentare de Etvttt C. Popel) qi Aucusra Ralrtl2)


in perioada 23-25 martie 2018 a avut loc la Colegiul Nalional ,,Gheorghe
Lazd"r,,din siui., edilia a XIX-a a concursului Interjudelean de N'{atemati-
cd. ,,Gheorghe Lazdri. organizatorii acestui concurs au fost:
Inspectoratul
g"oi., Jud*e1ean Sibiu, Asociatriunea Astra, Departamentul de l{atematicS' qi

informaticd din cadrul UniversitSlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Filiala Sibiu
a

societ5lii de $tiinle Matematice din Romania colegiul


qi Nalional ,.Gheorghe
cu edilie concursul a fost extins qi la filiera
Lazdr" din sibiu. IncepS,nd aceastS
teoreticS-$tiinlele naturii. La concurs au participat elevi din clasele VII-XII
gi
din judelele: Alba, BraEov, Cluj, Dolj, Hunedoara, Il'faramureg' i!,Iureg
Sibi;. pregedintele concursului a fost domnul prof. univ. dr. Dumztr-u
Acu de la universitatea ,,Lucian Blaga" din sibiu' Pentru secliunea l\'{ate-
maticd-Informaticd subiectele au fost elaborate de cdtre comisia de concurs
din cadrul Departamentului de MatematicS qi Informatica al FacultSlii de
dr. Emi'l c. Popa de
$tiin!e, al c6rei pregedinte a fost domnul prof. univ.
Ia Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu. Subiectele la secliunea $tiinlele
naturii au fost elaborate de: prof. Ni,colae Suciu, prof ' Ali'n Pop, ptof ' Ileana
lrp."f. dr., Dep. de I\{atematicd Ei InformaticS, Univ. ..Lucian B1aga" din Sibiu'
2) ""1". de Nlatematicd gi Informaticd, Univ. ..Lucian Blaga" din Sibiu'
Arirt. univ. dr., DLp.
416 ExeuBNs gr CoxcuRsuRt

Oloi,u, prof. Doru Isac. prof. Ma,rti,n Bottesch. La secliunea Matematic5-


Informatici s-au acordat: 6 premii I, 6 premii II, 6 premii III, 16 men(iuni, 27
menliuni speciale iar la $tiinqele naturii: 3 premii I. 3 premii II, 3 premii III,
12 men{iuni, 3 menliuni speciale. Premiile au fost asigurate de Asocialiunea
Astra gi Asocialia .,Gheorghe Lazdt" Sibiu.
Prezentdm in continuare enunlurile problemelor din cadrul concursului
qi lista premiangilor.

Pentru ce valori ale num6rului n, numir natural nenul.


A:ffi
este numSr natural? (nl :7 .2 .3.... .r)).
Matematici
pentru ce numere naturale ,.r-" distincte r, u, zn'#t
12 +A2 + z2 : 2018? Aceeagi problemd in cazul a doud numere prime distincte
r)a uf 12 + y2: 2018.
Emi,l C. Popo. Sibiu
Fie ABC D un dreptunghi qi rVI un punct pe diagonala AC. Aritali
CA:

NI82(AM2 .AB2 + MC2 .BC\: DIl2(MC2 .AB2 + AM2 .BC,).


Du'mitru,4cu, Sibiu
in patrulaterul convex ABC D, puncteie ,\,1, A', P ai Q sunt mijloacele
laturilor AB.BC.CI) respectiv DA. DacE avem:
,r2
nAltPD t) ,r2 t2
'1 )IBC:P
-, ..T - ^
\'IARC, -:
!l ^-{a-r'g
A
^N7DC --- [-|ABC
- A ^ D
AAIBCP
^ )\tPD N}-QDC AABNQ
atunci patrulaterul ABC D este paralelogram.
Ali,na Totoi,, Sibiu
Clasa a VIII-a
Fie numS,rul A:9 q-!Q5:.j+0. Calculali fi.
2017 2077
Gazeta N'Iatematicd
Sd se arate ci numdrul 20182018 nu se poate scrie ca sum5 a doud
cuburi de numere naturale.
Mircea Beecheanu, Bucureqti
3. Dacd a1 ,a2r... )arl) rL ) lnt numere reale pozitiive astfel incdt
2, sunt
-\1
) _:n_1- . f-a
atunci LV'J-
) ./o;o'1
n
Li-t ai + 7 2
7<i<j<n
Durn'itru,4cu, Sibiu
CoNCuRsur- ,,GuBoncHB L,l2,4R", Sturu, 2018 4t7

arate c5,
S5, se in paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D'.
avem inegalitatea
1 1 -/ 7 1 1'7
*+f7+ cc''| >J'(#* ca'*
"A) Emi,l C. Popo, Sibiu
Clasa a IX-a
L. Fie r, g € IR. SX se rezolve ecualia: rs + a3 : (1 + ry)lTiy=1.
Gazeta Matematicd
:#
[r,i] - [t,i],
2. Fie, , o"ornu prin /(r) sd se calculeze:

(.f
" f o... o /)(r),n € N, n) 2.

n ori
-,- Petri,cd, Dzcu, Sibiu
SX se determine triunghiul in care au loc relatiile:
{z(cosA+cosB) : I gi sinB*sinC: t/2s\nA.
Dumitru,4cu, Sibiu

;) ."
Fie a, O e (0, sin+ o* sina 0 + sin B < sin a' Ar5'ta{i c5:

sin3atsins A <7.
Emil C. Popn, Sibiu

Fie funclia,f N -+ lR definitX prin 2f (n+ 1) : /(") -tn* 1 qi


3 '
f (2\:i. Sb se determine punctele situate pe graficul funcliei 9: N -+ lR',
2
g(n) : log2(1 + /(n)) pentru care coordonatele sunt nu.mere intregi.
Cazela Nlatenlatic;
a) S5, se rezolve in Z sistemul
( ,e2 1- 1) :2,
1 glr't7):2,
I ztr2 * 1) :2t'
b) Sd se rezolr,e in C acelagi sistem.
Ana Ma,r'ia Acu Er A'ugusta Ro{zu. Sibiu

Fie ri)0, i:7,n,", i ri:l,n) l'qi fie a un numir rea1, a > 1. Sd


i:1
se arate ci
n3 .\ 7 na2-n*l
AFj<)-p=qI drtor_ t)
Durrti,tru,4cu. Sibiu
418 Ex,q,r\4pNp gr CoNcuRsuRr

Fie o,b,c e (0,m) cu a*b* c : 7. Sd se arate c5:


e2o _L_r_\_
e2b e2" Be
e2o_l e2b_l'e2" _l - @
Emil C. Popa, Sibiu

S5 se studieze convergenla qirului (*n)n>t cu z1 ) 0 qi


2r" ln(n + 1)
In*l: ,n > I.

Gazeta Matematicd
Rezolvati in multimea numerelor reale strict pozitive sistemul:

I r"Y - ao"
I ,** - yo('+il,
unde o este un numdr real dat, a ) 1.
Dumitru,4cu, Sibiu
Fie a € Q. S5 se gdseascd matricea A e Mz(Q) gtiind cX

A5:( a a-1\
\ 1-a 2-a )'
Emi.l C. Popa, Sibiu
Fie (ar),,11 $i (b")">r, doud qiruri de numere strict pozitive,
J* o" 0 qi: :
A" oo. Sd se calculeze:
J55

,:,\'AW.
,
- r:-.
a2o,7

Amelia Bucur, Sibiu


Clasa a XII-a
1. Sd se determine t e R. gtiind cd
n

J*fk:1 @_"a. : e2 _ e.

Gazeta Matematicx
'-f . si se arate cd:
l il

l,l
0 -f#rro,.,l#tJ#P-o.
-'' \""d
Emil C. Popa 1i Radu Diaconu, Sibiu
-
CottcuRsul, ,,GuEoRGHE LAzXR", SIuu, 2018 4r9

Fie (K, *,')


un corp comutativ gi fi,U,2 trei elemente din K, diferite
douS cAte dou5 intre ele. Calculati:
E : rl(.r _ il-t@ - r)-, - a3@ - i-r@ - il-, + zT(n - r)-rfu - r)'t.
Dumitru,,Acu, Sibiu
Fie P(z) : rn * rn-r + 2018 cu rddScinile xt,fr2,...,r", Qi

111
11 12 fn
,2r r| n2.
A-
,T-2 rX-2
ri 'r-2
rl ri
S5, se calculeze det(A2).
Ioan lincu, Sibilu
Filiera teoretic5 - $tiintele naturii
Clasa a IX-a
L. Rezolvali in multimea numerelor reale ecuatia:

l4lfl
Ie] : {r}.
unde [a] reprezint5 partea intreagS, a lui a, iar {a} reprezint5 partea fractio-
narX a lui a.
Demonstrali cX un gir (an)?-r_t de numere reale nenule este o progresie
geornetric5, dac6 gi numai dacd:
1 1 7 q*az+...*an
-+-+...+-:-
aL a2 An AlAn
,Vn€N,n23.
triunghiul echilateral ABC qi punctele M e (BC),
Se consiclerd
N e (AC) , P e (AB). Daca [A.n/] = lB y) : lB Pl, ars,tati cb
,{(M,^/P) <
;,\(ABC).
in patrulat erd ABC D punctele M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor
IAB),IBC),ICD) respectiv [D,4]. Dac5, punctele Go,Gb,G",Ga sunt centrele
de greutate ale triunghiurilor AMQ,BMI{,CNP respectiv DPQ, iar 'R qi
S sunt mijloacele segmentelor lG"G6) qi [G"Ga], demonstra(i c5, punctele
Il[, R, S, P sunt coliniare.

a) Demonstra[i cd ,or"#U ,oro#) 1, pentru orice numere


o,be(0,t).
b) Determinali ;r . (r,l) pentru care
420 Ex,q.lacNp qr CoNcuRsuRr

sin2r sin2r
Iog.ir,, ' log"o., - 1.
t/isi, (, *
I) * X) t/zsin ("
2. Se consider6 funclia f : D -+ R, /(r) :log,(4r - 1) + log(*_r)r.
a) Determinali domeniul rnaxim de defini{ie D al func{iei /.
b) Calcula!i f (2 + \/3).
3. a) Dacd o,b e Q, a,b> 0 astfel inc6"t lG+ ilb e Q, demonstrali c5,
t", il6 e q.
b) Rezotvali in N x N ecualia ili + W: f^08.
4. a) DacX 21,22 €C*, lrrl : lrzl qi mlzl a rrl> lQ- - l)zr + zzl,
Vm e N\{0,1,2}, ar5tali cd" z1: 7r.
b) ABCD este un patrulater convex in reperul rOy, iar A(o.), B(b),
C (c), D(d). DacX G(9), Gt("), Cz(f ) sunt centrele de greutate pentru ABC D,
ACO respectiv BDO cu propriet5lile lel : l/ si a-lsl > 3l(2m - l)e + f l,
Vnz e N\{0 ,1,2}, ar5tati cra ABC D este paraielogram.
Clasa a XI-a
t / 3 -2 \ <\
1. A: (
\-'3 ,o)u'B:(; ; )
Se considerd matric
"t"
a) Determina(i matric e\e A2 , 82 , A - B, A2 - 82 .

b) Arfltati cd pentru orice n e N* are loc identitatea


.4n - 8,, : (7' -5"),,
\ 2 )' - r,.
2. Matricea a e Us(R) lndeplinegte condiliile AB : I:t qi det(,4-13)l 0.
Calculati det(, + /s)
3. Determina!i punctele de discontinuitate ale functiilor:

/,.q,(0.oo) -+R.1'-'- I l'c ir€(0'1)'g\x): r!{ll")


t''r :11+{i,r'e h(1 [1.m) +/o,
4. Determinati nunrerele reale a,b cv proprietatea alb + 1 > 0, astfel
inc6,t

+t(o.,,,(T) -
rIim L,cos( 7t,t) -r)'# : "
clasa a Xrr-a
1. Se consider5 frinclia I : IR. -+ R, /(r)' : :+.:.
2rt*7 Ardtali c5:

a) f(r)>2- 12,Vz€lR.;
,rt
b) ,< I tTAd,t'<4t/i.
J -'/z
2. Se dX polinomul J : Xa I aX2 * 1, unde a e l-2,21.
a,) Desconrpr.rneli polinornul / in factori ireductibili peste IR.
b) Pentru ce valori a1e lui a polinomul / este reductibil peste Q?
CoNcuRsut ,,GHEoRGHE LAZXR", SIeIu, 2018 427

rrt 1
3. Pentru fiecare num5,r natural n se considetd, In: I l*rn
Jr
a) Calcula(i 12 qi 13.
-dfr.
b) Ar5tali c5, pentru orice n € N, n ) 2, avem t, a -)-
n- L

4. (A,*,.) este un inel finit cu proprietatea c5, 1 I 0 qi 12 : tr,Yr e A.


ArStali c5:
a)r-tr:O,YreA;
b) numd,rul elementelor inelului A este par;
c) dac5 ,4, nu are divizori ai lui zero, atunci A ate exact doud elemente.

