Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 16 Decembrie 2010


Propunător:
Şcoala: Generala Nr. 1
Clasa: a III-a A
Arria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Disciplina: Matematică
Tema: Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme.
Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor.
Obiectivul fundamental: Consolidarea deprinderilor de a efectua înmulţiri şi împărţiri, utilizând numere naturale în concentrul 0-100
Obiective operaţionale:
O1-să utilizeze corect terminologia matematică specifică operaţiei de înmulţire/împărţire, adunare/scădere în rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor;
O2-să aplice corect şi conştient algoritmii de calcul specifici;
O3-să rezolve corect şi rapid exerciţiile de calcul oral;
O4-să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire, adunare şi scădere utilizând numere naturale în concentrul 0-100;
O5-să rezolve corect o problemă, parcurgând etapele de rezolvare;
Strategii didactice
- Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, rezolvarea de probleme, problematizarea, algoritmizarea;
- Mijloace de învăţământ: tablă, cretă, fişă de lucru;
- Forme de organizare: frontală, individuală.

Strategii de evaluare
- Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
- Forme de evaluare: formativă;
- Instrumente de evaluare: proba orală, proba scrisă - fişa de lucru;

Resurse
- Umane: 29 de elevi;
- Temporale: 45 de minute;
- Informaţionale: Matematică, manual pentru clasa a III a, autor Ştefan Păcearcă şi Mariana Mogoş, Editura Aramis, 2005;
Matematică, culegere pentru clasa a III a, autor Artur Bălăucă, Editura Taida, 2010;
www.didactic.ro.
Conţinutul informaţional al lecţiei
Ob. Strategie
Nr. Op. Didactică Modalităţi de
Etapele lecţiei evaluare
Crt. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor

1.
Moment organizatoric Verific dacă toate materialele sunt pregătite. Se pregătesc pentru ora de
1’ matematică.

2.
Anunţarea temei şi a Anunţ titlul lecţiei: astăzi vom continua să lucrăm Conversaţia
obiectivelor exerciţii cu înmulţiri şi împărţiri şi vom rezolva Ascultă cu atenţie.
1’ probleme, după cum aţi obişnuit să lucraţi şi în
orele precedente. Frontal

3.
Dirijarea procesului de
recapitulare şi Împart elevilor fişe cu exerciţii şi probleme Ascultă indicaţiile Conversaţia
sistematizare a (Anexa). Îi rog să observe fişa şi să spună ce propunătoarei.
cunoştinţelor. tipuri de exerciţii au observat că vom lucra azi, Fişa de lucru
38’ aducând-le aminte ce trebuie să aibă în vedere în Primesc fişele, citesc cu
rezolvarea fiecărui exerciţiu. atenţie fiecare sarcină, după Frontal
care încep să rezolve - observare
exerciţiile. sistematică

O3 1.Calculaţi oral exerciţiile: Calculează mintal exerciţiile şi Conversaţia, Urmăresc dacă:


- elevii formulează
6x7=… 45:5=… oferă răspunsul oral. Exerciţiul răspunsuri corecte.
72: 9=… 8x5=… Algoritmizarea
- proba orală
O1 2.Calculaţi respectând ordinea efectuării Citesc exerciţiile de pe fişă Fişa de lucru
- observare
O2 operaţilor: Tablă, cretă sistematică
O4 9x3-9=… 26+72:8=…
25-5+80-2=… 16:4x9:6=… Frontal, Individual Urmăresc dacă:
Un elev rezolvă exerciţiul la - elevii respectă
tablă iar ceilalţi vor scrie pe Conversaţia ordinea efectuării
3.Mă gândesc la un număr: operaţiilor.
O1 a) pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9; fişele primite.
O2 b) pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40; Exerciţiul - elevii efectuează
O4 d) a cărui şeptime este 9. corect operaţiile
Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul Problematizarea date.
necunoscut.

- elevii identifică
O2 4.Aflaţi numărul necunoscut: Elevii verifică rezultatul Algoritmizarea corect valoarea
O4 obţinut, confruntându-l cu cel numerelor
10 x 3: a = 6 necunoscute.
de la tablă. Fişa de lucru
ANEXĂ Numele, Prenumele:
Data :

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme.

1.Calculaţi oral exerciţiile:


a) 6x7=… b) 45:5=… c) 72: 9=… d) 8x5=…

2.Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţilor:

a) 9x3-9=… b) 26+49:7=… c) 25-5+80-2=… d) 16:4x9:6=…

3. Mă gândesc la un număr:
a)pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9.
b)pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40
c)a cărui şeptime este 9.
 Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul necunoscut.

a) b) c)
4. Aflaţi numărul necunoscut:

a) 10 x 3: a= 6 b) a : 2 x 4 = 9

c) 32 : 4 x a= 56

5. Citiţi cu atenţi următoarea problemă:

Anca avea 72 de mărgele iar Elena 100. Dana a primit o noime din
mărgelele Ancăi şi a zecea parte din mărgelele Elenei.
Câte mărgele are Dana?

Rezolvare:
6. Se dau numerele:
a)6, 5, 30;
b)4, 3, 12;
c)7, 7, 49.
 Compuneţi exerciţii de înmulţire şi împărţire folosind toate numerele
date.

a) b) c)

7. Rezolvaţi exerciţiile care compun racheta de mai jos: