Sunteți pe pagina 1din 12
1S.91.100.15, ASTRO SR EN 933-5 STANDARD ROMAN Martie 2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor ‘geometrice ale agregatelor Partea 5: Determinarea procentului de suprafete concasate $i sfaramate din agregate grosiere “Test for geometrical properties of aggregates. Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles Esais pour déterminer los caractéristique géométriques des ‘ranulats, Parte 5: Détermination du pourcentage de Surfaces cassées dans les gravilons APROBARE ‘Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 noiembrie 2001 Standardul european EN 933-5:1998 are statutul unui Standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 933-6:1908 ‘This standard is identical with the European Standard EN 9033-6:1008 La présente norme est identique & la Norme européenne EN 933-6:1908 "ASOCIATIA DE STANDAROWZARE DIN ROMANIA (ASOT ‘St Mendeleev 21-25 cod 010382, Bucuest Directo: General Tel: +4 21 31032 96, Fox 40 2131608 70, Dreier Tel 02130175021 304908 021 S247 #4, Fac 60213152870 crea Sev Vreborarrs to 21677 ara AH Na oe ESE Sevicul Redacte Marling, Drop co Autor + 4021 316.0074 @ASRO Reposuare su was yas es pad = pena andes ka Que pn oe ince loess cpr ties el abe ol Sak ms Se ee Rel: SR EN 95852001 état Preambul national ces! standent reprezint versie roménd 8 text in mba engl a sandardu european EN900 51008, Standard 9 fot wadus de ASRO, ae acsagl stat ca gi versiunle ofa ga fost publcat cu pormisunea CEN. ‘Standerdul european EN 995-5:1996 8 fst adopat ca standard roman pin de confrmare la data 6-23 nokemibve 200; prezerta vaducore neculee la de conmare, Corespondenta dns standarésleeuropone la cre se face relrirein tex 9 standardeleroméne ete ‘rmatearea enow2no OT SRENGU2-22000 Inceretn pent determinarea caractertccr generale alo agregatee. Parioa 2 Molde deredocere a unl eganton Ge aboraor eNoa25:1099 DT SRENGI252001 ‘Incecar pant determnarea caracteristcier gonerale ale agregatelr, Paria 5 Ecipament cure elalonare ENoss1:1967 OT SRENOI3-12002 ‘coc pent delerminareacaracteiatesor generale ale agragtelr, Paria 1 Delorminarea granuloziti. Araiza granuometica prin eNos321005 OT SRENGIS21008, Incorcan pentru determinarea poptietaice geomet ale regal. Price 2 Aralza granuometrea, Ste de contra, dnensiun nomrale ‘ie ocnuctor Pentru apkcarea acestul standard se ulzsazd slandardele europene la care se face refer (respect standardasromne entice eset). ‘Simbolurle gradeler de echivalens (0) aunt enform SR 100008. Ccuviniole standard evropean” din ext przentl stander webule cite standard roma. STANDARD EUROPEAN EN 933-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM lanuarie 1998 ics 01,100.20 Deserptor’ agregal, eect, casos! goomatisn, determina, zond rachun, materia, Sorte 20n pe unio detimp, pet, ele \Versines roms Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentulul de suprafete concasate si sfirémate in agregate Tests forgeomatiesl __Essaispourctétemneres__Prifrfahran ir geomtischo sroperbes of aggregates: caractormiques geometgues ‘igenscneren vor Por's:Deermnaion ct des granuals “Pate 5 Gosienskomaingen percentage of crushed and Délerminalion u poucenlage Tel :Besimmung des Aros an Token surfaces in coarse de suracas cassses cans es gebochenen Kamer in goben ‘agrogale paris, ‘raons ‘Gestenskomungen ‘oes! standard eurcpean 2 fost afopiat de CEN la 26 decerron 197. Membr