Lista premiantilor
Sec{iunea matematic5- informat icX
Clasa a VII-a: Premiul lz Aron Bogdan $tefan (C. N. ,,Gheorghe Laz6,r",
Sibiu); Premiul al Il-lea: Aron Darius loan (Colegiul Nalional ,,Gheorghe
Lazlr", Sibiu); Premiul al III-lea: Ciupald, Maria (Lic.Teoretic ,,Johannes
Honterus", Bragov).
Clasa a VIII-a: Premiul lz Rus Vasti (Liceul Teoretic ,,Ana Ipdtescu",
Gherla); Premiul al Il-lea: Boi,tor Diana (C. N. ,,Inochentie Micu Clain",
Blaj); Premiul al III-lea: Cdndea,4na ($coala Gimnazial5,,Dacia", Tdrgu
Mureg).
Clasa a IX-a: Premiul lt Gd,i,tan Mihnea Vi,ctor (C. N. ,,Andrei $aguna",
Braqov); Premiul al Il-lea: Perla Rareg Ioan (Colegiul Nalional ,,Lucian
Blaga", Sebeg); Premiul al III-lea: Pop Raul Marius (Colegiul Na{ional
,,Emil Racovi![", Cluj-Napoca).
Clasa a X-a: Premiul lz $erban George Cristian (C. N. ,,Lucian Blaga",
Sebeq); Premiul al II-Iea: Mi'hd,i'lescu Luana Antonia (C. N. ,,Gheorghe
Lazd"r", Sibiu); Premiul al III-lea: Safta Petra Theodora (Colegiul National
Pedagogic,,$tefan Velovan ", Craiova).
Clasa a XI-a: Premiul lz Munteanu Fi,li,p (C. N. ,,Titu Maiorescu", Aiud);
Premiul al Il-lea: Moldouan Septi,mi'u (Liceul Teoretic ,,Petru Maior",
Gherla); Premiul al III-lea: Calaron Andrei, ( Colegiul Nalional ,,Andrei
$aguna", Braqov).
Clasa a XII-a: Premiul lz Dumi,trescu George (Colegiul Nalional ,,Andrei
$aguna", Bra,qov); Premiul al Il-lea: Auram B'ianca Veron'ica (Colegiul
Nalional ,,Inochentie Micu Clain", Blaj); Premiul al III-lea: Manea Cos-
mi,n (Colegiul Nalional ,,Andrei $aguna", Bragov).
Filiera teoretic5-$tiin{ele naturii
Clasa a IX-a: Premiul l: Radu Alerandra Maria (C. N. ,,Decebal", Deva);
Premiul al Il-lea: Monea $erban Andrei, (Colegiul Nalional ,,Decebal",
Deva); Premiul al III-lea: Vasiu loana (C, N. ,,Gheorghe Lazd'r", Sibiu).
422 PRoslp\dp REZoLVATE

Clasa a X-a: Premiul l;


Boeri,u Bi,anca (C. N. ,,Andrei $aguna", Bra,qov);
Premiul al Il-lea: Voroaenc'i RareE (Colegiul Nalional ,,Andrei $aguna",
Bragov); Premiul al III-Iea: Vasi'le Cri,sti,ana (Colegiul National ,,Andrei
$aguna", Braqov).
Clasa a XII-a: Premiul lz Lupean Sebasti,an (C. N. ,,Gheorghe Lazdt",
Sibiu); Premiul al Il-lea: Mi,hu[ Md,li'n Sebasti,an (C. N. ,,Decebal", Deva);
Premiul al III-lea: Halmaghi Denisa Maria (Colegiul Nalional ,,Octavian
Goga", Sibiu).

PROBLEME
R.EZOLVAREA PROBLEMELOR DIN GAZETA MATEMAIICA
Nr. 3/20L8
PROBLEME PENTR,U GIMNAZIU
Clasa a V-a
E:L5326. Determi,nali, numerele naturale a, b, c pentn-t, care este adeud,ratd'

rela[,ia
37 1

fr:o+ o+
_---.
i+a,"
And,reea Boqdanou'ic'i, elev5,, Sighetul Marmaliei

Solu[i,e.Avem egalitdtile : s+ :, * * : 3 + + :'* :


r{ ro1
''7
lf #
7 : J
1..37 10 ( (
7
S+---j,-. Din eg"l:r;1ile precedente qi din 3 a
a <
l. I <
-73<2.2 : 3

1 + ----T
Or-
,f
deducem a: 3, b: 1 ii c : 2.
: sd, se tletertnine numerele pr,ime cL, b, c pentrrL, care are Loc rela[i,tr,

2a -f5b t 6c : 50.
Ioan TebieE. Coqbu.c qt lri,na Oprai,e. Ndsdud
Solu{ie. Numerele 2a.6c qi 50 se divid cu 2, prin urmare 2 | 5b. Cum 2'f 5
rezrtltd" 2 | b. Dar b este numdr prim, deci h : 2. Cu aceasta, ecualia devine
2al6c:40 sau o *3c:20. Din 3c < 20 gi c num[r prirn gdsirn c:2, c:3 sau
:
c 5. Pentru c : 2 nu avem solulie, pentru c : 3 obtinem o : 11 qi b : 2, iat
pentru c: 5 obtinem a : 5 gi b: 2.
Determi,nali numerele naturale abc, c,'' a > b > c> 0' pert'trrl caT'e
0.9 (o.tbcr - b.tco) + c.(0b\) : tO'
I{'icol a e I u d,E ch,e s cu. Cana.da

Solu{i,e. Egalitatea se mai ...i" fi (ffi-, _a"o u_Z-")_-,0'"


'
\gg ee e3 )
sau
I 110((l+b+c) _ 10, de unde o, *b-l c: 10. Deoarece o > b > c ) 0,
10 99
RBzor-v.lRoa PRoBLEMELon oIN G.M.-B un. 3/2018 423

oblinem soluliile (5,4, 1), (6, 3, 1), (7,2,1), (5,3, 2) (In fiecare triplet, primul numdr
il reprezintS, pe a, al doilea pe b gi al treilea numdr pe c).
a) Determi,nali, ulti,nr,ele doud, cifre ale numd,rull'ri a:32" + 3.
b) Ard,ta[i cd, 2" 17" nu este pd,trat perfect'
P auel Rtncu, Bozovici, Carag-Severin
zu(r) ultimele dou5, cifre akr numdrului r. Avem a :9n *3,
Soluli,e. a) Not5m
de unde zu(91 *3) :12, zu(92 + 3) : 8a, zu(93 * 3) : 32, zu(94 * 3) : 6a,
zu(95 *3) : 52, zu(96 +3) : 41, zu(97 *3) : 72, zu(98 *3) : 21, zu(9e *3) : 92,
zu(9to + 3) : 04, zu(911 + 3) : 12, etc. Observdm cX ultimele doui cifre se repet5
din 10 in 10.
b) Din punctul a) deducem cd numXrul a este divizibil cu 4 (num5rul format din
ultinrele douX cifre se divide cu 4), adic5 a:4k, unde k este num5,r natural. Not5ur
u(r) ultima cifr5 a nurndrului r. Avem u(2" -t 7") : u(24k + 7no) : u(6 + l) : 7.
Cum un p5trat perfect nu poate avea ultima cifr6 7, rezr-rltd cd"2" l7o nu este p5trat
perfect.
Clasa a VI-a
E:15330. Ard,ta[i, cd. eri,std, o i,nfini'tate de perechi (t,y) de nurnere naturale

nenute care uerifi,cd, egalitatea


## :t
Vasile Scurtu, Bistri[a
Solulie. Din egalitatea dat5 oblinem 13 :
6u2, care se verific5 pentru r : 6k2
qi g : 6k3, unde k este num5.r natural. Cum ,k poate fi orice numir natural nenul,
avem o infinitate de perechi - (6k',6,h3) - care verific5, rela(ia dat5.
Fie numerele naturale a, b, r: pentru care a + 3b - 2c : 50 qi
a*b*c:72.
a) Calculali 3o * 5b.
b) Determina{i di,ferenla dintre cea mar, rno,re E'i cea ma'i micd, aaloare posi,bi.ld'
a lui b.
Cdtdlin Nd,child qi Petre Nd'child. Ploiegti
Solu[i,e. a) Din a+b-tc:72 oblinem 2o"*2b*2c:I44care adunatdcu
a -l 3b - 2c :50 conduce la 3a * 5b : 194.
I94 - 5b
P|Sb
b) Din 3o * 5b : 194 obtirrenr d : . Trebuie sd. fie mrmdr
"u
natural qi 194 - ,, - ;. ;"; ",; -,.u ,u,'ou." a lui b 0"r,,r,, "1r" tgnu3 'b ".,"
rrum5,rnaturaleste b:1, careseoblinepentru o:63, c:8. Din 194-5b > 0
191:5b
obtrinem b < 38. iar cea mai mare valoare a lrri b pentru.u.. este numS:r
3
natural este b : 37, care se atinge efectiv pentru a : 3, c: 32. Diferenta cerutd
este 36.
ABC un triunghi oarecare. Punctele M, N aparlin dreptei BC
Fi,e
astfel tncd,t B e (MC),MB: AB 9iC e (BN), NC : AC. Perpendi,culara din B
pe AM se intersecteazd, cu perpe.nd,i.culara d'in C pe AN tn P. Ard'ta[i cd, AP este
bisectoarea unghiului B AC .

I'{i,colae lud,gchescu, Canada


Solu[ie. Fie {D} : AM.PB, {E}: AN)PC, PF L AB, F e AB.
PG L BC, G E BC qi PH L AC, H C AC,
424, PRoBLEME REZOLVATE

TYiunghiul ABM este isoscel (AB : BM) qi BD este inXltime, rezult5 c6. BD
este bisectoarea unghiului ABM. Cttm <ABM = {CBF (opuse la vArf) deducem
cd" BP este bisectoarea unghiului CBF. De aici rezultS, PF : PG,(1). Analog CP
este bisectoarea unghiului BCH qi atunci PH : PG. (2). Din (1) gi (2) rezultS,
PF : PH, adicd" AP este biesctoarea unghiului BAC.
E:15333. in triunghi,ul asculi'tunghi,c ABC constru'im AD L BC, D e BC.
Punctele P EiQ apar[i,n dreptei, AD astfelinc6,t D e (AP), D e (AQ), DP: DB
qi, DQ : DC. Demonstral'i cd' CP L BQ.
N'icolae Std,ni,cd,, BrXila
Soluli.e. Avem ABDQ : LPDC (sunt tri-
unghiuri dreptunghice. BD : DP qi DQ : DC). De
aici 4DBQ : <DPC, (1) qi <r8B : 4DCP, (2).
DacX {E} : CP a BQ, atunci 4EPQ : 4DPC.
De aici qi din (1) obtrinem *EPQ : 4DBQ, Q).
Acum, in triunghiul EPQ avem, 4EPQ + <eQp :
: <DBQ + <EQP (din (3)). Cum triunghri DBQ
este dreptunghic avem, {DBQ + {EQP : 90' qi
atunci {EPQ + 4EQP : 90'. Deducem cX tri-
unghiul EPQ este dreptunghic, de unde CP L BQ.
Clasa a VII-a
E:15334. Detennina{,i numerele tntreqi: n cu propri,etatea cd, numd,rul
nz +9n* 9 se diuide cu 121.
Gabriel Popa, Iaqi
Num[rul A: n2 -f 9n * 9 se scrie
Solu[i,e.
A : n2 * 9n * 20 - tt : (n -t g(n +5) - 11.
Num5.rui,4 se divide cu 11 dacd 11 | (n +\(nf 5). Cum (n*4,rl,+5) :1
deducem cX 11 | n*4, adic5 n - Itk+7, k num6r natural sau 11 | n *5, adic5,
n : Llp I 6, pnumXr natural. DacS n : 77k* 7, atunci A : l7(llk2 + 23k + ll).
Pentru cal2l I Atrebuie ca 11 | llk2+23k+ll, adic[ 11 | 23k. Cum lll23
rezultd k: Ilq, unde q este num6r natural. Obtrinem n: l2lq+7, q num5r
natural. ProcedAndanalogpentru n:llp*6, g5sim n:12Lr +105, rnum5r
natural.
RnzolvaRra eRoBLEMELoR otN G.M.-B Nn. 3/2018 425

E:15335. Afl,ali numd,rul ral'ional a pentru care numd,rul


t-
(a-2017)/zOrS -zv6n+ 202r - 4'm17
este ral'ional.
Ni,colae lud,qclLesc:u, Canada
Solulze. Avern A : (9-20L7)
r-'---_--,
A: to-20ntf dnn 1)'. /( vO01? - 2)'. Dcci. A: te 2017) 6/ffi1- t)+
+r,,/nl7 - 2 sau A: (a-20lqvml7 - (o - 2015). ,4 este numdr ralional dac5 qi
numai dacd o - 2016 - 0, adicti tz : 2016.
Fie ABCD 'un dre'pturtghi cu AB : gi' AD :2o"' Dacd' M
"t/i
este mijlocul se.gmentutlui BC, A e (AB) astfeltnc6,t B,n{: 2AN, P este mijlocul
Ei,Q este ltr,ciorul perpendiculare,i di,rt c pe DIll , ard,tali
segmentului, ANI cd, punctele
N, P. Q, C sunt coliniare.
$tefan Clau,diu Popa, Iaqi
Solul'ie. in t:ABII fblosim reciproca teoremei hti Menelaus pentru punctele
AI/ BC MP : I2T r' Prtn
IVeAB,PeAMqiCeB,4l. A'errr
u, Irc AP , 1 oL:: :
urmare punctele l/, P qi C sunt coliniare. Pe cle alt[ parte, din
ffi JS
: y rezult[ c5. triunghiurile dreptung lice DC ]vI qi CBN sunt asemenea gi atunci
BIV
<ilbC = 4l,,tCB, (1). Deoarece CQ L LID rez:ultd" 4LIDC = <QClvl' (2). Din
(l) qi (2) 4QC1[ : 4NCB qi cttnr CB este latur[ comtrnd rezu]t5 Q e CA'. de
unde punctele .A/, P, Q, C sunt coliniare.
Sd se arate cd tntr-un triu,nglt'i tn lungi,m'ile laturi,lor a, b, c gi care
are perimetrul egal cu 3 este adeud.ratd' relal'iu

!T+ b - c + Jb +7.- o 1,/ " a s - b < 3.


