Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lecţie

Profesor: Nastas Alina


Clasa a Vllla
Disciplina: limba română
Subiectul: Complementul indirect
Tip de lecţie: Lecţie mixtă (actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior, transmiterea şi
însuşirea de noi cunoştinţe)

Obiective operaţionale:
1. Cognitive. La finalul lectiei, elevii vor fi capabili:
a. sa identifice complementul indirect
b. să identifice regenţii complementului indirect
c. să contruiască enunturi care să conţină complemente indirecte de diverse tipuri
2. Afective: Cultivarea interesului pentru studierea limbii române si folosirea ei corectă

STRATEGIA DIDACTICA
1. Metode si procedee: invăţarea prin descoperirea, exerciţiul, expunerea, conversatia,
discuţia liberă, problematizarea
2. Forme de organizare: frontal, individual.
3. Resurse: manualul Humanitas, caietele de clasă, culegerea de exerciţii Gramatica.
Fişe de lucru (ed. Paralela 45), dosarele cu fise ale elevilor, capacităţile de
receptare ale elevilor si cunostintele lor anterioare
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Programa de limba şi literatura romana pentru clasele V-VIII
- Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid
teoretico-aplicativ, Iaşi, Ed. Polirom, 1999;
- Cucoş, C., „Pedagogie”, Ed. Polirom, Iasi, 1996
- Gramatica Academiei, ed.ll, 2005
- Pana-Dindelegan, Gabriela Elemente de gramatica. Dificultati, controverse,
noi interpretari, Humanitas Educational, 2003
- Gramatica. Fise de lucru. Ed. Paralela 45, 2005

1
DESFASURAREA ACTIVITAŢII
Organizarea clasei: se face prezenţa, elevii deschid caietele şi se pregătesc de oră
1. Actualizarea cunoştintelor: elevii isi amintesc de cunostintele referitoare la
complement, felurile acestuia, regentii si modul de recunoastere. De asemenea, elevii isi
amintesc celelalte parti de propozitie. Se dicută tema si se clarifică aspectele neclare.
Activitatea este frontală, se incearca atragerea intregului colectiv in discuţii.
2. Captarea atenţiei: vom studia complementul indirect si vom vedea care sunt
elementele lui regente, cum se recunoaste si care sunt valorile.
3. Anunţarea subiectului: se anunţă tema şi obiectivele propuse;
se scrie pe tablă şi pe caiete titlul lecţiei.
4. Conducerea invăţării şi asigurarea feed-backului.
 Profesorul da definitia complementului solicitand elevii sa completeze anumite
parti din acesta. Elevii sunt astfel activizati si retin mai usor caracteristicile
complementului indirect.
 Profesorul scrie pe tabla câteva exemple: I-am trimis colegului o carte despre
India. Vom vorbi despre aspecte legate de eficienţă. Astfel elevii isi vor aminti ca
acest complement poate sta atat în acuzativ cât şi in dativ. Sunt intrebati in ce alt
caz mai poate sta complementul indirect, elevii amintindu-şi de genitivul
prepozitional.
 Se impart fisele de lucru (anexa 1) si elevii subliniaza complementele indirecte cât
si regentii acestora. Apoi se trage concluzia: compl. indir. poate determina: un
verb, o loc.vb, adj/loc.adj, interj. sau un adverb.
 Elevii rezolva apoi ex. 1 p.79 culegere ca activitate frontală fiind orientate de
catre profesor. La final profesorul intreabă dacă sunt nelămuriri.
 Se rezolva apoi ex. 1 p.160 manual si exercitiul al doilea de pe anexă, elevii
scriind in caiete doar complementul, partea de vorbire si cazul acesteia. Se
urmăreşte precizarea clasei de distribuţie a compl.indir.: subst/pron/numeral in
Ac,G si D, verb/loc.vb., adj.

2
 Pentru a fixa cunostintele, se rezolvă apoi ex. 2 şi 3 p. 160 manual privind
constructii de complemente directe si indirecte si pe de alta parte, corectare de
enunturi.
 Se rezolva apoi ex.4 p.160 ca activitate independentă – se va atrage atentia
elevilor ca in enunţul Se bizuie pe el. compl. este INDIRECT, nu direct pentru că
nu se poate dubla prin clitic.(*Il bizui)
5. Obţinerea performanţei si evaluare formativă. Participarea elevilor este
satisfacatoare dacă toti se implica in rezolvarile propuse de colegii lor, notând in acelasi
timp unele dintre variante care li se par mai adecvate.
6. Asigurarea retentiei si transferului.
Activitate independentă acasă: rezolvarea ex. 2,3 pag. 80 culegere

3
Anexa 1

Fisa de lucru:
Subliniati complementele indirecte si indicaţi prin săgeată regentele acestora:

1. Au vrut să se substituie justiţiei.


2. Isi aduce aminte de zilele cele de demult.
3. Mi s-a acrit de discutii sterile.
4. L-am cunoscut in seara premergatoare plecarii mele.
5. Bravo lui pentru rezultatele obţinute!
6. A procedat adecvat situatiei.
7. Tăcerea prelungită echivalează cu uitarea.
8. Nu cred ca este o persoană aptă de muncă.
9. A procedat conform cu legea.
10. Prietena mea este cu nasul pe sus faţă de colegi.

Subliniaţi complementele indirecte si arati prin ce sunt exprimate:

1. Nu am încetat să fiu foarte conştient de al doilea dintre ei.


2. S-a plictisit de scris scrisori.
3. A tăcea echivalează cu a aproba cele spuse.
4. S-a plictisit stând.
5. Asupra amândurora s-au abătut tot felul de necazuri.