CEN aunt bias especie Regulamentl nem CENICENELEC care stpuleara conde In care Aces standard exovean | se atfbule stall de sanded najonal, fra ie 9 modteare, etee actuate g rte eferoarelascesesiondrde nafonae pet inte pe biz ce corre ge la Secreta Conal sau de a oie meméru CEN, ‘oes standard european oxi in oi vorsiun oil (onglez3, fanceza, germand), © versiun in Creare ald ibs, reaaals gxn aducores, su responsabiaia Unul memowu CEN, (a imba se ajonala snot Sacretarauds Cerra are scelag sat ca giverive ole Nembri CEN sunt oganitmele najonale de slandarszare cin umalowele tar: Austia, Baia, Canomarea, Eel, Prion, Fan, Germonis, Gress, Mande, lland, laa, Luxomburg, Moros Bitanle, Novega, Olanda, Porupala, Repubca Coha, Spana gi Sued. CEN ‘COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE ‘Gomié Européen de Norratsaion Europalsches Korat for Normung European Commie fr Standarization Secretariat Cent I: rue de Staseart 26, 8.1050 Brusells 1008 GEN Toate areplrle de exolatare sub once rma gin ofce mod ‘Sunt rezevale Tn nveaga lume mororlorraignall CEN RelseN $935:1998 RO SREN 933-5:2001 Cuprins Pagina Proarbul so al 1 omen de ape. 4 2 Refers normative, ———— a 3 Detinys 4 4 Princtp : — 65 ONE nnn s 6 Progatea eganionlui de inoercat 5 7 M06 $0 100 nnn 6 Cole geen renual 7 8 Rapert de nero neem ® Awa elomava) Example ee ° 'SR EN 993-5:2001 Preambul ‘Acast standard evopean 9 fost elaborat de Comieul Tehnle CENTC 184 .Agrogate” al crt Secelrat esi deat de BSI ‘Aces standard european trebue 8 primease situ de standarsnajeal. fe pri pubcarea un {ext dent pein aiieare, pond cori Tn ui 190, fr toate stanedele nena conadicton ‘Webuieanuiate pina cel tri in cecembre 1898, ‘Act standrd face parte dino sere de standard de incre pant seteminarea caractrisicior (Geometric ale apregataiorMetosle de incercare pent allo caraceisia ale agegelalor sunt {fate de ae sondarde ala umatoarsior ser ce standards eropene EN 932, incre pantry detarminarea crater generale ale agregatlor EN 1097, incor pentru detominarea crater mecanice fecal agregatelor EN 1967, coc pentru deleminare coractericrtemice 9 de alteabitate ale agregatcor EN 1744, esc entry deteminare propritlorchimice ale apregatlor Un stendard european Incercie porn fer utzat In amestocur biuminosse este in curs do aber. Colette paral EN 933 sunt: 1: Deteminarea graneail ~ Aran grnulometca prin cemnare 2: Anlza granulometia ~ Sto do cont, mension nominal a ocho Delerminavea forme! granullr- Coaisent de alaizare ‘Detrminarea forme graullr~ Coofient de orm Evaluareacaractersicorsupraelei~Coetcient de cupereaegregatlor ‘Determiner continu de elementecociier Procent cochlnagregate Evaluarea patios fire Detrminarea ectivaletuui de nip Parioa 8: Evaluarea pirtlor fine ~incecare cu albastu de metlen Paco 10: Evauarea patlr fine ~Dsterninarea granule ler (cerre in cron de aor) (Conform Reguamentu Intem CENICENELEC, oxgansmele najialo de standardizare_ din ‘imatoarelo far sunt obligale sd puns in aplcare acest slendare european” Aust'a, Bela, Danemares, vein. Ftande, Fania, Germania, Grecia, Handa, stands fale, Luxemburg, Marea Brian, Novesia, anda, Portugal, Repubica Ces, Spans gl Suedi ‘SR EN 933-5:2001 1 Domeniu de aplicare ‘Acast slandard european slailoste metoda de deteminare a procenutsl de granule cu suratele ‘oncasale gl sfrémate Gnir-un eganton de agregsie naturale grosier.Elesteapiabl peliquli sau