Ni,cuqor Berbecel, OrXgtie, Hunedoara

< , sianalogt/b*c-"4 2 ,:'l:j_'-o'---- 2-


Curn a,*b*c:3
Atunci
^/"+b_ c+\/b+c-a+ytr+a-E < ff.
rezultS'/" +n- + .'/b + c - a + vGTZ - t s z.

Deterntin,ali numet'ele tntregi, r gi E pentru, care


ro+5r,3:98+103.
Ioana Mari,a Popa, elev5, Iaqi
Soluli,e. ilunullind relalia cu 4 oblinem 416 + 2Ot:t - 4U8 + 412 sau 4rG +
*20rs + z,s : 4y8 + 437. Ultima relalie sc scrie (2t:3 + 5)2 : (2ua)2 + 437, de unde
(2r3 - 2ya + 5)(2r:r + 2y4 * 5) : 437.
Cum parantezele sunt rruulere intregi sunt posibile ururS,toarele cazuri:
gr.st\,{p REZoLVATE
426 P Ro

- (z*'-2y4 +5: -1 ^'' [z*'-2yn + 5: -19


'' trr' +2y4*5:-437 1r*r+2y4+b:-2J
. lr*'_ 2an+5:19 o tr*t-2va+5:l
*'1rr'
'' lrr, +zyn*b:23 +2sa+5:437
:
Sotitrii intregi oblinem numai in cazui 3 gi anume r :2, u Ll'
a)Demonstra{'icd,pentruoricenumererealepozi't'iuerg'iyaaem

*'+!t'
" -21t, +y)'.
=
b) Ard,tali cd, oricare ar fi numerele poz'it'iue a,b,c are loc'inegal'itatea:

@2 +a\p2 +c2)k2 +o')> abc(a* b)(b+c)(c+o)'


D an'iela Vlaicu, Zald.t
Soluli,e. a) Relalia dati este echivalent5 ct 2r2 + 2y2 > *' + y' * 2ty sart
12 +y2 -2ry )- 0, Lste echivalent5 cu (*_ y)' ) 0 qi care este-evident adevdrat5"
"ur"
b) Relalia de la punctul a) se mai scrie rz +a2 a
ry'@+il gi cum,

din inegalitatea mediilor. avem ry a,/zg. putem scrie 12 t y2 > (r' + A)r/try'
Folosind aceastS, inegalitate avem:
(a2 + o2)(b2\ c2)(c2 + o2) + ilJaa. (b + c)'/bc'
Z (a (c * a){-ca :
: abc(a + b)(b + c)(c + a)'
Fi,ea, b nulnere reale gi notd'm
M : max{1009o2 + 2018b, 1009b2 t 2018n}.
Afla[i cea ma'i m'icd, ualoare pe care o poate r"l*xo"ro
Be,ind,eanu,Bucuregti
Sotulie. DacS r qi g sunt numere reale, atunci max{r, ,} '- T'Cu aceasta

Ultima inegalitate se mai poate scrie M )


2018b+ 1009b2 +20184.
11> 1009d2 +
loog(or+za+r)+r3og(a'?+za+r)-z.roog qi atunci se ob{ine
1009 [(o *\'*(b.])'-1. (a+t)2> 0 si (b+ r)2 ] 0 avem,
ii>- Deoarece
tooo [(o + t)2 + (b + 1)2 - 2] > _looe.
(a+ 1)2+ (b+ l)'-2 ) -2, de unde 2 -
- valoarea minimx a lui ,4{ este -1009, care
Atunci r\l > -1009. Prin urmare,
se obqine Pentru a: b : -1.
Afiali, numerele naturale prime p g'i q pentru care l5p*2q Ei 5p-2q
sunt si'multan pd'trate perfecte'
Mi,haera Berind,eanu,Bucuregti
Soluli'e' Fie 15p * 2q : m2, 5p - 2q : n2
'4.
m'n € N' Prin adunare oblinem
2Op : *2- q. n2, deci m2 I n,2 este divizibil Deoarece restul impSrlirii unui
cu
pbirat perfect impar Ia 4 este 1, pentru cam2 +n2 sd fie divizibil cu 4 trebuie ca
m qi n.6 fi" pu'", deci p este par, adic5 p: 2' Singura valoare a lui g pentru care
L0 2q este pS,trat perfect este 3, care convine' Aqadar, p:2 qi
q:3'
-
R.EZoLVAREA rRoBLEMDLoR DIN G.M.-B un. 3/2018 427

PIIOBLEN4B PENTRU LICF]IJ


Clasa a IX-a
27rt\|1. R. o funclie cupropri'etatea (f of o...
Fi,e f : R+ :3-r,
"/)(r)
V r € lR, u,nde f apare de 2Ol8 ori. $ti,i.nd cd. graficul funcli,ei, f este simetri,c fald,
de d,reapta de ecualie r :3, sd, se arate cd, funclr,a f este pard, gi, periodicd,.
Petru Todor, Sebeq, AIba
Solulie. Din enun( inlocuind pe r cu /(") Ci folosind asociativitatea compunerii
funclii1or. rezultd cd /(3 - r) : 3 - f("),oricare ar fi r € IR. Atunci
:
"f(r) 3 - /(3 - r)
:3 - /(3 * r) :3- (3 - f(-")) : f(-"),
deci/estepar6. Cum/(z+6) : f(3+r+3) : f(3-(r+3)) : f(-"):f(r),
oricare ar fi. r € IR, rezultd cX / este periodicS.
27504. a) Fie n un numd,r natural nenul. Comparal'i numerele
U;T1- !trj qi {yG - J;T1}
a b astfel tnc6't
b) StY se arate cd, en'istd, numere naturale nenule d'ist'incte gi'
:
{"a - Jb\ {ll - J"}. tn"""l
corectat.)
TYai,an Preda, Bucuregti
Sotu,lie. a) Cum 0 < \/6 + |
- tfr. < 1, rezultd cd
U" + | -'/i\ :. r/n + 1 - Jn ai {"h - l'n + 1} : 1 a r/i - lln + r.
Curn 21/n + 1 < 2y6* 1 rezultX cd, {JnT1 - rt} . {'/a - hTa)}
b) Fie o,: I qib:4. Atunci yT-y6: -1 qi fr-uG:r. Avem
: :0, deci exist5 a si b naturale, nenule gi distincte cu
{"a - Jb) {tA - {a}
proprietatea cerut5,.
27lto5. Fi,e a1,azt...,or, € [0, l) cu q * az+ ...* an: l, n) 2.
Sd, se demonstreze cd,

J;;6 -;J + 16, 1t - w1+ ... + J;;e -;; s t/-rr.


- t.
Trai,an Td,md,ian, Carei, Satu Mare
S o h t li e. D in ine galit a tea C au chy - B uni' ak oa ski,- S chw ar z av ent

(I vC;f:,-)), = nI,* (, - ar): " ('- I'?)


.(I,*)' 1 :"-r.
=*---rezuuacan(r -I,?) ="(,-*)
cumf ,f -

deci ! \/'-O -;; < y6-.


275Ct6. Fie ABC un tri,ungh'i cu B <90". Notd,m, cu D p'ic'iorul tnd'l{i'mi'i di,n
A E'i cu I\[ pic'iorul b'isectoarei di'n B.Dreptele BM qi AD se'intersecteazd, in N.
Sd, se detemonstreze cd, dacd, AM : , atunc'i triunghi,ul este dreptungh'ic.
AN
Necula'i Stanci,u,, Buzdu gi Ti'tu Zuonara, Cominegti
Soluli,e. Avem 4:,41/ M = <AM N, deci {BI{D = 4AM B,de unde ; -', :
:', -C. obqincrn B + C : !r. a"uride A :
|.
Clasa a X-a
27507. Sd, se afl,e n,u'merele prime p I q pentru care pq * qp este numd,r prim.
Murcel fena, Bucureqti
428 PRoer-BN{B REzoLVATE

soluli,e. Dac6 p gi q sunt inrpare atrrnci pq + qp cste par, deci nu potrte fi nurrt5r
prirn. Dcci p:2. Dacd q:3k* 1, atunci 2s +q2: (-1)s | 1:0 (mod 3) qi cum
+q, > 3, rezult5 cd"2q *q2 nu este prim. Deci q:3k, adic5 q: 3 qi 23 -f 32 : 17
'2,

carc este num[r prim. Aqadar P:2 gi q : 3.t)


F'ie a,b,c € C* nurnere complere di,stirtcte de module egale' Notd'm cu
S aria triungh'iului neobtuzunghic, cu ul"rfurile tn punctele de afire a, b' c'
i) Sd, se arate cd, lb' - + l"' - b2l + la2 * c2l : 45.
"'l
ii)srisearatecdd'acdlb2-o'l+lu'-"'l:as'atuncitriungh'itt'lestedrep-
tutghic.
(Enunl motl'i,fi,cat.)
Iulian M'icu, Craiova
soluli,e. ortocentnrl triunghiului ABC, trnde A, B qi C srrnt puncte
i) Fie .FI
de afixe o, b qi respectiv c. cum lal : lbl : lcl, originea o este centrul cercului
circumscris LABC gi atunci Il are afixul a*b-lc(syluester), deci lb*cl : lo*b*
+c-al: AH. Analog la*cl - BH,lo,+bl :CH" AtunciIlO'- "'l:
:Ilo-cllb+"1 :t BC'AH:2D(senc - sned:z (ss-!srr") :
: 2(3,9 - S) :4^9.
ii) Din i) rezultS ca lb2 - ,rl:o <+ b2 - c2 :0 e b: c sau b: -c. Curn
bf crentlt[ilrbtc:0 e BC este diametru in cercul circurnscris triurrghiului
ABC. deci - (A) : e0'

Sd. se re:oh'e et'ua{ia r# - (r3 +,,)ls2 : 13.


M arian Ursdresctt. Ronran
Sol,[de. Ecualia se scrie ,log2 : 13 I ia,a +,r,)ls2, echivalent cu 101o8,' -
10

: 13 .l2rs(23+o), cieci cu lglocro I r : rs + r * 2ts('3+r). RezrrltA (A ecr,r.l;ia


din enun! se scrie 1glos'r - 2losr' - 16le(r:r+") + 2lc(r3+"). Fie / : i- - ?-.
f (r) : lO" +2". Ecuaqia se scrie "f (logz r) : f (lS ("' + r)) 9i cr-un / este
injectir'5'
rezultS c5 ccualia este echir-alent5 cu log2r : Ig (r3 + r) . rie .r o solulie ;i o € R
cu log2r : lg(r3+r) : a' deci r :2a gi 13 *r : 10o' Oblinenr 8n +2o - 10o'
0"", (*)"-,- (*)o : 1. ecualie care are, evicrent. solugia unica o: 1. Atunci
tr : 2, care verificX ecualia initial5.
Fie a, b. c numere reale poz'itiue astfel lncat ab ) bc't ca* abc: 4'
Sd, se arate cd,
4@ >1t5(ab+bc+ca).
M uriu,s St d.n"ean, Zaldtt
Solu[ie. Vom ardta ca ab * bc * ca * abc : 4 + a b + c 2 ab + ac: + bc'
-f
Fie.r:.y. z > O astfel incat n: +.b: :!- qi c: + lucru posi-
A+z' z+:x' r+U
bil, c5,ci sistemll privit cu necunoscute."lQ t,U,z are o infinitate de solutii. Atunci

l)Un enun! echivalent a apirut in G.M.-B nr. tlllggl, irr problenra E:10830' sub
semn5ttrra ld Titu Zuonaru.
RBzor-vrRBa pRoBLEMELon oINI G.M.-B Nn. 3/2018 429

2f- r-f oll,, <+23+ ar +"tr lSryz)


o-tb-tr'.' ob*ac*bc<+f ,
4\y*z)\z+.r)
"!)+.
) rg(r + y) + Az(A + z) + zt(z + r), ceea ce este adev5rat din inegalitatca lui Schu,r.
Rt:vcnind Ia inegalitate. fie I : L"b. Cum 4 - abc : t > 3{azb2c2, dacd
notXm s3 : abcoblirrern s3 + 3s2 - 4 < 0, deci (s - t) (r' *4s*4) < 0, de unde
s ( 1. Atunci t € i3.-11 ;i cum (a2+e) (b'z+S) ("2+:) : (3(of b+c) -abc)2+
+3(l - :)2 : (:ia + b r c) * t - 1)2 + 3(1 - 3)2, iar a + b + c ) t,, rezrlte f[ ("' + 3) >
> 16(t 1)2 -r 3(t - 3)2. Pentru a demonstra inegalitatea din enun( este suficient sd
ardtdm ca

16(1- +3(l - > (":') <+ r0z-r(t- r)'+ ts2(t-3)2 - (5r+ 1)3 > 0<+
't -\ 4 )
1)2

<+ (, -:) (-tzsr2 +766t- 91) > 0 <+ (t - s) (-tzst2 -766t+91) < 0,

care este adev5rat5 pcntru cX t e [3,4].

