Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație Telenești


Instituția Publică Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”
Telenești

Proiectarea didactică de lungă durată la


DEZVOLTAREA PERSONALĂ
pentru clasa a VIII- a
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Arta cunoașterii de sine și a celuilalt /Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Modul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

 Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia
şi ceilalţi.
 Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea
optimă şi asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă.
 Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi
inițiativă.
 Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din
perspectiva valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii.
 Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate;
UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. DATA METODE ŞI OBS.
ORE PROCEDEE
1.1 Stabilirea relației dintre 1. *Ion Druță – pilonul națiunii 1  Exerciţii de realizare a unor
succes, eșec și resurse basarabene și al valorilor prezentări cu referire rolul lui
personale în adaptarea patriarhale. Ion Druță în istoria națiunii
eficientă la diferite 2. Succesul și eșecul în 1 moldave.
situații de viață; dezvoltare.  Exerciţii de realizare a unor

ARTA Pași în depășirea barierelor, prezentări cu referire la

CUNOAȘTERII 1.2. Aplicarea dificultăților, obstacolelor. resurse personale şi valoarea

DE SINE ȘI A normelor unui 3. Comportamentul asertiv, 1 propriei persoane


 Discuţii dirijate.
CELUILALT comportament pasiv, agresiv.
“Decalogul asertivităţii”
asertiv din Tipuri și forme de comunicare,
pentru clarificarea celor 10
perspectiva modalități de exprimare, avantaje
caracteristici ale comunicării
unor dezavantaje.
asertive
interacțiuni 4. Conflictele – cauze și 1  Jocuri de rol pentru
pozitive reacții. exersarea abilităţilor de
școlare, Aspecte pozitive și negative. exprimare şi soluţionre a
familiale și din Metode de soluționare. conflictelor
comunitate; 5. Relaționarea și acceptarea. 1  Dezbateri cu referire la
Diversitatea emoţiiilor şi efectele succesului şi
1.3. Modelarea stilurilor sentimentelor:manifesta- eşecului asupra personalităţii
de exprimare a re,acceptare/neacceptare,posibilită
emoțiilor și sentimentelor ţi şi limite.
în acord cu nevoile 6. Prezentarea
personale și ale celorlalți. Produsului 1
Portofoliu „Reflecții personale”
7. Oră de sinteză şi evaluare
1
ASIGURAREA 2.1.Identificare 8. Viața ca sursă de învățare. 1  Analiza unor experienţe de
CALITĂȚII a Roluri şi implicaţii.Diversitatea învăţare din viaţa elevilor;
VIEȚII posibilităților comportamentului
 Discuţii dirijate cu
de învățare acceptare/neacceptare.
genericul:”Ştiu să consum
prin implicarea 9. Publicitatea și consumul 1
raţional”.
în viața rațional.
comunității; Necesităţi reale şi false .Calitatea
 Crearea unor povestiri
produselor.Cheltueli raţionale.
/poveţe despre
2.2.Argumenta 10. Comportamentul corect. 1
comportamentul corect
rea beneficiilor Diversitatea situaţiilor de
manifestat în diverse situaţii
consumului manifestare : în familie ,la
din viaţă;
rațional al unor şcoală ,în locuri publice ,în
produse și activităţi de divertisment ,în
 Organizarea unei galerii a
servicii, din natură, în vacanţă. Apreciere şi
eroilor preferaţi din opere
perspectiva autoapreciere.
literare,cinema,arte,sport.etc.,
vieții de 11. Verticalitatea și curajul. 1
calitate; Semnificaţia şi care au manifestat
caracteristicile.Necesitatea şi verticalitate şi curaj;
2.3. Apreciere importanței importanţa manifestării.Modalităţi
verticalității și curajului în şi context de manifestare.  Lecturi comentate
manifestarea unui 12. Implicarea ca sursă de 1 „Accentuarea individualităţii
comportament corect. dezvoltare. prin verticalitate şi curaj”.
Importanţa vieţii active
.Posibilităţi de implicare în viaţa  Exerciţii de formare a
comunităţii.Proiecte personale şi argumentelor pro sau contra
de grup.Beneficii prsonale şi pentru o dezbatere de grup :”
comunitare. Voluntariatul trebuie să
13. Produs 1 devină obligaţie.
Poster „Sunt mândru de
comportamentul meu” (desene,
 Desene ,naraţiuni,
narațiuni, prin care să
prin care să demonstreze un
demonstreze un
comportament corect, de valoare
comportament corect, de
pentru sine şi cei din jur.
valoare pentru sine și cei din
jur).
14. Oră de sinteză şi evaluare 1
3.1. Relatarea 15. Tentațiile modei și sănătatea 1  Discuţie dirijată: Moda în
despre elevilor. diversitate şi efectele ei
MOD SĂNĂTOS aspectele Moda,caractrul asupra sănătății
DE VIAŢĂ riscante ale temporar.Diversitatea adolescenţilor;
modului de exprimării .Situaţiile de viaţă şi
 Prezentarea unor filmuleţe
viață a modă . Atitudinea moderată şi
despre tendinţa adolescenţilor
adolescentului raţională în raport cu sănătatea.
de a fi moderni şi riscurile la
cu accentuarea 16. Comportamente riscante și 1
care se supun;
impactului infecțiile sexual transmisibile.
asupra (HIV SIDA)  Redactarea unor fişe
sănătății lui; Infecţii sexual transmisibile.Mod informaţionale pentru
de manifestare .Riscuri pentru adolescenţi despre factorii de
3.2. Stabilirea sănătate şi dezvoltarea risc în cazul relaţiilor sexuale
relație dintre ulterioară.Modalităţi de prevenire neorotejate;
responsabilitat a riscurilor.
e/ 17. Sarcina în adolescență: 1  Prezentarea unor filmuleţe
iresponsabilitat riscuri pentru mamă și copil. despre sarcina în
e față de Riscuri de ordin fiziologic şi adolescenţă ,infecţii sexual
propria social .Comportamentul adecvat şi transmisibile.
sănătate și asumarea responsabilităţii de catre
consecințele fată şi băiat.  Aplicaţii „Imaginea de
pentru 18. Adolescența și nutriția 1 sine”,desenează-le aşa cum
dezvoltarea corectă. te vezi, discută cu colegul
ulterioară și Nutriţia şi rolul acesteia în tău despre desen;
starea de bine; creşterea şi dezvoltarea
3.3. Argumentarea organizmului.Regimul alimentar  Studiu de caz:Toxocomania
necesității de a rezista corect.Pericolele unei alimentaţii şi consecinţele nefaste
tentațiilor periculoase incorecte.Riscurile consumului de asupra organizmului ăi
pentru propria sănătate, în fast food. societăţii în întregime.
baza informațiilor 19. Toxicomania: consecințe
accesibile. nefaste individuale și sociale. 1
Cauze ale toxicomaniei.Influenţe
asupra dezvoltăriipsihofiziologice
şi sociale.Dificultatea renunţării la
substanţele toxice.Pericolul
utilizării medicamentelor fără
prescripţia medicului.
20. Prezentarea produsului
Poster elaborat în grup:
Substanțe toxice care pot 1
declanșa dependență.
21. Oră de sinteză şi evaluare.
1
PROIECTAREA 4.1. Corelarea 22. Piața muncii și deciziile de 1  Proiect individual la
CARIEREI acțiunilor de carieră. tema “Eu ,profesia şi piaţa
PROFESIO- evoluție în Piaţa muncii .specificul muncii”;
NALE ŞI carieră cu funcţionării,factori de  Identificarea