Sorepeelr mide eare con pat. Metoda de incerare specicaté In prezenta pate a scestl standart european este apicabia fran grnclometice ale agregar oD n care D, $63 rom #24 mm. [NOTA Ponty srgae cu dimansin do D> 63 me eau d <4 me ncaa po apa pe racfunes (atuonenes ioeare 63 msi? 4 2 Referinje normative ‘Acest standard conjne, prin rafernfe datata sau nedolare, provede dn ate publicl, Aceste fefecnie nomative sunt ciate fa louse poulte de tax. lar publeafle su enumerate ma os. Pentru referne dato, amendamensio uleroare sau revizurleacesoypubialt se aple8 aces Standard sumal daca sun! Incorporate pn amndament sau reizue. Petr reer nedatae, se apes ulima ee» publica respactre ren 932.2" Tes for genera ropetis of aggregates - Part 2: Meods for reducing laborer somes ren o32-5* Tests or gonorl properties of aggrogaos - Part 6: Cormon equipment and caltraton Enos, Tests for geometrical properties of aggregaes - Pat 1: Delemination of parice size tbuon - Sowing mathod en oss., Tess for geometical properties of eggregaes. Pat 2: Determination of parice sie dsbuton = Test slves, eaminal siz f apertures 3 Defini Pentru scoputie aces standard, se apa umatosrle defn 3.4 dimensions ‘Superiore (0) lest pregst: nolores apregelui interment de dmensun ineroare (f) eat NOTA - Acasuis nore accep peznia uno granule cae vor frends & pe 0 sd superiard {sipmcmenaun) 8 str ar wore prio ai leroar eunenstn 3.2 _ fractune granulometicd 4/Ds racunea unl apregat care wece rn ceo mal mare dine ‘ous ae (0) ete tilt de st cea mol mis (2) 3.3 probl de ncoreat: esantin via ia nregin into sigur cerca 3.4 mast constant: masa obinula prin cnr succesive dupd uscae fecuate Ia ilervale darmiimuen 1h care fra ine lo ew ma mt GeO, NOTA. In mute carr masa contanié pote relzats dupa ceo probs do Ica sos ucla pe parcrsl tel peroae pe-clemnae iro atrh specials a (10 457°C Larabar eer pat selina limp cone pert a resi mace cosana pent tout mens specie ce earsoane, fue de ‘pelea de aca ecoe lest ‘SGA NRTIONATA-Acos tandar fost aprobat de CEN geste in vigoare a EN 992:2:1989 "=INOTANATIONALA: Aces standard a fost aprobal de CEN gesteTa vgoaaca EN 9325:1093 SR EN 933-5:2001 3.5 granule complet concatate sau sfirimate: orn cy ai mult de $0 % cin supratta ‘ancasat sn saree (0) 3.6 granule concarate sau sffrimte: granule cu mei mul e 50 % en supralta concasata au staeaat (6) 3.7 granule rotunjte: granule. 50% sau mai pun din supafasconcasata sau slams () 3.8 granule complet rotate: granule cu mal mut de 00% dm supra, roti (r) 3.9 _suprafele concasate sou sférdmate:faole slo une granule de piotlp produse prin Concasals au spargere pn fore aluale 9 deliate de much azculie: dacd marge supalelel nei granule de pity cancatata sunt wzate su aerate, lun! supraelle Sale Uebue considerate ‘ca rolunjl perv ecoprle acest meloce ce icerare 4 Principiu Inoarearea cons ito sentare menus oranueor dno proba de agregat rosie de incre granule concasal i fémat, ics granule complet concave 4 strate; = ganute rtuite, inci granule complet oun asa flctrea cine acta grupe este determina 9 exprinala ea procant din masa pebel de sneoreat Granule complet concasate gsfrbmate gi granule compl! role sunt apo sorate manual a franvisie concasate 9 slsrimale q granule rolunjle # masa acest grupe este dalrmnala i Exprmeta ca prosent in masa probel de incercal. 