, Fite (o,,,.),,.r, un gi,r' stricl, crescdtor qi, n,emd,rginit de nu.mere reale astfel
6ncdt - : [,.o,,")
^l\rl(a,,+t"
Defi,nim Siru'l b,,: max{sinr I r e lan,o.*t]}.
a) Dacd, L ) 2tr, sd, se at-ate cd, qi,rul (b"),>r este conuergent Ei sd se afie
l'imita sa.
b) Dacd, an:'tlt n) l, sd se studieze conuergenla Eirulu,'i (b"),rr.
Tlaian Pred,a. Bucuregti
SoLu,{ie. a) Dacd L > 2r, atutrci 3ns € N cu o,,11 - an ) 2r,Vn } rt,e, deci
!71 ) ne, lk, € N astfel incdt2k,r *i, (o,.,d,,+r), deci b,: 1 pentru n) tlo,
de urrde concluzia.
Dacd L:2tr,fie A: {n € N I lk, € N astfel incdt 2knnlL rlo.,n,+r]}
rii B: N\A. DacXn € A, atuncib,, > l. DacXri € B, fiek, € Ncu
2k,,r :-X. . ,,,( rr,,11 < (2k,*2)r * . Oi" stucliul varialiei funcliei sin pe
f : J1- sinn,,l :
la,,,,or.ytl, rezulta cd br. : max(sinor,sinon+l). Dar 1 - silto,,
: l*i, (zl',, -;) .ina,l l an (zr^n * l) 2r - (a,,-r - on). deci sina,, )
=
>l-2rf (4,+t -an). Atuncibn)l-hrl(on+r-o,,r),Yn e B. DaciBeste
mulqime finit[, atunci de la un rang incolo, bn: l, deci t, -+ 1. Dac5,4 estc finit5,
atunci, de Ia un raug incolo avenr 1 > bn> I -2r * (on+, - a,,), deci b,. -+ 1.
Dacl" A qi B sunt infinite, atunci (b,,),, are douX subgiruri care il acoperd qi
cir,re tind Ia 1, dcci b,, -+ L
b) Fien e Ngi k, :lznn+ at""cikn <znr+Lr 1kn11, deci bt",,:1.
f].
[ 3nl 3r
F'iep, : l2nr*;1. Aturrci 2nrlr lpnl2ntr*; ap,,*l12n,trl2n.
L L)
R,czult5 cd" b7,,, .--0, Vn. RezultS cX, qirul (br,),, are cel putin doud puncte limita.
cltx:i este divergcnt.
PRosI-pN{g REzoLVATE

Fie A e Ms(R) o matrice irruersab,ild, cu tr(A): tr(A2) : 0. Sri ,se


arate cd det (A + A-1) : det(A) + dct (A-1)
Ma,ian (Jrsd,resc,, Ror.an
Solulie. Fie.\1,,\2, )3 valorile proprii ale lui '4' Cum

D^,:f^l:o*I)1.\,:6,
deci polinomul caracteristic aI lui,4 este X3 - )1)2,\3. Atunci )?: Ir)z)s, deci
tr? : trzle gi celelalte dou5 egalit5,ti analoage'
Avem
det(A +A-'\) :fl(^,.+) :lI+:
()r)z * 1) ()z)s + 1) ()3)r + 1)
,\1 ,\2,\3

_ (.\r,\z)s)2 *.\r.\2.\s (,\r * A?


t ls) * ,\r,\z * .\2.\s *.\s.\r *1
)r.\2.\s
-
()r.\z)s)2 * 1
: fl . : det(A) + ctet (A-1) '
,\1 .\2,\3 ^' fr
'2751:1. F'ie ae R.. ,9d se calculeze:

ri*((,*1)"*(r-1)" -'-(l**)
/ n\o-
n+m\\'r'/ \' rL2) "))
Radu Vi'nlan, Sibiu
Sotu{i,e. Fie / : (0, oo) -+ R, /(r) : (1 + r)" - 1 gi

n, :i (,- 4)" --,":: f*=L-L\'


l(,. 5)" ')-: ir
,' ) -,1
/lt
2' \"')
il-- \ ' "')
cum lim f @) : r'r, (1 * r)' - 1 : o, rezultd din teorema lti roepli'tz cd'
c\0 r c\0 f

,$o, : o / l\('- r): r'


cr

(,'lasa a XII-a
2751,1. Consi'd,erdm corpul K : (Zrr,*,') E,i grupul G: (Ziz,')' Sd' se arate
cd,:
a) Ctasai este un generator al grupului' G g'i auem egalitd'lile:
6:3r; -2:3u; -? :ir; ii :3,.
A: + 1113 este diui'zi'bi'l prin
-23 + + 57 - 17 '
b) Numd,rul tntreg 35 711
Bened'ict G. I'{iculescu, Bucureqti
Sotulie. a) Cum (3) | 16 qi 3a : -i + ord (3) : 16 : orci(G). Avem
".d
3s :fu:6, 3u : G : -i',it :f; :ib : -?, i' : -i 3: -6: iT.
b) A:,/ -6+E+3'+3+3e1 : -6+6+ic-+3+311 : -6+E+fi+3+35'36:
^\ :0.
:10*5.(-2,)
Rozolva.RBa pRoBLEMELon oIu G.M.-B un. 3/2018 43t

. l},x) doud funcli,i continue, frconuetd,, g concaud,


Fie f ,g: 10.1] -+

s'i crescd,toare, cu f (0):9(0) :0. €ti,ind, cd I f"'@)dr: I g@)d,r,


"
Jo
sd, se arate
Jo
7l 11
cd, I f2@)ar >- I s2 r dr.
Jo Jo
Florin Std,nescu, GSegti, D6mbovi{a
Solulie. Fie 0 < .ry ( 13. Din comvexitatea lui / rezult5 cd,
/(r:) - /,rr r , /(rr)- /(0) _ "f (rr) , o,
X2 - Xt I1
:L1

deci /(rr) < f(rz), deci / este crescdtoare. Cum g este crescdtoare, rezultfl cd

Jr,l - d@)dr:0,
,f + g este crescdtoare. Deoarece din teorema de medie exist5
c € (0,1) cu /(c) : g(c).Cum /-9 este convexS,Ai (/-S)(0) :0, rezultScifunclia
h : [0,1] -+ R, h(r) tP+1! este crescdtoare.
(")-g(c):0, iarpentru clrll
pentru0 <r Scavem /(rt-g(r') a f
xc
f (r) - g(r) - f (c) - s(c) n
rc
Deci /(r) < g(r) pentru r € l0.cl qi /(r) > s@) pentru r e lc,rl.
Avem

[" u'Ql - : [" ,/(r) - g(r))(/(r) * g(r))dr


Jo ,"
s2tr)1a, >
Jo
rc f"
I tf t*l - g@))(f
> Jo +e(c))d.r: ("f(c)+s(c))
(c)
JoUlx) -g(r))dr:
/ rr f1
: (/(c)*g(c)) ( [',ttrl - e(r))dr - / (f (r) -e(r))dr) :
J",".,",,, /
.. [' U@- e(r))dr > - /'tf tr) + e(r))(/(r) - g(z))dr :
: -(f (c) + _.slc))
J, J,
: - [' (/'trt - ez(r1)ar.
J,
7t rI
Obqinem I f'@)ar> I e'(r)dr.
Jo Jo
F'ie G un gr"up fini,t cu n elemente, unde n ) 2 nu se diuide prin cubul
n'iciunui, numdr prim. Sd, se arate cd, G este gr"up c'iclic dacd, Ei' numai dacd, pentru
orice subgrup H at lui, G E'i orice automorfi,sm f al lui, H rezultd, /(F) : F, oricare
ar fi subgrupul F al lui H '
Ioan Bd,etu,Botogani
Solulie. Dacd G este ciclic qi I{ este subgrup al lui G, atunci Il este ciclic.
Dacd F este subgrup al lui I1 cu ord(F) : k, atunci F este unicul subgrup al lui 11
de ordin k. DacS f e Aut(H) atunci /(F) este subgmp al lui I/ de ordin /c, deci
f (F): F.
Reciproc, fie n : p?'p|' ...pt-p7"1\' ...p?", unde e7 : Q2: ... : ak : t
(dac5 existS, astfel de ai) gi oral : o,k+2: ... : as:2 (dac5 existS astfel de a1)'
432 PRonlBr,Ip PRoPUSE

Notdrn cu Gr un subgrup Sulo,r de ordin P?', i:fi' Evident, G;' cu i : lJ:' srtnt
ciclice, iar Gr, cu , : ,k + 1, s sunt abeliene'
Fie j: k+ 1,s. Dacd,Gl nu este ciciic, atltnci toate elerneritele din
Gj \ {r:}
un Zo, spa\irt vectorial cu baza {o,b}. Atunci
ar,rn or.l"i.r p3 qi in consecintrieste :
aut<rmorfismii j t c, -+ G, cn /(o) : a qi /(b) : n' nu are prriprietatea c5 /(('))
: (a), deci G, este ciclic gi in consecin!5 Gi este ciclic, Vri :1's'
Fie o i cqi / : G-) f(*) : ar,o'-t' cum / e Aut(G) =+ f (G') : Gi'
G,
V'j:1,s, deci aGio'-r: G,, V1:1-s qi Vo € G'
Rezult5 cXsubgrupurile G; sunt normale, Vz :1's Daca a e Gi
qi b e G' cu
ll i, utun"i obo 'bl' iCracr: {"!,deci - ab bo' Fie a1 €G cu ord (oo):p7"

z: 1,s. Atunci orrl(o1a2 '... 4,) : f[orcl (n,r):n' deci G este ciclic'
i:1

PROBLEME PROPUSE
. 1)

Calculati 2-12:2'3.
intr-o clasd sunt 27 de elevi. Daac5, 30% dintre elevi sunt fete, cali
bdieli sunt in clasA?
Numerele x.lJ.z sunt direct proporlionale cu 5, -9 qi 3' Ar[tali ca

3r *29 + z:0.
Perimetrul unui triunghi isoscel este egai cu 16 cm, DacS una dintre
laturi are iungimea de -1 cur. determinali lungimile celorlalte dou[ Iaturi'
Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 12 crn. DacS utlul dintre
unghiurile asculite are nrisura de 75o, caiculali aria triunghiului.
Se considera triunghiul ABC Ei AD L BC, D e BC ' DacX
48AD : 4ACB, stabilili tratura triunghiului ABC '

Determinali numArul real a claca afi : \867 '


Determina{i uumerele ralionale u E1-9 gtiincl cX
3(r+ vO):z(Yt/z-t)'
Scrieli ca interval mullimea A: {r e R I l2r - 3l < 5}
cercul C(O,r) coarcia AB arc lungimea cle 6 cm Ei *rcul
i, AB are
mbsura de 120'. Calculali lungimea cercului'
Seconsiderd5prrtrcte,oricarepatrunecoplanare.CAtcplanede.
terminate de c6,te trei clirrtre e1e existti'/
1) La problernele rlirr trccast5 rubric5 mr st' primesc solu!ii' (N'R')
PnoeLF)\tL: I,RoPUSE 433

12. Se consider[ dreptele a,b, c astfel incAt a1b: {C}, o16: {B} gi
bltc: {Ai. DacA A+ B +C + A, ar5talicS,dreptele a,b'csuntcoplanare'
Clasir a IX-a

13. Determinali partea fraclionard a num5rulu i -L-


\/5-2
1f. Determinali m e R ;tiind c[ ecualia
1r2-Lmr-4m2+6m-l3:0
aresoluliireale' 1
1
> _2,.r€rR.
15. Rezolvati inecuatia
.r _ 1 i
16. Determinali valoriie lui a ;i b pentru care ecualia ar*b-I: r*3
are cel pulin dou5 solulii reale,
17. Determinali valoarea miuimd a expresiei E(r) : lrl+)r - 11, cAnd

se parcurge mullimea numerelor reale.