DEZVOLTA- potențialul dezvoltare.Profesii şi meserii angajatorilor care pot oferi


REA individual și solicitate pe piaţa muncii din oportunităţi de practică în
SPIRITULUI perspectivele Republica Moldova.Piaţa muncii domeniul ales;
 Cercetarea gradului de
ANTREPRE- pieții muncii; şi decizia ăn carieră.
solicitare a diferitor profesii pe
NORIAL 4.2.Valorificar 23. Inteligențele multiple și 1
piaţa muncii din Republica
ea profesiile.
Moldova;
oportunităților Caracteristici ale diferitor tipuri de
 Colectarea informațiilor
oferite de inteligență. Corelarea profesiilor
despre instituții care oferă
comunitatea cu tipul de inteligență dominant
studii în domeniile preferate;
școlară, locală 24. CV-ul și scrisoarea de 1
și piața muncii intenție.  Realizarea testelor de

pentru lansarea Structură, secțiuni importante. cunoaștere a aptitudinilor

inițiativrelor Evaluarea produselor. pentru a planifica dezvoltarea

personale și a 25. Voluntariatul și dezvoltarea 1 lor;

activităților personală.  Redactarea CV-urilor cu


antreprenoriale Dezvoltare personală prin diferită destinație;
; activități de voluntariat. Domenii
 Identificarea persoanelor
4.3. Proiectarea de implicare în activități de
cu experiență de voluntariat în
traseului voluntariat. Planificarea activității
comunitate și a oportunităților
educațional și profesional de voluntariat.
pentru activitatea de
în baza sistemului de 26. De la idee la afacere.
voluntariat.
atitudini și valori. Evaluarea inițială a ideilor de 1
afaceri. Corelarea cu interesele
 Analiza diferitor surse
comunității. Dezvoltarea ideii de pentru a lua o decizie de
afacere. carieră: rapoarte ANOFM
27. Obiective și acțiuni pentru 1 (www.anofm.md), anunțuri de
proiectul de carieră. angajare, articole ale experților,
Produs opinii ale părinților,
Proiect de carieră. Obiective, 1 profesioniștilor etc.;
acțiuni, termeni și rezulta- te ale
realizării scopului final.

28. Oră de sinteză şi evaluare 1


5.1. Descrierea modalității 29. Reguli de comportament în 1  Simularea diferitor situații
SECURITATE de acțiune în caz de cazul incendiilor casnice și în (prin imagini, filmulețe,
PERSONALĂ incendiu, în baza localuri publice. instrumente TIC) cu
regulilor de securitate; Acțiuni personale și colective de întreprinderea acțiunilor de
protecție și salvare. formare a unui comportament
5.2. Analiza posibilelor 30. Securitatea ecologică în 1 adecvat și responsabil în
capcane on-line, privind comunitate. cazul incendiilor casnice și în
riscul pentru integritatea Securitate ecologică. Modalități de localuri publice;
morală și viața asigurare. Implicare personală.  Joc de rol pentru exersarea

elevului; 31. Oportunitățile și capcanele comportamentului în stradă și

on-line. 1 în alte locuri periculoase;


 Analizarea unor studii de caz
5.3. Aprecierea Avantajele și riscurile utilizării
sau din viața reală cu referire
securității ecologice în surselor de informare și
comunitate, în baza comunicare on-line. Posibile la securitatea ecologică în
unor criterii oferite; capcane. Mod de reacționare comunitate;.
 Elaborarea unor proiecte de
32. Prezentare Produs 1
activități referitoare la odihna
Pliant despre securitatea elevului
activă a elevului și securitatea
în vacanță, elaborat în grup și
lui în vacanță;
repartizat în instituție
 Referate, postere cu
33. Oră de sinteză şi evaluare. 1
tematica: Viață on-line:
oportunități și capcane
34. Autoevaluarea portofoliului 1
personal.

S-ar putea să vă placă și