5 Aparaturé acd nu se gpecic ate oats aparatura abu se conforms cordiuor generale le pensasse 6:4 Site de control, cu cme’ neminale ae ochre conerm EN 933-2, 5:2. Fund sl eapac rmetice, adecvate penta ste. 53. Etuva ventiats, conta termostatic pony a mentine o temperatura de (110 #5) °C sau ‘chipamant pon usaresagregat care nu eauzesss Nelo mcqorre a dmansina rare 54 Balanfa sau cadran de capaciate edecvala, care 8 perma cx pnd la £0.1% din masa ectnat 55 Taw, 58 Peri 5:7 Aparat de cemare mecarica, optional 6 Pregatirea probei de incercat Eyantionulrebueredus in conformist ou cerita pEN 992:2"" Se usued epantiond!la (110 £5) % pan la macs constan. Se céieste ge inrgisvesz8 ase aly 5 ‘SR EN 933-5:2001 ‘Se ceme pe se de ieee adecrate,agand cu suflona vigoae penta a so asiqurasepararea Complets 9 grandtlor ol mar se 4 mm. Se indepdleazS grenucle reine pe se da contl de {68mm i col care ec fn sa de con de 4 mm, ace este necesar, se reduce In coniruare egatinu in confomiale cu prEN 8322" pena & fealza 0 proba pen ereare. Se liegisteaza masa probal Ge Incercat ea My, Masa probe! de tnearel webu 2 fe aga cum se specifica tabu ‘Tabolul 1 -Masa probei de incercat Dienatnes prea saa Wasa pater demaear ° ‘cir om, ¥g 63 rr 2 6 16 4 8 os [NOTA.- Petr te dentin epegsu masse corompunssonrepobel ncret pal inaroie n Cie ian abe! RReducerea epantonllrebuie sh prodveS o prob de incercat cu © mass mal mare decst ‘minima. rf cu valoarepreeterminalsexac. ‘Se ofectuaza incercarea po fecarefaclune granulometic8 aD, nde Dy < 2a Efanioanele ' care D> 24 tate ma inh $8 le separate n actin granulemetice A/D, unde Dies. 7 Mod deucru TA Probe de incercat in care D < 2d ‘Se impcagtio granudeleaobel de Inorcal pe © supra plan $i se separé manual granite In Uimatorele oous gupe: ‘granule conccsae gl strdmate(c) inchs gran complet concasate 9 trdmate (to, tamu rlujte ()incusv granule complet tune ( ‘Se clntreste care gp 5s Inregisveazd mavele M, 9 Mt ‘Se imprasie granule concasate gsflrdmate (c) peo supra plang se separd manual granule ‘complet concasate 9 strate () cre cellate, Se citar granule compe consasale 9 ‘Sardmate (ese mvopstenz8 masa ca My Se imprisie granule rotute (pe 0 suprafeté land si se separa manual gral complet Totus (€)dintre oaeite, Se canes graulele comple tolunje c) 91 se loregiaroacs masa ce Me 7.2 Probe de ince-catin care D> 2d ‘Se separé proba de irarcal in tacluni granulometice 4/0, in care D, < 2a, prin comere In ‘onfoate ou 822+ ‘Se inegsireaza mata facre rac granulometice ca M9 se caleuleazs gi se ivegireaz8 ca Vs procenul de masa fecrerecken granlometnce d/D, repeat a probel ce nceeal Mf, ‘SREN 933-5:2001 ‘Se indepssteazs res recjune granuloma d/D,carecuprinde mal pun de 10% din Mi, NOTA 1- once tactne grandomste 20 rama, cre conte mel uf de 10 grande, se ocomand® 38 [siepan ‘anode nore, ac ae NOTA2 ~Facinia ganugmatie 6D, care conn amir exe eral pte ‘elo x EN 9922 NOTA Fracunle granulomas pat ae in contre, dct ern ma mt 200 and. Se inegiaeazd masa granulelor din focare teciune grnomtics JD: ca My gi $8 sorteazs ‘anuiels din care racine pandora ramace sepaal in conte cu 7-1 ‘Se imagetraacs maces graniolerconcasate seu slrSmate, attr runt, graullor compet Concasate sau saramate 9 granusor compet rlunte ci fata cin acese focinl granomatice ID, ca Ma, MM respec Ma 8 Caloul gi exprimarea rezultatelor 84 Probe de incarcat Ia care D< 2d ‘Se lmagsroazd masele M; 51 Me Mi Me M90 98 cu dato incor (ae vodea exemple Ineale in anexa A) ss celeucard precerul Cal granulo din fecare grup in confomiale cu Umatoores ena Messemon, set 409 san) = nde Max epn sunt masele grnullor concasale sau sfrémate, ala grarisor rtunte, a ‘ranuslor complet concacale au sfaramate 9 le granleor complet rotunite dt robe de incereat, in game, MM, ——_estoraea probe de incerat, in game. Se invgisteaz8 vale la col mai apropat numarinrog. 