18. Numerele 1, 2 qi a sunt terureni ai unei progresii aritmetice. ArXtati
c5, a este numdr rational.
Clasa a X-a
19. Calculali partea intreaga a numsrului fD018'
20. Ar5tali cE {6 + +tr < 2fr.
21. Ar5tali cF' tfr < i5, oricare t fi' n) 2'

22. Arxtali i6iTa,fr, a l'15 -Tffi: +'


"e
'/z {z' .'.' '"-:,O' 'W,
23. Calcula\i A' n22.
24. Determina(i a e (0, oo) astfel incAt VZ e Q, oricare at fi' n' ) 2'

Clasa a XI-a

25. Se considerd matricele

a) S5 se calculeze det(B).
/t
A: I 2
\a
2
O

2
-i
),,.: (iii)
b) Sd se determine rangul matricei A - B '
Se." determine matricele 7- e M:(R) cu proprietatea cX AT -TA:
"j
:BT-TBgiT3:13'
26. Fie funclia /:R. -+ R, /(r) : tr - arctgr'
a) Determinali ecualia asimptotei spre *oo a graficului functiei /.
b) Scrieli ecualia tangentei Ia graficul funcliei / in punctul de abscis6
uo:0.
c) Determinali purrctele de inflexiune ale functiei /'
434 Pnogr,Bturo PRoPUSE

Pe lR se definele legea de compozilie r )r Y - rA + 4r * ay * b, unde


a gi b sunt numere reale.
a) Determina{i a gi b astfel incAt 1 *l :21 gi 0 * 0 : 12.
b) Determinali a. gi b gtiind ci legea * are element neutru.
c) Pentru a : 4 qi b : 12, determina{i valorile reale ale lui r pentru
care (r to r) ,, r - r.
Se considerS funclia /: R. -+ R, /(r) : r - ln (22 + 1).
a) Determinali primitiva F a lui / cu F(0) : 0'
b) calculali aria suprafelei rn5rginite de graficul iui /. axa or qi dreptele
tr :0, r :1.
c) S5 se arate cE pentru orice a ) 0 are loc inegalitatea
focr2a3
lo"' 2 3

1)

cog sunt mere gi pere. Dacd ar fi fost cu cAte 80 mai


intr-un
multe din fiecare, atunci num[rul merelor ar fi fost de 3 ori mai mare decAt al
perelor, iar dac5 ar fi fost cu cAte B0 rnai puline din fiecare, atunci num5rul
perelor ar fi fost de 5 ori mai mic decAt al merelor. CAte mere gi cate pere
sunt in cog?
Jlonica E'rnholcz, Satu Nlare
Dubhrl unui numdr, micgooorat cu 3. a fost inmullit cu 5.
Produsul oblinut, m5rit cu 9, a fcrst impSr{it la -t qi s-a ob{inut ca,tul 16 gi
restul 0. Sd se determine numd,rul.
llarilena l{ic, Satu Nlare
Descoperd numdrul care indeplineqte simultan conditiile:
i) este un num5r par;
ii) are suma cifrelor egalS cu B;
iii) cifrele din care este format numdrul nu sunt identice;
iv) cifra zecilor este rnai mare dec6,t 6.
Daniela C6.mpean, Satu l\{are
Fie a, b, c clfue nenule. NotXm cu S suma tuturor numerelor
de douX cifre (inclusiv numerele cu cifre cale se repeta) care se pot forma cu
cifrele o., b, c.
a) Aflali citul impirlirii num5,rului S Ia 3.
b) Aflati numerele de forma abc, qtiind cX S : 165.
I onela- Ancula M ond'ici, Satu l\'lare

1) Se p.imesc solulii pdni Ia 31 ianuarie 2019 (data poqtei). (N.R')


PRoat nN,to PRoPUSE 435

P:1162. La GrS.dina Zoologic5 sunt de trei ori mai multe rale s5lbatice
dec6,t porci mistreli. $tiind c5, in total, sunt 50 de picioare, aflfi, cAte rale
sSbatice sunt qi c6ti porci mistreti sunt.
Mon'ica Dum'itrescu, Satu Mare
p:1168. in prima zi au participat 1a o acliune ecologicS, 15 elevi, iar a
doua zi un numdr de dou5, ori mai mare de elevi. S5 se afle numS,rul elevilor
din clas5, qtiind cX 12 din ei au venit in fiecare zi, iat 3 nu au venit in nicio
zi.
Anca Uglai, Satu Mare
P:11-64. Avem 40 de numere naturale consecutive. Afla{i suma tuturor
resturilor oblinute Ia imp5,rlirea celor 40 de numere la 8.
B'ianca M'igca, Satu Mare
p:1168. in caietul de matematic5 al lui Andrei sunt scrise 626 de
numere de cAte patru cifre, folosind cifrele 1, 3, 5, 7, 9. Este posibil ca
printre aceste numere sX nu existe dou5, a c5ror diferen!5 s5, fie 0? Justificali
rdspunsul dat.
B'ianca M'i,gca, Satu Mare
P:1166. Determinali numerele de forma ob qtiind cX
f(axa x a*1) : b+31 :4-t:3.
Ionela Ancula Mond,'ic'i, Satu Mare
P:1167. Ana a primit de ziua ei o sum5 de bani. DupS ce iqi dubleaz[
suma, iqi cump5,r5 o bluzS de l-50 lei. DubleazS iar suma rxmasS gi mai
cheltuiegte 200 de lei pe o rochie. Dupd ce dubleazd noul rest qi igi cump6r5
o geacS de 250 lei, observS, cd i-au r5mas 70 lei. Care este suma inilial5 pe
care a avut-o Ana?
Mon'i,ca Dum'itrescu, Satu Mare

PROBLEME PREGATTTOIRE PENTRU CONCURSURT Sr


OLIMPIADE
PROBLEME PENTRU GIMN AZfiJ)
Clasa a V-a
E:15406. S5 se afle cel mai mare qi cel mai mic num5,r natural cu
suma cifrelor 2018, care conline cifra 0 o singur6 dat5, iar celelalte cifre ale
sistemului de numeralie zecimal sunt conlinute cel pulin o dat5.
N'icolae V'ictor qi Petre S'im'ion, Bucureqti
E:t54O7. La o fabricS, de grisine, fi.ecare grisin5 trebuie t5iatx in buc5ti
mai mici, astfel inc6,t sX poatd fi puse in cutii (nu toate grisinele se impart
in acela,qi num5,r de p5,r!i). S-au f5,cut 1650 tS,ieturi gi s-au oblinut 3662 de
buc51i. CAte grisine au fost tdiate?
Eug en Predo'iu, C[lSraqi

1) Se primesc solulii pAnE, la 3l ianuarie 2019 (data poqtei). (N.R.)


436 PRoet ntute PRoPUSE

Afla{i toate nurnerele naturale de 3 cifre gtiind ca clacA


adun5m la acestea un num5r format prin eliminarea unei cifre din prinrul
nurn5r se obtine r5sturnatul rrum6rului initial.
Adri,an Bud, Negreqti-Oa;
Ar5tati cd dacd la suma primelor n numere naturale pare
consecutive se adaug5 num5rul n * 1, atunci numirul ob{inut este pStratul
unui numdr natural.
Ion Voicu, R5duleqti, Ialomita

Aflati ultimele doud cifre ale sumei oriciror 24 de numere


naturale consecutive, niciunul divizibil cu 25. Cifra sutelor sumei poate fi un
num5r par?
Ni,coLae V'ictor qi Petre Silntion, Bucureqti
Detennina!i numerele naturale dc forrna ,018n64 divizibile
cu 321.
E u, g e'n, P redoi'u, Cdl5raqi
Existd numere naturale r qi g pentru care 20792" : y2+2078'l
Justificati r5spunsul dat.
***
Se considerd" A, O, B puncte coliniare, in aceastfl ordine, gi
punctele C qi D de aceeagi parte a dreptei zlB astfel incat +COD : 90o.
Determina{i mdsura unghiului format cle bisectoarele unghiurilor ,4OC gi
BO D,
IoneLa Popesc:u, qi Alexander Alaa Safadi, CAmpulurig \.Iuscel

Aflati numerele prinre a, b, c, d pentru care

2ga5 + Jgb2 + B8c * 2ocl :2otg.


Cristi,na V'i.jdeluc Si lulihai Vi.jdeluc, Baia NIare
S5 se arate cX dac5, n, b, c sunt nlunere ra{ionale pozitive cu
111
-*:+--latunci:
o,bc
I
^r
"t nabt- -- (o+,Xa+b)
.I11 2
'c-+ab u*fu' b+r'u
l.\__L__L_
(a-t)(b-t)(c-t)'
Adrian Bud, Negreqti-Oag
Fie triunghiul isoscel ABC, AB : AC qi m(<BAC) > 60o.
Consider5m punctul D € (BC) astfel incA,t BD : AC. Demonstrali cd.
sernidreapta (AD qi mediatoarea segmentului [DC] se intersecteazd" pe bisec-
toarea unghiului exterior AABC cu vArful in C.
Petr"u Brai:ca, Satu Mare
PRoer-el\4p PRoPUSE 437

E:L54L7. in triunghiul asculitunghic ABC, AAt este medianS.qi


m(4AtAB) : 30". Se consider5 punctele D e (AB) astfel incAt CD : AB,
{P} : AAT.CD qi Q e AAr astfel incAt AtQ: PD (AL € (PQ)).
a) Ar5tali cd, CD L AB;
b) Stabilili natura triunghiului CPQ.
lon safta' Piteqti
crasa a vrrr-a
E:15418. Determinali numerele reale pozitive c, b, c pentru care
mrmdrul

a * 12 - \,8, + \/b + 6 - tD\b +


este natural.
Adrian Gobej, Cwtea de Argeq
E:15419. Fie numereie reale pozitive a, b, c, d cu proprietatea c5
abcd:1. Ardtati cX este adev5ratd relalia:
abc r- !_ / o+b+c*d
o2bc+3' l,2ccl t3 t:!,ln13' d2eb-3'
Mi,ha el a B erin d,eanu, Bucuregti
EzL542O. in triunghiul asculitun ghic ABC , picioarele in5llimilor sunt
notate A' , B', C' qi E este mijlocul laturii BC. $tiind cd, EC' ) AC : {.F' } qi
c5 paralela prin f' la BC intersecteazd dreapta AB in K, ar5tali cd punctele
K, A' , B/ sunt coliniare.
M i,h a el a B erin d,eanu, B ucureqti

E:15421. Se considerS, triunghiul AB C inscris in cercul C (O, r). Punctele


D qi E aparlin arcului BC astfel incdt <BAD = <EAC, iar punctele S qi
? sunt astfel incAt S e fi,f e ,G gi punctul A este mijlocul arcului,s?.
Dacd {P} : AB n E^S qi {lr} : AC a DT, ardtati cx triunghiurile PAD gi
ANE sunt echivalente.
Petru Bra'ico, Satu Mare

PROBLEME PENTRU LICEUI)


Clasa a IX-a
27573. SX se rezolve in numere intregi ecuatia
13 + (r+ 1)3 +... + (, + 7)3 : g3.

l'asile $ t eop ooie, Sangeorz- BXi, Bistrita-N5sdud

1) Se primesc solulii pdnri Ia 31 ianuarie 2019 (data po\stei). (N.R.)


438 PRr-rrl,rttn PRopusE

SX se determine numerele reale pozitive a qi b pentru care


ab * orb _ ob, _a+b+ab
ob-n' a2+bn' b2+on- n*l
unde n € N* este fixat.
Manrt Chi,rci,u, Piteqti
Fie qiml (rr,)n^ definit prin 11 : 1, ir7211 : 1+ n2 yrn, n ) l.
SX se arate cX (n, - 2)3 1*n ( n3, oricare ar fi n € N*.
Florin Rotaru, Focqani
Fie a, b, c e (0, m) cu abc:1. Si se demonstreze inegalitatea
(a + b)(b + c)(c* u) - 2(a * b + c) > 2.

D. M, B dt inetu- Giru,roiu, Bucuregti

Fie ABC un triunghi dreptunghic in A in care bisectoarea din


B este egal5 cu AC. Sd se arate cd tg6B * 4 - 4tg1B.
C on st antirz P etrea, Paqcani
Fie p qi p + 2 nurnere prime gemene. SA se arate cd existd
Ttr,ft2 € N* cu proprietitile'rli:0 (nrod p+2) gi n; : -i (rnod p), i : 1,2.
Bene,dtct G. \-ic:ulescu, Bucuregti
Sd se determine numerele naturale n pentru care n2 -lni2Ol4
este p5trat perfect.
Alessandro l'e nt LLllo. \lilano. Italia
Punctele M, N . P sc aflX pe laturile BC . C -4. .{B ale tri-
unghirrlui ABC, astfel incat AM, BI{, cP sunt conclrrente in Q. iar e este
ortocentrul triunghiului L'tl\{P. Si se arate cd puuctul Q este centrul de
greutate al triunghiului ABC.
)tihai Dicu, Craiova

Fie qirul (or),>r dat cle at : I Qi o,-r : J!, n > 1. Sd


t/ntL
r r
--,calculeze
se
,. _ar+o2*...*a,
lrm
n+oo- I 1
lr--r...-l--
\/2 1/n
Florin Rotaru, Focqani
n1
Fie qirul (r,),,rr definit prin s, : -2\/A + ) _ -1-, avd,nd,

:
7r{k
cum se Stie, jry; srr s e (-2, -1), numitd. constanta lui loachimescu. Dacd"
(on)rrr, (br)r>r sunt giruri <le numere pozitive astfel incAt 11- 9t1 : a ) 0
t,-)x' nan
b--,
qi lim # : b > 0, sd se calculeze
n-+@ 9nvln
PRocReivrur, ecrrvrrilrr,oR iN spuosrRur, II - 201g 439

(1 * e" - ssz+r) T/"m.


,r--+rc
-lip
D. M. Bd,ti,nelu-G,iurg,iu,Bucuregti
27583. Fie .4 e M2(z) cu det(,A) I 0. sx se arate cE exist5 o infinitate
de numere p pentru care existS n, € N* astfel incdt Ano
-.I2 sx aib5 toate
elementele dir.izibile cu p.
Marian Andronache, Bucureqti
Clasa a XII-a
24sfy.. sd se calcu bn [ .r"" "o"* *'i'1* d*.
J (e, + sinr)'
Constantin .Rusu, R6,mnicu Sdrat
275E5. Fie rn,n,p 2 3 numere naturale gi fie G : {At,, Az, . . ., ,4r} un
grup multiplicativ de ordin p avdnd elemente din Mr(z). Fiecirei mairice
.4 din G ii ataqdm redusa modulo rn, notatd ,4', astfel d,acd" A: (a1),i,j:f,n,
,?
atunci A : (6i)tj:r,n, cr G : aii (mod m). Demonstrali cd, mullimea
- (^ ^ ^\ impreund
trr, Az,...,Aoj cu inmullirea din /vln(Z*), formeazd un
": izomorf cu G.
grup
Dan Moldouon, Cluj-Napoca
27586. Fie n € N qi (G6) un grup finit de ordin n. sE se arate cx,
dacd"n estepar, atunciexistd f :G -+ Gastfel inc6,t (ryz):
f f(r)f (y)f (r),
Y r,A, z e G gi / nu este morfism.
Rdmane adev5ratx afirmalia precedent5 dacd" n este numxr impar?
Marian Andronache, Bucureqti

DIN VIATA SOCIETATTT


Programul activitltilor
Filialelor s.s.M.R. qi Inspectoratelor $colare Judelene
in perioada iulie - decembrie 201g
(activitrti comunicate panx la data publicxrii revistei)
Iulie 2018
2-7 iulie- Tab5ra nationalS de matematicd" Li,ons someq - satu Mare
L6-22 iulie- TabHra na{ionalS de matematicd" Recreali,i, matematrjce - Mun-
cel, com. Mogoqeqti, jud. Ia,qi
18 iulie- Dezbatere in cadrul Proiectului educalional $coala de matemati,cd
tn contert European - Folosirea numerelor p-ad,i,ce tn rezoluarea problemelor
de ari,tmeticd - $.G. Ion Minulescz Piteqti, jud. Argeq
August 2018
13-L8 august- concursulGazeta Matematic5, qi viitoriolimpici.ro
pulung-Muscel, Jud. Argeg
- c6,m-
440 DrN vrale socrnrXlrr

15 august - Dezbatere in cadrul proiectului educalional $coala de matema-


ti,cd, tn context European - Contraeremple tn anali,za matematicd, - $.G. /on
Minulescu Pitegti, jud. .Argeg
20 26 august - TabS,ra de matematicS (cI.V-VIII), seria I - RAul Sadului,
jud. Sibiu
27 august '- 2 septernbrie - Tabdra de matematicfl (c|.V-VIII), seria II -
R6,ul Sadului, jud. Sibiu
3O august - 2 septembrie - Conferinla Internalional["
The XIlh Interna-
ti,onal Conference of Di,fferenti,al Geometry and Dynami.cal Systems (DGDS
2018) - L.T. Callat'is Mangalia, jud. Constanta (in colaborare cu Universi-
tatea P oli,tehni,ca Bucuregti)
Septembrie 2018
1-6 septembrie - Tabdra de excelenld pentru elevii claselor IV-XII- Tdrgu
Ldpuq, jud. Maramureq
6 septemtrrie - Simpozion prilejuit de pensionarea prof. Ki,ss Sdndor -
Satu Mare
10 septerntrr:ie - Masd rotundd gi lansarea publicaliilor 699 Olyrnpi,c Mathe-
mat'ical Challenges (Mi,haly Bencze, Dani,el Si,tar-u) qi Romani,an Mathemati-
cal Magazi,ne, Nr. 21 C.N. Ec. Theodor Costescu Drobeta Turnu Severin,
jud. Mehedinti
14 septembrie - Consf5tuirea profesorilor de matematicS, - C.N. Si,laani,a
Zaldr, jud. S51aj, C.N. Pedagogic ,4. $aguna Slbht
17 septernbrie - ConsfS,tuirea profesorilor de matematic5 - C.N. Mi,hai,
Viteazul Bucuregti
26 septembrie - Dezbatere in cadrul Proiectului educalional $coala de
matemati,cd, tn contert European - Aspecte metod'ice priui,nd folosi,rea for-
mulei, lui, Legendre tn di,ui,zi,bi,li,tate - $.G. L L. Caragi,ale Piteqti, jud. Argeq
29 septembrie - Concursul Centrului de excelen!5 - $.S. N. Ti,tulescu
Cdl5raqi
Octornbrie 2018
5-7 octombrie - Simpozionul nalional Dan Br6,nze,i, ed. a 13-a, Matematica
Ecolard, de performantd,, tncotro? - Vatra Dornei, jude! Suceava (organizat
de Filialele Bistrila-Nds5ud, Botogani, ComSneqti, Ia,qi qi Suceava).
10 octombrie - Concursul regional (pe echipe) Math Space (clasele V- \/t[)
- C. N. M'ircea cel Bd,trd,n Constanla
17 octonrbrie Cercul profesoral Gazeta lv{atematicd,, Amrl XVI - C.N. Dr.
l[. .fui epi;d, J3raq,;,v
20 octombrie (joucursui jude[ea1 lol Oluld, - L. Durr,u,bzus Cilfi,ragi
20 octomtrrie * Cgncursul jude!ean Ion CheEcd, - L. Dartubzus Cfilflraqi
24 octombrie - Dezbatere in cadrul proiectului educa{ional $coala de ma-
temati,cd, tn contert Duropean * Folos,irea funcli,i,lor tn rezoluarea unor ecualii,
gi i,necualii, - C.N. LC.Brd,tianz Pitegti, jud. Argeq
PRocRalrul ecrrvrrXlrloR iN snrrrpsrRul, II - 2018 441

- Concursul interjucle!ean Crzsti.an Calude (clasele IV-VI) -


C.N. I/. -llecsandri Galagi
- Concursul interjudetean lon Barbu-Dan Barhi,l,i,arr, - $.G.
N, Tttultscu Calaraqi
- Concursul internalional (tip OIM) pentru juniori Mathe-
matical Danube Competi,ti,on $.G Ii Ti,tulescu CdlSraqi
e - Concursul internalional (tip OIM) pentru seniori Mathe-
mat'ical Dartube Competi,ti,on $.G. 1/. Ti,tulescu CXl5raqi
Concursul interjudetearr Gheorghe Durn'itrvscu (cl.V-XII) -
C.N. Fra{i,i, Buzegti, Craiova, iud. Dolj
.' Sirnpozionri Rolul reuistelor de maternati,cd, tn pregd,tirea
concursurilor gcolare - C.N. M. Vi,teazul Slobozia, jud. Ialomita
_- Concursul interjudelean de matematic5-informaticd" Si,gma,

ed. a II-a - C.N. Dragog Todri Sighetu N'Iarmaliei, jud. Maramureq

Concursul judetean Argesgi,m (c1.III-VIII) - $.G. Negru Vodd, PiteEti, jud.


Argeg
Concursul judelean Oli,mpi,c pentru o zz (elevii c1.V-VIII din mediul rural)
$.G. f. Maiorescu laqi
Concursul interjudelean de matematicd Al. Papi,u llari,an C.N. Al. Papi,u
Ilarzan TArgu Mureq, jud. Nlureg
Concursul interiude{ean Mtsterele Mo,ternat'iczi- $.G. $tefan cel Mare Vaslui

- Concursul qi simpozionul interjudelean PRO-PERFORMAN-


f,4 (cl.V-XII) - $.G. Gheorghe fi,leica Craiova, jud. Dolj
- Concursul interjudetean Crrstzan Calude (clasele VII-XII)
C.N. Y. Alecsandri, Gala{i
-- Concursul gi simpozionul ,Speran,ge oh,mpi,ce - C.N. Mihail
Sadoueanu Paqcani, jud. Iaqi
Concursul interj udele an M emorialul D aui,d Hri,mi,uc (cl.IV-
VIII) $.G.1 Gura Hurnorului, jud. Suceava
Sesiune de comunic5ri qtiinlifice a elevilor qi profesorilor
C.N. Y. Alecsandn Galati
Concursui Prol. Cri,sti,an Li,ch,i,ardopol Lic. Danu,b'ius
CS,lXraqi
- Concursul interjude!ean Lou'is Funar (cI.IV-VIII) - $.G.
Decebal Craiova, jud, Dolj
- Concursul interjudetean Argument - Ed. a XI-a - C.N. Gh.
$i,ncai, Baia Mare, jud. Maramureg
Concursul national cle matematic5 gi informatic5 Mi,cu,l
Gates - C.N.I. Matei, Ba,sarab Rrn. Valcea, jud. VAlcea
442 DrN vraql socrer.Llri

12 noiembrie - Cercul pedagogic Eualuarea - cornponentd, i,nd,i,spensabi,ld, a


procesulu,i ,instructi,u educati,u - sector 6, Bucuregti
14 noiembrie - cercul profesoral Gazeta Matematicd,. Anul xvl - c.N. Dr.
I. MeEotd, Bra,qov
16 noiemtrrie - Sesiunea de comunicS,ri qtiinlifice Matemati,cieni,i, rotnd,ni, qi,
contri,bu[i,a lor la Marea Uni,re - S.N. de Gaz Mediaq. Jud. Sibiu
17 noiernbrie - concursul nalional Laurenli,u Panai,topol - c.N. Spi,ru Haret
Bucureqti
17 noiembrie - Conferinta National5 de Educalie Maternatic5 dedicatfl
memoriei prof. Laurenti,u Panaitopol - C.N. Spi,ru Haret Bucureqti
17 noiembrie - concursul regional Memorial Ni,coldild, sand,a, ed. a XXII-a
- $. G. N. Bd,lcescu Drdgdgani, jud. V6,lcea
23 noiembrie - concursul de matematicx gi istorie Regele Ferdi,nad, - $.G.
Reg ele Ferdi.nand Sibiu
24 nr:iembrie - Concursul interjudelean Prin Labirintul Matematici,i,, ed.. a
XIII-a C.N. y. Lucac,iu, Baia Mare, jud. Maramureg.
24 noiembrie - concursul nalional interdisciplinar panduri,i, lui, Tud,or, ed.
a XVII-a - $. G. T. Wad,i,mirescu Drd,g5qani, jud. VAIcea
24-25 noiembrie - concursul interjude!ean Matemati,ca de drag Bistrila,
jud. Bistrita-NSsdud
26 noiembrie - cercul pedagogic ltemi,i, subi,ecti,u,i tn eualuarea la matema-
ti,cd, - sector 2, Bucureqti
28 noiembrie - Dezbatere in cadrul Proiectului educalionai $coala d,e ma-
temati,cd, tn contert European - Condi,lii de perpendr,culari,tate tn geometTia
tn spali,u - $.G. L Pi,lat Piteqti, jud. Argeg
Activitxti ale c5ror date de desffiqurare urmeazx a fi stabilite
concursul judelean Memorialul Gheorghe cenuqe - c.N. Di,ni,cu Golescu
Campulung Muscel, jud. Argeq
concursul judetean Numerus - $.G. Mihai, vi,teazul rg. Mureg, iud. Mureq
Sesiunea anualS de comunicdri gtiinlifice - Univ. de vest din Timiqoara, iud-.
Timiq
workshop de software matematic - univ. de vest din Timiqoara, jud. Timiq
. Decembrie 2018
5 decembrie cercul profesoral Gazeta Matemati,cd. Anul xVI - c.N. Dr.
I. MeEotd, Bra,qov
6 decernbrie - concursul judetean Mi.cul matematic,ian - L.T. Negresti,-oaE,
jud. Satu Mare
7 decembrie - concursul transdisciplinar Matematica gi, med,i,ul, etapa local5
- L'T' carei, L.T. Negregti oag, $.G. T5qnad, c.N. I. staui,ci, satu Mare, iud.
Satu Mare
8 decembrie - concursul gi simpozionul nalional Mi,cul Arhi,med,e (cl.IV-
VI[) - $.G. Ni,colae Romanescu Craiovq jud. Dolj
PRocR.q.rrr-rr, ecrrvrrXlrlon iN seransrRul II 2018 443

8 decenrblic - Concursul judetear Tom'is - ed. a VII-a (faza local5) - L.


Decebal, Constanta
8 clccerrrbrie - Concursul interjudetean Memori,alul $tefan D6,rlu, ed. a
XX-a * L.T. Ion LucaYatra Dornei, jud. Suceava
10 decembrie - Sesiunea anualS de comunic5ri metodico-gtiin!ifice a Filialei
Sibiu a S.S.M.R., dedicat5 Centenarului Marii Uniri - C.T. Independenla
Sibiu
15 clecembrie - Concursul Reui,stei, de matematicd, di,n lalomila - $.G.3
Slobozia, jud. Ialomi{a
15 clecernbrie - Sesiunea de comunicS,ri gi referate qtiintifice ale elevilor qi
profesorilor - $.G.3 Slobozia, jud. Ialomita
15 decembrie - Concursul interjudelean Teodor Topan - $.G. Si,luani,a
$imleul Silvaniei, jud S5laj
15 decernbrie - Concursul interjudelan MATE s ed. a II-a (cI.III-UII) -
$.G.3 Suceava
19 decembrie - Dezbatere in cadrul proiectului educalional $coala de ma-
ternati,cd, tn contert European - Inegali,td,{i integrale - C.N. Al. Odobescu
Pitegti, jud. Argeg
Activitd{i ale c5ror date de desfhqurare urmeazd a fi stabilite
Concursul judelean Dan Barbi,lean - C.N. War,cu Vodd, Cwtea de Argeq, jud.
Argeg
Cerc de Problem Sola'ing - C.N. Wadi,mi,r Strei,nu Targoviqte, jud. DS,mbovila
Concursul interjudetean al centrelor de excelen!5 T,inere speranle ed. a XIV-
a - $.G. N. Iorga, Baia Mare, jud. Maramureg
Sesiunea interjudeleand de referate gi comunic6ri gtiinlifice ale elevilor Fald,-n
fald, cu adeud,ru,l - ed. a XIX-a - L.T. E. Racoui,ld, Baia Mare, jud. Maramureg
Olimpiada Liceelor Maghiare - C.N. Sdluanta Zaldt,jud. S5,laj
ActivitXti pernranente
SirptXrnAnal (octombrie-decembrie) - Programul de preg5tire pentru elevi
Perfomanla tn rnatemati,ca de g,imnaziu Ei h.ceu, Anul X - Facultatea de
Ir'IatematicX gi Informatic5, Univ. Trans,ilu an io Braqov
SdptamAnal (octombrie-decembrie) - Atelier de cercetare matematicX (ate-
Iiere de lucru pentru elevii de liceu) - C.N. E. Racouild, Cluj-Napoca, jud.
Cluj
S5ptdnrAnal (octombrie-decembrie) - How to Feel Math, in cadrul Proiec-
tului Erasmus* KA229 * C.N. E. Racoui,[d, Cluj-Napoca, jud. Cluj
SiJrtirnAnal (octombrie-decembrie) - Training pentru profesorii de mate-
matic6, privind lucrul cu elevii performanli - Facultatea de Matematicd qi
InformaticS,, Universitatea Ovidius Constanla
SirptirrrAnal (octombrie-decembrie) - Programul de pregdtire pentru exce-
Ienta in matematic5 Hai, la oli,mpi,addt, sponsorizat de tr\rndalia e-MAG qi
BCR - C.N. Vasile Lucac,iu Baia Mare, C.N. Liuiu Rebreanu Bistrila, jud.
444 DrN rrrele socror.Lgrr