82 Probe de incercat la care D> 2d 8.24 Fractun granulometicenereduse (ocd nico tacne grandomelick nu fost redus8, se ealelesrSocenu focael granulo din fecare ‘90 n conforma co urmBtoares ecuste DMs a 99 THceamw *3! Sia matelorganulolorconesse sau strana, 2 granusor ‘olunte, 9 grandelor complet concasate sau sardmate 91 compet ‘oli dn Fonte roulometice neers, n rama: =e, ‘est sma asl tani endonets coale,n rae. ‘Se irgitresr8 valor la ca mai propia nama ite. SR BN 833-5:2001 8.22 Fractuni granulometrice reduse acd unele etre fractnile granvometice au lost reduse, se calevlsazd recent de masa de ‘ranue din ocare dn grupurie (sau mn ecare racine granlometics A/D, Se caleleazt valoarea medio ponderats a procetu general din Reese gup i eotformlai ca Urearea een ZhCarcom Fereann = t unde Sunt procentale de mast de ranule concasate sau slardmate, anu rtuit, granule complet concasale sau slarémate si granule complet rotuite din Fracunea ganulomeis vi ‘este proven de mas al facunegrenulometice in efantonulncorcat Se inrgistoars val a el propia numa neg. 9 —-Raport de incercare 9.4 Date corute vol de incercae ebule 8 contin vor informal: 8) roars a acest standard european: »)entieares epanonuu €)Ienteares laboratoruideIncarcr 4) dota de recente esanionu: ©) procenile de C0. C18 cl mal apropat numa neg 4) unde este cazul,procoiee mes pondarate de mae ale facie gup la el mal apropat ‘mar rreg al valrle 9D le Faclunorgraulomatce. 3.2 Date optionale Reporte incereare posta £8 canting urnsioareeinfrmi 2) mule gilocl de provenent al ejanonst 1) descrores materi ga pocoduri de reducere a epanton ©) masa epanion Mi: 8) orce racine granulomas 4/0 ou mal putin de 100 granule (9) masa probe! de incre 4) ase My Me My gM; ©) ceria de esantonare, daca este spon §) data noe SR EN 993-52004 Anexa A (nformatva) Exemplu de figa cu datele incer carl ldentfeares eganionlut Dats Operator Fracfunea | Wass Tee cranclomeica ura ing ‘dD cae Be 2dmm 9 9 Mm M, ca ea Thais | reas rae Ma i, _ Vatdoroa mace root: (eM), +00 1% NoTACinda fs due otactuna ganomeri 0, se comarca ene 0 atecvat {Tera 9 vole ook ponerte acl acum se specks 682 Slondardul oucpean EN 9335:1988 fost adopt ex standard romin de comet tehnic Er'306 = Agregate naturale artical pentru constvctt Memb come de lectus (COL) care au venice versunea remind @scesul standard european EN 930-5 1998: 4 DanPaul GEORGESCU —_Univesiniaa Tehnicd de Presedinie al conelu ConaivciBucwegs tale CT 221 - Belen Drofabricale de beion ‘ ina. Adelina APOSTU LUniveretatzo Tetnicd de Secretar al comet tere ConsivctiBucuesi CT a2 Bolen 9 roabreae ce belon ‘ine. Ecaterna ARAMA, Exper ASRO. Un standard romén ou confow neapéra toisitates pravederior necesere pent convecare Uitzator standard sunt raeouneator de aplicarea coeca a acasiuia, Est important ea vitatrstandardelorroméne 63 se asigure cd sunt In posesia ule! ea gia {turer moder. Informatie rferiosre ls standerdeleromne sunt publcae in Catalogu Standardlor Romie gin Bult Standen 19