Bistri!a-N5sdud, Facultatea de Matematicd qi InformaticS, Univ. Trans,ilua-


nio Bra6ov, C.N. Mi,hai Vi,teazul Bucuregti (gimnaziu), Facultatea de Matema-
tic5 gi Informaticd Bucuregti (liceu), C.N. B.P. Haqd"eu Buzdu, Universi-
tatea Babeg-Bolyai Ctuj, C.N. Mi,rcea cel Bd,trdn Constanla. C.N. Iend,chi,ld,
Vd,cd,rescu (gimnaziu), C.N. Constattn Carabello (liceu) TArgoviqte. judelul
DAmbovita, C.N. Iancu de Hunedoara Hunedoara, Colegiul \alional Iaqi,
C.N. Emanui,l Gojdu Oradea, jud. Bihor, C.N. Petru Rare; Piatra Neam!,
jud. Neamt, C.N. Al.Papiu-Ilarian TArgu-Nlureg. jud. \Iureq, L.T. Gr.
Moi,si,l Timigoara, jud. Timig
(octombrie-decembrie) - PregStirea elevilor in cadrul grupelor
de excelent5 - Centrele de excelen!5 din jud. Iagi
Programul de pregdtire a eievilor in cadrul grupelor de exce-
lent5 - Centrul Judelean de Excelen!5 Olt (Slatina. Caracal)
- Cercul rezolvitorilor de probleme pentru studengi Univ. De Vest
din Timiqoara, jud. Timiq
Seminarul metodico-gtiinlific al profesorilor de marematicS, - jud.
Bistrila- Nds5ud, Slatina, jud. OIt, gi C.N. Gh. Lazar Sibtu

- in G.M.-B nr. 6-7-8 12018, problemele de ia clasa a


"i
V-a respectiv, clasa a VI-a 1l au ca autor pe George-Flor-tn $erban. Br[ila.
- In G.M.-B nr. 6-7-8/018, Ia problema de la clasa a \-III-a. in loc
de
DM CN
se va citi
DM CN
ME CB ME NB,
* in G.M.-B nr. 6-7-8 12078, Ia problem a 27552 in loc de A + B ( 180o se
va scrie A+ B < 180".
- in G.M.-B nr. 6-7-812018, Ia problema 27561de la clasa a XI-a, in loc de
1e I
e." Se Va Cltl eu.
- in G.M.-B nr. 6-7-812018, la problema 27'ir68, in loc de

l" s@)dr - s'k) 1"" f tr)or:


f'@ ,f (c)s(c)

se va citi
f',d
l. s@)dr - s'k) .1"' f ldo,: ,f (c)g(,).
RueRrca REZoLVTToRILoR DE pRoBLEME 445

Lic. ..Adam Muller Guttenbrunn" cl.V Buga Denisa Luiza (170), Madar
Ananraria (170), cl.Vil Vesa Denisa \Iaria (180); Colegiul de Arte ,,,9abi,n Drd,go'i"
cl.\'Kiss Ana N{aria (110+100): C.li. ..lloise Nicoar"d," cl.VI Coiov Alexandru Niko-
lai (100t100+100).
$.g. ..George CoEbuc" cl.V Ferenli Sebastian
(110), Iluk Eveiyn (100), cl.VIII PSlincaq \Iihai Andrei (90+80+130); S.S. ,,D'imi,trie
Cantem'ir" cl.VII Pop Rahela Elisa (160+100): C.1/. ,,Gheorghe $'incai"'cl.VI Roatiq
Victor Aiexandm (80).
C.N. ,,Gheorghe RoEca Codreanu" cl.X Torna Anda $tefania
(110).
C.N. ,,M'iha'i Em'inescu" cl.VI Kohut l\Iaria Sabina (60).
$.5. 2 ,,D'iaconu Coresi." cl, VII Nan Siivia (60*120+70); S.g. 6
,,Iacob Mu'req'ianu" fd,rd, men[i,une de clasd; Basna Ana N{aria (200); $.g. 8 cl.VI
Slabu Iasrnina (170); 5.5. ll ,,5t. O. Iosif " cl.YI Boureanu Teodora (40), Simian
Raluca (120); $.g. 25 cl.IV Ionescu Iuiia-1\,{aria (220+280); L'ic. ,,An,drei Mureqanu"
cl.IV Duchin Larisa Iliana (90), cl.V Dema Dragoq (110+300), cl.VI Duchin Eliza
Mihaela (150); C.nf. ,,Andrei, $aguna" cl.V Hoisan Nlihnea (110+300); C.N. ,,Dr.
Ioan MeEotd," cl.V Dumitrescu $tefan Ionel (140), cl.VI Curea Alexandra l,faria
(110+140), NIihai Dahlia Antonia (210), Vldsceanu Alexandra (240); C.N. ,,Gri,gore
Moisi,l" cl.V Manea $tefania Iulia (110*210), Marin Crina Beatrice (220)r C.t[.
,,Nicolae Ti,tulescu" cl. X NulX Izabela (120+160); C.N. ,Un'irea" cl.VII Comga
Ruxandra Dana (240), Par4ov Alexis Ioana (240).
C.-|y'. ,,1f. Bdlcescu" cl.V Cararnarin Codrut Cristian (110), Dragomir
Elena Gabriela (180), Pacea Eva Nllihaela (120), cl.VI Munteanu Cristian-George
(100); S.g. ,,Ion Bd,nci,ld," cl.V Andrei N,tatei Tudor (140).
$.s. 49 cl.VI Zob Alexandru (220*2a0); 8.s. 97 cl.II Sandu
Theodora Zyara (90+70); $.9. 190 cl.VI Burlacu Alesia (120+1,10); $.9. 206 cl.V
Bdddnac Elena Alina (110+80+100+60+70), ci.VI Dinu Cezar (80_F180*90), cl.VII
Bdd5nac N{atei Sorin (50); C.,V. bili,ngu ,,George CoEbuc" cl.V MugStoiu Nlatei (80),
cl.VI Simionescu Jessica (80); C.1V. ,,Gheorghe Lazdr" cl.V Durdun Cezar (100),
Ogrezeanu Anca (120), cl.VI Ropotari Emma (70); C.N. ,.5f. Saua" cl. XI Secuiu
Andrei (30); fd,rd, men[i,une de Scoald, gi, clasd,; Neagu Gabriela (40).
$.g. ,,Carol1" cl.V Staicu Ioana Florentina (220-1270+250).
fd,rd menliune de Ecoald, q'i
clasd; Hdr $tefan (20), Prundeanu David (50), Ursachi N{aria (30).
C.N. ,.Dirttcu Golescu" cl.IX Popescu
Andrei Constantin (100).
8.g. cl.V Sfechiq Daniela-N,Iaria (50), cl.VI Ciupe N,Iaria
(50), F5rcaq Daniel Ioan (50), S[tmar Timotei (50), cl.VII Georgiu \,{arius Florin
(50), Man Adrian-Gheorghe (50).
L.T. Baptist ,,Emanuel" cl.IV lurian Bogdan Andrei
(i70+150); $.g. ,,A1. Vai,d,a-Voi,euod" cl.V Cocan Gabriel (110).
C.N. ,,Mi,rcea cel Bd,tr6,n" cl.V Ibadula Eda Ayana (240). Licoi
Daria (200), Perju Cindea Bogdan (380+420+380), Todc Antonia (130+280). cl.VII
446 RueRIce REZoLVrroRrLott DE pRoBLEME

caciandone Dimitri Ianis (50), Gheldi Iren (b0), Iancu Aida (60), Lefter sinziana-
Theodora (50), streqini Br6nduqa (50), cl.IX lrie Miruna corina-1+to+eoo;, sandu
Ramazan-Sezer (1 10*130).
cRArovA (DotJ) s.9. ,,Miha,i v,iteazur" cr.vrl Mitric5 Alessia Georgiana
Gabriela (80); c.lr. ,,Fral'i'i Buzegti" cl.IX Fota octavian
$tefan (t00), cl.Xbind
Mircea (70), Buzatu Bogdan Mihai (90), circiumaru Alex (rb0), cirpici'Aurel sorin
(110), cula.gtgfan (100), Dinc5, Maria (100), Filiqanu Mihai Al"*u,rdr, (90),
Ghir5
Mihnea (70), Ghit5 Darius Filip (80), Grigorie Mihai Bogdan (70), Guicin'dabriel
(70), Linc5, Nicolae Robert (80), onescu Eva (90), pxtra4cu ciisti.ra Maria (100),
stanciu oana Lorena (110), vlad Mara Ioana (60), voinea Manuela (i30), Troacd
Denis (100), fd,rd, menriune d,e crasd,: Bocanu Raui (so), Rusu oana l\iaria'(70),.
CURTEA DE ARGE$ (ARGE$) g.g ,,Basariu i" cr.v stoica Izabera Maria
(290); g.g. ,,Carol1" cl.IV Gobej gtefan (800+160).
DEVA (HUNEDOARA) fd,rd, menri,une d,e Ecoaid, gi, crasd,: Nedelea Arexandra (3
plicuri cu pagini goale).
DRIDU (IALOMITN S S cl.IV Stroiqteanu petre Auretian (280).
DROBETA TLIR.NU sEvERrN (MEHEDTNTI) ,g.g.
,,petre sergescu,,cr,y
cazaat $tefan (150); c.N. Pedagogi,c ,,$tefan od,obreja,, Er"r"r, Robert Andrei
(100), cl.IX vasile Marian Daniel (130); c.,rr. "t.v
,,Tra,ian" cl.vl Merecioni Ana (70),
T\rturea Delia Monica (310+290).
FicAna$ (BRA$ov) c.N.',,Rad,u Negru" cl.v raflan Fravius Gabriel (170).
GHIMBAV (BRA$OV) 9.9. cl.VI Dumitru Andreea (200).
HiAf,AU ( IA$I) C.N. ,,gtefan cel Mare,, cl.VII Agavriloaei $tefan (50), AvddXni
Maria D.iana (50), Birlxdeanu Rareg (60), ceobanu casian (5-o), cernescu Maria
Iustina (50), curcd Alin (50), Dobog Ioana Maria (100), Gilcx Denis (50), Matei
Teona (50).
HUNEDOARA c.N' ,,I,,nat' de Huned,oara" cl.v Rusan Alisia Fiorentina (200).
IA$I c'lr. ,,costache Negruzz'i" cl,v Fotea Adrian Dragoq (90), cl.vl Albert Alexia
Qa}); C.N. ,,Em,il Racoai,ld,,, cl.y Vrabie T\rdor (60);-C./f. ,,M. Sod,ou"onu,, fd,rd,
menl'iune de clasd,: Bostan Luca $tefan (g0); c./v.
,,Ri,chard wurmbrand,,, cl.y
_Yl:l"g Cristina (390), ct.VII Manciuc Mihai (310).
IIYORU (ARGE$) g.g. ,,Elena Dau,ila perticari,, ct.IV Oarnd. Delia (60).
LERE$TI (ARGE$) $.5. l cl.V Cojocaru Anastasia (150+170), Oarr"ea Maria
Daniela (140), Vulpoiu gtefan (240+150).
MANGALIA (CONSTANTA) L,ic.Teoret,ic ,,calratis,, cr.X cdrjan Roxana Iuria
(20).
MOISEI (MARAMgnnS) g.e. 1 cl.V Tomoioagd loan Bogdan (140).
ocNA SUGATAG (MARAMURE$) Lic.Tehnitosi,c cr.y iepei Anamaria (80).
ORADEA (BIHOR) g.g. ,,Ion Bogd,an,,cl.VI Martln Darius (tOO).
PADTNA (BUzAu) g.9. cr.vl Bdjan Mirela Marina (too), ci.v[ Jega Mihaela
(100).
PA$cANr (IA$I) L'ic. ,,M'iha'i Busu'ioc" cl.vll Duduman Leonard (70), GhercE,
Nicoleta (80+80), T\rrcu Ana Maria (To); c.N. ,,Mi.ha,ir sad,oueanu,,cl.X crxciun
$tefania Maria (80).
PrrEsrI (ARGES) g.g. p'ilrat" cr.vll ulmeanu sorina Ioana (170*220);
"Ion
S,imonide" cl.V Gheorghe Sorescu Bogdan
$.9. ,,N,icolae @O); C.N. ,,1. C. Brd,t,ianu,:,
RusRrca REZoLVIToRILoR DE pROBLEN{E 447

cl.IX P5traqcu Ioana Alexandra (210); C.N. ,,7'inca Golescu" cl.XI Cdlina Ana Maria
Adelina (100).
PLOIESTI (PRAHOVA) S.S. ,,51. Vas'ile" cl.VI Dumitrache Anda Denisa (450).
PODARI (DOLJ) $.9. cl.V T\rdor Andreea Daiana (50).
PU CIOASA (DAMB OVITA) $. g.,, Elena D. C antacuz'ino " cl.YII C azacttMario
(40+60+50), Nica Rares (50+60).
nAOAUTI (SUCEAVA) S.9. ,,Reg'ina El'isabeta" cl.VI Ungureanu Anastasia
(50).
RAMNICU SARnr (BUZAU) $.9. 1 cl.VI Dr5gan Raluca Roberta (140+120),
Vlad Luca Cristian (250); S.g. 6 cl.VI Cogerea Mihnea (50), Ghiuru Dara (50);
S.S. ,,Vasile Cristoforeantr" cl.IV Coman Filip (60), cl.V Anghel Diana Andreea
(50), Grosu Alex (200), Mareg Daniel (60+140), Moise Elena Mara (110), cl.VI
Botea Georgiana (50), Curea Micaela (50), Gheorghi!5 Denisa (50), Neagu Henri
(50), RS,piteanu Horia (50), Stogescu Alexandra (40), $erban Maria (50); C.N. ,,A1.
Wahuld," cl.V Bezea Alessia Georgiana (10).
RAMNICU VALCEA (VALCEA) 0.g. ,,Take lonescu" cl.V Grddinaru Alexia
$tefania (20), cl.VI C5linescu George Alexandru (90).
SATU MARE C.N. ,,Mihai, Em'inescu" cl.VII Racgan Rareg Vasile (200).
SIBIU C.N. ,,Octaa'ian Goga" cl.X DrS,gan Sebastian (230).
SINAIA (PRAHOVA) Colegi,ul ,,M'iha'il Cantacuzino" cLXI Ducu Victor (280).
SUCEAVA $.5. 3 cl.V Cimpoieg Sonia Rianna (110), Ciucurean Cristina (120),
Cocog Alexia (100), Cr5ciun Diana (150), Ianul Teodora Gabriela (50), Iordache
$tefania Mihaela (300), Maxinesi Maria (170), Popoveniuc Teodora (170), Reut
Sofia (190), Rotaru Andrei (200), Rusu Alexandru (150), Satco Rareq (580*150),
Toma Ianis (130), tocin $tefan (130), Vlad Victor (70).
$IMNICUL DE SUS (DOLJ) S.S. Lesi,le cl.Y B5diceanu Maria (50), BXlan
Robert (60), Hincu David (160), Milcomete Bianca (190), TXnasie Eduard (210).
IAT GU MI]R,I IURE$) C.N. ,Un'irea" cl. V[ Blaga Alexandra (140).
rEII $ (ALBA) L'ic. Teoret'ic cl.V[ Avram Denisa (100).
IlTI\/ SOARA (TIMI$) L'ic.Teoret'ic ,,Grigore Mo'is'il" fdrd, menliune de clasd,:
Bociu Cerasela (70), Satmari (50).
URZICENI (IALOMITA) ^f.S. ,,1. H. Rd,dulescLr" cl.V Baginac Alexandru Oc-
tavian (50), cl.VI Mdrg5,rit Mirela Georgiana (50), ci.VII Cazact Nicoleta Roxana
(70), Ion Diana Andreea (70); S.S. ,,Aurel Wa'icu" cl.VI Todi Andra Ofelia (50),
cl.\rll Enache Maria Alexandra (130).
VASLUI $.g. ,,Mi,hai Em'inescu" cl.IV Cioncu Anne Marie (200+100+90).
ZALLU (Sif,A.l) 9.9. ,,Porol,issum" cl.V Briscan Alexandra (70), cl.VI Con!
Tlrdor (50); C.1V. ,,5'iluan'ia" cl.V Breje Nora (80), $ut Oana (50+50).

ll care al olutr, prol


clasH

ARAD L'ic. ,,Adam Muller Guttenbrunn" Angheloni Daniela, Borlea Maria, Stoica
Mario; C.N. ,,Mo'ise Ni,cord," Moraru Augustin.
BAIA MARE (MARAMURES) $.g. ,,George Cogbuc" Nagy Anamaria; C.N.
,,Gheorghe $'inca'i" Heuberger Dana; $.g. ,,Di,m'itri,e Cantem'ir" Hossu Cilin.
BOTOSANI C.N. ,,M,iha,i Em,inescu" TIiqcS Teodor.
448 Rueruce REZoLVTToRILoR DE pRoBLEi\,IE

BRA$OV $.g. 2 ,,D,iaconu Cores,i" Bocu Dorina; $.5. 6 ,,Iacob Mureg,ianu,,Birta


Monica; $.9. 8 Rapacea Dorina; $.9. ll ,,9t. O. Ios,if ,, Ghige Lucica;
0.5. 2b
Eremia Marianal Li;c. ,,And,re'i Mureqanu" calaron Adriana, popa valerica,-zam-
fir Anca; C.N. ,,Andre,i $aguna,, Canu Marinela: C.N. ,,Dr. loan Megotd}, Flincu
Dorin stelian, B6rsan Aurel; c.N. ,,Grigore Mo,is,il" orteanu Mariana; c.N.
,,N,icolae
T'itulescu" Maqca Ioanal C.N. ,(Jnirea', Aron Dana.
BRAILA C.N. ,,N,icolae Bd,lcescu,, Botea Carmen, Dimov Adela; $.g. ,1. Bd,nc,ild,,,
Chiric[ Neluta.
BUCURESTI $.5.49 Negrii Costin; 9.9. 190 Vlad Gabriet; g.g. 206Dinu Florica,
stSnescucristina; c.N. bilingu ,,George cogbuc" p6rvucica cristian, preda claudia;
petre; C.N. ,,5f. Saua,,
9.!V: OGI.. L-gzd,r" Ciobinescu Cristian, Simion lena Marcel.
CALARA$I $.g. ,,Carol l,,Furtun5 Sorin.
CAMPULUNG MUSCEL (ARGES) c.N. ,,D,inicu Gorescu,, Heroiu Bogdan.
CHIUIESTI (CLUJ) g.g. Gavril perru!.
CLUJ-NAPOCA (CLUJ) Li,c. Teoreti.c Bapti,st ,,Emanltel,, Chioreanu Daniela;
$.9. ,,A1. Va'ida-Vo,ieuod" Coroian Mihaela.
CONSTANTA C.lf. ,,M,ircea cel Bd,tr6,n,, Chichirim Nelu, Contanu Mihai, Frecuq
Viorica.
CRAIOVA (DOLJ) $.9. ,,Mihai, V'iteo,zul" Butaru Zizi: C.lt{. ..Fra{ii, Buzeqti,,
T\rlescu Lucian.
CUHIEA DE ARGES (ARGES) $.g ,.Basarab 1" Iordache Bogdan: $.g. ,,Carol
l" Anton Simona.
DRIDU (IALOMITA) S.g. Vasile Aurelia.
DROBETA TURNU SEVERTN (MEHEDTNTT)
s.g., petre sergescu,,Md,li-
ueanu Gabriela; c.N. Pedagog'ic ,,$tefan od,obleja" Bondoc Gabriela; c.N.
uTbaian,,
Paponiu Dana, Cdiniceanu Gheorghe. I

FAGARA$ (BRASOV) C.w. ,Aoau Nesn_r:, JigaAdrian


GHIMBAV (BRA$OV) naau Mariana.
I

gAnf,AU ( IA$I) C.N. S.g. cel Mare,, Darie Ramona. I

,,gtefan I
HUNEDOARA C.N. ,,Iancu ile Huned,oara,, Cornea Viorel. I
IA$I C.N. ,,Costache Negruzzi, Baghiu Ciprian, Zanoschi Adrian; C.N.
,,Em,il I
Dominica.
Racoa'ild," Bucdtaru Mihaela; C.N. ,,Richard, Wurmbrand,,, Macirtc
IZVORU (ARGES) g.g. ,,Elena Dauila perticari,, Dinu Marin.
I
I
LERESTI (ARGES) 9.9. 1 Ungureanu Gheorghe. I
II+NGALIA (CONSTANTA) L,ic.Teoretic ,,Cailatis,, Bechir Ghiutnar. I
MOISEI (MARAMURE$) S.9. 1 gfelcu Mia Ioana. I
ocNA $UGATAG (MARAMURES) Li,c. Tehnorogic Nechita Monica. I
ORADEA (BIHOR) g.g. ,,Ion Bogd,an,, LugojanVasite. I
PADINA (BUZAU) g.e. Stxnescu Ion. I
,,Mihai Busuloc,, racob Gheorghe; c.trr. ,,M. sad,oueanu,,
:fff"fil:,,!Tff]r#c. I
PITE$TI (ARGE$) g.g. ,,Ion p,illat,,Haller Daniela; g.g. ,,N,icolae S,imoni,de,, I
C.N. ,,Ion C. Brd,ti,anu,, Utmeanu Sorin; C.ff. ,,Z,inca Golescu,,V6,lceanu
fj;r].", I
ISSlTIiJ"?f,"r:,"?,#;;ff;'^;?tr";^: *'d ratiana
j
PUCIOASA (DANIBOVITA) $.q. ..Elena D. Cantacrtzino" Scrrrlat Carrncn.
RAOAUTI (SUCEAVA) $.g. ..Reoina Eliso,beta" Cristea \Iirela.
RAMNICU SARAT (BL-2,\L I 5.s. 1 Apostol \Itrliana; $.17. 6 Ghiuru Cristina:
" Clistea \liri-lzr Clarrdia. trlarin Sirnion; C.l{. ,.A1. Vlahttid,"
$.rt. ..It'asilt' C'ri.,to.foranrtir
Ltiztilcsctt Dla:eo;.
RA\I\IC'L \ ALCE { (\- {LCE { ) 5 9 Toke lonescu" Smirrirn4oiu $tcfan.
S{Tt- \I.\RE C'.-\-. ..-\1iinu Ernine.'crt " Blaga Alcxandnr.
SIBIL- a'. \. .. OctaL'ian Grtga" Petnr \-lacl.
sI\ {I-{ ( PR-{HOVA) colegitl ..lIihatl cantacuz,ino" Doirraru \Iihael:r.
SL-C'E \\ -\ 5..q. 3 \Iarchitan Clar.rclia Georgeta.
SI\l\ICLL DE SUS (DOLJ) $.!t.k:911e Stanciu Emil'
T \RGL \IURtrS (MURES) C.-\-. .. L-nirea' Hecser' trniko.
TEIUS (ALBA) Lr,c. Teoretir: BArbuleqir-r \Iihai $tefan.
TI\IISOARA (TIMI$) Lic.Teoretic ..Grigore A'[oisil'' Bociu Cerasela.
URZICENI (IALON{ITA) S.q. ..1. H. Radulescu'' Drdghici constarrtin; $.9.
..Aurel Vkticu'' Nicolescu lon.
VASLUI $.g. ..A,Iih.ai, Emi,nescu" Romaqcu \eculai.
ZALLU (SALAJ) $.q. ..Poroltssum" Cosura Dorin: C.N. ,.Siluania" Ilonla An-
drei.

Telrrroredactare conlputerizati: N4ihaela Zbatcea, lel. O744 3\ 02 42

Tiparul executat la tipogralia Editurii Paralela 45


E-mail: tipogralie@ediluraparalela45.ro
GAZETA MATEMATICA - B, Anul CXXIII, nr. 9/2018

SUMARUL

Articole qi Note matematice


1. O aplicalie a formulei repetate a trapezului cu rest, de Mihai Iancu 383
2. Matrice intregi care invariazS func{ii remarcabile, de Vasile Pop. . 396

Pentru cercurile de elevi


3. Asupra problernei 27422 qr a altor materiale conexe,
de Mihail BdlunS. 402

Exarrene gi Concursuri
4. Concursul interjudetean de matematicS ,,Memorialul taian Lalescu",
Edilia a XXXII-a, Timiqoara, 23-25 martie 2018, prezentare de
Mihai Chig, Lucian Dragomir qi Mihai Monea 404
5. Concursul interjude{ean de matematicd gi informaticd ,,Grigore Moisil",
Edi{ia a XXXIII-a, Tg. Mureg, 23 - 25 martie 2018, prezentare de
Dorin Andrica qi Dorel I. Duca 410
6. Concursul ,,Gheorghe Lazdf', Edilia a a XIX-a, 2&25 martie 2018, Sibiu,

Probleme
7. Rezolvarea problemelor din Gazeta Matematicd nr. 312017 422
8. Probleme pentru examene nalionale 432
9. Problerrc pcntru ciclul primar (P:1158 P:1167) 434
10. Probleme pregltitoare pentru cclncursuri gi olimpiade
o Probleme pentru gimnaziu (tr:15406 - E:15421) 435
o Problcrnc pcntru liceu (27573 27586) 438

Din viata societS{ii


11. Programul activitSlilor Filialelor S.S.M.R. qi Inspectoratelor $colare
Jude{ene in perioada iulie - decembrie 2018 .. . 439

Rubrica rezolvitorilor de probleme

O Toate drepturile privind reproducerea. pa4iald sau total6, sub once formd, a materialelor publicate in Gazeta Matematice.
sunt rezervate SocietdJii de $tiinle Matematice din Romdnia.

\&*:,, Pref 10 lei

lllilillllllL|[ll
Coleclia completd a GMetei \,latematice seria B. in lormat elecronic
este rcalizatd de Intuitexl (www.intuitext.r0)
in parteneriat cu Societatea de Stiinle Matematice din Rominia.

llll

S-ar putea să vă placă și